STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT"

Transkrypt

1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

2 Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Zleceniodawca: Miasto Kutno Umowa: Nr 2/11 z dnia 7 marca 2011 r. Zespół autorski: mgr Kazimierz Bald - uprawnienia urbanistyczne nr 263/88. - członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie WA-006. mgr inż. arch. Ewa Krakowska - uprawnienia urbanistyczne nr 1099/90 - członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie WA-095 mgr inż. kom. Bogusław Piasecki mgr Emilia Stankiewicz inż. Ewa Bolińska mgr inż. Elżbieta Kurzypska Piotr Dutkiewicz mgr inż. arch. Magda Krakowska tech. Tadeusz Głowacki - czerwiec

3 CZĘŚĆ TEKSTOWA WPROWADZENIE... 6 UWARUNKOWANIA ROZWOJU... 8 I. Podstawowe informacje o mieście... 8 II. Uwarunkowania wynikające ze strategii i planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego III. Uwarunkowania wynikające z procesów demograficznych i stanu zatrudnienia III.1. Procesy demograficzne III.2. Bezrobocie IV. Uwarunkowania wynikające z warunków życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia V. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska V.1. Budowa geologiczna V.2. Rzeźba terenu V.3. Gleby V.4. Warunki klimatyczne V.5. Wody powierzchniowe i podziemne V.5.1. Wody powierzchniowe V.5.2. Wody podziemne V.6. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna VI. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego VI.1. Zarys historii miasta VI.2. Obiekty i obszary podlegające ochronie VII. Uwarunkowania wynikające z obiektów i obszarów przyrodniczych prawnie chronionych VIII. Uwarunkowania wynikające z udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych VIII.1. Surowce mineralne

4 VIII.2. Wody podziemne IX. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów zmeliorowanych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej IX.1. Melioracje IX.2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi X. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji X.1. Powiązania zewnętrzne X.2. Charakterystyka stanu X.3. Ocena stanu X.4. Przesądzenia realizacyjne XI. Uwarunkowania wynikające ze stanu infrastrukturytechnicznej XI.1. Elektroenergetyka XI.2. Gazownictwo XI.3. Ciepłownictwo XI.4. Telekomunikacja XI.5. Zaopatrzenie w wodę XI.6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków XII. Uwarunkowania wynikające z możliwości rozwoju KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA XIII. Generalne kierunki polityki przestrzennej miasta XIII.1. Cele polityki przestrzennej miasta XIII.2. Strategia rozwoju miasta a polityka przestrzenna XIV. Zasady zagospodarowania przestrzennego miasta XIV.1. Ustalenia ogólne XIV.2. Struktura przestrzenna miasta XIV.3. Struktura funkcjonalna, przeznaczenie terenów XIV.4. Zasady kształtowania zabudowy XIV.5. Tereny wyłączone spod zabudowy XIV.6. Obszary przestrzeni publicznej XIV.7. Walory krajobrazowo-turystyczne XV. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów XVI. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej XVI.1. Obiekty i obszary objęte ochroną, oraz przyjęte zasady ochrony

5 XVI.2. Pomniki historii i miejsca pamięci XVI.3. Obszary rewitalizacji XVII. Kierunki rozwoju systemu komunikacji XVII.1. Zasady ogólne XVII.2. Preferowane kierunki przekształceń i rozwoju układu ulicznodrogowego XVII.3. Wskazania i wnioski do kształtowania ważnych tras układu ulicznego miasta XVIII. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej XVIII.1. System zaopatrzenia w wodę XVIII.2. System odprowadzania ścieków XVIII.3. System zasilania elektroenergetycznego XVIII.4. Ciepłownictwo XVIII.5. System gazowniczy XVIII.6. Telekomunikacja XVIII.7. Gospodarka odpadami XIX. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemi XX. Obszary, dla których wyznacza się, w złożu kopaliny, filar ochronny XXI. Obszary wymagające rekultywacji, przekształceń lub rehabilitacji XXII. Granice terenów zamkniętych XXIII. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz o znaczeniu ponadlokalnym XXIII.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym XXIII.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym XXIV. Zabezpieczenie warunków obronności i obrony cywilnej XXV. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta XXVI.Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bibliografia

6 CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Uwarunkowania rozwoju skala 1: Kierunki zagospodarowania Struktura funkcjonalno-przestrzenna skala 1: Kierunki zagospodarowania Instrumentalizacja ustaleń skala 1: Załączniki graficzne w tekście: Dziedzictwo kulturowe archeologia - lokalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną - schemat Dziedzictwo kulturowe wybrane elementy podlegające ochronie Podstawowy układ komunikacyjny stan istniejący Istniejące użytkowanie terenów 92 - Stan na wrzesień 2011 r. Struktura przestrzenna miasta schemat 99 Ochnia zielona oś miasta Środowisko przyrodnicze Tereny zieleni i rekreacji Podstawowy układ komunikacyjny kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć wodociągowa stan i kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć kanalizacyjna stan i kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć elektroenergetyczna stan i kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć ciepłownicza i gazowa stan i kierunki rozwoju Rozmieszczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

7 WPROWADZENIE Rada Miasta Kutna podjęła uchwałę Nr LIII/604/10 z dnia 26 października 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna. 1. Do najistotniejszych dokumentów i opracowań zawierających i dotykających obszaru Studium, ogólnych zagadnień dotyczących miasta Kutna zaliczono: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego Aktualizacja uchwalony przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr LX/1648/10 z dnia 21 września 2010 r. Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata przyjęta Uchwałą Nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2010 r. Strategia rozwoju miasta Kutna na lata Uchwała Zgromadzenia ZGRK nr XIV/29/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego dla gmin Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Miasto Kutno, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia i Żychlin. na lata Michał Prokopiak Kutno, czerwiec, 2008 Strategia Rozwoju Turystyki dla Gmin Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i powiatu kutnowskiego. 2. Analiza materiałów powyżej wymienionych daje podstawę do sporządzenia nowego zapisu tekstu i rysunku Studium. Przedstawiony nowy zapis nie ogranicza się do punktowej zmiany obowiązującego studium ale stanowi nową całościową redakcję Studium. Szereg uprzednich ocen jest jednak ponawianych w zmienianej wersji zgodnie z respektowaną zasadą ciągłości polityki przestrzennej samorządu miasta. 3. Dokonane zmiany dotyczą głównie: zaktualizowania bazy informacyjnej, nowych terenów rozwojowych stwarzających ułatwienia lokalizacyjne i ofertę inwestycyjną nowych terenów Miasta. 4. Studium jest aktem bezpośrednio wyrażającym politykę przestrzenną samorządu miasta Kutna. 6

8 5. Cechy formalne przybliżają Studium do aktów kierownictwa wewnętrznego, rozumianego jako specyficzny rodzaj aktów wewnętrznych. Akty typu wytyczne i akty kierownictwa wewnętrznego nie mogą stanowić podstawy dla nakładania obowiązków lub przyznawania uprawnień dla obywatela, osób prawnych i innych podmiotów (art. 93 ust. 2 Konstytucji RP). Wiążą jedynie te jednostki organizacyjne, które podlegają hierarchicznie i służbowo danemu organowi. Tak więc ustalenia Studium określają własne zobowiązania władz samorządowych miasta, które uszczegóławiane będą w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 6. Podstawowym celem sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, jest określenie zasad długookresowej polityki rozwoju przestrzennego Miasta. Studium jest jedynym dokumentem planistycznym, który kształtuje politykę zagospodarowania przestrzenią na obszarze miasta w dłuższych okresach czasu, z zastrzeżeniem, że każdorazowa istotna zmiana uwarunkowań powinna skutkować zmianą studium tak, aby było ono zawsze aktualną podstawą opracowań planistycznych. 7. Podstawowymi zadaniami Studium są: rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jego rozwojem, sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej miasta, stworzenie podstawy prawnej do koordynacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, promocja rozwoju miasta. 8. W ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna poddano wszechstronnej analizie: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zagadnienia demograficzne i społeczno-gospodarcze, dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu, uwarunkowania wynikające z prawa własności gruntów i turystycznego zagospodarowania, a także uwarunkowania związane ze stanem komunikacji oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 7

9 UWARUNKOWANIA ROZWOJU I. PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE Miasto Kutno wchodzi w skład powiatu kutnowskiego i jest jego siedzibą, położonego w północnej części województwa łódzkiego. Położenie powiatu kutnowskiego na tle woj. łódzkiego Położenie Miasta Kutna na tle powiatu kutnowskiego 8

10 Miasto Kutno leży zaledwie o 20 km na północny-zachód od geometrycznego środka Polski. Miasto otacza gmina Kutno, a w południowo-wschodniej części sąsiaduje z gminą Krzyżanów. Na obszarze miasta nie wydzielono tzw. jednostek pomocniczych miasta (dzielnic, osiedli). Pewne części miasta przyjęły zwyczajowe nazwy, jako pozostałości historycznych nazw osad, włączonych później w obszar miasta. W 1975 roku miasto włączono do nowoutworzonego województwa płockiego. W 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej, powiat kutnowski powrócił, po 24 latach do województwa łódzkiego. 1. Miasto Kutno jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Zrzeszenie posiada aktualny Plan Rozwoju Lokalnego Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, zawierający główne założenia i cele zawarte w Planach Rozwoju Lokalnego dla gmin: Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia i Żychlin oraz Miasto Kutno. Plan Rozwoju Lokalnego ZGRK odzwierciedla strategiczne cele i priorytety ustalone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata , a także uwzględnia strategiczne plany powiatów, gmin i miasta Kutna, znajdujących się w granicach funkcjonowania Związku. W ten sposób, otwiera m.in. możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację swoich zadań w ramach kontraktów wojewódzkich oraz z funduszy Unii Europejskiej. Metodyka strategicznego planowania zadań związku gmin jest zbliżona do metodyki strategicznego planowania rozwoju miasta. Istotna różnica polega na konieczności osiągnięcia spójności planów miasta Kutna ze strategicznymi celami i priorytetami regionu oraz planami rozwoju autonomicznych gmin. W tym kontekście, proces strategicznego planowania zadań gmin i miasta Kutna, jest przykładem praktycznego wprowadzenia w życie zasady: Myśl globalnie działaj lokalnie. Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno - gospodarczą Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem zakładającym zintegrowane i kompleksowe działania mające na celu zrównoważony rozwój obszaru dla którego został sporządzony. W przypadku planowania rozwoju lokalnego, zawsze mamy na myśli proces przebiegający dwukierunkowo: odgórny proces wspierania realizacji celów strategii poprzez wsparcie finansowe, doradcze i specjalistyczne, udzielane przez określone instytucje i struktury zewnętrzne, ale także oddolny proces wspierania realizacji celów przez społeczności lokalne. 9

11 Zatem projektowany w planie zrównoważony rozwój lokalny Związku Gmin Regionu Kutnowskiego będzie możliwy tylko wówczas, gdy wokół wytyczonych dla niego kierunków uda się skupić szeroko rozumianą społeczność lokalną oraz uzyskać przychylność i akceptację struktur i instytucji nadrzędnych. Zgodnie z tym modelem formułowanie Planu Rozwoju Lokalnego ZGRK zostało poprzedzone identyfikacją nowych problemów i oczekiwań, a także konsultacji społecznych. 2. Miasto Kutno, dzięki m.in. takim atutom jak np.: jakość obsługi inwestorów, infrastruktura terenów inwestycyjnych, dostępność komunikacyjna, rynek pracy oraz klimat społeczny otrzymało wyróżnienie Gmina Fair Play certyfikat Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W roku 2007 Miasto Kutno jako laureat VI edycji konkursu Gmina Fair Play otrzymało statuetkę w kategorii średnie miasto. Konkurs Gmina Fair Play kreuje dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami, wzorce godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także gminy otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. Na uzyskanie takiej oceny niewątpliwie wpłynęło utworzenie w 1998 roku Kutnowskiego Parku Agro - Przemysłowego (KPAP) obejmującego obszar 370 ha oraz ustanowienie Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Tereny te, sukcesywnie uzbrajane w infrastrukturę techniczną, są gospodarczą ofertą miasta. Obecnie na terenie KPAP działa ponad 30 firm reprezentujących kapitał z 11 państw, które zatrudniają ponad 4,5 tys. pracowników. II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII I PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Na obszarze miasta Kutna nie występują zadania rządowe, wpisane do rejestru programów zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o którym mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U ze zm.) Z ustaleń zawartych w Strategii rozwoju województwa łódzkiego i w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego dla miasta Kutna przyjęto następujące ustalenia: 10

12 Koncepcja biegunów wzrostu wpisuje się w krajowy system osadniczy. Łódź, jako metropolitalny biegun wzrostu, jest jednocześnie elementem sieci miast o potencjalnym znaczeniu europejskim, a ponadregionalny biegun wzrostu Piotrków Trybunalski, jest częścią krajowej sieci ponadregionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. Regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu, tj. Bełchatów, Kutno, Sieradz, Skierniewice i Tomaszów Mazowiecki, należą natomiast do krajowej sieci regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. Pozostałe regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu, tj. Łowicz, Radomsko, Rawa Mazowiecka i Wieluń, są ważne dla równoważenia wojewódzkiego systemu osadniczego. Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego Kutna, Sieradza, Skierniewic, Radomska i Wielunia, odgrywających rolę regionalnych biegunów wzrostu, przez wspomaganie rozwoju wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych i usługowych przy uwzględnieniu potencjału endogenicznego: Kutno element krajowej sieci regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju i wojewódzkiej sieci regionalnych biegunów wzrostu wspieranie rozwoju funkcji przemysłowej, opartej na rozwijających się branżach tradycyjnych (metalowa, odzieżowa, meblarska) i branżach wysokich technologii (farmaceutyczna, telekomunikacyjna, elektroniczna) oraz na istnieniu podstrefy ŁSSE i Kutnowskiego Parku Agro- Przemysłowego; funkcji komunikacyjnej (główny transportowy węzeł integracyjny)m i logistycznej (regionalne centrum logistyczne), opartej na istniejących i planowanych szlakach komunikacyjnych; funkcji akademickiej i naukowo-badawczej opartych na Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej, ośrodku badań farmaceutycznych oraz Centrum Badań i Analiz Rynku (koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa); funkcji sportowej (baseball) i turystycznej; istotne dla rozwoju będą powstanie giełdy rolnej regionalnego znaczenia i obsługa rolnictwa. Racjonalne wykorzystanie dla produkcji rolnej obszarów o najlepszych uwarunkowaniach przyrodniczych strefa intensywnego rolnictwa: utworzenie w Sieradzu i Kutnie pierwotnego rynku handlu hurtowego artykułami rolniczymi giełd rolnych. Obszary te są miejscem wytwarzania i wysokiej podaży szerokiej gamy surowców rolniczych. Rynki te, po wyposażeniu w nowoczesną infrastrukturę handlową, staną się istotnym ogniwem w rozwoju gospodarczym tych regionów. Obecnie w województwie działa jeden zorganizowany rynek zbytu produkcji rolnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA. Przekształcenie województwa łódzkiego w region oparty na wiedzy poprzez: 11

13 tworzenie krajowych i regionalnych centrów innowacji oraz ośrodków dyfuzji innowacji opartych na potencjale naukowobadawczym i przemysłowym: Łódź krajowy ośrodek innowacji, Kutno, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Sieradz, Wieluń, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki regionalne ośrodki innowacji. Ze względu na koncentrację potencjału gospodarki innowacyjnej w stolicy województwa początkowo, w strukturach sieciowych dominować będą powiązania biegunów wzrostu z Łodzią. W przyszłości proces ten doprowadzi do ukształtowania się regionalnej strefy rozwoju powiązań metropolitalnych. Głównymi ośrodkami tej strefy będą Łódź, Piotrków Trybunalski, Kutno, Skierniewice, Sieradz, Radomsko i Wieluń. Wzmocnienie systemu energetycznego regionu poprzez: budowę linii elektroenergetycznych 110 kv relacji: Zgierz Kutno, Trębaczew Chabielice, Skierniewice Rawa Mazowiecka, Drzewica Wrzeszczów, Bogumiłów Żłobnica, Janów Stryków oraz na odcinkach niezbędnych do powiązania projektowanych stacji 110/15 kv z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Rozwój układu regionalnego i wzmocnienie powiązań międzyregionalnych poprzez poprawę stanu technicznego istniejącego układu dróg krajowych i wojewódzkich, polegającą na sukcesywnej przebudowie lub rozbudowie dróg i obiektów mostowych oraz dostosowaniu ich nośności do europejskich standardów 115KN/oś, zakładając docelowo: dla dróg krajowych nr 1, 2(92), 8, 12, 14, 91, 74, 60 (na odcinku Kutno Płock), 70 (na odcinku Łowicz Nieborów), 72 (na odcinku Rawa Mazowiecka DP4153E) ważnych w powiązaniach międzyregionalnych klasę GP (główna ruchu przyśpieszonego), a dla dróg nr 42, 43, 45, 48, 71, 83, oraz nr 60, 70, 72 (na pozostałych odcinkach) klasę G (główna). Realizacja strategicznego układu kolejowego w ramach istniejącej i postulowanej do 2010 r. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) W ramach istniejącej sieci TEN-T planowana jest przebudowa: linii E20 Warszawa Kutno Poznań Rzepin do standardów unijnych i wymogów AGC i AGTC, tj. do prędkości dla pociągów pasażerskich 160 km/h, a dla pociągów towarowych 120 km/h, przy dopuszczalnym nacisku na oś 22,5 ton. Rozwój systemu powiązań międzyregionalnych i regionalnych na podstawowych kierunkach dojazdowych do sieci TEN-T poprzez 12

14 przebudowę układu do prędkości 160 km/h (200km/h) dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych: na kierunku Łódź Bydgoszcz: budowa nowego odcinka linii kolejowej Zgierz Kutno częściowo wzdłuż autostrady A1, pokazana w przebiegu orientacyjnym do uściślenia w szczegółowych opracowaniach (alternatywnie dopuszcza się przebudowę istniejącej linii nr 16 na odcinku Zgierz Kutno z dobudową drugiego toru) oraz modernizacja linii nr 18 Kutno Bydgoszcz, -nr 33 Kutno Płock. Ze względu na charakter i zasięg działalności zaproponowano utworzenie regionalnych centrów logistycznych (RCL) na terenach predysponowanych do tej funkcji (Zduńska Wola) oraz na terenach rozwojowych o rozpoczętym procesie rozwoju usług logistycznych (Kutno, Radomsko). Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych ukierunkowane na: produkcję biogazu na oczyszczalniach ścieków, rozwój energetyki biogazowej z wykorzystaniem tzn. kogeneracji na oczyszczalniach. Inwestycje o tym znaczeniu zadeklarowały miasta: Kutno, Łowicz, Skierniewice, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Radomsko, Zduńska Wola. Kształtowanie rozpoznawalnej marki turystycznej województwa poprzez rozwój wizerunkowych produktów turystycznych, w tym: 33 projektów i planowanych produktów turystycznych wzmacniających markę województwa m.in. Baza Kutno. Ochrona złóż kopalin: wykorzystanie w ciepłownictwie i balneologii zasobów wód geotermalnych występujących w pasie Zduńska Wola Łęczyca Uniejów, Skierniewice Kutno i Sieradz Piotrków Trybunalski. * * * Powyższe treści stanowią wyciąg z wyżej wymienionych opracowań szczebla wojewódzkiego, w odniesieniu do miasta Kutna 13

15 14

16 III. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH I STANU ZATRUDNIENIA III.1. Procesy demograficzne Przedstawione poniżej dane obrazujące liczbę mieszkańców miasta Kutna, na przestrzeni kilkudziesięciu lat (pierwsze dane jeszcze sprzed wybuchu II wojny światowej) pokazują stały wzrost liczby jego mieszkańców do lat 90 tych. Szczyt wielkości zaludnienia osiągnęło miasto Kutno w 1995 roku mieszkańców. Począwszy od tego roku zaludnienie miasta systematycznie się obniża. Liczba ludności miasta Kutna (osoby) w latach , (spis powszechny), (spis powszechny), , (spis powszechny), , (spis powszechny), , , , , , , , , , Stan na początek 2011r mieszkańców ogółem, w tym mężczyzn i kobiet. Gęstość zaludnienia osób/km 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) (w osobach) Ogółem 7 344, w tym: Mężczyźni 3 788, Kobiety Ludność w wieku produkcyjnym (w osobach) Ogółem , w tym: Mężczyźni , Kobiety

17 Ludność w wieku poprodukcyjnym (w osobach) Ogółem 8 626, w tym: Mężczyźni 2 378, Kobiety Ponad 85 % mieszkańców Kutna to osoby w wieku przed i produkcyjnym, co oznacza, iż Kutno jest miastem ludzi młodych. Powoduje to konieczność stworzenia dla nich szerokiej oferty edukacyjnej, dostosowanej do pojawiających się aktualnych potrzeb. III.2. Zatrudnienie W mieście Kutnie mają swoje siedziby szkoły wyższe. Świadczy to o zapotrzebowaniu na ten poziom kształcenia i o tym, że dzięki wykształconej kadrze pracowniczej miasto ma szanse stać się w niedalekiej przyszłości silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Miejscowe szkoły już teraz kształcą na różnych poziomach w wielu zawodach zapewniając w ten sposób odpowiednio wykształconych pracowników wielu przedsiębiorstwom. Poprzez wspieranie przedsiębiorczości, zarówno lokalnej jak i rozpoczynającej w mieście swą działalność, tworzone będą nowe miejsca pracy. Samorząd wspiera wszelkie twórcze inicjatywy, mieszkańców, a w szczególności te, które służą rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Kutno (stan w dniu r.) Bank Danych Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD: Rodzaj działalności Liczba jednostek gospodarczych Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów 1619 samochodowych, włączając motocykle Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 440 Przetwórstwo przemysłowe 391 Budownictwo 354 Pozostała działalność usługowa 309 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 282 Transport i gospodarka magazynowa 265 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 186 Edukacja 126 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 122 Działalność związana zakwaterowaniem i usługami 101 gastronomicznymi Informacja i komunikacja 94 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 77 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 37 16

18 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 21 działalność związana z rekultywacją Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 19 zabezpieczenia społeczne Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 5 parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Górnictwo i wydobywanie 4 Władze miasta Kutna, za główny cel działalności stawiają sobie stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju podmiotów gospodarczych oraz dążenie do poprawy infrastruktury. Na rynku kutnowskim funkcjonują przede wszystkim firmy prowadzące działalność handlową i usługową. Są to firmy zatrudniające do 5 pracowników. Wysoki udział kosztów stałych oraz zbyt powolny wzrost gospodarczy nie stwarzają możliwości na wzrost zatrudnienia w tych firmach nowych pracowników. Istotne znaczenie na wzrastającą liczbę zatrudnienia posiadają firmy i podmioty gospodarcze działające w ramach Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego. III.2. Bezrobocie Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w mieście Kutnie. Bezrobotni ogółem Kobiety Bezrobotni z prawem do zasiłku r. kobiety Kutno b.d. b.d. 45,2 Pow.kutnowski b.d r. Kutno ,7 Pow.kutnowski r. Kutno ,0 Pow.kutnowski r. Kutno ,9 Pow kutnowski r. % bezrobotnych mieszk. Kutna w całości bezrobotnych powiatu 17

19 Kutno ,4 Pow kutnowski r. Kutno ,5 Pow kutnowski Koniec lutego 2011r. Kutno ,0 Pow kutnowski Koniec marca.2011r. Kutno ,3 Pow kutnowski Koniec kwietnia 2011r. Kutno ,2 Pow.kutnowski Koniec maja 2011r. Kutno ,8 Pow kutnowski Koniec czerwca 2011r. Kutno ,4 Pow kutnowski Koniec lipca 2011r. Kutno ,9 Pow kutnowski Koniec września 2011r. Kutno ,8 Pow kutnowski Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Na koniec III kwartału 2011 r. w mieście Kutnie zarejestrowanych było 2809 osób bezrobotnych. W porównaniu z końcem 2007 r. odnotowano spadek o 338 osób bezrobotnych, w tym o 306 kobiet. Osób bezrobotnych z prawem do zasiłku ubyło 133 osoby, w tym 47 kobiet. Procentowy udział osób bezrobotnych z terenu Kutna w całości osób bezrobotnych, pochodzących z terenu powiatu kutnowskiego o 2,9 %, (z 42,7 % do 39,8%). Podobną, spadkową tendencję potwierdzają też wielkości pochodzące z poszczególnych miesięcy 2011 roku. 18

20 Na koniec września 2011r. w mieście Kutnie zarejestrowanych było 2809 osób bezrobotnych. W porównaniu z początkiem 2011 roku (3089) odnotowano spadek o 280 osób. Dane te wskazują na spadek liczby bezrobotnych i poprawę sytuacji na kutnowskim rynku pracy. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia (na podstawie danych i analizy Powiatowego Urzędu Pracy) Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku Na koniec września 2011r. w mieście Kutnie, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła 567 osób, w tym 337 kobiet. Liczba osób bez prawa do zasiłku kształtowała się na poziomie 2242 osób, w tym 1348 osób, to kobiety. Bezrobotni według wieku W mieście Kutnie (zgodnie z tendencjami w całym powiecie kutnowskim) najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata, w stosunku do zarejestrowanych osób bezrobotnych. Bezrobotni według grup wykształcenia W ogólnej populacji zarejestrowanych osób bezrobotnych przeważały osoby, które swoją edukację zakończyły na poziomie szkoły gimnazjalnej i podstawowej. Stanowią one około 30 % w stosunku do zarejestrowanych osób bezrobotnych. Osoby o tak niskim poziomie wykształcenia wykazują niewielką aktywność w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w dążeniu do poszukiwania pracy. Bezrobotni według wykształcenia Pracodawcy poszukują najczęściej pracowników wykwalifikowanych do poziomu umożliwiającego natychmiastowe podjęcie pracy bez konieczności szkolenia, co oznacza, ze szansę na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zwiększają się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Liczba bezrobotnych według stażu pracy Kolejnym czynnikiem, obok wieku i wykształcenia w znacznym stopniu decydującym o możliwościach znalezienia pracy jest doświadczenie zawodowe. Według tego kryterium najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych zarejestrowanych to osoby bez stażu pracy oraz osoby ze stażem zawodowym do jednego roku. Kategorie te obejmowały blisko 40 % populacji. 19

21 Praktyka pokazuje, iż bezrobotni, którzy nigdy nie pracowali mają szczególne trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Innym ważnym czynnikiem strukturalizującym zbiorowość bezrobotnych jest czas pozostawania bez pracy, którego długość wpływa na fizyczną i psychiczną kondycję bezrobotnego oraz jego pozycję zawodową. Niejednokrotnie zbyt długi okres oczekiwania na pracę powoduje dezaktualizację kwalifikacji zawodowych. W mieście Kutnie (podobnie jak w całym powiecie kutnowskim) największą grupę stanowili bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy. Grupa ta liczy ponad 35 % zarejestrowanych bezrobotnych. Oprócz osób pozostających długotrwale bezrobotnymi, poszukującymi pracy będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy sa też bezrobotni do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Grupy te mają obecnie największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. IV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA, ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 1. Warunki mieszkaniowe Warunki mieszkaniowe określić można stopniem zaspokojenia potrzeb poprzez ilość mieszkań w odniesieniu do ilości mieszkańców, zagęszczeniem mieszkań i izb mieszkalnych, ilością pomieszczeń przypadających na 1 mieszkańca. W mieście Kutnie, sytuację mieszkaniową obrazują następujące wskaźniki: Zasoby mieszkaniowe ogółem: Mieszkania , Izby Powierzchnia użytkowa mieszkań m 2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań: na 1 mieszkanie 56,9 m², na 1 osobę 22,4 m². Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno sanitarne: wodociąg mieszkań, 20

Załącznik nr 1do Uchwały Nr... Rady Miasta Kutna z dnia... 2015 r.

Załącznik nr 1do Uchwały Nr... Rady Miasta Kutna z dnia... 2015 r. Załącznik nr 1do Uchwały Nr........ Rady Miasta Kutna z dnia....... 2015 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (TEKST JEDNOLITY) Etap: wyłożenie do publicznego wglądu

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST REGIONU Spotkania konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E "PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO" sierpień - grudzień 2004 r. Umowa dotacji Nr 46/EE/D/2004 I. Opis zrealizowanych zadań. II. Informacja

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE

POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE Przestrzeń jutra przyszłość szyta na miarę Gdańsk, 22 kwietnia 2016 r. STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH POMORSKIE FORUM TERYTORIALNE Gdańsk, 22 kwietnia 2016 r. Anna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ Załącznik nr 6 Wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2011 roku Dział Rozdział Treść Kwota dotacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo