UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia..."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) uchwala się, co następuje: 1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (Uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 roku), zwany dalej planem. 2. Integralne części uchwały stanowią: 1) załącznik Nr 1 - rysunek planu, zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty w Poznaniu, opracowany w skali 1 : 1 000; 2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 3. Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu. 2 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nie większym niż 12 stopni; 2) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia większym niż 22 stopnie, co najmniej dwuspadowy lub dach mansardowy; 3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 4) klinie zieleni - należy przez to rozumieć element pierścieniowo-klinowego systemu terenów zieleni miasta Poznania; 5) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 80% całego ogrodzenia; 6) parkingu naziemnym w zieleni - należy przez to rozumieć parking naziemny, na którym każde 5 stanowisk postojowych dla samochodów przedzielone jest zielenią wysoką; 7) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania; 1

2 8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu; 9) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 10) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 11) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę z oznaczeniem urządzeń infrastruktury technicznej; 12) urządzeniach sportowych - należy przez to rozumieć urządzenia i budowle służące uprawianiu sportu na wolnym powietrzu; 13) urządzeniach turystycznych - należy przez to rozumieć urządzenia takie jak: stoły, ławki i ich zadaszenia, kąpieliska, miejsca na ogniska W zakresie przeznaczenia terenu MW/U, dla którego obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej w klinie zieleni. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji: a) reklam wolno stojących, b) tymczasowych obiektów budowlanych, c) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, e) wolno stojących stacji transformatorowych, f) klimatyzatorów, wentylatorów, anten, na elewacjach budynków, g) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ; 2) dopuszcza się lokalizację: a) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m 2, na elewacjach budynków, b) reklam na elewacjach budynków, nieprzesłaniających otworów okiennych, drzwiowych oraz detali architektonicznych, c) reklam na ogrodzeniach, nie wyższych niż ogrodzenia, na których są zlokalizowane, d) tablic informacyjnych, e) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, f) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d-e, g) dróg wewnętrznych, h) obiektów małej architektury, i) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, b) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej, c) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 2

3 d) w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej czy szpitali - zapewnienie dla danego terenu w granicach działki dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku odpowiednio jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej czy terenów szpitali w miastach, e) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą lub planowaną zabudową przesadzenie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń w granicach planu, f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej z dopuszczeniem ich zagospodarowania na terenie lub w zbiornikach retencyjnych; 2) zakazuje się: a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 7, b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe; 3) dopuszcza się: a) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b, b) lokalizację kondygnacji podziemnych, których budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, c) stosowanie w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zasad akustyki budowlanej i architektonicznej. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustala się: 1) ochronę terenu jako fragmentu zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A239; 2) zachowanie brył budynków oznaczonych na rysunku planu jako obiekty chronione planem, bez prawa ich rozbudowy lub nadbudowy. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 42% powierzchni działki budowlanej, c) intensywność zabudowy od 0,1 do 1,75, d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% działki budowlanej, e) dachy o dowolnej geometrii, f) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m 2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne, g) w przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych: szerokość działki nie mniejszą niż 8,0 m, lokalizację jezdni lub pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m, dopuszczenie lokalizacji chodników o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, h) wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 4: 3

4 nie większą niż 12 m dla dachu płaskiego, nie większą niż 16 m dla dachu stromego, w nawiązaniu do istniejących, chronionych planem obiektów; 2) dopuszcza się lokalizację parkingów naziemnych i podziemnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 lit. b. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się uwzględnienie przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewów. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) dostęp działek budowlanych do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem 8 ust. 7 pkt 2; 2) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym: 1,5 stanowiska postojowego, w tym 1 stanowisko dla pojazdów osób niepełnosprawnych na każde 30 mieszkań, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, f) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, g) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, h) na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, i) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, j) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-i: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 3) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 20 stanowisk postojowych, d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych, e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych, f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych, g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe, 4

5 h) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 15 stanowisk postojowych; 4) w przypadku lokalizacji usług nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla pojazdów obsługi i przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 2 i 3; 5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 6) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 7) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego; 8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu W zakresie przeznaczenia terenu U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się teren zabudowy usługowej w klinie zieleni. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji: a) tymczasowych obiektów budowlanych, b) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, d) klimatyzatorów, wentylatorów, anten, na elewacjach budynków, e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 ; 2) dopuszcza się lokalizację: a) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m 2, na elewacjach budynków, b) reklam na elewacjach budynków, nieprzesłaniających otworów okiennych, drzwiowych oraz detali architektonicznych, c) reklam na ogrodzeniach, nie wyższych niż ogrodzenia, na których są zlokalizowane, d) tablic informacyjnych, e) ogrodzeń wyłącznie ażurowych, o wysokości nie większej niż 1,8 m, f) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, g) dróg wewnętrznych, h) obiektów małej architektury, i) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, b) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej, c) w przypadku lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej czy szpitali - zapewnienie dla danego terenu w granicach działki dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku odpowiednio jak dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy związanej ze stałym 5

6 lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej czy terenów szpitali w miastach, d) zachowanie istniejących rzędów drzew wskazanych na rysunku planu, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą techniczną przesadzanie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń, e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, z dopuszczeniem ich zagospodarowania na terenie lub w zbiornikach retencyjnych, f) lokalizację urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacji lub do wód gruntowych, lub powierzchniowych; 2) zakazuje się: a) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 8, b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe; 3) dopuszcza się: a) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b, b) lokalizację kondygnacji podziemnych, których budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, c) nowe nasadzenia, pod warunkiem, że nie kolidują one z infrastrukturą techniczną, d) stosowanie w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zasad akustyki budowlanej i architektonicznej. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustala się ochronę terenu jako fragmentu zespołu urbanistycznoarchitektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A239; 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej, c) intensywność zabudowy od 0,1 do 1,75, d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% działki budowlanej, e) dachy o dowolnej geometrii, f) w przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych: szerokość działki nie mniejszą niż 8,0 m, lokalizację jezdni lub pieszo-jezdni, o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m, dopuszczenie lokalizacji chodników o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, g) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m 2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne, h) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej powierzchnię działki nie mniejszą niż 50 m 2, i) wysokość zabudowy nie większą niż 20 m; 6

7 2) dopuszcza się lokalizację parkingów naziemnych i podziemnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 lit. b. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu ustala się: 1) uwzględnienie przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewów; 2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu; 3) zakaz dostępu dla samochodów do dróg KD-G i KD-Z. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) dostęp działek budowlanych do dróg publicznych poprzez przyległe drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 3; 2) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 37 stanowisk postojowych, w tym 5 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 20 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, h) na każde 100 łóżek w hotelach: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, i) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-h: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 3) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych: 20 stanowisk postojowych, d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych, e) na każde 100 miejsc w teatrach i kinach oraz w salach konferencyjnych i widowiskowych: 5 stanowisk postojowych, f) na każde 100 miejsc w miejscach zgromadzeń: 5 stanowisk postojowych, g) na każde 10 łóżek w szpitalach: 2 stanowiska postojowe, 7

8 h) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-g: 15 stanowisk postojowych; 4) nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla pojazdów obsługi i przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 2 i 3; 5) zachowanie wskazanej na rysunku planu istniejącej magistrali cieplnej, z dopuszczeniem jej przełożenia, w tym na tereny komunikacji; 6) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 7) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 8) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego W zakresie przeznaczenia terenu US, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się teren zabudowy usługowej - usług sportu i rekreacji w klinie zieleni. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji: c) reklam wolno stojących, d) tymczasowych obiektów budowlanych, e) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, f) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, g) wolno stojących stacji transformatorowych, h) klimatyzatorów, wentylatorów, anten, na elewacjach budynków; 2) dopuszcza się lokalizację: a) jako uzupełnienie funkcji podstawowej, usług: biurowych, szkolnictwa wyższego, handlu, gastronomii, b) urządzeń sportowych, c) urządzeń turystycznych, d) reklam na elewacjach budynków, nieprzesłaniających otworów okiennych, drzwiowych oraz detali architektonicznych, e) reklam na ogrodzeniach, nie wyższych niż ogrodzenia, na których są zlokalizowane, f) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m 2, na elewacjach budynków, g) tablic informacyjnych, h) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, z uwzględnieniem lit. i, i) ogrodzeń ażurowych dla zabezpieczenia boisk sportowych, o wysokości większej niż 1,8 m, j) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. f, g, k) dróg wewnętrznych, l) obiektów małej architektury, m) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 8

9 a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, b) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, c) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, d) zachowanie istniejących rzędów drzew wskazanych na rysunku planu, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą techniczną przesadzanie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń, e) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub w zbiornikach retencyjnych; 2) zakazuje się: a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 7, b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe; 3) dopuszcza się: a) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b, b) lokalizację kondygnacji podziemnych, których budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, c) nowe nasadzenia, pod warunkiem, że nie kolidują one z infrastrukturą techniczną, d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej, e) stosowanie w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zasad akustyki budowlanej i architektonicznej. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustala się: 1) ochronę terenu jako fragmentu zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A239; 2) zachowanie bryły budynku oznaczonego na rysunku planu jako obiektu chronionego planem, bez prawa rozbudowy lub nadbudowy. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej, c) intensywność zabudowy od 0,1 do 1,05, d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% działki budowlanej, e) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m 2, z wyjątkiem działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne, f) w przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych: szerokość działki nie mniejszą niż 8,0 m, lokalizację jezdni lub pieszo-jezdni, o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m, dopuszczenie lokalizacji chodników o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m, 9

10 g) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 2) dopuszcza się: a) dachy o dowolnej geometrii, b) lokalizację parkingów naziemnych w zieleni i podziemnych, c) przekrycia namiotowe oraz pneumatyczne, o wysokości nie większej niż 10,0 m, d) lokalizację zadaszeń membranowych o wysokości nie większej niż 12,0 m, e) lokalizację masztów oświetleniowych boisk o wysokości nie większej niż 15,0 m. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się uwzględnienie przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewów. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) dostęp działek budowlanych do przyległej drogi publicznej zlokalizowanej poza planem lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem 8 ust. 7 pkt 2; 2) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach szkolnictwa wyższego: 10 stanowisk postojowych, w tym 1 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 3) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, b) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 20 stanowisk postojowych, c) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej w obiektach szkolnictwa wyższego: 20 stanowisk postojowych, d) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych, e) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 15 stanowisk postojowych; 4) w przypadku lokalizacji usług uzupełniających nakaz zapewnienia na działce budowlanej stanowisk postojowych dla pojazdów obsługi i przeładunku towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 2 i 3; 5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 6) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 7) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, 10

11 b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego; 8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu W zakresie przeznaczenia terenu ZP, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się teren zieleni urządzonej z obiektami rekreacyjnymi w klinie zieleni. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się lokalizację kolektora deszczowego i urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe; 2) zakazuje się lokalizacji: a) reklam wolno stojących, b) nowych budynków, c) tymczasowych obiektów budowlanych, d) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, e) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, f) wolno stojących stacji transformatorowych, g) klimatyzatorów, wentylatorów, anten, na elewacjach budynków, h) dróg wewnętrznych; 3) dopuszcza się: a) zachowanie istniejącego budynku służącego funkcji sportowo-rekreacyjnej, b) lokalizację urządzeń sportowych, c) lokalizację urządzeń turystycznych, d) lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych, e) lokalizację tablic informacyjnych, f) stosowanie szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m 2, na elewacjach budynków, g) stosowanie reklam na elewacjach budynków, nieprzesłaniających otworów okiennych, drzwiowych oraz detali architektonicznych, h) stosowanie reklam na ogrodzeniach, nie wyższych niż ogrodzenia, na których są zlokalizowane, i) lokalizację sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. e-f, j) lokalizację ogrodzeń wyłącznie ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, z uwzględnieniem lit. k, k) lokalizację ogrodzeń ażurowych dla zabezpieczenia boisk sportowych o wysokości większej niż 1,8 m, l) lokalizację obiektów małej architektury, m) lokalizację dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych, n) lokalizację i przebudowę urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, b) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej, z dopuszczeniem stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, c) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 11

12 d) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą przesadzenie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń w granicach planu, e) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub w zbiornikach retencyjnych; 2) zakazuje się: a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt 6, b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa stałe; 3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustala się: 1) ochronę terenu jako fragmentu założenia parkowo-rekreacyjnego wraz z istniejącymi budynkami, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A290; 2) ochronę terenu jako fragmentu zespołu urbanistyczno-architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 5% powierzchni działki budowlanej, b) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,2, c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 75% działki budowlanej, d) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 6 ha, z wyjątkiem działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną, e) dachy o dowolnej geometrii, f) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m; 2) dopuszcza się lokalizację: a) parkingów naziemnych w zieleni, b) przekryć namiotowych oraz pneumatycznych, o wysokości nie większej niż 10,0 m, c) zadaszeń membranowych o wysokości nie większej niż 12,0 m, d) masztów oświetleniowych boisk o wysokości nie większej niż 25,0 m. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się uwzględnienie przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewów. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) dostęp terenu do przyległych dróg publicznych, w tym położonych poza planem; 2) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, b) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenów sportu i rekreacji: 20 stanowisk postojowych, w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 12

13 3) na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej niż: a) na każde 1000 m 2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 15 stanowisk postojowych, b) na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenu sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych; 4) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 5) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 6) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego; 7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu W zakresie przeznaczenia terenu ZO/WS/ZZ, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się teren zieleni otwartej lub wód powierzchniowych śródlądowych w klinie zieleni. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) zakaz lokalizacji: a) reklam wolno stojących, b) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem trakcji tramwajowej, d) wolno stojących stacji transformatorowych; 2) dopuszczenie: a) zachowania istniejących obiektów budowlanych służących funkcji sportowej, w strefie zabudowy sportowo-rekreacyjnej wskazanej na rysunku planu, bez prawa ich rozbudowy lub nadbudowy, b) zachowania istniejących ogrodzeń, c) lokalizacji urządzeń sportowych, d) lokalizacji urządzeń turystycznych, e) lokalizacji ścieżek pieszych i rowerowych, innych niż ciągi oraz dojścia i dojazdy, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. e-g, f) tablic informacyjnych, g) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, d, h) lokalizacji obiektów małej architektury, i) lokalizacji urządzeń budowlanych, dojść, dojazdów, j) lokalizacji i przebudowy urządzeń i obiektów ochrony przeciwpowodziowej, k) lokalizacji urządzeń wodnych. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenu, 13

14 b) odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej, z dopuszczeniem stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, c) zachowanie istniejących rzędów drzew wskazanych na rysunku planu, a w przypadku ich kolizji z infrastrukturą techniczną przesadzanie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń, d) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzanie ich do zbiorników retencyjnych; 2) dopuszcza się nowe nasadzenia, pod warunkiem, że nie kolidują one z infrastrukturą techniczną; 3) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem ust. 7 pkt W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, a także granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustala się ochronę terenu jako fragmentu zespołu urbanistycznoarchitektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) powierzchnię zabudowy nie większą niż 15% powierzchni terenu, w strefie zabudowy sportowo-rekreacyjnej wskazanej na rysunku planu, b) intensywność zabudowy od 0,01 do 0,3, c) wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% działki budowlanej, e) lokalizację ciągu pieszo-rowerowego w strefie wskazanej na rysunku planu, f) lokalizację ciągów pieszych w strefie wskazanej na rysunku planu, g) lokalizację dojść i dojazdów zapewniających dostęp do linii brzegowej rzeki Warty, w strefie wskazanej na rysunku planu, h) na przedłużeniu terenu KD-G lokalizację mostu drogowego, zgodnie z rysunkiem planu, wyposażonego w jezdnię, torowisko tramwajowe oraz dwustronne ścieżki pieszo-rowerowe; 2) dopuszcza się: a) dachy o dowolnej geometrii, b) lokalizację przekryć namiotowych oraz pneumatycznych, o wysokości nie większej niż 10,0 m, c) lokalizację zadaszeń membranowych o wysokości nie większej niż 12,0 m, d) lokalizację masztów oświetleniowych boisk, o wysokości nie większej niż 15,0 m, e) lokalizację parkingów w zieleni, w strefie zabudowy sportowo-rekreacyjnej. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) uwzględnienie przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury technicznej przy realizacji nasadzeń drzew i krzewów; 2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z możliwości występowania zjawisk geodynamicznych, takich jak osuwiska; 3) uwzględnienie w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, w szczególności lokalizację elementów 14

15 zagospodarowania dopuszczonych w ustaleniach planu na tym obszarze, pod warunkiem, że nie utrudni to ochrony przed powodzią; 4) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) dostęp terenu do przyległych dróg publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem 8 ust. 7 pkt 2; 2) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 3) lokalizację istniejącej magistrali cieplnej, zgodnie z rysunkiem planu; 4) lokalizację istniejącej magistrali wodociągowej, zgodnie z rysunkiem planu; 5) lokalizację projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej WN-110kV, zgodnie z rysunkiem planu; 6) lokalizację istniejącego kolektora burzowego oraz projektowanego kolektora deszczowego i burzowego, zgodnie z rysunkiem planu; 7) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; 8) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego W zakresie przeznaczenia terenów: KD-G, KD-Z, KD-D, KD-Dxs, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się tereny dróg publicznych. 2. Ustala się drogi publiczne: 1) klasy głównej, oznaczoną symbolem KD-G; 2) klasy zbiorczej, oznaczoną symbolem KD-Z; 3) klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KD-D, KD-Dxs. 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) nakazuje się zachowanie w granicach poszczególnych terenów spójnego rozwiązania elementów wyposażenia drogi, takich jak: nawierzchnie, latarnie, mała architektura, tablice informacyjne; 2) zakazuje się lokalizacji: a) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu, b) reklam, za wyjątkiem reklam umieszczonych w wiatach przystankowych, c) tymczasowych obiektów budowlanych; 3) dopuszcza się lokalizację: a) drogowych obiektów inżynierskich, b) wiat przystankowych komunikacji zbiorowej, c) sieci infrastruktury technicznej. 4. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, b) dla terenu KD-G odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji burzowej lub deszczowej, 15

16 c) dla terenu KD-Dxs zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej, d) dla terenów KD-Z i KD-D odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej, lub zagospodarowanie ich na terenie; e) zachowanie istniejących rzędów drzew wskazanych na rysunku planu, a w przypadku ich kolizji z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną przesadzanie ich lub wprowadzenie nowych nasadzeń; 2) dopuszcza się nowe nasadzenia w pasie drogowym, pod warunkiem, że nie kolidują one z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną. 5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i tablic informacyjnych. 6. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 2) dla terenu KD-G: a) lokalizację dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu, z dopuszczeniem odcinka jednojezdniowego na połączeniu z mostem, b) lokalizację dwustronnych chodników, c) lokalizację dwustronnych ścieżek rowerowych, d) lokalizację torowiska tramwajowego, e) lokalizację przystanku autobusowego w zatoce, z zastrzeżeniem lit. f, f) lokalizację przystanku tramwajowego z dopuszczeniem przystosowania go do obsługi komunikacji autobusowej, g) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów, h) lokalizację tunelu do przeprowadzenia pieszo-jezdni, zgodnie z rysunkiem planu; 3) dla terenu KD-Z lokalizację elementów pasa drogowego lub ich fragmentów, w nawiązaniu do zagospodarowania drogi położonej poza granicami planu; 4) dla terenu KD-D: a) lokalizację jezdni, b) lokalizację jednostronnego chodnika; 5) dla terenu KD-Dxs: a) lokalizację pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m, z uwzględnieniem lit. b, b) dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezdnię i jednostronny chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową. 7. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) zakaz lokalizacji budynków, z wyjątkiem kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej; 2) zakaz lokalizacji nowych zjazdów z terenów KD-G i KD-Z, z wyjątkiem zjazdu na teren KDWxs; 3) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na rysunku planu; 4) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu KD-Dxs ograniczeń wynikających z lokalizacji wału przeciwpowodziowego. 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 16

17 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników i ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym; 2) parametry nie definiowane planem zgodnie z klasyfikacją; 3) na terenie KD-G: a) zachowanie istniejącej magistrali wodociągowej, istniejącego kolektora burzowego, istniejącej magistrali cieplnej, zgodnie z rysunkiem planu, b) uwzględnienie projektowanego kolektora deszczowego, projektowanego kolektora ogólnospławnego, zgodnie z rysunkiem planu; 4) na terenie KD-Z zachowanie istniejącej magistrali cieplnej; 5) na terenie KD-D: a) zachowanie istniejącego kolektora burzowego, zgodnie z rysunkiem planu, b) uwzględnienie projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej WN-110 kv, zgodnie z rysunkiem planu; 6) na terenie KD-Dxs: a) zachowanie istniejącego kolektora burzowego, zgodnie z rysunkiem planu, b) uwzględnienie projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej WN-110 kv, zgodnie z rysunkiem planu; 7) dopuszczenie stosowania dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, w tym rozwiązań przeciwhałasowych ograniczających hałas samochodowy oraz tramwajowy, z wyjątkiem ekranów akustycznych; 8) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 9) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego W zakresie przeznaczenia terenów: 1KDWxs, 2KDWxs, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, ustala się tereny dróg wewnętrznych. 2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) nakazuje się zachowanie w granicach poszczególnych terenów spójnego rozwiązania elementów wyposażenia drogi, takich jak: nawierzchnie, latarnie, mała architektura, tablice informacyjne; 2) zakazuje się lokalizacji: a) ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu, b) reklam, c) tymczasowych obiektów budowlanych, d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 3) dopuszcza się lokalizację: a) drogowych obiektów inżynierskich, b) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d. 3. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, 17

18 b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej; 2) dopuszcza się nowe nasadzenia w pasie drogowym, pod warunkiem, że nie kolidują one z parametrami drogi i infrastrukturą techniczną. 4. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i tablic informacyjnych. 5. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się: 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 2) dla terenu 1KDWxs: a) lokalizację pieszo-jezdni, z uwzględnieniem lit. b, b) dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezdnię i jednostronny chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową; 3) dla terenu 2KDWxs: a) lokalizację pieszo-jezdni, z uwzględnieniem lit. b i c, b) dopuszczenie zamiany pieszo-jezdni na jezdnię i jednostronny chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową, c) lokalizację placu do zawracania do czasu realizacji drogi na terenie 1KDWxs; 4) szerokość dla: a) jezdni szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, b) pieszo-jezdni szerokość nie mniejszą niż 5,0 m, c) chodnika szerokość nie mniejszą niż 1,5 m, d) placu do zawracania wymiary na nieprzelotowym odcinku drogi jak dla placów do zawracania samochodów osobowych na drogach publicznych. 6. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) zakaz lokalizacji budynków; 2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się: 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, pieszo-jezdni, chodników i ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym; 2) dopuszczenie stosowania dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, w tym elementów uspokojenia ruchu; 3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 4) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci: a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego. 10 Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 18

19 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 19

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Droga Dębińska w Poznaniu. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Droga Dębińska w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r.

UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. UCHWAŁA NR XXXVII/624/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Głównej i Zawady w Poznaniu. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Pawłowickiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/697/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017r.

UCHWAŁA NR XLI/697/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017r. UCHWAŁA NR XLI/697/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Dolna Wilda w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA POZNANIA z dnia.r. Wyłożenie do publicznego wglądu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Handlowe M1 w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r.

Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR XLIII/405/2017 RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... Projekt maj 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. UCHWAŁA NR LXXI/1110/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa przemysłowa przy ul. Warszawskiej w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 136 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo Jeżewo-tereny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Starołęki Małej część A w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA. z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA. z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT II WYŁOŻENIE w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/664/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXXIX/664/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. UCHWAŁA NR XXXIX/664/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 14/15/VII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA. z dnia 20 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 3 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 14/15/VII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA. z dnia 20 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 1202 UCHWAŁA NR 14/15/VII RADY MIASTA PUSZCZYKOWA z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko Radojewo Umultowo - Umultowo Wschód część A w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 2648 UCHWAŁA NR XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r. UCHWAŁA NR LIV/721/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Handlowy Franowo w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

Projekt etap wyłożenia do wglądu publicznego od r. do r. RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU UCHWAŁA NR././ RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/90/2011 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pilska w Szczecinku. Na podstawie art. 12 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA nr... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/116/2016 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 września 2016 r.

Poznań, dnia 3 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/116/2016 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 października 2016 r. Poz. 5719 UCHWAŁA NR XXVII/116/2016 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/510/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012r.

UCHWAŁA NR XXXV/510/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012r. UCHWAŁA NR XXXV/510/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko Radojewo Umultowo Umultowo Wschód część A w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (obszar położony pomiędzy ul. Zagrodową

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia...

UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... UCHWAŁA NR... Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11379 UCHWAŁA Nr XXXIV/459/2013 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo UCHWAŁA NR.... RADY GMINY LUBICZ z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Mosinie z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... Projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerczewo część A w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI MNICHOWO DZ. NR 299

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI MNICHOWO DZ. NR 299 WÓJT GMINY GNIEZNO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI MNICHOWO DZ. NR 299 UCHWAŁA RADY GMINY GNIEZNO PROJEKT 15/06/2013 GNIEZNO 2013 UCHWAŁA NR XLV / / 2013 RADY GMINY GNIEZNO z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. z dnia 29 maja 2014 r.

Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3950 UCHWAŁA NR V/45/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/159/12 RADY GMINY LUBASZ z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1260 i 463/19 położonych w Lubaszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lipca 2012 r. Poz. 3058 UCHWAŁA NR XXIII/157/2012 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 302 29351 Poz. 4844. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 302 29351 Poz. 4844. z dnia 30 sierpnia 2011 r. 4 844 Dziennik Urzćdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 302 29351 Poz. 4844 UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 4855 nr 16/1392/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Główna w Poznaniu część B Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/837/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 października 2009 roku

UCHWAŁA NR LXI/837/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 października 2009 roku UCHWAŁA NR LXI/837/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 13 października 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Samotnej w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 3980 UCHWAŁA NR XXXI/634/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru JUNIKOWO POŁUDNIE w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXV/252/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 20/27 przy ulicy Gawrona w Rakowni

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 2300 UCHWAŁA NR VII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r.

Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. Uchwała nr. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 513/XLIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 18 września 2014 r.

Poznań, dnia 15 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 513/XLIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 18 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 października 2014 r. Poz. 5313 UCHWAŁA NR 513/XLIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 18 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR 205 I 206 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNIKI DUCHOWNE, GMINA GNIEZNO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR 205 I 206 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNIKI DUCHOWNE, GMINA GNIEZNO WÓJT GMINY GNIEZNO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR 205 I 206 W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNIKI DUCHOWNE, GMINA GNIEZNO UCHWAŁA RADY GMINY GNIEZNO PROJEKT 28/07/2013 GNIEZNO 2013 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miasta Działdowo z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Miasta Działdowo z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Miasta Działdowo z dnia... w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo w rejonie ulicy Mławskiej Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r.

Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 2315 UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY GMINY KOŚCIAN z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie

Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Uchwała Nr../.../16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia...

UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... UCHWAŁA Nr/.../2014 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia... w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UCHWAŁA NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UCHWAŁA NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI Przeciszów 2016 UCHWAŁA Nr. RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. UCHWAŁA NR 762/10 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŝonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 22 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 22 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług oświaty przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/118/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015r.

UCHWAŁA NR XV/118/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015r. UCHWAŁA NR XV/118/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 498/XLVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/453/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 12 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/453/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 12 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR L/453/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecińska II w Szczecinku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/ 292 /2013 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/ 292 /2013 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Poz. 3949 UCHWAŁA NR XXXV/ 292 /2013 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 2045 UCHWAŁA NR XXXII/192/13 RADY GMINY CHORKÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo