ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907), zwanej dalej Ustawą Pzp, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. NA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SĄDÓW POWSZECHNYCH ZP-24/2014 Zatwierdzam: Dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie Stanisław Molik Kraków 2014 r. Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 1

2 Spis treści Rozdział I Informacje ogólne Definicje Dane Zamawiającego i jego pełnomocnika Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Strona internetowa, na której jest udostępniany SIWZ Charakter danych i informacji zawartych w SIWZ Tryb udzielenia Zamówienia Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów, zaliczki na poczet Zamówienia, zwrot kosztów udziału w Pozstępowaniu... 6 Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Oferty częściowe Zamówienia uzupełniające Informacja o opcjach Termin wykonania Zamówienia Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego... 8 Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu... 9 Rozdział IV Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy Rozdział V Wadium Rozdział VI Oferty Opis sposobu przygotowania oferty Dokumenty składane z ofertą Forma dokumentów Termin związania ofertą Zmiana, wycofanie i zwrot oferty Jawność postępowania Sposób obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut obcych Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział VII Miejsce, termin składania i otwarcia ofert Miejsce oraz termin składania ofert Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 2

3 2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Rozdział VIII Wybór oferty najkorzystniejszej Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej Umowy w sprawie Zamówienia, szczególne / ogólne warunki umowy oraz wzór Umowy Zmiany Umowy Rozdział IX Pouczenie o środkach ochrony prawnej Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku Postępowania. Informacje na temat terminów składania odwołań Rozdział X Podwykonawcy Rozdział XI Załączniki do SIWZ Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 3

4 Rozdział I Informacje ogólne 1. Definicje Użyte w SIWZ, w tym w Załącznikach do SIWZ, pojęcia i terminy, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, będą miały następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej: 1.1. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ustawy Pzp z uwzględnieniem niniejszej SIWZ, 1.2. Sąd (Sąd powszechny) jednostka organizacyjna sądownictwa powszechnego, w tym Sąd Apelacyjny w Krakowie, 1.3. Ubezpieczający - Sąd Apelacyjny w Krakowie, który zawarł z Ubezpieczycielem Umowę, 1.4. Ubezpieczony - Sąd powszechny, z zastrzeżeniem, że: w ubezpieczeniu, o którym mowa w Sekcji II Rozdziale 2 i w Rozdziale 6 Załącznika nr 1 do wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ, Ubezpieczonym jest posiadacz i/ lub kierujący pojazdem mechanicznym, w ubezpieczeniu o którym mowa w Sekcji II Rozdziale 4 Załącznika nr 1 do wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ, Ubezpieczonym jest kierujący pojazdem mechanicznym oraz pasażerowie, 1.5. Ubezpieczyciel Wykonawca, który zawarł z Zamawiającym Umowę, 1.6. Umowa (umowa ubezpieczenia) umowa zawarta w wyniku niniejszego Postępowania pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 1.7. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), 1.8. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie Zamówienia, 1.9. Zamawiający Sąd Apelacyjny w Krakowie, Zamówienie - zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć Umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem jest usługa szczegółowo opisana w niniejszej SIWZ. 2. Dane Zamawiającego i jego pełnomocnika 2.1. Zamawiającym jest Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, Kraków, któremu został nadany numer NIP oraz numer REGON Zamawiający działa w imieniu własnym i na swoją rzecz, jak i w imieniu i na rzecz Sądów powszechnych, na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wskazania zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na rzecz sądów powszechnych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2013 r., poz. 122). Sądy powszechne, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały wymienione w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, według stanu na dzień przekazania ogłoszenia o Zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do przeprowadzenia niniejszego Postępowania jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 4

5 w Krakowie, ul. Farmaceutów 2, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Dane teleadresowe Pełnomocnika Zamawiającego: Telefon: (+48) Faks: Adres Godziny urzędowania Pełnomocnika Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Umowa zostanie zawarta przy udziale PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającej kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości ,00 zł, numer NIP oraz numer REGON , wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem /U, posiadającej zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o numerze Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu 3.1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 3.2. Strona internetowa Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 4. Strona internetowa, na której jest udostępniany SIWZ 5. Charakter danych i informacji zawartych w SIWZ Dane i informacje zawarte w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty, udziału w Postępowaniu, zawarcia i wykonywania Umowy i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane w innym celu. SIWZ wraz z wszystkimi Załącznikami stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść i integralność SIWZ oraz jej bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja, zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, również w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych. Treść SIWZ może zostać wykorzystana w innym celu, niż określony powyżej, wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i/lub autora SIWZ, na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94). 6. Tryb udzielenia Zamówienia. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy Pzp, o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp, to jest powyżej kwoty ,00 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące euro zero centów). Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 5

6 7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest: 7.1. W sprawach formalnych: Ewa Ropka (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30): tel. (+48) , fax. (12) , W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Artur Michna (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00): tel. (+48) , fax. (+48) (33) , 8. Oferty wariantowe, aukcja elektroniczna, dynamiczny system zakupów, zaliczki na poczet Zamówienia, zwrot kosztów udziału w Pozstępowaniu 8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania Zamówienia Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego to: Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów Powszechnych Przedmiotem Zamówienia są usługi ubezpieczeniowe w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.), ubezpieczenia Auto Casco, ubezpieczenia Assistance, ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów (NNW), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ; , Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamówienia uzupełniające W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje udzielanie Ubezpieczycielowi, z którym zawarto Umowę, zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, stanowiących nie więcej, niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 6

7 4. Informacja o opcjach 4.1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ, w tym w szczególności w Załącznikach nr 1 i nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ maksymalną wielkość przedmiotu Zamówienia, której dotyczy łączna cena, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia do 80 % łączna ceny, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt w przypadku zmniejszonych potrzeb Sądów powszechnych, a w szczególności w przypadku zbycia, wyrejestrowania, utraty posiadania lub zniszczenia pojazdów mechanicznych wskazanych w Wykazie pojazdów stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie do 20% łącznej ceny, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ. Warunkiem uruchomienia prawa opcji zmniejszenia jest złożenie przez Sąd powszechny oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zmniejszenia w określonym przez niego zakresie. W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia wartości zamówienia, rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia do 50 % łącznej ceny, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt w przypadku zwiększonych potrzeb Sądów powszechnych, a w szczególności w przypadku nabycia przez Sąd powszechny pojazdu mechanicznego niewskazanego w Wykazie pojazdów stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (zwanego dalej również dodatkowym pojazdem mechanicznym) lub potrzeby objęcia pojazdu mechanicznego wskazanego w tym Wykazie pojazdów ubezpieczeniem, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 1 ppkt ppkt , które nie było wnioskowane w Wykazie pojazdów dla tego pojazdu mechanicznego przed zawarciem Umowy (zwanym dalej również dodatkowym rodzajem ubezpieczenia). Warunkiem uruchomienia prawa opcji zwiększenia jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zwiększenia w określonym przez niego zakresie. Prawo opcji zwiększenia realizowane będzie na takich samych warunkach, jak Zamówienie określone w Rozdziale II pkt. 4 ppkt Cena jednostkowa prawa opcji zwiększenia, to jest stawka lub składka ubezpieczeniowa mające zastosowanie do jednego pojazdu, będzie identyczna, jak stawka lub składka obowiązujące dla jednego pojazdu w ramach maksymalnej wielkości Zamówienia, o której mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 4.1 i zostanie określona w 6 ust. 7 Umowy, według wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Termin wykonania Zamówienia 5.1. Z zastrzeżeniem Rozdziału II pkt. 5 ppkt ppkt. 5.5, termin wykonania Zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej, niż od dnia 26 października 2014 r. i dzieli się na trzy okresy rozliczeniowe: Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 7

8 I Okres rozliczeniowy: okres 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej, niż od dnia 26 października 2014 r.; II Okres rozliczeniowy: okres 12 miesięcy, począwszy od dnia następnego po ostatnim dniu I Okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż od dnia 26 października 2015 r.; III Okres rozliczeniowy: okres 12 miesięcy, począwszy od dnia następnego po ostatnim dniu II Okresu rozliczeniowego, nie wcześniej, niż od dnia 26 października 2016 r. Daty dzienne I, II i III Okresu rozliczeniowego zostaną określone w Umowie Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów mechanicznych będzie udzielana w okresie 36 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego pojazdu mechanicznego i będzie dzieliła się na trzy następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia odrębne dla każdego pojazdu mechanicznego. Okresy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych zostały wskazane w Wykazie pojazdów stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia i zgłosi do ubezpieczenia w I Okresie rozliczeniowym, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt , dodatkowy pojazd mechaniczny lub dodatkowy rodzaj ubezpieczenia, termin wykonania Zamówienia dla tego dodatkowego pojazdu mechanicznego lub tego dodatkowego rodzaju ubezpieczenia wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy i dzieli się na trzy następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia i zgłosi do ubezpieczenia w II Okresie rozliczeniowym, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt , dodatkowy pojazd mechaniczny lub dodatkowy rodzaj ubezpieczenia, termin wykonania Zamówienia dla tego dodatkowego pojazdu mechanicznego lub tego dodatkowego rodzaju ubezpieczenia wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące i dzieli się na dwa następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy ubezpieczenia Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji zwiększenia i zgłosi do ubezpieczenia w III Okresie rozliczeniowym, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt , dodatkowy pojazd mechaniczny lub dodatkowy rodzaj ubezpieczenia, termin wykonania Zamówienia dla tego dodatkowego pojazdu mechanicznego lub tego dodatkowego rodzaju ubezpieczenia wynosi 12 (dwanaście) miesięcy i jest równy dwunastomiesięcznemu okresowi ubezpieczenia Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt ppkt. 5.5, wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 4.3., pierwszy dzień dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia dla zgłaszanego do ubezpieczenia dodatkowego pojazdu mechanicznego lub dodatkowego zakresu ubezpieczenia. 6. Dane do oceny ryzyka ubezpieczeniowego 6.1. Dane pojazdów mechanicznych niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez Wykonawcę, w tym dane o szkodowości, zawierają Załącznik nr 5 do SIWZ i Załącznik nr 6 do SIWZ Dane i informacje zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności w Załącznikach, o których mowa w Rozdziale II pkt. 6 ppkt. 6.1, nie stanowią okoliczności, o których mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), to jest okoliczności, o które Wykonawca (Ubezpieczyciel) zapytuje w formularzu oferty, albo przed zawarciem Umowy w innych pismach. Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie uzna także tych informacji lub danych, za okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim. Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 8

9 Rozdział III Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1.1. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest wykonują działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem Zamówienia, to jest w grupach 3 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym Rozdziale III pkt. 1 ppkt zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz na podstawie dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt , z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek Wykonawca spełnia. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt. 1 ppkt oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, to jest zapewniać bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację, a także dysponować odpowiednim zapleczem personalnym, co najmniej dwoma likwidatorami szkód komunikacyjnych. Ocena spełniania warunków, o których mowa w niniejszym Rozdziale III pkt. 1 ppkt zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (z treści załączonego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek Wykonawca spełnia) oraz na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania Zamówienia, a także zakresie wykonywanych przez nie Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 9

10 czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu określone w Rozdziale III pkt. 1 ppkt Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, posiadania wiedzy i doświadczenia, to jest w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), udzielali ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń stanowiących przedmiot Zamówienia obejmujących flotę składającą się przynajmniej z 50 pojazdów mechanicznych; pod pojęciem floty Zamawiający rozumie pojazdy mechaniczne ubezpieczane w ramach jednej umowy zawartej przez Wykonawcą z jednym Ubezpieczającym; Ocena spełniania warunków, o których mowa w niniejszym Rozdziale III pkt. 1 ppkt zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (z treści załączonego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek Wykonawca spełnia) oraz na podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienie, warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt. 1 ppkt Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu potwierdzenia spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia (warunki z Rozdziału III pkt. 1 ppkt ) lub wiedzy i doświadczeniu (warunki z Rozdziału III pkt. 1 ppkt ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 10

11 prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 1 ppkt W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp. Ocena braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o przełożone oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 1.2, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z treści załączonego oświadczenia lub dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienie, co do każdego z Wykonawców z osobna nie mogą istnieć okoliczności stanowiące podstawę jego wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp i w celu wykazania powyższego Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia) oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3B do SIWZ, a także dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt dotyczące osobno każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Rozdział IV Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z Postępowania 1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp: określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt , ppkt i ppkt , Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), albo przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt Wykonawca przedkłada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem Zamówienia, to jest przynajmniej w grupie 3 i 10 Działu II Załącznika Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 11

12 do ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zaświadczenie bądź zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 1 ppkt ; jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt , Wykonawca przedkłada wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania Zamówienia, a także zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt , Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr8 do SIWZ Wykonawca przedkłada dowód dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do wykonania Zamówienia jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt , ppkt , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia), albo przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 12

13 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 A do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.), także listę podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 B do SIWZ oraz jeżeli, którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.) Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt i ppkt , Wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 13

14 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Zamawiający zaleca, aby w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli z dokumentu to nie wynika, Wykonawca złożył dodatkowe oświadczenie, że przedłożony dokument został wydany przez organ właściwy według miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 231 z późn. zm) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt lub ppkt , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt ppkt oraz ppkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale IV pkt.1.2.: ppkt ppkt i ppkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Ppkt i ppkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy Pzp. Zamawiający zaleca, aby w przypadku, o którym mowa w niniejszym ppkt , jeżeli z dokumentu to nie wynika, Wykonawca złożył dodatkowe oświadczenie, że przedłożony dokument został wydany przez organ właściwy według miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, zgodnie z 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 231 z późn. zm) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt i oraz ppkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 1.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 14

15 odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia Rozdziału IV pkt. 1 ppkt. 1.6 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp 2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu, albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i do zawarcia Umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie Zamówienia. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia składają: Formularz oferty złożony przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia - według wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ, Oświadczenia Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt i ppkt według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ, Dokumenty wskazane w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt i jeżeli dotyczy dokumenty wskazane w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt dotyczące odrębnie każdego z Wykonawców, Dokumenty wymienione w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt dotyczące osobno każdego z Wykonawców, Oświadczenia oraz jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.), także listę lub listy podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt według wzoru stanowiącego Załącznika nr 3B do SIWZ, Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt Zamawiający nie dopuszcza zmiany w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia po terminie składania ofert. Rozdział V Wadium 1. Wymagania dotyczące wadium 1.1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy zł 00/100) 1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 15

16 w pieniądzu wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna numer , z tytułem przelewu Wadium Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych nr postępowania ZP-24/2014. Wadium wnoszone przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego w momencie upływu terminu składania ofert musi znajdować się w dyspozycji Zamawiającego, to jest musi znajdować się na jego rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny niż ten Wykonawca podmiot, w tytule przelewu należy również wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. Wadium wniesione w pieniądzu Pełnomocnik Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu jest kopia przelewu załączona do oferty; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń: Składane jest w oryginale w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie przy ul. Farmaceutów 2, Kraków w Sekretariacie pokój numer 14, za potwierdzeniem przyjęcia, przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty (to jest w kopercie z ofertą) - w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do Sekretariatu. W przypadku załączenia oryginału dokumentu stanowiącego wadium do koperty zawierającej ofertę, Zamawiający zaleca aby nie łączyć (nie spinać, nie zszywać) wyżej wymienionego oryginału dokumentu stanowiącego wadium z ofertą i nie numerować tego dokumentu jako kolejnej strony oferty, albowiem dokument ten ma zapewnić możliwość swobodnego jego przekazania do Sekretariatu, bez konieczności naruszania integralności samej oferty. Sekretariat, o którym mowa w niniejszym pkt jest czynny od poniedziałki do piątku w godzinach: 7:30-15:30. Sekretariat potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium i nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego Musi zostać wystawione na Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ulica Przy Rondzie 3, Kraków Musi zawierać w swej treści oświadczenia gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z Postępowaniem Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 16

17 działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, każdego z tych Wykonawców, Okres ważności wadium nie może być krótszy, niż okres związania ofertą Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający zwróci wadium, w sposób odpowiadający formie wniesienia, wszystkim Wykonawcom, w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 Ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w innej formie, niż w pieniądzu, Sekretariat wydaje (to jest przesyła) Wykonawcom, za potwierdzeniem odbioru (jeżeli dotyczy) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp, zatrzyma wadium. Rozdział VI Oferty 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość Zamówienia Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób staranny, czytelny i trwały, zgodnie z wymaganiami SIWZ, na wzorze Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać liczbę stron w Formularzu oferty Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) Dokumenty tworzące ofertę powinny być uporządkowane i ułożone w kolejności. Zamawiający zaleca, aby dokumenty tworzące ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia były wyraźnie rozdzielone co do każdego z tych Wykonawców Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu uniemożliwiający ujawnienie jej treści przed upływem terminu otwarcia ofert. 2. Dokumenty składane z ofertą 2.1. Formularz oferty sporządzony według wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ, 2.2. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu, udzielone dla osoby/osób podpisujących ofertę i wymagane oświadczenia oraz poświadczające za zgodność z oryginałem dokumenty, o ile ta osoba/ te osoby nie zostały ujawnione we właściwym rejestrze dołączonym do oferty, 2.3. Potwierdzenie wniesienia wadium, 2.4. Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale IV, 2.5. Ogólne/ szczególne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do Umowy. Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 17

18 2.6. Zmawiający zaleca, aby Wykonawca, którego dane uległy zmianie, a przedłożone przez Wykonawcę w Postępowaniu zezwolenia, zaświadczenia lub oświadczenia wykazujące uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt , wskazują dane sprzed tych zmian, do oferty dołączył również pełny odpis z właściwego rejestru Wykonawcy lub orzeczenia organów rejestrowych wykazujące następstwo prawne lub zmiany nazw Wykonawcy, 2.7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dołączył do oferty stosowny odpis z rejestru Wykonawcy (aktualny lub pełny), z którego wynika umocowanie osoby /osób podpisujących ofertę lub oświadczenia i poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty składane w niniejszym Postępowaniu oraz z którego wynika umocowanie osoby/ osób udzielających w imieniu Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli odpis ten nie został wcześniej złożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w niniejszym Postępowaniu. 3. Forma dokumentów 3.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu Dokument pełnomocnictwa oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia może być przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez Pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2.1, albo przez te podmioty Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/ osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Popisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego Oferta powinna posiadać format nie większy, niż A 4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A Na kopercie lub opakowaniu, w którym zostanie złożona oferta, należy umieścić następujące informacje: Nazwa Zamówienia i oznaczenie numeru Postępowania, data i godzina otwarcia ofert według następującego wzoru: Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 18

19 OFERTA NA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SĄDÓW POWSZECHNYCH NUMER POSTĘPOWANIA ZP-24/2014 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30 WRZEŚNIA 2014 R. GODZ. 10: Nazwa i adres Wykonawcy Poprawienie błędów w ofercie stwierdzonych przez Wykonawcę przed jej złożeniem musi być czytelne oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy W Formularzu oferty wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach, gdzie jest to wyraźnie wskazane - także słownie (nie stosuje się wyrażenia j. w. i innych równoważnych) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w Rozdziale VII pkt. 1, lecz do innego pomieszczenia w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie. 4. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 5.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, oferta oznaczona napisem ZMIANA zostanie otwarta w pierwszej kolejności Wycofanie złożonej oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający oświadczenie żądania zwrotu złożonej oferty, złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (a ewentualnie również stosownym pełnomocnictwem). Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 6. Jawność postępowania 6.1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Pełnomocnika Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 19

20 dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później, niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane W przypadku zastrzeżenia informacji, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 6 ppkt. 6.6, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub są jawne na podstawie przepisów Ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje. 7. Sposób obliczania ceny oraz informacje dotyczące walut obcych 7.1. W ofercie należy podać (za pomocą cyfr oraz słownie), zgodnie ze wzorem Formularza Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: łączną cenę (łączną składkę ubezpieczeniową) za wykonanie całości przedmiotu Zamówienia w 36- miesięcznym terminie, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt. 5.2, uwzględniając wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie na realizację Zamówienia; łączna cena będzie stanowiła cenę do porównania ofert Wykonawców i Zamawiający wstawi ją do wzoru na obliczenie punktów, w kryterium cena 100%, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 ppkt ceny cząstkowe (cząstkowe składki ubezpieczeniowe) za poszczególne rodzaje ubezpieczenia (to jest za każdy rodzaj ubezpieczenia wskazany w Rozdziale II pkt. 1.2 ppkt ppkt ) w 36 - miesięcznym terminie, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt. 5.2,, składki ubezpieczeniowe i stawki ubezpieczeniowe za poszczególne rodzaje ubezpieczeń (to jest odrębnie za każdy rodzaj ubezpieczenia wskazany w Rozdziale II pkt. 1.2 ppkt ppkt ) obowiązujące dla jednego pojazdu mechanicznego danego rodzaju w 12 - miesięcznym okresie ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt Przedmiotem Zamówienia jest usługa zwolniona z podatku od towarów i usług Podana w ofercie łączna cena, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z Umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Zamówienia. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do cen cząstkowych oraz składek i stawek Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo