II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP"

Transkrypt

1 II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami zawodów są: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Poznaniu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 2. Gospodarz zawodów: Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy. 3. Termin zawodów: 4 września 2010r. Zbiórka startujących drużyn o godz. 9:00 Odprawa sędziego głównego z dowódcami drużyn o godz. 9:15 Rozpoczęcie Zawodów o godz. 10:00 4. Miejsce zbiórki i rozpoczęcia zawodów: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy, ul. Poznańska Gospodarz i organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników zawodów, w stosunku do innych uczestników jak i do osób trzecich. 6. Gospodarz i organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u zawodników. Załogi biorą udział na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 7. W czasie trwania zawodów załogi startujące posługiwać się kanałem radiowym B 004 dla sędziów przewidziany będzie kanał B003. II. ZGŁOSZENIA 1. Termin składania zgłoszeń do dnia 24 sierpnia 2010r. 2. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy, ul. Poznańska 4, Kobylnica

2 3. Osoba do kontaktu: Naczelnik OSP Kobylnica Druh Artur Siemaszko tel , 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: jednostka OSP lub PSP, gmina, osoba do kontaktu, skład osobowy (nazwiska i imiona), pełnione funkcje (dowódca, kierowca, przodownik, pomocnik). Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr Uczestnicy zawodów muszą być czynnymi członkami OSP/funkcjonariuszami PSP. 6. Do zawodów dopuszcza się tylko osoby posiadające aktualne badania lekarskie. 7. Dana jednostka OSP/PSP może być reprezentowana przez tylko jeden zespół. III. IV. ZADANIA GOSPODARZA 1. Gospodarz dostarczy zastępom numery startowe, które należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. 2. Gospodarz zobowiązany jest dostarczyć drużynom opisy trasy (tzw. ITINERER) i karty drogowe. REGULAMIN 1. W zawodach startują maksymalnie sześcioosobowe zespoły OSP i PSP. 2. Obowiązują dwie odrębne klasyfikacje zawodów: OSP i PSP. 3. Zespoły obu klasyfikacji realizują te same zadania. 4. Drużyny startują na własnych samochodach. 5. Przez podpisanie zgłoszenia do zawodów, zawodnicy zobowiązują się do całkowitego podporządkowania się przepisom regulaminu, instrukcjom i dodatkowym zarządzeniom organizatora. W przypadku nie podporządkowania się powyższym ustaleniom drużynie nie przysługuje prawo do ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatora. 6. Zawody odbywają się na drogach publicznych na terenie gminy Swarzędz, nie jest to teren zamknięty, w związku z tym załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 7. Wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi w ksrg standardami. Wyposażenie zastępu startującego w zawodach obejmuje: zestaw PSP R-1 (w tym nosze typu deska i szyny Kramera), ubranie bojowe, hełm, rękawice, obuwie specjalne. 8. Zawody składają się z części teoretycznej pytania testowe oraz części praktycznej ćwiczenia.

3 9. Część teoretyczną piszą 3 osoby wyznaczone przez dowódcę drużyny. Na zawodach obowiązywać będą trzy rodzaje testów: test wiedzy dla kierowcy, test wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz test z ogólnej wiedzy pożarniczej. 10. Całość trasy części praktycznej obejmuje 4 zróżnicowane scenki medyczne. Zakres i podstawowe informacje dotyczące rodzaju scenek zostaną przedstawione przed zawodami. 11. Przykładowa punktacja za poszczególne konkurencje praktyczne wraz ze wzorem karty oceny stanowią załącznik nr Popełnienie błędu krytycznego powoduje przerwanie konkurencji, wiąże się to również z nie przyznaniem punktów za daną konkurencję. Szczegóły dotyczące błędów krytycznych zostaną podane drużynom przed zawodami. 13. Na każdej ze scenek znajduje się odrębna komisja sędziowska składająca się z ratownika medycznego, strażaka OSP i strażaka PSP. 14. Na wykonanie każdego zadania wyznaczony będzie określony czas. Na 2 minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania naliczane są punkty karne. Czas jest mierzony od momentu przyjazdu zespołu na miejsce zdarzenia. 15. W trakcie dojazdu do miejsca ćwiczeń NIE WOLNO używać sygnałów świetlnodźwiękowych z wyjątkiem sytuacji gdy: W ITINERERZE (opisie trasy) znajduje się odpowiednia dyspozycja, Ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 16. Kierowcy zespołów ratowniczych powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu ratowniczego. Pozostali członkowie drużyny muszą posiadać podczas zawodów legitymacje członkowskie OSP/legitymacje służbowe PSP. 17. Na trasie zawodów mogą znajdować się w podanych przez organizatora miejscach Punkty Kontroli Przejazdu. 18. Na trasie zawodów mogą znaleźć się patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego. 19. Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wykluczeniem z udziału w zawodach włącznie. 20. Numery startowe zostaną wylosowane w dniu zawodów w czasie zbiórki. Losowania dokonają dowódcy drużyn.

4 21. Sędzia Główny zawodów decyduje o czasie startu kolejnej drużyny. Niestawienie się zespołu na starcie, po uprzednio ogłoszonej przez Sędziego decyzji startu, grozi dyskwalifikacją. 22. Podczas wykonania zadań, w czasie oceny poszkodowanego (pozorant, manekin) sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania. Jeżeli sędzia nie poda informacji o parametrach medycznych należy przyjąć te, jakie są symulowane na manekinie lub przez pozoranta. 23. Wszystkie zabiegi w czasie zadania (zabezpieczenie poszkodowanego, założenie opatrunku itp.) należy wykonać w sposób rzeczywisty. 24. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji. 25. Wykonane działania i realizowane procedury medyczne powinny zostać udokumentowane w kartach udzielonej pomocy medycznej, które dostarczy organizator. 26. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonać wyłącznie na manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia. 27. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów. 28. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny, do wglądu po zakończeniu zawodów. 29. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu punktów karnych. 30. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 15 minut od ogłoszenia wyników. 31. Pomocy medycznej należy udzielać zgodnie z procedurami jednostek ksrg. 32. Karta drogowa jest podstawowym dokumentem zastępu w czasie trwania zawodów, służy do identyfikacji zastępów i pojazdu. 33. Zasady punktacji zostaną przekazane na odprawie w dniu zawodów. 34. Zabezpieczenie medyczne zawodów zapewni organizator. 35. Protokół końcowy zawodów stanowi załącznik nr Dodatkowe informacje (niezawarte w regulaminie) będą ogłaszane w formie ustnej w trakcie trwania zawodów.

5 Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA na II Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze z Zakresu Ratownictwa Medycznego Kobylnica, 4 września 2010 r. Lp. Stopień, Nazwisko, Imię OSP/JRG Ważność badań Funkcja w drużynie (wg regulaminu) Samochód z OSP/JRG: Podpis Naczelnika OSP / Dowódcy JRG...

6 KARTA OCENY KONKURENCJI II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP ZESPÓŁ (Jednostka OSP/PSP): KOLEJNOŚĆ STARTU: GODZINA (przystąpienia do konkurencji): NR ZADANIA: Załącznik nr 2 Kobylnica, dnia września 2010 r. OPIS ZADANIA: Zadanie Organizacja i prowadzenie akcji Ocena samochodu, kierowcy (dokumenty, prędkość jazdy itp. - Punkty Kontrolne na trasie) Zastosowanie procedur medycznych Skuteczność podjętych czynności Punkty Uwagi Punkty 1 5 Punkty 1-5 Punkty 1 10 Punkty 1 10 BHP Punkty 1-5 Czas wykonania zadania Po 1 punkcie za każdą minutę zakończenia zadania przed wyznaczonym czasem Punkty karne, błędy krytyczne, inne uwagi SUMA Podpisy sędziów konkurencji: ratownik medyczny strażak OSP strażak PSP Podpis dowódcy zespołu

7 PROTOKÓŁ KOŃCOWY Załącznik nr 3 Kobylnica, dnia września 2010 r. II Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla Jednostek OSP i PSP W dniu... września 2010 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy oraz na terenie gminy Swarzędz przeprowadzone zostały II Powiatowe Zawody z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla Jednostek OSP i PSP. W zawodach uczestniczyło... zawodników z: Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Jednostek OSP z: Komisję sędziowską powołał... a Sędzią Głównym zawodów był... Zawody rozegrane zostały w dwóch etapach: - testy wiedzy teoretycznej - ćwiczenia praktyczne Wyniki końcowe II Powiatowych Zawodów z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla Jednostek OSP i PSP przedstawiają się następująco: Klasyfikacja PSP: 1 miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów miejsce JRG... ilość punktów -...

8 Klasyfikacja OSP: 1 miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów miejsce OSP... ilość punktów -... W czasie trwania zawodów wpłynęły... pisemne protesty. Protesty rozpatrzono negatywnie / pozytywnie W czasie zawodów uległo wypadkom (kontuzjom)... zawodników, którym udzielono pomocy... (doraźnej, ambulatoryjnej, szpitalnej) Jednocześnie stwierdzam, że zawody zorganizowane były (ocena sędziego stanu przygotowania i przeprowadzenia zawodów) Podpisał: Sędzia Główny Zawodów

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE R E G U L A M I N Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów Krajna Adventure Race 2015. Poniższe przepisy obowiązują wszystkie zespoły startujące w rajdzie. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Podlaskiego Turnieju w Programowaniu Zespołowym 2015, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2015 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI 2014 W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE ZA WYCIĄGIEM

MISTRZOSTWA POLSKI 2014 W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE ZA WYCIĄGIEM REGULAMIN MISTRZOSTWA POLSKI 2014 W WAKEBOARDZIE I WAKESKACIE ZA WYCIĄGIEM 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Termin, miejsce oraz Współorganizatora Mistrzostw Polski w Wakeboardzie i Wakeskacie /w skrócie MP

Bardziej szczegółowo