UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA. z dnia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA. z dnia..."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT II WYŁOŻENIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz oraz z 2013 r. poz. 21) uchwala się, co następuje: 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania dnia 18 stycznia 2008 r.). 2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1

2 1) załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwany rysunkiem planu, opracowany w skali 1: 2000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu; 2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 2 Ilekroć w dalszych przepisach uchwały mowa jest o: 1) budynku pomocniczym należy przez to rozumieć garaż lub budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m 2 ; 2) dominancie przestrzennej należy przez to rozumieć budynek, bądź część budynku, wyróżniającą się z otoczenia formą i wysokością, podkreślającą kompozycję urbanistyczną i ułatwiającą orientację w terenie; 3) jezdni głównej należy przez to rozumieć jezdnię lokalizowaną w pasie drogowym przy osi drogi, nie prowadzącą ruchu dojazdowego do przyległych terenów; 4) jezdni serwisowej należy przez to rozumieć jezdnię lokalizowaną w pasie drogowym, prowadzącą ruch dojazdowy do jezdni głównych i terenów przyległych; 5) ogrodzeniu ażurowym należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej ogrodzenia; 6) powierzchni zabudowy należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętego przez wszystkie budynki w stanie wykończonym na działce, wyznaczoną przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi tych budynków na powierzchnię terenu; 7) szyldzie należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, niebędące urządzeniem reklamowym; pod pojęciem szyldu rozumie się również różne formy pylonów o wysokości nie większej niż 40,0 m; 2

3 8) tablicy informacyjnej należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych; 9) urządzeniu reklamowym należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 10) zieleni wysokiej należy przez to rozumieć zadrzewienia o wysokości powyżej 2,0 m Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowę usługową. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczanych na elewacjach budynków, o powierzchni urządzenia nie przekraczającej 20% powierzchni każdej elewacji; 2) dopuszcza się lokalizację: a) szyldów i tablic informacyjnych, b) ogrodzeń, a od strony dróg publicznych ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub w formie żywopłotu, c) obiektów małej architektury. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych, niebezpiecznych i innych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku; 3

4 5) dla budynków z pomieszczeniami wymagającymi komfortu akustycznego stosowanie rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej; 6) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 7) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ich do bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków; 8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 9; 9) dopuszczenie: a) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, b) retencjonowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej oraz ich wtórne wykorzystywanie; 10) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze występowania znalezisk archeologicznych wskazanym na rysunku planu, przy lokalizacji inwestycji, równolegle z pracami ziemnymi ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 1) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) dopuszczenie lokalizacji stróżówek, portierni o powierzchni zabudowy nie większej niż 40,0 m 2 oraz wolno stojących stacji transformatorowych, w pasie terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi drogi publiczne i liniami zabudowy; 3) zakaz lokalizacji obiektów oświatowych i szpitali; 4) na terenach 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 8P/U i 9P/U od strony terenu 1KD-Z, lokalizację przynajmniej jednej ze ścian budynku równolegle do linii zabudowy, w przypadku sytuowania ich w odległości mniejszej niż 30 m od linii rozgraniczającej terenu 1KD-Z; 5) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 70%; 6) udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej nie mniejszy niż 20%, w tym: 4

5 a) lokalizację w miejscach wskazanych na rysunku planu: - rzędu drzew na terenie 3P/U, - pasa zieleni o szerokości nie mniejszej niż 8 m, na terenach 4P/U i 7P/U, b) zagospodarowanie nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej zielenią wysoką, w przypadku lokalizacji wolno stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży od 300 m 2 do 2000 m 2 ; 7) wysokość nie większą niż: a) 13,0 m dla budynków na terenie 3P/U, b) 14,0 m dla budynków na terenie 6P/U, c) 12,0 m dla budynków na pozostałych terenach, d) 20,0 m dla budowli wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczno-użytkową; 8) dowolną geometrię dachów; 9) dopuszczenie lokalizacji: a) dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów, b) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 7, c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust.7 pkt 6, d) kondygnacji podziemnych wysuniętych poza obrys budynków; 10) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyjątkiem działek pod obiekty infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż: a) m 2, b) 50 m 2, w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej; 11) na terenie 3P/U, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/11/21/11, dopuszczenie utrzymania istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez prawa rozbudowy. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) dostęp do przyległych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne z zastrzeżeniem pkt 2; 2) zakaz lokalizacji zjazdów z jezdni głównych z terenów 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G; 3) do czasu przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych na kablowe, zachowania pasów wolnych od zabudowy. 5

6 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych, składach i magazynach: 32 stanowiska postojowe, w tym 2 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, g) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, h) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, i) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-h: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każdych 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych, składach i magazynach: 15 stanowisk postojowych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 20 6

7 stanowisk postojowych, d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych, e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych, f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych, g) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych, h) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-g: 15 stanowisk postojowych; 3) zapewnienie na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 1 i 2; 4) dla dróg wewnętrznych parametry odpowiadające drogom publicznym klasy D dojazdowym; 5) powiązanie: a) dróg wewnętrznych z publicznym układem drogowym, b) sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci; 6) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem wynikających z procesów technologicznych; 7) dopuszczenie: a) robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem pkt 6, b) na terenach 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 8P/U, 9P/U lokalizacji wnętrzowych stacji transformatorowych 110 kv/sn, wyłącznie w przypadku przeznaczenia pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, c) lokalizacji stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu. 8. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 7

8 4 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji: a) tymczasowych obiektów budowlanych, b) ogrodzeń pełnych, c) urządzeń reklamowych; 2) dopuszcza się lokalizację: a) szyldów i tablic informacyjnych, b) obiektów małej architektury. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 4) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 5) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ich do bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków; 6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 7; 7) dopuszczenie: a) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, b) retencjonowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej oraz ich wtórne wykorzystywanie; 8) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem odnawialnych z biomasy; 9) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych. 8

9 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze występowania znalezisk archeologicznych wskazanym na rysunku planu, przy lokalizacji inwestycji, równolegle z pracami ziemnymi ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, przy czym obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą takich części i elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne; 2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jako wolno stojącej; 3) lokalizację na działce budowlanej wyłącznie jednego budynku mieszkalnego; 4) dopuszczenie lokalizacji na działce budowlanej jednego budynku pomocniczego, jako wolno stojącego albo zlokalizowanego bezpośrednio przy granicy działki, a w przypadku garażu, także dobudowanego do budynku mieszkalnego; 5) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 20%, przy czym nie więcej niż 400 m 2 ; 6) udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej nie mniejszy niż 45%; 7) wysokość zabudowy: a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w dachu stromym, lecz nie więcej niż 9,0 m, b) dla budynków pomocniczych nie więcej niż 4,0 m; 8) dachy: a) strome dla budynków mieszkalnych, b) dowolne dla budynków pomocniczych; 9) dopuszczenie lokalizacji: a) dojść i dojazdów, b) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 5, c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 2, d) kondygnacji podziemnych; 10) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyjątkiem działek pod obiekty infrastruktury technicznej, nie mniejszą niż m W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 9

10 użytkowaniu ustala się dostęp do przyległych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne wyznaczone na rysunku planu. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej ustala się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego; 2) zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 3) ustala się: a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci, b) przebudowę napowietrznych sieci infrastruktury technicznej na kablowe; 4) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem pkt Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30% Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji: a) tymczasowych obiektów budowlanych, b) ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych, c) urządzeń reklamowych; 2) dopuszcza się lokalizację: 10

11 a) szyldów i tablic informacyjnych, b) obiektów małej architektury. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zakaz przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku; 5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe; 6) dla budynków z pomieszczeniami wymagającymi komfortu akustycznego stosowanie rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej; 7) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 8) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ich do bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków; 9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 10; 10) dopuszczenie: a) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, b) retencjonowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej oraz ich wtórne wykorzystywanie; 11) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy; 12) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze występowania znalezisk archeologicznych wskazanym na rysunku planu, przy lokalizacji inwestycji, równolegle z pracami ziemnymi ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 11

12 ustala się: 1) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, przy czym obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą takich części i elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne; 2) zakaz lokalizacji szpitali; 3) lokalizację zabudowy jako wolno stojącej, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b; 4) dopuszczenie lokalizacji na działce budowlanej: a) wyłącznie jednego budynku mieszkalnego, b) jednego budynku pomocniczego, jako wolno stojącego albo zlokalizowanego bezpośrednio przy granicy działki, a w przypadku garażu, także dobudowanego do budynku mieszkalnego, c) budynków usługowych, d) dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów, e) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 8, f) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 4, g) kondygnacji podziemnych; 5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m 2 ; 6) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie więcej niż 20%, przy czym nie więcej niż 400 m 2 ; 7) udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej nie mniejszy niż 30%; 8) wysokość budynków: a) mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w dachu stromym, lecz nie więcej niż 9,0 m, b) usługowych nie więcej niż 9,0 m w przypadku dachów stromych i nie więcej niż 7 m w przypadku dachów płaskich, c) pomocniczych nie więcej niż 4,0 m; 9) dachy: a) strome dla budynków mieszkalnych, b) dowolne dla budynków usługowych i pomocniczych; 10) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyjątkiem działek pod obiekty infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż: a) m 2 na terenie 1MN/U, 12

13 b) m 2 na terenie 2MN/U, c) m 2 na terenie 3MN/U. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, ustala się: 1) dostęp do przyległych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne z zastrzeżeniem pkt 2; 2) zakaz lokalizacji zjazdów z jezdni głównych z terenu 2KD-G. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, f) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, g) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, h) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, i) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 13

14 j) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-i: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 20 stanowisk postojowych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów oświatowych: 20 stanowisk postojowych, d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych, e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych, f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych, g) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych, h) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 15 stanowisk postojowych; 3) zapewnienie na działce budowlanej miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 1 i 2, w przypadku lokalizacji funkcji usługowych; 4) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci; 6) przebudowę napowietrznych sieci infrastruktury technicznej na kablowe; 7) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem pkt Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 14

15 6 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U i 8U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się kształtowanie zabudowy: a) na terenie 6U jako dominanty przestrzennej, zlokalizowanej w osi ulicy Kowalewickiej, zgodnie z rysunkiem planu, b) na terenie 7U, jako tworzącego bramę miasta zespołu pięciu dominant przestrzennych, zgodnie z rysunkiem planu: - o szerokości elewacji każdej dominanty od 15 m do 20 m, wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, - z dopuszczeniem połączenia dominant łącznikami; 2) zakazuje się lokalizacji: a) ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych, b) urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczanych: - na elewacjach budynków, o powierzchni urządzenia nie przekraczającej 20% powierzchni każdej elewacji, na terenach 1U, 2U, 3U, 5U i 8U, - wyłącznie na elewacjach pierwszej kondygnacji nadziemnej, na terenach 6U, 7U, c) parkingów naziemnych na terenie 7U; 3) dopuszcza się lokalizację: a) szyldów i tablic informacyjnych, b) obiektów małej architektury. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi; 15

16 4) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku; 5) dla budynków z pomieszczeniami wymagającymi komfortu akustycznego stosowanie rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej; 6) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 7) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ich do bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków; 8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 9; 9) dopuszczenie: a) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, b) retencjonowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej oraz ich wtórne wykorzystywanie; 10) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze występowania znalezisk archeologicznych wskazanym na rysunku planu, przy lokalizacji inwestycji, równolegle z pracami ziemnymi ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 1) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, przy czym obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą takich części i elementów budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie zewnętrzne; 2) zakaz lokalizacji: a) obiektów oświaty i szpitali, b) na terenach 4U i 7U wolno stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży od 300 m 2 do 2000 m 2 3) na terenie 4U zagospodarowanie w powiązaniu z terenem położonym bezpośrednio poza granicą planu; 4) na terenie 6U lokalizację rzędu drzew od strony terenu KD-GPS, w przypadku lokalizacji parkingu naziemnego; 16

17 5) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż: a) 70% na terenie 8U, b) 60% na terenie 5U, 6U, 7U, c) 30% na terenach 1U, 3U, d) w liniach zabudowy na terenie 2U; 6) na terenie 4U zakaz lokalizacji budynków; 7) udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej, nie mniejszy niż: a) 20% na terenach 5U, 6U; 8U, w tym zagospodarowanie nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej zielenią wysoką, w przypadku lokalizacji wolno stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży od 300 m 2 do 2000 m 2, b) 20% na terenach 7U, c) 30% na terenach 1U, 3U, d) 10% na terenie 2U; 4U; 8) na terenach 1U, 2U, 3U zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m 2 ; 9) wysokość zabudowy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: a) do 9,0 m na terenach 1U, 2U, 3U, b) do 12,0 m na terenach 5U i 8U, c) do 20,0 m na terenie 6U, przy czym wysokość dominanty przestrzennej do 25,0 m, d) na terenie 7U: - od 20,0 m do 25,0 m dla dominant przestrzennych, - do 10,0 m dla łączników; 10) dowolną geometrię dachów; 11) dopuszczenie lokalizacji: a) dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów, b) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 lit a i c oraz ust. 3 pkt 7, c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 8, d) kondygnacji podziemnych wysuniętych poza obrys budynków, e) zabudowy na granicy działek budowlanych na terenach 1U i 2U; 12) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyjątkiem działek pod obiekty infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż: 17

18 a) 4500 m 2 na terenie 1U, b) 700 m 2 na terenie 2U, c) 270 m 2 na terenie 4U d) 2000 m 2 na terenie 8U, e) 2700 m 2 na terenie 3U i 7U, f) m 2 na terenie 5U, g) m 2 na terenie 6U. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) dostęp do przyległych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem pkt 2-4; 2) zakaz lokalizacji zjazdów z jezdni głównych z terenów: KD-GPS, 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 5KD-Z, 6KD-Z; 3) z terenu 4KD-Z dopuszczenie lokalizacji jednego zjazdu na teren 8U; 4) dostęp terenu 4U do drogi publicznej położonej poza granicą planu; 5) na terenie 6U na północ od śladu przebiegu ulicy Kowalewickiej, wskazanego na rysunku planu, przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kv na linię kablową, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 7; 6) zachowanie pasów wolnych od zabudowy, do czasu przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych na kablowe: a) innych niż wskazane w pkt 5, b) na działkach budowlanych, przez które nie przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna WN 110 kv, a które znajdują się w zasięgu oddziaływania tej linii; 7) na terenie 8U uwzględnienie w zagospodarowaniu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 18

19 b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, f) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, g) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, h) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 20 stanowisk postojowych, c) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych, d) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych, e) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych, f) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych, g) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 15 stanowisk postojowych; 3) na działce budowlanej zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 1 i 2; 4) dla dróg wewnętrznych parametry odpowiadające drogom publicznym klasy D 19

20 dojazdowym; 5) powiązanie: a) dróg wewnętrznych z publicznym układem drogowym, b) sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci; 6) dopuszczenie przebudowy napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, innych niż wskazane w ust. 6 pkt 5, na kablowe; 7) lokalizację linii kablowej WN-110 kv między liniami rozgraniczającymi drogi publiczne a liniami zabudowy lub w ciągach infrastrukturalnych lub w drogach wewnętrznych; 8) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 9) dopuszczenie: a) robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem pkt 8, b) lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu. 8. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UC/U, 2UC/U, 3UC/U, 4UC/U, 5UC/U, 6UC/U i 7UC/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 lub zabudowę usługową. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) w obrębie obszarów lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2, ustala się wykształcenie przestrzeni między obiektami handlowymi, z priorytetem dla pieszych, z obiektami małej architektury, zielenią; 2) zakazuje się lokalizacji: a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów w przestrzeniach 20

21 o których mowa w pkt 1, b) ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych i przestrzeni, o których mowa w pkt 1, c) urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczanych na elewacjach budynków o powierzchni urządzenia nie przekraczającej 20% powierzchni każdej elewacji; 3) dopuszcza się lokalizację: a) szyldów i tablic informacyjnych, b) obiektów małej architektury. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku; 4) dla budynków z pomieszczeniami wymagającymi komfortu akustycznego stosowanie rozwiązań wynikających z zasad akustyki budowlanej; 5) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 6) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ich do bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków; 7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 8; 8) dopuszczenie: a) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, b) retencjonowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej oraz ich wtórne wykorzystywanie; 9) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze występowania znalezisk archeologicznych wskazanym na rysunku planu, przy lokalizacji inwestycji, równolegle z pracami ziemnymi ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 21

22 1) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) wolno stojących stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy nie większej niż 40,0 m 2, w pasie terenu pomiędzy liniami rozgraniczającymi drogi publiczne i liniami zabudowy, b) na terenie 7UC/U stacji paliw; 3) zakaz lokalizacji obiektów oświatowych i szpitali; 4) dopuszczenie przeznaczenia części obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 na cele produkcji artykułów spożywczych; 5) lokalizację przynajmniej jednej ze ścian budynku równolegle do linii zabudowy od strony terenu: a) 4KD-L, w przypadku sytuowania budynków w odległości mniejszej niż 30,0 m od linii rozgraniczającej terenu 4KD-L, na terenach 1UC/U, 2UC/U, 3UC/U, 4UC/U i 5UC/U, b) 3KD-Z, w przypadku sytuowania budynków w odległości mniejszej niż 30,0 m od linii rozgraniczającej terenu 3KD-Z, na terenach 6UC/U i 7UC/U; 6) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 70%; 7) udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej nie mniejszy niż 20%, w tym: a) lokalizację rzędu drzew na terenach 3UC/U, 4UC/U, 5UC/U, 7UC/U, w miejscach wskazanych na rysunku planu, z uwzględnieniem lokalizacji zjazdów i infrastruktury technicznej, b) zagospodarowanie nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej zielenią wysoką, w przypadku lokalizacji wolno stojącego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 300 m 2, c) zagospodarowanie terenu zielenią wysoką, w formie rzędów lub skupisk drzew oddzielających grupy stanowisk postojowych, w przypadku lokalizacji parkingów naziemnych dla obsługi obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ; 8) wysokość zabudowy, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej: a) do 20,0 m na terenach 6UC/U, 7UC/U, b) od 12,0 do 20,0 m na terenach 1UC/U, 2UC/U, 3UC/U, 4UC/U, 22

23 c) od 10,0 do 20,0 m na terenie 5UC/U; 9) w zakresie estetyki obiektów handlowych: a) zaznaczenie pionowych i poziomych podziałów na elewacji, b) wprowadzenie co najmniej jednej elewacji okiennej lub przeszklonej; 10) dowolną geometrię dachów; 11) dla terenów 6UC/U i 7UC/U połączenie przestrzeni, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przejściem pieszym przez teren 3KD-Z; 12) dopuszczenie lokalizacji: a) dróg wewnętrznych, dojść i dojazdów, b) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 7, c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 8, d) kondygnacji podziemnych wysuniętych poza obrys budynków; 13) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyjątkiem działek pod obiekty infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne, nie mniejszą niż: a) m 2, b) 50 m 2 w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) dostęp do przyległych dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem pkt 2-3; 2) zakaz lokalizacji zjazdów z jezdni głównych z terenów: KD-A, KD-GPS, 3KD-G, 5KD-Z, 6KD-Z; 3) z terenu 4KD-Z: a) zakaz lokalizacji zjazdów na teren 5UC/U, b) dopuszczenie lokalizacji dwóch zjazdów na teren 7UC/U; 4) na terenach 2UC/U, 4UC/U, 5UC/U, na działkach przez które przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna WN-110 kv, jej przebudowę na linię kablową, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 7; 5) zachowanie pasów wolnych od zabudowy, do czasu przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych na kablowe: a) innych niż wskazane w pkt 4, b) na działkach budowlanych, przez które nie przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna WN 110 kv, a które znajdują się w zasięgu oddziaływania tej 23

24 linii; 6) na terenie 7UC/U uwzględnienie w zagospodarowaniu wymagań i ograniczeń wynikających z przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej, zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, f) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, g) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, h) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 2) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, na działce budowlanej zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 20 stanowisk postojowych, c) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych, 24

25 d) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych, e) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych, f) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych, g) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-f: 15 stanowisk postojowych; 3) na działce budowlanej zapewnienie miejsc do przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 1 i 2; 4) dla dróg wewnętrznych parametry odpowiadające drogom publicznym klasy D dojazdowym; 5) powiązanie: a) dróg wewnętrznych z publicznym układem drogowym, b) sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci; 6) dopuszczenie przebudowy napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, innych niż wskazane w ust. 6 pkt 4, na kablowe; 7) lokalizację linii kablowej WN-110 kv w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi drogi publiczne a liniami zabudowy lub w ciągach infrastrukturalnych, lub w drogach wewnętrznych: a) na terenach 2UC/U, 4UC/U, 5UC/U, b) na terenie 7UC/U, w przypadku przebudowy linii; 8) zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 9) dopuszczenie: a) robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem pkt 8, b) na terenie 7UC/U przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej WN-110 kv oraz lokalizację obiektów budowlanych w sąsiedztwie linii, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) lokalizacji stacji transformatorowych wolno stojących lub wbudowanych w budynki o innym przeznaczeniu, 25

26 d) lokalizacji przepompowni ścieków. 8. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30% Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, 3E, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod infrastrukturę techniczną elektroenergetyczną. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych; 2) dopuszcza się lokalizację: a) szyldów i tablic informacyjnych, b) obiektów małej architektury, c) ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub w formie żywopłotu. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) uzyskanie wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku; 4) zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze występowania znalezisk archeologicznych wskazanym na rysunku planu, przy lokalizacji inwestycji, równolegle z pracami ziemnymi ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 1) lokalizację stacji transformatorowej; 2) powierzchnię zabudowy terenu nie większą niż 30%; 3) udział powierzchni biologicznie czynnej terenu nie mniejszy niż 10%; 4) wysokość zabudowy nie większą niż 4 m; 26

27 5) dowolną geometrię dachów. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, dopuszcza się zjazdy na działki budowlane z terenów przyległych dróg publicznych, z wyjątkiem terenu 2KD-G. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem pkt Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30% Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-A, KD-GPS, 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, 5KD-Z, 6KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się przeznaczenie pod drogę publiczną. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) zakaz lokalizacji: a) budynków, z wyjątkiem kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej, b) urządzeń reklamowych, z wyjątkiem umieszczonych w wiatach przystankowych, c) ramp, schodów i pochylni obsługujących obiekty zlokalizowane poza terenami dróg; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) tablic informacyjnych, b) drogowych obiektów inżynierskich, c) wiat przystankowych w strefach lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej, 27

28 d) ogrodzeń związanych z funkcjonowaniem układu drogowego, e) obiektów małej architektury i pomników, f) urządzeń oświetlenia dróg. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych ustaleniami planu oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 2) zagospodarowanie zielenią nieutwardzonych fragmentów terenów; 3) lokalizację rzędu drzew na terenie 3KD-Z, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 8; 4) dopuszczenie lokalizacji drzew w formie rzędów na terenach nie wymienionych w pkt 3, pod warunkiem, że nie koliduje to z ustaleniami zawartymi w ust. 7; 5) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) dopuszczenie dla terenów KD-GPS, 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G: a) lokalizacji zespołu ekranów przeciwhałasowych, b) stosowania w jezdni rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu samochodowego do środowiska; 7) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze występowania znalezisk archeologicznych wskazanym na rysunku planu, przy lokalizacji inwestycji, równolegle z pracami ziemnymi ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się spójne zagospodarowanie w zakresie małej architektury i nawierzchni: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów w granicach terenów tworzących powiązane ze sobą ciągi. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się 1) dopuszczenie lokalizacji zjazdów z zastrzeżeniem: a) dla terenów: KD-A, KD-GPS, 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 5KD-Z, 6KD-Z zakazu lokalizacji zjazdów z jezdni głównych i łącznic; 28

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. Wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M1 w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko Radojewo Umultowo - Umultowo Wschód część A w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/697/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017r.

UCHWAŁA NR XLI/697/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017r. UCHWAŁA NR XLI/697/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Dolna Wilda w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo Jeżewo-tereny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Droga Dębińska w Poznaniu. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Droga Dębińska w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/664/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXXIX/664/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXXIX/664/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... Projekt maj 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pilska w Szczecinku. Na podstawie art. 12 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 14/15/VII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA. z dnia 20 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 3 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 14/15/VII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA. z dnia 20 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 1202 UCHWAŁA NR 14/15/VII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starołęki Małej część A w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. UCHWAŁA NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r. UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Handlowy Franowo w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/510/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012r.

UCHWAŁA NR XXXV/510/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012r. UCHWAŁA NR XXXV/510/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko Radojewo Umultowo Umultowo Wschód część A w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2315 UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU UCHWAŁA NR././ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 3058 UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Główna w Poznaniu część B Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6,

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Lędziny. W związku ze zmianą planu w tekście planu dokonuje się następujących zmian: 1) w 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rada Miasta Lędziny. W związku ze zmianą planu w tekście planu dokonuje się następujących zmian: 1) w 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: UCHWAŁA NR. /../17 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie drogi krajowej S - 1 uchwalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 302 29351 Poz. 4844. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 302 29351 Poz. 4844. z dnia 30 sierpnia 2011 r. 4 844 Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 302 29351 Poz. 4844 UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 4855 nr 16/1392/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2316 UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gołuchów w rejonie ulicy Kwiatowej, w rejonie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI MNICHOWO DZ. NR 299

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI MNICHOWO DZ. NR 299 WÓJT GMINY GNIEZNO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI MNICHOWO DZ. NR 299 UCHWAŁA RADY GMINY GNIEZNO PROJEKT 15/06/2013 GNIEZNO 2013 UCHWAŁA NR XLV / / 2013 RADY GMINY GNIEZNO z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 UCHWAŁA Nr XXXIV/459/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/516/14 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 12 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/516/14 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 12 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/516/14 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 619/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA NR. RADY GMINY OPINOGÓRA z dnia.2012 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2300 UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963. UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 1963 UCHWAŁA Nr 86/15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1260 i 463/19 położonych w Lubaszu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/116/2016 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 września 2016 r.

Poznań, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/116/2016 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 października 2016 r. Poz. 5719 UCHWAŁA NR XXVII/116/2016 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XL/387/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2415 UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Głowno z dnia... r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Głowno z dnia... r. Uchwała Nr... Rady Gminy Głowno z dnia... r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/400/2014 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 15 października 2014 r.

Wrocław, dnia 17 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/400/2014 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 15 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 października 2014 r. Poz. 4386 UCHWAŁA NR LVI/400/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 1815 UCHWAŁA NR XIII/152/2012 RADY GMINY ŁUBOWO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII / 81 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej. Rada Miejska uchwala, co następuje:

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kędzierzyńskiej. Rada Miejska uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/629/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 105 poz. 2320 z dnia 18 czerwca 2009 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. z dnia 29 maja 2014 r.

Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3950 UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r.

Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. Uchwała Nr L/363/09 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice część

Bardziej szczegółowo