Nr Informacja. Formy pomocy finansowej dla uczniów i studentów w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1067. Informacja. Formy pomocy finansowej dla uczniów i studentów w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Formy pomocy finansowej dla uczniów i studentów w wybranych krajach Unii Europejskiej Październik 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1067 W niniejszym opracowaniu omówione zostały zasady korzystania przez uczniów szkół średnich oraz studentów z różnych form pomocy finansowej, udzielanej im w czasie pobierania nauki. Zapoznanie się z rozwiązaniami, funkcjonującymi w wybranych krajach starej Unii może być pomocne przy reformowaniu naszego systemu pomocy dla uczącej się i studiującej młodzieży.

2 BSiE 1 Uwagi wstępne Podstawowymi formami pomocy finansowej dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich w omawianych krajach, są: zasiłki rodzinne, przyznawane na dzieci, będące na utrzymaniu rodziców, specjalne zasiłki zwane edukacyjnymi, szkolnymi lub grantami, zasiłki adresowane do uczniów, pobierających naukę poza miejscem zamieszkiwania rodziców, a więc przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania, różnorodne formy dopłat do transportu. Z kolei pomoc dla osób studiujących przybiera najczęściej następujące formy: stypendiów (grantów), będących formą pomocy bezzwrotnej, kredytów nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych, zazwyczaj będących uzupełnieniem stypendium albo formą pomocy dla studentów, nieuprawnionych do otrzymywania stypendium, ulgi podatkowe dla rodziców studenta. We wszystkich krajach europejskich wstępnym warunkiem uzyskania stypendium bądź kredytu studenckiego jest bycie studentem w urzędowo uznanej instytucji szkolnictwa wyższego. W większości krajów pomoc finansowa państwa dotyczy wyłącznie studentów studiujących w pełnym wymiarze (studia stacjonarne). W części krajów do korzystania z pomocy uprawnieni są tylko studenci rozpoczynający studia po raz pierwszy przed uzyskaniem dyplomu pierwszego stopnia (magisterium, licencjatura, etc.). Dotyczy to krajów, udzielających pomocy wyłącznie lub głównie w formie stypendiów. Pomoc państwa kierowana jest albo do studentów o niskich dochodach (rodziny lub własnych) albo też do większości studentów przez określenie maksymalnego pułapu dochodów na stosunkowo wysokim poziomie. Najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie polega na wyłączeniu z pomocy studentów, osiągających dochód powyżej określonego limitu oraz przyznawanie pomocy w pełnym wymiarze, jeżeli dochód studenta jest równy lub mniejszy od ustalonego minimum. Wiele krajów stosuje metodę pośrednią, a mianowicie wysokość pomocy zmniejsza się w miarę wzrostu dochodu studenta. W Holandii, Finlandii i Szwecji studenci, osiągający dochód większy niż ten uprawniający do stypendium lub kredytu, zobowiązani są do zwrotu pod koniec roku części stypendium, wynikającej z różnicy wysokości osiąganego dochodu a limitu dochodu, uprawniającego do stypendium. W niektórych krajach zakres pomocy zależy od tego czy student mieszka z rodzicami, czy jest samodzielny. Studenci uczący się poza miejscem stałego zamieszkania otrzymują zwiększoną pomoc.

3 2 BSiE Większość krajów uznaje studentów za osoby zależne finansowo od rodziców (na ogół do wieku 25 lat), chyba że są to osoby, które założyły już własną rodzinę. Stąd też pomoc uzależniona jest od poziomu dochodu całej rodziny. Pomoc przyznawana jest do stosunkowo wysokiego limitu dochodów, a zatem duży odsetek studentów jest uprawniony do pomocy stypendialnej (i kredytowej). Jeżeli dochód jest większy niż maksimum, upoważniające do otrzymania stypendium, student może uzyskać całość pomocy w postaci kredytu. Podstawowe stypendium uzależnione jest tylko od dochodów własnych studenta (górny limit jest rzadko przekraczany, ponieważ jest wysoki). Dodatek do stypendium przyznawany jest studentom w zależności od dochodów rodziców. Kwota oprocentowanego kredytu uzupełniającego, którą może uzyskać każdy student jest niezależna od poziomu dochodów rodziców. W większości krajów europejskich system pomocy państwa dla studentów opiera się głównie na stypendiach. Kredyty są traktowane jako uzupełnienie stypendium lub jako forma pomocy dla studentów, którzy nie otrzymują stypendiów. Do krajów o największym odsetku studentów, pobierających stypendia należą kraje skandynawskie: Dania (91%), Szwecja (78%), Finlandia (66%), Norwegia (66%) oraz Holandia (78%) i Irlandia (58%). Najmniej studentów korzysta ze stypendiów we Włoszech i Grecji (3%). W Austrii, Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii i Portugalii ze stypendiów korzysta od 14 do 21% studiujących. W krajach tych podatnicy, którzy mają na utrzymaniu studiujące dzieci korzystają z ulg i odliczeń od podatków. Szacuje się, że pomoc w postaci ulg i odpisów stanowi 3/4 ogólnej sumy pomocy udzielanej studiującym przez państwo. Austria Rodzice uprawnieni są do otrzymywania zasiłku rodzinnego na dziecko, znajdujące się na ich utrzymaniu. Uczeń od 9 klasy (tj. w wieku ok. 14 lat), uczący się poza miejscem zamieszkania rodziców może otrzymać szkolny dodatek mieszkaniowy. Wynosi on 1200 euro rocznie. Uczeń od 10 klasy uprawniony jest do zasiłku szkolnego w wysokości 982 euro rocznie. Przyznanie obu tych zasiłków uzależnione jest od sytuacji materialnej rodziców, jak i wyników w nauce. Nie są one bowiem przyznawane uczniom powtarzającym klasę. Istnieje także tzw. dopłata do transportu w wysokości 88 euro. Bez spełnienia kryterium dochodowego może być przyznany specjalny zasiłek dla ucznia, który wymaga wsparcia. Specjalna pomoc jest przeznaczana także dla uczestników wspólnych wyjazdów klasowych np. na narty, czy tzw. zielone szkoły oraz wycieczki szkolne. Z form pomocy dla studiującej młodzieży wymienić należy dodatek rodzinny, wypłacany na wszystkie studiujące dzieci, z pominięciem kryteriów socjalnych, pod warunkiem nie przekroczenia przez nie 26 lat. Ponadto możliwe jest odliczenie od podatku 51 euro miesięcznie na każde studiujące dziecko, za które rodzina otrzymuje dodatek rodzinny. W przypadku dzieci, studiujących poza miejscem zamieszkania rodziców można się ubiegać o odliczenie dodatkowej kwoty. Do bezpośredniej pomocy finansowej państwa należą granty, których wysokość zależy od zamożności rodziców, sytuacji życiowej studenta (studia w mieście rodzinnym czy poza domem, jego pozostawanie w związku małżeńskim, posiadanie dzieci, praca przed studiami) oraz wyników w nauce. Wysokość rocznego grantu w roku akademickim 1999/2000 wynosiła średnio euro, a maksymalnego zawierała się w przedziale euro. W całym systemie szkolnictwa wyższego średnio 14% studentów otrzymuje grant. W przypadku studentów uczelni zawodowych, tzw. Fachhochschule odsetek ten jest wyższy i wynosi 30%.

4 BSiE 3 Inną pomoc bezpośrednią stanowią: dodatki za przejazdy, stypendia za dobre wyniki w nauce, granty na ukończenie studiów (wprowadzone w 1999 r., aby umożliwić studentom, którzy pracowali przez dłuższy okres, dokończenia studiów). Francja Zasiłek rodzinny przyznawany jest na uczącą się młodzież do 18 lub 20 (gdy odbywa praktyczna naukę zawodu) roku życia. Przysługuje on także rodzicom studentów, jeśli ich własny dochód nie przekracza 55% płacy minimalnej (SMIC). Młodzież w wieku do 18 lat ma prawo do tzw. grantu na rozpoczęcie roku szkolnego, który wypłacany jest na początku września, o ile dochód ich rodzin nie przekracza wyznaczonej granicy. Grant ten, w wysokości ok. 244 euro, otrzymuje ok. 3,5 mln uczniów. Uczniowie szkół, kształcących na poziomie średnim, tj. liceów oraz średnich szkół technicznych typu college, mają prawo do jeszcze innego rodzaju grantu tzw. grantu na naukę w szkole średniej. Zasady jego ustalania są różne w zależności od poziomu kształcenia. I tak, uczniowie liceów, bez względu na rezultaty w nauce oraz status szkoły (szkoła publiczna czy prywatna), ale zależnie od sytuacji materialnej rodziny, mają prawo do grantu w wysokość od 1 do 10 tzw. jednostek. Wartość jednej jednostki ustalana jest corocznie i ogłaszana w dzienniku urzędowym i wynosi aktualnie 39,9 euro. Natomiast słuchacze szkół technicznych, zarówno prywatnych jak i państwowych, których rodziny spełniają kryteria dochodowe, mogą otrzymać grant w wysokości 53,97 euro, 171,96 euro oraz 276,24 euro. Tą formą pomocy objętych jest ok. 26% słuchaczy tego typu szkół państwowych i 11% prywatnych. Granty te mogą być powiększone o tzw. bonusy. Są dwa rodzaje tych bonusów: pierwszy w wysokości 428,53 euro, płacony w 3 ratach, drugi w wysokości 167,69 euro, przeznaczony dla słuchaczy szkół technicznych. Ponadto mogą być przyznane tzw. granty adaptacyjne (na wniosek komisji lekarskiej lub pedagogicznej) dla osób uczących się w szkołach specjalnych bądź wymagających leczenia. Grant taki nie może przekraczać 6 jednostek. Pomoc dla studentów przyznawana jest na podstawie kryteriów naukowych lub ekonomicznych. Kryteria ekonomiczne obejmują ocenę sytuacji materialnej studenta, a więc jego dochody własne oraz rodziców. Wielkość dochodów, uprawniająca do uzyskania pomocy materialnej jest ogłaszana raz w roku. Studenci francuscy w wieku poniżej 26 lat, studiujący stacjonarnie i spełniający kryteria dochodowe, mogą ubiegać się o uzyskanie zarówno, grantu socjalnego jak i dodatku mieszkaniowego. Granty przyznawane są także studentom zagranicznym, którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Wysokość tego grantu waha się od 1147 do 3655 euro. Student, któremu przyznano grant, jest zwolniony z czesnego i z opłaty na ubezpieczenie społeczne. W roku akademickim 1998/99 wprowadzono stypendia akademickie, przyznawane studentom, którzy w czasie egzaminów w szkole średniej na baccalaureat otrzymali ocenę bardzo dobrą. Stypendium otrzymują również ci studenci, którzy kwalifikują się do uzyskania grantu socjalnego i zobowiązują się do podjęcia przygotowań w celu dostania się do Ecole Nationale d'administration, Ecole Nationale de Magistrature, na studia medyczne lub do szkół naukowych grandes ecoles. Wysokość tego stypendium w roku akademickim 2000/01 wynosiła ok euro rocznie.

5 4 BSiE W tym samym roku objęto tym stypendium również osoby, przygotowujące się do grande ecole z dziedziny literatury i nauk humanistycznych. W 1999 r. wprowadzono także inne formy pomocy dla studentów. Jedną z nich jest specjalne stypendium bezgotówkowe, zwalniające posiadacza z opłat czesnego i z opłat na ubezpieczenie społeczne. Kolejną formą jest stypendium pierwszego cyklu przeznaczone dla studentów, którym się nie powiodło lub pragną zmienić kierunek studiów, w związku z czym są wyłączeni z normalnego systemu stypendialnego. Istnieją ponadto granty, przyznawane przez komisję akademicką w przypadkach, wymykających się z tradycyjnego systemu przyznawania grantów. Poza systemem grantów istnieje także system nieoprocentowanych pożyczek, spłacanych nie później niż w terminie 10 lat od ukończenia studiów. Pożyczki są przyznawane przez specjalny komitet, a ich liczba zależy od wielkości dostępnych środków. Liczba studentów, otrzymujących pożyczki jest stosunkowo niewielka. Dostępne są także stypendia, przyznawane na podstawie kryteriów akademickich (wyników studiów) studentom mającym podyplomowy stopień akademicki (baccalaureat + 5 lat studiów) lub studiującym, umożliwiające tym studentom zdanie egzaminu konkursowego o wysokim standardzie, jak np. egzamin kategorii A do służby cywilnej. Są to stypendia państwowe przyznawane przez rektora akademii na podstawie propozycji dziekanów wydziałów, wchodzących w skład danej akademii. Granty badawcze na studia DEA oraz stypendia na studia DESS są przyznawane na podstawie kryteriów akademickich, przy czym spośród dwóch studentów o tych samych osiągnięciach akademickich pierwszeństwo w uzyskaniu tego rodzaju pomocy ma student, który w poprzednim roku posiadał uprawnienie do uzyskania pomocy socjalnej. Granty na studia, prowadzące do uzyskania agregation, mogą być przyznane na drugi rok studiów, jeśli przewodniczący sądu konkursowego wyrazi zgodę, oraz na trzeci rok studiów, jeśli student zaliczy prace pisemne. Granty na studia, przygotowujące do egzaminów do służby publicznej przyznają studentom francuskim rektorzy poszczególnych akademii. Wysokości grantów w trzecim cyklu edukacji w roku akademickim 1999/2000 były następujące: na studia do służby cywilnej 3093 euro, DEA i DES 3383 euro, a na agregation 3665 euro. Holandia Od 1 sierpnia 2001 r. obowiązują nowe regulacje w sprawie opłat i wydatków edukacyjnych (WTOS). W stosunku do poprzednich, rozszerzony został krąg osób o niskich dochodach, uprawnionych do otrzymania tzw. zasiłku edukacyjnego, przy czym zasiłek ten może być wypłacany rodzicom (mającym na utrzymaniu uczące się dzieci do lat 18) lub samym uczącym się dorosłym. Wysokość tego zasiłku zależy od liczby uczących się dzieci, ich wieku, rodzaju szkoły, sytuacji materialnej rodziny. Nadmienić należy, że w Holandii wszyscy uczący się w wieku powyżej 16 roku życia zobowiązani są do wnoszenia opłat za naukę. Zasiłek edukacyjny służy przede wszystkim pokryciu tych właśnie opłat. Wysokość tego zasiłku jest zróżnicowana i obejmuje trzy kategorie uczących się: I to uczniowie szkół średnich do 18 roku życia tzw. WTOS 18, II obejmuje uczących się powyżej 18 roku życia zarówno w szkołach średnich, jak i specjalnych VO 18 +, III specjalne kategorie uczących się WTOS 18 +.

6 BSiE 5 Zasiłek edukacyjny WTOS 18 uzależniony jest od dochodu rodziców ucznia i ma na celu pokrycie opłat za naukę (mogą one być pokryte całkowicie lub częściowo) jak i pozostałych kosztów nauki np. zakupu książek, materiałów pomocniczych, transportu do szkoły, zakwaterowania. Zasiłek ten nie podlega opodatkowaniu i nie musi być spłacony. Rodzice dzieci, uczących się do 18 roku życia mają ponadto prawo do zasiłku rodzinnego. Z kolei uczniowie dorośli VO 18 +, niezależnie od dochodów rodziców, mają prawo do tzw. bazowego zasiłku edukacyjnego, wypłacanego w formie stałej kwoty miesięcznej. Zasiłek ten jest wyższy w przypadku zamieszkiwania poza domem rodzinnym. Bazowy zasiłek edukacyjny nie podlega opodatkowaniu. Ponadto uczący się mogą się ubiegać o zasiłek na pokrycie opłat za naukę i innych kosztów nauki. Przyznanie jego uzależnione jest od sytuacji materialnej rodziców. Zasiłek edukacyjny WTOS 18 + adresowany jest do uczących się korespondencyjnie i przyszłych nauczycieli przedmiotów deficytowych (do których nauczania brakuje nauczycieli), którzy nie otrzymują bazowego zasiłku edukacyjnego lub pomocy przewidzianej dla studentów. Wysokość tego zasiłku uzależniona jest od dochodów studenta i godzin spędzonych na naukę. Studenci mają natomiast prawo do pomocy finansowej na pokrycie czesnego oraz innych kosztów. Ta pomoc, o charakterze socjalnym, uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny. Mogą o nią także ubiegać się studenci samotni lub ci, którzy nie mieszkają w domu rodzinnym. Pomoc ta nie musi być spłacona. Niezależnie od dochodów student może zaciągnąć oprocentowaną pożyczkę o ograniczonej wysokości. Studenci, którzy mają prawo do pomocy finansowej w okresie przekraczającym 12 miesięcy, opłacają wyłącznie czesne ustawowe, które jest z reguły niższe aniżeli czesne ustalane przez poszczególne uczelnie. Studenci studiów stacjonarnych, uprawnieni do otrzymywania pomocy finansowej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, płacą czesne ustalone przez administrację uczelni. Wszyscy studenci, którzy otrzymują pomoc finansową, są uprawnieni do korzystania z biletu, uprawniającego do nieograniczonej liczby przejazdów na terenie całej Holandii środkami transportu publicznego. Można wybrać pomiędzy biletem ważnym na przejazdy w czasie dni roboczych tygodnia, lub tylko w czasie weekendów. Bilet na dni robocze upoważnia do nieograniczonego podróżowania w czasie dni roboczych oraz do 40-50% obniżki ceny biletu w czasie weekendów, podczas gdy bilet weekendowy upoważnia do bezpłatnych przejazdów w czasie weekendów i tańszego podróżowania w pozostałe dni tygodnia. Studenci, którzy osiągną wiek 27 lat, nie tracą praw do pomocy finansowej, o ile nieprzerwanie kontynuują studia na tym samym kierunku. Jednak po osiągnięciu wieku 27 lat przyznana im pomoc finansowa ma formę oprocentowanej pożyczki. Nadmienić należy, że studenci mogą ubiegać się o specjalną pomoc finansową na dokończenie studiów, które uległy przedłużeniu z przyczyn od studenta niezależnych lub z powodu wyjątkowych sytuacji osobistych. RFN Kwestie pomocy finansowej dla uczniów (do 9 klasy) reguluje ustawodawstwo poszczególnych landów. Niektóre landy udzielają finansowej pomocy uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania. Młodzież, tj. uczniowie od 10 klasy, uczęszczający zarówno do szkół ogólnych, jak i zawodowych, mają prawo do pomocy państwa (na podstawie federalnej ustawy o pomocy

7 6 BSiE oświatowej Bundesausbildungsfoerderungsgesetz). Pomoc ta ma formę bezzwrotnego grantu, a warunkiem jej uzyskania są zbyt małe dochody rodziców, uniemożliwiające pobieranie nauki. Przy udzielaniu pomocy bierze się też pod uwagę takie czynniki jak: typ szkoły, do jakiej uczęszcza słuchacz, koszty utrzymania ucznia w danej miejscowości, fakt zamieszkiwania ucznia z rodzicami lub poza rodziną, odległość szkoły od miejsca zamieszkania i koszty dojazdu do niej. Wysokość grantu waha się od 192 do 562 euro miesięcznie. Jego zróżnicowanie zależy od wyżej wymienionych czynników. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w podręczniki i szkolne materiały pomocnicze, generalnie w szkołach publicznych podręczniki i bardziej kosztowne pomoce naukowe są wypożyczane na czas nauki. Uczeń może je otrzymać na własność po uiszczeniu pewnej, z reguły niewielkiej kwoty pieniężnej. Istnieją trzy zasadnicze formy pomocy finansowej dla studentów: grant państwowy, pożyczka od państwa w ramach ustawy federalnej o pomocy edukacyjnej, stypendium z fundacji publicznej lub prywatnej. Wysokość grantu państwowego jest zróżnicowana nieco niższa dla studentów z dawnych landów wschodnich. W ramach tego grantu mieści się opłata na ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatek mieszkaniowy. Połowę wypłacanej sumy stanowi grant bezzwrotny, podczas gdy druga połowa jest nieoprocentowaną pożyczką. Zasady spłaty pożyczki uwarunkowane są względami społecznymi i dochodami. Z chwilą przekroczenia maksymalnego okresu studiów, na które była wypłacana pożyczka, studenci z reguły otrzymują fundusze tylko w formie oprocentowanej pożyczki bankowej, choć możliwe są wyjątki, gdy np. istnieje poważne uzasadnienie przyczyn przedłużenia studiów. Stowarzyszenia studenckie oraz wyższe uczelnie także udzielają pożyczek w różnej wysokości, w sytuacjach nadzwyczajnych potrzeb socjalnych. Pomocy finansowej udziela studentom również kilka małych fundacji, głównie regionalnych, zazwyczaj dysponujących środkami prywatnymi. Szczególnie utalentowani studenci mogą otrzymać grant od odpowiedniej fundacji. Fundacje utrzymują zazwyczaj bliskie związki z kościołami, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i przemysłem. Największą fundacją zapewniającą stypendia jest Niemiecka Narodowa Fundacja Stypendialna. Zarówno rząd federalny, jak i rządy w landach wspierają pracę tej fundacji poprzez przekazywanie znaczących środków na jej potrzeby. Poza bezpośrednią pomocą finansową dla studentów z rodzin o niskich dochodach, wszyscy studenci w wieku poniżej 27 lat korzystają z ulg podatkowych, do których są upoważnione ich rodziny. Szwecja Na dzieci do 18 roku życia wypłacany jest zasiłek rodzinny w wysokości 950 koron szwedzkich (SEK) miesięcznie (dane za 2004 r.) Rodzice dzieci, uczących się na poziomie szkoły średniej, otrzymują tzw. grant edukacyjny w wysokości 950 SEK, który może być zwiększony w zależności od dochodu rodziny o 855, 570 lub 285 SEK. Są też przyznawane zasiłki na utrzymanie i zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania ucznia. Ich wysokość waha się od 1190 SEK do 2350 SEK miesięcznie, w zależności od odległości szkoły od miejsca zamieszkania.

8 BSiE 7 Od 1 stycznia 2003 r. z wymienionych form pomocy dla uczących się można korzystać przez okres 10 miesięcy (wcześniej tylko 9 miesięcy). Nauczanie w państwowych uniwersytetach i kolegiach uniwersyteckich jest bezpłatne. Studenci muszą jednak płacić za książki i inne materiały dydaktyczne oraz pokrywać wszelkie koszty utrzymania się w czasie studiów. Prawo do pomocy materialnej mają wyłącznie studenci, którzy studiują w uczelniach, które mają programy studiów zatwierdzone przez rząd. Ten warunek spełniają wszystkie uczelnie państwowe i część prywatnych. Pomoc materialna składa się z grantu i pożyczki zwrotnej. Pożyczka jest znacznie większa od grantu. Student może zrezygnować z pożyczki i ubiegać się tylko o grant. Do pomocy materialnej państwa mają także prawo studenci szwedzcy studiujący za granicą. Spłata pożyczki rozpoczyna się w styczniu, po upływie 6 miesięcy od ukończenia studiów. Pożyczka jest oprocentowana, przy czym wysokość oprocentowania jest ustalana przez rząd każdego roku. Oprocentowanie to w 2000 r. jak i w 2003 r. wynosiło 3,2%. Obowiązującym od 1 lipca 2001 r. systemem pomocy materialnej objęci są wszyscy studenci uniwersytetów i kolegiów, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pod warunkiem, że nie przekroczyli 50 lat. Granty i pożyczki na studia przelicza się na tzw. tygodniową jednostkę studiów i zwykle pomoc jest przyznawana na okres nie dłuższy niż 240 tygodni (12 semestrów). Dopuszczalny jest pewien maksymalny roczny poziom dochodów, niepowodujący zmniejszenia pomocy finansowej. Na wiosnę 2003 r. grant wynosił 582 SEK na tydzień, a pożyczka 1112 SEK, co w sumie daje ok SEK tygodniowo. Wykorzystana literatura 1. Baza danych o systemach edukacyjnych poszczególnych państw europejskich Eurydice European Unit, Eurybase: Data on the Education Systems in Europe, strona internetowa: Eurydice.org. 2. Focus on the Structure of Higher Education I Europe (2003/04) National Trends in the Bologna Process, Eurydice R. Mosakowskiego, Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy. Gdańsk National Summary Sheets on the Educational Systems in Europe and ongoing reform, Eurydice 2003.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI. Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie?

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI. Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie? POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW WSP W ŁODZI PYTANIA I ODPOWIEDZI Czy dzięki stypendiom w WSP w Łodzi można studiować bezpłatnie? Tak, jest to możliwe. Kwota otrzymywanego stypendium jest często wyższa od

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 września 2012 r. Poz. 3848 UCHWAŁA NR XXIII/110/2012 RADY GMINY KOTLIN z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała nr XXVIII/128/2005 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012 Wysokość czesnego na wyższych uczelniach w krajach europejskich znacznie się różni - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej. Najdrożej jest w Anglii, gdzie studenci płacą za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Wojskowa Akademia ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 59/WAT/2014 z dnia 271istopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki /

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki / 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej Data złożenia wniosku... podpis pracownika WSZiA... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki / Proszę o przyznanie zgodnie z regulaminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

UCHWAŁA NR 135 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne UCHWAŁA NR 135 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/190/05 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2005 roku

UCHWAŁA NR XXIII/190/05 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2005 roku UCHWAŁA NR XXIII/190/05 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA nr 65/164/2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z

Bardziej szczegółowo

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XXXVIII/243/2013 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/245/2014 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/245/2014 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR LVI/245/2014 RADY GMINY LUBENIA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 4609 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r.

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/247/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie: pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r.

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r. Tekst jednolity ze zmianami z dnia 16 marca 2015 r. Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 22 września 2014 r. w sprawie: zasad odpłatności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/272/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 28 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/272/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 28 sierpnia 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 180 17912 Poz. 3044, 3045 zujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; 4. opłacie nie podlegają dzieci 6-letnie korzystające ze świadczeń przedszkolnych do 6 godz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. DNS.430 10/2010 Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXII/144/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia..

Uchwała Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia.. Uchwała Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia.. Projekt w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak. Na podstawie art. 90f ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJA UCHWAŁA Nr 294/XXVIII/2005 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR VI/35/2015. RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r.

U C H W A Ł A NR VI/35/2015. RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r. U C H W A Ł A NR VI/35/2015 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r.

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW INFORMACJE O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) W celu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 512 OBWIESZCZENIE NR 16/IV/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat Załącznik do Uchwały nr 16/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów oraz tryb

Bardziej szczegółowo

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r.

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 1412 UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R.

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. w sprawie UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania

Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS. Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Zasady pobierania opłat za drugi kierunek studiów i za przekroczenie limitu punktów ECTS Kraków, 17.09.2012 r. mgr Piotr Szumliński Dział Nauczania Opłaty za drugi kierunek studiów oraz za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO. Tryb studiów Stacjonarne * Niestacjonarne* Miejsce stałego zamieszkania. Adres korespondencyjny studenta

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO. Tryb studiów Stacjonarne * Niestacjonarne* Miejsce stałego zamieszkania. Adres korespondencyjny studenta Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Część A wypełnia student

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Na podstawie art.90 f z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża.

STYPENDIUM SZKOLNE. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Miasta Łomża. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (dotacja celowa w dz. 854, rozdz. 85415 2030 zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty jako zadanie własne gminy)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/517/14 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iława Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 24/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP- 58/13 Zarządzenie Nr 24/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Dochody studenta oraz jego członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym Dochody (w zł) Lp. Członkowie

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 września 2014 r. Poz. 2421 UCHWAŁA NR XLVII/374/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości * W roku akademickim

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości * W roku akademickim Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Teatralnej nr wniosku: data wpłynięcia: - - 20 r. podpis osoby przyjmującej wniosek: uwagi: Komisja Stypendialna Wydziału

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 STYPENDIA SZKOLNE Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2013/2014 Ustawą z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 STYPENDIA SZKOLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA RADOMIA Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Załącznik Nr 1 do uchwały nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I. Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/446/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRYFINO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r.

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola Załącznik do Uchwały Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2012 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2013r. na pytania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

Odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2013r. na pytania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 maja 2013r. na pytania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Pytanie 1: Absolwent studiów II stopnia rozpoczętych w roku 2011/2012, w 2013/2014

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. UCHWAŁA NR XIII/85/2012 RADY GMINY MORZESZCZYN z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży?

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? SZKOLENIA To bardzo popularna forma aktywizacji pozwalająca zdobyć, podnieść i zaktualizować kwalifikacje zawodowe potrzebne do znalezienia zatrudnienia. Największe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 2059 UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA

UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marcinowice.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów (DZ.U z 2004roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/2015 RADY GMINY PABIANICE z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pabianice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY w kfcfflteńcu Ząbkowickim

RADA GMINY w kfcfflteńcu Ząbkowickim RADA GMINY w kfcfflteńcu Ząbkowickim UCHWAŁA NR XLVIII/225/10 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI z dnia 29 października 2010 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 3549 UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa Załącznik do uchwały nr XX/153/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 29 marca 2005 r. R E G U L A M I N udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teranie Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r. UCHWAŁA Nr 240/XXIX/2005 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo