Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski z językiem niemieckim specjalizacja nauczycielska, translatorska profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r.

2 Spis treści 1. Nazwa instytutu prowadzącego kierunek studiów.4 2. Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia.4 4. Profil kształcenia 4 5. Forma studiów Język, w którym prowadzone są zajęcia 4 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku studiów Możliwości dalszego kształcenia Ogólne cele kształcenia na kierunku filologia Związek kształcenia na kierunku studiów z misją i strategią Uczelni Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Zasady rekrutacji, wymagania wstępne konieczne kompetencje kandydatów Określenie obszaru kształcenia i dyscyplin naukowych Określenie dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia Opis zakładanych efektów kształcenia, przyjęty uchwałą Senatu Karty przedmiotów/modułów z uwzględnieniem sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne) Wskaźniki Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% pkt ECTS Pozostałe informacje Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi..17 Załączniki.17 Załącznik 1 Warunki rekrutacji.17 2

3 Załącznik 2 Praktyki Regulamin praktyk Instrukcja organizacyjno-programowa praktyki psychologiczno-pedagogicznej na kierunku filologia, specjalizacja nauczycielska Instrukcja organizacyjno-programowa praktyki metodycznej na kierunku filologia specjalizacja nauczycielska Instrukcja organizacyjno-programowa praktyki dyplomowej na kierunku filologia specjalizacja translatorska Nazwa instytutu prowadzącego kierunek studiów: Instytut Humanistyczny. 3

4 2. Nazwa kierunku studiów: filologia, nazwa specjalności: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski z językiem niemieckim. 3. Poziom kształcenia: studia I stopnia. 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki. 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne. 6. Język, w jakim prowadzone są zajęcia: polski, angielski, niemiecki, włoski. 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat. 8. Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu: 6 semestrów, 180 pkt. 9. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku studiów Oferta programowa kierunku studiów filologia odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów, zarówno do pracy w szkołach podstawowych i przedszkolach na stanowisku nauczyciela języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego, jak i do pracy w instytucjach i urzędach, wydawnictwach, redakcjach, biurach tłumaczeń, środkach masowego przekazu, turystyce i innych instytucjach usługowych na stanowiskach wymagających dobrej znajomości języka obcego. 10. Możliwości dalszego kształcenia: absolwent programu jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 11. Ogólne cele kształcenia na kierunku filologia Kategoria celów: wiedza C_W1: absolwent programu posiada podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa w zakresie języka obcego. C_W2: absolwent programu ma wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą wykorzystanie znajomości języka obcego w różnych dziedzinach życia, w tym zawodowego. Kategoria celów: umiejętności C_U1: absolwent opanował język obcy na poziomie biegłości C1 ESOKJ oraz w przypadku studiów dwujęzycznych drugi język obcy na poziomie B2 ESOKJ; potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania pracy wymagającej biegłości w języku obcym. 4

5 C_U2: absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w wybranej dziedzinie. Kategoria celów: kompetencje społeczne C_K1: absolwent posiada kompetencje interdyscyplinarne i interpersonalne, które predysponują go do pracy w różnych dziedzinach, np. instytucjach oświaty, kultury, administracji czy gospodarki. C_K2: absolwent działa w sposób autonomiczny na rzecz ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego. 12. Związek programu kształcenia z misją i strategią uczelni Uchwalą Senatu nr 15/000/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku określona została misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, jako Uczelni wypełniającej zadania edukacyjne, obywatelskie, społeczne i kulturotwórcze, zgodne z zapisanymi wartościami i celami. Opisane w poprzednim rozdziale cele wskazują, że prowadzenie kształcenia na kierunku filologia sprzyja realizacji tych zadań, przez co kierunek wpisuje się w misję i strategię Uczelni. 13. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunku filologia w zakresie kilku języków nowożytnych i to one stanowią o różnicach pomiędzy poszczególnymi filologiami. Różny jest język stanowiący przedmiot studiów, a także kultura, historia, literatura oraz tradycja językoznawcza i literaturoznawcza związana ze specyficznymi podejściami wykształconymi zarówno w polskim szkolnictwie wyższym, jak i w odpowiednich krajach studiowanego obszaru językowego. Niniejszy program skupia się na języku obcym i krajach danego obszaru językowego. Nawiązuje do tradycji promowanych w obowiązujących wcześniej standardach kształcenia dla kierunku filologia, z kultur anglistycznych, germanistycznych oraz italianistycznych polskich uniwersytetów, zwłaszcza UAM, US, UW i UWr, skąd wywodzi się kadra zatrudniona w Uczelni. Program nawiązuje także do podejść promowanych przez polskie organizacje skupiające nauczycieli akademickich, badających języki nowożytne, takich jak Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. 5

6 14. Zasady rekrutacji, wymagania wstępne konieczne kompetencje kandydatów Zasady rekrutacji zostały określone w Zarządzeniu Rektora Nr 40/0101/2012 w sprawie elektronicznej rejestracji kandydata na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (w załączeniu). Podstawowym wymogiem, jakie musi spełnić kandydat do programu jest egzamin maturalny. Kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny, przyjmowani są na kierunek filologia na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego. Oczekuje się, że kandydat posiada już pewien poziom znajomości języka obcego, zbliżony do poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W przypadku specjalności język włoski z językiem niemieckim student rozpoczyna naukę obu języków od podstaw. 15. Określenie obszaru kształcenia Kierunek filologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Decyduje o tym przedmiot zainteresowań filologii (język i tekst), a ponadto rodzaj metod badawczych preferowanych w jej obszarze oraz jej cel. W obszarze nauk humanistycznych filologia wiąże się ściśle z takimi kierunkami, jak historia, kulturoznawstwo i filozofia. Ponadto w pewnych zakresach czerpie z nauk społecznych, zwłaszcza psychologii, pedagogiki i socjologii. Absolwent kierunku posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, którego najważniejszą częścią jest podstawowa wiedza filologiczna z zakresu nauk o języku, literaturze i kulturze. Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe oraz kulturowe przeszłości i współczesności. 16. Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Efekty kształcenia na kierunku filologia odnoszą się do dziedziny nauk humanistycznych, w obrębie której można wyróżnić następujące dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofia, historia i kulturoznawstwo. Absolwent studiów posiada również wiedzę i umiejętności odnoszące się do wybranych dyscyplin społecznych: psychologii, pedagogiki, jednak opanowanie efektów z zakresu wymienionych nauk społecznych wymaga ich powiązania z naukami humanistycznymi, które stanowią podstawę kształcenia na tym kierunku. 6

7 17. Opis zakładanych efektów kształcenia przyjętych uchwałą Senatu Zakładane kierunkowe efekty kształcenia odpowiadają efektom określonym dla obszaru nauk humanistycznych w Rozporządzeniu z 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opisy efektów kształcenia, wyrażone w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, uwzględniają: poziom kwalifikacji I stopnia oraz ogólnoakademicki profil kształcenia. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Objaśnienia oznaczeń zawartych w tabeli K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych H1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Tabela 1. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszaru nauk humanistycznych Nazwa kierunku studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filologia absolwent: w kategorii wiedza Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych K_W01 posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej H1A_W01 K_W02 zna podstawową terminologię nauk filologicznych H1A_W02 K_W03 K_W04 K_W05 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dyscyplin językoznawstwa i literaturoznawstwa ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych zakresów językoznawstwa i literaturoznawstwa studiowanego języka; zna główne kierunki rozwoju i najnowsze osiągnięcia w zakresie obranej specjalności ma wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą wykorzystanie znajomości języka w różnych dziedzinach życia, w tym zawodowego H1A_W03 H1A_W04, H1A_W06 H1A_W05 K_W06 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu współczesnego językoznawstwa H1A_W07 K_W07 rozumie znaczenie językoznawstwa i ma wiedzę o specyficznych zastosowaniach nauki o języku, w tym zastosowaniach praktycznych takich jak nauczanie języka czy tłumaczenia H1A_W03, H1A_W06 7

8 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat literaturoznawstwa, zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody analizy i interpretacji tekstu literackiego zna okresy literackie studiowanego obszaru językowego oraz ich wybitnych przedstawicieli; rozumie ciągłość i przemiany w literaturze oraz jej powiązania z przemianami w kulturze i znaczenie w życiu społeczeństw zna językoznawcze, psychologiczne i glottodydaktyczne pojęcia i teorie dotyczące przyswajania języka pierwszego, drugiego i kolejnych, potrafi wskazać różnice i wzajemne powiązania między nimi oraz zna czynniki wpływające na sukces w przyswajaniu języka obcego zna i rozumie funkcję języka, rolę komunikacji językowej, ma świadomość społecznego zróżnicowania języka oraz wpływu czynników społecznych na język zna terminologię charakterystyczną dla opisu różnych dziedzin i systemów życia składających się na kulturę ma podstawową wiedzę na temat historii i kultury krajów studiowanego obszaru językowego, zna i rozumie historyczny kontekst kultury ma uporządkowaną wiedzę o jednostkach językowych i kategoriach gramatycznych języka docelowego, ich funkcjach i normach umożliwiających odpowiednie użycie języka ma podstawową wiedzę na temat powiązania systemu języka ojczystego i języka swojej specjalności oraz zna podstawowe techniki mediacji między użytkownikami tych języków ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym zna zasady pisania prac akademickich, stosowania cytatów, przypisów i zapisów bibliograficznych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego w kategorii umiejętności potrafi wykorzystać język swojej specjalności jako narzędzie rozumienia, ekspresji i komunikacji, w tym ze specjalistami w zakresie dyscyplin filologicznych potrafi wykorzystać język swojej specjalności do rozwoju kompetencji lingwistycznych własnych i innych osób; umie korzystać ze słowników, gramatyk, tezaurusów, TI i innych pomocy w celach samokształceniowych i do rozwiązywania problemów zawodowych potrafi wykorzystać wiedzę o teoriach przyswajania języków do uczenia się i nauczania języka obcego potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł w języku polskim i obcym potrafi wykorzystać kompetencje językowe do uzyskania bezpośredniego dostępu do zasobów i materiałów w celu zdobycia wiedzy źródłowej o kulturze, literaturze i krajach swej specjalności językowej potrafi zastosować podstawową terminologię współczesnego literaturoznawstwa do odczytania, analizy i interpretacji tekstu literackiego posiada elementarne umiejętności badawcze, prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego, w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi zastosować podstawowe pojęcia językoznawstwa do analizy różnych typów dyskursu w studiowanym języku potrafi uczestniczyć w dyskusji o języku, literaturze, historii i kulturze krajów obszaru językowego swej specjalności, w języku swej specjalności i w języku polskim H1A_W02, H1A_W03, H1A_W04, H1A_W05, H1A_W06, H1A_W07 H1A_W04, H1A_W05, H1A_W06, H1A_W10 H1A_W04, H1A_W05, H1A_W06, H1A_W09 H1A_W04, H1A_W09 H1A_W02, H1A_W03, H1A_W10 H1A_W05, H1A_W10 H1A_W09 H1A_W05, H1A_W09 H1A_W10 H1A_W03, H1A_W07, H1A_W08 H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09 H1A_U01, H1A_U03, H1A_U10 H1A_U04 H1A_U01 H1A_U01, H1A_U03, H1A_U10 H1A_U04, H1A_U05, H1A_U06, H1A_U10 H1A_U02, H1A_U04, H1A_U05 H1A_U02, H1A_U03, H1A_U10 H1A_U04, H1A_U05, H1A_U08, H1A_U09 H1A_U06, H1A_U09, H1A_U10 8

9 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym potrafi dokonać analizy porównawczej wybranych aspektów kultury rodzimej i kultury języka docelowego potrafi zastosować podstawowe techniki mediacji pomiędzy reprezentantami kultury języka ojczystego i języka docelowego potrafi porozumiewać się ze specjalistami i innymi użytkownikami języka, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w języku swojej specjalności, w języku polskim i drugim języku obcym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku swej specjalności, demonstrując umiejętność merytorycznego argumentowania i formułowania wniosków, z wykorzystaniem różnych źródeł posiada umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych wybranej specjalizacji dyplomowej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu potrafi analizować różne modele poprawnego użycia języka docelowego i wykorzystać je do konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych posiada umiejętności językowe: czytania, pisania, słuchania i mówienia w zakresie studiowanego języka zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego posiada umiejętności językowe w zakresie drugiego języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w kategorii kompetencje społeczne H1A_U04, H1A_U05, H1A_U06 H1A_U04, H1A_U05 H1A_U07, H1A_U08, H1A_U09 H1A_U07, H1A_U10 H1A_U01, H1A_U04, H1A_U06, H1A_U08 H1A_U01, H1A_U04, H1A_U06, H1A_U09 H1A_U07 H1A_U07, H1A_U10 H1A_U10 K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i przyswojonych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego H1A_K01 K_K02 potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K02 K_K03 posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację różnych założonych celów i potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego H1A_K03 przez siebie lub innych zadania K_K04 potrafi wyznaczać sobie i innym krótkoterminowe cele uczeniowe, dobrać i zastosować strategie odpowiednio do charakteru przyswajanej wiedzy czy H1A_K03 umiejętności K_K05 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazanej wiedzy i znaczeń, kieruje się uczciwością i rzetelnością w sytuacjach H1A_K04 zawodowych K_K06 wykazuje bezstronność w podejściu do różnorodności językowej; docenia różnorodność kultur; jest otwarty na odmienność kulturową H1A_K05 K_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form; świadomie kształtuje własne upodobania kulturalne H1A_K06 K_K08 akceptuje zmianę językową jako naturalny proces w rozwoju języka; docenia wagę językoznawstwa jako istotnego elementu rzetelnego przygotowania H1A_K05 merytorycznego do przyszłej pracy zawodowej K_K09 docenia obecność różnych form sztuki w naukach filologicznych oraz wkład nauk filologicznych w kreowanie pozytywnych relacji międzykulturowych i H1A_K05 zachowanie dziedzictwa Polski i innych kultur świata K_K10 dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują go do pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy, turystyce, itp. H1A_K02 Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia efekty kierunkowe powinny uwzględniać efekty zdefiniowane dla danego obszaru kształcenia. Pokrycie efektów kształcenia z obszaru 9

10 humanistycznego przez efekty przyjęte dla programu kształcenia na kierunku filologia ukazuje poniższa tabela. Z analizy tabeli wynika, że kierunkowe efekty kształcenia pokrywają wszystkie efekty wyszczególnione w opisie obszaru humanistycznego. Objaśnienia oznaczeń zawartych w tabeli H1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia Tabela 2. Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia obszaru nauk humanistycznych przez kierunkowe efekty kształcenia Nazwa kierunku studiów: filologia Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim absolwent: w kategorii wiedza Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku filologia H1A_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej H1A_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych H1A_W03 H1A_W04 H1A_W05 H1A_W06 H1A_W07 H1A_W08 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego K_W01 K_W02, K_W06, K_W08, K_W12 K_W03, K_W07, K_W08, K_W12, K_W17 K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11 K_W05, K_W08, K_W09, K_W10, K_W13, K_W15 K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10 K_W06, K_W08, K_W17 K_W17 10

11 H1A_W09 H1A_W10 H1A_U01 H1A_U02 H1A_U03 H1A_U04 H1A_U05 H1A_U06 H1A_U07 H1A_U08 H1A_U09 H1A_U10 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym w kategorii umiejętności potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w kategorii kompetencje społeczne K_W10, K_W11, K_W14, K_W15 K_W09, K_W12, K_W13, K_W16, K_W17 K_U02, K_U04, K_U05, K_U15, K_U16 K_U07, K_U08 K_U02, K_U05, K_U08 K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_U15, K_U16 K_U06, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12 K_U06, K_U10, K_U11, K_U15, K_U16 K_U01, K_U13, K_U14, K_U17, K_U18 K_U01, K_U09, K_U13, K_U15 K_U01, K_U09, K_U13, K_U16 K_U02, K_U06, K_U08, K_U10, K_U14, K_U18, K_U19 H1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie H1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K03 H1A_K04 H1A_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy K_K01 K_K02, K_K10 K_K03, K_K04 K_K05 K_K06, K_K08, K_K09 11

12 H1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form K_K Karty przedmiotów/modułów z uwzględnieniem sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Karty przedmiotów i karty modułów wraz z odpowiednimi tabelami sprawdzającymi, sporządzonymi zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 57/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., stanowią odrębny załącznik do niniejszego dokumentu. Katalog kursów, to jest karty modułów i karty z opisem programów przedmiotów wraz z odpowiednimi tabelami sprawdzającymi, sporządzonymi zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 8/000/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r., stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 19. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk. Profil ogólnoakademicki Wymiar, charakter i miejsce odbywania praktyk odpowiada studiowanej specjalności oraz zapewnia uzyskanie opisanych w efektach kształcenia kompetencji zawodowych. Praktyka odbywać się będzie w miejscach najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska pracy. Praktyki zawodowe na kierunku filologia realizowane są zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych, stanowiących załącznik do niniejszego programu. Praktyka zawodowa w przypadku wyboru specjalizacji nauczycielskiej realizowana jest w wymiarze 150 godzin jako: 1) praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godzin 2) praktyka metodyczna 120 godzin Praktyka dyplomowa w przypadku wyboru specjalizacji translatorskiej realizowana jest w wymiarze 150 godzin. 20. Wymogi związane z ukończeniem studiów Warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia jest realizacja programu studiów oraz uzyskanie 180 pkt ECTS. Zasady dotyczące przygotowania przez studentów pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie Studiów w Instytucie Humanistycznym. Obowiązują jednolite zasady przygotowania pracy dyplomowej. Standardy pracy dyplomowej zostały zatwierdzone przez Radę Instytutu Humanistycznego w dniu 12

13 r. i obowiązują od roku akademickiego 2007/2008. Określają one m.in. zasady składania pracy dyplomowej w Biurze Spraw Studenckich. W uczelni obowiązuje procedura antyplagiatowa oraz system Plagiat.pl. Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu Plagiat.pl w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim stanowi załącznik do Zarządzenia Rektora nr 111/0101/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie składania i poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, posiadającego stopień co najmniej doktora. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie: promotor oraz recenzent. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Zarządzenie Rektora PWSZ nr 41/0101/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora Instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor oraz recenzent. Student rozpoczyna egzamin dyplomowy przedstawieniem głównych tez pracy dyplomowej, a następnie losuje dwa pytania: jedno pytanie z 20 zagadnień związanych z kierunkiem studiów oraz jedno pytanie z 20 zagadnień z zakresu dyscypliny wiedzy promotora. 21. Wskaźniki Zgodnie z Rozporządzeniem w sp. warunków prowadzenia studiów, określono sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów. Wskaźniki te przedstawia poniższa tabela. Wskaźniki Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów 1. Filologia język angielski a) studia stacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska b) studia niestacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska 2. Filologia język niemiecki a) studia stacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska b) studia niestacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska 3. Filologia język niemiecki z językiem włoskim a) studia stacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska b) studia niestacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska Suma punktów ECTS 98,7 101, , ,7 104,7 75,1 75,4 13

14 4. Filologia język włoski z językiem niemieckim a) studia stacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska b) studia niestacjonarne specjalizacja nauczycielska specjalizacja translatorska Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku filologia, na poziomie studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim (praktyczna nauka języka danej specjalności oraz języka drugiego) 1. Filologia język angielski 64 (praktyczna nauka języka angielskiego) + 4 (lektorat języka obcego) 2. Filologia język niemiecki 53 (praktyczna nauka języka niemieckiego) + 4 (lektorat języka obcego) 106,2 107,2 78,3 78, Filologia język niemiecki z językiem włoskim 53 (praktyczna nauka języka niemieckiego) + 4 (lektorat języka obcego) + 33 (praktyczna nauka języka włoskiego) 4. Filologia język włoski z językiem niemieckim 50 (praktyczna nauka języka włoskiego) + 36 (praktyczna nauka języka niemieckiego) Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Tylko w na specjalności język angielski są zajęcia laboratoryjne technologie informacyjne (2 pkt.), praktyczna nauka języka angielskiego fonetyka (12 pkt.) Na innych specjalnościach zajęcia laboratoryjne nie występują. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów - ochrona własności intelektualnej, - technologie informacyjne, - historia filozofii, - pedagogika ogólna, - wprowadzenie do psychologii, - psychologia rozwojowa i wychowania. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego 0 Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduł praktyk Filologia język angielski, specjalizacja nauczycielska 8 punktów ECTS. Filologia język angielski, specjalizacja translatorska 8 punktów ECTS. Filologia język niemiecki, specjalizacja nauczycielska 12 punktów ECTS. Filologia język niemiecki, specjalizacja translatorska 9 punktów ECTS. Filologia język niemiecki z językiem włoskim, specjalizacja nauczycielska 12 punktów ECTS. Filologia język niemiecki z językiem włoskim, specjalizacja translatorska 6 punktów ECTS. Filologia język włoski z językiem niemieckim, specjalizacja nauczycielska 10 punktów ECTS. Filologia język włoski z językiem niemieckim, specjalizacja translatorska 8 punktów ECTS Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% pkt ECTS Schemat 1. Wybór przedmiotów/modułów Język angielski Liczba Semestr Przedmiot/moduł do wyboru: ECTS studiów I-VI Lektorat języka obcego 4 III-VI Moduł obieralny: kształcenie nauczycielskie lub translatorskie 33 III-VI Praktyka 8 IV-VI Seminarium dyplomowe 15 punktów Procent 14

15 Ogółem: 62 33,3% Zaproponowany plan studiów umożliwia wybór języka lektoratu (niemiecki, francuski lub rosyjski) przed pierwszym semestrem studiów 4 pkt. ECTS, wybór modułu kształcenia nauczycielskiego bądź translatorskiego po drugim semestrze studiów 33 pkt. ECTS, praktyka, wynikająca z wybranego modułu kształcenia 8 pkt. ECTS, wybór seminarium 15 pkt. ECTS. W sumie w ramach przedmiotów podlegających wyborowi student uzyskuje 60 punktów ECTS, czyli 33,3% minimum wymaganego do uzyskania kompetencji I stopnia. Język niemiecki Liczba punktów Semestr Przedmiot/moduł do wyboru: ECTS studiów Procent I-II Lektorat języka obcego 4 III-VI Moduł obieralny: kształcenie nauczycielskie lub translatorskie 38/41 III-VI Praktyka 12/9 IV-VI Seminarium dyplomowe z odpowiadającym mu wykładem monograficznym 17 Ogółem: 71 39,4% Zaproponowany plan studiów umożliwia wybór języka lektoratu (angielski, francuski lub rosyjski) przed pierwszym semestrem studiów 4 pkt. ECTS, wybór modułu kształcenia nauczycielskiego (38 pkt. ECTS) bądź translatorskiego (41 pkt. ECTS) po drugim semestrze studiów; odpowiadającą wyborowi modułu kształcenia praktyka 12 lub 9 pkt. ECTS; wybór seminarium wraz z wykładem monograficznym po trzecim semestrze 17 pkt. ECTS. W sumie w ramach przedmiotów podlegających wyborowi student uzyskuje 71 punktów ECTS, czyli 39,4% minimum wymaganego do uzyskania kompetencji I stopnia. Język niemiecki z językiem włoskim Semestr studiów Przedmiot/moduł do wyboru: III-VI Moduł obieralny: kształcenie nauczycielskie lub translatorskie 27/33 III-VI Praktyka 12/6 IV-VI Seminarium dyplomowe z odpowiadającym mu wykładem monograficznym 17 Ogółem: 58/56 Liczba punktów ECTS Procent 32,2% 31,1% 15

16 Zaproponowany plan studiów umożliwia wybór modułu kształcenia nauczycielskiego bądź translatorskiego 27 lub 33 pkt. ECTS; praktyki 12 lub 6 pkt. ECTS; wybór seminarium wraz z wykładem monograficznym po trzecim semestrze 17 pkt. ECTS. W sumie w ramach przedmiotów podlegających wyborowi student uzyskuje na specjalizacji nauczycielskiej 58 punktów ECTS, czyli 32,2 % minimum wymaganego do uzyskania kompetencji I stopnia. W przypadku specjalizacji translatorskiej student uzyskuje 56 pkt. ECTS, czyli 31,1% minimum wymaganego do uzyskania kompetencji I stopnia. Język włoski z językiem niemieckim Semestr Przedmiot/moduł do wyboru: Liczba punktów Procent studiów ECTS III-VI Moduł obieralny: kształcenie nauczycielskie lub translatorskie 27/29 III-VI Praktyka 10/8 IV-VI Seminarium dyplomowe z odpowiadającym mu wykładem monograficznym 17 Ogółem: 54 30% Zaproponowany plan studiów umożliwia wybór modułu kształcenia nauczycielskiego (27 pkt. ECTS) bądź translatorskiego (29 pkt. ECTS) po drugim semestrze studiów; praktyki 10 lub 8 pkt. ECTS; seminarium wraz z wykładem monograficznym 17 pkt. ECTS. W sumie w ramach przedmiotów podlegających wyborowi student uzyskuje na obu specjalizacjach 54 punkty ECTS, czyli 30 % minimum wymaganego do uzyskania kompetencji I stopnia. 22. Pozostałe informacje Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Korzystanie z wzorców międzynarodowych musi pozostać procesem otwartym. Zarówno instytucje międzynarodowe jak i zagraniczne uczelnie wyższe są w trakcie reformowania się i wiele z publikowanych dokumentów ma charakter rozwojowy i konsultacyjny. Dlatego też autorzy niniejszego programu studiów pozostają otwarci na nowe publikacje zagraniczne opisujące modelowe procedury i dobre praktyki. Przykładowe źródła: 16

17 seminaria bolońskie i publikacje FRSE oraz MNiSW Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi W procesie tworzenia programu konsultowano się z: - dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych i przedszkoli w związku z koniecznością współpracy w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych, - z Kuratorium Oświaty w zakresie potrzeb rynku pracy dla nauczycieli języków obcych, - z biurami tłumaczeń w odniesieniu do współpracy w zakresie organizacji praktyk, - z ekspertami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie konstrukcji programu kształcenia (m. in. ramach tzw. seminariów bolońskich), - z pracownikami innych uczelni (Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) w zakresie stosowanych rozwiązań co do konstruowania planów studiów. ZAŁĄCZNIKI Warunki rekrutacji Załącznik 1 Warunki rekrutacji Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie z Uchwałą Senatu PWSZ nr 32/000/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 zmienioną Uchwałą Senatu PWSZ nr 80/000/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat musi dokonać elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Studia pierwszego stopnia może podjąć osoba, która ma świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez uczelnię. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, następuje na podstawie kryteriów ustalonych odrębnie dla: a ) kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny ( nową maturę ) oraz maturę międzynarodową Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wyników egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury ) oraz matury międzynarodowej. 1. Podstawą przyjęcia kandydata z nową maturą jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów. 2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób: 17

18 {(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x przelicznik 3. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób: {(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x przelicznik 4. Za oceny z danego przedmiotu na dyplomie matury międzynarodowej wydanym przez International Baccalaureate w Genewie przyznaje się następującą liczbę punktów: Wyniki matury międzynarodowej Punkty rekrutacyjne 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane są punkty za wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za rodzaj przedmiotu. 2. Kandydat ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie wyniku egzaminu, jeśli w warunkach rekrutacji przewidziany jest wybór jednego z kilku wskazanych przedmiotów lub na świadectwie dojrzałości wpisany jest wynik z przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 3. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej. Wykaz przedmiotów maturalnych i sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na kierunek filologia 18

19 b) kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ) Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs ocen na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów. 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, polegającym na konkursie świadectw sumowane są punkty rekrutacyjne za oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów z zastosowaniem przeliczników. 19

20 3. Spośród kilku ocen na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej kandydat może wybrać jedną ocenę najlepszą z każdego przedmiotu przewidzianego w szczegółowych warunkach rekrutacji na kierunek i specjalność studiów. 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą punktację ocen uzyskanych na świadectwie: a. skala ocen 1-6 b. skala ocen 2-5 Ocena na świadectwie dojrzałości Liczba punktów rekrutacyjnych Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Mierny / dopuszczający Ocena na świadectwie dojrzałości Liczba punktów rekrutacyjnych Bardzo dobry Dobry Dostateczny Przelicznik stosowany do ocen uzyskanych z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na kierunek filologia 20

21 Rekrutację przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne i przyjmują kandydatów w ramach wielkości przyjęć ustalonych przez Senat. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza listę przyjętych na studia i umieszcza na stronie internetowej uczelni. Ponadto kandydat niezwłocznie powiadamiany jest pisemnie o wyniku rekrutacji. Wynik postępowania kandydat może również sprawdzić po zalogowaniu się na swoim koncie. Kandydat na studia zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną (kandydat na wszystkie kierunki studiów wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni 85 zł) oraz złożyć wymagane dokumenty w ustalonym terminie i miejscu. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia: podanie na obowiązującym w uczelni formularzu, świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie (studenci rozpoczynający drugi kierunek lub specjalność od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie z właściwego biura spraw studenckich); kandydaci ze starą maturą świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, 4 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, dowód opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Za poświadczoną kopię uznaje się dokument potwierdzony przez: a) organ wydający dokument, b) uprawnione ustawowo osoby. Osoby zakwalifikowane na studia pierwszego stopnia zobowiązane są dostarczyć: a) oryginał świadectwa dojrzałości, b) oświadczenie o podjęciu studiów, c) dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks. 21

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015)

(ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) (ZAŁĄCZNIK NR 5c 2013/2015) PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW PEDAGOGIKI SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM PRAKTYKA PEDAGOGICZNA I SEMESTR 2 Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016

CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 CELE I ZADANIA PRAKTYKI specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA 2015/2016 W trakcie śródrocznej PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJo charakterze hospitacyjno-asystenckim realizowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Regulamin praktyki pedagogicznej Opiekun praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalności nauczycielskie. PRAKTYKA (150 godz.): (Specjalność nauczycielska z rozszerzonym językiem angielskim; Specjalność nauczycielska język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej) PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących praktyk objętych programem

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Opracowały: dr Agata Popławska, dr Agata Jacewicz, dr Agnieszka Iłendo- Milewska Studia podyplomowe Specjalności studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA II STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej. w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Regulamin praktyk pedagogicznych dla studentów filologii rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Opracowanie: dr Maria Kossakowska-Maras Rzeszów 2012 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRAKTYK

I. ORGANIZACJA PRAKTYK PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z SOCJOTERAPIĄ Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE Edycja 2014 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Program praktyki dla studentów kierunku Pedagogika studia I stopnia w specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Organizację i przebieg praktyk studenckich reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK DLA SPECJALNOŚCI : Resocjalizacja i socjoterapia Praktyka obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych. Uczelnia: 1. wydaje studentom imienne skierowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1. Bezpośrednim i najważniejszym celem praktyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ ZAKŁAD KULTURY FIZYCZNEJ DZIENNIK PRAKTYKI ogólnopedagogicznej śródrocznej w szkole podstawowej (etap I-II: klasy I-VI) dla studentów kierunku Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne

Regulamin praktyk opiekuńczo wychowawczych. Rok akademicki 2012/2013. Postanowienia ogólne Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Studia: PODYPLOMOWE/ NIESTACJONARNE Edycja 2015

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Studia: PODYPLOMOWE/ NIESTACJONARNE Edycja 2015 I. ORGANIZACJA PRAKTYKI PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Studia: PODYPLOMOWE/ NIESTACJONARNE Edycja 2015 1. Praktyka zawodowa na kierunku oligofrenopedagogika realizowana

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI (CIĄGŁEJ) 1 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Opracowały: dr Iwona Borawska, dr Agata Jacewicz, dr Agnieszka Iłendo- Milewska Studia podyplomowe Specjalności studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna)

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. 1 Zasady ogólne

PROGRAM PRAKTYK. 1 Zasady ogólne 1 PROGRAM PRAKTYK dla kierunku TEOLOGIA ze specjalnością nauczycielską (studia stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Teologicznym US w ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela religii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego zał. 3 1. Wymagania wstępne Zaliczenie przedmiotów: Psychologia z elementami psychologii sportu, Komunikacja

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA I. Założenia ogólne. Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu studiów. Praktyki tłumaczeniowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 kod w SID data zatwierdzenia przez Radę ydziału pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 27 kwietnia 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do uchwały Nr 7/2015 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 3 2. Kod przedmiotu: FGN - 26 3. Okres ważności karty: 2013-2016 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi:

Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: Efekty kształcenia dla kierunku filologia studia I i II stopnia i ich relacje z efektami obszarowymi: A. STUDIA I STOPNIA: 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów z obszaru nauk

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wydział Filologii i Pedagogiki

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie Wydział Filologii i Pedagogiki Efekty kształcenia dla kierunku Filologia profil Ogólnoakademicki studia pierwszego stopnia Obszar wiedzy: obszar nauk humanistycznych Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych Dyscyplina naukowa:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo