SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I /12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 27-/2 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Armii Krajowej w ramach realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 2 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 . POSTANOWIENIA OGÓLNE. Postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.). 2. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: a) Zamawiający Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie, ul. Wita Stwosza 2, 3-5 Kraków, tel , fax , wew b) Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji, c) SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.), e) Zamówienie - zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ, f) Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie, lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. 2. INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia zamawiającego z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Muzeum Armii Krajowej w ramach realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 2 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakres zamówienia obejmuje następujące części:.. Część I Dostawa i montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, zewnętrzne kosze na śmieci)..2. Część II Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej

3 ..3. Część III - Dostawa i montaż rolet zaciemniających do okien..4. Część IV - Dostawa sprzętu do pracowni fotograficznej..5. Część V Dostawa narzędzi i sprzętu 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta, (wskazujące na przykład oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu, konfigurację itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ, odpowiednio dla każdej z części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować wymagane okresy gwarancyjne nie krótsze niż 24 miesiące odpowiednio w odniesieniu do każdej z części zamówienia i ich poszczególnych elementów, liczone od daty odbioru zamówienia. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Część I Pojemniki i kosze na odpady i śmieci (osprzęt miejski) Elementy ogrodzeń Część II Drukarki i plotery Zasilacze awaryjne Dyski magnetyczne Lokalna sieć komputerowa Część III Rolety wewnętrzne Część IV Sprzęt fotograficzny Część V Ręczne narzędzie elektromechaniczne Różne narzędzia ręczne Drabiny

4 Wózki popychane Wózki widłowe 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych do całości zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do każdej z części zamówienia. Część I Dostawa i montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, zewnętrzne kosze na śmieci) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:. Dostawę i montaż stojaków na rowery w ilości szt. (6 stanowisk) w postaci stalowej ramy ocynkowanej z profilu zamkniętego. Pałąki ze stali okrągłej min. fi 0 mm. Dostosowany do opon 45mm/500mm, mocowany do muru, kolor Fusion Steel Dostawę i montaż koszy zewnętrznych na śmieci w ilości 8 szt. Kosze z blachy stalowej z daszkiem i popielniczką, do zakotwienia w kostce granitowej w kolorze Fusion Steel 48. Część II. Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:. Dostawę i wdrożenie urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego: Urządzenie gotowe do pracy (zawiera tonery i nośnik), wdrożenie w ramach dostawy, urządzenie powinno obejmować poniższe funkcje: Opis wymaganych przez Atrybut Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji Metoda kopiowania Laserowy system nanoszenia elektrostatycznego Rozdzielczość skanowania Min. 600 dpi Rozdzielczość drukowania w czerni Min. 600 x 600 dpi Rozdzielczość drukowania Min. 600 x 600 dpi, 8 bitów na w kolorze kanał Format kopii Kasety: A5R A3 Podajnik ręczny: A6R 320 x 460 mm Możliwość druku na banerze Zoom min % skok o %, % z RADF Prędkość kopiowania, drukowania Kolor: min. 30 stron/minuta A4 Czarno biały: min. 30 stron/minuta A4 Automatyczne rozpoznawanie Tak obrazu barwnego

5 Pamięć główna Pojemność dysku twardego Min. 024 MB Min. 60GB dysk szyfrowany kluczem AES256 w technologii gwarantującej bezstratną w czasie pracę przy zapisie / odczycie z dysku Podawanie papieru Min. 2 kasety uniwersalne na 500 arkuszy Podajnik dużej pojemności min 2500 arkuszy Podajnik ręczny Min. na 50 arkuszy Funkcja elektronicznej archiwizacji Pamięć szablonów do przechowywania spersonalizowanych ustawień lub obiegu dokumentów Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych Duplex Opcjonalnie możliwość rozbudowy o finiszer - zszywający wielopozycyjnie min. 50 arkuszy lub finiszer broszurujący Skanowanie Format plików Funkcje skanowania Min. 00 arkuszy W zestawie Tak (możliwe jako opcja) 50 do 600 dpi TIFF, PDF, JPG, XPS, przeszukiwany PDF Skanowanie do , skanowanie do pliku, skanowanie TWAIN, skanowanie do klucza USB, implementacja metadanych Skanowanie sieciowe Tak Faksowanie Wbudowana karta faxu Funkcje faksu Odbiór do folderu (SMB, FTP), e- mail Gramatura papieru z podajnika bocznego Gramatura papieru kaseta, duplex Opcjonalna możliwość rozbudowy urządzenia ointerfejs: Bezpieczeństwo do 280 g/m2 do 256 g/m2 WLAN, Bluetooth Zarządzanie rolami użytkowników, Możliwość ustawienia wewnętrznego serwera LDAP celem autoryzacji lokalnej, Współpraca z Active Directory Min. 00 kodów departamentowych Min. 00 użytkowników Możliwość integracji urządzenia z czytnikami kart zbliżeniowych bezpośrednio z poziomu maszyny bez wykorzystania dodatkowych terminali sprzętowych

6 Dodatkowa funkcjonalność Zintegrowany z urządzeniem system zarządzania i wykorzystywania profili ICC, bez wymagania zakupu dodatkowego kontrolera do urządzenia, sterowanie systemem zarządzania profilami z poziomu sterownika oraz strony webowej urządzenia Wydajność tonerów przy 6% pokryciu Ergonomia Niezawodność/jakość wytwarzania Wydruk poufny, Wydruk prywatny, Wydruk próbny, Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie adresów MAC. Oprogramowanie OCR klasy serwer z licencją bez ograniczenia na liczbę użytkowników oraz urządzeń, zintegrowane bezpośrednio z panelem urządzenia i jego wzorcami. wczytywanie do 6 profili wejściowych CMYK wczytywanie do 6 profili wejściowych RGB wczytywanie do 64 profili wyjściowych (na media). Kolor min wydruków A4, Czarny min wydruków A4. Urządzenie można dostosować w łatwy sposób do obsługi przez osoby niepełnosprawne np. poruszające się na wózku inwalidzkim. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 900 oraz ISO Dostawę kompleksowego zabezpieczenia sieci klasy UTM dla min. 60 stacji roboczych, wdrożenie w ramach dostawy. Urządzenie posiada zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa i powinno obejmować poniższe funkcje: Atrybut Zapora korporacyjna (Firewall) Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji. Firewall klasy Stateful Inspection. 2. Urządzenie powinno obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, -PAT. 3. Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge).

7 4. Narzędzie do konfiguracji firewalla powinno umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 5. Edytor reguł na firewallu powinien posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 6. Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows NT4.0 (NTLM) i Windows 2k (Kerberos). Intrusion Prevention System (IPS). System detekcji i prewencji włamań (IPS) powinien być zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywa włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 2. Moduł IPS powinien nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. 3. Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od

8 zewnętrznego dostawcy. 4. Urządzenie powinno mieć możliwość inspekcji dowolnego ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL. 5. Administrator urządzenia powinien mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. Kształtowanie pasma (Traffic Shapping). Urządzenie powinno mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. 2. Ograniczenie pasma lub priorytezacja powinna być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. 3. Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływ na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 4. Urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowania priorytetu kolejki, która obsłuży cały ruch nie ujęty przez kolejki użytkownika. Ochrona antywirusowa. Rozwiązanie powinno pozwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). 2. Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych powinien być

9 dostarczany w ramach podstawowej licencji. 3. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto powinna być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. Ochrona antyspam. Producent powinien udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). 2. Ochrona antyspam powinna działać w oparciu o: a. Białe/czarne listy b. DNS RBL c. Heurystyczny skaner 3. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. 4. Wpis w nagłówku wiadomości powinien być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 7. Urządzenie powinno posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).

10 8. Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: a. PPTP VPN b. IPSec VPN c. SSL VPN 9. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover) Filtr adresów URL Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub n Spoke oraz modconf.. Urządzenie powinno posiadać wbudowany filtr URL. 2. Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP zarówno w trybie RESPOND jak i REQUEST. 3. Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: a. Blokowanie dostępu do adresu URL. b. Zezwolenie na dostęp do adresu URL. c. Blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 4. Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. 5. Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych

11 z wykorzystaniem typu MIME. 6. Możliwość stworzenia białej listy stron wyłączonych z filtrowania URL oraz białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. Uwierzytelnianie 2. Urządzenie powinno pozwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. integracje z serwerem Microsoft Active Directory. 3. rozwiązanie powinno pozwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: a. SSL b. Radius c. NTLM d. Kerberos 4. Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem użytkowników Microsoft Active Directory nie wymaga instalacji agenta na serwerze AD ani modyfikacji schematu. Administracja łączami od dostawców usług internetowych (ISP).. Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 2. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego powinien działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy:

12 a. równoważenie względem adresu źródłowego. b. równoważenie względem adresu docelowego. 3. Urządzenie powinno posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. Administracja urządzeniem. Producent powinien dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. 2. Konfiguracja urządzenia powinna być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 3. Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi odbywać się przez przeglądarkę www z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https. 4. Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. 5. Urządzenie powinno być dostępne wraz z konsolą do centralnej administracji pozwalającą na zarządzanie przynajmniej 5 urządzeniami w różnych lokalizacjach w podstawowej cenie urządzenia. 6. Urządzenie powinno mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Parametry sprzętowe. Urządzenie powinno być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrznego działa z wbudowanej

13 pamięci flash. 2. Liczba portów Ethernet 0/00/000 min Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS wynosi min. 600 Mbps. 4. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi 20 Mbps. 5. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie powinna być mniejsza niż Obsługa min. 32 VLAN-ów 7. Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. 3. Dostawę zasilaczy awaryjnych 4 szt. Urządzenie powinno obejmować poniższe funkcje: Atrybut Moc pozorna Moc rzeczywista: Maks czas przełączenia na baterię Liczba i rodzaj gniazdek z trzymaniem zasilania: Typ gniazda wejsciowego: Czas podtrzymania dla obciążenia 00%: Czas podtrzymania przy obciążeniu 0%: Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: Zmienny zakres napięcia wejściowego: Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji 500 VA; 980 Wat; 4 ms; 4xIEC320C3(0A); IEC320C4(0A); Min 7 min; Min. 26 min; V; V;

14 Funkcje: Porty komunikacji: Typ obudowy: Diody sygnalizacyjne: Alarmy dźwiękowe: Wyposażenie standardowe: Niezawodność/jakość wytwarzania Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; RS232 (DB9), Gniazdo typu SmartSlot, USB; Rack 9"; 2U Praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - szt., kabel szeregowy RS232 (DB9), klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 9", szyny do montażu w szafie rack 9"; Dołączone oprogramowanie. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami. 4. Dostawę dysków twardych z kieszenią Hot Swap do serwera IBM x3650m3 4 szt. Urządzenie gotowe do pracy, powinno obejmować poniższe funkcje: Atrybut Dysk 2,5 TB Niezawodność/jakość wytwarzania Gwarancja Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji Typ interfejsu Serial ATA, szybkość przesyłu danych 600 MBps prędkość obrotowa 7200 obr/min. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami. Min. 24 miesięcy Część III Dostawa i montaż rolet zaciemniających do okien Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Dostawę i montaż 4 szt rolet zaciemniających wewnętrznych w kolorze szarym zbliżonym do Ral 7038 montowanych na ścianie w prowadnicach do okien o wymiarach w świetle okna 2380 mm x 390 mm, z mechanizmem rozwijania zwijania ręcznym. Część IV Dostawa sprzętu do pracowni fotograficznej według poniższej tabeli Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Dostawa sprzętu do pracowni fotograficznej według poniższej tabeli

15 L.P. Urządzenie Opis Ilość w sztukach.. Aparat Lustrzanka cyfrowa a) Liczba efektywnych pikseli min. 36 [mln] b) Typ matrycy: CMOS c) Rozmiar matrycy 35.9 x 23.9 mm d) Czułość ISO min e) Zdjęcia seryjne min. 4 kl./s z kadrowaniem w trybach FX/5:4 f) Zdjęcia seryjne min. 5 kl./s w trybach kadrowania w formacie,2x/dx. g) Autofokus -system detekcji fazowej TTL, 5 pól ostrości (5 czujników krzyżowych) w module autofokusa h) Czułość ISO przynajmniej w krokach co /3, /2 lub EV i dodatkowych ustawieniach ISO i) Wyświetlacz LCD min 3,2 cala 2. Zestaw dwóch lamp błyskowych do makrofotografii (bezprzewodowych) j) Filmowanie x 080 a) Zasięg błysku przynajmniej 24 mm b) Liczba przewodnia min. 0 dla ISO 00 c) Funkcje błysku przynajmniej i-ttl, D- TTL, TTL-BL d) Tryb błysku przynajmniej TTL, D-TTL, i- TTL, manual e) Uchylny reflektor min. -60 stopni, +45 stopni f) Liczba błysków min. 290 g) Czas ładowania lampy min. 6 sek. 3. Lampa błyskowa a) Zoom min mm b) Liczba przewodnia min. 34 (ISO 00, m), 48 (ISO 200, m) c) Zasięg błysku przynajmniej 0,6 20 m d) Tryb błysku min. i-ttl, automatyka przysłony, automatyka bez TTL, tryb manualny błysku z priorytetem odległości, tryb manualny oraz błysk stroboskopowy 4. Obiektyw (Makro) a) Tryb obiektywu teleobiektyw stałoogniskowy b) Światłosiła min. f/2,8 c) Ogniskowa min. 05 mm d) Pole widzenia przynajmniej 23,3 o e) Ostrość od min.0,34 m f) Minimalna przysłona przynajmniej 32 g) Maksymalne powiększenie : h) Rodzaj filtra przynajmniej 62 mm i) Tryb Makro j) Stabilizacja

16 5. Obiektyw a) Otwór przysłony max. f/4 b) Ogniskowa max mm c) Kąt widzenia przynajmniej Zestaw Lamp Studyjnych: I. Softbox II.Spill kill do mocowania parasolki, parasolka. III. 2 Lampy IV. 2 statywy oświetleniowe. V. Torba na kółkach. VI. 2 żarniki błysku. VII. 2 żarniki pilotujące VIII. 2 kable zasilające IX. 2 kable do Travel Pak X. Kabel synchronizacyjny, Pulsar TX, Pulsar Radio Receiver Card, Travelpak. a) Moc maksymalna przynajmniej 2 x 500Ws b) Rozładowanie wewnętrzne c) System wyzwalania radiowego Pulsar TX d) Liczba przewodnia przynajmniej 85 (m/00iso) e) Czas ładowania przynajmniej 0.9 sekundy 7. Statyw a) Wysokość maksymalna przynajmniej 70 cm. b) Wysokość minimalna przynajmniej 0 cm. c) Maksymalne obciążenie min. 6 kg. d) Materiał wykonania - aluminium e) Liczba sekcji 3 8. Głowica do statywu a) Wysokość głowicy min. 3 cm. b) Mocowani aparatu /4 cala, 3/8 cala c) Obrót w poziomie 360 d) Przechył w pionie minimum od -30 do +90 e) Przechył w pionie minimum od -30 do +90 f) Maksymalne obciążenie min. 5 kg. g) Materiał wykonania aluminium 9. Tło a) Tło w kolorze białym o wym. h 250 cm / szer. 300 cm.

17 0. Zestawem do mocowania tła b) Wysokość minimalna co najmniej 08 cm. c) Wysokość maksymalna min. 250 cm. d) Maksymalna długość belki min. 330 cm. e) Współpraca z tłami dowolnej szerokości f) Blokada zapobiegająca przypadkowemu rozwijaniu tła Część V. Dostawa narzędzi i sprzętu Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:. Dostawę kompletu urządzeń i narzędzi według poniższych tabeli.. Kompleksowy zestaw narzędzi (elektronarzędzia) Lp. Urządzenie Opis Młot udarowo obrotowy z funkcją obrotów lewo/prawo, zabezpieczony przed przeciążeniem, z blokadą udaru. W zestawie z ogranicznikiem głębokości oraz dodatkową rękojeścią, dodatkowo zestaw wierteł SDS-plus do betonu o średnicach mm. Całość zapakowana w walizce narzędziowej. Ilość (w szt.) Parametry Wydajność nominalna minimum 650 W Energia pojedynczego udaru minimalnie 2,2 J Lekki młot udarowo obrotowy Liczba udarów regulowana w zakresie Prędkość obrotowa min- w zakresie min- Waga bez osprzętu maksymalnie 2,3 kg Rodzaj uchwytu do narzędzi SDS-plus Zakres wierceń: Średnica wiercenia w betonie maksymalnie 20 mm Średnica wiercenia w stali maksymalnie 3 mm Średnica wiercenia w maksymalnie 30 mm drewnie 2 Szlifierka Szlifierka kątowa o średnicy tarcz 25 mm, z regulowana

18 kątowa osłoną tarczy oraz dodatkową rękojeścią montowaną po lewej lub prawej stronie. Zabezpieczona wyłącznikiem przeciążeniowym oraz systemem łagodnego startu. Uchwyty zabezpieczające przed nadmiernymi wibracjami. Parametry Wydajność nominalna minimum 000 W Prędkość obrotowa maksymalnie 2000 min- regulowana Wkrętarka akumulatorowa wyposażona w przełącznik lewo/prawo, z regulowanym momentem obrotowym, uchwyt wykończony gumą zabezpieczającą przed wyślizgnięciem z ręki. Samo zaciskający się uchwyt wiertarski. W zestawie dodatkowy akumulator i ładowarka do akumulatorów oraz komplet końcówek (BIT-ów), zapakowane w walizkę narzędziową. 3 Wkrętarka akumulatorowa Parametry Maksymalny moment obrotowy minimum 25 Nm Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego -0 mm Maksymalna średnica wkręcanych śrub 8 mm Napięcie akumulatora minimum 4,4 V 4 Szlifierka podwójna stołowa Pojemność akumulatora minimum,3 Ah Szlifierka stołowa z dwoma tarczami szlifierskimi, wyposażona w ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami, podstawy do podparcia obrabianych przedmiotów. Wyłącznik chroniony przed kurzem i wilgocią. W zestawie dwie tarcze szlifierskie o różnym uziarnieniu. Parametry Wydajność nominalna minimum 600 W Średnica tarczy minimum 200 mm 5 Wyrzynarka Szerokość tarczy minimum 25 mm szlifierskiej Wyrzynarka elektryczna wyposażona w system odsysania pyłu, regulowany system oscylacji brzeszczotu. Stalowa podstawa odporna na

19 odkształcenia z możliwością regulacji kąta cięcia. Parametry Wydajność nominalna minimum 600W Wysokość skoku minimum 20 mm Głębokość cięcia w drewnie minimum 60 mm Głębokość cięcia w aluminium Głębokość cięcia w stali zwykłej minimum 5 mm minimum 8 mm 6 Spawarka typu MMA inwertorowa Spawarka wykonana w technice inwertorowej, zabezpieczona przed przyklejaniem elektrody z funkcją regulacji dynamiki łuku spawalniczego. Wytrzymała obudowa metalowa przystosowana do przenoszenia ręcznego. Spawanie elektrodami otulonymi stali konstrukcyjnych zwykłych oraz stali nierdzewnej. Wyposażona w zabezpieczenie termiczne źródła z sygnalizacją, oraz kable spawalnicze długości minimum 2 m. Parametry Napięcie zasilania 230V 50Hz Pobór mocy Natężenie prądu spawania regulowane maksimum 8 kva maksimum 20 A Maksymalna średnica 4,0 mm elektrody Kompresor bezolejowy zintegrowany ze zbiornikiem 24l. Wyposażony w kółka ułatwiające transport, reduktor ciśnienia oraz manometr. Wyjście przewodu ciśnieniowego zakończone szybkozłączem. 7 Kompresor bezolejowy 0 bar Parametry Napięcie zasilania Moc nominalna silnika 230V 50Hz powyżej 200 W Maksymalne wytwarzane ciśnienie 0 bar Wydajność powietrza powyżej 200 l/min.2. Zestaw drabin

20 Lp. Sprzęt Opis wolnostojące jednostronne z podestem antypoślizgowym oraz pałąkiem zakończonym półką na narzędzia. Stopnie profilowane o głębokości minimum 60 mm. Stopy drabiny zabezpieczone przed poślizgiem. Ilość (w szt.) Drabiny aluminiowe Parametry 2 Wysokość minimum 3,5 m robocza Wysokość do podestu Wymiary podestu minimum,5 m minimum 25x25 cm.3. Kompleksowy zestaw narzędzi warsztatowych oraz narzędzi do montażu wystaw Lp. Sprzęt Opis Stalowy na kołach gumowych skrętnych. Wyposażony w minimum 5 szuflad o różnej wysokości, dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną. Blat wykonany z wytrzymałego tworzywa, maksymalne obciążenie statyczne 800 kg. Ilość (w szt.) Wózek narzędziowy Wyposażenie co najmniej - klucze płasko oczkowe w rozmiarach 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 24 - zestaw nasadek w rozmiarach 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 24 z pokrętłem zapadkowym oraz przedłużkami - komplet śrubokrętów płaskich, krzyżowych oraz izolowanych do 500V (po 5 szt.) - komplet kluczy trzpieniowych IMBUS z końcówką kulistą (2-0 mm) - komplet kluczy trzpieniowych typu TORX z końcówką kulistą (2-0 mm) - komplet szczypiec izolowanych do 500V (min. 3 szt. różne) Wyposażenie ułożone w specjalnych

21 organizerach mieszczących się w szufladach..4. Wózki transportowe ręczne i wózek niskiego podnoszenia Lp. Sprzęt Opis Wózek do pokonywania schodów 2 Wózek platformowy 3 Wózek z półkami 4 Wózek paletowy Wózek transportowy, pchany z trójkołowym system pokonywania schodów nośność min. 30 kg szerokość platformy minimum 30 cm Wózek platformowy czterokołowy z jedna burtą, platforma pełna nośność min. 250 kg, długość platformy min. 80 cm, szerokość platformy min. 50 cm, dwa koła obrotowe, dwa koła stałe, koła gumowe pełne Wózek platformowy czterokołowy z trzema półkami, nośność min. 50 kg, długość platformy min. 60 cm, szerokość platformy min. 40 cm, dwa koła obrotowe, dwa koła stałe, koła gumowe pełne Wózek ręczny do transportu palet, z podwójnymi rolkami, udźwig min kg, długość całkowita max. 50 cm, długość wideł około 05 cm, bieżnik kół sterujących oraz rolek wykonany z poliuretanu lub gumy Ilość (w szt.) 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 202 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

22 . W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:. Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie określa szczegółowego. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). warunku w tym zakresie. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem. Oświadczenie o spełnianiu warunków technicznym oraz osobami zdolnymi do udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o. Oświadczenie o braku podstaw do udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo SIWZ). zamówień publicznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki określone w 5 ust. pkt -4 SIWZ muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania określonego w 5 ust. pkt 5 SIWZ wymagane oświadczenia składa każdy z nich. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 87). 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust., zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na kserokopiarkę ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

I. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe format A3 4 sztuki z modułem kopiarki i modułem finiszera do broszur

I. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe format A3 4 sztuki z modułem kopiarki i modułem finiszera do broszur Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie d) Urządzenia wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3, urządzenia wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4, drukarki laserowe A4, drukarki etykiet termiczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9.07.2014 r.

Warszawa, 9.07.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostarczenia urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki) w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 9.07.2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup usługi wiadomości SMS z dynamicznym nadpisem alfanumerycznym w polu nadawcy dla PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin Nr sprawy: 40000-WLO-53-7/08/AK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dostawę 29 zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu pn. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt.

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12 Chechło Drugie, dn. 10.03.2015

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 10/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 2012/S 110-182615. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Kraków: Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 2012/S 110-182615. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182615-2012:text:pl:html PL-Kraków: Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 2012/S 110-182615 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na Zakup wyposażenia dla Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań REGON: 000 557 990 kod, miejscowość: 60-179

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający -, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 Gdańsk, dnia 13.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Ul. Tysiąclecia 13 A 80-351 Gdańsk tel. 58 325 24 48 e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/14/2015 Rzeszów, dnia 26.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP/UR/14/2015 Rzeszów, dnia 26.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/UR/14/2015 Rzeszów, dnia 26.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.06

Zapytanie ofertowe nr 18/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.06 Zapytanie ofertowe nr 18/PO IG/PARP/2013 Przeworsk, dn. 2013.12.06 B&P Engineering Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Lubomirskich 1E 37-200 Przeworsk tel. 166490098 fax. 166490099 e-mail: sekretariat@engineering-bp.com

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/12/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń:. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 00ci lub równoważne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych

Zestawienie parametrów technicznych ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 1 Zestawienie parametrów technicznych Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 26/ZP/2010 p.n. Dostawa urządzeń aktywnych sieci do modernizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Marki dn. 14 czerwca 2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy 05-270, ul. Odrowąża 24, zwane dalej Zamawiającym, w oparciu o Procedurę dotyczącą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo