Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)"

Transkrypt

1 Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r.

2 Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy MGM Systems S.A Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok Sprawozdanie finansowe za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok Opinia i raport biegłego rewidenta Oświadczenia Zarządu Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Dane teleadresowe str. 2

3 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy MGM Systems S.A. Szanowni Państwo, Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Mamy zaszczyt przekazać Państwu skonsolidowany raport roczny MGM Systems S.A. za rok obrotowy MGM Systems S.A. w 2014 roku osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,76 zł uzyskując skonsolidowany zysk netto w wysokości ,15 zł. Wzrost zysku netto w stosunku do 2013 roku wyniósł ,99 zł (47,99%), natomiast przychody wzrosły o ,95 zł (23,63%). Wzrost zysku netto w znacznej mierze wynikał z dynamicznego rozwoju spółki zależnej Teletechnika Sp. z o.o. Jednostkowy zysk netto spadł o 25,57% do poziomu ,92 zł. Spadek jednostkowego zysku netto jest konsekwencją zwiększonych wydatków na projekt realizowany z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych. W wyniku wrożenia wyników prac badawczych realizowanego projektu do działalności MGM Systems S.A. Spółka będzie w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług informatycznych poprzez dostęp do innowacyjnych metod modelowania, analizy i optymalizacji systemów informacyjnych i informatycznych, w tym wykorzystujących nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, co w dłuższym terminie powinno wpłynąć na poprawę wyników finasnowych. Działalność operacyjna prowadzona jest w sposób zrównoważony, uzyskując przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. W 2014 r. MGM Systems S.A. rozpoczęła pracę nad projektem 6.1 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, umowa na dofinansowanie projektu została zawarta z PARP we wrześniu 2014 r. Dofinansowanie opiewa na kwotę zł, całkowita wartość projektu wynosi zł. Celem projektu jest rozpoczęcie przez Spółkę eksportu na rynki zagraniczne w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej, umocnienia pozycji rynkowej, osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz wykorzystania potencjału zasobów ludzkich i rzeczowych Spółki. Istoną przesłanką jest dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez wejście Spółki na rynki zagraniczne. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową www3.mgmsystems.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o MGM Systems S.A. Z wyrazami szacunku, Marek Godlewski Andrzej Matuła Grzegorz Sawicki Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 3

4 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok Poniżej prezentowane są wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. za rok 2014, wraz z danymi porównywalnymi za rok Dane pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego, będącego częścią niniejszego raportu. WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk na sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Zastosowane kursy euro: rachunek wyników i przepływów 4,1893 4,2110 bilans 4,2623 4,1472 str. 4

5 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MGM SYSTEMS SA Za okres od do MGM Systems SA jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada poniższe numery identyfikacyjne: - NIP: REGON: Podstawowy rodzaj działalności Spółki to produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Spółka zapewnia pełną kontrolę nad wykonywanymi działaniami, związanymi z wdrażaniem i opieką nad oferowanymi rozwiązaniami. Należą do nich: Call Center i Help Desk- obsługa zgłoszeń serwisowych, gromadzenie bazy wiedzy o problemach, monitorowanie stanu zgłoszenia, rejestrowanie czasu reakcji i usunięcia awarii, zarządzanie i nadzór nad zasobami systemów przy użyciu dedykowanej aplikacji wdrażanej i konfigurowanej zgodnie z potrzebami klienta. Monitorowanie parametrów praca w trybie 24 7, dedykowani inżynierowie, informacja o alarmach (poprzez mail, SMS), logowanie zdarzeń, Interfejs dla klienta do kontroli pracy, raportowanie. Wszelkie działania prowadzone w ramach świadczonej opieki systemowej wykonywane są przez Spółkę zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL. TELETECHNIKA Sp. z o.o. Spółka konsolidowana w której MGM SYSTEMS SA posiada 99% udziałów o wartości ,00 pln. TELETECHNIKA Sp. z o.o. jest wpisana do KRS pod nr Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada poniższe numery identyfikacyjne: NIP: REGON: Podstawowy rodzaj działalności Spółki : Integracja i montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń: okablowania strukturalnego, instalacji niskoprądowych, systemów telewizji przemysłowej (CCTV), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemów sygnalizacji pożaru (SSP), systemów gaszenia gazem (SUG), systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD/RCP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów zarządzania budynkiem (BMS), wykonywanie instalacji elektrycznych, serwis wykonywanych instalacji. 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostek jeżeli jest ograniczony, Spółka MGM Systems SA została utworzona na czas nieograniczony. str. 5

6 Spółka Teletechnika Sp. z o.o. została utworzona na czas nieograniczony 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 4) Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. MGM Systems SA posiada udziały w Teletechnika Sp. z o.o. podlega konsolidacji zgodnie z art.60 Dz.U t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez naszą Spółkę działalności. 6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów), W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką. 7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. MGM Systems SA sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. TELETECHNIKA Sp. z o.o. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Spółka jest jednostką zobowiązaną do badania sprawozdania finansowego, sporządza zatem skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz skonsolidowane zestawienia zmian w kapitale własnym. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że: 1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe w zależności od decyzji Zarządu amortyzuje się metodą liniową bądź degresywną. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł nie ujmuje w ewidencji środków str. 6

7 trwałych i zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. 3. Akcje i udziały oraz inwestycje w nieruchomościach wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie. 4. Materiały i towary w magazynie wycenione zostały według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. 5. Produkty i usługi niezakończone wycenia się w wysokości kosztu wytworzenia. Do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży produktów i usług. 6. Należności wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, w wielkościach wynikających z faktur sprzedaży z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. 7. Zobowiązania wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, wynikających z faktur zakupu. 8. Środki pieniężne i kapitały wycenione zostały według wartości nominalnej. 9. Spółka nie utworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ani inne świadczenia pracownicze. 10. Spółka nie wykazała aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak również rezerwy na odroczony podatek, gdyż nie wystąpiły istotne różnice przejściowe pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. 11. Operacje sprzedaży lub kupna walut na dzień przeprowadzenia operacji wyceniane były po kursie średnim NBP poprzedzającym dzień dokonania transakcji. Operacje zapłaty należności i zobowiązań wyceniane były po kursie średnim NBP. str. 7

8 SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień: Wyszczególnienie Noty r. Stan w zł na koniec roku obrotow.: AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,10 I. Wartości niematerialne i prawne I.1, , ,29 1) Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 2) Wartość firmy 3 003, ,29 3) Prawa autorskie , ,00 4). 5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych - - II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,81 1. Środki trwałe w użytkowaniu I.1, , ,02 a) grunty w tym - prawo wieczystego użytkowania I.1.b,f - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny , ,03 d) środki transportu , ,99 e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie I.1.c , ,79 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe I.2,8 0,00 0,00 1. od jednostek powiązanych od jednostek pozostałych - - IV. Inwestycje długoterminowe I.3,8 0,00 0,00 1) Nieruchomości I.3.a 0,00 0,00 2) Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3) Długoterminowe aktywa finansowe I.3.b,c 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych: - 0,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - 4) Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego I ) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - - str. 8

9 B. AKTYWA OBROTOWE , ,15 I. Zapasy I.5, , ,57 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary , ,57 5. Zaliczki na dostawy - - II. Należności krótkoterminowe I.6, , ,44 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: - 0,00 - do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,44 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , ,13 - do 12 miesięcy , ,13 - powyżej 12 miesięcy - - b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń 0,00 0,00 c) należności wewnątrzzakładowe 0,00 0,00 d) inne , ,31 e) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,59 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe I.7, , ,59 a) w jednostkach powiązanych 0, ,00 - udziały lub akcje ,00 - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,59 - środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,17 - środki pieniężne w kasie , ,42 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe I , ,55 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne , ,55 2. Pozostałe ,66 0,00 AKTYWA RAZEM: , ,25 str. 9

10 Stan w zł na koniec roku obrotow.: Noty Wyszczególnienie PASYWA A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE I.10, , ,92 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały / akcje własne (wielkość ujemna) ,85 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,82 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych 0, ,06 VIII. Wynik finansowy netto (strata - ze znakiem minus "-") za rok obrotowy , ,16 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,33 I. Rezerwy na zobowiązania I.13 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego I.13a Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe I.14 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe I , ,83 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,83 a) kredyty i pożyczki , ,98 b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe-wekslowe 0,00 0,00 d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów 0,00 0,00 e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,17 - do 12 miesięcy , ,17 - powyżej 12 mieięcy - - f) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 g) zobowiązania wekslowe ,61 0,00 h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,68 i) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 j) zobowiązania wewnątrzzakładowe 0,00 0,00 k) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne I.16 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe I , ,50 1) Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 0,00 0,00 2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe , ,50 w tym - rozliczenia międzyokresowe przychodów - - PASYWA RAZEM: , ,25 str. 10

11 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) za okres Wyszczególnienie 1 Kwota w zł za rok: Nota A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi II , ,81 w tym - od jednostek powiązanych - - I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i II , ,83 a) sprzedaż usług , ,83 b) c) II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna II.3 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,98 B. Koszty działalności operacyjnej II , ,28 I. Amortyzacja , ,96 II. Zużycie materiałów i energii , ,41 III. Usługi obce , ,50 IV. Podatki i opłaty: 6 327, ,59 - w tym: podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia , ,48 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,42 x. Razem koszty rodzajowe, w tym - dotyczące: II , ,42 - obciążenia przez jednostki powiązane - - VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,86 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,53 D. Pozostałe przychody operacyjne II , ,89 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje (w tym - rozliczane w czasie) , ,27 III. Inne przychody operacyjne , ,62 E. Pozostałe koszty operacyjne II , ,42 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne koszty operacyjne , ,42 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,00 G. Przychody finansowe II , ,98 I. Dywidendy i udziały w zyskach: 0,00 0,00 - w tym: od jednostek powiązanych - - II. Odsetki: 0,00 0,00 - w tym: od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne , ,98 H. Koszty finansowe II , ,82 I. Odsetki: , ,61 - w tym: dla jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,21 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) , ,16 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) II.10 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - K. Wynik brutto (I+/-J) , ,16 L. Podatek dochodowy II , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Wynik netto (K-L-M) , ,16 str. 11

12 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres Wyszczególnienie 1 Kwota na koniec roku gru-14 gru I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,77 0,00 - korekty błędów podstawowych ,36 - I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach ,41 0,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu , , Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: 0,00 0,00 - ustanowienia nowych udziałów / emisji akcji Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: 0,00 0,00 - umorzenia udziałów / akcji Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu , ,00 2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały / akcje własne - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie - z tytułu Zmniejszenie - z tytułu Udziały / akcje własne - na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu , , Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu: , ,04 - emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej , z podziału zysku (ustawowo) ,04 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego- z tytułu: 0,00 0,00 - pokrycia strat bilansowych Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu , ,82 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: 0,00 0,00 - aktualizacji wartości środków trwałych Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie - z tytułu: 0,00 0,00 - pozostałe zwiększenia Zmniejszenie - z tytułu: 0,00 0,00 - pozostałe zmniejszenia Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub.okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 korekty błędów podstawowych , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,36 0,00 a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe) - - b) zmniejszenie (z tytułu...) 0,00 0,00 - wypłaty dywidendy przeznaczenia na ZFŚS pozostałe Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,36 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu...) - - b) zmniejszenie (z tytułu...) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,36 0,00 8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) , ,95 a) zysk netto wg RZiS , ,95 b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-") - - c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-") - - II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,77 IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) - - IIIb. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,77 str. 12

13 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA za okres Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 Kwota w zł za rok: I. Zysk ( strata) netto , ,95 II. Korekty razem (plus +, minus -) , ,67 1. Amortyzacja , ,96 2. Zyski - (straty + ) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów , ,09 7. Zmiana stanu należności , ,29 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,20 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,40 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) 5 897, ,39 B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i prawne Z aktywów finansowych 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki (ze znakiem minus "-") 0,00 0,00 1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne Na aktywa finansowe, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) 0,00 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,00 0,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00-2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki (ze znakiem minus "-") 0,00 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż powyższe wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) ,00 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +B.III+C.III) , ,39 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu , ,19 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: , ,59 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - str. 13

14 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia Do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres do MGM SYSTEMS SA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, Wartość początkowa środków na dzień r. Treść Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r Urządzenia techniczne i maszyny , , , ,29 Środki transportu , , , ,31 Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie , ,79 Zaliczki na środki trwałe w budowie Razem , , , ,39 Wartość umorzenia środków trwałych na dzień r. Treść Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r Urządzenia techniczne i maszyny , , , ,69 Środki transportu , , , ,06 Inne środki trwałe Razem , , , ,75 Spółka posiada też umorzone w całości wartości niematerialne i prawne programy komputerowe na łączną wartość ,20 zł. 2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście, str. 14

15 Spółka nie użytkuje gruntów wieczyście. 3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, Struktura własności kapitału podstawowego na dzień bilansowy przedstawia się następująco: Imię i nazwisko akcjonariusza ilość akcji Wartość nominalna Wartość akcji jednej akcji Marek Godlewski , Grzegorz Sawicki , Andrzej Matuła , Marcin Tarasiuk , Andrzej Chromiec , Adam Kowalski , RUNICOM , Grzegorz Juszczyk , Pozostali , ) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, Treść Kapitał zapasowy skonsolidowany utworzony z zysku lat ubiegłych Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r , , ,56 Stan na Stan na Treść Zwiększenia Zmniejszenia r r. Kapitał zapasowy z agio str. 15

16 7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, Zysk z 2014 r. proponuje przeznaczyć fundusz zapasowy. 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, Treść Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego. Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r ) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, Treść Odpisy aktualizujące należności Wartość na r. Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na r ) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat, W okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły 11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, Kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowią przede wszystkim rozliczane w czasie ubezpieczenia majątkowe. polisy OC, oraz wartość kontynuowanych prac rozwojowych związanych z dotacjami UE (w wysokości ,72 zł). Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosi 0,00 zł 12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju), W okresie sprawozdawczym na majątku Spółki nie wystąpiły zabezpieczenia. 13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych; str. 16

17 W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 2. 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, za 2014 r. Treść Eksport (w tym Kraj wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) Sprzedaż produktów - usług ,88 0,00 Sprzedaż towarów ,88 0,00 Ogółem ,76 0,00 2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji zapasów. 4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat ,15 Przychody niepodlegające opodatkowaniu ,05 w tym: Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi ,05 w tym: - otrzymane dotacje ,05 (konto przychodów przyszłych okresów) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ,44 w tym: - koszty z niezapłaconych faktur art. 15b ustawy CIT ,37 - koszty sfinansowane dotacją ,05 str. 17

18 - pozostałe ,47 Dochód ,15 dochody wolne (dotacje) ,05 dochód ,10 koszty NKUP ,44 Podstawa opodatkowania ,58 Podatek wg stawki 19% ,00 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie 8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska, Spółka nie poniosła istotnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w 2014 r. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie są planowane w 2015 r.. 9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny; Do wyceny pozycji bilansowych wyrażonych w walutach obcych przyjęto na dzień bilansowy średnie kursy NBP z dnia r. 3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny; str. 18

19 Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią. W rachunku nie występują różnice między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych. 4. Informacje o: 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, w przeliczeniu na pełne etaty; str. 19

20 MGM SYSTEMS SA Treść Kobiety Mężczyźni Razem Pracownicy na stanowiskach robotniczych Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Ogółem 17 TELETECHNIKA SP ZOO Treść Kobiety Mężczyźni Razem Pracownicy na stanowiskach robotniczych Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Ogółem 7 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), Wynagrodzenie brutto członków Zarządu w okresie I XII 2014 r. wyniosło ,00 zł. 5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty; Brak udzielonych członkom Zarządu pożyczek 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi; Wynagrodzenie biegłego rewidenta za zbadanie sprawozdania finansowego za 2014 r. wynosi ,00 zł. 5. 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa zdarzenia nie wystąpiły. 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, str. 20

21 W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły. 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły. 6. 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, W 2014 r s Systems S.A. sprzedawała do Teletechnika sp. z o.o. głównie usługi refakturowane, towar magazynowy, a nabywała refakturowane koszty usług serwisowych. Wyłączenia ujęte w Bilansie Skonsolidowany oraz Rachunku Zysków i Strat : RZiS 31/12/2014 SKONSOLIDOWANY WYŁĄCZENIA Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), w tym: a) RZiS poz. A I a Nota II.2 Sprzedaż usług ,69 RZiS poz. A I a Nota II.3 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,00 RZiS poz. B III Nota II.4 Koszty działalności operacyjnej - Usługi obce ,69 str. 21

22 RZiS poz. B VIII Nota II.5 Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,00 BILANS 31/12/2014-SKONSOLIDOWANY WYŁĄCZENIA AKTYWA KWOTA PASYWA Inwestycje długoterminowe KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE 3) Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych: - udziały lub akcje Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: ,00 Kapitał (fundusz) podstawowy Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy ,91 - udzielone pożyczki ,40 - do 12 miesięcy - pożyczki otrzymane 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy, W 2014 r. MGM Systems SA posiadała 99 % udziałów w Teletechnika Sp z o.o. za 2014 r. Spółka (zależna) Teletechnika osiągnęła zysk w wysokości ,23 zł. 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, str. 22

23 - wartość aktywów trwałych, - przeciętne roczne zatrudnienie; W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 5) informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a); MGM Systems S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. uwzględniające dane Teletechnika sp. z o.o. 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji, 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia; W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. Zgodnie z wiedzą i posiadanymi przez Zarząd informacjami nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania przez Spółkę MGM Systems SA oraz Spółkę Teletechnika Sp. z o.o. działalności w 2015 r. nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik działalności Spółki. Przygotował: Wrocław, dnia Zarząd: str. 23

24 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupy Kapitałowej MGM Systems S.A. za rok 2014 Wrocław, r. str. 24

25 I. WIZYTÓWKA Informacje ogólne o Emitencie Nazwa (Firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Polska Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D. MGM Systems S.A. jest integratorem rozwiązań IT, oferującym usługi w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych opartych na gotowych lub tworzonych na zamówienie aplikacjach, szeroko rozumiany outsourcing IT oraz produkty uznanych światowych producentów sprzętu komputerowego. Główne obszary działalności Emitenta, to: - systemy sieciowe, - opieka systemowa, - audyt środowiska IT, - monitoring zasobów IT, - zarządzanie serwerownią, - ochrona sieci firmowej, - ochrona danych, - serwery i macierze, - klastry wysokiej dostępności. str. 25

26 Emitent zawiera umowy zarówno na przeprowadzenie pojedynczych wdrożeń w wybranych obszarach, niekiedy związanych z dostarczeniem sprzętu, jak i umowy długoterminowe, obejmujące stałe świadczenie usług serwisowych, zarządzania i monitorowania infrastruktury informatycznej klienta za wynagrodzeniem abonamentowym. Podstawowe produkty i usługi oferowane przez emitenta. 1. Systemy sieciowe MGM Systems S.A proponuje klientom kompletne rozwiązania, w których bardzo często stosowane są różnorodne systemy operacyjne dobrane odpowiednio do funkcji, jakie będą pełniły. Produkty i rozwiązania: - Grupa systemów MS Windows Server - Grupa systemów Red Hat - Grupa systemów SUSE Linux - IBM AIX - Pozostałe systemy Linux Usługi: Instalacja, konfiguracja i parametryzacja systemów operacyjnych Dostosowywanie ich do działających aplikacji i innych systemów Utrzymanie i diagnostyka systemów operacyjnych Optymalizacja wydajności systemów operacyjnych Wsparcie konsultacyjne Pomoc dedykowanych inżynierów Microsoft, RedHat, Novell Suse, IBM AIX 2. Opieka systemowa Opieka systemowa, inaczej outsourcing usług informatycznych, to wypracowany przez MGM model współpracy z klientami, zapewniający maksymalizację ciągłości działania biznesu klienta poprzez stały nadzór i wsparcie dla infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej stanowiącej podstawę działania systemów biznesowych. Opieka systemowa świadczona przez MGM Systems S.A. niesie dla klientów szereg korzyści, obejmujących: - Stały nadzór w trybie 24 7 nad całością lub częścią infrastruktury IT połączony z automatycznym powiadamianiem klienta o możliwości wystąpienia awarii zanim jeszcze do niej dojdzie i wykonaniem działań zapobiegawczych, - Obsługę zgłoszeń w dedykowanym dla klienta systemie HelpDesk, str. 26

27 - Dedykowanych do obsługi klienta inżynierów wraz z Koordynatorem Działu Serwisu, którzy zapewniają nieprzerwany dostęp do usług MGM Systems S.A. i pełną wiedzę o stanie systemów informatycznych klienta, - Dostęp do specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych, - Wsparcie w zakresie rozwoju jego platformy zgodnie z kierunkami, z jakimi rozwija się biznes. Z doświadczeń Emitenta wynika, że prowadzenie opieki systemowej wymaga zawsze - czy to od klienta czy też od MGM - oddelegowania osoby, zajmującej się na miejscu, w siedzibie klienta, drobnymi naprawami i wsparciem przy podstawowych problemach, stąd też wynikają dwa główne modele prowadzenia opieki: Pełny outsourcing zasobów informatycznych w takim przypadku klient nie zatrudnia u siebie osoby zajmującej się środowiskiem IT osoba taka zostaje oddelegowana do klienta przez MGM w pełnym wymiarze czasu Częściowy outsourcing zasobów informatycznych w takim przypadku klient posiada w swoich strukturach dedykowaną osobę lub dział informatyki a MGM zapewnia wsparcie w wybranych obszarach. 3. Audyt Środowiska IT Celem działań związanych z audytem jest uzyskanie informacji o infrastrukturze teleinformatycznej, sposobach jej wykorzystania oraz procedurach z tym związanych. Przy wykonywaniu audytów Emitent posługuje się wieloma narzędziami, przy czym na życzenie klienta część z nich może zostać wdrożona na stałe w przedsiębiorstwie. Produkty i rozwiązania: - ManageEngine Security Manager Plus - MangeEngine ADAudit Plus - MangeEngine Eventlog Analyzer - ManageEngine Exchange Reporter Plus - Landesk Security Suite Usługi: Doradztwo w zakresie wykorzystania systemów informatycznych (MIOM) Realizacja usług integracji systemów informatycznych (MIOM) Ogólny audyt środowiska informatycznego (MIOM) Audyt zgodności z PCI, SOX Zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne środowiska IT Szczegółowe testy zabezpieczenia systemów i usług 4. Monitoring Zasobów IT str. 27

28 Centralizacja i automatyzacja zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz jej ciągły monitoring to jedno z największych wyzwań stojących przed Działami IT w przedsiębiorstwie. Brak wdrożonych procedur i narzędzi systematyzujących codzienne zadania administracyjne, stanowi zawsze największe obciążenie dla osób zajmujących się środowiskiem IT. Zamiast wspierać działy biznesowe, muszą one skupiać się na wykonywaniu czynności, z których wiele jest powtarzalnych i z powodzeniem można je zautomatyzować. Z powodu braku odpowiednich systemów umożliwiających ciągły monitoring środowiska informatycznego, administratorzy reagują dopiero w momencie wystąpienia awarii zamiast zapobiegać im jeszcze przed ich wystąpieniem. MGM Systems oferuje szereg produktów uznanych producentów oprogramowania, dzięki którym można znacząco zwiększyć produktywność biznesową poprzez obniżenie nakładów na codzienną administrację, infrastrukturą informatyczną. Dzięki wdrożeniu poniższych rozwiązań w znacznym stopniu zostaje zwiększone bezpieczeństwo i dostępność platformy biznesowej. Produkty i rozwiązania: - Usługi katalogowe (MS Active Directory, Novell e-directory, Open LDAP) - MS System Center Operations Manager - MS System Center Configuration Manager - ManageEngine OpManager - ManageEngine Application Manager - ManageEngine AD Manager Plus - ManageEngine Desktop Central - MangeEngine OpStor - ManageEngine IT360 - Landesk Management Suite Usługi: Projektowanie i wdrożenie systemów Usług Katalogowych oraz migracje pomiędzy różnymi rodzajami tych usług Wdrożenie kompletnego systemu zarządzania I monitoringu infrastruktury środowiska IT, Analiza ruchu sieciowego Monitoring pasma sieciowego Systemy audytu bezpieczeństwa urządzeń LAN/WAN str. 28

29 Monitoring systemów operacyjnych Monitoring aplikacji i usług Monitoring zdarzeń w sieciach LAN/WAN Automatyczna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania Monitoring systemów dyskowych NAS/SAN Zarządzanie systemem usług katalogowych 5. Zarządzanie Serwerownią Prawidłowo zaplanowana infrastruktura w pomieszczeniu serwerowni to jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, która umożliwia poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo działania znajdujących się w niej urządzeń. Bardzo istotnym ważne jest uwzględnienie przyszłej rozbudowy serwerowni i zaplanowanie odpowiednich elementów jej wyposażenia, które będą umożliwiały szybki i łatwy montaż kolejnych urządzeń. Z pomocą przychodzą produkty służące do planowania, monitorowania i zarządzania podstawowymi elementami znajdującym się w poszczególnych pomieszczeniach. Proponowane przez MGM Systems S.A. rozwiązania umożliwiają: - planowanie rozmieszczenia urządzeń w serwerowni - monitorowanie i kontrolę poszczególnych urządzeń - zdalne zarządzanie tymi urządzeniami - centralizację zarządzania urządzeniami różnych typów w jednej konsoli Produkty i rozwiązania: - Avocent Data Center Planner planowanie i wizualizacja serwerowni - Avocent DSView zdalne zarządzanie serwerownią - Avocent MergePoint - centralizacja zarządzania procesorami serwisowymi w serwerach (HP ILO, DELL DRAC, IBM RSA, IPMI, Fujitsu irmc) - Przełączniki, przedłużacze i multipleksery KVM Avocent Autoview, DSR, MergePoint Unity, AMX, LongView - Inteligentne listwy zasilające Avocent - Chłodzenie precyzyjne do szaf serwerowych Knurr Usługi: Projektowanie i montaż komponentów serwerowni Projektowanie i montaż centralnych systemów zarządzania infrastrukturą serwerowni str. 29

30 Modernizacja istniejącej infrastruktury serwerowni i przystosowanie jej do centralnego zarządzania 6. Ochrona Sieci Firmowej Produkty i rozwiązania: - Rodzina MS ForeFront Security - Rodzina produktów TrendMicro - Rodzina produktów ESET - Barracuda WebFilter - Produkty NETASQ - Kerio Control - Landesk Security Suite Usługi: Projektowanie i implementacja systemów ochrony bramy internetowej Projektowanie i implementacja centralnych systemów AV/AS ochrony stacji roboczych i serwerów Projektowanie i implementacja centralnych systemów ochrony sieci UTM Projektowanie i implementacja centralnych systemów zarządzania i ochrony konfiguracji stacji roboczych i serwerów 7. Ochrona Danych W środowiskach informatycznych bardzo popularne jest dosyć potoczne powiedzenie, że tylko twardziele nie robią backupów. Jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy. O ile użytkownicy domowych systemów komputerowych mogą nie troszczyć się o wykonywanie kopii zapasowych danych, o tyle przedsiębiorstwa na takie podejście nie mogą sobie pozwolić. Utrata danych istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu jest zawsze bardzo kosztowna. Dlatego też poprawnie działający centralny system wykonywania kopii zapasowych danych biznesowych jest jednym z najbardziej istotnych elementów zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa. Poprawnie zaprojektowany system zabezpieczania danych jest opisany dokumentem Polityki Bezpieczeństwa, w którym dokładnie zdefiniowane jest: Które dane mają być zabezpieczane (nie wszystkie są istotne, a systemy zabezpieczające mają określoną pojemność). Jak długo dane mają być przechowywane w systemie często chcemy sięgnąć do tych sprzed określonej daty, a zostały one przypadkowo lub celowo skasowane. str. 30

31 Ile mamy czasu na wykonanie kopii zapasowych naszych danych parametr ten określa, czy zdążymy ją wykonać zanim pojawią się nowe dane, które powinny zostać zachowane. Ile mamy czasu na odzyskanie danych parametr ten jest bardzo istotny zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z tzw. scenariuszem Disaster Recovery, kiedy to musimy odzyskać zawartość całego systemu, a biznes może sobie pozwolić tylko na ściśle określony czas przestoju. Scenariusze weryfikacji wykonanych kopii zapasowych danych często zapomina się o tym, że kopia zapasowa jest przydatna na tyle, na ile można z niej odtworzyć interesujące nas dane. Z tego powodu powinno się wykonywać cyklicznie odtworzenie części lub całości danych. Kto jest odpowiedzialny za: wykonanie, weryfikację i odtwarzanie danych. Ważne jest również, aby system wybrany do wykonywania kopii zapasowych był jak najbardziej zautomatyzowany w celu wyeliminowania błędów osób obsługujących dane rozwiązanie. Produkty i rozwiązania: - IBM Tivoli Storage Manager - CA Brightstore Arcserve - Arkeia Network Backup - Symantec BackupExec Usługi: Przygotowanie założeń i dokumentów polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. Projektowanie i implementacja centralnych systemów kopii zapasowych i archiwizacji danych Wsparcie przy wykonywaniu procedur Disaster Recovery istniejących systemów wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych Weryfikacja istniejących systemów pod kątem zgodności z dokumentem polityki bezpieczeństwa 8. Serwery i Macierze Wybór odpowiedniej platformy sprzętowej do budowy podstaw środowiska informatycznego to kluczowa sprawa. Odpowiedni dobór elementów zapewni w przyszłości optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz umożliwi ich elastyczną rozbudowę. Firma MGM dostarcza produkty i rozwiązania z zakresu infrastruktury sprzętowej dostosowane do sprecyzowanych wcześniej potrzeb Klienta. Produkty i rozwiązania: - Systemy HP x86 serii ML, DL, BL str. 31

32 - Systemy IBM x86 serii 2xxx, 3xxx, 4xxx - Macierze dyskowe Infortrend - Systemy storage DELL/Compellent - Systemy storage HP MSA, P2000, EVA - Systemy storage IBM DS Usługi: Projektowanie I doradztwo rozwiązań serwerowych z zakresu od entry-level do high-range w oparciu o architekturę CISC/RISC Projektowanie i doradztwo w zakresie sieci SAN oraz systemów storage Projektowanie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej w serwerowni Integracja zarządzania infrastrukturą serwerową Wsparcie ze strony certyfikowanych inżynierów HP, IBM, Netapp, Fujitsu 9. Klastry wysokiej dostępności Problemy z utratą czy brakiem dostępu do danych dotyczą każdej firmy i niezależnie od jej wielkości, są zawsze dotkliwe. Nawet jeśli utrata danych sensu stricte nie wystąpi, to każda awaria, powodująca problemy z dostępnością do przechowywanych danych, jest sporym problemem również finansowym. Każdy przestój oznacza straty, nie tylko te, które dają widoczne skutki w formie przerwania działalności przedsiębiorstwa, ale także te nieprzeliczalne na pieniądze, jak np. spadek zaufania klientów. Aby zapobiegać takim sytuacjom, stosuje się rozwiązania, które mają nie dopuścić do wystąpienia awarii, a jeśli już taka się zdarzy, powinny spowodować, że jej skutki będą nieodczuwalne dla prowadzonego biznesu. Jest to szczególnie ważne w przypadku systemów przechowujących dane związane z bieżącą działalnością firmy, takich jak serwery baz danych, poczta, strony www czy ważne pliki. Ogół rozwiązań mających zapewnić stały dostęp do danych nazywany jest Systemami Wysokiej Dostępności, a często skrótem HA od angielskiego zwrotu High Availability. Jednocześnie dla wielu przedsięwzięć niezwykle istotna jest maksymalna szybkość przetwarzania danych, która najczęściej jest niedostępna dla pojedynczych systemów. W takim przypadku buduje się rozwiązania zawierające wiele systemów pracujących jak jeden i posiadających sumaryczną moc obliczeniową pochodzącą od poszczególnych komponentów. Rozwiązania takie nazywane są Systemami Wysokiej Wydajności lub HPC od angielskiego zwrotu High Performance Computing. By uniknąć kosztownych rozwiązań, takich jak HA i HPC, wymyślono zupełnie nowe podejście wirtualizację. Jest to rozwiązanie o wiele łatwiejsze do wdrożenia, i znacznie bardziej przystępne kosztowo niż systemy tradycyjne (HA i HPC). Dodatkową zaletą jest łatwość zarządzania, co niweluje wady infrastruktury tradycyjnej. Chcąc str. 32

33 zapewnić wysoką dostępność, wskazane jest zastosowanie serwerów nadmiarowych i zwielokrotnionych kanałów przepływu danych. Jednak idea wirtualizacji jest nieco inna. W tym rozwiązaniu warstwa oprogramowania zostaje oddzielona od warstwy sprzętowej serwera. Cały system operacyjny uruchamiany jest na serwerze wirtualnym, któremu przydzielone zostają odpowiednie zasoby sprzętowe serwera fizycznego. W ramach jednego fizycznego serwera (prościej komputera) może pracować wiele serwerów (komputerów) wirtualnych, z których każdy realizuje przydzielone mu, niezależne od innych działania. Zarządzanie systemem jest oczywiście centralne. I choć samych maszyn wirtualnych może być bardzo wiele, to fizycznie wciąż pracują tylko na jednym lub kilku serwerach (komputerach). Jeśli do stworzenia danego rozwiązania wirtualizacji wykorzystano wiele komputerów, to w razie awarii jednego z nich systemy wirtualne mogą zostać błyskawicznie przeniesione na inny pracujący komputer. W istocie systemy skonstruowano tak, aby w takim przypadku ich przeniesienie odbyło się całkowicie automatycznie, a awaria nawet dwóch trzecich komputerów, co się praktycznie nie zdarza, umożliwiała dalszą pracę. Dzięki odpowiednim narzędziom, można przenosić serwery wirtualne z jednego serwera fizycznego na drugi, bez ich wyłączania, co znakomicie ułatwia wszelkie prace administracyjne. Produkty i rozwiązania: - Klastry systemowe wysokiej wydajności HPC: (MS HPC, YellowDog, Rock Cluster) - Klastry systemowo-aplikacyjne i systemy sprzętowe wysokiej dostępności (MS Cluster Services, Oracle RAC, Linux Cluster, Stratus ftserver) - Wirtualizacja systemów/aplikacji/środowisk desktop (Citrix Xen Enterprise Server, Vmware vsphere, MS Hyper- V, Linux KVM) - Usługi terminalowe (Microsoft Remote Desktop Services, Citrix Xen Application Desktop) - Systemy terminalowe typu ThinClient, ZeroClient Usługi: Projektowanie I doradztwo w zakresie wyboru platformy do systemów wysokiej dostępności/wydajności/wirtualizacji. Instalacja, konfiguracja i uruchomianie środowisk wysokiej dostępności/wydajności/wirtualnych w oparciu o proponowane rozwiązania. Migracja środowisk fizycznych do wirtualnych z zachowaniem specyfiki wirtualizowanego systemu/aplikacji Wdrażanie zaawansowanych konfiguracji sprzętowych w oparciu o platformy Blade do zwiększania niezawodności środowisk wirtualnych. Spółka zależna Teletechnika Sp. z o.o. Spółka Teletechnika Sp. z o.o. zawiązana została na mocy zawarcia umowy spółki z dnia 14 lutego 2012 roku. str. 33

34 MGM Systems S.A. posiada 99% udziału w kapitale zakładowym TELETECHNIKA Sp. z o.o. Spółka zależna konsolidowana jest metodą pełną. W 2014 r. nie wystąpiły zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta. Teletechnika Sp. z o.o. to firma inżynierska o zdywersyfikowanej działalności, która zajmuje się świadczeniem usług elektrycznych i teletechnicznych na najwyższym poziomie poprzez oferowanie kompletnej oferty będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie płynące z rynku IT/Telecom. Podstawową działalnością Teletechnika Sp. z o.o. jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie wszelkich instalacji niskoprądowych (systemy kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, monitoringu przemysłowego, okablowania strukturalnego) oraz instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Model biznesowy Spółki opiera się na projektowaniu, wykonawstwie, integracji i serwisie: - Systemów teletechnicznych: systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy oddymiania (pneumatyczne i elektryczne), bierną ochronę przeciwpożarową, systemy gaszenia: wodne, gazowe, system OxyReduckt, systemów eksplozymetrycznych, systemów antywłamaniowych, systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów telewizji przemysłowej, sieci strukturalnych i inne. - Instalacji elektrycznych rozdzielnice niskiego napięcia, instalacje odgromowe, oświetlenia wewnętrzne i zewnętrzne, wewnętrzne linie zasilające (WLZ), zasilania placów budowy itd. Teletechnika Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym projektowaniem, wykonawstwem, integracją oraz serwisem rozwiązań większości renomowanych dostawców i marek w branży tj.: Bosch, Samsung, Satel, Wagner, Aritech, ASE, D+H Mechatronic AG, DSC, ESSER, FireSeal,Gazex, Hilti, Mercor, Molex, Novus, Baxall Limited, PTS Security Limited, Polon-Alfa, Promat, R&M, ROGER, AXIS, HIKVISION, BKT Elektronik, MMC (Multimedia Connect), Schrack Technik, Honeywell, Schneider Electric, SONY. Nazwa (Firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: TELETECHNIKA Sp. z o.o. Spółka Akcyjna Polska Wrocław Adres: Krakowska NIP KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na udziałów, o wartości 50 zł każdy. str. 34

35 Zawiązanie Spółki MGM SYSTEMS S.A. została utworzona na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki MGM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną z dnia 8 października 2011 roku przed notariuszem dr Rafałem Citowiczem w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej nr 17 lokal 4, Rep. A 2225/2011. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Akcjonariat w podziale na udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na WZA Na dzień 31 grudnia 2014 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się w następujący sposób: Osoba Stanowisko Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Głosy Udział w liczbie głosów Marek Wiesław Godlewski Prezes Zarządu ,89% ,63% Grzegorz Sawicki Członek Zarządu ,89% ,63% Andrzej Matuła Członek Zarządu ,89% ,63% Marcin Jerzy Tarasiuk Andrzej Rafał Chromiec Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej ,05% ,35% ,16% ,72% Adam Robert Kowalski ,44% ,81% Pozostali ,69% ,23% RAZEM ,00% ,00% Organy Spółki Rada Nadzorcza (stan na r.): Marcin Tarasiuk Przewodniczący Andrzej Chromiec Członek str. 35

36 Bartłomiej Wiązowski Członek Katarzyna Gabrysiak Członek Anna Glińska Członek Zarząd Spółki (stan na r.): Marek Godlewski Prezes Zarządu Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu II. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ MGM Systems S.A. w 2014 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,76 zł uzyskując zysk netto w wysokości ,15 zł. Wzrost zysku netto w stosunku do 2013 roku wyniósł ponad zł (niemal 48%), zaś wzrost przychodów wyniósł ponad ,95 zł (ponad 23%). Działalność operacyjna prowadzona jest w sposób zrównoważony, uzyskując przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. Ogólna sytuacja finansowa MGM Systems S.A. jest dobra. MGM SYSTEMS S.A. na dzień r. zatrudniała 17 pracowników na umowę o pracę. Teletechnika Sp. z o.o. na dzień roku zatrudniała 7 pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty. III. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Do wydarzeń mających najistotniejszy wpływ w 2014 roku na działalność MGM Systems S.A. należy zaliczyć: Umowa z Raiffeisen Leasing Polska S.A. na dostawę sprzętu serwerowego W maju Spółka podpisała umowę z Raiffeisen Leasing Polska S.A. Umowa dotyczy sprzedaży do Raiffeisen Leasing Polska S.A. macierzy serwerowej z serii HP EVA. Klientem końcowym jest przedsiębiorstwo z branży informatycznej. Wartość umowy wynosiła 988 tys. zł. Umowa została realizowana w II kwartale 2014 r. Zlecenie od klienta z branży RTV W maja Spółka otrzymała zamówienie od klienta z branży RTV w ramach obowiązującej umowy o współpracy. Zamówienie dotyczyło sprzedaży klientowi licencji dedykowanej firmy Microsoft. Wartość zamówienia wynosiła 550 tys. zł. Zlecenie zostało zrealizowane w II kwartale 2014 r. str. 36

37 Umowa na dofinansowanie programu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez MGM SYSTEMS S.A. We wrześniu Spółka podpisała umowę na dofinansowanie programu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez MGM SYSTEMS S.A.. Umowa została zwarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach działania Paszport do eksportu. Umowa o dofinansowanie opiewa na kwotę zł, cała wartość projektu wynosi zł. Celem projektu jest rozpoczęcie przez Spółkę eksportu na rynki zagraniczne w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej, umocnienia pozycji rynkowej, osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz wykorzystania potencjału zasobów ludzkich i rzeczowych Spółki. Istotną przesłanką jest dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez wejście Spółki na rynki zagraniczne w celu zmniejszenia ryzyka działalności operacyjnej i strategicznej. Umowa na wykonanie dla klienta systemu informatycznego B2B usprawniającego procesy biznesowe W październiku Spółka podpisała umowę z firmą z branży doradztwa gospodarczego. Umowa dotyczy wykonania przez MGM Systems S.A. informatycznego systemu B2B dla klienta w ramach projektu Wykonanie informatycznego systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe pomiędzy klientem oraz kontrahentami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkowita wartość umowy wynosi zł. Nadrzędnym celem projektu jest implementacja systemu informatycznego, który zmieni w istotnym stopniu sposób dotychczas realizowanych procesów biznesowych pomiędzy klientem a partnerami. Całość procesów biznesowych zostanie zawarta w jednym systemie informatycznym systemie zarządzania przedsiębiorstwem. W wyniku wdrożenia przedmiotowego rozwiązania IT, Klient rozpocznie świadczenie nowej, innowacyjnej usługi, udostępnianej w formule Software as a Service. Realizacja projektu umożliwi w szczególności zwiększenie efektywności organizacyjnej Wnioskodawcy, a także usprawni realizację procesów biznesowych pomiędzy klientem a partnerami. Umowa na stworzenie dla klienta systemu B2B w ramach projektu Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami biznesowymi W październiku Spółka podpisała umowę z firmą z branży elektro-montażowej specjalizującą się w budowach i modernizacjach linii energetycznych napowietrznych i kablowanych. Umowa dotyczy stworzenia przez MGM Systems S.A. systemu B2B dla klienta w ramach projektu Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami biznesowymi współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkowita wartość projektu wynosi zł. Celem wdrożenia systemu B2B jest automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy klientem a jego partnerami biznesowymi. Wdrożenie systemu B2B ma na celu umożliwienie prostszej i bardziej efektywnej, a zarazem znacznie mniej czasochłonnej wymiany informacji pomiędzy klientem, a obecnymi partnerami oraz kolejnymi partnerami współpracującymi w przyszłości. Projekt będzie prowadzić do usprawnienia realizacji procesów biznesowych. str. 37

38 Koncesja MSW oraz ISO 9001:2008 dla Teletechnika Sp. z o.o. Teletechnika Sp. z o.o. w sierpniu 2014 roku otrzymała koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr-l0232/14 w zakresie świadczenia usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej zabezpieczenia technicznego. Ponadto Spółka posiada system jakości ISO 9001:2008, który został otrzymany w 2014 roku. IV. ROZWÓJ SPÓŁKI Strategia rozwoju Emitenta oparta jest o wzmacnianie relacji z klientami, budowanie pozycji rynkowej. Elementy strategii rozwoju: - rozwój usług outsourcingowych Celem Emitenta jest oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem z jednoczesnym przejęciem obsługi tych systemów w celu zapewnienia ich sprawności, serwisowania, bezpieczeństwa funkcjonowania i bezpieczeństwa danych. Nawiązywanie z klientami długoterminowych relacji pozwala dokładnie identyfikować ich potrzeby i dostosowywać ich zasoby informatyczne do tych potrzeb. Zapewnia to Emitentowi stabilne i zdywersyfikowane źródło przychodów. Zamiarem Emitenta jest co najmniej utrzymanie i w miarę możliwości zwiększanie udziału przychodów z tytułu outsourcingu IT w przychodach ogółem. Długoterminowe umowy z dużą liczbą klientów zapewniają stabilny wzrost przychodów i dzięki stale poszerzanej bazie klientów dają możliwość efektywnego zarządzania zasobami Spółki. - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań będących efektem własnych prac badawczo-rozwojowych Implementowanie innowacyjnych rozwiązań i używanie nowatorskich narzędzi pozwala na wypracowanie przewagi rynkowej. Współpraca Emitenta z ośrodkami naukowymi w ramach programów współfinansowanych ze środków UE jest dobrą drogą do pozyskania unikatowej i nowoczesnej technologii przy umiarkowanych nakładach. Emitent, jako mały podmiot na obecnym etapie rozwoju nie byłby w stanie samodzielnie sfinansować szeroko zakrojonych badań nad nowymi technologiami. W efekcie współpracy podjętej w 2013 r. z Politechniką Wrocławską Emitent pozyskał nowoczesne narzędzie do tworzenia systemów informatycznych, które z jednej strony wykorzystane na potrzeby własne, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, z drugiej może być również oferowane (licencjonowane) innym twórcom oprogramowania, jako skuteczne narzędzie deweloperskie. Obecnie trwają prace nad dalszym rozwojem technologii, w kolejnym etapie współpracy z Politechniką Wrocławską, przy współfinansowaniu ze środków unijnych. V. OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Do głównych zagrożeń związanych z działalnością Spółki należy zaliczyć: Ryzyko fluktuacji kadr str. 38

39 MGM SYSTEMS S.A. działa w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zatrudnianych pracowników. Dalszy rozwój Spółki zależy w dużej mierze od stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry wyższego szczebla. Możliwość utraty kluczowych dla Spółki specjalistów i ich odejścia do firm konkurencyjnych z branży mogłaby wpłynąć na jakość realizacji projektów wdrożeniowych oraz pogorszenie warunków kontraktów realizowanych w przyszłości, a jednocześnie na wzmocnienie podmiotów konkurencyjnych. Rekrutacja nowych pracowników z pożądanym wykształceniem oraz doświadczeniem jest procesem długotrwałym, mogącym wydłużyć termin osiągnięcia oczekiwanej przez Spółkę efektywności. Ponadto zatrudnienie nowych pracowników wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją oraz obniżoną wydajnością pracy w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Spółka w celu ograniczenia ryzyka utraty kluczowych pracowników tworzy w firmie system motywacyjny w formie udzielanych nagród, dba o budowanie więzi pomiędzy Spółką a pracownikami oraz stale monitoruje rynek pracy, aby utrzymywać konkurencyjne warunki zatrudnienia. Ryzyko utraty reputacji Pozyskiwanie nowych klientów uzależnione jest od tego, czy Spółka postrzegany jest jako podmiot rzetelny i wiarygodny. Utrata reputacji może w istotnym stopniu wpływać na wyniki ekonomiczne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi odznaczały się najwyższą jakością i profesjonalizmem. Znaczną część pracowników Spółki stanowią osoby o dużym doświadczeniu, posiadające formalne kwalifikacje zawodowe. w Jednym z działań mających przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności i wiarygodności Spółki było wprowadzenie akcji serii B, C i D do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ryzyko związane z brakiem realizacji założonych celów strategicznych W roku 2014 Spółka prowadziła penetrację rynku, poprzez działania takie jak rozwijanie nowych produktów i usług jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, opracowanie katalogu wyrobów czy promocja na targach i konferencjach, pismach branżowych. Skuteczność tych działań przejawiała się wzrostem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w roku Rok 2015 będzie stanowił kontynuację działań z roku 2014, a także Spółka będzie świadczyć usługi także dla klientów spoza Polski, w tym krajów UE takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Oferowane będą dodatkowe, komplementarne usługi w zakresie wybranych, specjalistycznych rozwiązań. Wszystkie te działania mają sprzyjać długofalowej strategii Spółki, tj.: 1) wprowadzeniu i rozwinięciu nowych produktów oferowanych przez Spółkę, 2) zbudowaniu trwałych relacji z dostawcami materiałów, sprzętu oraz mediów, 3) uzyskaniu statusu autoryzowanego dostawcy w międzynarodowych korporacjach, 4) zwiększeniu przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie grupy kapitałowej, 5) pozyskaniu kapitału na budowanie kompetencji. str. 39

40 Należy wziąć pod uwagę sytuację, w której działania Spółki podjęte w związku z realizacją wyżej wymienionych zadań okażą się nietrafne w wyniku zmian rynkowych. Istnieje zatem ryzyko nie osiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Spółka na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki, oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji długofalowej strategii. Ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na wyniki Spółki MGM SYSTEMS S.A. świadczy usługi dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, m.in. przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, podmiotów z kategorii ochrony zdrowia, podmiotów z branży energetycznej. Rozwój gospodarczy rynku krajowego ma wpływ na poszczególne branże i operujące w ich zakresie przedsiębiorstwa, będące potencjalnymi usługobiorcami Spółki. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto może obniżyć rentowność polskich przedsiębiorstw i uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje i usługi oferowane przez Spółkę. Ewentualna negatywna ocena wysokości obecnych i przyszłych dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa, wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce, mogłaby doprowadzić do spadku popytu na usługi oferowane przez Spółkę. Ryzyko konkurencji MGM SYSTEMS S.A. działa jako spółka IT, oferująca usługi w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych opartych na gotowych lub tworzonych na zamówienie aplikacjach, szeroko rozumiany outsourcing IT oraz produkty uznanych światowych producentów sprzętu komputerowego. Rynek jest bardzo rozdrobniony i trudno jest wskazać podmioty/osoby posiadające znaczący udział w rynku. Ponadto nie można wykluczać pojawienia się nowych podmiotów, o profilu działalności podobnym do Spółka. Silna konkurencja, w tym zróżnicowana forma prowadzenia działalności przez podmioty konkurencyjne, powiązania podmiotów konkurencyjnych z koncernami zagranicznymi oraz wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność doradczą może wpłynąć na zmniejszenie ilości realizowanych przez Spółkę projektów oraz ich jednostkowej wartości. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego Na działalność Spółki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących branż poszczególnych klientów Spółki, prawa spółek handlowych. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. VI. POSIADANE PRZEZ MGM SYSTEMS S.A. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) Spółka nie posiada oddziałów i zakładów. str. 40

41 VII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU W 2014 r. MGM Systems S.A. kontynuowała prace związane z projektem realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Działanie 1.3, Poddziałanie Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Państwa-15%. Kontynuowano proces rekrutacji pracowników oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy mogą się stać beneficjentem produktu otrzymanego w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską. VIII. OPIS POZYCJI POZABILANOWYCH Emitent nie posiada pozycji pozabilansowych. IX. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH Spółka nie nabywała akcji własnych. Marek Godlewski Prezes Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu Grzegorz Sawicki Członek Zarządu str. 41

42 5. Opinia i raport biegłego rewidenta str. 42

43 str. 43

44 str. 44

45 str. 45

46 str. 46

47 str. 47

48 str. 48

49 str. 49

50 str. 50

51 str. 51

52 str. 52

53 str. 53

54 6. Oświadczenia Zarządu. Zarząd MGM SYSTEMS S.A. ( Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Marek Godlewski Prezes Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu Zarząd MGM SYSTEMS S.A. ( Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Marek Godlewski Prezes Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu str. 54

55 7. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2014 r. wyniosła zł. Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2014 r. wyniosła 0 zł. str. 55

56 8. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Wynagrodzenie dla Autoryzowanego Doradcy w 2014 roku wyniosło zł. str. 56

57 9. Dane teleadresowe Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS str. 57

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1)zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych szczegółowy oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. Organizacja nie posiada gruntów. terytorialnych. akcji, w tym uprzywilejowanych. 1.000,00 a) do 1 roku, Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. Organizacja nie posiada gruntów. terytorialnych. akcji, w tym uprzywilejowanych. 1.000,00 a) do 1 roku, Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. Grupa/Wart. pocz.(bo)/zakupy/suma amort. za okr./podst amort./razem amort./wart. netto(bz)

amortyzacji lub umorzenia. Grupa/Wart. pocz.(bo)/zakupy/suma amort. za okr./podst amort./razem amort./wart. netto(bz) DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2008

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2008 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2008 War- Stan na 1.01.2008 r. tość w tys. zł. USTĘP I - WYJAŚNIENIA DO BILANSU 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

ABC Audit Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6/ Poznań. Tel.: Fax:

ABC Audit Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6/ Poznań. Tel.: Fax: W dniu 23 września 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 23 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, iż w/w ustawa wprowadziła wiele zmian do ustawy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS" 04-886 WARSZAWA GARNCARSKA 37A 0000286138 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji ochrona

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 29 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008 1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS:

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. ul. Emilii Plater 47, Warszawa NIP: REGON: KRS: Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa NIP: 525-21-13-456 REGON: 014940850 KRS: 0000126459 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANII POPIOŁEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych Fundacja Dokument i Świat Perkalowa 8, 02-834 Warszawa NIP: 9512356199 Bilans: Bilans(2013) Za rok obrotowy: 2013 [Od:2013-01-01 Do:2013-12-31] Stan na: 2013-12-31 2013-12-31 Bilans - Aktywa 244 841,56

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Fundacja DRACHMA ul. Reja 18 43-300 Bielsko-Biała

Fundacja DRACHMA ul. Reja 18 43-300 Bielsko-Biała Fundacja DRACHMA ul. Reja 18 43-300 Bielsko-Biała NIP : 5472084099 REGON : 240848997 KRS : 0000298899 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Załączniki : 1. wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo