SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I /12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 271-11/12. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NUMER SPRAWY: MAK I 27-/2 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Armii Krajowej w ramach realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 2 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 . POSTANOWIENIA OGÓLNE. Postępowanie będzie prowadzone wg zasad określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.). 2. Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: a) Zamawiający Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie, ul. Wita Stwosza 2, 3-5 Kraków, tel , fax , wew b) Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone na podstawie niniejszej Specyfikacji, c) SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 z późn. zm.), e) Zamówienie - zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ, f) Wykonawca - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie, lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. 2. INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia zamawiającego z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia dla Muzeum Armii Krajowej w ramach realizacji projektu pn. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 2 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zakres zamówienia obejmuje następujące części:.. Część I Dostawa i montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, zewnętrzne kosze na śmieci)..2. Część II Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej

3 ..3. Część III - Dostawa i montaż rolet zaciemniających do okien..4. Część IV - Dostawa sprzętu do pracowni fotograficznej..5. Część V Dostawa narzędzi i sprzętu 2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta, (wskazujące na przykład oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu, konfigurację itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami SIWZ, odpowiednio dla każdej z części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować wymagane okresy gwarancyjne nie krótsze niż 24 miesiące odpowiednio w odniesieniu do każdej z części zamówienia i ich poszczególnych elementów, liczone od daty odbioru zamówienia. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Część I Pojemniki i kosze na odpady i śmieci (osprzęt miejski) Elementy ogrodzeń Część II Drukarki i plotery Zasilacze awaryjne Dyski magnetyczne Lokalna sieć komputerowa Część III Rolety wewnętrzne Część IV Sprzęt fotograficzny Część V Ręczne narzędzie elektromechaniczne Różne narzędzia ręczne Drabiny

4 Wózki popychane Wózki widłowe 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych do całości zamówienia, odpowiednio w odniesieniu do każdej z części zamówienia. Część I Dostawa i montaż elementów małej architektury (stojaki na rowery, zewnętrzne kosze na śmieci) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:. Dostawę i montaż stojaków na rowery w ilości szt. (6 stanowisk) w postaci stalowej ramy ocynkowanej z profilu zamkniętego. Pałąki ze stali okrągłej min. fi 0 mm. Dostosowany do opon 45mm/500mm, mocowany do muru, kolor Fusion Steel Dostawę i montaż koszy zewnętrznych na śmieci w ilości 8 szt. Kosze z blachy stalowej z daszkiem i popielniczką, do zakotwienia w kostce granitowej w kolorze Fusion Steel 48. Część II. Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:. Dostawę i wdrożenie urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego: Urządzenie gotowe do pracy (zawiera tonery i nośnik), wdrożenie w ramach dostawy, urządzenie powinno obejmować poniższe funkcje: Opis wymaganych przez Atrybut Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji Metoda kopiowania Laserowy system nanoszenia elektrostatycznego Rozdzielczość skanowania Min. 600 dpi Rozdzielczość drukowania w czerni Min. 600 x 600 dpi Rozdzielczość drukowania Min. 600 x 600 dpi, 8 bitów na w kolorze kanał Format kopii Kasety: A5R A3 Podajnik ręczny: A6R 320 x 460 mm Możliwość druku na banerze Zoom min % skok o %, % z RADF Prędkość kopiowania, drukowania Kolor: min. 30 stron/minuta A4 Czarno biały: min. 30 stron/minuta A4 Automatyczne rozpoznawanie Tak obrazu barwnego

5 Pamięć główna Pojemność dysku twardego Min. 024 MB Min. 60GB dysk szyfrowany kluczem AES256 w technologii gwarantującej bezstratną w czasie pracę przy zapisie / odczycie z dysku Podawanie papieru Min. 2 kasety uniwersalne na 500 arkuszy Podajnik dużej pojemności min 2500 arkuszy Podajnik ręczny Min. na 50 arkuszy Funkcja elektronicznej archiwizacji Pamięć szablonów do przechowywania spersonalizowanych ustawień lub obiegu dokumentów Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych Duplex Opcjonalnie możliwość rozbudowy o finiszer - zszywający wielopozycyjnie min. 50 arkuszy lub finiszer broszurujący Skanowanie Format plików Funkcje skanowania Min. 00 arkuszy W zestawie Tak (możliwe jako opcja) 50 do 600 dpi TIFF, PDF, JPG, XPS, przeszukiwany PDF Skanowanie do , skanowanie do pliku, skanowanie TWAIN, skanowanie do klucza USB, implementacja metadanych Skanowanie sieciowe Tak Faksowanie Wbudowana karta faxu Funkcje faksu Odbiór do folderu (SMB, FTP), e- mail Gramatura papieru z podajnika bocznego Gramatura papieru kaseta, duplex Opcjonalna możliwość rozbudowy urządzenia ointerfejs: Bezpieczeństwo do 280 g/m2 do 256 g/m2 WLAN, Bluetooth Zarządzanie rolami użytkowników, Możliwość ustawienia wewnętrznego serwera LDAP celem autoryzacji lokalnej, Współpraca z Active Directory Min. 00 kodów departamentowych Min. 00 użytkowników Możliwość integracji urządzenia z czytnikami kart zbliżeniowych bezpośrednio z poziomu maszyny bez wykorzystania dodatkowych terminali sprzętowych

6 Dodatkowa funkcjonalność Zintegrowany z urządzeniem system zarządzania i wykorzystywania profili ICC, bez wymagania zakupu dodatkowego kontrolera do urządzenia, sterowanie systemem zarządzania profilami z poziomu sterownika oraz strony webowej urządzenia Wydajność tonerów przy 6% pokryciu Ergonomia Niezawodność/jakość wytwarzania Wydruk poufny, Wydruk prywatny, Wydruk próbny, Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie adresów MAC. Oprogramowanie OCR klasy serwer z licencją bez ograniczenia na liczbę użytkowników oraz urządzeń, zintegrowane bezpośrednio z panelem urządzenia i jego wzorcami. wczytywanie do 6 profili wejściowych CMYK wczytywanie do 6 profili wejściowych RGB wczytywanie do 64 profili wyjściowych (na media). Kolor min wydruków A4, Czarny min wydruków A4. Urządzenie można dostosować w łatwy sposób do obsługi przez osoby niepełnosprawne np. poruszające się na wózku inwalidzkim. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 900 oraz ISO Dostawę kompleksowego zabezpieczenia sieci klasy UTM dla min. 60 stacji roboczych, wdrożenie w ramach dostawy. Urządzenie posiada zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa i powinno obejmować poniższe funkcje: Atrybut Zapora korporacyjna (Firewall) Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji. Firewall klasy Stateful Inspection. 2. Urządzenie powinno obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, -PAT. 3. Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge).

7 4. Narzędzie do konfiguracji firewalla powinno umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 5. Edytor reguł na firewallu powinien posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów). 6. Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows NT4.0 (NTLM) i Windows 2k (Kerberos). Intrusion Prevention System (IPS). System detekcji i prewencji włamań (IPS) powinien być zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywa włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 2. Moduł IPS powinien nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej. 3. Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od

8 zewnętrznego dostawcy. 4. Urządzenie powinno mieć możliwość inspekcji dowolnego ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL. 5. Administrator urządzenia powinien mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. Kształtowanie pasma (Traffic Shapping). Urządzenie powinno mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. 2. Ograniczenie pasma lub priorytezacja powinna być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP. 3. Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływ na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 4. Urządzenie powinno mieć możliwość zdefiniowania priorytetu kolejki, która obsłuży cały ruch nie ujęty przez kolejki użytkownika. Ochrona antywirusowa. Rozwiązanie powinno pozwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). 2. Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych powinien być

9 dostarczany w ramach podstawowej licencji. 3. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto powinna być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia. Ochrona antyspam. Producent powinien udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). 2. Ochrona antyspam powinna działać w oparciu o: a. Białe/czarne listy b. DNS RBL c. Heurystyczny skaner 3. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL. 4. Wpis w nagłówku wiadomości powinien być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 7. Urządzenie powinno posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).

10 8. Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: a. PPTP VPN b. IPSec VPN c. SSL VPN 9. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover) Filtr adresów URL Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub n Spoke oraz modconf.. Urządzenie powinno posiadać wbudowany filtr URL. 2. Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP zarówno w trybie RESPOND jak i REQUEST. 3. Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji: a. Blokowanie dostępu do adresu URL. b. Zezwolenie na dostęp do adresu URL. c. Blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 4. Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS. 5. Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych

11 z wykorzystaniem typu MIME. 6. Możliwość stworzenia białej listy stron wyłączonych z filtrowania URL oraz białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane. Uwierzytelnianie 2. Urządzenie powinno pozwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: a. lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), b. zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), c. integracje z serwerem Microsoft Active Directory. 3. rozwiązanie powinno pozwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia autoryzacje w oparciu o protokoły: a. SSL b. Radius c. NTLM d. Kerberos 4. Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem użytkowników Microsoft Active Directory nie wymaga instalacji agenta na serwerze AD ani modyfikacji schematu. Administracja łączami od dostawców usług internetowych (ISP).. Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 2. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego powinien działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy:

12 a. równoważenie względem adresu źródłowego. b. równoważenie względem adresu docelowego. 3. Urządzenie powinno posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. Administracja urządzeniem. Producent powinien dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia. 2. Konfiguracja urządzenia powinna być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 3. Komunikacja pomiędzy aplikacją do zarządzania, a urządzeniem musi odbywać się przez przeglądarkę www z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu https. 4. Urządzenie może być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. 5. Urządzenie powinno być dostępne wraz z konsolą do centralnej administracji pozwalającą na zarządzanie przynajmniej 5 urządzeniami w różnych lokalizacjach w podstawowej cenie urządzenia. 6. Urządzenie powinno mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog). Parametry sprzętowe. Urządzenie powinno być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrznego działa z wbudowanej

13 pamięci flash. 2. Liczba portów Ethernet 0/00/000 min Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS wynosi min. 600 Mbps. 4. Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi 20 Mbps. 5. Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie powinna być mniejsza niż Obsługa min. 32 VLAN-ów 7. Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników. 3. Dostawę zasilaczy awaryjnych 4 szt. Urządzenie powinno obejmować poniższe funkcje: Atrybut Moc pozorna Moc rzeczywista: Maks czas przełączenia na baterię Liczba i rodzaj gniazdek z trzymaniem zasilania: Typ gniazda wejsciowego: Czas podtrzymania dla obciążenia 00%: Czas podtrzymania przy obciążeniu 0%: Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: Zmienny zakres napięcia wejściowego: Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji 500 VA; 980 Wat; 4 ms; 4xIEC320C3(0A); IEC320C4(0A); Min 7 min; Min. 26 min; V; V;

14 Funkcje: Porty komunikacji: Typ obudowy: Diody sygnalizacyjne: Alarmy dźwiękowe: Wyposażenie standardowe: Niezawodność/jakość wytwarzania Zimny start; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR); Sinus podczas pracy na baterii; RS232 (DB9), Gniazdo typu SmartSlot, USB; Rack 9"; 2U Praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa; Praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii; Instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty - szt., kabel szeregowy RS232 (DB9), klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 9", szyny do montażu w szafie rack 9"; Dołączone oprogramowanie. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami. 4. Dostawę dysków twardych z kieszenią Hot Swap do serwera IBM x3650m3 4 szt. Urządzenie gotowe do pracy, powinno obejmować poniższe funkcje: Atrybut Dysk 2,5 TB Niezawodność/jakość wytwarzania Gwarancja Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych, funkcji Typ interfejsu Serial ATA, szybkość przesyłu danych 600 MBps prędkość obrotowa 7200 obr/min. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z obowiązującymi normami. Min. 24 miesięcy Część III Dostawa i montaż rolet zaciemniających do okien Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Dostawę i montaż 4 szt rolet zaciemniających wewnętrznych w kolorze szarym zbliżonym do Ral 7038 montowanych na ścianie w prowadnicach do okien o wymiarach w świetle okna 2380 mm x 390 mm, z mechanizmem rozwijania zwijania ręcznym. Część IV Dostawa sprzętu do pracowni fotograficznej według poniższej tabeli Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Dostawa sprzętu do pracowni fotograficznej według poniższej tabeli

15 L.P. Urządzenie Opis Ilość w sztukach.. Aparat Lustrzanka cyfrowa a) Liczba efektywnych pikseli min. 36 [mln] b) Typ matrycy: CMOS c) Rozmiar matrycy 35.9 x 23.9 mm d) Czułość ISO min e) Zdjęcia seryjne min. 4 kl./s z kadrowaniem w trybach FX/5:4 f) Zdjęcia seryjne min. 5 kl./s w trybach kadrowania w formacie,2x/dx. g) Autofokus -system detekcji fazowej TTL, 5 pól ostrości (5 czujników krzyżowych) w module autofokusa h) Czułość ISO przynajmniej w krokach co /3, /2 lub EV i dodatkowych ustawieniach ISO i) Wyświetlacz LCD min 3,2 cala 2. Zestaw dwóch lamp błyskowych do makrofotografii (bezprzewodowych) j) Filmowanie x 080 a) Zasięg błysku przynajmniej 24 mm b) Liczba przewodnia min. 0 dla ISO 00 c) Funkcje błysku przynajmniej i-ttl, D- TTL, TTL-BL d) Tryb błysku przynajmniej TTL, D-TTL, i- TTL, manual e) Uchylny reflektor min. -60 stopni, +45 stopni f) Liczba błysków min. 290 g) Czas ładowania lampy min. 6 sek. 3. Lampa błyskowa a) Zoom min mm b) Liczba przewodnia min. 34 (ISO 00, m), 48 (ISO 200, m) c) Zasięg błysku przynajmniej 0,6 20 m d) Tryb błysku min. i-ttl, automatyka przysłony, automatyka bez TTL, tryb manualny błysku z priorytetem odległości, tryb manualny oraz błysk stroboskopowy 4. Obiektyw (Makro) a) Tryb obiektywu teleobiektyw stałoogniskowy b) Światłosiła min. f/2,8 c) Ogniskowa min. 05 mm d) Pole widzenia przynajmniej 23,3 o e) Ostrość od min.0,34 m f) Minimalna przysłona przynajmniej 32 g) Maksymalne powiększenie : h) Rodzaj filtra przynajmniej 62 mm i) Tryb Makro j) Stabilizacja

16 5. Obiektyw a) Otwór przysłony max. f/4 b) Ogniskowa max mm c) Kąt widzenia przynajmniej Zestaw Lamp Studyjnych: I. Softbox II.Spill kill do mocowania parasolki, parasolka. III. 2 Lampy IV. 2 statywy oświetleniowe. V. Torba na kółkach. VI. 2 żarniki błysku. VII. 2 żarniki pilotujące VIII. 2 kable zasilające IX. 2 kable do Travel Pak X. Kabel synchronizacyjny, Pulsar TX, Pulsar Radio Receiver Card, Travelpak. a) Moc maksymalna przynajmniej 2 x 500Ws b) Rozładowanie wewnętrzne c) System wyzwalania radiowego Pulsar TX d) Liczba przewodnia przynajmniej 85 (m/00iso) e) Czas ładowania przynajmniej 0.9 sekundy 7. Statyw a) Wysokość maksymalna przynajmniej 70 cm. b) Wysokość minimalna przynajmniej 0 cm. c) Maksymalne obciążenie min. 6 kg. d) Materiał wykonania - aluminium e) Liczba sekcji 3 8. Głowica do statywu a) Wysokość głowicy min. 3 cm. b) Mocowani aparatu /4 cala, 3/8 cala c) Obrót w poziomie 360 d) Przechył w pionie minimum od -30 do +90 e) Przechył w pionie minimum od -30 do +90 f) Maksymalne obciążenie min. 5 kg. g) Materiał wykonania aluminium 9. Tło a) Tło w kolorze białym o wym. h 250 cm / szer. 300 cm.

17 0. Zestawem do mocowania tła b) Wysokość minimalna co najmniej 08 cm. c) Wysokość maksymalna min. 250 cm. d) Maksymalna długość belki min. 330 cm. e) Współpraca z tłami dowolnej szerokości f) Blokada zapobiegająca przypadkowemu rozwijaniu tła Część V. Dostawa narzędzi i sprzętu Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:. Dostawę kompletu urządzeń i narzędzi według poniższych tabeli.. Kompleksowy zestaw narzędzi (elektronarzędzia) Lp. Urządzenie Opis Młot udarowo obrotowy z funkcją obrotów lewo/prawo, zabezpieczony przed przeciążeniem, z blokadą udaru. W zestawie z ogranicznikiem głębokości oraz dodatkową rękojeścią, dodatkowo zestaw wierteł SDS-plus do betonu o średnicach mm. Całość zapakowana w walizce narzędziowej. Ilość (w szt.) Parametry Wydajność nominalna minimum 650 W Energia pojedynczego udaru minimalnie 2,2 J Lekki młot udarowo obrotowy Liczba udarów regulowana w zakresie Prędkość obrotowa min- w zakresie min- Waga bez osprzętu maksymalnie 2,3 kg Rodzaj uchwytu do narzędzi SDS-plus Zakres wierceń: Średnica wiercenia w betonie maksymalnie 20 mm Średnica wiercenia w stali maksymalnie 3 mm Średnica wiercenia w maksymalnie 30 mm drewnie 2 Szlifierka Szlifierka kątowa o średnicy tarcz 25 mm, z regulowana

18 kątowa osłoną tarczy oraz dodatkową rękojeścią montowaną po lewej lub prawej stronie. Zabezpieczona wyłącznikiem przeciążeniowym oraz systemem łagodnego startu. Uchwyty zabezpieczające przed nadmiernymi wibracjami. Parametry Wydajność nominalna minimum 000 W Prędkość obrotowa maksymalnie 2000 min- regulowana Wkrętarka akumulatorowa wyposażona w przełącznik lewo/prawo, z regulowanym momentem obrotowym, uchwyt wykończony gumą zabezpieczającą przed wyślizgnięciem z ręki. Samo zaciskający się uchwyt wiertarski. W zestawie dodatkowy akumulator i ładowarka do akumulatorów oraz komplet końcówek (BIT-ów), zapakowane w walizkę narzędziową. 3 Wkrętarka akumulatorowa Parametry Maksymalny moment obrotowy minimum 25 Nm Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego -0 mm Maksymalna średnica wkręcanych śrub 8 mm Napięcie akumulatora minimum 4,4 V 4 Szlifierka podwójna stołowa Pojemność akumulatora minimum,3 Ah Szlifierka stołowa z dwoma tarczami szlifierskimi, wyposażona w ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami, podstawy do podparcia obrabianych przedmiotów. Wyłącznik chroniony przed kurzem i wilgocią. W zestawie dwie tarcze szlifierskie o różnym uziarnieniu. Parametry Wydajność nominalna minimum 600 W Średnica tarczy minimum 200 mm 5 Wyrzynarka Szerokość tarczy minimum 25 mm szlifierskiej Wyrzynarka elektryczna wyposażona w system odsysania pyłu, regulowany system oscylacji brzeszczotu. Stalowa podstawa odporna na

19 odkształcenia z możliwością regulacji kąta cięcia. Parametry Wydajność nominalna minimum 600W Wysokość skoku minimum 20 mm Głębokość cięcia w drewnie minimum 60 mm Głębokość cięcia w aluminium Głębokość cięcia w stali zwykłej minimum 5 mm minimum 8 mm 6 Spawarka typu MMA inwertorowa Spawarka wykonana w technice inwertorowej, zabezpieczona przed przyklejaniem elektrody z funkcją regulacji dynamiki łuku spawalniczego. Wytrzymała obudowa metalowa przystosowana do przenoszenia ręcznego. Spawanie elektrodami otulonymi stali konstrukcyjnych zwykłych oraz stali nierdzewnej. Wyposażona w zabezpieczenie termiczne źródła z sygnalizacją, oraz kable spawalnicze długości minimum 2 m. Parametry Napięcie zasilania 230V 50Hz Pobór mocy Natężenie prądu spawania regulowane maksimum 8 kva maksimum 20 A Maksymalna średnica 4,0 mm elektrody Kompresor bezolejowy zintegrowany ze zbiornikiem 24l. Wyposażony w kółka ułatwiające transport, reduktor ciśnienia oraz manometr. Wyjście przewodu ciśnieniowego zakończone szybkozłączem. 7 Kompresor bezolejowy 0 bar Parametry Napięcie zasilania Moc nominalna silnika 230V 50Hz powyżej 200 W Maksymalne wytwarzane ciśnienie 0 bar Wydajność powietrza powyżej 200 l/min.2. Zestaw drabin

20 Lp. Sprzęt Opis wolnostojące jednostronne z podestem antypoślizgowym oraz pałąkiem zakończonym półką na narzędzia. Stopnie profilowane o głębokości minimum 60 mm. Stopy drabiny zabezpieczone przed poślizgiem. Ilość (w szt.) Drabiny aluminiowe Parametry 2 Wysokość minimum 3,5 m robocza Wysokość do podestu Wymiary podestu minimum,5 m minimum 25x25 cm.3. Kompleksowy zestaw narzędzi warsztatowych oraz narzędzi do montażu wystaw Lp. Sprzęt Opis Stalowy na kołach gumowych skrętnych. Wyposażony w minimum 5 szuflad o różnej wysokości, dna szuflad wyłożone wyściółką ochronną. Blat wykonany z wytrzymałego tworzywa, maksymalne obciążenie statyczne 800 kg. Ilość (w szt.) Wózek narzędziowy Wyposażenie co najmniej - klucze płasko oczkowe w rozmiarach 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 24 - zestaw nasadek w rozmiarach 6, 7, 8, 9, 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 22, 24 z pokrętłem zapadkowym oraz przedłużkami - komplet śrubokrętów płaskich, krzyżowych oraz izolowanych do 500V (po 5 szt.) - komplet kluczy trzpieniowych IMBUS z końcówką kulistą (2-0 mm) - komplet kluczy trzpieniowych typu TORX z końcówką kulistą (2-0 mm) - komplet szczypiec izolowanych do 500V (min. 3 szt. różne) Wyposażenie ułożone w specjalnych

21 organizerach mieszczących się w szufladach..4. Wózki transportowe ręczne i wózek niskiego podnoszenia Lp. Sprzęt Opis Wózek do pokonywania schodów 2 Wózek platformowy 3 Wózek z półkami 4 Wózek paletowy Wózek transportowy, pchany z trójkołowym system pokonywania schodów nośność min. 30 kg szerokość platformy minimum 30 cm Wózek platformowy czterokołowy z jedna burtą, platforma pełna nośność min. 250 kg, długość platformy min. 80 cm, szerokość platformy min. 50 cm, dwa koła obrotowe, dwa koła stałe, koła gumowe pełne Wózek platformowy czterokołowy z trzema półkami, nośność min. 50 kg, długość platformy min. 60 cm, szerokość platformy min. 40 cm, dwa koła obrotowe, dwa koła stałe, koła gumowe pełne Wózek ręczny do transportu palet, z podwójnymi rolkami, udźwig min kg, długość całkowita max. 50 cm, długość wideł około 05 cm, bieżnik kół sterujących oraz rolek wykonany z poliuretanu lub gumy Ilość (w szt.) 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 202 r. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

22 . W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:. Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie określa szczegółowego. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). warunku w tym zakresie. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem. Oświadczenie o spełnianiu warunków technicznym oraz osobami zdolnymi do udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ). określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o. Oświadczenie o braku podstaw do udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo SIWZ). zamówień publicznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki określone w 5 ust. pkt -4 SIWZ muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu z postępowania określonego w 5 ust. pkt 5 SIWZ wymagane oświadczenia składa każdy z nich. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 87). 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust., zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Nowy Sącz: ZP.272.36.2012 Zamówienie na dostawę dwóch urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci Oferowany model. Producent. Urządzenie posiada zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 100949-2008. Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową. Numer ogłoszenia: 131950-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowy Sącz: AD II 3421/11/08 przetarg nieograniczony na dostawę dwóch urządzeń klasy UTM wraz z ich wdrożeniem, szkoleniem administratorów oraz opieką serwisową Numer ogłoszenia: 100949-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM Urzędów 17.10.2016 Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM Urząd Miejski w Urzędowie prosi o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzania klasy UTM wraz z serwisami o parametrach nie niższych

Bardziej szczegółowo

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

1.2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzenia UTM (Unified Threat Management) zapewniającego zintegrowane rozwiązania w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na kserokopiarkę ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2 Regionalna Baza 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 6 Warszawa, dnia 21.11.2016 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/199/2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4. Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej euro

Zapytanie ofertowe nr 4. Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej euro PZPP-P/272/6/2014 Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych we Wrocławiu Wrocław, 18 lutego 2014r. Zapytanie ofertowe nr 4 Dotyczące zamówienia publicznego na kwotę poniżej 14 000 euro Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie Załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania: I. Wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania : Serwer RACK 19 TYP A (sztuk 1) Opis elementów serwera 1. Procesor:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Załącznik nr 7b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2 1. Kopiarka kolorowa 2 szt. 2. Kopiarka monochromatyczna 2 szt. Strona 1 z 6 1. Kopiarka A3 kolorowa 2 szt. SPECYFIKACJA KOPIARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA UŻYWANEGO, ŚREDNIEGO WOZU STRAŻACKIEGO Numer sprawy: RP/ 341/2/07

DOSTAWA UŻYWANEGO, ŚREDNIEGO WOZU STRAŻACKIEGO Numer sprawy: RP/ 341/2/07 Data wykonania: Lipiec 2007 r. Strona numer: 1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: DOSTAWA UŻYWANEGO, ŚREDNIEGO WOZU STRAŻACKIEGO Numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo