4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 736 w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej, w szczególności uzasadnia się okoliczność ustąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia tej osoby albo życia lub zdrowia innych osób. To samo dotyczy osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego za jej zgodą, jeśli przy przyjęciu lub podczas pobytu w szpitalu zagrażała ona bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. 2. O wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, kierownik szpitala zawiadamia sąd opiekuńczy. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 3. W razie stwierdzenia, że dalszy pobyt w szpitalu psychiatrycznym osoby przebywającej bez jej zgody jest celowy, może ona pozostać w tym szpitalu po wyrażeniu na to zgody. Okoliczności te odnotowuje się w dokumentacji medycznej. 4. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawiadamia sąd opiekuńczy o pozostaniu w szpitalu osoby, o której mowa w ust. 3. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 10. W przypadku zarządzenia przez sędziego wizytującego szpital psychiatryczny natychmiastowego wypisania osoby przebywającej w tym szpitalu wokolicznościach, o których mowa wart. 45 ust. 2 ustawy, kierownik szpitala niezwłocznie wypisuje ze szpitala osobę, której zarządzenie dotyczy, powiadamiając o tym sędziego. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1995 r. (poz. 736) Załącznik nr 1 pieczęć zakładu opieki zdrowotnej miejscowość, data, godzina SKIEROWANIE DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO (nazwa i adres) Po osobistym zbadaniu w dniu dzisiejszym kieruję Pana/Panią ur... w.... (imię ojca) miejsce zamieszkania Stan cywilny: 2. Zatrudnienie: 1) panna/kawaler 3) wdowa/wdowiec 5) brak danych 1) czynna(y) zawodowo 2) emeryt(ka)/rencista(ka) 3) na utrzymaniu innych osób 4) bezrobotna(y) 5) utrzymuje się z innych źródeł 6) brak danych 2) zamężna/żonaty 4) rozwiedziona(y) 3. Wykształcenie: 1) podstawowe, 2) zawodowe, 3) średnie, 4) wyższe, 5) inne/niepełne, 6) brak danych 4. Rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby badanej lub inny dowód

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Osoba badana nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie (właściwe p odkreś li ć) 6. Dane o osobach będących z mocy prawa uczestnikami postępowania sądowego (art. 46 ust. 1 ustawy): 1) małżonek (imię, nazwisko, adres) 2) osoba sprawująca opiekę faktyczną ) przedstawiciel ustawowy Wywiad od osoby badanej Wywiad od rodziny i innych osób ,., , Ocena stanu fizycznego Ocena stanu psychicznego Rozpoznanie wstępne Stwierdzam, że *) : 1) osoba badana zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (właściwe podkreślić). Uzasadnienie ) nieprzyjęcie osoby badanej do szpitala psychiatrycznego spowoduje znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, 3) osoba badana jest niezdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych z powodu choroby psychicznej, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. 13. Osoba badana ma być dowieziona do szpitala przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego: tak - nie (właściwe podkreślić). Zlecenie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego może być wykonane nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wystawienia. 14. Rodzaj przymusu bezpośredniego Skierowanie ważne jest 14 (czternaście) dni od daty wystawienia. podpis i pieczęć lekarza *) Zbędne skreślić.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 736 Załącznik nr 2 pieczęć zakładu opieki zdrowotnej miejs cowoś ć, data nr rejestru osób przyjmowanych bez zgody Do kierownika szpitala psychiatrycznego ZAWIADOMIENIE o przyjęciu do szpitala lub zatrzymaniu w szpitalu osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi bez jej zgody 1. W dniu... o godz... został(a) przyjęty(a) - zatrzymany w szpitalu bez zgody Pan/Pani... " syn/córka ur... w rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny dowód.... zamieszkały(a) i został(a) zapisany(a) w księdze głównej pod nr Imię i nazwisko lekarza decydującego o przyjęciu do szpitala lub zatrzymaniu w szpitalu bez zgody ewentualnie imię i nazwisko innego lekarza lub psychologa uczestniczącego w podjęciu decyzji o przyjęciu do szpitala Stwierdzam, że Pan/Pani przyjęty(a) - zatrzymany(a) zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (właściwe podkreślić) Uzasadnienie Imię i nazwisko ordynatora (lekarza kierującego oddziałem), zatwierdzającego przyjęcie ( właśc iwe podkreśłi ć). 4. Dane o osobach będących z mocy prawa uczestnikami postępowania sądowego : 1) małżonek ) osoba sprawująca faktyczną opiekę (imię, nazwisko, adres) 3) przedstawiciel ustawowy.... (imię, nazwisko, adres) (miejsce i godzina sporządzenia zawiadomienia) (podpis i piec zęć ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem)

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 736 Załącznik nr 3 pieczęć z akładu opieki zdrowotnej miejscowość, data nr pisma SĄD REJONOWY w.... WYDZIAŁ RODZINNY INIELETNICH ZAWIADOMIENIE O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego - osoby chorej psychicznie - na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy*) - osoby z zaburzeniami psychicznymi - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy*) - osoby z zaburzeniami psychicznymi - na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy*) 1. (nazwa i adres zak ł adu opieki zdrowotnej) zawiadamia, że w dniu o godz... został(a) - przyjęty(a) do szpitala*) - zatrzymany(a) w szpitalu, wycofał(a) zgodę na przyjęcie do szpitala* ) Pan/Pani ur ( imi ę i nazwisko) zamieszkały(a) rodzaj i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny dowód i został(a) zapisany(a) w księdze głównej pod nr Imię i nazwisko lekarza decydującego o przyjęciu ewentualnie imię i nazwisko innego lekarza lub psychologa uczestniczącego w podjęciu decyzji o przyjęciu do szpitala Imię i nazwisko ordynatora (lekarza kierującego oddzia łem ) zatwierdzającego przyjęcie Pan/Pani zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zd rowiu innych osób (właś c iwepodkre s li ć) Uzasadnienie Dane o osobach będących z mocy prawa uczestnikami postępowania sądowego (art. 46 ust. 1 ustawy): 1) małżonek...: ) osoba sprawująca opiekę faktyczną ) przedstawiciel ustawowy *) Niepotrzebne skreślić (i mię, nazwisko, adres) podpis i pieczęć kierownika szpitala

5 Dziennik Ustaw Nr Poz_ 736 Załącznik nr 4 nazwa z akładu opieki zd rowotnej nazwa o dd z iału R e jestr osób przyjętych do szpitala 1) bez zgody - na podstawie art 23, 24, 28, 29 ustawy 2) bez zgody, jeśli zgoda na pobyt została potem wyrażona na oddziale - na podstawie art_ 26 ust_ 1 ustawy 3) niezdolnych do wyrażenia zgody - na podstawie art_ 22 ust_ 5 ustawy 4) w przypadku poważnych wątpliwo ści co do z dolnoś c i wyrażenia zgody - na podstawie art_ 22 ust_ 2 ustawy Podstawa praw na Podpis Data Dat a pr z yj ę cia (w p isa ć Num er księgi Lp_ Imię i nazwisko kierownika urodzenia przyjęcia odpowiedni artykuł głównej oddziału i data ustawy) Załącznik nr 5 pi eczę ć z a k ła du o pieki zd row otnej m ie j scowość, data SĄD REJONOWY w WYDZIAŁ RODZINNY INIELETNICH 1. ZAW I ADOMIENIE o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie prz e bywające j w szpitalu bez jej zgody - na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy (nazwa i adres zakładu opieki zdrow otnej) zawiadamia, że w dniu Pan/Pani ( i mię i nazwisko) ur w rodzaj i nr dokument u stwierd z aj ą c ego tożsamo ść lub inny dowód zamieszkały(a)......_ zapisany(a) w księdze głównej pod nr został(a) wypisany(a) z tutejszego szpitala. 2. Imię i nazwisko ordynatora (lekarza ki e r u j ą c eg o o dd zia łem) wypisującego U z a s a d n i e n i e' I * ) W świet le oko li czności, o których mowa wart. 35 ust. 1 ustawy (podpis i p ieczęć kierownika szpitala psychiatrycznego)

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 736 Załącznik nr 6 pieczęć zakładu opieki zdrowotnej miejscowość, data SĄD REJONOWY w.... WYDZIAŁ RODZINNY INIELETNICH ZAWIADOMIENIE o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym osoby przebywającej 'za swoją później wyrażoną zgodą - w myśl art. 35 ust. 2 ustawy 1. (nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej) zawiadamia, że ustały przewidziane w ustawie przyczyny przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym Pana/Pani ur w.... rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny dowód.... zapisanego(ej) w księdze głównej pod nr Pan/Pani.... wyraził(a) zgodę na pozostanie w szpitalu. 3. Pobyt Pana/Pani.... w szpitalu w ocenie lekarza ,... jest celowy. podpis i pieczęć kierownika szpitala psychiatrycznego Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii. Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69n1, Warszawa P-1. Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69n1, Warszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwło cznie informować na piśmie Wydział' Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. Wydawca: Urząd Rady Ministrów Redakcja: Departament Prawny, Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3, P-29. Skład, druk i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM, Warszawa, ul. Powsińska 69n1, P-1, tel , i , telefaks (22) Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM, Warszawa, ul. Powsińska 69n1. Zam. 755NJ/C/95 ISSN Cena 72 gr (7 200 zł'

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 854 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 131 10868 Poz. 888 888 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u

Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u ISO 9001: 2008 Instrukcja Przyjęcia pacjenta do kompleksowej całodobowej opieki medycznej w ZOL-u Data Imię i nazwisko Podpis Komórka 20.07.11r Elżbieta Sitek Zca Dyr. ds. Pielęgniarstwa Opracowanie: 29.07.11r

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). CZĘŚĆ KARTA PRAW PACJENTA OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niŝ ubezpieczeni. PRAWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem Dziennik Ustaw Nr 292 17065 Poz. 1724 1724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem Na podstawie art. 100 ust. 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo