Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro) na Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez Zamawiającego Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Kraków, styczeń 2014 r.

2 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Kraków ul. Nowohucka 1 NIP: Regon: KRS Tel. (+48) Fax: (+48) Przedsiębiorstwo pracuje od poniedziałku do piątku w godz Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. Pzp ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Rodzaj zamówienia - usługa CPV usługi związane z odpadami, usługi wywozu odpadów, usługi transportu odpadów, usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 marca 2016 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań odnoszących się do poszczególnych sektorów zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 2

3 1) Zadanie Nr 1 obejmujące Sektor I wyznaczony obszarem Dzielnic I, II, III, XIV, 2) Zadanie Nr 2 obejmujące Sektor II wyznaczony obszarem Dzielnic IV,V,VI,VII, 3) Zadanie Nr 3 obejmujące Sektor III wyznaczony obszarem Dzielnic VIII,IX,X, 4) Zadanie Nr 4 obejmujące Sektor IV wyznaczony obszarem Dzielnic XI,XII,XIII, 5) Zadanie Nr 5 obejmujące Sektor V wyznaczony obszarem Dzielnic XV,XVI,XVII,XVIII. Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług podstawowych 1) odbieranie: a) odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (o kodzie ), b) odbieranie odpadów kuchennych (o kodzie ), c) odbieranie odpadów selektywnie zbieranych (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, o kodach: , , , , , , , , , , ), gromadzonych w pojemnikach zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,(stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zmienionej uchwałą nr LXXXVII/1296/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (zwanym dalej Regulaminem ) i w workach zgodnie z art. 16 Regulaminu, powstających na terenie Gminy Miejskiej Kraków na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. oraz 2) ich transport do wskazanych przez Zamawiającego instalacji przetwarzania odpadów komunalnych: - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie do instalacji wskazanych Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ), - w przypadku odpadów kuchennych o kodzie do instalacji wskazanych OPZ, - w przypadku odpadów selektywnie zbieranych (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) o kodach , , , , , , , , , , do instalacji wskazanejw OPZ. 3

4 3) Świadczenie usług podstawowych nie obejmuje odbierania: - odpadów opakowaniowych szklanych selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości w przeznaczonych do tego celu pojemnikach zgodnie z Regulaminem, - odpadów selektywnie zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. gniazdach), - odpadów wielkogabarytowych. Świadczenie usług dodatkowych z uwzględnieniem prawa opcji. 1. Świadczenie następujących usług dodatkowych: a) Usługa transportu pojemników z miejsca usytuowania na nieruchomości do miejsca postoju samochodu specjalistycznego przeznaczonego do ich transportu oraz z powrotem, rozumianego jako ręczne przeniesienie (bez styku z podłożem) pojemnika; b) Usługa mycia i dezynfekcji pojemników; c) Usługa dodatkowego odbierania odpadów. 2. Usługi dodatkowe, o których mowa w punkcie 1 podpunkt a), b), c) świadczone będą przez Wykonawcę wyłącznie na pisemne zlecenie Zamawiającego. 3. Usługi, o których mowa w punkcie 1 podpunkt a), b), c) objęte są prawem opcji Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z tego prawa w całości lub w części, co oznacza, że może zlecać Wykonawcy wykonywanie usług dodatkowych w zakresie nie przekraczającym maksymalnej wielkości świadczeń objętych prawem opcji, wskazanej w OPZ - załączniku nr 1 SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadania (Sektory) nr 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału obszaru Gminy Miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zamawiający nie ogranicza ilości zadań (sektorów), na które wykonawca może składać oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden, kilka lub wszystkie zadania (sektory). Zadanie Nr 1 (Sektor nr I) obejmuje obszar Dzielnic I, II, III, XIV. Zadanie Nr 2 (Sektor nr II) obejmuje obszar Dzielnic IV, V, VI, VII. Zadanie Nr 3 (Sektor nr III) obejmuje obszar Dzielnic VIII, IX, X. Zadanie Nr 4 (Sektor nr IV) obejmuje obszar Dzielnic XI, XII, XIII. Zadanie Nr 5 (Sektor nr V) obejmuje obszar Dzielnic XV, XVI, XVII, XVIII. 4

5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wszystkich zadań, zawiera załącznik nr 1doSIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. czynności odbierania i transportu zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty czynności (części zamówienia),które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2bPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1Pzp. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie, w zakresie i na warunkach wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ Projekcie Umowy. 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: w okresie od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2014 r.) do dnia 31 marca 2016 roku. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (do 50 % wartości zamówienia podstawowego). 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają: 5

6 Dla wszystkich zadań: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm., zwana dalej Ustawą ) w zakresie kodów odpadów: , , , , , , , , , , , , , b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243) w zw. z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, zwana dalej Ustawą o odpadach ). c) odpowiednie dokumenty zezwalające na wykonywanie przewozów drogowych rzeczy (odpadów komunalnych) w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U z późniejszymi zmianami). Zamawiający uzna, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne spełniają warunek uczestnictwa wskazany w pkt. 7. 1) a), b), c) niniejszej SIWZ, gdy dokumenty wskazane w pkt. 8.1) a), b) c) niniejszej SIWZ przedłoży ten z członków konsorcjum, który faktycznie wykonywał będzie czynności, do prowadzenia których niezbędne są powyższe zaświadczenia, zezwolenia, licencje lub inne dokumenty. 2) O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: Dla zadania nr 1: Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej trzech miesięcy, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy mieszkańców, w ilości łącznie co najmniej Mg w ciągu każdego miesiąca. Dla zadania nr 2: Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej trzech miesięcy, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy mieszkańców, w ilości łącznie co najmniej Mg w ciągu każdego miesiąca. 6

7 Dla zadania nr 3: Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej trzech miesięcy, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 95 tysięcy mieszkańców, w ilości łącznie co najmniej Mg w ciągu każdego miesiąca. Dla zadania nr 4: Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej trzech miesięcy, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 150 tysięcy mieszkańców, w ilości łącznie co najmniej Mg w ciągu każdego miesiąca. Dla zadania nr 5: Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w sposób ciągły przez okres co najmniej trzech miesięcy, usługi polegające na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta o ilości mieszkańców powyżej 180 tysięcy mieszkańców, w ilości łącznie co najmniej Mg w ciągu każdego miesiąca. W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedno zadanie spełnieniem postawionego warunku będzie wykazanie się doświadczeniem w realizacji usług dla największego z zadań, na które składa ofertę. 3) O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują co najmniej: Dla zadania nr 1 (Sektor nr I): a) 3 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1m 3, do max. 23 m 3 z zabudową przystosowaną do odbierania odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, w tym min. 1 pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m 3 do 7 m 3 (np. w kontenerach typu KP- 7), co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4; 7

8 b) 4 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 15,4 m 3, do max. 18,0m 3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej trzy z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania min. EURO 4; c) 3 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6m 3, do max. 15,3 m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, oraz dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż kg, co najmniej dwa z pojazdów muszą posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4,a dwa z pojazdów szerokość nie większą niż 2,10 m. Wszystkie pojazdy określone w pkt. a), b) i c) muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów i rozładunku, d) 2 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min kg przystosowanych do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania np. EURO 4; e) 1 szt. pojazdu wyposażonego w skrzynię ładunkową o pojemności min. 21 m3, posiadającego silnik spełniający wymagania min. EURO 4 i dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż kg. Dla zadania nr 2 (Sektor nr II): a) 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1m 3, do max. 23 m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3,240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, w tym min. 1 pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m 3 do 7 m 3 (np. w kontenerach typu KP- 7), co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania min. Euro 4; b) 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 5 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 15,4 m 3, do max. 18,0m 3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 8

9 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej trzy z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania min. EURO 4; c) 4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6m 3, do max. 15,3m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3,240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej dwa z pojazdów muszą posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4, i mieć dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż kg i jeden szerokość nie większą niż 2,10 m. Wszystkie pojazdy określone w pkt. a), b) i c) muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów i rozładunku, d) 2 szt. pojazdu wyposażonego w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min kg przystosowane do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16; e) 2 szt. pojazdów wyposażonych w skrzynię ładunkową o pojemności min. 12 m 3 o dopuszczalnej ładowności min kg, posiadających silnik spełniający wymagania min. EURO 4. Dla zadania nr 3 (Sektor nr III): a) 1 szt. pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1m 3, do max. 23 m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, w tym min. 1 pojazd z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m 3 do 7 m 3 (np. w kontenerach typu KP-7) i musi posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4; b) 2szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym 3950 mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 3 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 15,4 m 3, do max. 18,0m 3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej dwa z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania min. EURO 4; c) 2 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6m 3, do max. 15,3m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm dm 3, 660 dm 3,770 dm 3, dm 3, z czego jeden pojazd musi mieć dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż kg i co najmniej jeden z tych pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania EURO 4. 9

10 Wszystkie pojazdy określone w pkt. a), b) i c) muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych położeniu pojazdu, miejscach postojów i rozładunku, d) 1 szt. pojazdu wyposażonego w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min kg przystosowane do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16 i musi posiadać silnik spełniający wymagania EURO 4; e) 1 szt. pojazdu wyposażonego w skrzynię ładunkową o pojemności min. 12 m3 o dopuszczalnej ładowności min kg, posiadającego silnik spełniający wymagania min. EURO 4. Dla zadania nr 4 (Sektor nr IV): a) 1 szt. pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1 m 3, do max. 23 m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m 3 do 7 m 3 (np. w kontenerach typu KP-7); b) 3 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 15,4 m 3, do max. 18,0m 3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej dwa z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania min. EURO 4; c) 4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6 m 3, do max. 15,3m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4; z czego jeden pojazd musi mieć dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż kg i szerokość nie większą niż 2,10 m. Wszystkie pojazdy określone w pkt. a), b) i c)muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów i rozładunku, d) 3 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min kg przystosowane do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16; e) 1 szt. pojazdu wyposażonego w skrzynię ładunkową o pojemności min. 12 m3 o dopuszczalnej ładowności min kg, posiadającego silnik spełniający wymagania min. EURO 4. 10

11 Dla zadania nr 5 (Sektor nr V): a) 1 szt. pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 18,1 m 3, do max. 23 m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, z możliwością opróżniania kontenerów z odpadami o pojemności od 2,5 m 3 do 7 m 3 (np. w kontenerach typu KP-7), b) 3 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), 2 szt. pojazdów na podwoziu dwuosiowym lub trzyosiowym o rozstawie osi pierwszej i ostatniej nie przekraczającym mm do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek), o pojemności zabudów nie mniejszej niż 15,4 m 3, do max. 18,0m 3, z zabudowami przystosowanymi do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej dwa z pojazdów muszą posiadać silniki spełniające wymagania min. EURO 4, c)4 szt. pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarek) o pojemności zabudowy nie mniejszej niż 6 m 3, do max. 15,3m 3 z zabudową przystosowaną do odbioru odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 120 dm 3, 180 dm 3, 240 dm 3, 660 dm 3, 770 dm 3, dm 3, co najmniej jeden z pojazdów musi posiadać silnik spełniający wymagania min. EURO 4; z czego jeden pojazd musi mieć dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż kg i szerokość nie większą niż2,10 m. Wszystkie pojazdy określone w pkt. a), b) i c)muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów i rozładunku, d) 3 szt. pojazdów wyposażonych w urządzenie hakowe lub bramowe o udźwigu min kg przystosowane do odbierania odpadów z kontenerów typu KP7, KP10 i KP16, e) 1 szt. pojazdu wyposażonego w skrzynię ładunkową o pojemności min. 12 m3 o dopuszczalnej ładowności min kg, posiadającego silnik spełniający wymagania min. EURO 4. Dla zadań od nr 1 (Sektor nr I) do nr 5 (Sektor nr V): Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz do każdego zadania (sektora) oddzielnie. Wykonawca, aby spełnić wymogi posiadania potencjału technicznego (odpowiednio dla zadania (sektora)), nie może wykazywać tych samych pojazdów w innych zadaniach (sektorach). Zamawiający zastrzega, iż ilość poszczególnych pojazdów wskazanych powyżej, może nie być wystarczająca do wykonania Przedmiotu Zamówienia w każdym z sektorów. 11

12 4) O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami: Każda z osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia jako kierowca pojazdu, winna posiadać prawo jazdy kategorii C, a każda z osób, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia jako kierowca pojazdu do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki), dodatkowo tj. oprócz prawa jazdy kategorii C, co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego jako kierowca w transporcie drogowym pojazdami, dla których prowadzenia konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. C, w szczególności pojazdami do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki). Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość osób, którymi będzie dysponował, a które spełniają powyższe wymagania, do ilości wybranych przez siebie do realizacji zadań, ich zakresu przedmiotowego oraz wymagań stawianych przez niniejszą SIWZ, jakie muszą być spełnione dla celów prawidłowej realizacji tych zadań. 5) O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy: Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową odpowiednie do wykonania Przedmiotu Zamówienia, jednakże Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków. 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie, iż wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zobowiązany jest on przedłożyć: a) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm., zwana dalej Ustawą ) w zakresie kodów odpadów: , , , , , , , , , , , , , b) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243) w zw. z art. 233 Ustawy o odpadach w zakresie kodów odpadów , , , , , , , , , , , , c) odpowiednie dokumenty zezwalające na wykonywanie przewozów drogowych rzeczy (odpadów komunalnych) w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U z późniejszymi zmianami). 12

13 2) Na potwierdzenie, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zobowiązany jest on przedłożyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Zgodnie z 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, Zamawiający wskazuje usługi opisane w punkcie 7 ppkt 2) SIWZ, jako usługi główne, które wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie, o którym stanowi zdanie poprzednie. Dlatego też, dla spełnienia przez wykonawcę powyższego warunku, wystarczające będzie wskazanie przez niego w wykazie jedynie usług spełniających wymagania opisane w powyżej powołanym punkcie SIWZ. Dowodami potwierdzającymi, że usługi, o których mowa w pkt 8.2. zostały wykonane lub są wykonywane należycie, mogą być: poświadczenie odbiorcy usługi, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia. 3) Na potwierdzenie, iż wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest on przedłożyć: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6a do SIWZ, c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6bdoSIWZ. 13

14 4) Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty dokumenty potwierdzające, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp tj.: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, g) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje je się dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 14

15 zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, h) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa a art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji części Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w 3 ust. 1 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 5) Informacja dotycząca oferty składanej przez kilka podmiotów występujących wspólnie. a) Wykonawcy, stosownie do treści art. 23 ust. 1 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. b) Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania 15

16 umowy lub poszczególnych zadań nią objętych od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna. c) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego też wspólnicy powinni ustanowić pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu albo łącznie (wspólnie) w tym postępowaniu uczestniczyć. d) Wykonawcy, o których mowa w lit a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien jednoznacznie wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne. e) Każdy z członków konsorcjum zobowiązany jest wykazać, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp. f) Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału wykonawcy w postępowaniu dla wszystkich wykonawców wspólnie (łącznie), co oznacza, że niespełnienie warunków udziału przez jednego z wykonawców prowadzi do wykluczenia innych wykonawców, z którymi ubiega się on o udzielnie zamówienia. g) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). h) Wykonawcy (wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne), sporządzając ofertę wraz z załącznikami w miejscu nazwa i adres Wykonawcy winni wpisać dane dotyczące członków konsorcjum lub pełnomocnika konsorcjum. i) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b) Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez danego wykonawcę lub te podmioty. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 9.1. Zamawiający i wykonawcy porozumiewają się pisemnie. Zamawiający dopuszcza także możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem faksu pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 16

17 wyjaśnienie treści SIWZ zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia to Zamawiający przekaże ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres pełnomocnika - T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski Spółka komandytowa ul. Jabłonowskich Kraków, fax podając numer sprawy i temat przetargu Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: Marcin Koper od poniedziałku do piątku w godz. od tel Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium (odpowiednio dla zadania) Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: zł zadanie nr 1 (sektor nr I) zł zadanie nr 2 (sektor nr II) zł zadanie nr 3 (sektor nr III) zł zadanie nr 4 (sektor nr IV) zł zadanie nr 5 (sektor nr V) Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 ze zm.) Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: 17

18 Bank Pekao SA z adnotacją: wadium do przetargu nr TW/EG/04/2014 zadanie nr. (sektor nr ) Uwaga!!! Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium w pieniądzu. Wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii (potwierdzonej za zgodność ) załączonej do oferty. W kopercie zawierającej ofertę należy dodatkowo załączyć oryginał ww. dokumentu, który zostanie zwrócony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium, jeżeli Zamawiający oświadczy, iż co do wykonawcy wystąpiły okoliczności określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. Wadium w formie przelewu uznawane jest za wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert - podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 Pzp. 11. Termin związania ofertą Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni, licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 12. Opis sposobu przygotowywania ofert Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Ofertę oraz wszystkie jej załączniki należy sporządzić trwałą i czytelną techniką Oferta, jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę. Dokumenty składane w kserokopii muszą być poświadczone za zgodność przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega 18

19 zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub kserokopia uwierzytelniona notarialnie Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w SIWZ Zaleca się, aby każda zapisana strona była kolejno ponumerowana. Zaleca się także spięcie kolejnych stron w sposób trwały, uniemożliwiający jej zdekompletowanie Ofertę stanowi formularz oferty sporządzony wg zał. nr 7 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami wymaganymi niniejszą SIWZ Każdą poprawkę w treści oferty należy dokonać czytelnie. Należy przekreślić błędny zapis, wpisać poprawny i zaopatrzyć go w podpis wykonawcy oraz datę naniesienia poprawki Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Ofertę należy zamieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu z adresem zamawiającego i adnotacją OFERTA NA: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów wskazanych przez Zamawiającego - zadanie nr..(sektor nr ) znak sprawy TW/EG/04/2014 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 12 marca 2014 roku. godz oraz oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy. Do oferty należy dołączyć: a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; b) wypełniony i podpisany formularz oferty wg zał. nr 7; c) wypełniony i podpisany formularz cenowy (wg zał. nr 8a. 8e) odpowiednio dla zadania (sektora); d) dowód wniesienia wadium odpowiednio dla zadania (sektora). 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, 19

20 ul. Nowohucka 1, województwo małopolskie, kraj Polska, Sekretariat Zamawiającego, pokój numer 101 (I piętro), do godz do dnia12 marca 2014 roku Oferty złożone po w/w terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, ul. Nowohucka 1, województwo małopolskie, kraj Polska, sala konferencyjna pokój numer 1 (parter)o godz w dniu 12 marca 2014 roku Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odpowiednio dla zadania (sektora) Po otwarciu każdej z ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dot. ceny oferty, numeru zadania (sektora), terminu wykonania zamówienia publicznego zawartych w ofercie W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość doświadczenia, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 14. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich(pln) odpowiednio dla zadania (sektora) Cenę oferty należy podać na podstawie formularza kalkulacji ceny oferty stanowiącego zał. nr 8a-8e do SIWZ. (odpowiednio dla zadania (sektora)). Cenę oferty należy podać jako cenę brutto W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz całkowity koszt realizacji pełnego zakresu usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Cena brutto podana w formularzu oferty winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty transportowe, itp Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić koszt dowiezienia odebranych odpadów komunalnych do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (odpowiednio dla zadania (sektora)). 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo