INNOVATION RELAY CENTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOVATION RELAY CENTRE"

Transkrypt

1 INNOVATION RELAY CENTRE Nowoczesne technologie są obecnie kluczowym czynnikiem konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego państw wysokorozwiniętych. Zależność pomiędzy wdrożeniem nowych technologii, a rozwojem gospodarczym została zaobserwowana wiele lat temu. Pomimo tego, iż nowe technologie zapewniają wydajniejsze metody pracy, umożliwiają poprawę jakości i zwiększenie wydajności, a także przyczyniają się do skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek, istnieje wiele przeszkód, które ograniczają stosowanie nowych technologii przez przedsiębiorstwa. Opracowanie i wdrożenie technologii jest procesem skomplikowanym, podjęcie którego wymaga fachowej wiedzy technicznej oraz doskonałej orientacji w środowisku naukowym (aktualnych trendach technologicznych). Aby ułatwić sprzedaż innowacyjnych technologii opracowanych przez jednostki naukowobadawcze oraz ułatwić zainteresowanym firmom dostęp do najnowszych technologii, Unia Europejska stworzyła w 1995 r. sieć ośrodków przekazu innowacji Innovation Relay Centre. Europejska Sieć Transferu Innowacji (Innovation Relay Centre IRC) to sieć wzajemnie ze sobą powiązanych i ściśle współpracujących ośrodków, których wspólnym celem jest przekazywanie przedsiębiorcom informacji dotyczących oferowanych i poszukiwanych technologii innowacyjnych, znajdujących się w bazie IRC oraz wspomaganie transferu technologii ponad granicami państw. Główną rolę, jaką odgrywa w tym procesie Sieć, jest kojarzenie partnerów z różnych krajów. Proces ten polega na odpowiednim dopasowywaniu oferowanej technologii, opracowanej przez jedną firmę, do zapotrzebowania na technologię zgłaszanego przez inną firmę. Aby zapewnić łatwy dostęp do innowacyjnych technologii oraz usprawnić proces doboru, wszystkie centra IRC zostały połączone wspólną bazą internetową Business Bulletin System (BBS). W bazie BBS na bieżąco zamieszczane są informacje na temat nowych ofert technologicznych opracowywanych i opatentowanych przez jednostki naukowo-badawcze oraz podmioty profesjonalnie zajmujące się badaniami specjalistycznymi, skoncentrowanymi na opracowywaniu innowacji. Jednocześnie, w sieci umieszczane są zapytania ofertowe zgłaszane przez firmy poszukujące nowych rozwiązań technologicznych. Dostępność i rozbudowana struktura sieci umożliwia włączenie w proces doboru wiele firm i instytucji B+R z całej Europy. Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1

2 Misją sieci Innovation Relay Centre jest pomoc w uczynieniu z gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjnej i najbardziej dynamicznej na świecie, bazującej na wiedzy, innowacyjności i nowych technologiach. Sieć oferuje swoje usługi przedsiębiorstwom oraz ośrodkom naukowo-badawczym, zainteresowanym transferem rezultatów swoich badań do przedsiębiorstw. Historia europejskiej sieci Innovation Reley Centre (IRC) liczy ponad 10 lat. Początek IRC datowany jest na 1995 rok, kiedy to została powołana przez Komisję Europejską sieć w ramach programu INNOVATION, będącego częścią Czwartego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Projekt objął swym działaniem wszystkie kraje włączone w strukturę Unii Europejskiej oraz inne państwa niezrzeszone, takie jak Islandia, Izrael, Szwajcaria, Bułgaria, Rumunia czy Słowenia. Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej zwiększają się rozmiary sieci, a tym samym z roku na rok przybywa nowych ofert zgłaszanych przez wszystkie ośrodki IRC. Sieć Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) w Polsce jest kontynuacją projektu FEMIRC (Fellow Member to the Innovation Relay Centres), który został wdrożony w Polsce w 1997 roku. Dwuletnia działalność ośrodków FEMIRC wpłynęła bardzo pozytywnie na przygotowanie Polski do utworzenia sieci IRC w naszym kraju. Głównym zadaniem FEMIRC było utworzenie infrastruktury ośrodków udostępniających i rozpowszechniających informacje o programach Unii Europejskiej, w których mogliby uczestniczyć Polacy, pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami polskimi i zagranicznymi przy podejmowaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych, promocja wyników prac, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz pomoc w ich wdrażaniu. Ośrodki FEMIRC prowadziły szkolenia i seminaria na temat współpracy w ramach programów badawczorozwojowych Unii Europejskiej oraz transferu technologii i innowacyjności, pomagały polskim instytucjom w zgłaszaniu wniosków na projekty w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, a także pomagały w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy sferą nauki i gospodarki. Organizacje te prowadziły również badania zapotrzebowania polskiej gospodarki na innowacje, pomagały małym i średnim podmiotom gospodarczym w transferze technologii proinnowacyjnych, opracowywały i publikowały materiały informacyjne dotyczące programów badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii. Pod koniec 1999 roku, na podstawie otwartego przetargu ogłoszonego r., zostały wybrane przez Komisję Europejską instytucje, które stworzyły podstawę rozszerzenia sieci IRC o teren Polski. Treść dokumentu programowego skierowana do podmiotów Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2

3 aplikujących, określała jak powinna wyglądać architektura sieci, grupy docelowe oraz zasady finansowania działalności IRC. Głównym kryterium branym pod uwagę przez Komisję Europejską podczas oceny projektów na utworzenie ośrodków IRC były następujące cechy: znajomość potrzeb regionalnego przemysłu, wiedza technologiczna, plan aktywnych działań i usług zorientowanych na potrzeby lokalnie działających firm. Wspomniane cechy pozwalają jednostkom wchodzącym w skład sieci spełniać misję IRC, którą jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez międzynarodowy transfer technologii, podnoszenie świadomości na temat procesu innowacji, pomoc przedsiębiorstwom w określeniu potrzeb technologicznych, pomoc w procesie wdrażania innowacji i międzynarodowa współpraca technologiczna. Proces weryfikacji wniosków oraz ocenę formalną i merytoryczną zakończyło sukcesem osiem instytucji. Tym samym w lipcu 2000 rozpoczęły działalność trzy Ośrodki Przekazu Innowacji IRC na terenie Polski, które przyjęły następujące nazwy: Innovation Relay Centre East Poland, Innovation Relay Centre West Poland, Innovation Relay Centre South Poland. Ośrodki Przekazu Innowacji IRC w Polsce w roku 2000 Źródło: Opracowanie własne Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 3

4 W skład poszczególnych ośrodków weszło kilka podmiotów prawnych tworząc konsorcja. Pierwsze konsorcjum, czyli Innovation Relay Centre East Poland utworzyły następujące podmioty: Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, Hi-Tech Sp. z o.o. Warszawa, Centrum Transferu Technologii Gdańsk. Kolejne konsorcjum zawiązane w celu utworzenia Innovation Relay Centre West Poland zostało podpisane przez: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Wrocław, Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań. Ostatni wspomniany ośrodek IRC utworzony był dzięki nawiązaniu współpracy następujących podmiotów: Politechnika Krakowska Kraków, Fundacja Inkubator Łódź, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Rzeszów. Wszystkie wymienione organizacje zawarły umowę z Komisją Europejską, która zobowiązuje (przez okres czteroletni) do świadczenia usług zgodnie z misją Innovation Relay Centre. Wypełnianie misji oznacza w praktyce przede wszystkim poszukiwanie opracowań, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce i zagranicą oraz pomoc w przygotowaniu technologii do transferu. Promocja mająca na celu stymulowanie przedsiębiorstw do stosowania nowych rozwiązań technologicznych oraz transferu technologii połączona jest z kompleksową informacją na temat metodologii, organizacji oraz zasad transferu technologii. Dzięki temu firmy chętniej korzystają z organizowanych misji gospodarczych oraz spotkań brokerskich. Spotkania te odbywają się przy okazji różnych targów, gdzie koncentrują się firmy reprezentujące dany sektor. Zadaniem ośrodków IRC jest także informowanie o inicjatywach europejskich z zakresu transferu technologii, a mianowicie finansowaniu badań i procesu wdrażania rezultatów opracowań technologicznych. IRC udzielają również informacji na temat prawa własności intelektualnej oraz tworzenia joint ventures w celu realizacji projektów technologicznych. Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4

5 Struktura sieci IRC w Polsce oraz jej zadania Złożoność sieci IRC wymagała utworzenia pewnej struktury organizacyjnej warunkującej prawidłowe działanie wszystkich oddziałów oraz odpowiednią współpracę pomiędzy instytucjami, a co za tym idzie skuteczność realizowanych czynności. W tym celu każdy kraj włączony w działania sieci IRC został podzielony na specjalne strefy. W większości są to obszary o podobnych walorach geograficznych, bądź obszary posiadające charakterystyczne przemysły. W przypadku Polski, w której sieć IRC funkcjonuje od 2000 roku, początkowo na terenie kraju zostały wyodrębnione 3 obszary, które zostały opisane w powyżej. Zwiększona świadomość na temat funkcjonowania europejskiej sieci transferu technologii wśród społeczeństwa polskiego oraz szersze zainteresowanie działalnością sieci zaważyło o tym, iż w 2004 roku zmieniła się struktura ośrodków polskich i powstało nowe konsorcjum. Ostatecznie w Polsce funkcjonują cztery ośrodki, które noszą nazwy: IRC North-East Poland, IRC Central Poland, IRC South Poland, IRC West Poland. Ośrodki Przekazu Innowacji IRC w Polsce w roku 2004 Źródło: Opracowanie własne Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 5

6 Każdy z ośrodków występujących w Polsce działa na zasadach konsorcjum. W skład konsorcjum wchodzi koordynator oraz partnerzy, których liczba z roku na rok się powiększa. Do zadań koordynatorów należy nadzorowanie pracy każdej podległej instytucji oraz koordynowanie prac partnerów w celu osiągania większej skuteczności. Każdy podmiot wchodzący w skład sieci działa na rynku od dłuższego czasu. W większości przypadków poniższe instytucje były (jeszcze przed przystąpieniem do IRC) bezpośrednio związane z rozwojem innowacji i prowadziły na małą skalę działania związane z transferem technologii. Adresy ośrodków IRC w Polsce IRC North-East Poland Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet Warszawski ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel/fax: 022 / Biuro Współpracy Regionalnej i Programów Europejskich - Uniwersytet Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego Olsztyn tel. 089 / fax: 089 / Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój Białystok tel. 085 / fax: 085 / Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6

7 Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka Lublin tel/fax: 081 / , fax: 081 / ul. Sienkiewicza Warszawa tel. 022 / , w. 28 fax: 022 / , CASE Doradcy Sp. z o.o. IRC Central Poland Ośrodek Przetwarzania Informacji Al. Niepodległości 188b Warszawa tel. 022 / fax: 022 / Ul. Grunwaldzka Gdańsk tel/fax: 058/ Piotrkowska Łódź tel. 042 / fax: 042 / Centrum Transferu Technologii w Gdańsku Centrum Transferu Technologii w Łodzi IRC South Poland Centrum Transferu Technologii - Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 pokoje 10, Kraków tel. 012 / fax: 012 / Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Astrów 10 Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7

8 Katowice tel. 032 / do 3 wew.: 107, 502, 503; fax: 032 / Centrum Transferu Technologii - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel. 017 / fax: 017 / Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Al lecia Państwa Polskiego Kielce tel/fax: 041 / , 041 / IRC West Poland Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. Smoluchowskiego Wrocław tel. 071 / fax: 071 / Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja im. Adama Mickiewicza ul. Rubież Poznań tel. 61 / fax: 61 / Biuro Programów Międzynarodowych Politechnika Szczecińska Al. Piastów 17, pokój Szczecin tel. 091 / fax: 091 / Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 8

9 Znaczenie sieci IRC Działalność sieci IRC od początku funkcjonowania podlega stałej kontroli i monitorowaniu. Dzięki temu możliwa jest ocena i weryfikacja osiągnięć, zarówno poszczególnych ośrodków IRC, jak i całej sieci w skali globalnej. Tym samym, poszczególne działania takie jak: pomoc w poszukiwaniu partnerów w transferze technologii, doradztwo poprzez audyty technologiczne, doradztwo przy zawieraniu umów transferu technologii, organizowanie imprez (dni transferu technologii, misji zagranicznych), szkolenia na temat nowoczesnych metod produkcji i zarządzania, promocja przedsiębiorstw na targach zagranicznych oraz dostarczanie informacji poprzez publikację biuletynów, katalogów ofert, a także publikacje internetowe, poddawane są stałym analizom. Wyniki tych analiz wykorzystywane są przy ewaluacji projektów realizowanych w ramach założeń sieci IRC, ponieważ proces ewaluacji to nic innego jak ocena wartości programu lub projektu w oparciu o określone kryteria. Działania ewaluacyjne przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki służą następującym celom: poprawa efektywności i skuteczności działania jednostek Innovation Relay Centre, zwiększenie przejrzystości oraz promowanie działań podejmowanych przez ośrodki IRC, kształtowanie kierunków działania poszczególnych podmiotów wchodzących w skład sieci w obliczu zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych danego kraju oraz wzrastającej globalizacji, promowanie mechanizmów funkcjonowania ośrodków na różnych terytoriach globu. Wszystkie wyżej wymienione procesy: kontrolowanie, monitorowanie, ewaluacja, są podstawą do określenia znaczenia sieci IRC oraz zdiagnozowania zasadności istnienia obecnych ośrodków, a także tworzenia kolejnych tego typu podmiotów. Przez pierwsze 5 lat istnienia sieci Innovation Relay Centre, czyli w latach zaobserwowano pozytywny trend w międzynarodowym transferze technologii oraz powszechny wzrost sprzedaży technologii przez jednostki opracowujące innowacyjne rozwiązania technologiczne. Odnotowano także wzrost zainteresowania wśród przedsiębiorców odnośnie skorzystania z opracowanych rozwiązań i chęci dokonania międzynarodowego transferu technologii, w szczególności przez duże korporacje. W latach sieć IRC pomogła 120 tys. firm, a także zapewniła pomoc przy przeprowadzaniu negocjacji dotyczących międzynarodowego transferu technologii Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 9

10 w 11 tys. przypadków, co doprowadziło do podpisania umów na transfer technologii przez 1300 firm 1. Klienci wspomagani przez IRC przy międzynarodowym transferze technologii (24 miesiące) (30 miesięcy) (24 miesiace) Źródło: The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.12 Przypadki negocjowanych międzynarodowych transferów technologii przez IRC (24 miesiące) (30 miesięcy) (24 miesiace) Źródło: The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.13 1 The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.12 Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 10

11 Firmy zaangażowane w podpisanie z IRC międzynarodowego transferu technologii (24 miesiące) (30 miesięcy) (24 miesiace) Źródło: The Pathway for European Technology. A user s guide to the services of the Innovation Relay Centre Network, 2002, str.13 Rodzaje technologii dostępnych w IRC Dane na temat oferowanych, bądź poszukiwanych technologii zostają zamieszczane w europejskiej sieci transferu innowacji Innovation Relay Centre zgodnie z ustalonym schematem tzw. kluczem (Technology Keywords), ułatwiającym sprawne poruszanie się w gąszczu informacji jakie pojawiają się w sieci każdego dnia. Dzięki temu zainteresowany podmiot, zarejestrowany w bazie IRC, otrzymuje konkretne informacje, dokładnie takie jakich oczekuje. Najczęściej z zasobów bazy korzystają następujące podmioty: firmy dbające o swój rozwój technologiczny, firmy, których strategia ukierunkowana jest na nabywanie i korzystanie z nowych technologii, dostawcy nowych technologii, organizacje mające wewnętrzny dział badawczy, firmy wysoko-technologiczne, uczelnie i instytuty, wszyscy zainteresowani uzyskaniem informacji o nowych rozwiązaniach technologicznych. Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11

12 Aby uzyskać dostęp do omawianej bazy technologii niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Możliwość taką mają, zarówno firmy pragnące mieć dostęp do gotowych technologii, jak również instytuty naukowe, chcące zamieścić opracowane rozwiązanie technologiczne. W formularzu zaznacza się również obszary, którymi jest zainteresowana firma. Usystematyzowanie według listy technologii umożliwia szybki i łatwy sposób dotarcia z opracowaną technologią do konkretnego, zainteresowanego podmiotu. W przypadku przedsiębiorstw mogą one wypełnić formularz charakteryzujący dany podmiot oraz zakres jego działalności, albo złożyć zapytanie o technologię, która być może istnieje, ale z jakiś przyczyn nie została opublikowana, bądź istnieje podobna, której zastosowanie może zostać nieco zmienione. Złożenie zapytania umożliwia szybszą reakcję zainteresowanych podmiotów, a także zorientowanie się instytucji opracowujących rozwiązania technologiczne, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy oraz w jakim kierunku chcieliby rozwijać swoje działalności. Mechanizm znakomicie działa też w drugą stronę, tzn. podmioty pragnące zamieścić informacje na temat opracowanej przez siebie technologii, również wypełniają formularz, w którym umieszczona zostaje krótka charakterystyka oferowanego rozwiązania technologicznego. W formularzu znajduje się tabela ze słowami kluczowymi dziedzin, których dotyczy oferta, a także lista krajów dla których oferta ma zostać udostępniona. Na podstawie zamieszczonych informacji system komputerowy (Automatic Matching Tool), automatycznie wysyła do zarejestrowanych podmiotów informację o pojawieniu się nowej oferty. Zawiadomienie otrzymują jedynie te firmy, które zaznaczyły takie same pozycje w Technology Keywords. Tym sposobem oferta dociera do wyselekcjonowanej grupy podmiotów, które są potencjalnymi klientami opisanej technologii. Tomasz Gołdziński Magdalena Gołdzińska Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 12

13 Wykaz słów kluczowych bazy technologii sieci IRC NAZWA ANGIELSKA NAZWA POLSKA 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMS 1. ELEKTRONIKA, TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA, TELEKOMUNIKACJA 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika, Mikroelektronika Automation, Robotics Control Automatyka, systemy kontroli robotyki Systems Digital Systems, Digital Układy cyfrowe, reprezentacja cyfrowa Representation Electronic circuits, components and equipment Układy elektroniczne, elementy składowe i urządzenia Electronic engineering Inżynieria elektroniczna Embedded Systems and Real Time Systems Systemy wbudowane i systemy czasu rzeczywistego High Frequency Technology, Technologia wysokich częstotliwości, Microwaves mikrofale Magnetic and superconductory materials/devices Microengineering Mikroinżynieria Micromachining Mikroobróbka Nanotechnologies related to electronics and microelectronics Materiały / urządzenia magnetyczne i nadprzewodnikowe Nanotechnologie w powiązaniu z elektroniką i mikroelektroniką Optical Networks and Systems Sieci i systemy optyczne Peripherals Technologies (Mass Data Storage, Display Technologies) related to electronics and microelectronics Obwodowe/zewnętrzne technologie (magazyn masy danych, technologie obrazowe) w powiązaniu z elektroniką i mikroelektroniką Printed circuits and integrated Obwody drukowane i obwody scalone circuits Quantum Informatics Informatyka kwantowa Semiconductors Półprzewodniki Smart cards and access systems Inteligentne karty i systemy dostępu 1.2. Information Processing, Information System 1.2. Przetwarzanie informacji, systemy informatyczne Advanced System Architecture Zaawansowana architektura systemowa Archives/Documentation/Technical Documentation Archiwizacja / dokumentacja / dokumentacja techniczna Artificial Intelligence (Al) Sztuczna inteligencja (AI) Computer Games Gry komputerowe Computer Hardware Sprzęt komputerowy Computer Software Oprogramowanie komputerowe Computer Technology/Graphics, Meta Computing Technologie komputerowe / grafika, metakomputing Data Processing/Interchange Przetwarzanie / wymiana danych Data Protection, Storage Technology, Cryptography Ochrona danych, technologia magazynowania, kryptografia Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 13

14 Databases, Databases Management. Data Mining Electronic Commerce, Electronic Payment, Electronic Signature Bazy danych, zarządzanie bazą danych, wyszukiwanie danych Handel elektroniczny (e-commerce), płatności za pośrednictwem sprzętu elektronicznego, elektroniczny podpis Image, Image Processing Obraz, przetwarzanie obrazów Information Technology/Informatics Technologia informatyczna / informatyka Internet Technologies Technologie internetowe Knowledge Management, Process Management Zarządzanie wiedzą, zarządzanie procesami Simulation Symulacja / modelowanie Speech Processing/Technology Przetwarzanie / technologia mowy User Interfaces, Usability Użytkownik złączy, możliwość zastosowania 1.3. IT and Telematics Applications 1.3. Technologia informatyczna i zastosowania/programy użytkowe telematyczne Applications for Health Programy użytkowe dla zdrowia Applications for Tourism Programy użytkowe dla turystyki Applications for Transport and Logistics Programy użytkowe dla transportu i logistyki ASP Application Service Providing Program użytkowy dostarczania usług e-government Otwarty urząd Environment Management Systems Systemy zarządzania środowiskiem GIS Geographical Information Systemy informacji geograficznej Systems 1.4. Multimedia 1.4. Multimedia Cultural Heritage Dziedzictwo kulturowe E-Learning Szkolenia on-line E-Publishing, Digital Content Publikacje elektroniczne, cyfrowa treść Human Language Technologies Technologie mowy ludzkiej Information Filtering, Semantics, Statistics Filtrowanie informacji, semantyka, statystyka Visualisation, Virtual Reality Wizualizacja, rzeczywistość wirtualna 1.5. Telecommunications 1.5. Telekomunikacja Audiovisual Equipment and Sprzęt audiowizualny i telekomunikacja Communication Broadband Technologies Technologie szerokopasmowe Mobil Telecommunications Telefonia komórkowa Narrow Band Technologies Technologie wąskopasmowe Network Technologies, Network Security Technologie sieciowe, bezpieczeństwo sieciowe Radar Radar Research Networking, GRID Badanie pracy w sieci, siatka Satellite Technology/ System/Positioning/Communication Technologia satelitarna / system / pozycjonowanie / komunikacja Signal Processing Przetwarzanie sygnału 2. INDUSTRIAL MANUFACTURING, MATERIALS, AND TRANSPORT TECHNOLOGIES 2. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA, TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE I TRANSPORTOWE Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 14

15 2.1. Design and Modelling/Prototypes 2.1. Projektowanie i modelowanie/prototypy 2.2. Industrial Manufacture 2.2. Produkcja przemysłowa Cleaning (sandblasting, brushing) Czyszczenie (piaskowanie, szczotkowanie) Coatings Powlekanie Drying Suszenie Erosion, Removal (spark erosion, flame cutting, laser/plasma cutting, electrochemical erosion,waterjet cutting) Żłobienie, usuwanie (cięcie elektroiskrowe, cięcie gazowe, cięcie laserowe/plazmowe, elektrochemiczne żłobienie, cięcie strumieniem wody) Forming (rolling, forging, pressing, drawing) Kształtowanie (toczenie, kucie, prasowanie, ciągnienie) Hardening, heat treatment Hartowanie, obróbka cieplna Joining techniques (rivetting, screw driving, gluing) Technika łączenia (nitowanie, dynamiczny wkręt, sklejanie) Jointing (soldering, welding, sticking) Łączenie (lutowanie, spawanie, przylepianie) Machine Tools Narzędzia maszynowe Machining (turning, drilling, moulding, milling, planing, cutting) Obróbka skrawaniem (toczenie, wiercenie, prasowanie, struganie wzdłużne, ścinanie) Machining, fine (grinding, lapping) Obróbka skrawaniem, oczyszczanie (szlifowanie, docieranie) Mixing (powder, etc.), separation (sorting, filtering) Mieszanie (proszków, itp.), rozdzielanie (sortowanie, filtrowanie) Moulding, injection moulding, extrusion, sintering Formowanie, formowanie wtryskowe, wytłaczanie, spiekanie Surface treatment (painting, galvano, polishing, CVD, PVD) Obróbka powierzchni (malowanie, cynkowanie, polerowanie, osadzanie chemiczne z fazy gazowej, PVD) 2.3. Process control and logistics 2.3. Sterowanie procesami i logistyką 2.4. Plant Design and Maintenance 2.4. Projektowanie zakładów przemysłowych i utrzymanie 2.5. Packaging/Handling 2.5. Pakowanie/obrót Foil, fils Folia Laminate Laminat Packaging for machines Maszyny do pakowania Packaging for materials Materiały do pakowania Plastic bags Torby plastikowe 2.6. Construction Technology 2.6. Technologia budowlana Building Materials, Components and Methods Materiały budowlane, składniki i metody Civil Engineering Inżynieria lądowa i wodna Construction Equipment Maszyny budowlane Fire Resistance Ognioodporność Mechanical Engineering, Hydraulics, Vibration and Acoustic Engineering related to construction technology Budowa maszyn, hydraulika, inżynieria drgań i akustyczna w powiązaniu z technologią konstrukcji Pipeline Technology Technika rurociągów Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 15

16 Pulp Technology related to construction technology Sensory/Multisensory Technology, Instrumentation related to construction technology Technika celulozy w powiązaniu z technologią konstrukcji Technologia sensoryczna/multisensoryczna, oprzyrządowanie w powiązaniu z technologią konstrukcji Simulation, Simulation Engineering Symulowanie, inżynieria symulowania/modelowania Sound Insulation Izolacja akustyczna Vacuum/ High Vacuum Technology Technologia próżniowa/wysokopróżniowa 2.7. Materials Technology 2.7. Technologia materiałowa Adhesives Spoiwa Building materials Materiały budowlane Ceramic Materials and Powders Materiały i proszki ceramiczne Colours and varnish Kolory i połysk Composite materials Materiały złożone Fine Chemicals, Dyes and Inks Chemikalia wysokowartościowe, barwniki oraz tusze Glass Szkło Iron and Steel, Steelworks Żelazo i stal, huty Materials Handling Technology (solids, fluids, gases) Technologia transportu bliskiego i przeładunku materiałów (ciała stałe, płyny, gazy) Metals and Alloys Metale i stopy Non-ferrous Metals Metale nieżelazne Optical Materials Materiały optyczne Paper technology Technologia papiernicza Plastics, Polymers Masy plastyczne, polimery Properties of Materials, Corrosion/Degradation Właściwości materiałów, korozja/degradacja Rubber Kauczuk/guma Stone Kamień 2.8. Transport Infrastructure 2.8. Infrastruktura transportowa Air Transport Technologia transportu powietrznego Intermodal Transport Transport intermodalny Logistics Logistyka Railway Transport Transport kolejowy Road Transport Transport drogowy Traffic Engineering / Control Inżynieria ruchu/systemy sterowania Systems Transhipment Systems System przeładunku Water Transport Transport wodny, budowa statków 2.9. Transport and Shipping Technologies 2.9. Technologia transportu i żeglugi handlowej Design of Vehicles Projektowanie pojazdów Hybrid and Electric Vehicles Pojazdy hybrydowe i elektryczne Railway Vehicles Technologia transportu kolejowego Road Vehicles Pojazdy drogowe Shipbuilding Budowa okrętów Traction/Propulsion Systems Systemy trakcyjne/odrzutowe Aerospace Technology Technologia lotnicza i kosmiczna Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 16

17 Aeronautical technology / Avionics Technologia lotnicza/awionika Aircraft Samolot Helicopter Helikopter Satellite Navigation Systems Systemy nawigacji satelitarnej Space Exploration and Technology Technologia kosmiczna i badanie kosmosu 3. OTHER INDUSTRIAL TECHNOLOGY 3. POZOSTAŁE TECHNOLOGIE PRZEMYSŁOWE 3.1. Other Industrial Technology 3.1. Pozostałe technologie przemysłowe Cleaning Technology Technologia czyszczenia 3.2. Process Plant Engineering 3.2. Inżynieria procesów zakładów przemysłowcyh 3.3. Apparatus Engineering 3.3. Inżynieria aparatury 3.4. Chemical Technology and 3.4. Technologia i inżynieria chemiczna Engineering Agro chemicals Chemikalia rolnicze Anorganic Substances Substancje nieorganiczne Colours, dyes related to Chemical Technology and engineering Kolory, barwniki w powiązaniu z technologią i inżynierią chemiczną Technologia i inżynieria elektryczna/urządzenia elektryczne Electrical Engineering and Technology/Electrical Equipment Man made fibres Obsługa wyprodukowanych włókien Organic Substances Substancje organiczne Pharmaceutics Farmaceutyka Plastics and Rubber related to Chemical Technology and engineering Plastik i guma w powiązaniu z technologią i inżynierią chemiczną Soaps, detergents Mydła, deterganty Special chemicals, intermediates Chemikalia specjalne, półprodukty 3.5. Textiles Technology 3.5. Technologie tekstylne Component adhesives for strengthening of seam Komponent klejów dla wzmocniania spoiny Dry filling related to Textiles Technology Suchy materiał wypełniający w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Dyeing related to Textiles Technology Barwienie w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Finisher related to Textiles Technology Maszyna wykończająca w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Non weaving related to Textiles Technology Tkactwo w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Solvent based glues for strengthening of edges and seam Rozpuszczalnik na bazie kleju dla wzmocniania krawędzi i spoiny Thermoplastic textile fibres Termoplastyczne tekstylne włókno Weaving related to Textiles Technology Tkactwo w powiązaniu z technologią wyrobów włókienniczych Woven technical textiles for industrial applications Techniczne tkanie wyrobów włókiennicznych dla przemysłowych programów użytkowych 3.6. Footwear / Leather Technology 3.6. Technologie obuwia / technologie skórzane Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 17

18 Dry filling related to Footwear / Leather Technology Suchy materiał wypełniający w powiązaniu z obuwiem/technologią skór Barwniki w powiązaniu Dyes related to Footwear / Leather Technology z obuwiem/technologią skór Tanned leather process related to Proces garbowania skóry w powiązaniu Footwear / Leather Technology z obuwiem/technologią skór 3.7. Sound Engineering/Technology 3.7. Inżynieria/technologia dźwięku 3.8. Mining Technologies 3.8. Technologie górnicze 3.9. Printing 3.9. Drukowanie Flexography Fleksografia Printed Reel Material Materiał drukujący rolkę 4. ENERGY 4. ENERGIA 4.1. Energy storage and transport 4.1. Magazynowanie i transport energii Heat storage Akumulowanie ciepła Heat transport and supply, district Transport i dostawa ciepła, ciepłownia heating Storage of electricity, batteries Magazynowanie elektryczności, baterie Transmission of electricity Przesyłanie elektryczności Transport and storage of gas and liquid fuels Transport i magazynowanie gazu i paliw ciekłych Transport and storage of hydrogen Transport i magazynowanie wodoru 4.2. Energy production, transmission and conversion 4.2. Produkcja, przesyłanie i przetwarzanie energii Fuel cell, hydrogen production Ogniwo paliwowe, produkcja wodoru Fuel liquefaction, gasification Skraplanie paliwa, gazyfikacja Furnace technology, construction of heating boilers Technologia pieca, konstrukcja kotłów grzewczych Generators, electric engines and power converters Prądnice, silniki elektryczne i konwertery mocy Heat exchangers Wymienniki ciepła Heat pump, cooling technologies Pompa ciepła, Technologie chłodzenia Heating, ventilation Ogrzewanie, wentylacja Turbines, fluid machinery, reciprocating engines, combined Turbiny, maszyny płynne, silniki tłokowe, elektrociepłownia heat and power 4.3. Fossil Energy Sources 4.3. Źródła energii w skamielinach Coal and Hydrocarbons Węgiel i węglowodory Gaseous fossil fuel Gazowe paliwo kopalne Solid fossil fuel Stałe paliwo kopalne Liquid fossil fuel Ciekłe paliwo kopalne 4.4. Nuclear Fission / Nuclear Fusion 4.4. Rozszczepienie jądra/ synteza jądrowa 4.5. Renewable Sources of Energy 4.5. Odnawialne źródła energii Gaseous biomass Biomasa gazowa Geothermal energy Energia geometralna Hydropower Eergia wodna Liquid biomass Biomasa ciekła Photovoltaics Fotowoltaika Solar/Thermal energy Energia słoneczna/termiczna Solid biomass Biomasa stała Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 18

19 Unconventional and Alternative Energies Niekonwencjonalne i alternatywne źródła energii Waste incineration Spopielanie odpadów Wind energy Energia wiatru 4.6. Rational use of energy 4.6. Racjonalne użycie energii Energy management Zarządzanie energią Lighting, illumination Oświetlenie, iluminacja Process optimisation, waste heat utilisation Proces optymalizacji, utylizacja odpadów gorących Thermal insulation, energy efficiency in buildings Izolacja termiczna, sprawność watogodzinowa w budynkach 4.7. Other Energy Topics 4.7. Pozostałe tematy dotyczące energii Combustion, Flame Spalanie, płomienie Fuel Technology Technologia paliw 5. PHYSICAL AND EXACT 5. NAUKI ŚCISŁE I FIZYCZNE SCIENCES 5.1. Astronomy 5.1. Astronomia 5.2. Chemistry 5.2. Chemia Analytical Chemistry Chemia analityczna Computational Chemistry and Obliczenia chemiczne i modelowe Modelling Inorganic Chemistry Chemia nieorganiczna Organic Chemistry Chemia organiczna Petrochemistry, Petroleum Engineering Petrochemia, inżynieria przetwórstwa ropy 5.3. Earth Sciences 5.3. Nauki o ziemi Geology, Geological Engineering, Geotechnics Geologia, inżynieria geologiczna, geotechnika Oceanography Oceanografia Tectonics, Seismology Tektonika, sejsmologia 5.4. Mathematics, Statistics 5.4. Matematyka, statystyka Algorithms and Complexity Algorytmy i złożoność Mathematical modelling Modelownie matematyczne Statistical Analysis Analiza statystyczna 5.5. Meteorology / Climatology 5.5. Metrologia/klimatologia Biosensor Czujnik biologiczny Moisture sensors Czujnik wilgoci Temperature monitoring Monitorowanie temperatury 5.6. Physics 5.6. Fizyka Acoustics Akustyka Astrophysics / Cosmology Astrofizyka/kosmologia Laser Technology Technologia laserowa Nuclear Physics Fizyka jądrowa Physics of Fluids Fizyka płynów Sensors/Multisensor Technology, Instrumentation Technologia czujników/multiczujników, oprzyrządowanie Solid state physics Fizyka stanu stałego Thermodynamics Termodynamika Vibration and Acoustic engineering Inżynieria wibracji i akustyki 5.7. Mechanical Engineering 5.7. Inżynieria mechaniczna Micro-Mechanics Mikromechanika 5.8. Hydraulics 5.8. Hydraulika Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19

20 5.9. Membrane / Filtration technology 5.9. Technologia membrany/filtracji 5.10 Micro- and Nanotechnology related to physical and exact sciences 5.10 Mikro- i nanotechnologia w powiązaniu z naukami fizycznymi i naukami ścisłymi 6. BIOLOGICAL SCIENCES 6. NAUKI BIOLOGICZNE 6.1. Medicine, Human Health 6.1. Medycyna, zdrowie ludzkie Biostatistics, Epidemiology Biostatystyka, epidemiologia Care and Health Services Opieka i służba zdrowia Clinical Research, Trials Badania lekarskie, próby Cytology, Cancerology, Oncology Cytologia, nauki medyczne o raku, onkologia Dentistry / Odontology, Stomatology Stomatologia Diagnostics, Diagnosis Leki stosowane w diagnostyce lekarskiej, diagnostyka Diseases Choroby Environmental Medicine, Social Medicine,Sports Medicine Medycyna środowiskowa, medycyna społeczna, medycyna sportowa Gene - DNA Therapy Gen terapia DNA Gerontology and Geriatrics Gerontologia i geriatria Heart and blood circulation illnesses Choroby serca i krążenia krwi Medical devices (instrumentation, medical imaging, radiology) Urządzenia medyczne (oprzyrządowanie, zobrazowanie lekarskie, radiologia/rentgenologia) Medical Research Badania lekarskie Medical Technology / Biomedical Engineering Technologia medyczna/inżynieria biomedyczna Neurology, Brain Research Neurologia, badanie mózgu Pharmaceutical Products / Drugs Produkty farmaceutyczne/leki Physiology Fizjologia Surgery Chirurgia Virus, Virology / Antibiotics / Bacteriology 6.2. Biology / Biotechnology 6.2. Biologia/biotechnologia Wirus, wirusologia/antybiotyki/bakteriologia Biochemistry / Biophysics Biochemia/Biofizyka Cellular and Molecular Biology Biologia komórkowa i molekularna Enzymology / Protein Engineering / Fermantation Ezymologia/ Inżynieria białkowa/fermentacja Genetic Engineering Inżynieria genetyczna In vitro Testing, Trials Testowanie in vitro, próby Microbiology Mikrobiologia Molecular design Projekt molekularny Toxicology Toksykologia 6.3. Genom Research 6.3. Badania genomu Bioinformatics Bioinformatyka Gene Expression, Proteom Research Wyrażenie genomu, badania proteomu Population genetics Genetyka populacji 6.4 Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences 6.4 Mikro- i Nanotechnologia w powiązaniu z naukami biologicznymi 7. AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES 7. ROLNICTWO I ZASOBY MORSKIE 7.1. Agriculture 7.1. Rolnictwo Copyright 2006 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 20

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING WYDZIAŁ Kierunek Specjalność Zał. Nr 7 do ZW 32/2009 FACULTY Field of study Specialization WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka Architektura Ochrona zabytków Gospodarka Przestrzenna Planowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRAKTYKI DLA STUDENTA IAESTE

OFERTA PRAKTYKI DLA STUDENTA IAESTE The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Adres: ul. Pszczyńska 85/10 44-100 Gliwice Tel/Fax: (0 32) 237 15 52 E-mail: ps.gliwice@iaeste.pl Web: www.iaeste.polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network

Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network Enterprise Europe Network Central Poland Business Support Network NOWA ZINTEGROWANA SIEĆ Sieć informacyjno-doradcza Komisji Europejskiej; Powołana do działania z dniem 1 stycznia 2008r. jako kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw

Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw 2010 Justyna Kulawik Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Enterprise Europe Network: sieć informacyjno doradcza dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 28 września 2010 r. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics

10. 11. Histologia. 12. Bioetyka 13. 14. 15. 1,5 45 16. 0,5 4 17. 0,5 2 18. 0,5 3 19. Matematyka ze statystyką Mathematics and Statistics PLAN STUDIÓW - I rok - Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna (studia I stopnia) STUDY PLAN I year - Biotechnology program, specialty in Medical Biotechnology (first cycle) Matematyka ze statystyką

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Code/ kod Dziedzina Subject area 01000 NAUKI ROLNICZE AGRICULTURAL SCIENCES 01000 Nauki rolnicze Agricultural sciences 01100 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE Kierunek - ADMINISTRACJA 6 semestry 4 semestry Administracji i Nauk Społecznych Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r.

Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network. Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Wsparcie dla biznesu oferta Enterprise Europe Network Magdalena Mikołajczyk 07.06.2016r. Największa na świecie sieć non profit wspierająca MŚP w internacjonalizacji 60 krajów: Europa, Azja, Ameryka Płd.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 Źródła wsparcia dla firm na lata 2014 2020 Zagadnienia krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji Opracował:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy KIERUNEK: FILOLOGIA Jak tworzyć kod Erasmusa do sylabusa Kod przedmiotu: E-W-K-A E - oznacza kod dziedziny według programu Socrates-Erasmus (Filologia (9.0) (dziedzina dotyczy poszczególnych przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.

Title. Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Sub-title. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11. PLACE PARTNER S LOGO HERE Title Sub-title Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki! Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Mrągowo, 22.11.2012 roku European Commission Enterprise and

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Załącznik nr 1 WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA Kod przedmiotu 1 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r. Załącznik do obwieszczenia nr 3 Rektora UW z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Biznes uniwersytet Wspieranie relacji na rzecz zatrudnienia w sektorze IT przykłady z Wielkiej Brytanii

Biznes uniwersytet Wspieranie relacji na rzecz zatrudnienia w sektorze IT przykłady z Wielkiej Brytanii Biznes uniwersytet Wspieranie relacji na rzecz zatrudnienia w sektorze IT przykłady z Wielkiej Brytanii Tomasz Makowski British Polish Chamber of Commerce Północno Wschodnia Anglia Północno Wschodnia Anglia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Oferta studiów Rok akademicki 2011/2012 Studia w Politechnice Warszawskiej Osoby starające się w Politechnice Warszawskiej o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne), będą mogły

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin. LLP-Eramsus 09/10 praktyki

Kody dziedzin. LLP-Eramsus 09/10 praktyki Kody dziedzin Code/ kod Subject area 01 AGRICULTURAL SCIENCES NAUKI ROLNICZE 01.0 Agricultural sciences Nauki rolnicze 01.1 Agriculture Rolnictwo Dziedzina 01.2 Agricultural Economics Rolnicze nauki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl

KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce. Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl KIC-InnoEnergy integracja badań, edukacji i innowacji w energetyce Tomasz Szmuc tsz@agh.edu.pl Plan prezentacji 1. EIT i ogólne zasady Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community).

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAZEM (TOTAL) 414 21 54 63 0 0 20 54 36 45 0 9 45 18 0 0 8 27 9 36 0 3 9 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOTHNOLOGA CH-Z STOPEŃ - NŻYNERSKE NESTACJONARNE 16.05.2012 r. 1 CM 2 CN 3 CF 4 CA 5 CM 6 FF 7 ZB Grupa modułów kształcenia W01 w zakresie matematyki, fizyki i chemii (Group of training modules W01 in

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females

STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a. W tym kobiety Of which females TABL. 20/105/. STUDENCI WEDŁUG SZKÓŁ I GRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS BY SCHOOLS AND EDUCATIONAL PROFILE a studia O G Ó Ł E M... 2000/01 b 119361 66140 57304 62057 18535 T O T A L 2006/07 141554 77449

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Przekazu Innowacji - IRC. Korzyści dla polskich firm ze współpracy z Siecią Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC)

Ośrodki Przekazu Innowacji - IRC. Korzyści dla polskich firm ze współpracy z Siecią Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) Ośrodki Przekazu Innowacji - IRC 1 Korzyści dla polskich firm ze współpracy z Siecią Ośrodków Przekazu Innowacji (IRC) Kilka słów o sobie... Patryk Koć Project Officer Innovation Relay Centre Poland North-East

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań

Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia wyników badań Lp ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO INICJATYWA TECHNOLOGICZNA I PODSTAWA PRAWNA ART. 15 UST. 1 PKT 2 Moduł I badania i przygotowania do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Chemia Medyczna Medicinal Chemistry www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Chemiczny Kierunek: Chemia w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki

Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź tel. (42) 635 49 87 fax (42) 635 49 88 http://www.ctt.uni.lidz.pl e-mail: ctt@uni.lidz.pl Misją CTT

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku

Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Program wieloletni dotyczący udziału Polski w programie CIP przedłuŝony do końca 2014 roku Rada Ministrów w dniu 7 stycznia na wniosek Ministra Gospodarki przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy integrujące środowisko sektora kosmicznego w Polsce Klaster technologii kosmicznych (Mazovia) Polska Platforma Technologii Kosmicznych

Inicjatywy integrujące środowisko sektora kosmicznego w Polsce Klaster technologii kosmicznych (Mazovia) Polska Platforma Technologii Kosmicznych Inicjatywy integrujące środowisko sektora kosmicznego w Polsce Klaster technologii kosmicznych (Mazovia) Polska Platforma Technologii Kosmicznych Europejskie poza-techniczne moŝliwości edukacyjne w obszarze

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obszarów inteligentnej specjalizacji na Dolnym Śląsku

Identyfikacja obszarów inteligentnej specjalizacji na Dolnym Śląsku Identyfikacja obszarów inteligentnej specjalizacji na Dolnym Śląsku Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki 17.06.2013 Koncepcja inteligentnej specjalizacji (smart specialisation)

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Grzegorz Wolszczak Bank Światowy Branżowe Forum Innowacji: Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligenta specjalizacja regionalna Województwa

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Inżynieria Consult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING USŁUG INŻYNIERSKICH I PROJEKTOWANIA Sektor ropy i gazu Budowa i remonty statków Przemysł maszynowy Oferta Consult

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EFEKT EWOLUCJI I REWOLUCJI ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY - REALIZACJA MOŻLIWOŚCI

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EFEKT EWOLUCJI I REWOLUCJI ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY - REALIZACJA MOŻLIWOŚCI SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY EFEKT EWOLUCJI I REWOLUCJI ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY - REALIZACJA MOŻLIWOŚCI STYMULATORY ZMIAN W TECHNICE ŚRODKÓW TRANSPORTU Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Schematy pozyskania dotacji UE

Schematy pozyskania dotacji UE Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Projekt Fox Schematy pozyskania dotacji UE Case study projektu B+R: branża spożywcza, chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja prefabrykatów Biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo