Załącznik Nr 12. Standardy nauczania dla kierunku studiów: stosunki międzynarodowe STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 12. Standardy nauczania dla kierunku studiów: stosunki międzynarodowe STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 12 Standardy nauczania dla kierunku studiów: stosunki międzynarodowe STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe trwają nie mniej niż 4,5 roku (9 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 3.000, w tym godzin określonych w standardach nauczania. II. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie, a także przygotowanie do pracy naukowej. Absolwent, w zależności od obranej specjalności, będzie mógł podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi. III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 300 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 300 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 510 Razem: IV. PRAKTYKI Dla tego kierunku nie ustala się obligatoryjnej praktyki. V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Filozofia Informatyka Przedmiot do wyboru Język obcy Wychowanie fizyczne 60 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Ekonomia Prawo międzynarodowe Historia stosunków międzynarodowych 60

2 4. Geografia polityczna i gospodarcza Elementy matematyki Elementy statystyki 30 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Teoria stosunków międzynarodowych Współczesne systemy polityczne Międzynarodowe stosunki polityczne Międzynarodowe stosunki gospodarcze Organizacje międzynarodowe Prawo wspólnotowe i integracja europejska Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Filozofia Główne kierunki filozoficzne i ich charakterystyka. Podstawowe założenia epistemologii. Ewolucja podstawowych zagadnień filozoficznych. 2. Informatyka Rodzaje i zastosowanie podstawowych systemów operacyjnych. Edytory tekstowe. Arkusze kalkulacyjne. Internet. 3. Przedmiot do wyboru W zależności od zainteresowania studenta, w szczególności: etyka, psychologia społeczna, ochrona własności intelektualnej, logika, historia sztuki, socjologia. B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Ekonomia Gospodarka narodowa. Równowaga makroekonomiczna. Produkt społeczny, dochód narodowy. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Pieniądz i system bankowy. Rynek pieniądza. Makroekonomika keynesowska a makroekonomika klasyczna. Cykl koniunkturalny. Inflacja, bezrobocie. Gospodarka otwarta. Równowaga zewnętrzna. Polityka budżetowa, monetarna, kursu walutowego, stabilizacja. Wzrost gospodarczy. Mikroekonomia: rynek, gospodarstwo domowe, teoria zachowania się konsumenta, teoria produkcji, konkurencja doskonała i monopol, równowaga przedsiębiorstwa. 2. Prawo międzynarodowe Źródła i podmioty prawa międzynarodowego. Suwerenność państwowa. Zewnętrzne i wewnętrzne organy państwa do spraw stosunków międzynarodowych. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Prawo traktatów. Międzynarodowa odpowiedzialność państwa. Terytorium i ludność w prawie międzynarodowym. Pokojowe załatwienie sporów międzynarodowych i sądownictwo międzynarodowe. Prawo konfliktów zbrojnych i problemy rozbrojenia. Podstawowe instytucje międzynarodowego prawa prywatnego. Podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych. Umowy cywilnoprawne w obrocie międzynarodowym. Przedstawicielstwa i rejestry handlowe. Międzynarodowy arbitraż gospodarczy. 3. Historia stosunków międzynarodowych Główne tendencje ewolucji międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych do końca I wojny światowej. Sytuacja międzynarodowa w okresie międzywojennym. Dyplomacja w okresie II wojny światowej. Geneza zimnej wojny, ukształtowanie się systemu dwubiegunowego i jego ewolucja. Dekolonizacja oraz globalne i regionalne zmiany układu sił politycznych i gospodarczych. 4. Geografia polityczna i gospodarcza Zakres przedmiotowy, założenia, główne kierunki geografii politycznej i gospodarczej. Metody

3 analizy przestrzennego wymiaru wewnętrznych i międzynarodowych procesów politycznych i gospodarczych. Geopolityczny oraz geoekonomiczny determinizm, indeterminizm, posybilizm i probabilizm. Znaczenie obszaru, zasobów i granic państwowych. Problemy cywilizacyjne (paradygmat Huntingtona), demograficzne, etniczne, narodowe i rasowe. Migracje międzynarodowe. Dynamika zmian i współzależności na polityczno-ekonomicznej mapie współczesnego świata. 5. Elementy matematyki Funkcje jednej, dwóch oraz wielu zmiennych i ich zastosowania w nauce o stosunkach międzynarodowych (rachunek marginalny, ekstrema). Elementy rachunku całkowego. Wprowadzenie do równań różniczkowych i różnicowych. Rachunek wektorów i macierzy. Układy równań i nierówności liniowych - przykłady z dziedziny stosunków międzynarodowych. 6. Elementy statystyki Dane statystyczne. Podstawowe miary statystyczne (średnia, dominanta, mediana, wariancja). Zmienna losowa i podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Analiza współliniowości, metody badania korelacji i regresji, analiza dynamiki zjawisk. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Wnioskowanie statystyczne, estymacja parametrów, weryfikacja hipotez. C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Teoria stosunków międzynarodowych Powstanie i ewolucja nauki o stosunkach międzynarodowych. Pojęcie "stosunki międzynarodowe" i ich specyfika. Epistemologiczny aspekt nauki o stosunkach międzynarodowych: charakterystyka głównych kierunków, nurtów i szkół wyjaśniania stosunków międzynarodowych. Ontologiczny aspekt nauki o stosunkach międzynarodowych: uczestnicy, działania międzynarodowe (pozycja, rola, polityka zagraniczna państw oraz procesy decyzyjne), oddziaływania międzynarodowe (systemy i podsystemy międzynarodowe oraz ich ewolucja), formy stosunków międzynarodowych. Aksjologiczny aspekt nauki o stosunkach międzynarodowych: interesy, racja stanu, wartości, świadomość międzynarodowa, normatywizacja wartości międzynarodowych, klasyfikacja norm oraz komunikowanie międzynarodowe i międzynarodowy transfer wartości. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Ład międzynarodowy, ekonomiczne i polityczne cykle rozwojowe. 2. Współczesne systemy polityczne Historia instytucji politycznych. Politologiczna, konstytucyjnoprawna i socjologiczna analiza zagadnień współczesnych ustrojów politycznych. Zasady i idee, instytucje oraz mechanizmy kształtujące współczesne systemy polityczne. Zasady ustrojowe. Konstytucja i kontrola konstytucyjności. Systemy wyborcze. Parlamenty, rządy, administracja publiczna i sądownictwo. Partie i systemy partyjne. Typy reżimów politycznych. Współczesne ruchy społeczne i polityczne. 3. Międzynarodowe stosunki polityczne Przedmiot i zakres międzynarodowych stosunków politycznych. Podstawowe pojęcia i kategorie. Czynniki kształtujące międzynarodowe stosunki polityczne. Państwo w międzynarodowych stosunkach politycznych, polityka zagraniczna wybranych państw. Bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne i ekologiczne. Ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych od początku lat siedemdziesiątych. Globalizm i regionalizm. Turbulencje międzynarodowe, szanse i zagrożenia po rozpadzie systemu dwubiegunowego. Powstawanie nowego ładu międzynarodowego. Nowe role międzynarodowe USA, Rosji, Chin i jednoczącej się Europy. Miejsce i rola Polski w międzynarodowych stosunkach politycznych. 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze Pojęcia: międzynarodowe stosunki gospodarcze i gospodarka światowa. Struktura gospodarki światowej i regionalne problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Międzynarodowy podział pracy, międzynarodowe przepływy towarów i czynników wytwórczych. Przedsiębiorstwa wielonarodowe. Środki zagranicznej polityki ekonomicznej państw. Bilans płatniczy, polityka handlowa i mechanizm pieniężno-cenowy oraz inne czynniki międzynarodowej wymiany towarowej. Międzynarodowy system walutowy: powstanie, ewolucja i rola międzynarodowych instytucji finansowych. Międzynarodowe organizacje kredytowe i walutowe. Polska w

4 międzynarodowych stosunkach gospodarczych. 5. Organizacje międzynarodowe Pojęcie, geneza, ewolucja i klasyfikacja organizacji międzynarodowych. Organizacje międzyrządowe i pozarządowe jako podmioty stosunków międzynarodowych. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych: cele, status prawny, organy, procesy decyzyjne i funkcjonariusze międzynarodowi. Stosunki pomiędzy organizacjami międzyrządowymi i państwami: motywy przynależności państw, członkostwo, czynne i bierne prawo legacji. Funkcjonowanie uniwersalnych i regionalnych organizacji międzynarodowych. Organizacje pozarządowe, specyfika ich funkcjonowania, współczesne znaczenie oraz stosunki z państwami. 6. Prawo wspólnotowe i integracja europejska Współczesna Europa - bariery i stymulatory rozwoju. Kulturowe źródła tożsamości europejskiej. Teorie integracji: federalizm, funkcjonalizm i neofunkcjonalizm. Ewolucja integracji europejskiej. Definicja, istota i źródła prawa Wspólnot Europejskich. Prawo pierwotne, prawo pochodne, zasady supremacji i bezpośredniej skuteczności. Polityczne instytucje europejskie w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Charakterystyka procesu podejmowania decyzji. Europejskie instytucje sądowe. Funkcjonowanie pierwszego filaru Unii Europejskiej (podstawowe wolności i unia walutowa). Wspólne polityki (w tym: rolna, przemysłowa, transportowa). Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Polska a Unia Europejska. 7. Prognozowanie i symulacje międzynarodowe Prognostyka międzynarodowa: pojęcie, klasyfikacja, metody i techniki. Prognozowanie a planowanie polityki zagranicznej państwa i międzynarodowych stosunków politycznych oraz gospodarczych. Metody intuicyjne, ekstrapolacyjne i symulacyjne. Komputerowe symulacje rozwoju stosunków międzynarodowych. Symulacyjne zastosowania modelowania heurystycznego. VII. ZALECENIA 1. Standardy nauczania dotyczą trzech bloków przedmiotów: kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych. Pozostałą liczbę godzin wydziały powinny przeznaczyć na realizację własnych programów w ramach prowadzonych specjalności. Nie określa się formy zajęć. 2. W programie studiów powinny znaleźć się praktyki i ćwiczenia zawodowe, dające możliwość wykształcenia umiejętności profesjonalnego uczestnictwa w życiu międzynarodowym. 3. Studenci powinni mieć możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych. STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku stosunki międzynarodowe trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2.100, w tym godzin określonych w standardach nauczania. II. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów zawodowych na kierunku stosunki międzynarodowe otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu problematyki społecznopolitycznej, ekonomicznej i kulturalnej świata i kontynentu europejskiego oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym społeczeństw. Absolwent, w zależności od wybranej specjalności, będzie mógł podejmować pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

5 III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 210 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 195 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 540 D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 210 Razem: IV. PRAKTYKI Program studiów powinien przewidywać praktyki umożliwiające pogłębienie umiejętności i przygotowujące do uczestnictwa w międzynarodowym życiu politycznym i gospodarczym. V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Przedmiot do wyboru Język obcy Wychowanie fizyczne 60 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Matematyka i statystyka Informatyka Ekonomia Geografia polityczna i gospodarcza 30 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych Historia stosunków międzynarodowych Współczesne systemy polityczne Prawo międzynarodowe Międzynarodowe stosunki polityczne Międzynarodowe stosunki gospodarcze Organizacje międzynarodowe Integracja europejska i prawo wspólnotowe 60 D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE 210 W zależności od wybranej specjalności i specjalizacji. VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Przedmiot do wyboru W zależności od zainteresowania studenta, w szczególności: filozofia, etyka, logika, historia sztuki, ochrona własności intelektualnej, socjologia. B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Matematyka i statystyka Funkcje jednej i wielu zmiennych i ich zastosowania. Elementy rachunku różniczkowego i całkowego, ekstrema. Rachunek wektorowy i macierzowy. Układy równań i nierówności liniowych - zastosowania w analizie relacji międzynarodowych.

6 Dane statystyczne. Podstawowe wielkości statystyczne: średnia, dominanta, mediana, wariancja. Zmienna losowa - podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Analiza współliniowości, metody badania korelacji i regresji, analiza dynamiki zjawisk. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Wnioskowanie statystyczne, estymacja parametrów, weryfikacja hipotez. 2. Informatyka Budowa systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Obsługa komputerów osobistych. Systemy jednego i wielu użytkowników. Systemy operacyjne. Programy użytkowe: edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych. Lokalne i międzynarodowe sieci komputerowe. Poczta elektroniczna. Internet. Międzynarodowe i polskie systemy informacyjne - sprzężenie, dostęp, możliwości korzystania. 3. Ekonomia Gospodarka narodowa: produkt społeczny, dochód narodowy, budżet państwa, deficyt i dług publiczny. Rynek pieniądza i system bankowy. Równowaga makroekonomiczna. Cykl koniunkturalny, inflacja, bezrobocie. Gospodarka otwarta - równowaga zewnętrzna. Polityka budżetowa, monetarna i kursu walutowego. Stabilizacja i wzrost gospodarczy. Mikroekonomia: rynek, gospodarstwo domowe, zachowania konsumenta, produkcja, konkurencja doskonała i w warunkach monopolistycznych, równowaga przedsiębiorstwa. 4. Geografia polityczna i gospodarcza Obszar zainteresowań. Metody analizy wewnętrznych i międzynarodowych procesów politycznych i gospodarczych. Geopolityczny oraz geoekonomiczny determinizm, indeterminizm, posybilizm i probabilizm. Znaczenie granic i zasobów państwowych. Problemy cywilizacyjne, demograficzne, etniczne i rasowe współczesnego świata. Migracje międzynarodowe. Dynamika zmian i współzależności polityczno-ekonomicznych w wymiarze międzynarodowym. C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych Powstanie i ewolucja nauki w stosunkach międzynarodowych. Epistemologiczne aspekty wiedzy o stosunkach międzynarodowych - charakterystyka głównych kierunków i nurtów rozwoju oraz szkół analizy stosunków międzynarodowych. Ontologiczne aspekty wiedzy o stosunkach międzynarodowych - charakterystyka uczestników, działań (polityki zagranicznej, państw oraz procesów decyzyjnych) i oddziaływań (systemów i podsystemów międzynarodowych oraz ich ewolucji). Formy stosunków międzynarodowych. Aksjologiczne aspekty wiedzy o stosunkach międzynarodowych: interesy, racja stanu, świadomość międzynarodowa. Normatywizacja wartości międzynarodowych - klasyfikacja norm oraz komunikowanie międzynarodowe. Międzynarodowy transfer wartości. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - ład międzynarodowy. Ekonomiczne i polityczne cykle rozwojowe. 2. Historia stosunków międzynarodowych Ewolucja międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych do końca I wojny światowej. Sytuacja międzynarodowa w okresie międzywojennym. Świat w okresie II wojny światowej. Sytuacja po II wojnie światowej: okres zimnej wojny, ukształtowanie się systemu dwubiegunowego i jego ewolucja, dekolonizacja. Aktualny układ sił politycznych i gospodarczych w skali globalnej i regionalnej. 3. Współczesne systemy polityczne Historia nauki o polityce. Zasady, idee, instytucje oraz mechanizmy kształtujące współczesne systemy polityczne. Politologiczna, konstytucyjnoprawna i socjologiczna analiza współczesnych ustrojów politycznych. Zasady ustrojowe. Konstytucja. Systemy wyborcze. Parlamenty, rządy, administracja publiczna i sądownictwo. Systemy partyjne. Reżimy polityczne. Współczesne ruchy polityczne i społeczne. 4. Prawo międzynarodowe Źródła i podmioty prawa międzynarodowego. Prawo dyplomatyczne i konsularne. Prawo traktatów. Suwerenność państwowa. Terytorium i ludność w prawie międzynarodowym. Międzynarodowa odpowiedzialność państwa. Sądownictwo międzynarodowe. Pokojowe załatwianie sporów

7 międzynarodowych. Prawo konfliktów zbrojnych - problemy rozbrojenia. Międzynarodowe prawo prywatne. Podmioty prawne międzynarodowych stosunków gospodarczych. Umowy cywilnoprawne w obrocie międzynarodowym. Rejestry handlowe. Międzynarodowy arbitraż gospodarczy. 5. Międzynarodowe stosunki polityczne Obszar zainteresowań, podstawowe pojęcia i kategorie. Czynniki kształtujące międzynarodowe relacje polityczne. Zewnętrzne i wewnętrzne organy państwa do spraw kształtowania stosunków międzynarodowych. Polityka zagraniczna wybranych państw. Bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne i ekologiczne świata. Globalizm i regionalizm. Aktualny ład międzynarodowy i rola w nim: USA, Rosji, Chin oraz jednoczącej się Europy. Zagrożenia w skali międzynarodowej. Miejsce i rola Polski w polityce międzynarodowej. 6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze - struktura gospodarki światowej. Powiązania gospodarki światowej z regionalną. Międzynarodowy podział pracy. Przepływ towarów, czynników wytwórczych i usług w skali międzynarodowej. Przedsiębiorstwa wielonarodowe. Zagraniczna polityka ekonomiczna państw. Bilans płatniczy, polityka handlowa oraz czynnik pieniężno-cenowy w międzynarodowej wymianie towarowej. Międzynarodowy system walutowy - powstanie i ewolucja. Rola międzynarodowych instytucji finansowych. Międzynarodowe organizacje kredytowe i walutowe. Miejsce i rola Polski w gospodarce międzynarodowej. 7. Organizacje międzynarodowe Geneza, ewolucja i klasyfikacja. Struktura i zasady funkcjonowania: status prawny, organy, funkcjonariusze, procedury podejmowania decyzji. Rola organizacji międzynarodowych i pozarządowych w relacjach międzynarodowych. Relacje między organizacjami międzynarodowymi a państwami - motywy przynależności państw, członkostwo, czynne i bierne prawo legacji. Organizacje pozarządowe - znaczenie we współczesnym świecie, zasady funkcjonowania, relacje z państwami. Uniwersalne i regionalne organizacje międzynarodowe - struktura oraz cele i zasady funkcjonowania. 8. Integracja europejska i prawo wspólnotowe Kulturowe źródła tożsamości europejskiej. Ewolucja integracji europejskiej. Bariery i stymulatory rozwoju współczesnej Europy. Geneza i podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Pojęcie i źródła prawa Wspólnot Europejskich. Pierwotne i pochodne prawo wspólnotowe, zasady supremacji i bezpośredniej skuteczności. Europejskie instytucje sądowe. Polityczne instytucje europejskie w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym - procedury podejmowania decyzji. Wspólna polityka: regionalna, rolna, gospodarcza, transportowa oraz w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, zdrowia publicznego i kultury. Wspólna polityka zagraniczna w zakresie bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne. Integracja Polski z Unią Europejską. Uczestnictwo i rola Polski we Wspólnotach Europejskich. D. PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (przygotowujących do wykonywania zawodu) i specjalnościowych (pogłębiających wykształcenie kierunkowe) oraz ich treści programowe ustalają uczelnie, uwzględniając określone dla danej specjalizacji wymagania.

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia stosunki międzynarodowe studia społeczne, kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Prawo 30 h Pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Europeistyka forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Język obcy (angielski) 2 30 z/o 09.0 2 Wstęp do filozofii

Bardziej szczegółowo

kierunek europeistyka NOWY PLAN STUDIÓW (studia magisterskie) -stacjonarne rok akademicki 2015/2016

kierunek europeistyka NOWY PLAN STUDIÓW (studia magisterskie) -stacjonarne rok akademicki 2015/2016 kierunek europeistyka NOWY PLAN STUDIÓW (studia magisterskie) -stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Przedmiot Cywilizacja europejska 30 - - - E Ogólny 4 Demokracja w Europie 30 - - - - E Ogólny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Historia stosunków międzynarodowych Geografia polityczna i ekonomiczna świata Wstęp

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 13 Standardy nauczania dla kierunku studiów: europeistyka STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku europeistyka trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia) Rok akademicki 2013/14 I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów Przedmioty ogólne Język obcy 120 - - 120 E 7 Wychowanie fizyczne 60-60 - - 2 Technologia informacyjna - - z/o 2 BHP 4 z/bo - Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe)

Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty wynikające ze standardu kształcenia Program ramowy politologii I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe) Przedmioty ogólne Standardy kształcenia według projektu (210 ) Realizacja

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016

Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016 Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia, stacjonarne Program studiów 2015/2016 y ogólne Język obcy 120 - - 120 E 7 Wychowanie fizyczne 60-60 - - 2 Technologia informacyjna - - z/o 2 Razem przedmioty ogólne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: E/- Pozostałe zajęcia: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 20 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 Psychologia społeczna 20 20-3 Socjologia 20

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH)

KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWEGO, KIERUNKOWEGO, SPECJALNOŚCIOWE BEZ SPECJALIZACYJNYCH) Załącznik nr do Uchwały Nr 08/010 z dnia 1 czerwca 010 r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 010 011 011 01 01-01 STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016

EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 EUROPEISTYKA - NOWY PLAN STUDIÓW (licencjat) - stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Semestr I Moduł 1 Historia społeczna i gospodarcza Europy 30 30 - - - E Ogólny 5 Moduł 2 Nauka o państwie i polityce

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI)

STRUKTURA STUDIÓW (nabór od 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STRUKTURA STUDIÓW (nabór od 2015/2016) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW PODLEGAJĄCYCH WYBOROWI) STUDIA STACJONARNE I ROK I STOPIEŃ zajęć Semestr I zaliczenia WFH_PLS1MO_P01.1 Historia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH 2011/2012. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku PIERSZEGO

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW

Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minima programowe - WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UW Minimum programowe dla studentów MISH od roku akad. 2007/08 Zajęcia dla wszystkich specjalizacji Mikroekonomia I 30 4 I 1 Makroekonomia I 60 6 I 2 Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal.

PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I. Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Forma zal. Semestr I PLAN STUDIÓW Politologia - studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe) ROK I Nazwa przedmiotu Wyk. Ćw. Konw. Nauka o państwie i polityce 30 30 - egz. 6 Podstawy wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii. kierunek: "Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny

PLAN STUDIÓW. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii. kierunek: Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny ćwiczenia/ konwersatoriu m Forma zaliczneia Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii PLAN STUDIÓW kierunek: "Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, I stopnia profil praktyczny obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe L.p. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar 1 s 2 s 3 s 4s. 5 s 6 s godzin w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw w ćw s.z / s.l Ra ze m Egz. Przedmioty obowiązkowe 1. Filozofia

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia

Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Wykaz przedmiotów i modułów, które umożliwiają studentom powracającym z programów ERASMUS i MOST realizację kierunkowych efektów kształcenia Kierunek: Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia) Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/ czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia niestacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* *

Liczba Forma zaliczenia*** dydaktycznych* * I ROK STUDIÓW I semestr Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku: Politologia (studia niestacjonarne, I stopnia) 1. Nauka o prawie wykład O Nauka o polityce

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie

Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie Kierunek studiów: europeistyka - studia europejskie 1. Ogólne dane Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (wieczorowe).

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia pierwszego stopnia SPECJALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (Studenci wybierają specjalności po czwartym semestrze studiów).

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 20 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE SEMESTR I. Efekty kształcenia godz. K_W04; K_W09; K_U03; K_U05; K_K E

STUDIA STACJONARNE SEMESTR I. Efekty kształcenia godz. K_W04; K_W09; K_U03; K_U05; K_K E wykład ćwiczenia/ konwersatoriu m suma Forma zaliczneia PROGRAM STUDIÓW rok naboru 2015/2016 kierunek: "Stosunki międzynarodowe" STUDIA STACJONARNE SEMESTR I ECTS h. Lp. Efekty kształcenia (k) pracy studenta

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS

INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS INTEGRACJA EUROPEJSKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia ECTS Status Lp. Moduł Semestr pracy Sa wykład konwersatori

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne. Semestr I. Globalizacja i regionalizacja. Metodologia badań. Studia nad bezpieczeństwem KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Studia stacjonarne Semestr I Strona 1 Nazwa Przedmioty składowe Forma rozliczenia Liczba godzin Liczba punktów dla ECTS dla Globalizacja i regionalizacja Globalizacja

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STANDARDY KSZTAŁCENIA KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik do uchwały Senatu UG nr 14/06 STANDARDY KSZTAŁCENIA KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. Charakterystyka studiów. I.1.Łączny czas trwania studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział: Politologia. Politologia

Wydział: Politologia. Politologia Wydział: Politologia Nazwa kierunku kształcenia: Politologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Witold Góralski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan studiów jest częścią programu studiów dla studentów z naboru 2014/2015 i obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

Poniższy plan studiów jest częścią programu studiów dla studentów z naboru 2014/2015 i obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Poniższy plan studiów jest częścią programu studiów dla studentów z naboru 2014/2015 i obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

A. Przedmioty kształcenia ogólnego Sylwetka absolwenta: Absolwent kończący studia posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki społecznopolitycznej, ekonomicznej i kulturalnej świata, w tym w szczególności kontynentu europejskiego.

Bardziej szczegółowo

BIZNES MIĘDZYNARODOWY

BIZNES MIĘDZYNARODOWY SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA EKONOMIA http://msg.umcs.lublin.pl/ Strona 1 SZANOWNI PAŃSTWO! Specjalność Biznes międzynarodowy została stworzona z myślą o młodych ludziach,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 150/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia niestacjonarne II stopnia ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 STOSUNKI MIĘDZYNARODOE - studia STACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓ dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Semestr I Pozostałe zajęcia: Psychologia społeczna 30 30 60 E 4 Nauka o państwie i prawie 30 30 60

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: europeistyka STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: europeistyka STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: europeistyka STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Studia magisterskie na kierunku europeistyka trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo