Zostaƒ sponsorem konferencji o controllingu w dziale IT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zostaƒ sponsorem konferencji o controllingu w dziale IT"

Transkrypt

1 controlling.computerworld.pl Zostaƒ sponsorem konferencji o controllingu w dziale IT Warszawa, 22 wrzeênia 2006 Informacje na temat sponsoringu: Joanna Tarnowska tel. (22) Wspó praca z patronami medialnymi, aspekty merytoryczne: Przemys aw Gamdzyk tel

2 Za o enia programowe Sprawny i efektywny dzia IT Funkcjonowanie dzia ów IT w coraz wi kszej rzeszy dzia ajàcych w Polsce przedsi biorstw i instytucji ulega coraz wi kszej profesjonalizacji. Informatyka staje si integralnym narz dziem sprawnego funkcjonowania dzia ów biznesowych i musi si wobec tych dzia ów coraz cz Êciej prezentowaç jako wiarygodny, przewidywalny i rozliczalny partner. Lata ci kiej i konsekwentnej pracy mened erów IT w wielu firmach doprowadzi y do tego, e dzia y te zacz y funkcjonowaç jako efektywne mechanizmy, b dàc nierzadko organizacyjnym wzorem dla pozosta ych komórek w firmie. Nast pnym naturalnym krokiem jest takie uporzàdkowanie funkcjonowania tych dzia ów, by mo na by o dok adnie obliczaç koszty realizacji poszczególnych us ug informatycznych dla dzia ów biznesowych, by dawa o si te us ugi efektywnie wyceniaç i rozliczaç. By dzia y te nie musia y tak jak dotychczas zabiegaç o otrzymanie i utrzymanie bud etów, potrzebnych do swojego funkcjonowania, ale potrafi y same wykazaç, jakà wartoêç przynoszà oferowane przez nie us ugi i by y w stanie dzia aç jako partner dzia ów biznesowych w ramach rozliczeƒ wewn trznych. Konferencja Controlling w dziale IT ma na celu dostarczenie mened erom IT niezb dnej wiedzy w zakresie poprawy efektywnoêci i obni ania kosztów funkcjonowania dzia ów IT. Kluczowe zagadnienia konferencji (Prawie) wszystko o controllingu w IT. Budowa, porzàdkowanie i klasyfikacja us ug IT oferowanych przez dzia y informatyczne w firmie; stosowane metodyki i standardy. Rozliczenia i w aêciwa alokacja kosztów w dziale informatyki. Przyk ady najlepszych praktyk w zakresie rozliczeƒ wewn trznych w przedsi biorstwach - - dzia IT a dzia y biznesowe. Us ugi dzia u IT a outsourcing - optymalne decyzje wymagajà wiedzy o faktycznych kosztach i korzyêciach posiadania w asnego dzia u IT. Kwestia porozumienia mi dzy dzia em IT a dzia em finansowym. Terminarz 24 lipca 2006 Termin potwierdzenia sponsoringu obejmujàcego udzia merytoryczny (pakiety: Partner Strategiczny, Partner, Mecenas, Partner Merytoryczny). 9 sierpnia 2006 Ustalenia z redakcjà dotyczàce wystàpieƒ merytorycznych sponsorów. 22 sierpnia 2006 Termin potwierdzenia sponsoringu nie obejmujàcego udzia u merytorycznego (pakiety: Z oty Sponsor, Sponsor Happy Hour) oraz innych form promocji (stoisko, insert). 12 wrzeênia 2006 Termin przes ania prezentacji przedstawicieli sponsorów, majàcych udzia merytoryczny w konferencji. 30 maja 2006 Strona 2 z 7

3 Dlaczego warto zostaç sponsorem? Tematyka konferencji jest bardzo interesujàca i aktualna dla wielu firm i instytucji, które dà àc do poprawy efektywnoêci i obni enia kosztów dzia alnoêci, chcà optymalizowaç dzia anie w asnych dzia ów IT. Opinie sponsorów o konferencjach Computerworld Computerworld organizuje konferencje, na których dzieje si bardzo wiele wa nych rzeczy i jest to w aêciwie jedyne miejsce, gdzie mo na mówiç o spotkaniu pi ciokàta: firm informatycznych, administracji, klientów z przemys u, mediów i tych, którzy korzystajà z prac firm IT i administracji, czyli obywateli. Jako Grupa Prokom Software decydujemy si na wspieranie tego typu konferencji, aby weryfikowaç nasze pomys y w Êrodowisku bran owym i administracji, poniewa rynek to nie tylko relacja pomi dzy firmà IT a przedsi biorstwem dla którego pracuje, ale równie praca na rzecz jakiejê misji, np. spo eczeƒstwa informatycznego. A tego inaczej ni przez takie konferencje nie da si zweryfikowaç. Krzysztof Król PROKOM SOFTWARE Dzi ki sponsorowaniu konferencji Computerworld umocniliêmy znajomoêç marki na rynku i w Êrodowisku osób, z którymi Alcatel chce utrzymywaç àcznoêç. To dobra inwestycja w kontakty z obecnymi i potencjalnymi klientami. Zamierzamy kontynuowaç wspó prac w tym zakresie, poniewa konferencje Computerworld gromadzà ludzi, do których chcemy dotrzeç. Krystyna Dzieduszycka Alcatel Polska SA Na konferencji obecni b dà mened erowie IT z du ych polskich przedsi biorstw i instytucji, zainteresowani usprawnianiem funkcjonowania dzia ów informatycznych, tworzeniem zestawów us ug IT i mechanizmów ich monitorowania oraz rozliczalnoêci. Konferencja odb dzie si dzieƒ po Jubileuszowej Gali Liderów Informatyki i w du ej mierze dedykowana jest uczestnikom wszystkich edycji tego konkursu - innowacyjnym firmom i instytucjom o wyjàtkowych osiàgni ciach w zastosowaniu rozwiàzaƒ IT. Uczestnicy konferencji Dyrektorzy i mened erowie IT z du ych firm i instytucji, takich jak: banki i firmy ubezpieczeniowe, ogólnopolskie firmy handlowe i us ugowe, przedsi biorstwa przemys owe i produkcyjne, wybrane instytucje administracji centralnej i administracji samorzàdowej (urz dy miejskie najwi kszych aglomeracji). Szacowana liczba uczestników: ok osób. Wysoki poziom merytoryczny Prelegentami na naszych konferencjach sà eksperci i uznane autorytety w swoich dziedzinach oraz przedstawiciele sponsorów od wszystkich oczekujemy podzielenia si z audytorium swojà wiedzà i doêwiadczeniami, unikajàc prezentacji o czysto marketingowym charakterze. Wysoki poziom merytoryczny konferencji Computerworld doceniajà ich uczestnicy dotychczasowe konferencje zosta y przez nich ocenione powy ej 4,5 pkt. (w skali od 1 do 5). Na konferencji Controlling w dziale IT wystàpià praktycy - mened erowie IT z dzia ajàcych w Polsce przedsi biorstw, prezentujàc swoje doêwiadczenia z porzàdkowania struktury dzia ów informatycznych oraz narz dzia i rozwiàzania wykorzystywane do zarzàdzania us ugami IT. Kompleksowa promocja konferencji i jej sponsorów Dzia ania marketingowe dotyczàce konferencji nie tylko gwarantujà pozyskanie wartoêciowego audytorium, ale tak e promujà mark sponsorów w mediach IDG. Promocja w pismach: Artyku y w Computerworld wprowadzajàce w tematyk konferencji oraz relacje pokonferencyjne. Reklama konferencji w Computerworld, NetWorld, CIO. Promocja online: Podstrona dotyczàca konferencji w serwisie Computerworld: controlling.computerworld.pl Informacje o konferencji w newsletterach wysy anych do subskrybentów serwisów IDG. Marketing bezpoêredni Selekcja osób z bazy teleadresowej IDG wg okreêlonych kryteriów. Telemarketing. Mailingi do wyselekcjonowanych osób. 30 maja 2006 Strona 3 z 7

4 Pakiety sponsorskie Zapewniamy Paƒstwu optymalne rozwiàzanie w postaci pakietów sponsorskich, gwarantujàce wp yw na rekrutowanà grup docelowà, dyskretnà i jednoczeênie skutecznà promocj. Ze wzgl du na unikatowy charakter konferencji przewidujemy ograniczonà liczb pakietów sponsorskich. Informacji na temat sponsoringu udziela Joanna Tarnowska - Dyrektor Sprzeda y Pionu B2B (tel. (22) , ; Partner Strategiczny z + VAT pakietów: 1 Oficjalny tytu Partnera Strategicznego konferencji wraz z prawem pos ugiwania si nim we w asnych dzia aniach promocyjnych. Logo z podkreêleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Partnera we wszystkich materia ach promocyjnych i marketingowych konferencji online (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji). 2 strony reklamowe w Computerworld. Udost pnienie pe nej listy uczestników konferencji. Udzia merytoryczny: Mo liwoêç przeprowadzenia 45-minutowej prezentacji* przez przedstawiciela Partnera. Logo Partnera na tablicy z programem przed wejêciem na sal konferencyjnà. Mo liwoêç do àczenia materia ów promocyjnych do pakietu konferencyjnego dla uczestników. Bezp atny udzia w konferencji pi ciu zaproszonych przez Partnera VIP-ów. Bezp atny udzia w konferencji dwóch pracowników firmy Partnera. Inne formy promocji przed i podczas konferencji: Do uzgodnienia (za dodatkowà op atà). Mecenas z + VAT pakietów: 2 Oficjalny tytu Mecenasa konferencji wraz z prawem pos ugiwania si nim we w asnych dzia aniach promocyjnych. Logo z podkreêleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Mecenasa we wszystkich materia ach promocyjnych i marketingowych konferencji online (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji). 1 strona reklamowa w Computerworld. Mo liwoêç przeprowadzenia ingu promocyjnego do uczestników konferencji. Udzia merytoryczny: Mo liwoêç przeprowadzenia 30-minutowej prezentacji* przez przedstawiciela Mecenasa. Logo Mecenasa na tablicy z programem przed wejêciem na sal konferencyjnà. Bezp atny udzia w konferencji trzech zaproszonych przez Mecenasa VIP-ów. Bezp atny udzia w konferencji dwóch pracowników firmy Mecenasa. * Wszystkie prezentacje podlegajà recenzji redakcji Computerworld i powinny zawieraç do 20 slajdów. Prosimy o dostarczenie kopii prezentacji oraz not biograficznych prelegentów najpóêniej do 12 wrzeênia maja 2006 Strona 4 z 7

5 Pakiety sponsorskie Informacji na temat sponsoringu udziela Joanna Tarnowska - Dyrektor Sprzeda y Pionu B2B (tel. (22) , ; Partner Merytoryczny z + VAT pakietów: 3 Oficjalny tytu Partnera Merytorycznego konferencji wraz z prawem pos ugiwania si nim we w asnych dzia aniach promocyjnych. Logo z podkreêleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Partnera we wszystkich materia ach promocyjnych i marketingowych konferencji online (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji). Udzia merytoryczny: Mo liwoêç przeprowadzenia 30-minutowej prezentacji* przez przedstawiciela Partnera. Logo Partnera na tablicy z programem przed wejêciem na sal konferencyjnà. Z oty Sponsor z + VAT pakietów: 5 Bezp atny udzia w konferencji dwóch zaproszonych przez Partnera VIP-ów. Bezp atny udzia w konferencji jednego pracownika firmy Partnera. Oficjalny tytu Z otego Sponsora konferencji wraz z prawem pos ugiwania si nim we w asnych dzia aniach promocyjnych. Logo z podkreêleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materia ach promocyjnych i marketingowych konferencji online (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji). 1 strona reklamowa w Computerworld. Logo Sponsora na tablicy z programem przed wejêciem na sal konferencyjnà. Bezp atny udzia w konferencji trzech zaproszonych przez Sponsora VIP-ów. Bezp atny udzia w konferencji jednego pracownika firmy Sponsora. * Wszystkie prezentacje podlegajà recenzji redakcji Computerworld i powinny zawieraç do 20 slajdów. Prosimy o dostarczenie kopii prezentacji oraz not biograficznych prelegentów najpóêniej do 12 wrzeênia maja 2006 Strona 5 z 7

6 Pakiety sponsorskie Inne formy promocji Informacji na temat sponsoringu udziela Joanna Tarnowska - Dyrektor Sprzeda y Pionu B2B (tel. (22) , ; Sponsor Happy Hour z + VAT pakietów: 1 Promocja konferencji na reklamach (papier, online) z informacjà, kto jest sponsorem Happy Hour. Baza danych uczestników konferencji w wersji elektronicznej. Podanie informacji, kto jest sponsorem Happy Hour, podczas przedstawiania programu konferencji. Zabranie g osu przez przedstawiciela Sponsora na poczàtku Happy Hour (do 5 minut). Mo liwoêç powieszenia 2 bannerów lub postawienia 2 tablic w sali, w której odb dzie si Happy Hour. Mo liwoêç ustawienia standu informacyjno promocyjnego. Mo liwoêç do àczenia materia ów reklamowych do pakietów konferencyjnych dla uczestników (w tym logo na I ok adce materia ów). Mo liwoêç uczestniczenia 6 osób w konferencji. Inne formy promocji przed i w czasie konferencji: Do uzgodnienia (za dodatkowà op atà). Stoisko z + VAT Insert z + VAT Stoisko ekspozycyjne o wymiarach max. 2 x 2 m z mo liwoêcià oddelegowania dwóch osób do jego obs ugi. Umo liwienie prezentacji ulotek promocyjnych na stoisku. Inne formy promocji przed i w czasie konferencji: Do uzgodnienia (za dodatkowà op atà). Insert materia ów reklamowych (w postaci jednej ulotki) do pakietów konferencyjnych nak ad min. 100 egzemplarzy. 30 maja 2006 Strona 6 z 7

7 Zamówienie sponsoringu Prosimy o przes anie wype nionego formularza faksem do: Biuro Reklamy i Marketingu IDG Poland SA Joanna Tarnowska - Dyrektor Sprzeda y Pionu B2B fax (22) Pe na nazwa firmy: Forma prawna: Adres siedziby: Ulica: MiejscowoÊç: Kod pocztowy: NIP: RHB/KRS: Adres strony WWW: Osoba zamawiajàca: Tel.: Fax: Zamawiam pakiet sponsorski / innà form promocji*: o Partner Strategiczny ( z netto) o Mecenas ( z netto) o Partner Merytoryczny ( z netto) o Z oty Sponsor ( z netto) o Sponsor Happy Hour ( z netto) o Stoisko ( z netto) o Insert (4 000 z netto) * prosimy zaznaczyç znakiem X wybranà opcj Uwagi zamawiajàcego: Imi i nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowa nionej Piecz ç firmowa Data Niniejsze zamówienie sponsoringu konferencji Controlling w dziale IT jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach podanych w zamówieniu i w oparciu o informacje dotyczàce konferencji, zawarte w niniejszej ofercie. 30 maja 2006 Strona 7 z 7

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo