Urządzenie filtrowentylacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urządzenie filtrowentylacyjne"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N-2D

2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 1. Budowa zespołu elektrycznego 2. Przebieg czasowy stanów pracy 3. Nastawy fabryczne parametrów 4. Stany pracy 5. Stany alarmowe 6. Nawigacja po menu i edycja wartości parametrów 7. Parametry 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie 8. Zakłócenia w pracy, przyczyny, środki zaradcze 9. Instrukcja konserwacji 10. Instrukcja BHP 11. Transport i przechowywanie 12. Warunki gwarancji

3 1. UWAGI WSTĘPNE Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika urządzenia filtrowentylacyjnego typu UFO-4-M/N-2. Jej celem jest dostarczenie użytkownikowi wskazówek dotyczących zastosowania, montażu, uruchamiania i eksploatacji tego urządzenia. Przed przystąpieniem do montażu urządzenia na stanowisku pracy i jego uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji. Ze względu na stałe udoskonalanie naszych wyrobów zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych podwyższających walory użytkowe i bezpieczeństwo urządzenia. Konstrukcja urządzenia filtrowentylacyjnego UFO-4-M/N-2 odpowiada wymaganiom aktualnego poziomu techniki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia zawartych w: Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)/dz. Urz. UE L157 z dn , str. 24/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228) Dyrektywie 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do stosowania w określonych granicach napięcia /Dz. Urz. UE L 374 z dn , str.10/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz. 1089) Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: PN-EN ISO :2005/A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka PN-EN ISO :2005/A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 2: Zasady techniczne PN-EN :2010 Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne 2. PRZEZNACZENIE Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N-2 jest przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Niezastąpione przy usuwaniu pyłów suchych (bez zanieczyszczeń żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe) powstających podczas spawania, szlifowania materiałów nieiskrzących, gazowego lub plazmowego cięcia metali lub podczas procesów pylących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, tworzyw sztucznych i innych. Urządzenie filtrowentylacyjne może być stosowane do obsługi kilku stanowisk pracy wyposażonych w odciągi miejscowe (na przykład ramiona ssące ERGO) i podłączonych do wspólnej instalacji wyciągowej. Maksymalna dopuszczalna temperatura przetłaczanego powietrza 60ºC. 3. ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA A. Obsługę urządzenia oraz wszelkie naprawy powinna wykonywać osoba do tego upoważniona. B. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia.

4 - 4 - C. Niedopuszczalne jest instalowanie na urządzeniu dodatkowych elementów, niewchodzących w jego skład lub wyposażenie. D. Niedopuszczalne są samowolne przeróbki lub modyfikacje urządzenia. E. Należy chronić obudowę urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. F. Urządzenie nie może być stosowane do przetłaczania powietrza zawierającego zanieczyszczenia lepkie, które mogą osadzać się na urządzeniu, a zwłaszcza zaklejać filtry. G W czasie eksploatacji urządzenia należy zapobiegać przedostawaniu się do wnętrza komory filtracyjnej źródeł zapłonu np. żarzących się niedopałków 4. DANE TECHNICZNE Tab. nr 1 Parametry Wentylator Parametry punktu pracy: - wydajność [m³/h] - spręż [Pa] Masa wentylatora [kg] Napięcie zasilania [V] Częstotliwość napięcia zasilania [Hz] Moc silnika wentylatora [kw] Komory filtracyjne Wydatek nominalny [m³/h] Ciśnienie dyspozycyjne [Pa] Filtry nabojowe [szt.] Masa urządzenia (2 komory+wentylator i tłumik) [kg] Poziom ciśnienia akustycznego db(a)] Średnica króćca wlotowego [mm] Średnica króćca wylotowego [mm] Pojemność pojemnika pyłów [dm³] Ciśnienie sprężonego powietrza [MPa] Zużycie sprężonego powietrza [Nm 3 /min] Średnica przyłącza sprężonego powietrza [cal] UFO-4-M/N x x Ø x ,6 0,8 0,48 ½ Charakterystyka przepływowa

5 5. BUDOWA I DZIAŁANIE Urządzenie filtrowentylacyjne typu UFO-4-M/N-2 składa się z 2 niezależnych, identycznych komór filtracyjnych zestawionych pionowo jedna na drugiej. Na górnej komorze filtracyjnej zamontowany jest zespół wentylatora i tłumika poziomego (zestawienie pokazano na str.14). Dolna komora filtracyjna jest osadzona na czworonożnej podstawie wyposażonej w komorę zsypową oraz pojemnik pyłów. Każda komora filtracyjna jest podzielona przegrodą na dwie części: komorę filtrów komorę elektrozaworów W komorze filtrów umieszczono cztery filtry nabojowe. W zależności od potrzeb, to jest przeznaczenia urządzenia, możliwy jest dobór odpowiednich filtrów nabojowych. Zestawienie charakterystyk filtrów możliwych do zastosowania podano w tabeli nr 2. W komorze elektrozaworów (Fot.Nr1, str. 13) - umieszczono instalację pneumatyczną służącą do automatycznego strzepywania filtrów. Instalacja składa się z następujących elementów: - zbiornik sprężonego powietrza (pn = 12,5 bar) o pojemności V = 20 l - szt. 1, - zawór elektromagnetyczny Dn = 25 mm (pn = 10 bar) szt. 4, - czujnik ciśnienia (1-10 bar), - zawór zwrotny 3/8 (pn = 10 bar), - zawór spustowy odwodnienia 3/8 (pn = 10 bar) - zestaw przewodów instalacyjnych i kształtek Instalacja automatycznego strzepywania filtrów winna być zasilana z zewnętrznej sieci technologicznej sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6 0,8 MPa. Tab. nr 2 Typ Nr kat. Masa Klasa Skuteczność filtracji PTM085032T 452F29 4,2 H13 99,95 PTG065032T 452F28 3,7 H14 99,995 PTN105032T 452F23 4,7 H12 99,5 PTA105032T 452F24 4,7 H12 99,5 Uwagi Częstotliwość wymiany 1 do 2 lat. Ilość filtrów: 8 szt. Standardowo urządzenia są wyposażone w filtry PTM klasy H13. Celem zabezpieczenia prawidłowych warunków pracy instalacji automatycznego strzepywania filtrów, to jest odpowiedniego ciśnienia sprężonego powietrza, wprowadzono sygnalizację optyczno-akustyczną stanu niskiego ciśnienia. Pojawienie się stanu alarmowego powoduje miganie lampka H3 i brzęczy brzęczyk. Naciskamy impulsowo przycisk S2 STOP zanika sygnał akustyczny, lampka świeci się światłem ciągłym. Po usunięciu przyczyny naciskamy powtórnie przycisk STOP i gaśnie lampka. W każdej komorze elektrozaworów, na wejściu instalacji sprężonego powietrza, przed zbiornikiem powietrza zamontowano czujnik ciśnienia sprężonego powietrza, którego zadaniem jest sygnalizacja ciśnienia poniżej 0,6 MPa. Urządzenie UFO-4-M/N-2 wyposażone jest w króćce przyłączeniowe: Króćce ssawne (wlotowe) o średnicy Ø500 mm szt. 2 Króciec tłoczny (wylotowy) o przekroju 400x400mm szt. 1

6 - 6 - Króciec ssawny (wlotowy) Ø500 mm (umieszczony na każdej komorze filtracyjnej), standardowo znajduje się z prawej strony urządzenia, patrząc od strony drzwi rewizyjnych. Istnieje możliwość zamiany ścian bocznych w taki sposób, że króciec wlotowy znajdzie się po lewej stronie. Króciec tłoczny (wylotowy) 400x400mm - umieszczony jest w górnej części urządzenia - jest to króciec tłumika poziomego. W przypadku, kiedy urządzenie filtrowentylacyjne (po stronie tłocznej) nie jest podłączone do instalacji wentylacyjnej (posiada swobodny wylot do pomieszczenia), zaleca się stosować dodatkowe elementy tłumiące. Jako wyposażenie opcjonalne Klimawent S.A. proponuje dodatkowy zestaw tłumiący złożony z: - kształtki łącznej kolana 400x400mm - tłumika Ø500mm z reduktorem. Konfiguracja zestawu kolana i tłumika z reduktorem przedstawiono na rysunku zamieszczonym na str.18 W tylnej nodze podstawy znajduje się zacisk do podłączenia urządzenia UFO-4-MN-2 do lokalnej szyny wyrównawczej. Zespół elektryczny, ZE-UFO-4 służy do sterowania wentylatorem, oraz wg programu czasowego steruje zaworami elektromagnetycznymi. Jest on dostarczany wraz z urządzeniem Budowa zespołu elektrycznego. a. części zewnętrznej składającej się z modułu sterującego (klawiatury) zawierającego: - lampkę sygnalizacyjną H1 Zasilanie - lampkę sygnalizacyjną H2 Wentylator - lampkę sygnalizacyjną H3 Niskie ciśnienie sprężonego powietrza - lampkę sygnalizacyjną H4 Regeneracja filtrów w toku oraz - przycisk sterowniczy S1 Start - przycisk sterowniczy S2 Stop - przycisk sterowniczy S3 Ręczna regeneracja filtrów

7 - 7 - b. części wewnętrznej składającej się z: - wyłącznika zasilania Q1 - wyłącznika silnikowego F1 - stycznika KM1 - sygnalizatora akustycznego - Brzęczyk - listwy zaciskowej - X - sterownika elektronicznego(płytka) UFOv2 - ekranu stanów pracy - klawiatury c. obudowy: - wykonana z tworzywa - ABS - wymiary - 300x400x132 - stopień ochrony - IP54 d. zasilanie: - napięcie 3x/400V; 50Hz - moc silnika: 11kW

8 - 8 - Schemat elektryczny UFO-4-M/N-2D

9 - 9 - Schemat połączeń elementów zewnętrznych 5.2. Przebieg czasowy stanów pracy. STB stan inicjowania pracy układu zaraz po załączeniu zasilania SWF stan regeneracji wstępnej filtrów RSTR stan gotowości do załączenia stanu praca NSTR przez przycisk S1 NSTR normalny stan pracy zasilania wentylatora STOP stan zatrzymania układu SKF stan regeneracji końcowej filtrów

10 5.3. Nastawy fabryczne parametrów: czas przerwy między impulsami we wstępnej regeneracji filtrów T11 = 20s - liczba cyklów regeneracji wstępnej filtrów Lsekwen Lon = 02 - czas trwania impulsu T12 = 0,5s - czas przygotowania układu po załączeniu zasilania Ton Pow Pause = 10s - czas trwania przerwy między impulsami w stanie pracy T21 = 01min - czas trwania przerwy między impulsami w stanie regeneracji filtrów po zatrzymaniu wentylatora T22 = 20s - liczba cyklów regeneracji filtrów po zatrzymaniu wentylatora Lsekwen Loff = 02 - czas blokady sygnału Niskie ciśnienie spr. powietrza T31 = 10s - zbocze sygnału alarmowego Akt Poziom We = LO 5.4. Stany pracy. Lp Działanie Stan Parametr Sygnalizacja Uwagi Załączenie Ton Pow Pause =10s H1-świeci się 1 zasilania STB Stan przejściowy (10-90s) ciągle łącznikiem Q1 2 Automatycznie po 10s SWF 3 Po stanie SWF RSTR 4 5 Nacisnąć przycisk S1 Start Nacisnąć przycisk S2 Stop Lub Nacisnąć przycisk S3 Ręczna regeneracja filtrów NSTR SKF... SKF T11= 20s (1-60s) T12= 0,5s (0,2-5s) Lsekwen Lon= 02 T12= 0,5s (0,2-5s) T21= 01min (1-15 min) T12= 0,5s (0,2-5s) T22= 20s (1-60s) Lsekwen Loff= 02 H1-świeci się ciągle H4-świeci się tylko przy zadziałaniu elektrozaworów H1-świeci się ciągle H2-miga H1-świeci się ciągle H2-świeci się ciągle H4-zapala się przy zadziałaniu elektrozaworów H1-świeci się ciągle H2-miga H4-świeci się przy zadziałaniu elektrozaworów H1-świeci się ciągle H2-nie świeci H4-świeci się przy zadziałaniu elektrozaworów. Dwa cykle regeneracji. 1.Blokada Start-u 2.Dwa cykle regeneracji filtrów Możliwości: 1.Uruchomienie urządzenia przyciskiem S1 Start lub 2.Uruchomić ręczną regenerację filtrów przyciskiem S3. Po wykonaniu 2 cykli układ wraca do stanu SWF Normalna praca urządzenia i typowy cykl regeneracji filtrów. Istnieje możliwość uruchomienia urządzenia przyciskiem S1 Start. Układ wraca do stanu RSTR. Blokada Start. Po zakończeniu cyklu układ wraca do stanu RSTR.

11 5.5. Stany alarmowe Lp Rodzaj alarmu Przyczyna Skutek Uwagi Brak zasilania elektrozaworów (24V) Awaria wyłącznika silnikowego F1 Niskie ciśnienie sprężonego powietrza Uszkodzony bezpiecznik 1F2 (3,15A) Przeciążenie silnika wentylatora M Spadek ciśnienia sprężonego powietrza poniżej 6 bar Blokada pracy wentylatora, pojawi się sygnał akustyczny, lampka H3 miga. Blokada pracy wentylatora, pojawi się sygnał akustyczny, lampki H1, H2, H3 migają Urządzenie pracuje nadal i pojawi się sygnał akustyczny, lampka H3 miga. Przepalenie bezpiecznika jest sygnalizowane akustycznie, a lampki H2 i H3 migają. Sygnał akustyczny kasujemy przez naciśnięcie przycisku S2 STOP. Lampki H2 i H3 migają. Wentylator zatrzymuje się. Po wymianie bezpiecznika na nowy nacisnąć STOP. Lampka H3 gaśnie, H2 miga, a H1 świeci się ciągle. Można uruchomić wentylator. Następuje regeneracja filtrów. Pojawia się sygnał akustyczny.lampki H1, H2, H3 migają. Nacisnąć przycisk S2 STOP, nastąpi skasowanie sygnału akustycznego. Lampka H1, H2 miga, a H3 świeci ciągle. Należy usunąć przyczynę i powtórnie nacisnąć przycisk S2 STOP. Gaśnie lampka H3, można uruchomić wentylator Jeżeli nastąpi spadek ciśnienia powietrza, włączy się alarm akustyczny, lampka H1świeci się ciągle, a lampki H2, H3 migają. Wentylator zatrzymuje się. Nacisnąć przycisk S2 STOP, nastąpi skasowanie sygnału akustycznego, a lampki H1, H3 świecą ciągle, zaś lampka H2 miga. Należy usunąć przyczynę i powtórnie nacisnąć przycisk S2 STOP, lampka H1 świeci się ciągle, a H2 miga. Można uruchomić wentylator. Uwaga: Każde wyłączenie urządzenia (ręczne lub awaryjne) powoduje regenerację filtrów Nawigacja po menu i edycja wartości parametrów

12 Klawiatura pozwalająca na edycje pól zmiennych sterownika znajduje się w prawej stronie sterownika UFOv2. Zmiana wartości pola odbywa się w następującej kolejności: Klawisz ENTER (edycja cyfry danego pola) w przypadku pól 2 cyfrowych kolejne naciśnięcie klawisza ENTER pozwala na edycje części jedności pola Klawisz ESC akceptuje i wychodzi z edycji Zmiana wartości odbywa się za pomocą strzałek (Góra-Dół) Klawisz ESC naciśnięty na którymkolwiek ekranie nie będącym w edycji powoduje powrót do ekranu 1 oraz automatycznie wykonuje zapis do pamięci nie ulotnej sterownika Parametry. Ekran 1: Stan Zasil = aaa Stan pracy = bbb Parametr: aaa 3FOK prawidłowa kolejność faz zasilania układu 3FAL nieprawidłowa kolejność faz zasilania układu sygnalizowana 1 sekundowym pulsowaniem lampki H1. Parametr bbb:{stb,swf,rstr,nstr,stop,skf,alpr1,alpr2,alpr3,alpr4 } STB stan inicjowania pracy układu zaraz po załączeniu zasilania SWF stan strzepywania wstępnego filtrów RSTR stan gotowości do załączenia stanu praca NSTR przez przycisk S1 NSTR normalny stan pracy zasilania wentylatora STOP stan zatrzymania układu SKF stan strzepywania końcowego filtrów ALPR1 sygnał alarmowy z wejścia niskiego ciśnienia 1 ALPR2 sygnał alarmowy z wejścia niskiego ciśnienia 2 ALPR3 sygnał alarmowy z wejścia niskiego ciśnienia 3 Ekran 2: Czas T11 = 10s Lsekwen Lon = 02 Czas T11 czas przerwy pomiędzy impulsami zasilania elektrozaworów podczas stanu SWF - {1-60sek}, edytowalny Lsekwen Lon liczba sekwencji po 4 cykle pulsowania dla stanu SWF {1-9 cykli}, edytowalny Ekran 3: Impuls T12 = 0,5s TonPowPause = 15s Impuls T12 czas trwania impulsu zasilania elektrozaworu {0.2-5sek}, edytowalny TonPowPause czas trwania stanu STB inicjowania układu po załączeniu zasilania {10-90sek.}, edytowalny

13 Ekran 4: Czas T21=01min Czas T21 = 01min StanZas 24V = ON Impuls T21 czas trwania przerwy w trybie NSTR pomiędzy impulsami zasilania elektrozaworów {0.2-5sek}, edytowalny StanZas 24V stan bezpiecznika transformatora 24VAC zasilania elektrozaworów (3,15A) Ekran 5: Czas T22=05s Czas T22 = 0,5s Lsekwen Luff = 02 Impuls T22 czas przerwy pomiędzy impulsami zasilania elektrozaworów podczas stanu SKF {1-60sek}, edytowalny Lsekwen Loff liczba sekwencji po 2 cykle pulsowania dla stanu SKF {1-9 cykli}, edytowalny Ekran 6: Czas T31 = 10s AktPoziomWe = Lo Impuls T31 czas opóźnienia sygnalizacji akustycznej podczas impulsu AktPoziomWe zbocze sygnału aktywujące sygnał akustyczny 6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE Urządzenia filtrowentylacyjne UFO-4-M/N-2 na ogół montuje się w pomieszczeniach zamkniętych, jednak bez przeszkód może pracować na zewnątrz. Należy je ustawić na równej, poziomej powierzchni posadzki tak, aby był zapewniony łatwy dostęp do zespołu elektrycznego a także pojemnika pyłów. Przed montażem sprawdzić wytrzymałość posadzki. Urządzenie dostarczane jest w stanie częściowo zmontowanym w dwóch podzespołach. Wysokość podzespołów ( transportowanych w położeniu pionowym) jest ograniczona ze względu na wysokość wiaduktów. UFO-4-M/N-2 po zmontowaniu: łączna masa = 860Kg, łączna wysokość =4082 mm, podzespół 1 podstawa + komora filtracyjna masa = 413 kg podzespół 2 komora filtracyjna +wentylator + tłumik poziomy masa = 447 kg Na czas transportu podzespoły są zabezpieczone folią i ustawione na paletach transportowych. Po rozpakowaniu z folii należy ustawić podzespół dolny dokładnie na przewidzianym miejscu (zaleca się wykonanie tej operacji przy pomocy sztaplarki). Podzespół górny może być dźwigany, przenoszony i ustawiany za pomocą lin nośnych zaczepianych do przykręcanych uchwytów transportowych. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni układ lin transportowych, tak aby nie uszkodzić wentylatora lub tłumika poziomego (konstrukcja cienkościenna). Przy połączeniu komór filtracyjnych należy powierzchnie styku komór uszczelnić silikonem i starannie skręcić śrubami. Śruby i silikon są dostarczane przez producenta razem z urządzeniem. Uchwyty transportowe podzespołu górnego, przykręcone do komory filtracyjnej, można odkręcić po zakończeniu montażu.wykonać podłączenia instalacji sprężonego powietrza0,6 0,8 MPa. Punkt przyłączenia złączka do węża dn ½. Sprężone powietrze winno być suche, pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, wolne od oleju i wilgoci.

14 Przyłącze winno być wyposażone w zawór, filtr powietrza i odwadniacz. Te elementy instalacji nie są dostarczane wraz z urządzeniem. Przygotowując urządzenie do uruchomienia, należy doprowadzić zasilanie i podłączyć je z zespołem elektrycznym zgodnie z załączonymi schematami elektrycznymi. Podłączenie zasilania powinno być wykonane przez pracownika z potwierdzonymi kwalifikacjami elektrycznymi. Po dokonaniu podłączeń należy sprawdzić kierunek obrotów wentylatora (powinien być zgodny ze strzałką). Jeśli nie będzie zgodny należy zamienić miejscami dwie fazy w zasilaniu. Dokonać tego należy po wyłączeniu zasilania. Załadowanie lub wymiana filtrów wymaga otwarcia drzwiczek do komór filtrów. Przed otwarciem drzwiczek do komór filtrów odłączyć zasilanie! Następnie należy odkręcić (poluzować) rękojeści plastykowe zamknięć śrubowych (4 szt.), tak daleko, aby można było odchylić zamknięcia na bok i otworzyć drzwiczki pod kątem prostym. Filtry układać kolejno na prowadnicach i dosuwać do ściany do komory elektrozaworów, następnie przekręcić filtr w prawo tak, aby zadziałało połączenie bagnetowe. Drzwiczki komory filtrów szczelnie zamknąć i dokręcić zamknięcia śrubowe. Po zakończeniu wymiany filtrów ponownie przyłączyć zasilanie. 7. UŻYTKOWANIE Wysoka skuteczność i czyszczenie filtrów za pomocą powtarzających się impulsów sprężonego powietrza, zapewnia długą żywotność wkładów filtracyjnych oraz ogranicza obsługę do minimum. Oddzielone od filtrów, poprzez impulsy pneumatyczne, zanieczyszczenia kierowane są przez komorę zsypową do pojemnika pyłów. Pojemnik należy okresowo opróżniać (przed opróżnieniem pojemnika wskazane jest tzw. opukanie komory zsypowej). Zaleca się, aby raz w tygodniu wyjąć filtry z urządzenia i oczyścić z pyłów strumieniem sprężonego powietrza. Okresowo należy przeprowadzić odwodnienie pneumatycznej instalacji regeneracji filtrów. Odwodnienia należy dokonać przez otwarcie zaworu spustowego odwodnienia i spuszczeniu wody z instalacji. Zawór odwadniający zamknąć, gdy będzie uchodziło przez niego tylko czyste i suche powietrze. Konstrukcja wentylatora i silnika umożliwia pracę zespołu bez codziennej technicznej obsługi. Wszelkie naprawy i przeglądy urządzenia należy wykonywać tylko po jego odłączeniu od instalacji elektrycznej. W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy urządzenia, należy przeprowadzić jego kontrolę (patrz punkt 8). 8. ZAKŁÓCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, ŚRODKI ZARADCZ Zakłócenia Możliwe przyczyny Środki zaradcze Zmniejszenie ilości odsysanego powietrza Niedrożność filtrów Oczyścić powierzchnię filtrów z pyłów metodą na sucho Pojawienie się pyłów w komorze elektrozaworów Pojawiają się nagle drgania i wibracje wentylatora Pojawienie się pyłów na wylocie wentylatora Uszkodzenie filtrów Uszkodzenie wirnika Uszkodzony filtr Wymienić uszkodzone filtry Wymienić wirnik na nowy Wymienić filtr na nowy

15 Uwaga: Sygnał akustyczny (brzęczyk) kasujemy naciskając przycisk S2 STOP. Po usunięciu przyczyny naciskamy powtórnie przycisk S2 STOP. Dokładne postępowanie opisano w p. 5.5 Stany alarmowe 9. INSTRUKCJA KONSERWACJI Urządzenie nie wymaga stałej, codziennej obsługi konserwacyjnej poza okresowym sprawdzaniem połączeń mechanicznych oraz elektrycznych, zwłaszcza połączenia z lokalną szyną wyrównawczą. Od czasu do czasu, po zakończeniu pracy, oczyścić komorę zaworów z nagromadzonych pyłów. Każdorazowo, przed opróżnieniem pojemnika pyłów, należy opukać komorę zsypową. Przed rozpoczęciem zmiany roboczej wskazane jest uruchomienie zaworów strzepujących na kilka cykli pracy jak opisano w p.6 w części Uruchamianie urządzenia na str.7. Okresowo usuwać wodę i zanieczyszczenia z filtra odwadniającego sprężone powietrze oraz ze zbiornika sprężonego powietrza zaworem umieszczonym na obudowie urządzenia. W przypadku nietypowych zakłóceń pracy postępować jak w punkcie 8. Po każdym rocznym okresie eksploatacji należy oczyścić i skontrolować wentylator oraz silnik wentylatora zgodnie z zaleceniami producenta silnika. 10. INSTRUKCJA BHP Uruchomienie i obsługa może odbywać się jedynie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Ze względu na bezpieczeństwo, urządzenie należy przyłączyć do sieci elektrycznej zgodnie z załączonym schematem elektrycznym, oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. Przyłączenie do instalacji elektrycznej powinno być dokonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Ciśnienie doprowadzonego sprężonego powietrza, ze względu na bezpieczeństwo, nie powinno przekraczać 0,8 MPa zalecane 0,6MPa. Wszelkie naprawy i przeglądy należy wykonywać po zatrzymaniu wentylatora i odłączeniu urządzenia od zasilania. 11. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE Urządzenia filtrowentylacyjne UFO-4-M/N-2 będą transportowane w dwóch podzespołach opakowanych w folię, ustawionych na paletach transportowych. Na czas transportu podzespoły musza być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed możliwością wywrócenia się i przemieszczenia. Montując urządzenie u użytkownika, należy korzystać ze wskazówek zawartych w punkcie 6 Montaż i uruchomienie. Urządzenie jest konstrukcją cienkościenną zaleca się więc ostrożność przy dźwiganiu poszczególnych podzespołów w czasie transportu, rozładunku i montażu. Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 12. WARUNKI GWARANCJI Okres gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej urządzenia. Gwarancja nie obejmuje:

16 uszkodzeń mechanicznych urządzenia zawinionych przez użytkownika uszkodzeń wynikłych ze stosowania niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi uszkodzeń wynikłych wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania lub niewłaściwej konserwacji. Niestosowanie się do punktu 3 Zastrzeżenia producenta niniejszej instrukcji, a zwłaszcza samowolna przeróbka urządzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem, powoduje utratę gwarancji. Fot. nr 1 Instalacja pneumatyczna

17 Rysunek wymiarowy

18 UFO-4-M/N-2 Wyposażenie opcjonalne (tłumik z reduktorem)

19 tworzymy z pasją DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR Producent (ew. również jego upoważniony przedstawiciel / importer): nazwa: KLIMAWENT S.A. adres: GDYNIA, ul Chwaszczyńska 194 Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: nazwisko i adres: niniejszym deklaruje, że maszyna : nazwa: Urządzenie Filtrowentylacyjne typ / model: UFO-4-M/N-2D numer seryjny: rok produkcji: spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich: Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)/dz. Urz. UE L157 z dn , str. 24/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1228) Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do stosowania w określonych granicach napięcia /Dz. Urz. UE L 374 z dn , str.10/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 z 2007 r. poz. 1089) spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: PN-EN ISO :2005/A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka PN-EN ISO :2005/A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Część 2: Zasady techniczne PN-EN :2010 Bezpieczeństwo maszyn Wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne miejsce, data podpis osoby upoważnionej imię, nazwisko, funkcja sygnatariusza KLIMAWENT S.A. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ NIP: Zakład Pracy Chronionej w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy REGON: Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194 Krajowego Rejestru Sądowego, Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. tel ; fax KRS Kapitał Zakładowy O/ Gdańsk Wrzeszcz zł. opłacony w całości

20 Producent: KLIMAWENT S.A Gdynia, ul. Chwaszczyńska 194 tel , fax UFO-4-M/N-2-001/ Gdynia,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko spawalnicze UES

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko spawalnicze UES INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne stanowisko spawalnicze UES - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-4-M/N-3/R - 2 - SPIS TREŚCI 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 1. Budowa zespołu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N 27.10.2016 UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE UES-N Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 3 4. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalne stanowisko wyciągowe typu UES-N 22.09.2016 UNIWERSALNE STANOWISKO WYCIĄGOWE TYPU UES-N Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 4 4.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne typu STRONG-5000-S 26.10.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE STRONG-5000-N Spis treści 1. Uwagi wstępne.. 3 2. Przeznaczenie.. 4 3. Zastrzeżenia producenta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenia filtrowentylacyjne

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenia filtrowentylacyjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenia filtrowentylacyjne RAK-S - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA DOG-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA DOG-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA DOG-1 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie 8. Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne typu UFO-A URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE UFO-A-5000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne typu UFO-A URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE UFO-A-5000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne typu UFO-A-5000 28.10.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE UFO-A-5000 Spis treści 1. Wstęp.. 3 2. Przeznaczenie 4 3. Zastrzeżenia producenta 4 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Odpylacze cyklonowe STORM-5000-H

Odpylacze cyklonowe STORM-5000-H Odpylacze cyklonowe STORM-1000-H STORM-2000-H STORM-5000-H - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne RAPID VAC

Urządzenie filtrowentylacyjne RAPID VAC INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne RAPID VAC - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Stół warsztatowy ERGO-STW-S-MINI

Stół warsztatowy ERGO-STW-S-MINI 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Stół warsztatowy ERGO-STW-S-MINI 09.03.2016 STÓŁ WARSZTATOWY ERGO-STW-S-MINI tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne.3 2. Przeznaczenie.. 3 3. Zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne SPLENDID VAC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne SPLENDID VAC INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne SPLENDID VAC - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wentylator przenośny

Wentylator przenośny INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylator przenośny FAST-P 12.07.2016 WENTYLATOR PRZENOŚNY FAST-P Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory dachowe WP-D

Wentylatory dachowe WP-D INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory dachowe WP-D - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe wysokociśnieniowe typu WW

Wentylatory promieniowe wysokociśnieniowe typu WW 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory promieniowe wysokociśnieniowe typu WW 05.02.2016 WENTYLATORY PROMIENIOWE WYSOKOCIŚNIENIOWE TYPU WW tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne TENDER VAC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne TENDER VAC INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne TENDER VAC - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1. Uwagi wst pne 2. Przeznaczenie 3. Zastrze enia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Monta i uruchomienie 7.

Spis tre ci 1. Uwagi wst pne 2. Przeznaczenie 3. Zastrze enia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Monta i uruchomienie 7. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory osiowe typu WOK - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Separator mgły olejowej MISTOL-1000 MISTOL-2000 10.07.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI tworzymy z pasją 2 spis treści: 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia Producenta

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne typu DRAGON VAC-200

Urządzenie filtrowentylacyjne typu DRAGON VAC-200 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne typu DRAGON VAC-200 07.03.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE TYPU DRAGON VAC 200 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne SPLENDID VAC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne SPLENDID VAC INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne SPLENDID VAC - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI SEPARATORY MGŁY OLEJOWEJ TYPU MISTOL-1000, 2000

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI SEPARATORY MGŁY OLEJOWEJ TYPU MISTOL-1000, 2000 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Separator mgły olejowej typu MISTOL-1000 MISTOL-2000 30.03.2016 SEPARATORY MGŁY OLEJOWEJ TYPU MISTOL-1000, 2000 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3

Bardziej szczegółowo

Odpylacze cyklonowe STORM-1000-H STORM-2000-H STORM-5000-H

Odpylacze cyklonowe STORM-1000-H STORM-2000-H STORM-5000-H 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Odpylacze cyklonowe STORM-1000-H STORM-2000-H STORM-5000-H 06.03.2015 ODPYLACZ CYKLONOWY STORM-H, STORM SOFT-H tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe

Instrukcja Obsługi. Wentylatory osiowe Instrukcja Obsługi Wentylatory osiowe WO Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa i działanie... 4 6.

Bardziej szczegółowo

RAMIONA OBROTOWE typu RO

RAMIONA OBROTOWE typu RO INSTRUKCJA OBSŁUGI RAMIONA OBROTOWE typu RO - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory osiowe przenośne typu PODRYW-N

Wentylatory osiowe przenośne typu PODRYW-N 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory osiowe przenośne typu PODRYW-N 09.02.2016 WENTYLATOR OSIOWY PRZENOŚNY PODRYW-N tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne..3 2. Przeznaczenie 4 3.

Bardziej szczegółowo

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Separator mgły olejowej MISTOL INSTRUKCJA OBSŁUGI

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Separator mgły olejowej MISTOL INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Separator mgły olejowej MISTOL-5000 10.07.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI tworzymy z pasją 2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia Producenta 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory promieniowe kanałowe typu WP-N WENTYLATORY PROMIENIOWE KANAŁOWE TYPU WP-N

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory promieniowe kanałowe typu WP-N WENTYLATORY PROMIENIOWE KANAŁOWE TYPU WP-N INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory promieniowe kanałowe typu WP-N 12.10.2016 WENTYLATORY PROMIENIOWE KANAŁOWE TYPU WP-N Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie.. 4 3. Zastrzeżenia producenta 4 4.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE WENTYLACYJNE

URZĄDZENIE WENTYLACYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE WENTYLACYJNE typu Freshair 50 14.11.2016 URZĄDZENIE WENTYLACYJNE FRESHAIR 50 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie.. 3 3. Zastrzeżenia producenta.. 4 4. Dane techniczne..

Bardziej szczegółowo

typu RAK-1000-RC, RAK-2000-RC

typu RAK-1000-RC, RAK-2000-RC 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenia filtrowentylacyjne typu RAK-1000-RC, RAK-2000-RC 22.04.2015 URĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE RAK RC tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne.. 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-R

Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-R INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-R - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7.

Bardziej szczegółowo

01.12.2014 URZĄDZENIA FILTROWENTYLACYJNE RAK-1000, RAK-2000

01.12.2014 URZĄDZENIA FILTROWENTYLACYJNE RAK-1000, RAK-2000 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenia filtrowentylacyjne typu RAK-1000, RAK-2000 01.12.2014 URZĄDZENIA FILTROWENTYLACYJNE RAK-1000, RAK-2000 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne..

Bardziej szczegółowo

Klimawent: Odpylacze cyklonowe Storm w instalacjach odciągów miejscowych

Klimawent: Odpylacze cyklonowe Storm w instalacjach odciągów miejscowych Klimawent: Odpylacze cyklonowe Storm w instalacjach odciągów miejscowych W artykule przedstawione zostały możliwości zastosowania odpylaczy cyklonowych Storm: w systemach instalacyjnych wentylacji wyciągowej

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe dachowe typu WPA-D-N

Wentylatory promieniowe dachowe typu WPA-D-N 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory promieniowe dachowe typu WPA-D-N 18.12.2014 WENTYLATORY PROMIENIOWE DACHOWE WPA-D-N tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne..3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wentylator ścienny typ WW 302 KL

Wentylator ścienny typ WW 302 KL INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylator ścienny typ WW 302 KL - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SMOKING BOX

INSTRUKCJA OBSŁUGI SMOKING BOX INSTRUKCJA OBSŁUGI SMOKING BOX - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie 8. Zakłócenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjne 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne STRONG-1000-N 18.06.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta

Bardziej szczegółowo

Ramiona ssące ERGO-MINI kwasoodporne

Ramiona ssące ERGO-MINI kwasoodporne INSTRUKCJA OBSŁUGI Ramiona ssące ERGO-MINI kwasoodporne - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

ODPYLACZE typu EGO-2, EGO-4

ODPYLACZE typu EGO-2, EGO-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODPYLACZE typu EGO-2, EGO-4 2 Spis treści 1. UWAGI WSTĘPNE 2. PRZEZNACZENIE 3. ZASTRZEŻENIA PRODUCENTA 4. DANE TECHNICZNE 5. BUDOWA I DZIAŁANIE 6. MONTAŻ I URUCHAMIANIE 7. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1. Uwagi wst pne 2. Przeznaczenie 3. Zastrze enia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Monta i uruchomienie 7.

Spis tre ci 1. Uwagi wst pne 2. Przeznaczenie 3. Zastrze enia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Monta i uruchomienie 7. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory dachowe SPARK Ex - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory osiowe wywiewne typu WOK-W WENTYLATORY OSIOWE WYWIEWNE TYPU WOK-W

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory osiowe wywiewne typu WOK-W WENTYLATORY OSIOWE WYWIEWNE TYPU WOK-W INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory osiowe wywiewne typu WOK-W 09.02.2016 WENTYLATORY OSIOWE WYWIEWNE TYPU WOK-W Spis treści 1. Uwagi wstępne 3 2. Przeznaczenie.. 3 3. Zastrzeżenia producenta.. 4 4. Dane techniczne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne HARD-5000-S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne HARD-5000-S INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne HARD-5000-S - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI ODSYSACZ SPALIN TYPU GEPARD

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI ODSYSACZ SPALIN TYPU GEPARD 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZESTAWNY ODSYSACZ SPALIN TYPU GEPARD-1000, 2000 01.02.2016 ODSYSACZ SPALIN TYPU GEPARD tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe stacjonarne typu WPA-E-N-S

Wentylatory promieniowe stacjonarne typu WPA-E-N-S 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory promieniowe stacjonarne typu WPA-E-N-S 08.07.2015 WENTYLATORY PROMIENIOWE STACJONARNE WPA-E-N-S tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Odpylacze cyklonowe typu STORM-1000-H STORM-2000-H STORM-5000-H

Odpylacze cyklonowe typu STORM-1000-H STORM-2000-H STORM-5000-H 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Odpylacze cyklonowe typu STORM-1000-H STORM-2000-H STORM-5000-H 30.03.2016 ODPYLACZE CYKLONOWE TYPU STORM-H tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-R

Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-R 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-R 09.03.2016 STANOWISKO SPAWALNICZE TYPU ERGO-STW-R tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 3 2. Przeznaczenie.. 4 3. Zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odsysacz spalin typu SSAK ODSYSACZ SPALI SSAK-07

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odsysacz spalin typu SSAK ODSYSACZ SPALI SSAK-07 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odsysacz spalin typu SSAK-07 13.09.2016 ODSYSACZ SPALI SSAK-07 Spis treści 1. Uwagi wstępne 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta.. 3 4. Dane techniczne 4 5. Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI ODSYSACZ SPALIN SSAK 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI

tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI ODSYSACZ SPALIN SSAK 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 tworzymy z pasją ODSYSACZ SPALIN SSAK 07 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory stanowiskowe przeciwwybuchowe WPA-E/Ex

Wentylatory stanowiskowe przeciwwybuchowe WPA-E/Ex 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory stanowiskowe przeciwwybuchowe WPA-E/Ex 2 Spis treści: 1. Uwagi wstępne 3 2. Przeznaczenie 4 3. Zastrzeżenia producenta.. 5 4. Dane techniczne. 5 5. Budowa i działanie..

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne typ UFO-2-MN-S UFO-2-HN-S

Urządzenie filtrowentylacyjne typ UFO-2-MN-S UFO-2-HN-S INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne typ UFO-2-MN-S UFO-2-HN-S - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne MATRIX-1000 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

16.02.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE TYPU BIG-1000

16.02.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE TYPU BIG-1000 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenia filtrowentylacyjne typu BIG-1000 16.02.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE TYPU BIG-1000 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne.. 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ramiona ssące typ ERGO-FLEX RAMIONA SSĄCE TYPU ERGO-FLEX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ramiona ssące typ ERGO-FLEX RAMIONA SSĄCE TYPU ERGO-FLEX INSTRUKCJA OBSŁUGI Ramiona ssące typ ERGO-FLEX 20.06.2016 RAMIONA SSĄCE TYPU ERGO-FLEX Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE

URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE typu BIG-1000 09.02.2015 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE BIG-1000 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne.. 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000. Instrukcja Obsługi. Wentylatory stacjonarne przeciwwybuchowe WPW-3/Ex

ISO 9001:2000. Instrukcja Obsługi. Wentylatory stacjonarne przeciwwybuchowe WPW-3/Ex ISO 9001:2000 Instrukcja Obsługi Wentylatory stacjonarne przeciwwybuchowe WPW-3/Ex Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uwagi wstępne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zastrzeżenia producenta... 4 4. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory przeciwwybuchowe stanowiskowe WP-E/Ex. Oznaczenie ATEX: II 2 G c Ex e II T3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory przeciwwybuchowe stanowiskowe WP-E/Ex. Oznaczenie ATEX: II 2 G c Ex e II T3 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory przeciwwybuchowe stanowiskowe WP-E/Ex Oznaczenie ATEX: II 2 G c Ex e II T3 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne HARD-1000-S URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE HARD-1000-S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie filtrowentylacyjne HARD-1000-S URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE HARD-1000-S INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne HARD-1000-S 14.10.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE HARD-1000-S Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie 4 3. Zastrzeżenia producenta 4 4. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SMOKING BOX SMOKING BOX-2-DUAL POCHŁANIACZ DYMU TYTONIOWEGO SMOKING BOX

INSTRUKCJA OBSŁUGI SMOKING BOX SMOKING BOX-2-DUAL POCHŁANIACZ DYMU TYTONIOWEGO SMOKING BOX INSTRUKCJA OBSŁUGI SMOKING BOX SMOKING BOX-2-DUAL 21.10.2016 POCHŁANIACZ DYMU TYTONIOWEGO SMOKING BOX Spis treści 1. Uwagi wstępne..3 2. Przeznaczenie 3 3. Zastrzeżenia producenta 4 4. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe SPARK-S/Ex INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe SPARK-S/Ex INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe SPARK-S/Ex - 2-1. UWAGI WSTĘPNE Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika wentylatorów dachowych typu SPARK-S/Ex. Jej celem jest dostarczenie użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stanowisko spawalnicze ERGO-STW-3D 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-1-MN-S UFO-1-HN-S

Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-1-MN-S UFO-1-HN-S 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne UFO-1-MN-S UFO-1-HN-S INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.07.2014 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta

Bardziej szczegółowo

Urządzenie filtrowentylacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjne INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie filtrowentylacyjne typu STRONG-2000-N 26.10.2016 URZĄDZENIE FILTROWENTYLACYJNE STRONG-2000-N Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie.. 4 3. Zastrzeżenia producenta..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR PRZENOŚNY PRZECIWWYBUCHOWY WPAN-P

WENTYLATOR PRZENOŚNY PRZECIWWYBUCHOWY WPAN-P 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory przenośne przeciwwybuchowe WPAN-P ExG Oznaczenie ATEX: II 2 G c Ex e II T3 18.02.2015 WENTYLATOR PRZENOŚNY PRZECIWWYBUCHOWY WPAN-P ExG tworzymy z pasją

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ODPYLACZE typu EGO-2, EGO-4

ODPYLACZE typu EGO-2, EGO-4 1 tworzymy z pasją INSTRUKCJA OBSŁUGI ODPYLACZE typu EGO-2, EGO-4 17.03.2016 ODPYLACZ TYPU EGO-2, EGO-4 tworzymy z pasją 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne. 3 2. Przeznaczenie.. 3 3. Zastrzeżenia producenta...

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odsysacz spalin BEL-SSAK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Odsysacz spalin BEL-SSAK 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odsysacz spalin BEL-SSAK 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWK1

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWK1 PL Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWK1 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWK1...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWP15...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA WENTYLATORY KANAŁOWE OSIOWO-ODŚRODKOWE SERII TT MIX INSTRUKCJA ZASTOSOWANIE Kanałowe wentylatory osiowo-odśrodkowe TT MIX do kanałów o średnicy od 100 mm do 315 mm przeznaczone są do montażu w systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY WYCIĄG SPALIN Z KOŃCÓWKAMI NA RURY WYDECHOWE

INDYWIDUALNY WYCIĄG SPALIN Z KOŃCÓWKAMI NA RURY WYDECHOWE INSTRUKCJA OBSŁUGI INDYWIDUALNY WYCIĄG SPALIN Z KOŃCÓWKAMI NA RURY WYDECHOWE BĘBNOWY ODSYSACZ SPALIN Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM ALAN-U/E 2 Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 PL Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWG1...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe typu SPARK-S/Ex WENTYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY SPARK-S/Ex

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe typu SPARK-S/Ex WENTYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY SPARK-S/Ex INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe typu SPARK-S/Ex 25.01.2017 WENTYLATOR DACHOWY PRZECIWWYBUCHOWY SPARK-S/Ex SPIS TREŚCI 1. Uwagi wstępne.. 3 2. Przeznaczenie 4 3. Zastrzeżenia producenta..

Bardziej szczegółowo