INNOVATION RELAY CENTRE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOVATION RELAY CENTRE"

Transkrypt

1 INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a rozwojem gospodarczym została zaobserwowana wiele lat temu. Pomimo tego, iż nowe technologie zapewniają wydajniejsze metody pracy, umożliwiają poprawę jakości i zwiększenie wydajności, a także przyczyniają się do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek, istnieje wiele przeszkód, które ograniczają stosowanie nowych technologii przez przedsiębiorstwa. Opracowanie i wdrożenie technologii jest procesem skomplikowanym, podjęcie którego wymaga fachowej wiedzy technicznej oraz doskonałej orientacji w środowisku naukowym (aktualnych trendach technologicznych). Aby ułatwić sprzedaż innowacyjnych technologii opracowanych przez jednostki naukowobadawcze oraz ułatwić zainteresowanym firmom dostęp do najnowszych technologii, Unia Europejska stworzyła w 1995 r. sieć ośrodków przekazu innowacji Innovation Relay Centre. Europejska Sieć Transferu Innowacji (Innovation Relay Centre IRC) to sieć wzajemnie ze sobą powiązanych i ściśle współpracujących ośrodków, których wspólnym celem jest przekazywanie przedsiębiorcom informacji dotyczących oferowanych i poszukiwanych technologii innowacyjnych, znajdujących się w bazie IRC oraz wspomaganie transferu technologii ponad granicami państw. Główną rolę, jaką odgrywa w tym procesie Sieć, jest kojarzenie partnerów z różnych krajów. Proces ten polega na odpowiednim dopasowywaniu oferowanej technologii, opracowanej przez jedną firmę, do zapotrzebowania na technologię zgłaszanego przez inną firmę. Aby zapewnić łatwy dostęp do innowacyjnych technologii oraz usprawnić proces doboru, wszystkie centra IRC zostały połączone wspólną bazą internetową Business Bulletin System (BBS). W bazie BBS na bieżąco zamieszczane są informacje na temat nowych ofert technologicznych opracowywanych i opatentowanych przez jednostki naukowo-badawcze oraz podmioty profesjonalnie zajmujące się badaniami specjalistycznymi, skoncentrowanymi na opracowywaniu innowacji. Jednocześnie, w sieci umieszczane są zapytania ofertowe zgłaszane przez firmy poszukujące nowych rozwiązań technologicznych. Dostępność i rozbudowana struktura sieci umożliwia włączenie w proces doboru wiele firm i instytucji B+R z całej Europy. Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1

2 Misją sieci Innovation Relay Centre jest pomoc w uczynieniu z gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjnej i najbardziej dynamicznej na świecie, bazującej na wiedzy, innowacyjności i nowych technologiach. Sieć oferuje swoje usługi przedsiębiorstwom oraz ośrodkom naukowo-badawczym, zainteresowanym transferem rezultatów swoich badań do przedsiębiorstw. Historia europejskiej sieci Innovation Reley Centre (IRC) liczy ponad 10 lat. Początek IRC datowany jest na 1995 rok, kiedy to została powołana przez Komisję Europejską sieć w ramach programu INNOVATION, będącego częścią Czwartego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Projekt objął swym działaniem wszystkie kraje włączone w strukturę Unii Europejskiej oraz inne państwa niezrzeszone, takie jak Islandia, Izrael, Szwajcaria, Bułgaria, Rumunia czy Słowenia. Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej zwiększają się rozmiary sieci, a tym samym z roku na rok przybywa nowych ofert zgłaszanych przez wszystkie ośrodki IRC. Sieć Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) w Polsce jest kontynuacją projektu FEMIRC (Fellow Member to the Innovation Relay Centres), który został wdrożony w Polsce w 1997 roku. Dwuletnia działalność ośrodków FEMIRC wpłynęła bardzo pozytywnie na przygotowanie Polski do utworzenia sieci IRC w naszym kraju. Głównym zadaniem FEMIRC było utworzenie infrastruktury ośrodków udostępniających i rozpowszechniających informacje o programach Unii Europejskiej, w których mogliby uczestniczyć Polacy, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami polskimi i zagranicznymi przy podejmowaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych, promocja wyników prac, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz pomoc w ich wdrażaniu. Ośrodki FEMIRC prowadziły szkolenia i seminaria na temat współpracy w ramach programów badawczorozwojowych Unii Europejskiej oraz transferu technologii i innowacyjności, pomagały polskim instytucjom w zgłaszaniu wniosków na projekty w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, a także pomagały w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Organizacje te prowadziły również badania zapotrzebowania polskiej gospodarki na innowacje, pomagały małym i średnim podmiotom gospodarczym w transferze technologii proinnowacyjnych, opracowywały i publikowały materiały informacyjne dotyczące programów badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii. Pod koniec 1999 roku, na podstawie otwartego przetargu ogłoszonego r., zostały wybrane przez Komisję Europejską instytucje, które stworzyły podstawę rozszerzenia sieci IRC o teren Polski. Treść dokumentu programowego skierowana do podmiotów Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2

3 aplikujących, określała jak powinna wyglądać architektura sieci, grupy docelowe oraz zasady finansowania działalności IRC. Głównym kryterium branym pod uwagę przez Komisję Europejską podczas oceny projektów na utworzenie ośrodków IRC były następujące cechy: znajomość potrzeb regionalnego przemysłu, wiedza technologiczna, plan aktywnych działań i usług zorientowanych na potrzeby lokalnie działających firm. Wspomniane cechy pozwalają jednostkom wchodzącym w skład sieci spełniać misję IRC, którą jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez międzynarodowy transfer technologii, podnoszenie świadomości na temat procesu innowacji, pomoc przedsiębiorstwom w określeniu potrzeb technologicznych, pomoc w procesie wdrażania innowacji i międzynarodowa współpraca technologiczna. Proces weryfikacji wniosków oraz ocenę formalną i merytoryczną zakończyło sukcesem osiem instytucji. Tym samym w lipcu 2000 rozpoczęły działalność trzy Ośrodki Przekazu Innowacji IRC na terenie Polski, które przyjęły następujące nazwy: Innovation Relay Centre East Poland, Innovation Relay Centre West Poland, Innovation Relay Centre South Poland. Ośrodki Przekazu Innowacji IRC w Polsce w roku 2000 Źródło: Opracowanie własne Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3

4 W skład poszczególnych ośrodków weszło kilka podmiotów prawnych tworząc konsorcja. Pierwsze konsorcjum, czyli Innovation Relay Centre East Poland utworzyły następujące podmioty: Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, Hi-Tech Sp. z o.o. Warszawa, Centrum Transferu Technologii Gdańsk. Kolejne konsorcjum zawiązane w celu utworzenia Innovation Relay Centre West Poland zostało podpisane przez: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Wrocław, Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań. Ostatni wspomniany ośrodek IRC utworzony był dzięki nawiązaniu współpracy następujących podmiotów: Politechnika Krakowska Kraków, Fundacja Inkubator Łódź, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów. Wszystkie wymienione organizacje zawarły umowę z Komisją Europejską, która zobowiązuje (przez okres czteroletni) do świadczenia usług zgodnie z misją Innovation Relay Centre. Wypełnianie misji oznacza w praktyce przede wszystkim poszukiwanie opracowań, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce i zagranicą oraz pomoc w przygotowaniu technologii do transferu. Promocja mająca na celu stymulowanie przedsiębiorstw do stosowania nowych rozwiązań technologicznych oraz transferu technologii połączona jest z kompleksową informacją na temat metodologii, organizacji oraz zasad transferu technologii. Dzięki temu firmy chętniej korzystają z organizowanych misji gospodarczych oraz spotkań brokerskich. Spotkania te odbywają się przy okazji różnych targów, gdzie koncentrują się firmy reprezentujące dany sektor. Zadaniem ośrodków IRC jest także informowanie o inicjatywach europejskich z zakresu transferu technologii, a mianowicie finansowaniu badań i procesu wdrażania rezultatów opracowań technologicznych. IRC udzielają również informacji na temat prawa własności intelektualnej oraz tworzenia joint ventures w celu realizacji projektów technologicznych. Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4

5 Struktura sieci IRC w Polsce oraz jej zadania Złożoność sieci IRC wymagała utworzenia pewnej struktury organizacyjnej warunkującej prawidłowe działanie wszystkich oddziałów oraz odpowiednią współpracę pomiędzy instytucjami, a co za tym idzie skuteczność realizowanych czynności. W tym celu każdy kraj włączony w działania sieci IRC został podzielony na specjalne strefy. W większości są to obszary o podobnych walorach geograficznych, bądź obszary posiadające charakterystyczne przemysły. W przypadku Polski, w której sieć IRC funkcjonuje od 2000 roku, początkowo na terenie kraju zostały wyodrębnione 3 obszary, które zostały opisane w powyżej. Zwiększona świadomość na temat funkcjonowania europejskiej sieci transferu technologii wśród społeczeństwa polskiego oraz szersze zainteresowanie działalnością sieci zaważyło o tym, iż w 2004 roku zmieniła się struktura ośrodków polskich i powstało nowe konsorcjum. Ostatecznie w Polsce funkcjonują cztery ośrodki, które noszą nazwy: IRC North-East Poland, IRC Central Poland, IRC South Poland, IRC West Poland. Ośrodki Przekazu Innowacji IRC w Polsce w roku 2004 Źródło: Opracowanie własne Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 5

6 Każdy z ośrodków występujących w Polsce działa na zasadach konsorcjum. W skład konsorcjum wchodzi koordynator oraz partnerzy, których liczba z roku na rok się powiększa. Do zadań koordynatorów należy nadzorowanie pracy każdej podległej instytucji oraz koordynowanie prac partnerów w celu osiągania większej skuteczności. Każdy podmiot wchodzący w skład sieci działa na rynku od dłuższego czasu. W większości przypadków poniższe instytucje były (jeszcze przed przystąpieniem do IRC) bezpośrednio związane z rozwojem innowacji i prowadziły na małą skalę działania związane z transferem technologii. Adresy ośrodków IRC w Polsce IRC North-East Poland Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel/fax: 022 / Biuro Współpracy Regionalnej i Programów Europejskich - Uniwersytet Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego Olsztyn tel. 089 / fax: 089 / Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój Białystok tel. 085 / fax: 085 / Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6

7 Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka Lublin tel/fax: 081 / , fax: 081 / ul. Sienkiewicza Warszawa tel. 022 / , w. 28 fax: 022 / , CASE Doradcy Sp. z o.o. IRC Central Poland Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188b Warszawa tel. 022 / fax: 022 / Ul. Grunwaldzka Gdańsk tel/fax: 058/ Piotrkowska Łódź tel. 042 / fax: 042 / Centrum Transferu Technologii w Gdańsku Centrum Transferu Technologii w Łodzi IRC South Poland Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 pokoje 10, Kraków tel. 012 / fax: 012 / Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Astrów 10 Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7

8 Katowice tel. 032 / do 3 wew.: 107, 502, 503; fax: 032 / Centrum Transferu Technologii - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel. 017 / fax: 017 / Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Al lecia Państwa Polskiego Kielce tel/fax: 041 / , 041 / IRC West Poland Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego Wrocław tel. 071 / fax: 071 / Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja im. Adama Mickiewicza ul. Rubież Poznań tel. 61 / fax: 61 / Biuro Programów Międzynarodowych Politechnika Szczecińska Al. Piastów 17, pokój Szczecin tel. 091 / fax: 091 / Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 8

9 Znaczenie sieci IRC Działalność sieci IRC od początku funkcjonowania podlega stałej kontroli i monitorowaniu. Dzięki temu możliwa jest ocena i weryfikacja osiągnięć, zarówno poszczególnych ośrodków IRC, jak i całej sieci w skali globalnej. Tym samym, poszczególne działania takie jak: pomoc w poszukiwaniu partnerów w transferze technologii, doradztwo poprzez audyty technologiczne, doradztwo przy zawieraniu umów transferu technologii, organizowanie imprez (dni transferu technologii, misji zagranicznych), szkolenia na temat nowoczesnych metod produkcji i zarządzania, promocja przedsiębiorstw na targach zagranicznych oraz dostarczanie informacji poprzez publikację biuletynów, katalogów ofert, a także publikacje internetowe, poddawane są stałym analizom. Wyniki tych analiz wykorzystywane są przy ewaluacji projektów realizowanych w ramach założeń sieci IRC, ponieważ proces ewaluacji to nic innego jak ocena wartości programu lub projektu w oparciu o określone kryteria. Działania ewaluacyjne przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki służą następującym celom: poprawa efektywności i skuteczności działania jednostek Innovation Relay Centre, zwiększenie przejrzystości oraz promowanie działań podejmowanych przez ośrodki IRC, kształtowanie kierunków działania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład sieci w obliczu zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych danego kraju oraz wzrastającej globalizacji, promowanie mechanizmów funkcjonowania ośrodków na różnych terytoriach globu. Wszystkie wyżej wymienione procesy: kontrolowanie, monitorowanie, ewaluacja, są podstawą do określenia znaczenia sieci IRC oraz zdiagnozowania zasadności istnienia obecnych ośrodków, a także tworzenia kolejnych tego typu podmiotów. Przez pierwsze 5 lat istnienia sieci Innovation Relay Centre, czyli w latach zaobserwowano pozytywny trend w międzynarodowym transferze technologii oraz powszechny wzrost sprzedaży technologii przez jednostki opracowujące innowacyjne rozwiązania technologiczne. Odnotowano także wzrost zainteresowania wśród przedsiębiorców odnośnie skorzystania z opracowanych rozwiązań i chęci dokonania międzynarodowego transferu technologii, w szczególności przez duże korporacje. W latach sieć IRC pomogła 120 tys. firm, a także zapewniła pomoc przy przeprowadzaniu negocjacji dotyczących międzynarodowego transferu technologii Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 9

10 w 11 tys. przypadków, co doprowadziło do podpisania umów na transfer technologii przez 1300 firm 1. Klienci wspomagani przez IRC przy międzynarodowym transferze technologii (24 miesiące) (30 miesięcy) (24 miesiace) Źródło: The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.12 Przypadki negocjowanych międzynarodowych transferów technologii przez IRC (24 miesiące) (30 miesięcy) (24 miesiace) Źródło: The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.13 1 The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.12 Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 10

11 Firmy zaangażowane w podpisanie z IRC międzynarodowego transferu technologii (24 miesiące) (30 miesięcy) (24 miesiace) Źródło: The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.13 Rodzaje technologii dostępnych w IRC Dane na temat oferowanych, bądź poszukiwanych technologii zostają zamieszczane w europejskiej sieci transferu innowacji Innovation Relay Centre zgodnie z ustalonym schematem tzw. kluczem (Technology Keywords), ułatwiającym sprawne poruszanie się w gąszczu informacji jakie pojawiają się w sieci każdego dnia. Dzięki temu zainteresowany podmiot, zarejestrowany w bazie IRC, otrzymuje konkretne informacje, dokładnie takie jakich oczekuje. Najczęściej z zasobów bazy korzystają następujące podmioty: firmy dbające o swój rozwój technologiczny, firmy, których strategia ukierunkowana jest na nabywanie i korzystanie z nowych technologii, dostawcy nowych technologii, organizacje mające wewnętrzny dział badawczy, firmy wysoko-technologiczne, uczelnie i instytuty, wszyscy zainteresowani uzyskaniem informacji o nowych rozwiązaniach technologicznych. Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11

12 Aby uzyskać dostęp do omawianej bazy technologii niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Możliwość taką mają, zarówno firmy pragnące mieć dostęp do gotowych technologii, jak również instytuty naukowe, chcące zamieścić opracowane rozwiązanie technologiczne. W formularzu zaznacza się również obszary, którymi jest zainteresowana firma. Usystematyzowanie według listy technologii umożliwia szybki i łatwy sposób dotarcia z opracowaną technologią do konkretnego, zainteresowanego podmiotu. W przypadku przedsiębiorstw mogą one wypełnić formularz charakteryzujący dany podmiot oraz zakres jego działalności, albo złożyć zapytanie o technologię, która być może istnieje, ale z jakiś przyczyn nie została opublikowana, bądź istnieje podobna, której zastosowanie może zostać nieco zmienione. Złożenie zapytania umożliwia szybszą reakcję zainteresowanych podmiotów, a także zorientowanie się instytucji opracowujących rozwiązania technologiczne, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy oraz w jakim kierunku chcieliby rozwijać swoje działalności. Mechanizm znakomicie działa też w drugą stronę, tzn. podmioty pragnące zamieścić informacje na temat opracowanej przez siebie technologii, również wypełniają formularz, w którym umieszczona zostaje krótka charakterystyka oferowanego rozwiązania technologicznego. W formularzu znajduje się tabela ze słowami kluczowymi dziedzin, których dotyczy oferta, a także lista krajów dla których oferta ma zostać udostępniona. Na podstawie zamieszczonych informacji system komputerowy (Automatic Matching Tool), automatycznie wysyła do zarejestrowanych podmiotów informację o pojawieniu się nowej oferty. Zawiadomienie otrzymują jedynie te firmy, które zaznaczyły takie same pozycje w Technology Keywords. Tym sposobem oferta dociera do wyselekcjonowanej grupy podmiotów, które są potencjalnymi klientami opisanej technologii. Tomasz Gołdziński Magdalena Gołdzińska Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 12

13 Wykaz słów kluczowych bazy technologii sieci IRC NAZWA ANGIELSKA NAZWA POLSKA 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMS 1. ELEKTRONIKA, TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA, TELEKOMUNIKACJA 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika, Mikroelektronika Automation, Robotics Control Automatyka, systemy kontroli robotyki Systems Digital Systems, Digital Układy cyfrowe, reprezentacja cyfrowa Representation Electronic circuits, components and equipment Układy elektroniczne, elementy składowe i urządzenia Electronic engineering Inżynieria elektroniczna Embedded Systems and Real Time Systems Systemy wbudowane i systemy czasu rzeczywistego High Frequency Technology, Technologia wysokich częstotliwości, Microwaves mikrofale Magnetic and superconductory materials/devices Microengineering Mikroinżynieria Micromachining Mikroobróbka Nanotechnologies related to electronics and microelectronics Materiały / urządzenia magnetyczne i nadprzewodnikowe Nanotechnologie w powiązaniu z elektroniką i mikroelektroniką Optical Networks and Systems Sieci i systemy optyczne Peripherals Technologies (Mass Data Storage, Display Technologies) related to electronics and microelectronics Obwodowe/zewnętrzne technologie (magazyn masy danych, technologie obrazowe) w powiązaniu z elektroniką i mikroelektroniką Printed circuits and integrated Obwody drukowane i obwody scalone circuits Quantum Informatics Informatyka kwantowa Semiconductors Półprzewodniki Smart cards and access systems Inteligentne karty i systemy dostępu 1.2. Information Processing, Information System 1.2. Przetwarzanie informacji, systemy informatyczne Advanced System Architecture Zaawansowana architektura systemowa Archives/Documentation/Technical Documentation Archiwizacja / dokumentacja / dokumentacja techniczna Artificial Intelligence (Al) Sztuczna inteligencja (AI) Computer Games Gry komputerowe Computer Hardware Sprzęt komputerowy Computer Software Oprogramowanie komputerowe Computer Technology/Graphics, Meta Computing Technologie komputerowe / grafika, metakomputing Data Processing/Interchange Przetwarzanie / wymiana danych Data Protection, Storage Technology, Cryptography Ochrona danych, technologia magazynowania, kryptografia Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 13

14 Databases, Databases Management. Data Mining Electronic Commerce, Electronic Payment, Electronic Signature Bazy danych, zarządzanie bazą danych, wyszukiwanie danych Handel elektroniczny (e-commerce), płatności za pośrednictwem sprzętu elektronicznego, elektroniczny podpis Image, Image Processing Obraz, przetwarzanie obrazów Information Technology/Informatics Technologia informatyczna / informatyka Internet Technologies Technologie internetowe Knowledge Management, Process Management Zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesami Simulation Symulacja / modelowanie Speech Processing/Technology Przetwarzanie / technologia mowy User Interfaces, Usability Użytkownik złączy, możliwość zastosowania 1.3. IT and Telematics Applications 1.3. Technologia informatyczna i zastosowania/programy użytkowe telematyczne Applications for Health Programy użytkowe dla zdrowia Applications for Tourism Programy użytkowe dla turystyki Applications for Transport and Logistics Programy użytkowe dla transportu i logistyki ASP Application Service Providing Program użytkowy dostarczania usług e-government Otwarty urząd Environment Management Systems Systemy zarządzania środowiskiem GIS Geographical Information Systemy informacji geograficznej Systems 1.4. Multimedia 1.4. Multimedia Cultural Heritage Dziedzictwo kulturowe E-Learning Szkolenia on-line E-Publishing, Digital Content Publikacje elektroniczne, cyfrowa treść Human Language Technologies Technologie mowy ludzkiej Information Filtering, Semantics, Statistics Filtrowanie informacji, semantyka, statystyka Visualisation, Virtual Reality Wizualizacja, rzeczywistość wirtualna 1.5. Telecommunications 1.5. Telekomunikacja Audiovisual Equipment and Sprzęt audiowizualny i telekomunikacja Communication Broadband Technologies Technologie szerokopasmowe Mobil Telecommunications Telefonia komórkowa Narrow Band Technologies Technologie wąskopasmowe Network Technologies, Network Security Technologie sieciowe, bezpieczeństwo sieciowe Radar Radar Research Networking, GRID Badanie pracy w sieci, siatka Satellite Technology/ System/Positioning/Communication Technologia satelitarna / system / pozycjonowanie / komunikacja Signal Processing Przetwarzanie sygnału 2. INDUSTRIAL MANUFACTURING, MATERIALS, AND TRANSPORT TECHNOLOGIES 2. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA, TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE I TRANSPORTOWE Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 14

15 2.1. Design and Modelling/Prototypes 2.1. Projektowanie i modelowanie/prototypy 2.2. Industrial Manufacture 2.2. Produkcja przemysłowa Cleaning (sandblasting, brushing) Czyszczenie (piaskowanie, szczotkowanie) Coatings Powlekanie Drying Suszenie Erosion, Removal (spark erosion, flame cutting, laser/plasma cutting, electrochemical erosion,waterjet cutting) Żłobienie, usuwanie (cięcie elektroiskrowe, cięcie gazowe, cięcie laserowe/plazmowe, elektrochemiczne żłobienie, cięcie strumieniem wody) Forming (rolling, forging, pressing, drawing) Kształtowanie (toczenie, kucie, prasowanie, ciągnienie) Hardening, heat treatment Hartowanie, obróbka cieplna Joining techniques (rivetting, screw driving, gluing) Technika łączenia (nitowanie, dynamiczny wkręt, sklejanie) Jointing (soldering, welding, sticking) Łączenie (lutowanie, spawanie, przylepianie) Machine Tools Narzędzia maszynowe Machining (turning, drilling, moulding, milling, planing, cutting) Obróbka skrawaniem (toczenie, wiercenie, prasowanie, struganie wzdłużne, ścinanie) Machining, fine (grinding, lapping) Obróbka skrawaniem, oczyszczanie (szlifowanie, docieranie) Mixing (powder, etc.), separation (sorting, filtering) Mieszanie (proszków, itp.), rozdzielanie (sortowanie, filtrowanie) Moulding, injection moulding, extrusion, sintering Formowanie, formowanie wtryskowe, wytłaczanie, spiekanie Surface treatment (painting, galvano, polishing, CVD, PVD) Obróbka powierzchni (malowanie, cynkowanie, polerowanie, osadzanie chemiczne z fazy gazowej, PVD) 2.3. Process control and logistics 2.3. Sterowanie procesami i logistyką 2.4. Plant Design and Maintenance 2.4. Projektowanie zakładów przemysłowych i utrzymanie 2.5. Packaging/Handling 2.5. Pakowanie/obrót Foil, fils Folia Laminate Laminat Packaging for machines Maszyny do pakowania Packaging for materials Materiały do pakowania Plastic bags Torby plastikowe 2.6. Construction Technology 2.6. Technologia budowlana Building Materials, Components and Methods Materiały budowlane, składniki i metody Civil Engineering Inżynieria lądowa i wodna Construction Equipment Maszyny budowlane Fire Resistance Ognioodporność Mechanical Engineering, Hydraulics, Vibration and Acoustic Engineering related to construction technology Budowa maszyn, hydraulika, inżynieria drgań i akustyczna w powiązaniu z technologią konstrukcji Pipeline Technology Technika rurociągów Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 15

16 Pulp Technology related to construction technology Sensory/Multisensory Technology, Instrumentation related to construction technology Technika celulozy w powiązaniu z technologią konstrukcji Technologia sensoryczna/multisensoryczna, oprzyrządowanie w powiązaniu z technologią konstrukcji Simulation, Simulation Engineering Symulowanie, inżynieria symulowania/modelowania Sound Insulation Izolacja akustyczna Vacuum/ High Vacuum Technology Technologia próżniowa/wysokopróżniowa 2.7. Materials Technology 2.7. Technologia materiałowa Adhesives Spoiwa Building materials Materiały budowlane Ceramic Materials and Powders Materiały i proszki ceramiczne Colours and varnish Kolory i połysk Composite materials Materiały złożone Fine Chemicals, Dyes and Inks Chemikalia wysokowartościowe, barwniki oraz tusze Glass Szkło Iron and Steel, Steelworks Żelazo i stal, huty Materials Handling Technology (solids, fluids, gases) Technologia transportu bliskiego i przeładunku materiałów (ciała stałe, płyny, gazy) Metals and Alloys Metale i stopy Non-ferrous Metals Metale nieżelazne Optical Materials Materiały optyczne Paper technology Technologia papiernicza Plastics, Polymers Masy plastyczne, polimery Properties of Materials, Corrosion/Degradation Właściwości materiałów, korozja/degradacja Rubber Kauczuk/guma Stone Kamień 2.8. Transport Infrastructure 2.8. Infrastruktura transportowa Air Transport Technologia transportu powietrznego Intermodal Transport Transport intermodalny Logistics Logistyka Railway Transport Transport kolejowy Road Transport Transport drogowy Traffic Engineering / Control Inżynieria ruchu/systemy sterowania Systems Transhipment Systems System przeładunku Water Transport Transport wodny, budowa statków 2.9. Transport and Shipping Technologies 2.9. Technologia transportu i żeglugi handlowej Design of Vehicles Projektowanie pojazdów Hybrid and Electric Vehicles Pojazdy hybrydowe i elektryczne Railway Vehicles Technologia transportu kolejowego Road Vehicles Pojazdy drogowe Shipbuilding Budowa okrętów Traction/Propulsion Systems Systemy trakcyjne/odrzutowe Aerospace Technology Technologia lotnicza i kosmiczna Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 16

17 Aeronautical technology / Avionics Technologia lotnicza/awionika Aircraft Samolot Helicopter Helikopter Satellite Navigation Systems Systemy nawigacji satelitarnej Space Exploration and Technology Technologia kosmiczna i badanie kosmosu 3. OTHER INDUSTRIAL TECHNOLOGY 3. POZOSTAŁE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE 3.1. Other Industrial Technology 3.1. Pozostałe technologie przemysłowe Cleaning Technology Technologia czyszczenia 3.2. Process Plant Engineering 3.2. Inżynieria procesów zakładów przemysłowcyh 3.3. Apparatus Engineering 3.3. Inżynieria aparatury 3.4. Chemical Technology and 3.4. Technologia i inżynieria chemiczna Engineering Agro chemicals Chemikalia rolnicze Anorganic Substances Substancje nieorganiczne Colours, dyes related to Chemical Technology and engineering Kolory, barwniki w powiązaniu z technologią i inżynierią chemiczną Technologia i inżynieria elektryczna/urządzenia elektryczne Electrical Engineering and Technology/Electrical Equipment Man made fibres Obsługa wyprodukowanych włókien Organic Substances Substancje organiczne Pharmaceutics Farmaceutyka Plastics and Rubber related to Chemical Technology and engineering Plastik i guma w powiązaniu z technologią i inżynierią chemiczną Soaps, detergents Mydła, deterganty Special chemicals, intermediates Chemikalia specjalne, półprodukty 3.5. Textiles Technology 3.5. Technologie tekstylne Component adhesives for strengthening of seam Komponent klejów dla wzmocniania spoiny Dry filling related to Textiles Technology Suchy materiał wypełniający w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Dyeing related to Textiles Technology Barwienie w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Finisher related to Textiles Technology Maszyna wykończająca w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Non weaving related to Textiles Technology Tkactwo w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Solvent based glues for strengthening of edges and seam Rozpuszczalnik na bazie kleju dla wzmocniania krawędzi i spoiny Thermoplastic textile fibres Termoplastyczne tekstylne włókno Weaving related to Textiles Technology Tkactwo w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Woven technical textiles for industrial applications Techniczne tkanie wyrobów włókiennicznych dla przemysłowych programów użytkowych 3.6. Footwear / Leather Technology 3.6. Technologie obuwia / technologie skórzane Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 17

18 Dry filling related to Footwear / Leather Technology Suchy materiał wypełniający w powiązaniu z obuwiem/technologią skór Barwniki w powiązaniu Dyes related to Footwear / Leather Technology z obuwiem/technologią skór Tanned leather process related to Proces garbowania skóry w powiązaniu Footwear / Leather Technology z obuwiem/technologią skór 3.7. Sound Engineering/Technology 3.7. Inżynieria/technologia dźwięku 3.8. Mining Technologies 3.8. Technologie górnicze 3.9. Printing 3.9. Drukowanie Flexography Fleksografia Printed Reel Material Materiał drukujący rolkę 4. ENERGY 4. ENERGIA 4.1. Energy storage and transport 4.1. Magazynowanie i transport energii Heat storage Akumulowanie ciepła Heat transport and supply, district Transport i dostawa ciepła, ciepłownia heating Storage of electricity, batteries Magazynowanie elektryczności, baterie Transmission of electricity Przesyłanie elektryczności Transport and storage of gas and liquid fuels Transport i magazynowanie gazu i paliw ciekłych Transport and storage of hydrogen Transport i magazynowanie wodoru 4.2. Energy production, transmission and conversion 4.2. Produkcja, przesyłanie i przetwarzanie energii Fuel cell, hydrogen production Ogniwo paliwowe, produkcja wodoru Fuel liquefaction, gasification Skraplanie paliwa, gazyfikacja Furnace technology, construction of heating boilers Technologia pieca, konstrukcja kotłów grzewczych Generators, electric engines and power converters Prądnice, silniki elektryczne i konwertery mocy Heat exchangers Wymienniki ciepła Heat pump, cooling technologies Pompa ciepła, Technologie chłodzenia Heating, ventilation Ogrzewanie, wentylacja Turbines, fluid machinery, reciprocating engines, combined Turbiny, maszyny płynne, silniki tłokowe, elektrociepłownia heat and power 4.3. Fossil Energy Sources 4.3. Źródła energii w skamielinach Coal and Hydrocarbons Węgiel i węglowodory Gaseous fossil fuel Gazowe paliwo kopalne Solid fossil fuel Stałe paliwo kopalne Liquid fossil fuel Ciekłe paliwo kopalne 4.4. Nuclear Fission / Nuclear Fusion 4.4. Rozszczepienie jądra/ synteza jądrowa 4.5. Renewable Sources of Energy 4.5. Odnawialne źródła energii Gaseous biomass Biomasa gazowa Geothermal energy Energia geometralna Hydropower Eergia wodna Liquid biomass Biomasa ciekła Photovoltaics Fotowoltaika Solar/Thermal energy Energia słoneczna/termiczna Solid biomass Biomasa stała Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 18

19 Unconventional and Alternative Energies Niekonwencjonalne i alternatywne źródła energii Waste incineration Spopielanie odpadów Wind energy Energia wiatru 4.6. Rational use of energy 4.6. Racjonalne użycie energii Energy management Zarządzanie energią Lighting, illumination Oświetlenie, iluminacja Process optimisation, waste heat utilisation Proces optymalizacji, utylizacja odpadów gorących Thermal insulation, energy efficiency in buildings Izolacja termiczna, sprawność watogodzinowa w budynkach 4.7. Other Energy Topics 4.7. Pozostałe tematy dotyczące energii Combustion, Flame Spalanie, płomienie Fuel Technology Technologia paliw 5. PHYSICAL AND EXACT 5. NAUKI ŚCISŁE I FIZYCZNE SCIENCES 5.1. Astronomy 5.1. Astronomia 5.2. Chemistry 5.2. Chemia Analytical Chemistry Chemia analityczna Computational Chemistry and Obliczenia chemiczne i modelowe Modelling Inorganic Chemistry Chemia nieorganiczna Organic Chemistry Chemia organiczna Petrochemistry, Petroleum Engineering Petrochemia, inżynieria przetwórstwa ropy 5.3. Earth Sciences 5.3. Nauki o ziemi Geology, Geological Engineering, Geotechnics Geologia, inżynieria geologiczna, geotechnika Oceanography Oceanografia Tectonics, Seismology Tektonika, sejsmologia 5.4. Mathematics, Statistics 5.4. Matematyka, statystyka Algorithms and Complexity Algorytmy i złożoność Mathematical modelling Modelownie matematyczne Statistical Analysis Analiza statystyczna 5.5. Meteorology / Climatology 5.5. Metrologia/klimatologia Biosensor Czujnik biologiczny Moisture sensors Czujnik wilgoci Temperature monitoring Monitorowanie temperatury 5.6. Physics 5.6. Fizyka Acoustics Akustyka Astrophysics / Cosmology Astrofizyka/kosmologia Laser Technology Technologia laserowa Nuclear Physics Fizyka jądrowa Physics of Fluids Fizyka płynów Sensors/Multisensor Technology, Instrumentation Technologia czujników/multiczujników, oprzyrządowanie Solid state physics Fizyka stanu stałego Thermodynamics Termodynamika Vibration and Acoustic engineering Inżynieria wibracji i akustyki 5.7. Mechanical Engineering 5.7. Inżynieria mechaniczna Micro-Mechanics Mikromechanika 5.8. Hydraulics 5.8. Hydraulika Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19

20 5.9. Membrane / Filtration technology 5.9. Technologia membrany/filtracji 5.10 Micro- and Nanotechnology related to physical and exact sciences 5.10 Mikro- i nanotechnologia w powiązaniu z naukami fizycznymi i naukami ścisłymi 6. BIOLOGICAL SCIENCES 6. NAUKI BIOLOGICZNE 6.1. Medicine, Human Health 6.1. Medycyna, zdrowie ludzkie Biostatistics, Epidemiology Biostatystyka, epidemiologia Care and Health Services Opieka i służba zdrowia Clinical Research, Trials Badania lekarskie, próby Cytology, Cancerology, Oncology Cytologia, nauki medyczne o raku, onkologia Dentistry / Odontology, Stomatology Stomatologia Diagnostics, Diagnosis Leki stosowane w diagnostyce lekarskiej, diagnostyka Diseases Choroby Environmental Medicine, Social Medicine,Sports Medicine Medycyna środowiskowa, medycyna społeczna, medycyna sportowa Gene - DNA Therapy Gen terapia DNA Gerontology and Geriatrics Gerontologia i geriatria Heart and blood circulation illnesses Choroby serca i krążenia krwi Medical devices (instrumentation, medical imaging, radiology) Urządzenia medyczne (oprzyrządowanie, zobrazowanie lekarskie, radiologia/rentgenologia) Medical Research Badania lekarskie Medical Technology / Biomedical Engineering Technologia medyczna/inżynieria biomedyczna Neurology, Brain Research Neurologia, badanie mózgu Pharmaceutical Products / Drugs Produkty farmaceutyczne/leki Physiology Fizjologia Surgery Chirurgia Virus, Virology / Antibiotics / Bacteriology 6.2. Biology / Biotechnology 6.2. Biologia/biotechnologia Wirus, wirusologia/antybiotyki/bakteriologia Biochemistry / Biophysics Biochemia/Biofizyka Cellular and Molecular Biology Biologia komórkowa i molekularna Enzymology / Protein Engineering / Fermantation Ezymologia/ Inżynieria białkowa/fermentacja Genetic Engineering Inżynieria genetyczna In vitro Testing, Trials Testowanie in vitro, próby Microbiology Mikrobiologia Molecular design Projekt molekularny Toxicology Toksykologia 6.3. Genom Research 6.3. Badania genomu Bioinformatics Bioinformatyka Gene Expression, Proteom Research Wyrażenie genomu, badania proteomu Population genetics Genetyka populacji 6.4 Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences 6.4 Mikro- i Nanotechnologia w powiązaniu z naukami biologicznymi 7. AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES 7. ROLNICTWO I ZASOBY MORSKIE 7.1. Agriculture 7.1. Rolnictwo Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 20

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Warszawa, 2006 Pod redakcją: dr Elżbieta Wojnicka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Piotr

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna 4/2012 Odpowiedzialność społeczna W numerze: l zmiany w bezpieczeństwie zabawek WYDA WC A POL SKI KOMITET NORMALIZA C YJNY www.pkn.pl Fotolia.com - SSilver SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI Wstęp Branżowe Centra Kompetencji szansa na dynamiczny rozwój firm Jakże często firmy stają przed problemem, wydawałoby się nie do rozwiązania: jak poprawić jakość produktu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo