Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust.8 upzp Sprawa nr DA zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) Warszawa, 28 stycznia 2013 r. Strona 1 z 24

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust.8 upzp 1. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Złożenie większej liczby ofert na daną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: - każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 pkt. 2 lit. a) i b) niniejszej SIWZ; natomiast pozostałe dokumenty w imieniu wszystkich winien złożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku; - Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 12. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację Strona 2 z 24

3 podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. 13. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. 14. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 15. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. Nie otwierać przed godz dnia 5 lutego 2013 r. 16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA 17. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7, 10, 11, 14, 15 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. Kompletna oferta powinna zawierać: a. Prawidłowo wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) b. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika, co innego c. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Strona 3 z 24

4 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegającym na świadczeniu usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości co najmniej ,00 zł brutto każde dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz dokumenty wymagane dla oceny ofert w ramach stosowanych kryteriów: 2.1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pzp (załącznik nr 2 do SIWZ), 2.2. aktualny wypis/odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), 2.3. zaparafowany projekt umowy, jako jej akceptacja (załącznik nr 4 do SIWZ) wykaz wykonanych lub wykonywanych co najmniej 2 usług w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegającym na świadczeniu usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości co najmniej ,00 zł brutto każde (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. Strona 4 z 24

5 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Lokalizacja Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi, tj. zakwaterowanie, wyżywienie uczestników oraz wynajem sal wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowane były w jednym obiekcie/kompleksie obiektów Zamawiający wymaga, aby obiekt, w którym realizowane będę usługi był zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy. 2.2 Terminy szkoleń Zamawiający zrealizuje 13 sesji szkoleniowych w następujących terminach: kwietnia 2013 r., kwietnia 2013 r., maja 2013 r., maja 2013 r., czerwca 2013 r., czerwca 2013 r., września 2013 r., września 2013 r., października 2013 r., października 2013 r., listopada 2013 r., listopada 2013 r., grudnia 2013 r W przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od zamawiającego, zakłada się możliwość uzgodnienia innego terminu szkolenia, dogodnego zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. O konieczności zmiany terminu szkolenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 5 dni przed terminem realizacji szkolenia. 2.3 Liczba uczestników Zamawiający przewiduje udział w każdym szkoleniu 24 uczestników i 2 trenerów/organizatorów, czyli łącznie liczba osób korzystająca z każdego szkolenia wynosi 26 osób. Liczba uczestników każdorazowo będzie korygowana przez Zamawiającego na 5 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. 2.4 Wymagania wobec usług hotelowych Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w obiekcie hotelarskim o standardzie minimum 3 gwiazdek Zamawiający przewiduje, ze w ramach każdego szkolenia z zakwaterowania korzystać będzie 24 uczestników (zakwaterowanie w pokojach 2-os.) i 2 trenerów/organizatorów (zakwaterowanie w pokojach 1-os.) Zamawiający zakłada, że liczba osób korzystających z zakwaterowania w ramach szkolenia może być mniejsza niż liczba osób w nim uczestniczących Pokoje powinny być wyposażone w pojedyncze łóżka, pełny węzeł sanitarny, klimatyzację z możliwością indywidualnej regulacji (w okresie zimowym temperatura w pokojach nie może być niższa niż 21 stopni Celsjusza, nie dopuszcza się klimatyzatorów i grzejników przenośnych), telewizor, bezpłatny Strona 5 z 24

6 dostęp do Internetu bezprzewodowego. W każdym pokoju powinna być dostępna butelkowana woda gazowana i niegazowana Zamawiający przewiduje możliwość zarezerwowania na życzenie uczestnika szkolenia pokoju 1-os. zamiast 2-os. Dopłata do pokoju 1-os. dokonywana będzie bezpośrednio przez uczestnika szkolenia na rzecz hotelu Obiekt hotelarski powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Wykonawca jest odpowiedzialny za zakwaterowanie uczestników szkolenia, zgodnie z wytycznymi, które zostaną przesłane przez Zamawiającego na min. 5 dni przed terminem szkolenia Wykwaterowanie uczestników szkolenia następuje po zakończeniu szkolenia (zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego harmonogramem) Uczestnicy szkolenia mają możliwość bezpłatnego parkowania na parkingu hotelowym na czas trwania szkolenia Wykonawca zapewni informację nt. tytułu, lokalizacji i terminów szkolenia na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych poprzez zamieszczenie stosownych oznaczeń na terenie obiektu hotelowego (minimum na recepcji i w pobliżu sali konferencyjnej). 2.5 Wymagania wobec usług restauracyjnych Usługi restauracyjne obejmują serwis kawowy oraz 3 posiłki, serwowane zgodnie z ramowym harmonogramem szkoleń zawartym w pkt. 2.7: Serwis kawowy: serwowany w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uzupełniany na bieżąco w trakcie trwania szkolenia, obejmujący: napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (butelkowana woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), min. 2 rodzaje świeżych owoców, min. 2 rodzaje ciastek kruchych i/lub wypieków, cukier, cytryna, śmietanka do kawy Śniadanie: serwowane w formie bufetu, w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uwzględniające dania mięsne i wegetariańskie, obejmujące: min. 3 dania ciepłe (np. jajka, kiełbaski, naleśniki), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, dżemy, płatki śniadaniowe), min. 2 sałatki, min. 3 rodzaje pieczywa, min. 3 rodzaje świeżych warzyw i owoców, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych, mleko), cukier, cytryna, śmietanka do kawy, masło Obiad: serwowany w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uwzględniające potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmujący: dania ciepłe (min. 2 zupy, min. 3 dania główne, min. 3 rodzaje dodatków np. ryż, ziemniaki, kasza, warzywa), min. 2 sałatki, min. 2 rodzaje deseru (np. ciasta, owoce, lody), napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne Strona 6 z 24

7 (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytryna, śmietanka do kawy Kolacja: serwowana w formie bufetu w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, uwzględniająca potrawy mięsne i wegetariańskie, obejmująca: dania ciepłe (min. 3 dania), min. 5 przystawek zimnych (np. wędliny, sery, jajka, ryby), min. 2 sałatki, min. 3 rodzaje pieczywa, napoje ciepłe (kawa z ekspresu ciśnieniowego lub przelewowego, herbata czarna, zielona, owocowa), napoje zimne (woda gazowana i niegazowana, min. 2 rodzaje soków owocowych), cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, masło Szczegółowe menu posiłków serwowanych podczas każdego szkolenia, zgodne z wytycznymi zawartymi w pkt 2.5 lit. a, zostanie uzgodnione z Zamawiającym na podstawie 2 propozycji przedstawionych przez Wykonawcę, nie później niż na 5 dni przed terminem realizacji szkolenia. Menu powinno być zróżnicowane w poszczególnych dniach trwania szkolenia Na życzenie Zamawiającego Wykonawca uwzględni w menu dania dietetyczne (np. dania spełniające wymogi diety bezglutenowej, wegańskiej itp.) Serwis kawowy zlokalizowany będzie w sali konferencyjnej, w której odbywa się szkolenie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie Śniadanie, obiad i kolacja serwowane będą w odrębnej sali restauracyjnej zarezerwowanej do dyspozycji uczestników szkolenia, wyposażonej w stoły i krzesła w ilości adekwatnej do liczby uczestników szkolenia lub części sali restauracyjnej specjalnie wydzielonej dla uczestników szkolenia Nie dopuszcza się serwowania posiłków w naczyniach jednorazowych Wykonawca odpowiada za estetyczny sposób serwowania posiłków, bieżące uzupełnianie dań i napoi oraz regularne sprzątanie miejsc, w których są serwowane Zakłada się, że wszyscy uczestnicy szkolenia (również nie korzystający z zakwaterowania) korzystają z posiłków. 2.6 Wymagania wobec sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą Zamawiający wymaga aby wyposażenie sali konferencyjnej obejmowało: stoły i krzesła konferencyjne w ilości adekwatnej do liczby uczestników, stół prezydialny, projektor multimedialny, ekran, flipchart i markery, klimatyzację z możliwością regulacji (w okresie zimowym temperatura nie może być niższa niż 21 stopni Celsjusza, nie dopuszcza się klimatyzatorów i grzejników przenośnych), bezpłatny dostęp do Internetu bezprzewodowego, laptop z możliwością podłączenia kamery i głośników. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni dodatkowe głośniki i przedłużacze umożliwiające podłączenie przez uczestników własnego sprzętu Zamawiający wymaga, aby sala konferencyjna spełniała wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do liczby uczestników szkolenia i posiadała dostęp do światła dziennego. Strona 7 z 24

8 Przed rozpoczęciem szkolenia wykonawca zaaranżuje salę zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, w szczególności w zakresie sposobu ustawienia stołów, krzeseł, stanowiska wykładowcy oraz sprzętu multimedialnego Nie dopuszcza się wystroju bankietowego w sali konferencyjnej, na życzenie Zamawiającego Wykonawca usunie z sali konferencyjnej zbędne lub nieadekwatne elementy wystroju Wykonawca zapewni obsługę techniczną do dyspozycji Zamawiającego na czas trwania szkolenia W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się go wymienić na sprawny w ciągu 15 min. od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego Sala konferencyjna udostępniona zostanie do dyspozycji uczestników szkolenia na cały czas trwania szkolenia od chwili rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia, także poza godzinami jego trwania określonymi w harmonogramie Nie dopuszcza się zmian sali konferencyjnej w trakcie trwania szkolenia. 2.7 Ramowy harmonogram szkoleń Przewiduje się realizację 3 typów szkoleń: I typ szkoleń: 4 szkolenia po 14 godzin Terminy: kwietnia 2013 r., 5-7 czerwca 2013 r., września 2013 r., września 2013 r. Ramowy harmonogram: Dzień szkolenia Ramowy program Usługi 1 dzień szkolenie kolacja 2 dzień śniadanie szkolenie obiad szkolenie kolacja 3 dzień śniadanie szkolenie obiad zakwaterowanie uczestników od godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne od godz serwis kawowy dostępny w godz serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne cały dzień serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne do godz wykwaterowanie uczestników ok. godz II typ szkoleń: 7 szkoleń po 16 godzin Terminy: kwietnia 2013 r., 8-10 maja 2013 r., maja 2013 r., czerwca 2013 r., 9-11 października 2013 r., października 2013 r., listopada 2013 r. Ramowy harmonogram: Dzień szkolenia Ramowy program Usługi 1 dzień szkolenie zakwaterowanie uczestników od godz kolacja sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny od godz serwis kawowy dostępny w godz dzień śniadanie serwis kawowy dostępny w godz Strona 8 z 24

9 szkolenie obiad szkolenie kolacja 3 dzień śniadanie szkolenie obiad sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne cały dzień serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne do godz wykwaterowanie uczestników ok. godz III typ szkoleń: 2 szkolenia po 22 godziny Terminy: listopada 2013 r., 1-4 grudnia 2013 r. Ramowy harmonogram: Dzień szkolenia Ramowy program Usługi 1 dzień kolacja szkolenie 2 dzień śniadanie zajęcia obiad zajęcia kolacja 3 dzień śniadanie zajęcia obiad zajęcia 4 dzień (wyjazd ok ) kolacja śniadanie zajęcia obiad zajęcia zakwaterowanie uczestników od g sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne od godz serwis kawowy dostępny w godz serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne cały dzień serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne cały dzień serwis kawowy dostępny w godz sala konferencyjna i sprzęt konferencyjny dostępne do godz wykwaterowanie uczestników ok. g Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w ramowych harmonogramach szkoleń. 2.8 Wymagania dotyczące współpracy w ramach szkoleń Wykonawca zobowiązany jest wskazać 1 osobę koordynującą realizację wszystkich usług w ramach szkoleń. W trakcie trwania szkoleń wskazany koordynator będzie obecny i dyspozycyjny w miejscu ich realizacji Zamawiający i Wykonawca będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu oraz osobiście w trakcie trwania szkolenia w sprawie szczegółów jego realizacji Przed rozpoczęciem realizacji szkoleń Zamawiający spotka się z koordynatorem wskazanym przez Wykonawcę na miejscu realizacji szkoleń w celu ustalenia szczegółów współpracy i zapoznania się z obiektem, w terminie dogodnym dla obu stron Zamawiający może w ciągu 3 dni przed terminem szkolenia dostarczyć na miejsce realizacji szkolenia materiały szkoleniowe i promocyjne, które Strona 9 z 24

10 Wykonawca zobowiązany jest zmagazynować i na 1 godzinę przed realizacją szkolenia dostarczyć do sali konferencyjnej, w której będzie ono realizowane Zamawiający przewiduje możliwość wykonania podczas szkoleń dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej na terenie obiektu Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji usług. 2.9 Wymagania dotyczące kalkulacji i rozliczenia cen szkoleń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników każdego szkolenia (nie więcej jednak niż o 30%) w stosunku do pierwotnych założeń wskazanych w pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszeniu liczby uczestników korzystających z zakwaterowania w ramach każdego szkolenia (nie więcej jednak niż o 50%) w stosunku do pierwotnych założeń wskazanych w pkt Najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników szkolenia, w tym o osobach korzystających i nie korzystających z zakwaterowania Wynagrodzenie płatne będzie oddzielnie za realizację usług związanych z danym szkoleniem, na podstawie faktycznie wyświadczonych przez Wykonawcę i wykorzystanych przez Zamawiającego usług z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w pkt i Do kalkulacji ceny każdego szkolenia służyć będą podane w formularzu oferty ceny jednostkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w szczególności w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników). O odwołaniu szkolenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku Wykonawca nie nabywa prawa do wynagrodzenia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 3.1. zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku: istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia; 3.2. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Za istotne Zamawiający uznaje okoliczności, które nie były znane Zamawiającemu lub Wykonawcy w dniu otwarcia ofert i które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, w szczególności na termin realizacji. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy: r r. Strona 10 z 24

11 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Kryterium Znaczenie Cena brutto za świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. 100% Razem 100 % 1. Oferent oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę brutto. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną ilość punktów C min = 100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: C min : C b x 100 pkt., gdzie: C min - cena oferty minimalnej, C b - cena oferty badanej 3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert. 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, parter, recepcja do godziny 12:00 w dniu 5 lutego 2013 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 12:30 dnia 5 lutego 2013 r. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. Strona 11 z 24

12 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny (4) informacje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Strona 12 z 24

13 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Igę Raczyńską, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel , fax: , godz , w sprawach formalnych: Dorotę Wysocką, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel ; fax: , godz Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. W sytuacji opisanej w pkt 6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ, a jeżeli zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia również opublikowana zgodnie z wymaganiami art. 38 ust. 4a ustawy pzp. 8. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 9. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Edwarda Chudzika Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Kazimierza Monkiewicza, Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 11. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie wadium. 12. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strona 13 z 24

14 11. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 12 Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.. 13 Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ dla Wykonawców. Strona 14 z 24

15 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Kazimierz Monkiewicz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Strona 15 z 24

16 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON:... FAKS:..... ADRES NUMER NIP:.... NUMER REGON:... OFERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie: Podatek VAT 1 Lp. NAZWA Cena netto Cena brutto stawka kwota Szkolenie w dn kwietnia 2013 r. 2. Szkolenie w dn kwietnia 2013 r. 3. Szkolenie w dn maja 2013 r. 4. Szkolenie w dn maja 2013 r. 5. Szkolenie w dn. 5-7 czerwca 2013 r. 6. Szkolenie w dn czerwca 2013 r. 7. Szkolenie w dn września 2013 r. 8. Szkolenie w dn września 2013 r. 9. Szkolenie w dn października 2013 r. 10. Szkolenie w dn października 2013 r. 11. Szkolenie w dn listopada 2013 r. 12. Szkolenie w dn listopada 2013 r. 13. Szkolenie w dn. 1-4 grudnia 2013 r. RAZEM Słownie:. brutto. NAZWA I ADRES OBIEKTU HOTELOWEGO, W KTÓRYM REALIZOWANE BĘDĄ USŁUGI: 1 W przypadku konieczności zastosowania do poszczególnych usług realizowanych w ramach szkolenia różnych stawek podatku VAT, należy w każdym wersie wyodrębnić koszty usług, adekwatnie do zastosowanych stawek. Strona 16 z 24

17 Do celów rozliczeniowych, informujemy, że ceny jednostkowe wynoszą (poniższe. ceny nie służą do porównywania ofert, a jedynie do celów rozliczeniowych po realizacji zamówienia, kalkulowanych na podstawie faktycznie zrealizowanych usług): Lp Cena VAT NAZWA netto stawka kwota Cena szkolenia w przeliczeniu na 1 uczestnika korzystającego z zakwaterowania/1 dzień szkolenia Cena szkolenia w przeliczeniu na 1 uczestnika nie korzystającego z zakwaterowania/1 dzień szkolenia Cena brutto Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na... 2 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) 2 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ Strona 17 z 24

18 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 oraz 22 ust. 1 upzp) Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 upzp. Wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę/Wykonawców w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego (miejscowość, data) (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 18 z 24

19 Załącznik nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej upzp. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 upzp na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. oświadczam: 1. że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp,. 2. a w tym samym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 19 z 24

20 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR /2013 zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 71/2006, posiadającym nr NIP: ; o nr REGON: , reprezentowanym przez: Kazimierza Monkiewicza Z-cę Dyrektora Bernardę Ambrożkiewicz Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w, wpisanym/ą do... prowadzonego przez... pod nr..., nr NIP:, nr PESEL/REGON:... zwaną/ym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwana upzp, zawarta została umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. 2. Szkolenia, o których mowa w punkcie poprzedzającym odbędą się w terminach wskazanych w par. 3 pkt 2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strona 20 z 24

21 3. Ramowe harmonogramy poszczególnych szkoleń znajdują się w par. 3 pkt 2.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy W celu wykonania przedmiotu umowy, określonego w 1, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach szkoleń programu Kadra Kultury i Kurs na Kulturę organizowanych w 2013 r. zgodnie ze specyfikacją zawartą w par. 3 pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wskazana w w par. 3 pkt 2.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy liczba uczestników każdego szkolenia może zostać skorygowana przez NCK na 5 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. 3. Zamawiający na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia prześle Wykonawcy imienną listę uczestników danego szkolenia. Lista uczestników przesłana zostanie mailem na adres:.. 4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy są: 4.1. Ze strony Zamawiającego: Iga Raczyńska, tel Ze strony Wykonawcy: 5. Strony oświadczają, iż wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana w formie pisemnej lub e - mailowo na następujące adresy: 5.1. dla Zamawiającego na adres: 5.2. dla Wykonawcy na adres: 3 1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2, łączne wynagrodzenie w wysokości... zł netto (słownie:... zł netto) + podatek VAT,tj. łączną kwotę... zł brutto (słownie:... zł brutto). 2. Wynagrodzenie płatne będzie oddzielnie za realizację usług związanych z danym szkoleniem, na podstawie faktycznie wyświadczonych przez Wykonawcę i wykorzystanych przez Zamawiającego usług z zastrzeżeniem, że: Strona 21 z 24

22 2.1. ilość uczestników każdego szkolenia może być zmniejszona maksymalnie o 30% w stosunku do wielkości zadeklarowanej w par. 3 pkt 2.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy Ilość uczestników każdego szkolenia korzystających z zakwaterowania może być zmniejszona maksymalnie o 50% w stosunku do wielkości zadeklarowanej w par. 3 pkt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Do kalkulacji ceny każdego szkolenia służyć będą podane w formularzu oferty ceny jednostkowe. 4. W przypadku nie odbycia się szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników Wykonawca nie nabywa prawa do wynagrodzenia. 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności przelewem w ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy. 6. Zapłata następuje w dniu wydania polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 7. W razie uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości danego szkolenia. 2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w pełnej wysokości na zasadach ogólnych Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibą Zamawiającego. Strona 22 z 24

23 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA.. Załączniki: Załącznik nr 1 SIWZ Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Strona 23 z 24

24 Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz zrealizowanych co najmniej 2 usług w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, polegającym na świadczeniu usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości co najmniej ,00 zł brutto każde. Lp. Nazwa usługi Termin realizacji Zamawiający Wartość usługi (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 24 z 24

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video

Rejestracja video trzech seminariów z cyklu Genealogie Pamięci oraz hosting materiałów video Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Rejestracja video trzech

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych dla NCK w roku 2013 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna

produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015

Zamawiający. na produkcję materiałów promocyjnych Kultura Dostępna w kinach. Sprawa numer DA.261.91.2015 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

produkcję materiałów promocyjnych NCK

produkcję materiałów promocyjnych NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce

zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i opublikowanie platformy dla osób świadczących i korzystających z rezydencji artystycznych w Polsce Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie,

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo