W NUMERZE: BEZPŁATNY KWARTALNIK BLIŻEJ OBYWATELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE: BEZPŁATNY KWARTALNIK BLIŻEJ OBYWATELA"

Transkrypt

1 ISSN

2 W NUMERZE: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WYBORACH LOKALE WYBORCZE PRZYJAZNE NIEPEŁNOSPRAWNYM ZMIANA OBWODU GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA GŁOSOWANIE PRZY POMOCY NAKŁADEK WAŻNE TERMINY W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R BEZPŁATNY KWARTALNIK BLIŻEJ OBYWATELA Wydawca: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce ul. Żułowska 51, Kraków tel , faks Bożena Michałek (menadżer projektu) Redakcja: Eliza Marks Opracowanie gra iczne i druk: Drukarnia Gry ix, Węgrzce, ul. B3 nr 5 Niniejszy poradnik jest wydawany w ramach projektu Bliżej poradnictwo prawne i obywatelskie ( Projekt Bliżej poradnictwo prawne i obywatelskie współ- inansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2 (POKL Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego )

3 Osobom niepełnosprawnym przysługują takie same wolności i prawa jak pozostałym obywatelom. Jednym z nich jest prawo wyborcze. Obowiązujące od kilku tygodni regulacje wprowadzają szereg nowych rozwiązań, które mają zminimalizować bariery i ograniczenia napotykane przez niepełnosprawnych wyborców. Przed nadchodzącymi jesiennymi wyborami parlamentarnymi warto wiedzieć, z jakich udogodnień może korzystać niepełnosprawny wyborca. Wyborca niepełnosprawny to taki, który ma ograniczoną sprawność izyczną, psychiczną, umysłową lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach. Ordynacja wyborcza przewiduje szereg udogodnień dla niepełnosprawnych wyborców, które dotyczą: prawa do dodatkowej, specjalnej informacji wyborczej, możliwości wyboru innego okręgu wyborczego z uwagi na stan zdrowia i związane z nim ograniczenia, kilku możliwych sposobów oddawania głosu. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WYBORACH Wszelkie niezbędne informacje niepełnosprawny wyborca może znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz uzyskać w urzędzie gminy (urzędzie miasta). Może tam udać się osobiście, zadzwonić w godzinach pracy urzędu lub poprosić, aby materiały informacyjne zostały mu przesłane pocztą (również elektroniczną). Warunkiem koniecznym do osobistego otrzymania powyższych informacji jest złożenie przez osobę niepełnosprawną stosownego wniosku w urzędzie gminy (urzędzie miasta). Jeżeli w danej gminie istnieje inny zwyczaj przekazywania tego rodzaju informacji, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może dodatkowo skorzystać ze zwyczajowo przyjętej formy przekazu. Niepełnosprawny wyborca ma prawo domagać się informacji dotyczących: właściwego dla niego okręgu wyborczego i obwodu głosowania; znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; 3

4 warunków dopisania go do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; terminu wyborów oraz godzin, w których można będzie oddać swój głos; komitetów wyborczych, zarejestrowanych kandydatów oraz list kandydatów; warunków oraz form głosowania. Dodatkowo Państwowa Komisja Wyborcza zobowiązana została do umieszczania na prowadzonym przez siebie internetowym portalu informacyjnym informacji o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie kodeksu wyborczego. Sposób zamieszczania tych informacji musi uwzględniać różne rodzaje niepełnosprawności. Dodatkowo PKW musi przygotować wskazane powyżej materiały informacyjne w alfabecie Braille a, aby w przypadku wystąpienia przez niepełnosprawnego z odpowiednim żądaniem móc przekazać je zainteresowanemu. Informacje dotyczące zbliżających się wyborów zamieszczane są również w obwieszczeniach wyborczych, które wywieszane są zarówno w lokalach wyborczych, jak i w innych miejscach publicznych. Obwieszczenia takie zawierają m.in. informacje o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego, o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach, zarejestrowanych kandydatach oraz listach kandydatów. PKW może również postanowić o umieszczeniu w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania zwięzłej informacji o sposobie głosowania właściwym dla przeprowadzanych wyborów. 4 Obwieszczenia, jak również wyniki głosowania muszą być umieszczane w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna o ograniczonej sprawności ruchowej miała do nich swobodny dostęp; ze względu na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich arkusze z informacjami powinny być zamieszczane na wysokości 0,9 m mierzonej od posadzki do dolnej części arkusza obwieszczenia lub informacji. Jednocześnie niepełnosprawny wyborca może poprosić członka komisji wyborczej o ustne przekazanie treści obwieszczenia (dotyczy to informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach, zarejestrowanych kandydatach oraz listach kandydatów).

5 LOKALE WYBORCZE PRZYJAZNE NIEPEŁNOSPRAWNYM Bliżej Nie każdy lokal może zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to niemożliwe z uwagi na bardzo różne potrzeby takich osób, determinowane rodzajem ograniczenia sprawności. Najpóźniej na 30 dni przed wyborami wójt (burmistrz, prezydent miasta) musi podać wyborcom w drodze obwieszczenia, które lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obwieszczenia zawierające informacje o miejscu i rodzaju lokalu wyborczego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje na ten temat mogą być też przekazywane w inny, zwyczajowo przyjęty sposób. Ponadto urzędy gminy mają obowiązek telefonicznego udzielania niepełnosprawnym wyborcom informacji o znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania lokalach wyborczych dostosowanych do danego rodzaju niepełnosprawności oraz, na wniosek niepełnosprawnego, przesłania drukowanych materiałów informacyjnych. Przystosowany lokal powinien znajdować się na parterze budynku. Nie powinien posiadać barier architektonicznych (np. takich jak schody, wysokie progi, wąskie drzwi) uniemożliwiających samodzielne dotarcie niepełnosprawnemu do lokalu. Jeżeli takie bariery występują, budynek musi być wyposażony w odpowiednie podjazdy, windy czy inne udogodnienia, dzięki którym niepełnosprawny bez problemu dotrze na miejsce. Przynajmniej jedne drzwi prowadzące do lokalu muszą być rozwierane lub rozsuwane, muszą być dostatecznie szerokie oraz nie mogą posiadać progu wyższego niż 5 mm. Droga prowadząca od wejścia do budynku do miejsca głosowania powinna być możliwie najkrótsza, wolna od przeszkód, wyłożona antypoślizgową posadzką. Przynajmniej jedno miejsce zapewniające tajność głosowania musi być dostosowane do potrzeb niepełnosprawnego wyborcy, tzn. musi być zaopatrzone w dodatkowe światło, posiadać odpowiednie wymiary (szerokość i głębokość) oraz zapewniać możliwość pisania na dwóch wysokościach (0,8 i 1,1 m). Również dojście od punktu pobrania karty do głosowanie do miejsca zapewniającego tajność głosowania oraz do urny wyborczej (nie wyższej niż 1 m) musi być dostatecznie szerokie. 5

6 ZMIANA OBWODU GŁOSOWANIA Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Można igurować tylko w jednym takim spisie. Spis sporządzany jest na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru wyborców (osób stale zamieszkałych na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania). Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Może się jednak zdarzyć, że wyborca nie będzie mógł oddać głosu w swoim lokalu wyborczym, gdyż z uwagi na niepełnosprawność i bariery architektoniczne budynku nie będzie miał możliwości dotarcia do takiego lokalu, w czasie wyborów będzie przebywał w szpitalu czy ośrodku pomocy społecznej, albo też z jakiegoś względu będzie przebywał na obszarze innej gminy. 6 Jeżeli niepełnosprawny wyborca chce samodzielnie oddać głos w lokalu wyborczym, jednak lokal właściwy dla niego ze względu na stałe miejsce zamieszkania nie ma odpowiednich warunków (np. posiada bariery architektoniczne), najpóźniej na 14 dni przed wyborami niepełnosprawny może złożyć w urzędzie gminy (urzędzie miasta) pisemny wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności. Taka zmiana lokalu nie będzie się zazwyczaj wiązała z niedogodnościami, na przykład w postaci znacznie dłuższego dojazdu do punktu wyborczego. Każda gmina powinna posiadać kilka przystosowanych lokali, zgodnie bowiem z przepisami wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek zadbać o to, aby przynajmniej 1/3 lokali obwodowych komisji wyborczych była dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma więc obawy, że niepełnosprawny wyborca w celu oddania głosu w lokalu będzie musiał udać się do innej gminy. Jeżeli wyborca (również niepełnosprawny) w dniu wyborów przebywa czasowo na obszarze innej gminy lub też nie posiada żadnego miejsca zamieszkania, może złożyć w urzędzie gminy (urzędzie miasta), w której przebywa, pisemny wniosek o dopisanie go do spisu wyborców. Ważne jest jednak, aby ze stosownym wnioskiem wystąpić najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów. Możliwości dopisania nie będzie miał wyborca przebywający czasowo na terenie innej gminy, jeżeli przeprowadzane są wybory do rady powiatu, rady gminy, sejmiku województwa, czy też na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

7 We wniosku o dopisanie do spisu wyborców należy podać: nazwisko i imię (imiona) wnioskującego wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania wnioskującego wyborcy. Jeżeli wniosek składa niepełnosprawny wyborca niebędący obywatelem polskim, jednak posiadający obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (tak może się stać w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, do rad gmin oraz wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta), niezbędne jest podanie następujących danych: nazwiska i imienia (imion) wnioskującego wyborcy, imienia ojca, daty urodzenia, numeru ewidencyjnego PESEL, obywatelstwa państwa członkowskiego UE, numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adresu zamieszkania wnioskującego wyborcy. Może się też zdarzyć, że wyborca przed dniem wyborów zmieni miejsce pobytu. Jeżeli nie są to wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa czy też na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wyborca może uzyskać z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek należy złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy, który to urząd wydaje stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie takie można uzyskać do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu komisji wyborczej (co ma miejsce w przeddzień wyborów). W przypadku wyborów prezydenckich, w których możliwe są dwie tury wyborów, wyborca otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: na pierwszą i drugą turę wyborów; możliwe jest również otrzymanie zaświadczenia na jedną turę, wskazaną przez wyborcę. Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko wyborcy oraz jego numer PESEL, a w przypadku obcokrajowca-obywatela UE numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości. Takie same dane powinna podać przy odbiorze zaświadczenia osoba upoważniona. 7

8 , W przypadku, gdy niepełnosprawny wyborca w dniu wyborów przebywa np. w szpitalu, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, sanatorium, prewentorium, hospicjum, czy innym zakładzie przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń zdrowotnych, albo w domu pomocy społecznej, najprawdopodobniej właśnie tam będzie mógł zagłosować. W placówkach tych organizowane są bowiem zazwyczaj odrębne obwody głosowania (decyzję o ich utworzeniu należy podjąć najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów). Co istotne, w przypadku wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, czy też na stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta miasta, do takiego spisu wyborców wpisane zostają wyłącznie osoby stale zamieszkałe na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego (odpowiednio: gminy, powiatu, województwa). Zobowiązanym do sporządzenia wykazu osób, które w dniu wyborów przebywać będą w danej jednostce (zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej), jest dyrektor (kierownik) kierujący daną jednostką. To on przekazuje stosowne informacje do urzędu (aktywność wyborcy nie jest tu więc potrzebna). On też musi poinformować osoby objęte takim wykazem, że zostaną wykreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i w związku z tym będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w tej jednostce. Ponieważ taki wykaz musi być dostarczony do właściwego urzędu gminy na kilka dni przed wyborami, może okazać się, że w tym czasie osoba nim objęta opuści jednak zakład. W takim wypadku aby móc wziąć udział w wyborach, będzie zmuszona uzyskać z urzędu gminy, na terenie której znajduje się dana jednostka (zakład opieki zdrowotnej, dom pomocy społecznej), stosowne zaświadczenie o prawie do głosowania. Z kolei jeżeli wyborca tra i do zakładu opieki zdrowotnej lub domu pomocy społecznej już po sporządzeniu wykazu (nie później jednak niż na 2 dni przed dniem wyborów), możliwe jest sporządzenie dodatkowego wykazu i tym samym uzupełnienie spisu wyborców. W każdym wypadku niepełnosprawnemu wyborcy, na jego prośbę, w czynnościach koniecznych do oddania głosu może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków komisji wyborczych i mężów zaufania. 8

9 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE Bliżej Specjalnie dla wyborców niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym została stworzona możliwość głosowania korespondencyjnego. Skorzystanie z takiej opcji wymaga jednak poczynienia pewnych przygotowań. Po pierwsze, niepełnosprawny wyborca musi nie później niż na 21 dni przed terminem wyborów zgłosić swój zamiar wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), czyli złożyć stosowny wniosek (oświadczenie) we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy (urzędzie miasta). Może to uczynić na kilka sposobów: ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca musi podać swoje dane i inne konieczne informacje: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Konieczne jest również dostarczenie kopii aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności. Jeżeli niepełnosprawność wyborcy wymaga od niego posługiwania się alfabetem Braille a, wraz z pakietem wyborczym może on otrzymać nakładki do głosowania sporządzone właśnie w tym alfabecie. Co istotne, nakładki nie stanowią obligatoryjnej części pakietu, co oznacza, że do ich otrzymania niezbędne jest złożenie wraz ze zgłoszeniem stosownego żądania. W przypadku wyborów prezydenckich czy też na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, gdy wyniki głosowania mogą zrodzić konieczność przeprowadzenia drugiej tury wyborów, zgłoszenie głosowania korespondencyjnego dotyczy obu etapów. Podobnie jest w przypadku, gdy w tym samym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory zgłoszenie głosowania korespondencyjnego dotyczy wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów. 9

10 10 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pozostawiane jest bez rozpoznania, jeżeli: jest złożone po terminie, jest niekompletne, a wezwany do uzupełnienia braków niepełnosprawny wyborca nie usunie ich w ciągu 3 dni, złożone zostało przez niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Jeżeli zgłoszenie zostanie prawidłowo przeprowadzone, najpóźniej na 7 dni przed wyborami wyborca otrzymuje z urzędu gminy (urzędu miasta) pakiet wyborczy. Może go otrzymać bądź od upoważnionego pracownika urzędu, bądź za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą, zawsze jednak wyłącznie do rąk własnych. Przy odbieraniu pakietu dostarczająca go osoba jest zobowiązana do potwierdzenia tożsamości niepełnosprawnego, dlatego na jej żądanie należy przedstawić stosowny dokument tożsamości. Odbiór przesyłki należy, jeśli to możliwe, potwierdzić własnoręcznym podpisem. Jeżeli zdarzy się, że osoby oczekującej na pakiet nie będzie w domu, w skrzynce lub w drzwiach zostawione zostanie dla niej zawiadomienie, a pracownik urzędu lub listonosz wróci z przesyłką w ciągu 3 dni. W skład pakietu wyborczego wchodzi: karta (lub karty) do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania z danymi niepełnosprawnego wyborcy, nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille a, jeżeli wyborca prosił o nie, dwie koperty: zwrotna (z adresem komisji wyborczej, do której odsyłana będzie karta, oraz adnotacją przesyłka wyborcza ) oraz na kartę do głosowania (oznaczona adnotacją koperta na kartę do głosowania ). Po wypełnieniu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie na kartę do głosowania; kopertę trzeba zakleić i włożyć wraz z podpisanym oświadczeniem do koperty zwrotnej, a następnie przesłać do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Nie ma potrzeby naklejania znaczka na takiej kopercie, przesyłki te są bowiem zwolnione z opłat pocztowych. Istnieje również możliwość osobistego doręczenia koperty do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym niepełnosprawny jest wpisany do spisu wyborców; należy to jednak uczynić w godzinach głosowania. Co więcej, należy pamiętać, że wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego,

11 umieszczany jest w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie jego gminy. Może to więc nie być ten sam lokal wyborczy, w którym niepełnosprawny oddałby głos w sposób tradycyjny. Możliwości głosowania korespondencyjnego nie ma w obwodach do głosowania utworzonych: w zakładzie opieki zdrowotnej w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami; za granicą i na polskich statkach morskich. Korespondencyjne głosowanie nie jest również możliwe w przypadku udzielenia przez niepełnosprawnego wyborcę pełnomocnictwa do głosowania. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niepełnosprawny wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (podobnie jak wyborca, który w dniu głosowania ma ukończone 75 lat) może również zrezygnować z głosowania osobistego i udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu innej osobie. Pełnomocnikiem może być tylko osoba: wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania (jeżeli przepisy dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia), niewchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, niebędący mężem zaufania, niebędący kandydatem w wyborach. Co do zasady pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Przyjęcie pełnomocnictwa od dwóch osób jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy przynajmniej jedna z nich jest dla pełnomocnika wstępnym (np. ojcem, matką, dziadkiem, babcią), zstęp- 11

12 nym (np. dzieckiem, wnukiem), małżonkiem, bratem siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu ustanowienia pełnomocnika do głosowania niepełnosprawny wyborca musi złożyć w urzędzie gminy (urzędzie miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, adresowany do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Z wnioskiem takim można wystąpić od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 10 dnia przed dniem wyborów. Co istotne, za dzień wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy. Wnioski złożone przed wskazanym powyżej terminem pozostawiane są bez rozpoznania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wnosi się na specjalnym urzędowym formularzu (są one różne dla poszczególnych rodzajów wyborów); podaje się w nim dane dotyczące zarówno niepełnosprawnego wyborcy, jak i osoby, która ma zostać pełnomocnikiem. We wniosku należy koniecznie zaznaczyć, na potrzeby których wyborów pełnomocnictwo do głosowania jest udzielane. Wnioskodawca musi podpisać wniosek, jeżeli jednak nie może lub nie umie tego zrobić, wniosek powinna podpisać osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (zgodę udziela się na specjalnym urzędowym druku), kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia. 12 Dużym udogodnieniem dla osoby niepełnosprawnej może być to, że co do zasady w postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa reprezentuje ją osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (chyba że we wniosku zastrzeżono inaczej).

13 Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa jest niewłaściwie przygotowany (np. według podanych informacji osoba wnioskująca nie ma prawa ustanowić pełnomocnika albo osoba wskazywana nie może zostać pełnomocnikiem, nie podano wszystkich niezbędnych danych albo podano je błędnie, do wniosku nie zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty), niepełnosprawny wyborca jest wzywany do usunięcia wad w terminie 3 dni. Jeśli wad nie da się usunąć lub nie zostaną usunięte w terminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania; zawiadamia o tym niepełnosprawnego wyborcę, wskazując powód odmowy. Z odmową wydania aktu pełnomocnictwa spotka się również niepełnosprawny wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy (urzędu miasta) w terminie uzgodnionym wcześniej z wyborcą lub osobą, która ma zostać jego pełnomocnikiem. Wyborca obowiązany jest przed sporządzeniem aktu pełnomocnictwa potwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości wolę udzielenia pełnomocnictwa osobie, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie (w braku takiego potwierdzenia wniosek pozostawiany jest bez rozpoznania). Konieczne jest również sprawdzenie przez strony poprawności danych zawartych w projekcie aktu pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w trzech egzemplarzach (dla upoważniającego wyborcy, jego pełnomocnika oraz dla urzędu). Egzemplarz przeznaczony dla osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, można doręczyć w miejscu sporządzenia aktu albo, w zależności od wskazania zawartego w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa, pozostawić do odbioru w urzędzie gminy lub doręczyć pod wskazany adres. W razie niewskazania miejsca doręczenia pełnomocnictwa lub nieobecności osoby, która wyraziła zgodę na jego przyjęcie, przy sporządzaniu aktu pełnomocnictwa, akt ten pozostawia się do odbioru w urzędzie gminy. Jeżeli w ustalonym przez strony czasie sporządzenie aktu pełnomocnictwa nie jest możliwe z powodu nieobecności wyborcy, wniosek pozostawiany jest bez rozpoznania. Jeżeli z jakichś powodów niepełnosprawny wyborca rozmyśli się, może najpóźniej na 2 dni przed głosowaniem cofnąć udzielone pełnomocnictwo. W tym celu musi złożyć w urzędzie, w którym akt został sporządzony, oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa. Może 13

14 również w dniu wyborów dostarczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku: śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika, gdy pełnomocnik nie jest wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa, lub nie posiada zaświadczenie o prawie do głosowania, gdy pełnomocnik wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, jest mężem zaufania lub kandydatem w wyborach, wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe: w zakładzie opieki zdrowotnej, w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie lub inne podmioty na podstawie umów zawartych z uczelniami, za granicą i na polskich statkach morskich, w przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego. Wszystkie czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Należy również pamiętać, że pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu. Zakazane jest również udzielanie pełnomocnictwa w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową. Zgodnie bowiem z przepisami ten, kto pobiera od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania opłatę za głosowanie w jego imieniu, podlega karze grzywny, zaś kto udziela pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą, podlega karze aresztu albo grzywny. GŁOSOWANIE PRZY POMOCY NAKŁADEK 14 Dla niepełnosprawnych z uszkodzonym narządem wzroku, którzy chcą oddać swój głos w wyborach osobiście, w lokalu wyborczym istnieje możliwość korzystania z nakładek na karty do

15 głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a. Zamiar głosowania przy użyciu takich nakładek niepełnosprawny wyborca musi jednak zgłosić w urzędzie gminy wcześniej najpóźniej na 14 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub drogą elektroniczną, podając właściwy obwód głosowania. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Dz. U. Nr 158, poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dz. U. Nr 157, poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Dz. U. Nr 158, poz Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 162, poz WAŻNE TERMINY W WYBORACH DO SEJMU I SENATU W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R. Dyrektorzy (kierownicy) zakładów opieki zdrowotnej oraz domów pomocy społecznej decydują o utworzeniu obwodów głosowania w tych placówkach. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o: siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. D 4 D 9 Niepełnosprawni wyborcy mają możliwość zgłaszania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a. Gminy sporządzają spisy wyborców. D 18 15

16 D 25 D 29 D 2 D 4 D 6 D 7 W Niepełnosprawni wyborcy mogą składać pisemne wnioski o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Niepełnosprawni wyborcy mogą zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a. Możliwość składania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa; za dzień wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminu (urzędu miasta). Niepełnosprawni wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, powinni otrzymać z urzędu gminy (urzędu miasta) pakiety wyborcze. Wyborcy przebywający czasowo na obszarze innej gminy lub nigdzie niezamieszkali mogą składać w urzędzie gminy (urzędzie miasta), na terenie której przebywają, pisemne wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Dyrektorzy (kierownicy) zakładów opieki zdrowotnej oraz domów pomocy społecznej mają możliwość sporządzenia dodatkowego wykazu i dopisania do spisu wyborców nowo przybyłych pacjentów (podopiecznych). Niepełnosprawny wyborca, który ustanowił pełnomocnika do głosowania, może cofnąć udzielone pełnomocnictwo poprzez złożenie w urzędzie, w którym akt został sporządzony, oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Możliwość złożenia pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Głosowanie. Niepełnosprawny wyborca może dostarczyć do właściwej obwodowej komisji wyborczej oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa. Niepełnosprawny wyborca może osobiście dostarczyć kopertę z wypełnioną kartą do głosowania oraz oświadczeniem o osobistym oddaniu głosu do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika Głosowanie przez pełnomocnika Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI Spis treści SPIS TREŚCI 1 WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI 2 PEŁNOMOCNICTWO 7 GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNIE 13 INNE WAŻNE INFORMACJE 19 Fundacja Terebint 2011 str. 1 Wyborcy niepełnosprawni Podczas głosowania wyborcy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym w głosowaniu w wyborach w toku kadencji

I N F O R M A C J A. o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym w głosowaniu w wyborach w toku kadencji I N F O R M A C J A o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym w głosowaniu w wyborach w toku kadencji Komisarz Wyborczy w Warszawie informuje o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku I. PRAWO DO UZYSKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Krasnymstawie ma prawo do uzyskiwania informacji o: - terminie

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-2/14 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - 1 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy wyłącznie do rąk własnych W skład pakietu wyborczego

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy wyłącznie do rąk własnych W skład pakietu wyborczego Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Wyborcy niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Gmina Marciszów Ul. Szkolna 6 58-410 Marciszów Marciszów, dnia 15 września2014 r. (miejscowość) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Stosownie do treści art. 37a 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Kowary, dnia 8 kwietnia 2014 r. SO. 502. 5. 2014 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCÓW W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE

INFORMACJE DLA WYBORCÓW W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE INFORMACJE DLA WYBORCÓW W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE Kontakt: Referat Spraw Obywatelskich ul. Grodziska 12, pok. 3, 05-840 Brwinów tel. 22 738-25-72 fax 22 729 63-90

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-53/11 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2013 roku Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2013 roku o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu gminy

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 1. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. ZPOW-803-16/15 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. OR.502.2. 38..2014 Kamienna Góra, dnia 1 października 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 1. Kiedy i gdzie głosować. Wybory

Bardziej szczegółowo

Wyborcy niepełnosprawni

Wyborcy niepełnosprawni Wyborcy niepełnosprawni I. Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miasta najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów (do 26 września br.), jest dopisywany do spisu wyborców

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R. w oparciu o GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1) Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. NU. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum przysługują następujące uprawnienia:

Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum przysługują następujące uprawnienia: Komisarz Wyborczy w Lublinie Lublin, 19 sierpnia 2013r. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem

Bardziej szczegółowo

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1. Miejsce i termin głosowania Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych, o których informację można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Karpacz, dnia 15.10.2014 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum wpisana do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum wpisana do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: KOMISARZ WYBORCZY Kielce, dnia 29 kwietnia 2016 r. W KIELCACH I DKC-870-1/16 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendach lokalnych dotyczących odwołania organów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W 2014 r. Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne Art. 53a. 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie. 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w

Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne Art. 53a. 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie. 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne Art. 53a. 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie. 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wyborcy niepełnosprawni, informację o właściwym dla siebie obwodzie głosowania mogą uzyskać w następujący sposób:

Wyborcy niepełnosprawni, informację o właściwym dla siebie obwodzie głosowania mogą uzyskać w następujący sposób: INFORMACJA Wójta Gminy Ełk o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Na podstawie art. 37a 4 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie art. 37a 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A. Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r. I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu

Bardziej szczegółowo

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. ZPOW-5721-3/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

Sieradz, dnia 23 kwietnia 2012 r. DSR-803-1/12

Sieradz, dnia 23 kwietnia 2012 r. DSR-803-1/12 Sieradz, dnia 23 kwietnia 2012 r. KOMISARZ WYBORCZY W SIERADZU DSR-803-1/12 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Poddębic Pana Piotra Sęczkowskiego

Bardziej szczegółowo

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. GMINA KAMIENNA GÓRA Aleja Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra tel. 75 610 6292 NIP 614-01-02-873 Kamienna Góra, dnia 10 września 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach

Bardziej szczegółowo

KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU

KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU Wałbrzych, dnia 22 lutego 2012 r. DWB 872-3 /12 KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORÓW O SPOSOBIE I MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA

INFORMACJE DLA WYBORÓW O SPOSOBIE I MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA INFORMACJE DLA WYBORÓW O SPOSOBIE I MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem

Bardziej szczegółowo

do dnia 15 maja 2014 r.

do dnia 15 maja 2014 r. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Głosować przez pełnomocnika może: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wybory do Sejmu i Senatu RP -2015

Wybory do Sejmu i Senatu RP -2015 Informacje dla wyborców Wybory do Sejmu i Senatu RP -2015 1. KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ? Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać

Bardziej szczegółowo

I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum

I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum KOMISARZ WYBORCZY W OLSZTYNIE Olsztyn, dnia 10 stycznia 2012 r. DOL-870-1-1/12 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCY

INFORMACJE DLA WYBORCY INFORMACJE DLA WYBORCY 1. KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ? Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać się będzie w tych samych lokalach

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wyborców na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu 25 października b.r.

Informacja dla wyborców na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu 25 października b.r. Informacja dla wyborców na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu 25 października b.r. 1. Kiedy i gdzie głosować Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 25 października

Bardziej szczegółowo

Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Informacja dla wyborców

Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Informacja dla wyborców Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Informacja dla wyborców 1. KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ? Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-14/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-47/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy w Popielowie pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy w Popielowie pakiet wyborczy. Kodeks wyborczy dopuszcza uczestnictwo w tych wyborach poprzez głosowanie korespondencyjne, poza miejscem swojego zamieszkania także za granicą oraz umożliwia wzięcie udziału w wyborach obywatelom Unii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4181 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO o poselskim projekcie ustawy o dostosowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

INFORMACJE DLA WYBORCÓW INFORMACJE DLA WYBORCÓW WYBORY PREZYDENTA RP 10. 05.2015R 1. Kiedy i gdzie głosować Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 11 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-439/15 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych

Bardziej szczegółowo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Warszawa, dnia 11 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-439/15 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - dopisanie do spisu wyborców

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - dopisanie do spisu wyborców WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - dopisanie do spisu wyborców Jednostka prowadząca Wydział Spraw Obywatelskich Wymagane dokumenty Wyborca na własny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R. WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011 R. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w oparciu o 1) Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy którzy:

Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy którzy: Głosowanie przez pełnomocnika Głosowanie przez pełnomocnika przeprowadzane jest wyłącznie w kraju. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy którzy: 1) najpóźniej w dniu głosowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym,

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania

Bardziej szczegółowo

Referendum ogólnokrajowe

Referendum ogólnokrajowe Referendum ogólnokrajowe Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.); 2. rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. ZPOW-803-16/15 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Spis treści: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Spis treści: 1. 2. 3. Podstawowe informacje na temat wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r....2

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-5722-4/13 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

Głosowanie korespondencyjne procedury

Głosowanie korespondencyjne procedury Głosowanie korespondencyjne procedury Podstawy prawne: Rozdział 6a art. 53a 53 l Kodeksu wyborczego Uchwała PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011 UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011 materiał opracowany na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.

Bardziej szczegółowo

..,dnia... UPOWAŻNIENIE. Ja niżej podpisany/a (imię/imiona, nazwisko wyborcy) imię ojca nr PESEL zamieszkały/a

..,dnia... UPOWAŻNIENIE. Ja niżej podpisany/a (imię/imiona, nazwisko wyborcy) imię ojca nr PESEL zamieszkały/a ..,dnia... UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany/a (imię/imiona, nazwisko wyborcy) imię ojca nr PESEL zamieszkały/a w. ul upoważniam Pana/Panią.. (imię/imiona, nazwisko) Nr PESEL zamieszkały w. ul.. do odbioru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. informuję,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14 Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-17/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-53/11 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kodeks wyborczy co jeszcze? WYBORY DLA KAŻDEGO FALENTY, 25-27 KWIETNIA 2014

Kodeks wyborczy co jeszcze? WYBORY DLA KAŻDEGO FALENTY, 25-27 KWIETNIA 2014 Kodeks wyborczy co jeszcze? WYBORY DLA KAŻDEGO FALENTY, 25-27 KWIETNIA 2014 Osoby niewidome Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a powinien być

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego W związku z wyborami do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika Prawo do głosowania przez pełnomocnika Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 9 października 2011 r. Urząd Gminy Czernichów

Bardziej szczegółowo

Głosowanie korespondencyjne. najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów, a że jest dniem wolnym, to do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Głosowanie korespondencyjne. najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów, a że jest dniem wolnym, to do dnia 27 kwietnia 2015 r. I. Głosowanie korespondencyjne. Każdy wyborca w wyborach Prezydenta RP może głosować korespondencyjnie. Reguluje to rozdział 6a kodeksu wyborczego - Głosowanie korespondencyjne (art. 53a. do 53l.) oraz

Bardziej szczegółowo

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz.

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz. Gmina i Miasto Lubomierz, 30.09.204r. Lubomierz Pl. Wolności 59-623 Lubomierz Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Głosować przez pełnomocnika mogą: 1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Dziennik Ustaw Nr 158 9315 Poz. 942 942 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 23 kwietnia 2010 r. ZPOW-603-16/10 Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 11 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-440/15 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Zawidów, dn. 29 września 204 r. SM.WS.502.25.204 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 6 listopada 204 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Zaświadczenie o prawie do głosowania Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje Ŝądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz o prawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /15

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /15 PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. ZPOW-503-48/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-3/15 Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 852 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Bardziej szczegółowo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-9/14 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 lutego 2012 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 lutego 2012 r. Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 lutego 2012 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 211 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 211 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 211 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 1 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 1 sierpnia 2011 r. Monitor Polski Nr 75 5778 Poz. 741 741 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

1.Pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu; 2.Pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

1.Pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu; 2.Pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; I. Warunki udziału w głosowaniu Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW Dopisanie do spisu wyborców -Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (form.1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram Wybory Wybory Samorządowe. Etap szkolny

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram Wybory Wybory Samorządowe. Etap szkolny Imię i nazwisko uczestnika: Nazwa szkoły: Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym Wybieram Wybory Wybory Samorządowe Drogi Uczestniku, Etap szkolny Witaj w I etapie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Bardziej szczegółowo

Wzór koperty na pakiet wyborczy

Wzór koperty na pakiet wyborczy Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Wzór koperty na pakiet wyborczy (miejsce na pieczęć nagłówkową urzędu gminy) Przesyłka zwolniona z opłaty

Bardziej szczegółowo