STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT"

Transkrypt

1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

2 Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Zleceniodawca: Miasto Kutno Umowa: Nr 2/11 z dnia 7 marca 2011 r. Zespół autorski: mgr Kazimierz Bald - uprawnienia urbanistyczne nr 263/88. - członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie WA-006. mgr inż. arch. Ewa Krakowska - uprawnienia urbanistyczne nr 1099/90 - członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie WA-095 mgr inż. kom. Bogusław Piasecki mgr Emilia Stankiewicz inż. Ewa Bolińska mgr inż. Elżbieta Kurzypska Piotr Dutkiewicz mgr inż. arch. Magda Krakowska tech. Tadeusz Głowacki - czerwiec

3 CZĘŚĆ TEKSTOWA WPROWADZENIE... 6 UWARUNKOWANIA ROZWOJU... 8 I. Podstawowe informacje o mieście... 8 II. Uwarunkowania wynikające ze strategii i planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego III. Uwarunkowania wynikające z procesów demograficznych i stanu zatrudnienia III.1. Procesy demograficzne III.2. Bezrobocie IV. Uwarunkowania wynikające z warunków życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia V. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska V.1. Budowa geologiczna V.2. Rzeźba terenu V.3. Gleby V.4. Warunki klimatyczne V.5. Wody powierzchniowe i podziemne V.5.1. Wody powierzchniowe V.5.2. Wody podziemne V.6. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna VI. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego VI.1. Zarys historii miasta VI.2. Obiekty i obszary podlegające ochronie VII. Uwarunkowania wynikające z obiektów i obszarów przyrodniczych prawnie chronionych VIII. Uwarunkowania wynikające z udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych VIII.1. Surowce mineralne

4 VIII.2. Wody podziemne IX. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów zmeliorowanych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej IX.1. Melioracje IX.2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi X. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji X.1. Powiązania zewnętrzne X.2. Charakterystyka stanu X.3. Ocena stanu X.4. Przesądzenia realizacyjne XI. Uwarunkowania wynikające ze stanu infrastrukturytechnicznej XI.1. Elektroenergetyka XI.2. Gazownictwo XI.3. Ciepłownictwo XI.4. Telekomunikacja XI.5. Zaopatrzenie w wodę XI.6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków XII. Uwarunkowania wynikające z możliwości rozwoju KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA XIII. Generalne kierunki polityki przestrzennej miasta XIII.1. Cele polityki przestrzennej miasta XIII.2. Strategia rozwoju miasta a polityka przestrzenna XIV. Zasady zagospodarowania przestrzennego miasta XIV.1. Ustalenia ogólne XIV.2. Struktura przestrzenna miasta XIV.3. Struktura funkcjonalna, przeznaczenie terenów XIV.4. Zasady kształtowania zabudowy XIV.5. Tereny wyłączone spod zabudowy XIV.6. Obszary przestrzeni publicznej XIV.7. Walory krajobrazowo-turystyczne XV. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów XVI. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej XVI.1. Obiekty i obszary objęte ochroną, oraz przyjęte zasady ochrony

5 XVI.2. Pomniki historii i miejsca pamięci XVI.3. Obszary rewitalizacji XVII. Kierunki rozwoju systemu komunikacji XVII.1. Zasady ogólne XVII.2. Preferowane kierunki przekształceń i rozwoju układu ulicznodrogowego XVII.3. Wskazania i wnioski do kształtowania ważnych tras układu ulicznego miasta XVIII. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej XVIII.1. System zaopatrzenia w wodę XVIII.2. System odprowadzania ścieków XVIII.3. System zasilania elektroenergetycznego XVIII.4. Ciepłownictwo XVIII.5. System gazowniczy XVIII.6. Telekomunikacja XVIII.7. Gospodarka odpadami XIX. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemi XX. Obszary, dla których wyznacza się, w złożu kopaliny, filar ochronny XXI. Obszary wymagające rekultywacji, przekształceń lub rehabilitacji XXII. Granice terenów zamkniętych XXIII. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz o znaczeniu ponadlokalnym XXIII.1. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym XXIII.2. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym XXIV. Zabezpieczenie warunków obronności i obrony cywilnej XXV. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta XXVI.Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bibliografia

6 CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Uwarunkowania rozwoju skala 1: Kierunki zagospodarowania Struktura funkcjonalno-przestrzenna skala 1: Kierunki zagospodarowania Instrumentalizacja ustaleń skala 1: Załączniki graficzne w tekście: Dziedzictwo kulturowe archeologia - lokalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną - schemat Dziedzictwo kulturowe wybrane elementy podlegające ochronie Podstawowy układ komunikacyjny stan istniejący Istniejące użytkowanie terenów 92 - Stan na wrzesień 2011 r. Struktura przestrzenna miasta schemat 99 Ochnia zielona oś miasta Środowisko przyrodnicze Tereny zieleni i rekreacji Podstawowy układ komunikacyjny kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć wodociągowa stan i kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć kanalizacyjna stan i kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć elektroenergetyczna stan i kierunki rozwoju Infrastruktura techniczna sieć ciepłownicza i gazowa stan i kierunki rozwoju Rozmieszczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

7 WPROWADZENIE Rada Miasta Kutna podjęła uchwałę Nr LIII/604/10 z dnia 26 października 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna. 1. Do najistotniejszych dokumentów i opracowań zawierających i dotykających obszaru Studium, ogólnych zagadnień dotyczących miasta Kutna zaliczono: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego Aktualizacja uchwalony przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr LX/1648/10 z dnia 21 września 2010 r. Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata przyjęta Uchwałą Nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2010 r. Strategia rozwoju miasta Kutna na lata Uchwała Zgromadzenia ZGRK nr XIV/29/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego dla gmin Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Miasto Kutno, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia i Żychlin. na lata Michał Prokopiak Kutno, czerwiec, 2008 Strategia Rozwoju Turystyki dla Gmin Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i powiatu kutnowskiego. 2. Analiza materiałów powyżej wymienionych daje podstawę do sporządzenia nowego zapisu tekstu i rysunku Studium. Przedstawiony nowy zapis nie ogranicza się do punktowej zmiany obowiązującego studium ale stanowi nową całościową redakcję Studium. Szereg uprzednich ocen jest jednak ponawianych w zmienianej wersji zgodnie z respektowaną zasadą ciągłości polityki przestrzennej samorządu miasta. 3. Dokonane zmiany dotyczą głównie: zaktualizowania bazy informacyjnej, nowych terenów rozwojowych stwarzających ułatwienia lokalizacyjne i ofertę inwestycyjną nowych terenów Miasta. 4. Studium jest aktem bezpośrednio wyrażającym politykę przestrzenną samorządu miasta Kutna. 6

8 5. Cechy formalne przybliżają Studium do aktów kierownictwa wewnętrznego, rozumianego jako specyficzny rodzaj aktów wewnętrznych. Akty typu wytyczne i akty kierownictwa wewnętrznego nie mogą stanowić podstawy dla nakładania obowiązków lub przyznawania uprawnień dla obywatela, osób prawnych i innych podmiotów (art. 93 ust. 2 Konstytucji RP). Wiążą jedynie te jednostki organizacyjne, które podlegają hierarchicznie i służbowo danemu organowi. Tak więc ustalenia Studium określają własne zobowiązania władz samorządowych miasta, które uszczegóławiane będą w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 6. Podstawowym celem sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna, jest określenie zasad długookresowej polityki rozwoju przestrzennego Miasta. Studium jest jedynym dokumentem planistycznym, który kształtuje politykę zagospodarowania przestrzenią na obszarze miasta w dłuższych okresach czasu, z zastrzeżeniem, że każdorazowa istotna zmiana uwarunkowań powinna skutkować zmianą studium tak, aby było ono zawsze aktualną podstawą opracowań planistycznych. 7. Podstawowymi zadaniami Studium są: rozpoznanie aktualnej sytuacji miasta, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jego rozwojem, sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej miasta, stworzenie podstawy prawnej do koordynacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, promocja rozwoju miasta. 8. W ramach prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna poddano wszechstronnej analizie: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zagadnienia demograficzne i społeczno-gospodarcze, dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu, uwarunkowania wynikające z prawa własności gruntów i turystycznego zagospodarowania, a także uwarunkowania związane ze stanem komunikacji oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 7

9 UWARUNKOWANIA ROZWOJU I. PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE Miasto Kutno wchodzi w skład powiatu kutnowskiego i jest jego siedzibą, położonego w północnej części województwa łódzkiego. Położenie powiatu kutnowskiego na tle woj. łódzkiego Położenie Miasta Kutna na tle powiatu kutnowskiego 8

10 Miasto Kutno leży zaledwie o 20 km na północny-zachód od geometrycznego środka Polski. Miasto otacza gmina Kutno, a w południowo-wschodniej części sąsiaduje z gminą Krzyżanów. Na obszarze miasta nie wydzielono tzw. jednostek pomocniczych miasta (dzielnic, osiedli). Pewne części miasta przyjęły zwyczajowe nazwy, jako pozostałości historycznych nazw osad, włączonych później w obszar miasta. W 1975 roku miasto włączono do nowoutworzonego województwa płockiego. W 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej, powiat kutnowski powrócił, po 24 latach do województwa łódzkiego. 1. Miasto Kutno jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Zrzeszenie posiada aktualny Plan Rozwoju Lokalnego Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, zawierający główne założenia i cele zawarte w Planach Rozwoju Lokalnego dla gmin: Bedlno, Daszyna, Dąbrowice, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonia i Żychlin oraz Miasto Kutno. Plan Rozwoju Lokalnego ZGRK odzwierciedla strategiczne cele i priorytety ustalone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata , a także uwzględnia strategiczne plany powiatów, gmin i miasta Kutna, znajdujących się w granicach funkcjonowania Związku. W ten sposób, otwiera m.in. możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na realizację swoich zadań w ramach kontraktów wojewódzkich oraz z funduszy Unii Europejskiej. Metodyka strategicznego planowania zadań związku gmin jest zbliżona do metodyki strategicznego planowania rozwoju miasta. Istotna różnica polega na konieczności osiągnięcia spójności planów miasta Kutna ze strategicznymi celami i priorytetami regionu oraz planami rozwoju autonomicznych gmin. W tym kontekście, proces strategicznego planowania zadań gmin i miasta Kutna, jest przykładem praktycznego wprowadzenia w życie zasady: Myśl globalnie działaj lokalnie. Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno - gospodarczą Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem zakładającym zintegrowane i kompleksowe działania mające na celu zrównoważony rozwój obszaru dla którego został sporządzony. W przypadku planowania rozwoju lokalnego, zawsze mamy na myśli proces przebiegający dwukierunkowo: odgórny proces wspierania realizacji celów strategii poprzez wsparcie finansowe, doradcze i specjalistyczne, udzielane przez określone instytucje i struktury zewnętrzne, ale także oddolny proces wspierania realizacji celów przez społeczności lokalne. 9

11 Zatem projektowany w planie zrównoważony rozwój lokalny Związku Gmin Regionu Kutnowskiego będzie możliwy tylko wówczas, gdy wokół wytyczonych dla niego kierunków uda się skupić szeroko rozumianą społeczność lokalną oraz uzyskać przychylność i akceptację struktur i instytucji nadrzędnych. Zgodnie z tym modelem formułowanie Planu Rozwoju Lokalnego ZGRK zostało poprzedzone identyfikacją nowych problemów i oczekiwań, a także konsultacji społecznych. 2. Miasto Kutno, dzięki m.in. takim atutom jak np.: jakość obsługi inwestorów, infrastruktura terenów inwestycyjnych, dostępność komunikacyjna, rynek pracy oraz klimat społeczny otrzymało wyróżnienie Gmina Fair Play certyfikat Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W roku 2007 Miasto Kutno jako laureat VI edycji konkursu Gmina Fair Play otrzymało statuetkę w kategorii średnie miasto. Konkurs Gmina Fair Play kreuje dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami, wzorce godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także gminy otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną. Na uzyskanie takiej oceny niewątpliwie wpłynęło utworzenie w 1998 roku Kutnowskiego Parku Agro - Przemysłowego (KPAP) obejmującego obszar 370 ha oraz ustanowienie Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Tereny te, sukcesywnie uzbrajane w infrastrukturę techniczną, są gospodarczą ofertą miasta. Obecnie na terenie KPAP działa ponad 30 firm reprezentujących kapitał z 11 państw, które zatrudniają ponad 4,5 tys. pracowników. II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII I PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Na obszarze miasta Kutna nie występują zadania rządowe, wpisane do rejestru programów zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o którym mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U ze zm.) Z ustaleń zawartych w Strategii rozwoju województwa łódzkiego i w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego dla miasta Kutna przyjęto następujące ustalenia: 10

12 Koncepcja biegunów wzrostu wpisuje się w krajowy system osadniczy. Łódź, jako metropolitalny biegun wzrostu, jest jednocześnie elementem sieci miast o potencjalnym znaczeniu europejskim, a ponadregionalny biegun wzrostu Piotrków Trybunalski, jest częścią krajowej sieci ponadregionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. Regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu, tj. Bełchatów, Kutno, Sieradz, Skierniewice i Tomaszów Mazowiecki, należą natomiast do krajowej sieci regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju. Pozostałe regionalne i ponadlokalne bieguny wzrostu, tj. Łowicz, Radomsko, Rawa Mazowiecka i Wieluń, są ważne dla równoważenia wojewódzkiego systemu osadniczego. Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego Kutna, Sieradza, Skierniewic, Radomska i Wielunia, odgrywających rolę regionalnych biegunów wzrostu, przez wspomaganie rozwoju wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych i usługowych przy uwzględnieniu potencjału endogenicznego: Kutno element krajowej sieci regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju i wojewódzkiej sieci regionalnych biegunów wzrostu wspieranie rozwoju funkcji przemysłowej, opartej na rozwijających się branżach tradycyjnych (metalowa, odzieżowa, meblarska) i branżach wysokich technologii (farmaceutyczna, telekomunikacyjna, elektroniczna) oraz na istnieniu podstrefy ŁSSE i Kutnowskiego Parku Agro- Przemysłowego; funkcji komunikacyjnej (główny transportowy węzeł integracyjny)m i logistycznej (regionalne centrum logistyczne), opartej na istniejących i planowanych szlakach komunikacyjnych; funkcji akademickiej i naukowo-badawczej opartych na Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej, ośrodku badań farmaceutycznych oraz Centrum Badań i Analiz Rynku (koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa); funkcji sportowej (baseball) i turystycznej; istotne dla rozwoju będą powstanie giełdy rolnej regionalnego znaczenia i obsługa rolnictwa. Racjonalne wykorzystanie dla produkcji rolnej obszarów o najlepszych uwarunkowaniach przyrodniczych strefa intensywnego rolnictwa: utworzenie w Sieradzu i Kutnie pierwotnego rynku handlu hurtowego artykułami rolniczymi giełd rolnych. Obszary te są miejscem wytwarzania i wysokiej podaży szerokiej gamy surowców rolniczych. Rynki te, po wyposażeniu w nowoczesną infrastrukturę handlową, staną się istotnym ogniwem w rozwoju gospodarczym tych regionów. Obecnie w województwie działa jeden zorganizowany rynek zbytu produkcji rolnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa SA. Przekształcenie województwa łódzkiego w region oparty na wiedzy poprzez: 11

13 tworzenie krajowych i regionalnych centrów innowacji oraz ośrodków dyfuzji innowacji opartych na potencjale naukowobadawczym i przemysłowym: Łódź krajowy ośrodek innowacji, Kutno, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Sieradz, Wieluń, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki regionalne ośrodki innowacji. Ze względu na koncentrację potencjału gospodarki innowacyjnej w stolicy województwa początkowo, w strukturach sieciowych dominować będą powiązania biegunów wzrostu z Łodzią. W przyszłości proces ten doprowadzi do ukształtowania się regionalnej strefy rozwoju powiązań metropolitalnych. Głównymi ośrodkami tej strefy będą Łódź, Piotrków Trybunalski, Kutno, Skierniewice, Sieradz, Radomsko i Wieluń. Wzmocnienie systemu energetycznego regionu poprzez: budowę linii elektroenergetycznych 110 kv relacji: Zgierz Kutno, Trębaczew Chabielice, Skierniewice Rawa Mazowiecka, Drzewica Wrzeszczów, Bogumiłów Żłobnica, Janów Stryków oraz na odcinkach niezbędnych do powiązania projektowanych stacji 110/15 kv z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Rozwój układu regionalnego i wzmocnienie powiązań międzyregionalnych poprzez poprawę stanu technicznego istniejącego układu dróg krajowych i wojewódzkich, polegającą na sukcesywnej przebudowie lub rozbudowie dróg i obiektów mostowych oraz dostosowaniu ich nośności do europejskich standardów 115KN/oś, zakładając docelowo: dla dróg krajowych nr 1, 2(92), 8, 12, 14, 91, 74, 60 (na odcinku Kutno Płock), 70 (na odcinku Łowicz Nieborów), 72 (na odcinku Rawa Mazowiecka DP4153E) ważnych w powiązaniach międzyregionalnych klasę GP (główna ruchu przyśpieszonego), a dla dróg nr 42, 43, 45, 48, 71, 83, oraz nr 60, 70, 72 (na pozostałych odcinkach) klasę G (główna). Realizacja strategicznego układu kolejowego w ramach istniejącej i postulowanej do 2010 r. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) W ramach istniejącej sieci TEN-T planowana jest przebudowa: linii E20 Warszawa Kutno Poznań Rzepin do standardów unijnych i wymogów AGC i AGTC, tj. do prędkości dla pociągów pasażerskich 160 km/h, a dla pociągów towarowych 120 km/h, przy dopuszczalnym nacisku na oś 22,5 ton. Rozwój systemu powiązań międzyregionalnych i regionalnych na podstawowych kierunkach dojazdowych do sieci TEN-T poprzez 12

14 przebudowę układu do prędkości 160 km/h (200km/h) dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych: na kierunku Łódź Bydgoszcz: budowa nowego odcinka linii kolejowej Zgierz Kutno częściowo wzdłuż autostrady A1, pokazana w przebiegu orientacyjnym do uściślenia w szczegółowych opracowaniach (alternatywnie dopuszcza się przebudowę istniejącej linii nr 16 na odcinku Zgierz Kutno z dobudową drugiego toru) oraz modernizacja linii nr 18 Kutno Bydgoszcz, -nr 33 Kutno Płock. Ze względu na charakter i zasięg działalności zaproponowano utworzenie regionalnych centrów logistycznych (RCL) na terenach predysponowanych do tej funkcji (Zduńska Wola) oraz na terenach rozwojowych o rozpoczętym procesie rozwoju usług logistycznych (Kutno, Radomsko). Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych ukierunkowane na: produkcję biogazu na oczyszczalniach ścieków, rozwój energetyki biogazowej z wykorzystaniem tzn. kogeneracji na oczyszczalniach. Inwestycje o tym znaczeniu zadeklarowały miasta: Kutno, Łowicz, Skierniewice, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Radomsko, Zduńska Wola. Kształtowanie rozpoznawalnej marki turystycznej województwa poprzez rozwój wizerunkowych produktów turystycznych, w tym: 33 projektów i planowanych produktów turystycznych wzmacniających markę województwa m.in. Baza Kutno. Ochrona złóż kopalin: wykorzystanie w ciepłownictwie i balneologii zasobów wód geotermalnych występujących w pasie Zduńska Wola Łęczyca Uniejów, Skierniewice Kutno i Sieradz Piotrków Trybunalski. * * * Powyższe treści stanowią wyciąg z wyżej wymienionych opracowań szczebla wojewódzkiego, w odniesieniu do miasta Kutna 13

15 14

16 III. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH I STANU ZATRUDNIENIA III.1. Procesy demograficzne Przedstawione poniżej dane obrazujące liczbę mieszkańców miasta Kutna, na przestrzeni kilkudziesięciu lat (pierwsze dane jeszcze sprzed wybuchu II wojny światowej) pokazują stały wzrost liczby jego mieszkańców do lat 90 tych. Szczyt wielkości zaludnienia osiągnęło miasto Kutno w 1995 roku mieszkańców. Począwszy od tego roku zaludnienie miasta systematycznie się obniża. Liczba ludności miasta Kutna (osoby) w latach , (spis powszechny), (spis powszechny), , (spis powszechny), , (spis powszechny), , , , , , , , , , Stan na początek 2011r mieszkańców ogółem, w tym mężczyzn i kobiet. Gęstość zaludnienia osób/km 2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) (w osobach) Ogółem 7 344, w tym: Mężczyźni 3 788, Kobiety Ludność w wieku produkcyjnym (w osobach) Ogółem , w tym: Mężczyźni , Kobiety

17 Ludność w wieku poprodukcyjnym (w osobach) Ogółem 8 626, w tym: Mężczyźni 2 378, Kobiety Ponad 85 % mieszkańców Kutna to osoby w wieku przed i produkcyjnym, co oznacza, iż Kutno jest miastem ludzi młodych. Powoduje to konieczność stworzenia dla nich szerokiej oferty edukacyjnej, dostosowanej do pojawiających się aktualnych potrzeb. III.2. Zatrudnienie W mieście Kutnie mają swoje siedziby szkoły wyższe. Świadczy to o zapotrzebowaniu na ten poziom kształcenia i o tym, że dzięki wykształconej kadrze pracowniczej miasto ma szanse stać się w niedalekiej przyszłości silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Miejscowe szkoły już teraz kształcą na różnych poziomach w wielu zawodach zapewniając w ten sposób odpowiednio wykształconych pracowników wielu przedsiębiorstwom. Poprzez wspieranie przedsiębiorczości, zarówno lokalnej jak i rozpoczynającej w mieście swą działalność, tworzone będą nowe miejsca pracy. Samorząd wspiera wszelkie twórcze inicjatywy, mieszkańców, a w szczególności te, które służą rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Kutno (stan w dniu r.) Bank Danych Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD: Rodzaj działalności Liczba jednostek gospodarczych Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów 1619 samochodowych, włączając motocykle Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 440 Przetwórstwo przemysłowe 391 Budownictwo 354 Pozostała działalność usługowa 309 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 282 Transport i gospodarka magazynowa 265 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 186 Edukacja 126 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 122 Działalność związana zakwaterowaniem i usługami 101 gastronomicznymi Informacja i komunikacja 94 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 77 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 37 16

18 Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 21 działalność związana z rekultywacją Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 19 zabezpieczenia społeczne Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 5 parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Górnictwo i wydobywanie 4 Władze miasta Kutna, za główny cel działalności stawiają sobie stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju podmiotów gospodarczych oraz dążenie do poprawy infrastruktury. Na rynku kutnowskim funkcjonują przede wszystkim firmy prowadzące działalność handlową i usługową. Są to firmy zatrudniające do 5 pracowników. Wysoki udział kosztów stałych oraz zbyt powolny wzrost gospodarczy nie stwarzają możliwości na wzrost zatrudnienia w tych firmach nowych pracowników. Istotne znaczenie na wzrastającą liczbę zatrudnienia posiadają firmy i podmioty gospodarcze działające w ramach Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego. III.2. Bezrobocie Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w mieście Kutnie. Bezrobotni ogółem Kobiety Bezrobotni z prawem do zasiłku r. kobiety Kutno b.d. b.d. 45,2 Pow.kutnowski b.d r. Kutno ,7 Pow.kutnowski r. Kutno ,0 Pow.kutnowski r. Kutno ,9 Pow kutnowski r. % bezrobotnych mieszk. Kutna w całości bezrobotnych powiatu 17

19 Kutno ,4 Pow kutnowski r. Kutno ,5 Pow kutnowski Koniec lutego 2011r. Kutno ,0 Pow kutnowski Koniec marca.2011r. Kutno ,3 Pow kutnowski Koniec kwietnia 2011r. Kutno ,2 Pow.kutnowski Koniec maja 2011r. Kutno ,8 Pow kutnowski Koniec czerwca 2011r. Kutno ,4 Pow kutnowski Koniec lipca 2011r. Kutno ,9 Pow kutnowski Koniec września 2011r. Kutno ,8 Pow kutnowski Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Na koniec III kwartału 2011 r. w mieście Kutnie zarejestrowanych było 2809 osób bezrobotnych. W porównaniu z końcem 2007 r. odnotowano spadek o 338 osób bezrobotnych, w tym o 306 kobiet. Osób bezrobotnych z prawem do zasiłku ubyło 133 osoby, w tym 47 kobiet. Procentowy udział osób bezrobotnych z terenu Kutna w całości osób bezrobotnych, pochodzących z terenu powiatu kutnowskiego o 2,9 %, (z 42,7 % do 39,8%). Podobną, spadkową tendencję potwierdzają też wielkości pochodzące z poszczególnych miesięcy 2011 roku. 18

20 Na koniec września 2011r. w mieście Kutnie zarejestrowanych było 2809 osób bezrobotnych. W porównaniu z początkiem 2011 roku (3089) odnotowano spadek o 280 osób. Dane te wskazują na spadek liczby bezrobotnych i poprawę sytuacji na kutnowskim rynku pracy. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia (na podstawie danych i analizy Powiatowego Urzędu Pracy) Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku Na koniec września 2011r. w mieście Kutnie, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła 567 osób, w tym 337 kobiet. Liczba osób bez prawa do zasiłku kształtowała się na poziomie 2242 osób, w tym 1348 osób, to kobiety. Bezrobotni według wieku W mieście Kutnie (zgodnie z tendencjami w całym powiecie kutnowskim) najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata, w stosunku do zarejestrowanych osób bezrobotnych. Bezrobotni według grup wykształcenia W ogólnej populacji zarejestrowanych osób bezrobotnych przeważały osoby, które swoją edukację zakończyły na poziomie szkoły gimnazjalnej i podstawowej. Stanowią one około 30 % w stosunku do zarejestrowanych osób bezrobotnych. Osoby o tak niskim poziomie wykształcenia wykazują niewielką aktywność w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w dążeniu do poszukiwania pracy. Bezrobotni według wykształcenia Pracodawcy poszukują najczęściej pracowników wykwalifikowanych do poziomu umożliwiającego natychmiastowe podjęcie pracy bez konieczności szkolenia, co oznacza, ze szansę na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zwiększają się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Liczba bezrobotnych według stażu pracy Kolejnym czynnikiem, obok wieku i wykształcenia w znacznym stopniu decydującym o możliwościach znalezienia pracy jest doświadczenie zawodowe. Według tego kryterium najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych zarejestrowanych to osoby bez stażu pracy oraz osoby ze stażem zawodowym do jednego roku. Kategorie te obejmowały blisko 40 % populacji. 19

21 Praktyka pokazuje, iż bezrobotni, którzy nigdy nie pracowali mają szczególne trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Innym ważnym czynnikiem strukturalizującym zbiorowość bezrobotnych jest czas pozostawania bez pracy, którego długość wpływa na fizyczną i psychiczną kondycję bezrobotnego oraz jego pozycję zawodową. Niejednokrotnie zbyt długi okres oczekiwania na pracę powoduje dezaktualizację kwalifikacji zawodowych. W mieście Kutnie (podobnie jak w całym powiecie kutnowskim) największą grupę stanowili bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy. Grupa ta liczy ponad 35 % zarejestrowanych bezrobotnych. Oprócz osób pozostających długotrwale bezrobotnymi, poszukującymi pracy będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy sa też bezrobotni do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Grupy te mają obecnie największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. IV. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA, ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 1. Warunki mieszkaniowe Warunki mieszkaniowe określić można stopniem zaspokojenia potrzeb poprzez ilość mieszkań w odniesieniu do ilości mieszkańców, zagęszczeniem mieszkań i izb mieszkalnych, ilością pomieszczeń przypadających na 1 mieszkańca. W mieście Kutnie, sytuację mieszkaniową obrazują następujące wskaźniki: Zasoby mieszkaniowe ogółem: Mieszkania , Izby Powierzchnia użytkowa mieszkań m 2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań: na 1 mieszkanie 56,9 m², na 1 osobę 22,4 m². Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno sanitarne: wodociąg mieszkań, 20

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści Spis treści 1. WSTĘP..3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...4 2.1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE.... 4 2.2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOSCI KROŚNIEWICE... 7 2.2.1. Zasoby przyrodnicze....... 7

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo