ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. Roma Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa pod firmą Magnopere Praktyka Lekarska Roma Zielińska z siedzibą w Krakowie, w związku z: - ogłoszeniem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Inteligentny Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych - zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach wyżej ogłoszonego naboru prowadzonego przez NCBiR, zaprasza do składania ofert na realizację zadań badawczych i projektowych dotyczących opracowania i przygotowania dedykowanych prototypów urządzeń zrobotyzowanych do wspomagania prowadzenia zabiegów medycznych z wykorzystaniem lasera i algorytmów sterowania tymi urządzeniami. Zakup w/w usług jest planowany w ramach projektu pod roboczym tytułem Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania inteligentnego, autonomicznego lasera do płytkiej chirurgii naczyniowe, który ubiega się o dofinansowanie w ramach w/w działania. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Magnopere Praktyka Lekarska Roma Zielińska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczawnickiej 42, kod pocztowy Kraków, NIP , reprezentowana przez Romę Zielińską 2. Robocza nazwa projektu: Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania inteligentnego, autonomicznego lasera do płytkiej chirurgii naczyniowe 3. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert. 4. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: Kod planowanego zlecenia: Usługi badawcze 6. Data złożenia ofert: Zamawiający oczekuje ofert do dnia do godziny 12:00. Pod uwagę brana będzie data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 7. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

2 Zadaniem Oferenta będzie opracowanie koncepcji przedprototypowej wersji zrobotyzowanego stanowiska przeznaczonego do pozycjonowania lasera dermatologicznego oraz wykonanie projektu prototypu. Przyjęto, że optymalnym rozwiązaniem będzie użycie dwóch robotów o różnych gabarytach i o różnych funkcjach. Roboty zostaną połączone tak, że utworzą konstrukcję szeregową gdzie robot pierwszy będzie odpowiadał za wstępną orientację robota drugiego, przymocowanego w miejscu chwytaka robota pierwszego. Zapytanie dotyczy wyboru podwykonawcy następujących usług badawczych i projektowych: Usługa 1: Opracowanie i wykonanie wersji przedprototypowej pierwszego robota Rola robota pierwszego będzie polegała na wstępnej orientacji lasera nad twarzą pacjenta. W ramach niniejszej oferty powinna zostać dobrana odpowiednia konstrukcja antropomorficzna oraz dla wybranego robota powinno zostać rozwiązane zadanie proste i odwrotne kinematyki. Dodatkowo Oferent powinien wykonać: model wielomasowy, wirtualne prototypowanie układu sterowania, analizę trajektorii robota potrzebnych do wstępnego pozycjonowania. Usługa 2: Opracowanie i wykonanie wersji przedprototypowej drugiego robota Robot drugi, mniejszy, będzie zamocowany w miejscu chwytaka robota pierwszego. Robot ten pełni funkcję precyzyjnego pozycjonowania lasera. Ponieważ brak jest na rynku gotowych rozwiązań, dlatego zadaniem Oferenta jest opracowanie nowej, przedprototypowej dedykowanej wersji konstrukcji. Zadaniem Oferent będzie wykonanie: projektu struktury kinematycznej spełniającej wymaganą ruchliwość, opracowanie zadania prostego i odwrotnego kinematyki, opracowanie równań kinematyki zapisane w języku programowania tak aby możliwa była ich bezpośrednia implementacja, opracowanie modelu wielomasowego sprawdzonego pod kątem możliwości dynamicznych,

3 projekt doboru odpowiednich użytych napędów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach zamówienia. 8. Warunki udziału Oferenta w postępowaniu: Zgodnie z dokumentacją konkursową dla Działania 1.1. Poddziałanie , ogłoszoną w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/ poir/konkursy/konkurs /), a także zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu (http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_ro zwoj/1_konkurs_2015/4.2_przewodnik_kwalifikowalnosci-dzialanie_1.1_poirkatalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf), podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B. Dodatkowo Oferent musi się wykazać kompetencjami i doświadczeniem praktycznym w budowie robotów precyzyjnych. Musi on w okresie ostatnich 4 lat zbudować co najmniej 2 roboty pozwalające na prace głowicy roboczej z dokładnością nie mniejszą niż 100 mikrometrów. Zatem do udziału w postępowaniu zaproszone są podmioty spełniające powyżej opisane kryteria. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4 9. Termin realizacji przedmiotu oferty: nie dłuższy niż 36 miesięcy 10. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający przewiduje, że wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe, następujące kryteria: 1. cena 40 pkt. (40%), 2. potencjał badawczy, infrastruktura i doświadczenie Oferenta 40 pkt. (40 %), 3. sumaryczny czas wykonania usługi 20 pkt. (20%). Ad.1. Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru: Pi=Cmin/Ci Podane wartości oznaczają: Pi - liczba punktów dla oferty nr i w kryterium cena Cmin najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów Ci - cena całkowita oferty nr i Ad.2. Liczba punktów w kryterium potencjał badawczy, infrastruktura i doświadczenie Oferenta będzie przyznawane według podanego poniższego schematu: Łączna kwota projektów naukowo-badawczych i badawczo rozwojowych, realizowanych przez Oferenta w latach , których finansowanie pochodzi z NCBiR, NCN oraz z przemysłu: 0 pkt. poniżej 20 mln PLN, 5 pkt. pomiędzy 20 mln PLN a 60 mln PLN, 10 pkt. powyżej 60 mln PLN. Potencjał kadrowy Oferenta rozumiany, jako liczba samodzielnych pracowników naukowych (profesorowie tytularni oraz adiunkci z habilitacją): 0 pkt poniżej 20, 5 pkt. pomiędzy 20 a 50, 10 pkt. powyżej 50. Dostęp do laboratoriów technologicznych oraz własne zasoby sprzętowe, rozumiane jako oddzielne laboratoryjne instalacje technologiczne (wyposażone w przemysłowe urządzenia wykonawcze i pomiarowe) umożliwiające badania nad ciągłymi procesami przemysłowymi oferta powinna zawierać opis poszczególnych instalacji i zasobów sprzętowych oraz potencjalną możliwość ich wykorzystanie podczas realizacji zleconych prac:

5 0 pkt brak, 5 pkt. do 3 instalacji, 10 pkt. powyżej 3 instalacji Dodatkowa premia za posiadanie przez Oferenta kategorii A w ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620): 10 pkt. Ad.3. Liczba punktów w kryterium sumaryczny czas wykonania: 0 pkt. czas wykonania dłuższy niż 10 miesięcy 10 pkt. czas wykonania do 18 miesięcy 20 pkt. czas wykonania do 24 miesięcy W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt w danym kryterium. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania). 11. Oferta obligatoryjnie musi zawierać następujące elementy: 1. Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP,REGON, KRS/inny właściwy rejestr), 2. Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę), 3. Datę przygotowania oferty i termin ważności oferty, 4. Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług badawczych w ramach oferty, 5. Harmonogram prac w ramach prac projektowych i badawczych, 6. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty, 7. Opis poszczególnych instalacji i zasobów sprzętowych oraz potencjalną możliwość ich wykorzystanie podczas realizacji zleconych prac, 8. Cenę całkowitą netto i brutto, w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji prac;

6 9. Warunki i termin płatności, 10. Okres realizacji przedmiotu oferty, 11. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres ), 12. Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 12. Sposób składania oferty: Oferta może być złożona w następujący sposób: 1. Elektronicznie na adres opatrzona tytułem Konkurs ofert 2. W wersji papierowej do siedziby przedsiębiorcy: Magnopere Praktyka Lekarska Roma Zielińska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczawnickiej 42, kod pocztowy Kraków, w zaklejonej kopercie, przy pomocy operatora pocztowego, opatrzonej opisem Konkurs ofert. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca dla ważności oferty jest data wpływu oferty do przedsiębiorcy. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą (na adres Zamawiajacego) potwierdzenia wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (przedmiotowe zapytanie ofertowego z adnotacją na pierwszej stronie zapytania Wpłynęło dnia oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta). W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. Jeżeli Oferent będzie potrzebował dodatkowych, szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia, które z uwagi na tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały podane w zapytaniu ofertowym jest on uprawniony do kontaktu z osobą Roma Zielińska, tel , . która udzieli mu ich po wcześniejszym podpisaniu zobowiązania do zachowania przedmiotowych informacji w tajemnicy. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować nie później niż do 2 dni przed terminem finalnym składani ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie Zamawiającego oraz w siedzibie przedsiębiorcy/ miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Spółki, na tablicy ogłoszeń przy ul. Grzegórzecka 67D/102 w Krakowie. Załączniki: 1. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym.

7

8 Załącznik 1 Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:... (wypełnić zgodnie z zapytaniem) Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 Sopot, 01.07.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000189170, NIP:

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo