REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH"

Transkrypt

1 AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU: EKONOMIA FILOLOGIA ADMINISTRACJA Częstochowa, 2011 r. 1

2 I. Informacje ogólne - cele i efekty kształcenia Dla kierunku: EKONOMIA Wiadomości: poznanie struktury i organizacji przedsiębiorstwa/instytucji oraz z zasadami jej funkcjonowania, zdobycie kompetencji w zakresie wybranego programu studiów, weryfikacja posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką, poznanie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji od strony praktycznej, pozyskanie wiedzy na temat planowania, organizowania i kontrolowania działalności w danym przedsiębiorstwie/instytucji; Umiejętności: prawidłowa interpretacja i analizy zjawisk ekonomicznych, zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prognozowanie efektów procesów społecznogospodarczych, opracowanie i wdrażanie w życie konkretnych projektów związanych z działalnością danego przedsiębiorstw/instytucji; Kompetencje społeczne i personalne: nabycie kompetencji w zakresie: pracy samodzielnej i zespołowej, określenia priorytetów służących realizacji planowanych zadań oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Dla kierunku: ADMINISTRACJA Wiadomości: poznanie struktury i organizacji (piony służbowe, funkcjonalne, sztabowe oraz inne) przedsiębiorstwa/instytucji oraz z zasadami jej funkcjonowania, zdobycie kompetencji w zakresie wybranego programu studiów, weryfikacja posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką, poznanie procesu podejmowania decyzji w organizacji, zaznajomienie się z uwarunkowaniami prawnymi i regulaminowymi oraz wynikającym z nich podziałem kompetencji między stanowiskami, pozyskanie wiedzy na temat planowania, organizowania i kontrolowania działalności w danym przedsiębiorstwie/instytucji; Umiejętności: prawidłowa interpretacja i analizy zjawisk społeczno-gospodarczych i politycznych, zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prognozowanie efektów procesów społecznych, opracowanie i wdrażanie w życie konkretnych projektów związanych z działalnością danego przedsiębiorstw/instytucji; Kompetencje społeczne i personalne: nabycie kompetencji w zakresie: pracy samodzielnej i zespołowej, określenia priorytetów służących realizacji planowanych zadań oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i formalny. Dla kierunku: FILOLOGIA - specjalność TŁUMACZ Wiadomości: poznanie struktury i organizacji przedsiębiorstwa/instytucji oraz z zasadami jej funkcjonowania, zdobycie kompetencji w zakresie wybranego programu studiów, weryfikacja posiadanej wiedzy teoretycznej z praktyką, zapoznanie się ze specyfiką biura tłumaczeń oraz pracą w charakterze tłumacza lub asystenta dyrektora itp., poznanie specyfiki nawiązywania kontaktów z klientami instytucjonalnymi i prywatnymi, pozyskanie wiedzy na temat planowania, organizowania i kontrolowania działalności w danym przedsiębiorstwie/instytucji; Umiejętności: zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, nawiązywanie kontaktów z klientami instytucjonalnymi i prywatnymi, prowadzenie korespondencji handlowej, opracowanie i wdrażanie w życie konkretnych projektów (tłumaczeń specjalistycznych) realizowanych w danym przedsiębiorstwie/ instytucji; Kompetencje społeczne i personalne: nabycie kompetencji w zakresie: pracy samodzielnej i zespołowej, określenia priorytetów służących realizacji planowanych zadań oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 2

3 Dla kierunku: FILOLOGIA - specjalność NAUCZYCIEL W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez: 1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczowychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji; 2) obserwowanie: a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów, b) toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć), d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń, e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów, f) sposobu oceniania uczniów, g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów, i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje); 3) współdziałanie z opiekunem praktyk w: a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć), b) organizowaniu pracy w grupach, c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, g) organizowaniu przestrzeni klasy, h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej; 4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności: a) planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej, c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, d) wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej, 3

4 e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów, f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej, g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych, h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad, l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami; 5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: a) prowadzenie dokumentacji praktyki, b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów, e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć), f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy). II. Obowiązki uczelnianego opiekuna praktyk Udzielanie pomocy i wskazówek studentom, odbywającym praktyki Zatwierdzenie złożonej przez studentów dokumentacji Przeprowadzenie obron praktyk zawodowych, mających na celu sprawdzenie realizacji programu praktyki Dokonanie zaliczenia praktyki (w tym w indeksie i karcie egzaminacyjnej, podpisania dziennika praktyk) i wypełnienie formularza Ocena praktyki dokonana przez Uczelnię Sporządzenie zbiorczego protokołu z obron praktyk III. Obowiązki opiekuna praktyk w instytucji Wprowadzenie w działalność i funkcjonowanie przedsiębiorstwa/instytucji Zapoznanie praktykanta z zakresem przydzielonych mu zadań Nadzór nad realizacją praktyki zgodnie z programem kształcenia i umową Wypełnienie formularza Oceny praktyki wystawiona przez instytucję, w której student odbywał praktykę IV. Obowiązki praktykanta oraz zasady zaliczania praktyki Zapoznanie się z zasadami odbywania praktyki zawodowej w ramach danego programu studiów w Uczelni Prowadzenie dokumentacji praktyki (np. dziennika praktyki) 4

5 UWAGI OGÓLNE Zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych 1. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z odbycia praktyki zawodowej studenta: aktywnego zawodowo, który wykonuje pracę zgodną z kierunkiem i specjalnością studiów oraz przedłoży kopię umowy o pracę wraz z opinią przełożonego o zakresie wykonywanych obowiązków; który przeniósł się z innej uczelni i w ramach studiów tego samego stopnia odbywał praktykę zawodową w ilości wynikającej z planu studiów dla danego kierunku studiów, udokumentowanej wpisem w indeksie; osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, ściśle związaną z danym programem studiów, na podstawie kserokopii wpisu do ewidencji firmy (przy dokonywania wpisu do indeksu przez opiekuna praktyk trzeba okazać oryginał wpisu do ewidencji) 2. Wniosek o zwolnienie z praktyki wraz załącznikami student winien złożyć w terminie do 30 maja w dziekanacie. Decyzję o zwolnieniu z praktyki zawodowej podejmuje koordynator praktyk w terminie do 5 czerwca. Dokumentacja potwierdzająca realizację praktyki 1. Umowa o praktykę zawodową lub kserokopia umowy o pracę. 2. Zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu BHP. 3. Opinia o zakresie wykonywanych obowiązków z proponowaną oceną wystawiona przez instytucję, w której odbywała się praktyka 4. Poświadczony przez opiekuna praktyki Dziennik praktyk (przygotowany we własnym zakresie przez studenta), w którym student notuje każdego dnia czynności w ramach powierzonych obowiązków oraz uzyskuje po jego zakończeniu podpis opiekuna z ramienia instytucji, w której odbywa praktykę. 5. Sprawozdanie z odbytej praktyki 6. Ocena przedstawionego sprawozdania z praktyki Warunki zaliczenia praktyki 1. Złożenie w dziekanacie sprawozdania z odbytej praktyki wraz z dziennikiem praktyki oraz opinią pracodawcy do 31 sierpnia lub do 30 września w przypadku praktyk pedagogicznych 2. przystąpienie w wyznaczonym terminie do obrony praktyki (czas obrony powinien wynosić około 15 minut w tym 5 min. expose praktykanta, 10 min. pytania i odpowiedzi). 5

6 Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny tel. (0) lub Częstochowa, dnia. SKIEROWANIE do odbycia studenckiej praktyki zawodowej Zgodnie z planem studiów i programem nauczania kieruję Pana/Panią... studenta/-tkę stacjonarnych/niestacjonarnych /studiów pierwszego/drugiego stopnia* na kierunku: w firmie: adres: w okresie.. do odbycia studenckiej praktyki zawodowej od do Uzasadnienie wyboru miejsca praktyki: Cel, jaki sobie student stawia do osiągnięcia podczas odbywania praktyki: Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem praktyk ze strony Uczelni sprawuje opiekun praktyk:.. Ustalony z opiekunem temat sprawozdania z praktyki zawodowej: Data i podpis Opiekuna Praktyk. Data i podpis Dziekana 6

7 Wzór umowy o praktykę zawodową U M O W A Umowa zawarta pomiędzy Akademią Polonijną w Częstochowie, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału... a instytucją:... reprezentowaną przez:...i dotycząca warunków odbycia praktyki przez studenta: obecnie studiującego na roku na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie, kierunek. 1 Praktyka będzie trwała od.. do... razem godz... godzin 2 W czasie trwania praktyki student pozostaje pod opieką naukowo-dydaktyczną Dziekana Wydziału lub osób go reprezentujących. Osobą reprezentującą studenta w ramach Wydziału jest... 3 W czasie praktyki, student jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny, w tym godzin odbywania praktyki. W przypadku nieprzestrzegania dyscypliny, firma zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia praktyki, po uprzednim powiadomieniu Dziekana Wydziału Interdyscyplinarnego Akademii Polonijnej w Częstochowie. 4 Student jest objęty obowiązującymi w zakładzie pracy przepisami BHP. Praktykant został przeszkolony z zakresu ogólnych przepisów BHP przez uczelnię i stosowne świadectwo znajduje się w aktach studenta. Instytucja przyjmująca studenta na praktykę uzupełni przeszkolenie uwzględniając swą specyfikę. 5 Instytucja, w której odbywa się praktyka sporządza na jej zakończenie opinię o pracy studenta praktykanta oraz zaświadczenie o rodzaju odbytej praktyki i czasie jej trwania. 6 Po odbyciu praktyki, student jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania i obrony odbytej praktyki. Ocena z obrony odbytej praktyki zostanie wpisana do indeksu przez kierownika praktyk. Dziekan Wydziału (data i podpis) Instytucja (data, podpis i pieczęć) Student (data i podpis) 7

8 Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny Kierunek DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko studenta... NR ALBUMU... termin odbytej praktyki... NAZWA ZAKŁADU PRACY... pieczęć zakładu i podpis zakładowego opiekuna praktyk 8

9 Lp. Data KARTA PRZEBIEGU PRAKTYK Opis wykonywanych prac, powierzonych obowiązków i pełnionych funkcji Podpis i pieczęć zakładowego opiekuna praktyk Uwagi 9

10 Wzór oceny praktyki wystawionej przez instytucję, w której student odbywał praktykę AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE Nazwisko i imię praktykanta:... Wydział Interdyscyplinarny, Kierunek: Ekonomia, Rok studiów: II Nazwa instytucji w której student odbywał praktykę:... Temat:... OCENA PRAKTYKI (przez instytucję) Kryterium b.dobry* dobry* dst.* ndst.* Otwartość -zainteresownie działalnością Przedsiębiorstwa/Instytucji Stosunek do powierzonych obowiązków Przestrzeganie zasad panujących w przedsiebiorstwie/instytucji Umiejętność nawiązywania kontaktu Kultura osobista Ocena ogólna (proszę wpisać słownie np. bdb, db, dst, ndst) *proszę w tabeli wpisywać ocenę jako X Opinia Instytucji... Czy Przedsiebiorstwo/Instytucja jest zainteresowana udziałem w obronie sprawozdania z odbytej praktyki studenta na naszej Uczelni? Tak Nie (zakreślić odpowiednie) W przypadku odpowiedzi Tak proszę podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w obronie z Przedsiębiorstwa/Instytucji Instytucja (data, podpis i pieczęć) 10

11 Wzór oceny praktyki dokonanej przez Uczelnię AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE Nazwisko i imię praktykanta:... Wydział Interdyscyplinarny, Kierunek: Ekonomia, Rok studiów:.. Nazwa instytucji w której student odbywał praktykę:... Temat:... OCENA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI (dokonuje uczelnia) KRYTERIUM b. dobry* dobry* dst.* ndst.* Zawartość merytoryczna Zgodność z planem Używanie właściwej terminologii Jasność Precyzja Ocena ogólna (proszę wpisać słownie np. bdb, db, dst, ndst) * proszę w tabeli wpisać ocenę jako X data i podpis recenzenta 11

12 PODSTAWOWE INFORMACJE EDYTORSKIE DLA AUTORÓW SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI STRONA TYTUŁOWA AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE Wydział Interdyscyplinarny kierunek SPRAWOZDANIE Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko Nr albumu Wielkość tytułu (stopień pisma): 14 pkt. Bold, wersaliki (duże litery). Tytuł wyśrodkowany PRZYGOTOWANIE I FORMATOWANIE TEKSTU Sprawozdanie należy napisać w programie Word. Tekst powinien mieć układ typowy dla prac naukowych: spis treści, a następnie wstęp, w którym zawarto uzasadnienie podjęcia tematu pracy, jej cel, przedmiot i tezę, a także opis struktury pracy, opis przyjętych metod pisania pracy, opis materiałów ocenę materiałów źródłowych, (bez oznaczenia numeru tej części pracy) po tym następują kolejne rozdziały i podrozdziały pracy (zatytułowane i ponumerowane cyframi arabskimi), podsumowanie bez oznaczenia numeru tej części pracy, literaturę, spis tabel, rycin, załączników. Ilość stron: od 5-10 stron. Rodzaj czcionki: Times New Roman, kolor czarny. Wielkość tytułów rozdziałów 12 pkt., podtytułów 12 pkt. Bold. Podtytuły drugiego stopnia: pkt. Bold. Podtytuły wyśrodkowane. Bez wersalików. Wielkość tekstu: 12 pkt. Wielkość tytułów tabel, wykresów i rysunków: 12 pkt., bold, wyśrodkowanie. Tabele, wykresy i rysunki ponumerowane w kolejności, tytuły nad tabelami, wykresami i rysunkami, np.: Tabela 1. Dynamika ruchu turystycznego w Polsce w latach (tytuł bez kropki), pod każdą tabelą, wykresem i rysunkiem musi być podane źródło. Tekst wyjustowany. Użyta opcja dzielenia wyrazów. Akapit: 3 spacje (0,5 cm). Odstęp między wierszami: 1,5pkt. Odstępy między znakami: standardowe, 0 pkt. Numeracja stron: od pierwszej strony, numeracja arabska w dolnym prawym rogu strony, czcionka A 10 pkt. Wyliczenia: należy zaczynać od punktora: Numerowanie: cyfry arabskie. Wypunktowania i wyliczenia użyte w tekście: powinny być pod względem formatu jednolite dla całego tekstu artykułu. Liczby do 9 słownie, liczby całkowite zawierające więcej niż 4 cyfry: powinny być dzielone jednym odstępem na grupy 3-cyfrowe, licząc od prawej strony. Skróty: skróty stosujemy dopiero po wprowadzeniu do tekstu pełnej nazwy, a za nią w nawiasie skrót tej nazwy; należy konsekwentnie stosować te same skróty w całym tekście. ODSTĘPY MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZĘŚCIAMI TEKSTU Między tytułem rozdziału a tytułem podrozdziału: 3 wolne wiersze. Między śródtytułami (tytułem podrozdziału) a treścią podrozdziału: 2 wolne wiersze. Między treścią pracy a tytułem tabeli, wykresu, rysunku: 2 wolne wiersze. Tekst po tytule lub podtytule należy zaczynać bez wcięcia (bez akapitu). INNE INFORMACJE Tylko w wyjątkowych uzasadnionych merytorycznie wypadkach można zastosować w tekście podkreślenia, pogrubienia, ramki, bądź wersaliki. Spis literatury alfabetycznie (na końcu pracy, na oddzielnej stronie): nazwisko, pierwsza litera imienia (kropka spacja - i po niej przecinek), tytuł książki kursywą (kropka), nazwa wydawnictwa (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka), np.: Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne. PWN, Warszawa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Zasady ogólne 1. Studia licencjackie na kierunku ekonomia kończą się napisaniem przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia bałtycka w ramach specjalności głównej lituanistyka i specjalności dodatkowej letonistyka profil studiów ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 15.09.2010 Nr wydania

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Alfred Czermiński Kazimierz Dendura Bogdan Nogalski Gdynia 1996 1. SEMINARIUM DYPLOMOWE 7 1.1. Cel seminarium dyplomowego 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo