Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu."

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej ul. Farmaceutów 2 Osoba do kontaktów: Dawid Studencki Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Zakupy dla sądownictwa Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Sąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie Kraków POLSKA Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Ubezpieczenia komunikacyjne sądów powszechnych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług 1/12

2 2/12 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Usługi Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska. Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem Zamówienia są usługi ubezpieczeniowe w zakresie: obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.), ubezpieczenia Auto Casco, ubezpieczenia Assistance, ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów (NNW), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Przedmiotem Zamówienia są usługi ubezpieczeniowe sądów powszechnych w następującym zakresie: - obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.), - ubezpieczenia Auto Casco, - ubezpieczenia Assistance, - ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów (NNW), - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru Umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 2/12

3 3/12 II.2.2) II.2.3) Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia do 80 % łącznej ceny zamówienia. Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia do 50 % łącznej ceny zamówienia. W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje udzielanie Ubezpieczycielowi, z którym zawarto Umowę, zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, stanowiących nie więcej, niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: Informacja o opcjach: 1. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określił w SIWZ, w tym w szczególności w Załącznikach nr 1 i nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ maksymalną wielkość przedmiotu Zamówienia, której dotyczy łączna cena, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z opcji zmniejszenia wielkości Zamówienia do 80 % łącznej ceny, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt SIWZ w przypadku zmniejszonych potrzeb Sądów powszechnych, a w szczególności w przypadku zbycia, wyrejestrowania, utraty posiadania lub zniszczenia pojazdów mechanicznych wskazanych w Wykazie pojazdów stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie do 20% łącznej ceny, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt SIWZ nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ. Warunkiem uruchomienia prawa opcji zmniejszenia jest złożenie przez Sąd powszechny oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zmniejszenia w określonym przez niego zakresie. W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia wartości zamówienia, rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej. 3. Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania Umowy, możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększenia wielkości Zamówienia do 50 % łącznej ceny, o której mowa w Rozdziale VI pkt. 7 ppkt SIWZ w przypadku zwiększonych potrzeb Sądów powszechnych, a w szczególności w przypadku nabycia przez Sąd powszechny pojazdu mechanicznego niewskazanego w Wykazie pojazdów stanowiącym Załącznik nr 2 do wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (zwanego dalej również dodatkowym pojazdem mechanicznym) lub potrzeby objęcia pojazdu mechanicznego wskazanego w tym Wykazie pojazdów ubezpieczeniem, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 1 ppkt ppkt SIWZ, które nie było wnioskowane w Wykazie pojazdów dla tego pojazdu mechanicznego przed zawarciem Umowy (zwanym dalej również dodatkowym rodzajem ubezpieczenia). Warunkiem uruchomienia prawa opcji zwiększenia jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zwiększenia w określonym przez niego zakresie. Prawo opcji zwiększenia realizowane będzie na takich samych warunkach, jak Zamówienie określone w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 4.1.SIWZ Cena jednostkowa prawa opcji zwiększenia, to jest stawka lub składka ubezpieczeniowa mające zastosowanie do jednego pojazdu, będzie identyczna, jak stawka lub składka obowiązujące dla jednego pojazdu w ramach maksymalnej wielkości Zamówienia, o której mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 4.1 SIWZ i zostanie określona w 6 ust. 7 Umowy, według wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 3/12

4 4/12 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagania dotyczące wadium: 1.1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy zł 00/100) 1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna numer , z tytułem przelewu Wadium Ubezpieczenia komunikacyjne Sądów powszechnych nr postępowania ZP-24/2014. Wadium wnoszone przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego w momencie upływu terminu składania ofert musi znajdować się w dyspozycji Zamawiającego, to jest musi znajdować się na jego rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny niż ten Wykonawca podmiot, w tytule przelewu należy również wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. Wadium wniesione w pieniądzu Pełnomocnik Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu jest kopia przelewu załączona do oferty; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń: Składane jest w oryginale w Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie przy ul. Farmaceutów 2, Kraków w Sekretariacie pokój numer 14, za potwierdzeniem przyjęcia, przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty (to jest w kopercie z ofertą) - w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do Sekretariatu. W przypadku załączenia oryginału dokumentu stanowiącego wadium do koperty zawierającej ofertę, Zamawiający zaleca aby nie łączyć (nie spinać, nie zszywać) wyżej wymienionego oryginału dokumentu stanowiącego wadium z ofertą i nie numerować tego dokumentu jako kolejnej strony oferty, albowiem dokument ten ma zapewnić możliwość swobodnego jego przekazania do Sekretariatu, bez konieczności naruszania integralności samej oferty. Sekretariat, o którym mowa w niniejszym pkt jest czynny od poniedziałki do piątku w godzinach: 7:30-15:30. Sekretariat potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium i nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego Musi zostać wystawione na Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ulica Przy Rondzie 3, Kraków Musi zawierać w swej treści oświadczenia gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) 4/12

5 5/12 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z Postępowaniem działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp, każdego z tych Wykonawców, Okres ważności wadium nie może być krótszy, niż okres związania ofertą Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp Zamawiający zwróci wadium, w sposób odpowiadający formie wniesienia, wszystkim Wykonawcom, w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 Ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wadium wniesione w innej formie, niż w pieniądzu, Sekretariat wydaje (to jest przesyła) Wykonawcom, za potwierdzeniem odbioru (jeżeli dotyczy) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy Pzp, zatrzyma wadium. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Inne szczególne warunki Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, to jest wykonują działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem Zamówienia, to jest w grupach 3 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w niniejszym Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz na podstawie dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek Wykonawca spełnia. 5/12

6 6/12 Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, to jest zapewniać bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację, a także dysponować odpowiednim zapleczem personalnym, co najmniej dwoma likwidatorami szkód komunikacyjnych. Ocena spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (z treści załączonego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek Wykonawca spełnia) oraz na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania Zamówienia, a także zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu określone w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu wykazania spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, posiadania wiedzy i doświadczenia, to jest w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), udzielali ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń stanowiących przedmiot Zamówienia obejmujących flotę składającą się przynajmniej z 50 pojazdów mechanicznych; pod pojęciem floty Zamawiający rozumie pojazdy mechaniczne ubezpieczane w ramach jednej umowy zawartej przez Wykonawcą z jednym Ubezpieczającym; Ocena spełniania warunków, o których mowa w niniejszym Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (z treści załączonego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać, że wyżej opisany warunek Wykonawca spełnia) oraz na podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienie, warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ Wykonawcy powinni spełniać łącznie oraz w celu potwierdzenia spełniania tych warunków złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia) oraz wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 6/12

7 7/12 wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia (warunki z Rozdziału III pkt. 1 ppkt SIWZ) lub wiedzy i doświadczeniu (warunki z Rozdziału III pkt. 1 ppkt SIWZ ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 1 ppkt SIWZ 1.3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp. Ocena braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zostanie dokonana według formuły spełnia/ nie spełnia, w oparciu o przełożone oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 1.2 SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Z treści załączonego oświadczenia lub dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienie, co do każdego z Wykonawców z osobna nie mogą istnieć okoliczności stanowiące podstawę jego wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp i w celu wykazania powyższego Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia) oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3B do SIWZ, a także dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt SIWZ dotyczące osobno każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. B. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z Postępowania: 1.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp: określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt , ppkt i ppkt SIWZ Wykonawca przedkłada oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), albo przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części I wzoru tego oświadczenia), określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ Wykonawca przedkłada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem Zamówienia, to jest przynajmniej w grupie 3 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zaświadczenie bądź zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej na potwierdzenie spełniania warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ; jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo 7/12

8 8/12 składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru, określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ, Wykonawca przedkłada wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania Zamówienia, a także zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt SIWZ, Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr8 do SIWZ Wykonawca przedkłada dowód dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do wykonania Zamówienia jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt , ppkt SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, składa w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia), albo przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ (w zakresie części II wzoru tego oświadczenia), aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 8/12

9 9/ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 A do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.), także listę podmiotów, które należą do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawcy składają oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 B do SIWZ oraz jeżeli, którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.) Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia składa również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt i ppkt SIWZ, Wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Zamawiający zaleca, aby w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli z dokumentu to nie wynika, Wykonawca złożył dodatkowe oświadczenie, że przedłożony dokument został wydany przez organ właściwy według miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy, zgodnie z 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 231 z późn. zm) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp określonych w Rozdziale III pkt. 1 ppkt lub ppkt SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt ppkt oraz ppkt SIWZ 1.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale IV pkt.1.2 SIWZ.: ppkt ppkt i ppkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Ppkt i ppkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy Pzp. 9/12

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204377-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 113-204377 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215012-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305693-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 172-305693 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182720-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo