Z il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie, Zamawiający: f~skarb PAŃSTWA - INSPEKTORA T UZBROJENIA '; 'ł: t:' ul. Królewska 1/7 :.,,,, r ::rt('''':.t,y!iz8?oj~nia Warszawa tel faks , -,".,.." ", _. 10'/ f'l A ;~ A I, C ;: l. f" //6'.1 + Nr Z il i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 1. DEFINICJE I SKRÓTY 1.1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: ZAMAWIAJĄCY - INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759, z późno zm.); rozporządzenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony Nazwa po stępowania: "Dostawa oprogramowania do ochrony bezpieczeństwa dla resortu obrony" Oznaczenie postępowania: IUI185N -53 /Z0/PNI AE/DOS/SS/2013. kontroli 2.4. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać Się na wyżej podaną nazwę lub/i oznaczenie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowama do ochrony i kontroli bezpieczeństwa dla resortu obrony Szczegółowy opis usług wsparcia technicznego opisany został w Załączniku nr 2 do SIWZ Oferowane oprogramowanie musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone przez Zamaw iającego w Załączniku nr I do SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty i usługi równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr I do SIWZ. I U/185/V-53/Z0/PN/ AE/OOS/SS/2013 strona 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3.5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią niniejszej SIWZ. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy Pzp. Zamówienie podzielono na następujące części (zadania): Zadanie nr l - Oprogramowanie systemu kontroli wycieku danych i informatyki śledczej. Zadanie nr 2 - Wsparcie techniczne i asysta inżynierska dla oprogramowania systemu centralnej ochrony antywirusowej. S. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania dostawy - 21 dni od daty zawarcia umowy. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.! ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wykonawca: dla Zadania nr l - Oprogramowanie systemu kontroli wycieku danych i informatyki śledczej: posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną (l) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) ; I U/185/V-53/ZO/PN/ AE/DOS/S5/2013 strona 2

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500,000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) ; był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności kwotę co najmniej 500,000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). dla Zadania nr 2 - Wsparcie techniczne i asysta inżynierska dla oprogramowania systemu centralnej ochrony antywirnsowej: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem tenninu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wsparcie techniczne i asysta inżynierska dla oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); zna jdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotyc h ) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia! nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, oraz: a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia odpowiednio dokumentów wymienionych w 1 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia; b) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. l ustawy Pzp gdy Wykonawca polega za zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dotyczy także wykonawców określonych wart. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). na na I U/18S/V-S3/ZO/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 3

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9.1. Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. l ustawy Pzp: a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównyc h dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit b SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ dla każdego zadania odrębnie; c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy - potwierdzającej spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamowlenia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. I ustawy Pzp: e) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. I ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. I pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyska! przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; h) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezp ieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, I U/185/V-53/ZO/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 4

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tenninu składania ofert; i) aktualnej infonnacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tenninu składania ofert; j) aktualnej infonnacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tenninu składania ofert; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp: k) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp albo informację o tym, że nie nale ży do grupy kapitałowej Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tenninu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zas tępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: a) w lit.: f), g), h), j) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesi ęcy przed upływem tenninu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatno ści lub wstrzymanie w całości wykonania decy2ji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tenninu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tenninu składania ofert; b) w lit. i) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tenninu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w I U/185!V-5 3/ZO/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 5

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione w terminach określonych w pkt INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMlEW ANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: I 0.2. a) pisemnie (z dopiskiem "IU1185V-53/Z0IPN/ AEfDOS/SS/2013 "), b) faksem (z dopiskiem "IU1185N-53/Z0/PN/ AEfDOS/SS/20 13 "), c) drogą elektroniczną (z dopiskiem "IU/185N-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/20 13 "). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać: na adres korespondencyjny: INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, lub na numer faksu: +48 (22) , lub na adres W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: a) Przewodniczący komisji - Lilianna OCHAL tel. +48 (22) , b) Sekretarz komisji - Michał LIPIŃSKI tel. +48 (22) Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treś c i SIWZ. Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych wart. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy formułować w języku polskim. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiając y wymaga wniesienia wadium:. wadium nr 5033 w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - zadanie nr l; I U/185/V-53/ZO/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 6

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wadium nr 5034 w wysokości ,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) - zadanie nr 2; Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium na wię cej niż jedno zadanie należy zsumować war t ość wadium oraz podać numer wadium dla każdego oferowanego zadania, których dane wadium dotyczy (wymieniając je po przecinku) Wadium może być wnoszone w formie określonej wart. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załąc znikiem nr 8 do SIW Z) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: "WADIUM NR... - W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA DO OCHRONY I KONTROLI BEZPIECZEŃSTW A DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ"- NR REF. IU/18SV -53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/20 13" Za termin wniesienia wadium w formie pienię żnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYW ANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - na wszystkie lub na wybrane zadania Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny Wszystkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacj i wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacj i nie wynika z dokumentów rej estrowych załączonych do oferty, wymaga I U/185/V-53/ZO/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 7

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczonej notarialnie) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę Wymagania określone w pkt i 13.9 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Oferta powinna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, c) kopię dokumentu wadialnego - sposób złożenia dokumentu wadialnego został określony w pkt. 11 SIWZ, d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ, e) pełnomocnictwo udzielane osobom do reprezentacji wykonawcy na czas trwania aukcji elektronicznej - stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, f) wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF oraz Załącznika nr 3 do SIWZ w "wersji edytowalnej" tj. w formacie umożliwiającym kopiowanie informacji (np. w formacie rtf/doc/docx) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, skierowanym na adres Zamawiającego Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: a) napisem: "Oferta w przetargu nieograniczonym na "DOST A WĘ OPROGRAMOWANIA DLA RESORTU DO OCHRONY I KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA OBRONY NARODOWEJ"- NR REF. IU/18SN S3/Z0IPN/AEIDOS/SS/ ZADANIE NR... ", b) napisem "NIE OTWIERAĆ PRZED DO GODZ... :00", c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tąjemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej IU!185/V-53!ZO!PN! AE!DOS!SS!2013 strona 8

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pozn. zm.) co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. II ust. 4 USTA WY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dołączone odrębnie do oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagaj ą formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem "ZMIANA" Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w dni robocze, w godzinach lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny wskazany w pkt SIWZ Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia, oraz kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odrębnie dla każdego zadania Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofercie Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY I U!185!V-53!ZO!PN! AE!DOS!SS!2013 strona 9

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Cena oferty - to cena wyrażona w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej (PLN), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia Ceny jednostkowe i obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie. UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. tj.: wykonawca ustala cenęjednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia. Wartość brutto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości. Przy powyższych obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 18.4 SIWZ. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie polskiej (PLN), 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100% Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: gdzie: C o - ilość uzyskanych punktów, C min - najniższa cena z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C b - cena oferty badanej Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na I U/185/V-53/ZO/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 10

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 18.2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami pkt jest największa Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia taką samą wartość punktową, Zamawiaj ący spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w oparciu o system aukcyjny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane drogą elektroniczną przez PWPW Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego - szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z systemem aukcyjnym Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: a) komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: - procesor z zegarem I GHz, MB pamięci RAM, b) zainstalowane oprogramowanie: system operacyjny Windows 2000 lub nowszy, - przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SPI, - środowisko Java Runtime Enviroment w najnowszej dostępnej wersji, c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps, d) konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewlllc stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, I U/185!V-53/ZO/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 11

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia e) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym) Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego w pkt. 18 SIWZ. 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOST AĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze naj korzystniej szej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa wart. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. I pkt 1 na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył naj korzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy "Zaproszenie do podpisania umowy" z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj ącego w "Zaproszeniu do podpisania umowy", dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości okreś l onej w "Zaproszeniu do podpisania umowy". 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie na l eżytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w pkt 11 SIWZ - istotne postanowienia gwarancji określa załącznik nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. I U/18S!V-S3/ZO/ PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 12

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia gwarantowanego (w zaokrągleniu do pełnych złotych). O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawione na zabezpieczenie ro szczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady i zostanie zwrócone nie pó źniej niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji. 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiaj ącego określonych w ustawie Pzp zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp Przed upływem terminu składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Załączniki: załącznik nr l załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 załącznik nr 5 załączn ik nr 6 załącznik nr 7 załącznik nr 8 załącznik nr 9 wymagania techniczne istotne postanowienia umowy formularz ofertowy o św iadczenie o spełnieniu warunków ud z i ału w postępowaniu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykaz wykonanych dostaw pełnomocnictwo udzielane osobom do reprezentacji wykonawcy na czas trwania aukcji elektronicznej istotne postanowienia gwarancj i przetargowej istotne postanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy PRZEW~CZ~ CY KOMISJI Liha~HAL l U/185!V-53/ZO/P N/ AE/DOS/SS/2013 strona 13

14 Załącznik nr l do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE Zadanie l - Oprogramowanie systemu kontroli wycieku danych i informatyki śledczej. Lo. Wvszczee:ólnienie Konlif!:urac'a Wf!: załacznika lub norma techniczna l Przedmiotem postępowania jest zakup, wdrotenie i świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu do klasyfikacji informacji Przedmiotem (dokumentów i wiadomości) TlTUS Message Classification, TITUS Classification for Microsoft omce W ramach postępowania nalety dostarczyć co najmniej!ooo licencji na w/w oprogramowanie postępowania jest W ramach postępowania wymagane jest takte: zakup, wdrożenie i l. Wykonanie wdrożenia systemu świadczenie usług 2. Zapewnienie dostępu do usług wsparcia technicznego świadczonych przez producenta rozwiązania przez okres 3 lat od zakupu wsparcia 3. Świadczenie dodatkowych usług wsparcia technicznego przez dostawcę w okresie 3 lat od zakupu technicznego dła Produkty muszą posiadać następujący zestaw funkcji: logiczny wymuszony wybór standardowych etykiet klasyfikacyjnych; systemu do zastosowanie określonych wskaźników wizualnych w wiadomościach poczty elektronicznej i dokumentach oraz klasyfikacji wdrożenie ś rodków kontroli bezpieczeństwa uruchamianych na podstawie wybranych etykiet klasyfikacyjnych. informacji l.0 Implementacja, konfiguracja i konserwacja Wymaganie (dokumentów i Rozwiązanie musi pracować w środowisku Microsoft Omce 2003, 2007 i 2010, Microsoft Outlook 2003, 2007 i 2010 oraz Outlook wiadomości) TITUS Web Access 2007 i Message Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfiguracji schematu klasyfikacji, z motliwością wprowadzania lub zmiany etykiet z Cłassification, TITUS centralnej lokalizacji bez konieczności dokonywania zmian na kamej stacji roboczej. Cłassification for 2.0 Interfejs użytkownika Microsoft Office Wymaganie Rozwiązanie musi: (łub rozwiązania l. pozwalać na wybór etykiety klasyfikacyjnej poprzez pasek i okienko zadań, równoważnego, 2. automatycznie podpowiadać użytkownikowi wybór etykiety klasyfikacyjnej poprzez dialog wyboru. spełniającego 3. wyświetlać klasyfikację otrzymanej wiadomości elektronicznej na pasku narzędzi, minimalne 4. wyświetlać klasyfikację otrzymanej wiadomości elektronicznej na pasku i w okienku zadań. wymagania 5. wyświetlać klasyfikację dokumentu na pasku narzędzi, techniczne opisane 6. wyświetlać klasyfikację dokumentu na pasku i w okienku zadań, 7. zapewniać metodę klasyfikacji zależną od kontekstu. W 8. pozwalać użytkownikom na klasyfikację wiadomości elektronicznej za pomocą jednego kliknięcia myszą. tabeli) 9. pozwalać użytkownikom na klasyfikację dokumentu tylko za pomocąjednego kliknięcia my szą. 10. zapewnić nieograniczone etykiety klasyfikacyjne z motliwością ich indywidualnego dostosowania w Outlooku i pakiecie IUIl85N -53/Z0IPN/ AE/DOS/SS/20 13 Strona l z 15

15 Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Wyszcze~ólnienie Konfie.urac"a wg zalącznika lub norma techniczna Omce. II. zapewnić możliwość ustalenia domyślnego wyboru dla dowolnej klasyfikacji, 12. mieć możliwość podpowiadania użytkownikom, żeby zmienili wartości klasyfikacyjne, jeżeli w dokumentach pakietu Omce zostanie znaleziona poufna treść, 13. zapewnić możliwość wymuszenia wyboru na dowolnym poziomie klasyfikacyjnym, 14. zapewnić możliwość obsługi nieograniczonej liczby poziomów klasyfikacyjnych w Outlooku. 15. zapewnić możliwość obsługi nieograniczonej liczby poziomów klasyfikacyjnych w pakiecie Omce 16. zapewnić możliwość obsługi do 7 poziomów klasyfikacji OWA. 17. zapewnić wiele typów kontroli klasyfikacji; listy z minimalnym wyborem, listy z wieloma wyborami, kalendarze i okienka tekstowe. 18. zawierać funkcję pomocy HTML, z możliwością dostosowania jej do potrzeb użytkownika, udzielającą użytkownikom pomocy w problemach związanych z aplikacją. 19. zawierać pomoc kontekstową z możliwością dostosowania jej do potrzeb użytkownika, dotyczącą wybieranych wartości klasyfikacyjnych w pakiecie Omce. 20. zawierać pomoc kontekstową z możliwością dostosowania jej do potrzeb użytkownika, dotyczącą wybieranych wartości klasyfikacyjnych w Outlooku. 21. zawierać ostrzeżenia i komunikaty o błędach, zależne od przyjętych zasad, z możliwością dostosowania ich do potrzeb użytkownika. 22. obsługiwać klasyfikację umówionych spotkań i zadań zapisanych w kalendarzu w Outlooku. 23. Posiadać funkcję sortowania, filtrowania i wyszukiwania w Outlooku musi być w stanie korzystać z klasyfikacji stosowanych przez rozwiązanie. 24. zapewnić możliwość przedstawienia użytkownikom dodatkowych opcji klasyfikacji w Outlooku na podstawie ich roli w organizacji. 25. zapewnić możliwość wyboru klasyfikacji w Outlooku, pokazywanego lub ukrywanego zależnie od właściwości aktywnego katalogu użytkownika. 26. zapewnić obsługę okresów zachowania i terminów odtajnienia przy użyciu pola z datą. 27. zapewnić obsługę automatycznego uzupełniania kategorii iwicrosoft Outlook na podstawie klasyfikacji. 28. zapewnić obsługę częściowego oznaczania paragrafów dokumentów w pakiecie Omce. 29. zapewnić obsługę klasyfikacj i wiadomości otrzymanych w Outlooku. 30. zapewnić obsługę częściowego oznaczania treści wiadomości w Outlooku. 31. zapewnić obsługę wyświetlania klasyfikacji wiadomości w Outlooku, w języku wybranym przez użytkownika. 32. zapewnić współdziałanie pomiędzy wielojęzycznymi środowiskami w Outlooku. 3.0 Wskaź n iki wizualne Wymaganie Rozwiązanie musi: I. zapewnić możliwość wstawiania wizualnych etykiet w pierwszym wierszu wiadomo ści elektronicznej. 2. zapewnić możliwość wstawiania wizualnych etykiet w ostatnim wierszu wiadomości elektronicmej IU/185N -53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/20 13 Strona 2 z 15

16 Załącznik nr I do SIWZ L. Wyszczególnienie Konfi~uracja wg załącznika lub norma techniczna 3. zapewnić odmienność wizualnych etykiet w pierwszym i ostatnim wierszu komunikatu. 4. za pewnić odmienność wizualnych etykiet w pierwszym i ostatnim wierszu etykiety wizualnej zależnego od klasyfikacji. 5. umożliwiać dodawanie formatowania etykiety wizualnej zależnego od klasyfikacji. 6. umożliwiać wstawianie etykiet klasyfikacyjnych w wierszu z tematem wiadomości elektronicznej w postaci przedrostka lub przyrostka do tekstu w temacie. 7. umożliwiać wstawianie skrótów klasyfikacji w wierszu z tematem wiadomośc i elektronicznej. 8. umożliwiać automatyczne dodawanie do wiadomości elektronicznej tekstu zależnego od klasyfikacji z podpisem użytkownika. 9. umożliwiać dodawanie wartości dynamicznych do etykiet wizualnych w wiadomości elektronicznej zawierających: klasyfikację, temat wiadomości, nazwisko/nazwę nadawcy, adres nadawcy, datę wysłania, godzinę wysłania, wykaz załączników i listę odbiorców. la. umożliwiać formatowanie kształtu, rozmiaru i koloru czcionki etykiet wizualnych w formatach wiadomości HTML lub RTF. II. umożliwiać wstawianie zależnych od klasyfikacj i etykiet wizualnych w nagłówku i stopce dokumentu. 12. umożliwiać dodawanie wartości dynamicznych do etykiet wizualnych w nagłówku i stopce dokumentu zawierających nazwę klasyfikacji i użytkownika. 13. umożliwiać formatowanie kształtu, rozmiaru i koloru czcionki i lokalizację etykiet wizualnych w nagłówkach i stopkach dokumentu. 14. umożliwiać wstawianie zależnego od klasyfikacji znaku wodnego w dokumencie programu Microsoft Word. 15. umożliwiać wstawianie nazwy bieżącego użytkownika w znaku wodnym w dokumencie programu Microsoft Word. 4.0 Bezpieczeństwo Wymaganie Rozwiązanie musi: I. umożliwiać ograniczanie odbiorców danej wiadomości elektronicznej w Outlooku zarówno na podstawie klasyfikacji wiadomości jak i wartości atrybutów odbiorców lub przynależności do grupy w Active Directory. 2. umożliwiać pokazywanie zależnyc h od klasyfikacji ostrzeżeń dotyczących wysłania wiadomości elektronicznej. 3. umożliwiać wymuszanie klasyfikacji dokumentu przed jego zapisaniem lub wydrukowaniem. 4. umożliwiać pokazywanie ostrzeżeń i dodatkowo uniemożliwiać wysłanie wiadomości zarówno na podstawie klasyfikacji jak i liczby odbiorców. 5. umożliwiać kontrolę wysyłania wiadomości na podstawie domen odbiorców; gdzie domeny mogą być opisane jako domeny dozwolone lub domeny niedozwolone. 6. przechowywać metadane klasyfikacyjne w postaci właściwości MAP! wiadomości elektronicznej. 7. wstawiać metadane klasyfikacyjne do właściwości użytkownika dokumentu, 8. wstawiać metadane klasyfikacyjne do nagłówków SMTP X wiadomości elektronicznej. 9. umożliwiać wymuszenie wyboru dowolnego zestawu klasyfikacji przed wysłaniem wiadomości. la. umożliwiać automatyczne wymuszenie zastosowania szablonów zarządzania prawami dostępu (Microsoft Rights Management Services) do wiadomości elektronicznej w Outlooku na podstawie określonej klasyfikacji, 11. umożliwi ać zastosowanie kodowania SIM1ME i podpisu elektronicznego w wiadomości na podstawie klasyfikacji 12. umożliwiać ostrzeganie i dodatkowo uniemożliwiać wysłanie wiadomości, jeśli klasyfikacja zostaje obniżona przy odpowiedzi na wiadomość i przesyłaniu iei dalei, umożliwiać ostrzeganie i dodatkowo IU/185N -53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/20 \3 Strona 3 z 15

17 Załącznik nr I do SIWZ Lp. Wyszczególnienie Konfiguracja wg zalącznika lu b norma techniczna 13. uniemotliwiać wysłanie wiadomości, jeśli klasyfikacja zostaje zmieniona przy odpowiedzi na wiadomość i przesyłaniu jej dalej w Outlooku. 14. umożliwiać wy słanie ukrytej kopii z określonej skrzynki pocztowej w Outlooku na podstawie klasyfikacji. 15. umożliwiać zapisywanie wszystkich działań klasyfikacyjnych w dzienniku zdarzeń systemu Windows. 16. umożliwiać sprawdzanie załącmików przy użyciu metadanych klasyfikacyjnych w dokumentach i wbudowanej wiadomości elektronicznej. Jeśli dokument zostanie sklasyfikowany przykładowo jako "tajny" i załączony do wiadomości elektronicznej, oprogramowanie może zapewnić sklasyfikowanie wiadomości elektronicmej co najmniej na tym samym poziomie. 17. mieć zdolność rozpomawania klasyfikacji pliku dołączonego do wiadomości elektronicmej w Outlooku na podstawie wzorca w nazwie pliku, 18. posiadać spójne doświadczenie klasyfikacyjne, kiedy użytkownicy wysyłają wiadomości z różnych adresów skrzynek pocztowych, 19. umotliwiać ostrzeganie i dodatkowo uniemożliwiać użytkownikom wysłanie wiadomości w Outlooku ze zbyt małą liczbą znaków w wierszu z tematem 20. zawierać funkcję skanowania zawartości wiadomości elektronicmej i załączonych dokumentów pakietu Office, w celu wyszukania skonfigurowanych fragmentów tekstu i form normalnych wyrażeń przed wysłaniem wiadomo ś ci, a następnie musi ostrzegać użytkowników i dodatkowo uniemożliwiać wysłanie wiadomości, w przypadku znalezienia treści poufuych. 21. zawierać funkcję recenzowania zawartości, która wizualnie zamacza poufue wyrażenia we wiadomości, tak aby użytkownicy mogli naprawić wszelkie naruszenia polityki (prywatności) zanim wiadomość zostanie wysłana, 22. zawierać funkcję redagowania umożliwiającą użytkownikom automatycme zaznaczanie poufuych treści w wiadomości w Outlooku poprzez np. zamazanie części tekstu. 23. umożliwiać automatycme wymuszenie zastosowania szablonów zarządzania prawami dostępu {Microsoft Rights Management Services) do dokumentu na podstawie określonych klasyfikacji. 24. dysponować mo ż liwością ostrzegania i dodatkowo uniemożliwiać zapisanie i wydrukowanie dokumentu, jeśli jakaś klasyfikacja zostaje obniżona w pakiecie Office. 25. współdziałać z konwersją dokumentu na plik PDF w pakiecie Office poprzez zapisanie wartości klasyfikacyjnych we właściwo ś ci PDF "Słowa kluczowe", 26. obsługiwać funkcję skanowania dokumentu i udzielać porad, je ś li jakie ś słowo lub fragment okaże s ię niewłaś ciwy dla bieżącej klasyfikacji. 27. Na podstawie klasyfikacji, rozwiązanie musi automatycznie u s uwać potencjalnie poufuą treść i informacje z dokumentów Worda, włączając w to komentarze, korekty, wersje, informacje osobiste, nagłówek wiadomości elektronicznej, listę wysyłkową, wys yłanie do recenzji, właściwości dokumentu, szablon, obszar roboczy dokumentu, adnotacje odręcme, właściwości serwera dokumentów, polity kę zarządzania dokumentem, typ zawartości, niestandardowe dane XML, nagłówki i stopki oraz tekst ukryty - poprzez inspektora dokumentu. 28. automatycmie podwy żs zać ogólną klasy fikację dokumentu do najwyższej klasyfikacji wymaczonej przez omakowanie dowolnej części w dokumencie, 29. automatycznie podwyższać ogólną klasyfikację wiadomości elektronicznej do najwyższej klasyfikacji wyznaczonej przez oznakowanie dowolnej części w w i adomo ści. 30. być w stanie uniemożliwiać przeg.lądanie poufnych wiadomo ś ci w przypadku uzyskania dostępu do skrzynki odbiorczej IU/185N -53/Z0IPN/ AEIDOS/SS/20 13 Strona 4 z 15

18 Załącznik nr I do SIWZ Lp. Wyszczególnienie Konfiguracia Wl,! zalacznika lub norma techniczna poprzez Outlook Web Access. 5.0 Inne Wymaganie Rozwiązanie musi: 1. umożliwiać konfigurację schematu klasyfikacyjnego, w celu ułatwienia spełnienia wymagań klasyfikacyjnych programów zgodno ś ci [TAR i EAR do prowadzenia ewidencji, włączając w to identyfikację, odbiór i śledzenie pozycji kontrolowanych przez [T AR oraz danych technicznych. 2. umożliwiać konfigurację schematu klasyfikacyjnego, w celu ułatwienia spełnienia wymagań klasyfikacyjnych dla uzyskania zgodności z ISO umożliwiać kontrolę dystrybucji informacji służących do identyfikacji użytkownika (Pil). 4. umożliwiać konfigurację schematu klasyfikacyjnego, w celu spełnienia wymagań klasyfikacyjnych dyrektywy CUI. 5. umożliwiać konfigurację schematu klasyfikacyjnego, w celu spełnienia wymagań klasyfikacyjnych standardu CAPCO dotyczącego znakowania. 6. umożliwiać konfigurację schematu klasyfikacyjnego, w celu spełnienia wymagań klasyfikacyjnych standardu GPMS dotyczącego znakowania, 7. umożliwiać konfigurację schematu klasyfikacyjnego, w celu spełnienia wymagań klasyfikacyjnych standardu EPMS dotyczącego znakowania. 8. zawierać funkcje pomagające organizacjom spełnić wymaganie klasyfikacyjne prawa dol. bezpieczeństwa danych 20 l z Massachusetts. 9. ułatwiać agencji rządowej demonstrowanie środków kontroli do zmniejszenia ryzykazgodnie z federalną ustawą dotyczącą zarządzaniem bezpieczeństwem informacji (FISMA). 10. umożliwiać konfi gurację do klasyfikowania wiadomości elektronicznych i dokumentów, w celu ułatwienia uzyskania zgodności z wymaganiami klasyfikacyjnymi takich przepisów jak przepisy dotyczące kradzieży tożsamości (ang. [dentity Theft Red Flag Rule), przepisy Sarbanes-Oxley, przepisy SEC - 17a-4, 204-2, przepisy NAS D , 3110 i przepisy NYSE Współdziałanie Wymaganie Rozwiązanie musi: 1. umożliw i ać dołączanie metadanych do dokumentów pakietu Omce tak, żeby informacje klasyfikacyjne mogły być efektywnie wykorzystane przez inne rozwiązania DLP (zabezpieczające przed wyciekiem danych). 2. wstawiać informacje klasyfikacyjne do dokumentów pakietu Omce, w celu ws półdziałania z rozwiązaniami Microsoft SharePoint, które zapewniają poprawę bezpieczeństwa, etykietowanie dokumentu i automatyczną konwersję do formatu PDF. 3. pozwalać na przypisanie do wiadomości elektronicznej odpowiednich etykiet dotyczących okresu zachowania i dysponowania, które mogą być wykorzystywane przez programy archiwizujące. 4. po z walać na p1"z)l]lisanie do wiadomości elektronicznej odpowiednich etykiet metadanych, które mogą być wykorzystywane w IU/185N -53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/20 13 Strona 5 z 15

19 Załącznik nr l do SIWZ Lp. Wyszczególnienie Konfiguracja wg załącznika lub norma techniczna celu rozszerzenia oprogramowania e-discovery 5. zapewniać kompleksową rejestrację działań użytkownika, która może zostać wykorzystana przez różne programy sprawozdawcze. 6. umożliwiać współpracę z klasyfikacją wiadomości elektronicznych Blackberry/BES. 7. urnoźliwiać współdziałanie z iiulyrni rozwiązaniami, takimi jak: - Iron Port - Digital Guardian - evault A. Wymagania w zakresie usług wsparcia technicznego producenta W okresie 3 lat od zakupu mają być zapewnione usługi wsparcia technicznego producenta rozwiązania, które obejmują co najmniej: l. Możliwość bezpośredniego kontaktu Zamawiającego w razie wystąpienia problemów z działami wsparcia technicznego producenta poprzez , telefon, portal web w trybie 24/7 2. Dostęp do nowych wersji i poprawek do zakupionego rozwiązania publikowanych przez producenta 3. Dostęp do bazy wiedzy obejmującej artykuły na temat komponentów zakupionego rozwiązania 4. Dostęp do aktualizacji Dodatkowo w pierwszym roku od zakupu rozw i ązania należy zapewnić dostęp do wyższego poziomu wsparcia technicznego producenta, świadczonego w dni robocze w godzinach pracy, obejmującego co najmniej: l. Asystę techniczną w przypadku planowania wdrożenia nowych wersji rozwiązań Doradztwo w zakres ie administracji i utrzymania systemu 2. Pomoc w razie wystąpienia problemów obejmującą nadzór nad przebiegiem procesu rozwiązywania sprawy, eskalacje sprawy wewnątrz organizacji suportowej producenta 3. Pojedynczy punkt kontaktowy (dedykowana osoba) w sprawach statusu zgłoszeń serwisowych, przebiegu rozwiązywania problemu 4. Przegląd wdrożonego systemu pod kątem możliwych usprawnień (tzw. business review) B. Wymagania dotyczące dodatkowych usług wsparcia technicznego świadczonych przez Oferenta Świadczenie dodatkowych usług wsparcia technicmego przez Oferenta ma być realizowane w okresie 3 lat od zakupu. Oferowane usługi mają obejmować co najmniej: l. Zapewnienie okresowych konsultacji dotyczących zmian w konfiguracji systemu, usprawnień tej konfiguracji, weryfikacji konfiguracji w wymiarze co najmniej 18 dni roboczych 2. Pomoc w czasie przygotowań i w wykonywaniu ewentualnych upgrade'ów i migracji wersji oprogramowania oraz w razie przenoszenia oprogramowania na inne komputery z maszyn objętych początkowym wdrożeniem, w wymiarze co najmniej 18 dni roboczych Ilość wykorzystywanych dni roboczych w jednostkach czasu, spośród wymienionych wyżej dostępnych w ramach umowy, zależy od Zamawiającego. Może on zaplanować kumulowanie dni konsultacji i pomocy w okresie, kiedy jest taka potrzeba, a le w taki sposób aby sumaryczna ilość dni dodatkowego wsparcia technicznego nie przekroczyła ogólnej ilości dni wsparcia zaoferowanych przez Oferenta w okresie 3 lat od zakupu rozwiązania Usługi świadczone będą w centrali Zamawiającego w Warszawie w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze. lu/185n -53/Z0IPN/ AE/DOS/SS/20 13 Strona 6 z 15

20 Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Wyszczególnienie Konfieuracja w ~ załącznika lub norma techniczna C. Wymagania do usług wdrożeniowych W ramach wdrożen i a systemu należy opracować i wykonać co najmniej: l. Uzgodnienia techniczne i projekt wdrożenia 2. Insta l ację zdalną oprogramowania na co najmn iej 20% wszystkich stacji objętych wdrożeniem (instalacja na pozostałych stacjach będzie wykonana analogicznie, samodzielnie przez administratorów Zamawiającego) 3. Konfigurację parametrów d ziałania oprogramowania i ich integrację z systemami Zamawiającego 4. Testy d z iałania systemu kontroli 5. 2-dniowe warsztaty dla co najmniej 5 osób przedstawiające s zczegóły implementacji ro związania, realizowane w miejscu wdrożeni 6. Dokumentację powykonawczą systemu kontroli - IUII85N -53/Z0IPN/ AEIDOS/SS/20 13 Strona 7 z 15

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. ZAMAWIAJĄCY: Datacomp_użytkownik testowy Grzegórzecka 79 31-559 Kraków 2. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164847-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S 99-164847 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72999-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2014/S 044-072999 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240444-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2011/S 145-240444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240447-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369822-2010:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2010/S 242-369822 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dz.U./S S146 02/08/2011 242738-2011-PL Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ud?uri=ted:notice: 242738-2011: TEXT:PL:HTML PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo