Sprawa numer DA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa numer DA.261.12.15"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Sprawa numer DA Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku 2015 o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 3.1. przynajmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w 2 ust. 1, 3.2. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 2.2 oraz 2.3 niniejszej SIWZ, 3.3. pozostałe dokumenty w imieniu konsorcjum składa ten lub ci spośród Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, od których niniejsza SIWZ lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku, 3.4. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania. 10. W postępowaniu nie będzie żądane wadium. 11. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 13. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 14. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 15. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 16. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 19). W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 17. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być Strona 2 z 25

3 sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 18. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp 20. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia r. 21. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 22. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 12, 15, 16, 19, 20 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 23. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 24. Kompletna oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone), oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej trzech usług z zakresu świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każda. Maksymalna liczba usług, która będzie stanowiła podstawę oceny ofert to 10, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kompetencje, Strona 3 z 25

4 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ), 2.2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ), 2.3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) (załącznik nr 4 do SIWZ), 2.4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech usług z zakresu świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości co najmniej ,00 złotych brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Lokalizacja Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi, tj. zakwaterowanie, wyżywienie uczestników oraz wynajem sal wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowane były w jednym obiekcie/kompleksie obiektów Zamawiający wymaga, aby obiekt, w którym realizowane będą usługi był zlokalizowany w odległości maksymalnie 50 km od centrum Warszawy (liczonego od Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1). Zamawiający będzie weryfikował odległość za pomocą narzędzia maps.google.pl, jako najkrótszą trasę od adresu: PKiN, Plac Defilad 1, Warszawa do adresu obiektu hotelowego, w którym realizowane będą usługi. Strona 4 z 25

5 Zamawiający wymaga, aby w odległości nie większej niż 600 m od obiektu, w którym zlokalizowane będą usługi znajdował się przystanek kolejowy lub autobusowy przystanek Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Zamawiający będzie weryfikował odległość za pomocą narzędzia maps.google.pl. W przypadku gdy w odległości do 600 m od obiektu, w którym zlokalizowane będą usługi nie znajduje się przystanek kolejowy lub autobusowy przystanek Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport dla uczestników szkolenia z Warszawy (parking przed PKiN, Plac Defilad 1) pierwszego dnia szkolenia do obiektu, w którym realizowane będą usługi oraz ostatniego dnia szkolenia z obiektu do Warszawy (parking przed PKiN, Plac Defilad 1). Koszt transportu doliczony zostanie przez Wykonawcę do kosztów szkolenia i zawarty w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ Terminy szkoleń Zamawiający zrealizuje 27 sesji szkoleniowych w następujących terminach: kwietnia 2015r kwietnia 2015r kwietnia 2015r kwietnia 2015r maja 2015r maja 2015r maja 2015r maja 2015r czerwca 2015r czerwca 2015r czerwca 2015r czerwca 2015r czerwca 2015r sierpnia 2015r września 2015r września 2015r września 2015r września 2015r października 2015r października 2015r października 2015r października 2015r października 2015r października 2015r listopada 2015r listopada 2015r listopada 02 grudnia 2015r W przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zakłada się możliwość uzgodnienia innego terminu szkolenia, dogodnego zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. O konieczności zmiany terminu szkolenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 5 dni przed terminem realizacji szkolenia Liczba uczestników Zamawiający przewiduje udział w szkoleniach, o których mowa w pkt. od do , 24 uczestników i 2 trenerów/organizatorów, czyli łącznie liczba osób korzystająca z jednego szkolenia wynosi 26 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia Strona 5 z 25

6 liczby uczestników każdego szkolenia (nie więcej jednak niż o 30%) w stosunku do pierwotnych założeń Zamawiający przewiduje udział w szkoleniach, o których mowa w pkt. od do , 25 uczestników i 2 trenerów/organizatorów, czyli łącznie liczba osób korzystająca z jednego szkolenia wynosi 27 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników każdego szkolenia (nie więcej jednak niż o 30%) w stosunku do pierwotnych założeń Liczba uczestników każdorazowo będzie korygowana przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia Wymagania wobec usług hotelowych Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w obiekcie hotelarskim o standardzie minimum 3 gwiazdek lub równoważnym, tj. spełniającym wymogi standardu 3- gwiazdkowego określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Zamawiający przewiduje, ze w ramach każdego szkolenia z zakwaterowania korzystać będzie 24 (w przypadku szkoleń wymienionych w punktach ) lub 25 (w przypadku szkoleń wymienionych w punktach ) uczestników (zakwaterowanie w pokojach 2-os.) i 2 trenerów/organizatorów (zakwaterowanie w pokojach 1-os.) Zamawiający zakłada, że liczba osób korzystających z zakwaterowania w ramach szkolenia może być mniejsza niż liczba osób w nim uczestniczących (nie więcej jednak niż o 50%) w stosunku do pierwotnych założeń Pokoje powinny być wyposażone w pojedyncze łóżka, pełny węzeł sanitarny, telewizor, bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego. W każdym pokoju powinna być dostępna butelkowana woda gazowana i niegazowana. Temperatura w pokojach nie może być niższa niż 21 stopni Celsjusza (nie dopuszcza się grzejników przenośnych) Zamawiający przewiduje możliwość zarezerwowania na życzenie uczestnika szkolenia pokoju 1-os. zamiast 2-os. Dopłata do pokoju 1-os. dokonywana będzie bezpośrednio przez uczestnika szkolenia na rzecz hotelu Obiekt hotelarski powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Wykonawca jest odpowiedzialny za zakwaterowanie uczestników szkolenia, zgodnie z wytycznymi, które zostaną przesłane przez Zamawiającego na min. 5 dni przed terminem szkolenia Wykwaterowanie uczestników szkolenia następuje po zakończeniu szkolenia (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego harmonogramem) Uczestnicy szkolenia mają możliwość bezpłatnego parkowania na parkingu hotelowym na czas trwania szkolenia Wykonawca zapewni informację nt. tytułu, lokalizacji i terminów szkolenia na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych poprzez zamieszczenie stosownych oznaczeń na terenie obiektu hotelowego (minimum na recepcji i w pobliżu sali konferencyjnej) Wymagania wobec usług restauracyjnych Usługi restauracyjne obejmują serwis kawowy oraz 3 posiłki, serwowane zgodnie z ramowym harmonogramem szkoleń zawartym w pkt. 2.7: Serwis kawowy: serwowany w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uzupełniany na bieżąco w trakcie trwania szkolenia, obejmujący: napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (butelkowana woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), min. 2 rodzaje świeżych owoców, min. 2 rodzaje ciastek kruchych i/lub wypieków, cukier, cytryna, śmietanka do kawy. Strona 6 z 25

7 Śniadanie: serwowane w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uwzględniające dania mięsne i wegetariańskie, obejmujące: min. 3 dania ciepłe (np. jajka, kiełbaski, naleśniki), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, dżemy, płatki śniadaniowe), min. 2 sałatki, min. 3 rodzaje pieczywa, min. 3 rodzaje świeżych warzyw i owoców, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych, mleko), cukier, cytryna, śmietanka do kawy, masło Obiad: serwowany w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uwzględniające potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmujący: dania ciepłe (min. 2 zupy, min. 3 dania główne, min. 3 rodzaje dodatków np. ryż, ziemniaki, kasza, warzywa), min. 2 sałatki, min. 2 rodzaje deseru (np. ciasta, owoce, lody), napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytryna, śmietanka do kawy Kolacja: serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uwzględniająca potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmująca: dania ciepłe (min. 3 dania), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, ryby), min. 2 sałatki, min. 3 rodzaje pieczywa, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, masło Szczegółowe menu posiłków serwowanych podczas każdego szkolenia, zgodne z wytycznymi zawartymi w pkt 2.5, zostanie uzgodnione z Zamawiającym na podstawie 2 propozycji przedstawionych przez Wykonawcę, nie później niż na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia. Menu powinno być zróżnicowane w poszczególnych dniach trwania szkolenia Na życzenie Zamawiającego Wykonawca uwzględni w menu dania dietetyczne (np. dania spełniające wymogi diety bezglutenowej, wegańskiej itp.) Serwis kawowy zlokalizowany będzie w sali konferencyjnej, w której odbywa się szkolenie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie Śniadanie, obiad i kolacja serwowane będą w odrębnej sali restauracyjnej zarezerwowanej do dyspozycji uczestników szkolenia, wyposażonej w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia lub części sali restauracyjnej specjalnie wydzielonej dla uczestników szkolenia Nie dopuszcza się serwowania posiłków w naczyniach jednorazowych Wykonawca odpowiada za estetyczny sposób serwowania posiłków, bieżące uzupełnianie dań i napoi oraz regularne sprzątanie miejsc, w których są serwowane Zakłada się, że wszyscy uczestnicy szkolenia (również nie korzystający z zakwaterowania) korzystają z posiłków Wymagania wobec sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą Zamawiający wymaga aby wyposażenie sali konferencyjnej obejmowało: stoły i krzesła konferencyjne w ilości adekwatnej do liczby uczestników, stół prezydialny, projektor multimedialny, ekran, flipchart i markery, klimatyzację (dopuszcza się klimatyzatory przenośne), bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego, laptop z możliwością podłączenia kamery i głośników. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni dodatkowe głośniki i przedłużacze umożliwiające podłączenie przez uczestników własnego sprzętu. Temperatura w sali konferencyjnej nie może być niższa niż 21 stopni Celsjusza (nie dopuszcza się grzejników przenośnych) Zamawiający wymaga, aby sala konferencyjna spełniała wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do liczby uczestników szkolenia i posiadała dostęp do światła dziennego Przed rozpoczęciem szkolenia wykonawca zaaranżuje salę zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu ustawienia stołów, krzeseł, stanowiska wykładowcy oraz sprzętu multimedialnego. Strona 7 z 25

8 Przewidywany sposób aranżacji sali konferencyjnej to ustawienie w podkowę Nie dopuszcza się wystroju bankietowego w sali konferencyjnej, na życzenie Zamawiającego Wykonawca usunie z sali konferencyjnej zbędne lub nieadekwatne elementy wystroju Wykonawca zapewni obsługę techniczną do dyspozycji Zamawiającego na czas trwania szkolenia W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się go wymienić na sprawny w ciągu 15 min. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego Sala konferencyjna udostępniona zostanie do dyspozycji uczestników szkolenia na cały czas trwania szkolenia od chwili rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia, także poza godzinami jego trwania określonymi w harmonogramie Nie dopuszcza się zmian sali konferencyjnej w trakcie trwania szkolenia Ramowy harmonogram szkoleń Przewiduje się realizację 2 typów szkoleń: I typ szkoleń: 25 szkoleń po 15 godzin, szkolenia o których mowa w pkt. od do , Ramowy harmonogram: Dzień szkolenia Ramowy program Usługi 1 dzień szkolenie zakwaterowanie uczestników od godz kolacja sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne od godz serwis kawowy dostępny w godz dzień śniadanie serwis kawowy dostępny w godz szkolenie obiad szkolenie sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne cały dzień kolacja 3 dzień śniadanie szkolenie obiad serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne do godz wykwaterowanie uczestników ok. godz III typ szkoleń: 2 szkolenia po 22 godziny - szkolenia o których mowa w pkt. od do Ramowy harmonogram: Dzień szkolenia Ramowy program Usługi 1 dzień kolacja zakwaterowanie uczestników od godz szkolenie sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne od godz serwis kawowy dostępny w godz dzień śniadanie serwis kawowy dostępny w godz zajęcia obiad sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne cały dzień zajęcia kolacja 3 dzień śniadanie zajęcia serwis kawowy dostępny w godz Strona 8 z 25

9 4 dzień (wyjazd ok ) przerwa zajęcia obiad kolacja śniadanie zajęcia obiad zajęcia sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne cały dzień serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne do godz wykwaterowanie uczestników ok. g Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ramowych harmonogramach szkoleń Wymagania dotyczące współpracy w ramach szkoleń Wykonawca zobowiązany jest wskazać 1 osobę koordynującą realizację wszystkich usług w ramach szkoleń. W trakcie trwania szkoleń wskazany koordynator będzie obecny i dyspozycyjny w miejscu ich realizacji Zamawiający i Wykonawca będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu oraz osobiście w trakcie trwania szkolenia w sprawie szczegółów jego realizacji Przed rozpoczęciem realizacji szkoleń Zamawiający spotka się z koordynatorem wskazanym przez Wykonawcę na miejscu realizacji szkoleń w celu ustalenia szczegółów współpracy i zapoznania się z obiektem, w terminie dogodnym dla obu stron Zamawiający może w ciągu 3 dni przed terminem szkolenia dostarczyć na miejsce realizacji szkolenia materiały szkoleniowe i promocyjne, które Wykonawca zobowiązany jest zmagazynować i na 1 godzinę przed realizacją szkolenia dostarczyć do sali konferencyjnej, w której będzie ono realizowane Zamawiający przewiduje możliwość wykonania podczas szkoleń dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej na terenie obiektu Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji usług W przypadku, gdy w odległości do 600 m od obiektu, w którym zlokalizowane będą usługi nie znajduje się przystanek kolejowy lub autobusowy przystanek Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Wykonawca zorganizuje transport dla uczestników szkolenia z Warszawy (parking przed PKiN, Plac Defilad 1) pierwszego dnia szkolenia do obiektu, w którym realizowane będą usługi oraz ostatniego dnia szkolenia z obiektu hotelowego do Warszawy (parking przed PKiN, Plac Defilad 1) przy czym: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi samochodów przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, znających topografię Warszawy i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji Środki transportu zapewnione przez Wykonawcę powinny być dostoswane do ilości uczestników, sprawne technicznie i posiadające minimum ubezpieczenie OC oraz NNW, nie starsze niż 5 lat, wyposażone w klimatyzację, czyste z zewnątrz i wewnątrz, wyposażone w oznaczenia pozwalające na szybką identyfikację środka transportu przez podróżnych (np. logo Zamawiającego umieszczone w widocznych miejscach), Wykonawca ponosi koszty paliwa, opłaty parkingowe oraz wszelkie inne opłaty związane z transportem uczestników szkolenia Wykonawca odpowiada za punktualne podstawienie środków transportu we wskazane miejsca przy czym Zamawiający zobowiązuje się do podania na minimum 5 dni przed datą szkolenia terminu wyjazdu oraz powrotu, miejsc docelowych oraz ilości osób do przewiezienia, W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiąże się niezwłocznie (w terminie do jednej godziny) oddać do dyspozycji Zamawiającego inny, sprawny pojazd podobnej klasy z kierowcą. Jeśli to nie nastąpi Zamawiający będzie mógł wynająć taksówkę/taksówki obciążając Wykonawcę poniesionymi kosztami, Strona 9 z 25

10 Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu, Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy Wymagania dotyczące kalkulacji i rozliczenia cen szkoleń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników każdego szkolenia (nie więcej jednak niż o 30%) w stosunku do pierwotnych założeń wskazanych w pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszeniu liczby uczestników korzystających z zakwaterowania w ramach każdego szkolenia (nie więcej jednak niż o 50%) w stosunku do pierwotnych założeń wskazanych w pkt Najpóźniej na 4 dni przed szkoleniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników szkolenia, w tym o osobach korzystających i nie korzystających z zakwaterowania Wynagrodzenie płatne będzie oddzielnie za realizację usług związanych z danym szkoleniem, na podstawie faktycznie wyświadczonych przez Wykonawcę i wykorzystanych przez Zamawiającego usług z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w pkt i Do kalkulacji ceny każdego szkolenia służyć będą podane w formularzu oferty ceny jednostkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w szczególności w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników). O odwołaniu szkolenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku Wykonawca nie nabywa prawa do wynagrodzenia. II. Zmiany postanowień umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1. zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku: 1.1. istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, 1.2. wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia; 2. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Za istotne Zamawiający uznaje okoliczności, które nie były znane Zamawiającemu lub Wykonawcy w dniu otwarcia ofert i które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, w szczególności na termin realizacji. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy Zamówienie powinno być wykonane od r. do 02 grudnia 2015 r. 5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium Liczba pkt A. Cena za realizację wszystkich świadczeń 80 B. Doświadczenie wykonawcy 20 Razem 100 Strona 10 z 25

11 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętego wyniku w postaci liczby punktów, przyznanej przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 punktów: 1. Kryterium A: Cena za realizacje wszystkich świadczeń 1.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 80. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) x 80 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 2. Kryterium B: Doświadczenie wykonawcy w świadczeniu usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą 2.1. Podczas oceny ofert w ww. kryterium oceniane będą usługi spełniające wymogi opisane w 2 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej SIWZ, 2.2. Podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia:: oferta z najwyższą liczbą zrealizowanych usług w zakresie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. Dmax = 20 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Db : Dmax) x 20 pkt., gdzie: Db ilość zrealizowanych usług oferty badanej; Dmax ilość zrealizowanych usług oferty o najwyższej liczbie zrealizowanych usług Maksymalna liczba usług, która będzie stanowiła podstawę oceny ofert to Ostateczna liczba punków stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: O = A + B 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Strona 11 z 25

12 Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 10:30 w dniu r. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów. 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. Strona 12 z 25

13 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się: Panią Annę Ciecierską, tel , faks , pon.-czw., godz. 09:00 15:00; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, tel , faks: , godz. 09:00 15: Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. UWAGA: żadne wyjaśnienia treści SIWZ nie będą udzielane telefonicznie. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ 8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicza Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 11. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: 3.1. Wykonawcach wykluczonych z postępowania, 3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 12. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. Strona 13 z 25

14 3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której wzór stanowi załącznik numer 5 do SIWZ 4. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ dla Wykonawców. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Kazimierz Monkiewicz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Strona 14 z 25

15 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON: FAKS: ADRES NUMER NIP: NUMER REGON: O F ERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku 2015 oferujemy wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującej cenie: L.p. Nazwa 1. Szkolenie w dn kwietnia 2015 r. 2. Szkolenie w dn kwietnia 2015r. 3. Szkolenie w dn kwietnia 2015r. 4. Szkolenie w dn kwietnia 2015r. 5. Szkolenie w dn maja 2015r. 6. Szkolenie w dn maja 2015r. 7. Szkolenie w dn maja 2015r. 8. Szkolenie w dn maja 2015r. 9. Szkolenie w dn czerwca 2015r. 10. Szkolenie w dn czerwca 2015r. 11. Szkolenie w dn czerwca 2015r. 12. Szkolenie w dn czerwca 2015r. 13. Szkolenie w dn czerwca 2015r. 14. Szkolenie w dn sierpnia 2015r. 15. Szkolenie w dn września 2015r. 16. Szkolenie w dn września 2015r. 17. Szkolenie w dn września 2015r. 18. Szkolenie w dn września 2015r. 19. Szkolenie w dn października 2015r. 20. Szkolenie w dn października 2015r. 21. Szkolenie w dn października 2015r. 22. Szkolenie w dn października 2015r. 23. Szkolenie w dn października 2015r. Wartość netto Podatek VAT 1 Stawka Kwota Cena 1 W przypadku konieczności zastosowania do poszczególnych usług realizowanych w ramach szkolenia różnych stawek podatku VAT, należy w każdym wersie wyodrębnić koszty usług, adekwatnie do zastosowanych stawek. Strona 15 z 25

16 24. Szkolenie w dn października 2015r. 25. Szkolenie w dn listopada 2015r. 26. Szkolenie w dn listopada 2015r. 27. Szkolenie w dn. 29 listopada 02 grudnia 2015r. RAZEM: Razem Słownie: Miejsce świadczenia usługi (zakwaterowanie, wyżywienie) Nazwa przystanku ZTM lub kolejowego położonego w odległości nie większej niż 600 m od obiektu hotelowego, w którym realizowane będą usługi 2 : Do celów rozliczeniowych, informujemy, że ceny jednostkowe wynoszą (poniższe ceny nie służą do porównywania ofert, a jedynie do celów rozliczeniowych po realizacji zamówienia, kalkulowanych na podstawie faktycznie zrealizowanych usług): Lp NAZWA Wartość VAT netto stawka kwota Cena Cena szkolenia w przeliczeniu na 1 uczestnika korzystającego z zakwaterowania/1 dzień szkolenia Cena szkolenia w przeliczeniu na 1 uczestnika nie korzystającego z zakwaterowania/1 dzień szkolenia Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom: 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2 W przypadku gdy w odległości do 600 m. od obiektu, w którym zlokalizowane będą usługi nie znajduje się przystanek kolejowy lub autobusowy przystanek Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport dla uczestników szkolenia z Warszawy (parking przed PKiN, Plac Defilad 1) pierwszego dnia szkolenia do obiektu, w którym realizowane będą usługi oraz ostatniego dnia szkolenia z obiektu do Warszawy (parking przed PKiN, Plac Defilad 1). Koszt transportu doliczony zostanie przez Wykonawcę do kosztów szkolenia i zawarty w ofercie cenowej. Strona 16 z 25

17 4. Ofertę niniejszą składamy na... 3 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Załącznikami do niniejszej oferty są: 4 3 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ 4 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty Strona 17 z 25

18 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 22 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku 2015 oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Oświadczamy, że wszystkie złożone przez Wykonawcę/Wykonawców informacje i oświadczenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 18 z 25

19 Załącznik nr 3 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 24 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku 2015 oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas informacje i oświadczenia mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 19 z 25

20 Załącznik nr 4 do SIWZ O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w roku 2015 oświadczamy, że: 1. nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)* 2. należymy do grupy kapitałowej: * 2.1. nazwa: 2.2. adres: 2.3. nr tel.: /strona www: Jednocześnie informujemy, że do wyżej wymienionej grupy kapitałowej należą następujące podmioty: Lp. Nazwa Adres Nr tel. /strona www Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art kk. (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) *odpowiednie podkreślić Strona 20 z 25

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo