UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011"

Transkrypt

1 UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011 materiał opracowany na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy oraz Informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Toruń 2011

2 UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011 materiał opracowany na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy oraz Informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO ELEKTOR Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu e -mail: 2

3 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO ELEKTOR Uniwersytet Mikołaja Kopernika Autorzy: Agata Pyrzyńska Marek Czupryniak Konsultacja merytoryczna: Centrum Studiów Wyborczych UMK Ilustracje: Natalia Manowska Paula Rosińska 3

4 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wyborca niepełnosprawny w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.8 3. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Prawo do głosowania korespondencyjnego Prawo do głosowania przez pełnomocnika Prawo do głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych Prawo do głosownia w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a Prawo do korzystania z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym..27 4

5 5

6 WSTĘP Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor jest organizacją działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkowie SKNPW Elektor to grupa aktywnych i ambitnych studentów prawa, administracji, europeistyki i ekonomii. Liczne inicjatywy podejmowane przez SKNPW Elektor ukierunkowane są zarówno na upowszechnianie wiedzy o prawie wyborczym, jak również mają wymiar obywatelski - zachęcają społeczeństwo do aktywnego i świadomego uczestnictwa w wyborze przedstawicieli do poszczególnych organów władzy RP. Taki cel przyświeca również niniejszej publikacji. Poprzez opracowanie Broszury Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - 9 października pragniemy zapoznać czytelników z uprawnieniami, jakie zapewnia wyborcom niepełnosprawnym i osobom, które ukończyły 75 lat Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy. Inicjatywa ta wydała się nam niezbędna z uwagi na fakt, iż to właśnie przepisy Kodeksu wyborczego stanowią podstawę dla przeprowadzenia wyborów do polskiego Parlamentu, w tym zarządzonego na dzień 9 października 2011 r. głosowania. Broszura przygotowana przez SKNPW Elektor wpisuje się również w akcję społeczną Sprawna Demokracja, której celem jest aktywizacja w wyborach osób niepełnosprawnych i wyborców, którzy ukończyli 75 rok życia. Mamy nadzieję, iż nasz wkład w to przedsięwzięcie umożliwi takim wyborcom poznanie instytucji przewidzianych w Kodeksie, a tym samym zachęci ich, bądź do skorzystania z jednej z alternatywnych form głosowania, bądź do bezpośredniego odwiedzenia lokali wyborczych w dniu 9 października 2011r. Aby umożliwić czytelnikowi swobodne poruszanie się po treści publikacji posłużyliśmy się w Broszurze, ciekawą w naszym odczuciu, metodą pytań i odpowiedzi. Autorzy Toruń, wrzesień 2011 r. 6

7 7

8 WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY W WYBORACH DO SEJMU RP I DO SENATU RP 1. Kim jest wyborca niepełnosprawny na gruncie Kodeksu wyborczego? Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego uchwalonego 5 stycznia 2011r wyborcą niepełnosprawnym jest wyborca o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia mu wzięcie udziału w wyborach. 2. Czy pozycja wyborcy niepełnosprawnego różni się od pozycji pozostałych wyborców? Wyborca niepełnosprawny bierze udział w wyborach do Sejmu RP oraz do Senatu RP na zasadach identycznych jak pozostali wyborcy. Co ważne jednak, Kodeks wyborczy przyznaje wyborcom niepełnosprawnym kilka dodatkowych uprawnień ułatwiających im wzięcie udziału w głosowaniu. 3. Jakie dodatkowe uprawnienia Kodeks wyborczy przyznaje wyborcom niepełnosprawnym? Są to: 1. prawo do uzyskiwania informacji o wyborach 2. prawo do głosowania korespondencyjnego 3. prawo do głosowania przez pełnomocnika 4. prawo do głosownia w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych 5. prawo do głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a 6. prawo do skorzystania z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym 8

9 PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH 1. Jaki warunek musi spełnić wyborca niepełnosprawny, aby uzyskać informacje o wyborach? Musi on zostać wpisany do rejestru wyborców w danej gminie (na jego podstawie sporządza się spis wyborców). Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców prowadzi gmina. Po złożeniu pisemnego wniosku przez wyborcę przysługuje mu prawo wglądu do rejestru. Tym samym wyborca może sprawdzić, czy jego dane prawidłowo figurują w danym rejestrze. 2. Jakie informacje dotyczące wyborów może uzyskać wyborca niepełnosprawny? Wyborca niepełnosprawny może uzyskać informacje dotyczące: -właściwego dla niego okręgu wyborczego i obwodu głosowania, -lokalów obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania tego wyborcy, -warunków dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, - terminu oraz godzin głosowania, - komitetów wyborczych biorących udział w wyborach, - zarejestrowanych kandydatów i list kandydatów, - warunków oraz form głosowania. 3. W jaki sposób wyborca może uzyskać wyżej wymienione informacje? Są trzy sposoby: 1. informacje te są podawane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 9

10 2. informacje te są podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie 3. informacje te są przekazywane przez wójta (w gminie wiejskiej nieposiadającej statusu miasta), burmistrza(gminy miejskie) bądź prezydenta miasta(dotyczy miast liczących powyżej mieszkańców) na wniosek wyborcy niepełnosprawnego. Wniosek taki powinien zawierać: imię(imiona), nazwisko, adres wyborcy. Wójt przekazuje informacje telefonicznie, w drukowanych materiałach informacyjnych, w formie elektronicznej. 10

11 PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO 1. Jakie warunki musi spełnić wyborca niepełnosprawny, aby mógł głosować korespondencyjnie? Prawo do głosowania korespondencyjnego (a zatem za pośrednictwem poczty) przysługuje wyborcom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1, 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt1, 4. orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów, 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, Prawo do głosowania korespondencyjnego przysługuje także osobom о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 2. W jakich sytuacjach korespondencyjne nie mogą głosować wyborcy niepełnosprawni? Nie mogą głosować korespondencyjnie wyborcy niepełnosprawni, którzy są umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w: - zakładach opieki zdrowotnej, - domach pomocy społecznej, - zakładach karnych i aresztach śledczych, - domach studenckich, - za granicą i na polskich statkach morskich, - wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. 11

12 3. Gdzie i w jakim terminie powinien zgłosić się wyborca niepełnosprawny, który zamierza skorzystać z prawa do głosowania korespondencyjnego? Wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego wójtowi. Może to zrobić najpóźniej w 21 dniu przed dniem głosowania, czyli do dnia 19 września 2011 roku. 4. W jakiej formie wyborca niepełnosprawny powinien dokonać zgłoszenia? Takie zgłoszenie może mieć formę ustną, pisemną bądź formę telefaksu. Ponadto wyborca może dokonać zgłoszenia elektronicznie. 5. Jakie dane są w takim zgłoszeniu niezbędne? Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego powinno zawierać: - nazwisko i imię (imiona) wyborcy, - imię ojca, - datę urodzenia wyborcy, - PESEL wyborcy, - oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, - oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (zgłoszenie może dotyczyć zarówno wyborów do Sejmu i do Senatu, jak również tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), - wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 6. Czy zgłoszenie może zawierać dodatkowe elementy? W takim zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a. 7. Co dzieje się po dokonaniu zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego? Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego zostaje skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla jego miejsca stałego zamieszkania. Dopisuje się go natomiast w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania. 12

13 8. Czym jest pakiet wyborczy? Jest to specyficzna przesyłka wyborcza, którą z urzędu gminy otrzymuje wyborca niepełnosprawny, który wcześniej zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Pakiet wyborczy powinien dotrzeć do wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem głosowania. 9. Co wchodzi w skład pakietu wyborczego? W skład pakietu wyborczego, który otrzymuje wyborca wchodzą: - koperta zwrotna, - karta lub karty do głosowania, - koperta na kartę lub karty do głosowania, - oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, - instrukcja głosowania korespondencyjnego, - jeśli wyborca zażądał w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnegow pakiecie powinny znaleźć się również nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a. 10. W jaki sposób wyborcy doręczany jest pakiet wyborczy? Pakiet wyborczy doręczany jest wyborcy do rąk własnych. Wyborca jest zobowiązany okazać doręczającemu(doręczenie może nastąpić za pośrednictwem upoważnionego pracownika urzędu gminy lub za pośrednictwem poczty) dokument potwierdzający jego tożsamość. Wymagane jest także pisemne pokwitowanie odbioru pakietu wyborczego. 11. Co stanie się z pakietem wyborczym, jeśli doręczający nie zastanie wyborcy pod wskazanym przez niego w zgłoszeniu adresem? W takiej sytuacji doręczający umieści w skrzynce na listy, a gdy nie będzie to możliwe na drzwiach mieszkania, zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia. Powtórne doręczenie nie może nastąpić później niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia. 12. W jaki sposób wyborca oddaje głos? Sposób oddania głosu wyjaśniony jest w informacji na dolnej części karty do głosowania. Należy zwrócić uwagę, iż poprzez znak X rozumiemy dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu. 13. Co powinien zrobić wyborca po oddaniu głosu? Kiedy wyborca odda swój głos na karcie do głosowania, powinien umieścić kartę do głosowania lub karty do głosowania w kopercie, którą dostaje w pakiecie wyborczym i która oznaczona jest jako Koperta na kartę do głosowania. 13

14 Wyborca nie może w tym celu użyć zwykłej koperty. Kopertę na kartę do głosowania należy zakleić. 14. Co stanie się jeśli wyborca koperty nie zaklei? Karta do głosowania umieszczona w niezaklejonej kopercie po prostu nie zostanie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. 15. Co dalej należy zrobić z zaklejoną kopertą na kartę do głosowania? Należy ją włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej(również znajdującej się w przesłanym pakiecie wyborczym, nie można użyć w tym celu zwykłej koperty). 16. Czy do koperty zwrotnej należy włożyć coś jeszcze? Tak. Należy w niej również umieścić własnoręcznie podpisane, opatrzone datą i miejscowością oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Jest to bardzo istotne. Jeśli wyborca tego nie zrobi, karta przez niego przesłana do obwodowej komisji wyborczej nie może zostać uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. 17. Co należy zrobić z kopertą zwrotną po umieszczeniu w niej koniecznych elementów (zaklejonej koperty na kartę do głosowania i oświadczenia)? Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. 18. Jak należy rozumieć nadanie? Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Natomiast obowiązkiem przedstawiciela Poczty Polskiej jest wydanie wyborcy dowodu nadania. Należy pamiętać o tym, że nadanie koperty zwrotnej nie może nastąpić później jak ostatniego roboczego dnia przed dniem głosowania. 19. Czy wyborca, który otrzymał pakiet wyborczy może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną z zawartością do obwodowej komisji wyborczej? Tak, może to zrobić do czasu zakończenia głosowania, a zatem do godziny w dniu 9 października 2011 roku. Należy pamiętać, iż kopertę zwrotną w takiej sytuacji wyborca dostarczyć może jedynie do tej obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. Poniżej zamieszczone zostały Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 roku zawierające: wzór koperty na pakiet wyborczy, wzór koperty zwrotnej, wzór koperty na kartę do głosowania oraz wzór oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 14

15 Źródło: 15

16 Źródło: 16

17 PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 1. Na czym polega głosowanie przez pełnomocnika? Jest to jedna z tzw. alternatywnych form głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania polega na upoważnieniu pełnomocnika do oddania głosu zgodnie z wolą mocodawcy(udzielającego pełnomocnictwa) i w jego imieniu. Nie jest to natomiast przeniesienie na pełnomocnika praw wyborczych przysługujących osobie, która udziela pełnomocnictwa. O treści głosu decyduje więc mocodawca. 2. Kto może głosować przez pełnomocnika? Przez pełnomocnika mogą głosować: - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. 3. Kiedy nie przeprowadza się głosowania przez pełnomocnika? Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w: - zakładach opieki zdrowotnej, - domach pomocy społecznej, - zakładach karnych i aresztach śledczych - domach studenckich, - za granicą i na polskich statkach morskich. 4. Kto może zostać pełnomocnikiem w wyborach? Pełnomocnikiem może zostać osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, w której wpisany jest wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania, jak również osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 17

18 5. Czy istnieją wyłączenia, co do możliwości zostania pełnomocnikiem w głosowaniu? Tak, pełnomocnikiem nie może zostać osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jak również osoba będąca mężem zaufania lub kandydatem na posła/senatora. 6. Czy jedna osoba może zostać pełnomocnikiem kilku wyborców? Co do zasady pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby. Jednakże prawo dopuszcza możliwość przyjęcia pełnomocnictwa od dwóch osób, jeśli co najmniej jedną z nich jest wstępny(a zatem ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra albo osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Krócej ujmując- można być pełnomocnikiem dwóch osób wtedy, gdy co najmniej jedną z nich jest osoba najbliższa. 7. Przed kim udziela się pełnomocnictwa? Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (odpowiednio burmistrzem albo prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy, który został upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 8. Do kogo wyborca powinien złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa? Taki wniosek składa się do wójta gminy (odpowiednio burmistrza lub prezydenta miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców. 9. W jakim terminie należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa? Wniosek można najpóźniej złożyć w 10 dniu przed dniem głosowania, czyli do 29 września 2011 roku. 10. Co należy dołączyć do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa? Do wniosku należy dołączyć: - pisemną zgodę osoby mającej zostać pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, - jeśli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, - jeżeli osoba, która ma zostać pełnomocnikiem nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa- kopię 18

19 zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej zostać pełnomocnikiem. 11. Czy wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może zmienić zdanie i zagłosować osobiście? Tak. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może zagłosować osobiście w lokalu wyborczym, o ile wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik w jego imieniu. Głosowanie osobiste przez wyborcę jest równoznaczne z wygaśnięciem udzielonego pełnomocnictwa. 12. Czy można cofnąć udzielone pełnomocnictwo? Tak, wyborca ma do tego prawo. Aby cofnąć udzielone pełnomocnictwo wyborca powinien złożyć stosowne oświadczenie wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa (odpowiednio burmistrzowi lub prezydentowi miasta) najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania( czyli do 7 października 2011 roku) bądź doręczyć takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 13. Czy czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są odpłatne? Nie, czynności te są wolne od opłat. 14. Czy pełnomocnik może zażądać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania opłaty za głosowanie w jego imieniu? Nie. Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach. Poniżej zamieszczone zostały Załączniki do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 roku zawierające: wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. 19

20 20

21 Źródło: 21

22 22

23 Źródło: 23

24 PRAWO DO GŁOSOWANIA W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Czy na terenie Polski tworzone są lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych? Tak, wyborca niepełnosprawny ma możliwość głosowania w takim lokalu wyborczym. Może on zagłosować w lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdującym się na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. 2. Co powinien zrobić wyborca niepełnosprawny, aby zagłosować w lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych? W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego. Po złożeniu wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 3. Gdzie i kiedy należy złożyć taki wniosek? Wniosek ten składa się w urzędzie gminy. Najpóźniej można to zrobić w 14 dniu przed dniem głosowania, czyli do 26 września 2011 roku. 4. Gdzie wyborca niepełnosprawny może znaleźć informację o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych? Informacja taka podawana jest do wiadomości publicznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania. Najpóźniej powinno to nastąpić w 30 dniu przed dniem głosowania, czyli do 9 września 2011 roku. 24

25 PRAWO DO GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE A 1. Czy w zbliżającym się głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu istnieje możliwość głosowania przez niepełnosprawnych przy użyciu nakładek na karty do głosowania w lokalu wyborczym? Tak, wyborca niepełnosprawny będzie miał możliwość zagłosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a. 2. Co należy zrobić, aby móc zagłosować przy użyciu nakładek? Wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić zamiar głosowania przy użyciu nakładek wójtowi(burmistrzowi lub prezydentowi miasta). 3. W jakiej formie należy dokonać zgłoszenia? Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, w formie telefaksu lub elektronicznej. 4. W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia? Najpóźniej może to nastąpić w 14 dniu przed dniem głosowania. 5. Co należy wskazać w zgłoszeniu? W zgłoszeniu musi być wskazany obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego. 25

26 6. Kiedy i gdzie wyborca otrzymuje nakładki na karty do głosowania? Nakładki na karty wydawane są wyborcy niepełnosprawnemu (na jego prośbę) w dniu głosowania razem z kartami do głosowania przez obwodową komisję wyborczą. 7. Co należy zrobić z nakładkami po oddaniu głosu? Po oddaniu głosu wyborca jest zobowiązany zwrócić nakładki na karty do głosowania obwodowej komisji wyborczej. 26

27 PRAWO DO KORZYSTANIA Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM 1. Czy wyborcy niepełnosprawnemu może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba? Tak, na prośbę osoby niepełnosprawnej może jej udzielić pomocy w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba(należy odróżnić to uprawnienie od prawa głosowania przez pełnomocnika). 2. Czy osoba, która pomaga w głosowaniu w lokalu wyborczym wyborcy niepełnosprawnemu musi mieć ukończone 18 lat? Nie, osoba udzielająca pomocy wyborcy niepełnosprawnemu może być niepełnoletnia. 3. Na czym może polega pomoc osobie niepełnosprawnej w głosowaniu? Jest to pomoc wyłącznie o charakterze technicznym. Osoba udzielająca pomocy nie może sugerować wyborcy sposobu głosownia, ani głosować w jego zastępstwie. Na życzenie wyborcy niepełnosprawnego osoba udzielająca pomocy może przebywać razem z wyborcą w miejscu zapewniającym tajność glosowania (np. pomieszczeniu za zasłoną). 4. Kto nie może być osobą udzielającą pomocy w głosowaniu wyborcy niepełnosprawnemu? Osobą taka nie może być członek komisji ani mąż zaufania. 5. Jaki obowiązek spoczywa na członkach komisji wyborczej? Komisja wyborcza ma obowiązek przekazać ustnie, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, treść obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach, a także o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. 27

28 28

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-2/14 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Krasnymstawie ma prawo do uzyskiwania informacji o: - terminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum przysługują następujące uprawnienia:

Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum przysługują następujące uprawnienia: Komisarz Wyborczy w Lublinie Lublin, 19 sierpnia 2013r. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem

Bardziej szczegółowo

Wyborcy niepełnosprawni

Wyborcy niepełnosprawni Wyborcy niepełnosprawni I. Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miasta najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów (do 26 września br.), jest dopisywany do spisu wyborców

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum wpisana do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum wpisana do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: KOMISARZ WYBORCZY Kielce, dnia 29 kwietnia 2016 r. W KIELCACH I DKC-870-1/16 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendach lokalnych dotyczących odwołania organów

Bardziej szczegółowo

KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU

KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU Wałbrzych, dnia 22 lutego 2012 r. DWB 872-3 /12 KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie art. 37a 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. ZPOW-5721-3/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. ZPOW-603-1/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. ZPOW-803-16/15 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-5722-4/13 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCY

INFORMACJE DLA WYBORCY INFORMACJE DLA WYBORCY 1. KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ? Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać się będzie w tych samych lokalach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY W WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W 2014 r. Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. ZPOW-803-16/15 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

I N F O R M A C J A. Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r. I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu

Bardziej szczegółowo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Warszawa, dnia 11 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-439/15 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych

Bardziej szczegółowo

I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum

I. Prawo do uzyskiwania informacji o referendum KOMISARZ WYBORCZY W OLSZTYNIE Olsztyn, dnia 10 stycznia 2012 r. DOL-870-1-1/12 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 11 maja 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-439/15 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych

Bardziej szczegółowo

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz.

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz. Gmina i Miasto Lubomierz, 30.09.204r. Lubomierz Pl. Wolności 59-623 Lubomierz Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Referendum ogólnokrajowe

Referendum ogólnokrajowe Referendum ogólnokrajowe Referendum ogólnokrajowe zostanie przeprowadzone na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.); 2. rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-47/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-14/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4181 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO o poselskim projekcie ustawy o dostosowaniu

Bardziej szczegółowo

do dnia 15 maja 2014 r.

do dnia 15 maja 2014 r. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Głosować przez pełnomocnika może: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne Art. 53a. 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie. 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w

Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne Art. 53a. 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie. 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne Art. 53a. 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie. 2. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Spis treści: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Spis treści: 1. 2. 3. Podstawowe informacje na temat wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r....2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 852 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Bardziej szczegółowo

w dniu 12 maja 2014 r. 5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie

w dniu 12 maja 2014 r. 5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-10/14 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY

PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY PRZEWODNIK DLA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNEGO W BYDGOSZCZY W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP W 2011R. Urząd Miasta Bydgoszczy, Zespół ds. Wyborów. ul. Grudziądzka 9-15, Bud. D, tel. 52 58-58-889, e-mail wybory1@um.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Informacja Burmistrza a o uprawnieniach wyborców Burmistrz a informuje o uprawnieniach wyborców, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z

Bardziej szczegółowo

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Głosować przez pełnomocnika mogą: 1. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym

PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego

Bardziej szczegółowo

Głosowanie korespondencyjne procedury

Głosowanie korespondencyjne procedury Głosowanie korespondencyjne procedury Podstawy prawne: Rozdział 6a art. 53a 53 l Kodeksu wyborczego Uchwała PKW z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY TEKST ŁATWY DO CZYTANIA

INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY TEKST ŁATWY DO CZYTANIA INFORMACJE INFORMATOR 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH WYBORCZY TEKST ŁATWY DO CZYTANIA Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków

Bardziej szczegółowo

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIM GŁOSEM W WYBORACH PARLAMENTARNYCH?

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIM GŁOSEM W WYBORACH PARLAMENTARNYCH? CO SIĘ DZIEJE Z TWOIM GŁOSEM W WYBORACH PARLAMENTARNYCH? w pytaniach i odpowiedziach STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO ELEKTOR Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: BEZPŁATNY KWARTALNIK BLIŻEJ OBYWATELA

W NUMERZE: BEZPŁATNY KWARTALNIK BLIŻEJ OBYWATELA ISSN 2083-5558 W NUMERZE: www.prawo.kolping.pl PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O WYBORACH.............. 3 LOKALE WYBORCZE PRZYJAZNE NIEPEŁNOSPRAWNYM.... 5 ZMIANA OBWODU GŁOSOWANIA........................... 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na podstawie art. 37a i 4, ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20 r. Nr 2, poz. 2 z późn. zm. ) ) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 19 października 2010 WAŻNE OGŁOSZENIA WYBORCZE o rejestrze wyborców miasta Częstochowy Częstochowa, 6 października 2010 r. W Urzędzie Miasta Częstochowy jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia

Bardziej szczegółowo

1) Obwód głosowania nr 83, Toronto I, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

1) Obwód głosowania nr 83, Toronto I, siedziba obwodowej komisji wyborczej: OBWIESZCZENIE Konsula Generalnego RP w Toronto z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Konsul Generalny RP

Bardziej szczegółowo

1. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

1. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. PA STWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY

INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY INFORMACJE 0 UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 1OSÓB STARSZYCH INFORMATOR WYBORCZY Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków Tel.: 12 629 85 14,

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia w głosowaniu ważne mechanizmy wciąż nieznane wyborcom

Ułatwienia w głosowaniu ważne mechanizmy wciąż nieznane wyborcom Jarosław Zbieranek Ułatwienia w głosowaniu ważne mechanizmy wciąż nieznane wyborcom W ostatnich latach do polskiego prawa wyborczego wprowadzono duży pakiet różnorodnych ułatwień w głosowaniu. Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1 KONSULA RP W MADRYCIE

OBWIESZCZENIE Nr 1 KONSULA RP W MADRYCIE OBWIESZCZENIE Nr 1 KONSULA RP W MADRYCIE Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 R. W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Informuję, że Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 289 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW Dopisanie do spisu wyborców -Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (form.1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Wybory Parlamentarne - 25 października 2015 r. WERSJA POPRAWIONA 22 września 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 lipca 2006 r. Druk nr 133 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 1072 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 1072 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 1072 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 kwietnia 2011 r. Monitor Polski Nr 30 1248 Poz. 345 345 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach

Bardziej szczegółowo

Gwarancje czynnego prawa wyborczego dla osób niepełnosprawnych w myśl regulacji Kodeksu wyborczego

Gwarancje czynnego prawa wyborczego dla osób niepełnosprawnych w myśl regulacji Kodeksu wyborczego ANNA RODZIK Gwarancje czynnego prawa wyborczego dla osób niepełnosprawnych w myśl regulacji Kodeksu wyborczego Wybory w demokratycznym Państwie są aktem o ogromnej doniosłości. Państwo ma obowiązek skonstruowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks wyborczy co jeszcze? WYBORY DLA KAŻDEGO FALENTY, 25-27 KWIETNIA 2014

Kodeks wyborczy co jeszcze? WYBORY DLA KAŻDEGO FALENTY, 25-27 KWIETNIA 2014 Kodeks wyborczy co jeszcze? WYBORY DLA KAŻDEGO FALENTY, 25-27 KWIETNIA 2014 Osoby niewidome Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a powinien być

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123 Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 123 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁONIÓW WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A

WÓJT GMINY ŁONIÓW WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A ... (nazwisko i imię) WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) wnoszę o wpisanie mnie do

Bardziej szczegółowo

1. GWARANCJE PRAW POLITYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OGRANICZENIA PRAW I DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ICH ZLIKWIDOWANIE

1. GWARANCJE PRAW POLITYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OGRANICZENIA PRAW I DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ICH ZLIKWIDOWANIE Artykuł 29 Udział w życiu politycznym i publicznym Państwa Strony zagwarantują osobom niepełnosprawnym prawa polityczne i możliwość korzystania z nich, na zasadzie równości z innymi osobami oraz zobowiązują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10

Warszawa, dnia 20 września 2010 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-41/10 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wyborów samorządowych 2014

Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Zawiadomienie PKW bądź komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Data: 2014-09-06 Termin: do 70 dnia przed dniem wyborów Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. WYBORY SAMORZĄDOWE 16 listopada 2014 r. 16 listopada 2014 r. w całym kraju przeprowadzone zostaną wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, tj. do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU. Włocławek, dnia 20 lutego 2015 r. Pełnomocnicy do spraw wyborów

KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU. Włocławek, dnia 20 lutego 2015 r. Pełnomocnicy do spraw wyborów KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU Włocławek, dnia 20 lutego 2015 r. DWŁ -621-1/15 Panie, Panowie Pełnomocnicy do spraw wyborów Marszałek Sejmu RP postanowieniem z dnia 4 łutego 2015 r. zarządził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. (poz....) Załącznik nr 1 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Kod terytorialny gminy Nr obwodu głosowania Siedziba Obwodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/204 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK REFERENDALNY

PORADNIK REFERENDALNY PORADNIK REFERENDALNY 6 września odbędzie się zarządzone przez Prezydenta referendum, w którym odpowiemy na pytania dotyczące reformy prawa wyborczego, finansowania partii z budżetu państwa i prawa podatkowego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz. 923 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 3 września 2015 r.

Warszawa, dnia 2 października 2015 r. Poz. 923 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 3 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia października 0 r. Poz. 9 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia września 0 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku. Urzędu Gminy w Łomży

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku. Urzędu Gminy w Łomży Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku PROTOKÓŁ KONTROLI Urzędu Gminy w Łomży Łomża, wrzesień - październik 2011 LBI-4101-01-01/2011 D/11/501 Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/243 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału 7 Kodeksu wyborczego - uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla wyborców. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacje dla wyborców. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Nidzica, dn. 27.08.2015r. Informacje dla wyborców wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 25 października 2015 roku Zgłaszanie kandydatów na członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I,

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki

Bardziej szczegółowo

WYBORY PARLAMENTARNE 2011 SZKOLENIE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

WYBORY PARLAMENTARNE 2011 SZKOLENIE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH WYBORY PARLAMENTARNE 2011 SZKOLENIE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PLAN PREZENTACJI Informacje ogólne Spis wyborców Karty do głosowania Karta ważna i karta nieważna Protokoły Głos ważny i głos nieważny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) 1 z 151 2012-02-14 08:39 Dziennik Ustaw z 2011 nr 21 poz. 112 wersja obowiązująca od 2011-10-27 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) (Dz.U. z 2011 r., Nr 94, poz. 550; Dz.U. z 2011 r., Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY

USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY - 2 - Spis treści Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dział I. Przepisy wstępne 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne (Art. 1 Art. 9) 5 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA KODEKS WYBORCZY

USTAWA KODEKS WYBORCZY USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg) - 2 - - 3 - Spis treści Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Dział I. Przepisy wstępne 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne (Art. 1 Art. 9)

Bardziej szczegółowo

Monika Florczak-Wątor 1

Monika Florczak-Wątor 1 Monika Florczak-Wątor 1 Status prawny wyborcy niepełnosprawnego I. Kodeks wyborczy 2 jest pierwszą ustawą, która w sposób kompleksowy uregulowała sytuację prawną wyborców niepełnosprawnych. Ustawodawca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/204 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 1) DZIAŁ I Przepisy wstępne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Dz.U.2011.21.112 2011-02-22 zm. Dz.U.2011.26.134 art. 1 2011-05-25 zm. Dz.U.2011.94.550 art. 2 2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.588 art. 1 2011-07-14 zm. Dz.U.2011.134.777 art. 4 2011-07-21 zm.wyn.z Dz.U.2011.149.889

Bardziej szczegółowo

KODEKS WYBORCZY. z dnia 5 stycznia 2011 r.

KODEKS WYBORCZY. z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS W YBORCZY z dnia 5 stycznia 2011 r. 1 DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [przedmiot regulacji kodeksu wyborczego] Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (1) (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.) DZIAŁ I. Przepisy wstępne. Rozdział 1. Dz.U.2011.21.112 2011-02-22 zm. Dz.U.2011.26.134 art. 1 2011-05-25 zm. Dz.U.2011.94.550 art. 2 2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.588 art. 1 2011-07-14 zm. Dz.U.2011.134.777 art. 4 2011-07-21 zm.wyn.z Dz.U.2011.149.889

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 6 lipca 2015 r. do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 6 lipca 2015 r. do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK WYBORCZY. Wybory parlamentarne 2011

PORADNIK WYBORCZY. Wybory parlamentarne 2011 PORADNIK WYBORCZY Wybory parlamentarne 2011 Spis treści Kogo wybieramy?... 2 System wyborczy... 3 Kampania wyborcza... 6 Czy i gdzie mogę zagłosować... 7 Szczególne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA KODEKS WYBORCZY

USTAWA KODEKS WYBORCZY USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg sporządzony dla wyborów prezydenckich w 2015 r.) Tekst ujednolicony w Krajowym Biurze Wyborczym - 2 - Spis treści str Ustawa z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA KODEKS WYBORCZY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. (wyciąg)

USTAWA KODEKS WYBORCZY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. (wyciąg) USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (wyciąg) - 2 - USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dot. powoływania obwodowych komisji wyborczych

Materiał pomocniczy dot. powoływania obwodowych komisji wyborczych WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Materiał pomocniczy dot. powoływania obwodowych komisji wyborczych Tryb powoływania komisji reguluje: Dział II Organy wyborcze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wyborczy obowiązujący w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym DZIAŁ 1. Przepisy wstępne

Kodeks Wyborczy obowiązujący w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym DZIAŁ 1. Przepisy wstępne Kodeks Wyborczy obowiązujący w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym DZIAŁ 1. Przepisy wstępne Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 Kodeks wyborczy określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobach (formach) głosowania. przez wyborców niepełnosprawnych

Informacja o sposobach (formach) głosowania. przez wyborców niepełnosprawnych Informacja o sposobach (formach) głosowania przez wyborców niepełnosprawnych Na postawie art. 37a 2 ustawy z dnia 5 stycznia 20 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 2, poz. 2 ze zm.) informuję, że w wyborach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r.

USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lutego 2002 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 100, poz. 922. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym,

Bardziej szczegółowo