9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":"

Transkrypt

1 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-112 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2011 Etap pisemny Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań, część II 20 zadań. 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 5. Aby zdać etap pisemny egzaminu, musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2 Zadanie 1. Jednym z najważniejszych zadań podsystemu logistyki dystrybucji jest A. pozyskiwanie dostawców. B. zarządzanie produkcją. C. zarządzanie środkami transportu. D. pozyskiwanie odbiorców i organizacja dostaw. Zadanie 2. Wielkość sprzedaży w przedsiębiorstwie Omega w roku 2009 wynosiła zł, a w roku 2010 wzrosła do zł i stanowiła 125% sprzedaży z roku Wskaźnik 125% stanowi przykład A. wskaźnika natężenia. B. wskaźnika rotacji. C. wskaźnika dynamiki. D. wskaźnika struktury. Zadanie 3. Udział procentowy wyodrębnionej w ramach klasyfikacji ABC grupy B obejmuje A. 5% wartości obrotu w obrocie całkowitym. B. 15% wartości obrotu w obrocie całkowitym. C. 80% wartości obrotu w obrocie całkowitym. D. 95% wartości obrotu w obrocie całkowitym. Zadanie 4. Dokumenty wykorzystywane do przewozu towarów w transporcie kolejowym, to A. list przewozowy CMR i karnet TIR. B. list przewozowy CIM i list przewozowy SMGS. C. konosament morski i kwit sternika. D. list przewozowy AWB i list przewozowy HAWB. Zadanie 5. Gestia transportowa określa Część I A. prawo i obowiązek do wykonywania usług transportowych. B. prawo i obowiązek do wykonywania usług spedycyjnych. C. zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek do zorganizowania transportu i pokrycia jego kosztów. D. zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek do zorganizowania transportu bez pokrycia jego kosztów. Strona 2 z 19

3 Zadanie 6. Firma transportowa wykonała usługę, za którą wystawiła fakturę na kwotę zł brutto. Podatek VAT na usługi transportowe wynosi 23%. Wskaż wartość netto tej usługi A zł B zł C zł D zł Zadanie 7. Pracownik magazynu przygotowuje dla klienta zróżnicowane asortymentowo zamówienie według następującego zestawienia: 12 szt. kawy o wadze g, 40 szt. kawy o wadze 500 g, 100 szt. kawy o wadze 250 g oraz 200 szt. kawy o wadze 100 g. Pracownik ten realizuje czynności A. przyjęcia. B. wydawania. C. składowania. D. konfekcjonowania. Zadanie 8. Przedstawiony wykres ilustruje strukturę gałęziową transportu ładunków. Stanowi on przykład analizy wskaźnika A. rotacji. B. struktury. C. dynamiki. D. natężenia. Zadanie 9. Stawka za usługi transportowe to 2,44 zł/km brutto. Wskaż całkowity koszt usługi transportowej, jeżeli długość trasy wynosi 150 km. A. 150 zł B. 300 zł C. 366 zł D. 450 zł Strona 3 z 19

4 Zadanie 10. Na podstawie danych z tabeli określ, w którym tygodniu pracownik magazynu miał największą wydajność w stosunku do wydajności planowanej. Zadanie 11. Wymiary palety typu EUR, to Tydzień A. B. C. D. Wydajność planowana w szt./h rzeczywista A x 800 x 144 mm B x 800 x 144 mm C x 900 x 144 mm D x 1200 x 144 mm Zadanie 12. Efektywną obsługę klienta oznacza skrót A. CMR B. CRM C. ECR D. ERP Zadanie 13. W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment A. wydawany w dużych ilościach. B. średniej wielkości wydań. C. wydawany sporadycznie. D. zużywany równomiernie. Zadanie 14. Firma konfekcyjna przyjęła zamówienie na szt. ubranek dziecięcych. Na wykonanie jednego ubranka potrzeba 2,2 mb tkaniny. Zapas w magazynie to 800 mb materiału. Ile metrów tkaniny należy zamówić, aby zrealizować zamówienie? A. 800 mb B mb C mb D mb Strona 4 z 19

5 Zadanie 15. Koszt utrzymania magazynu o powierzchni 250 m 2 wynosi zł miesięcznie. Koszt jednostkowy utrzymania powierzchni magazynowej wynosi A. 1 zł/m 2 B. 2 zł/m 2 C. 4 zł/m 2 D. 5 zł/m 2 Zadanie 16. Pracownik magazynu przyjął w ciągu miesiąca 42 dostawy towaru, w tym 6 dostaw niekompletnych. Wskaźnik niezawodności dostaw wynosi około A. 14% B. 50% C. 86% D. 99% Zadanie 17. Tabela przedstawia cennik usług przewozowych. Ustal wartość netto usługi przewozu 10 ton artykułów przewożonych w kontrolowanej temperaturze na odległość 100 km. Ceny jednostkowe netto w zł Rodzaj towaru 1. Towary neutralne 2. Towary niebezpieczne oraz wymagające kontrolowanej temperatury Waga ładunku Stawka za 1 km ładowany kg 1,90 zł kg 2,10 zł kg 2,40 zł kg 2,80 zł kg 2,40 zł kg 2,70 zł kg 2,90 zł kg 3,10 zł A. 240 zł B. 280 zł C. 290 zł D. 310 zł Strona 5 z 19

6 Zadanie 18. Wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej wynosi 2 zł/m 2. W przyszłym kwartale wskaźnik wzrośnie o 2%. Jego wartość wyniesie A. 1,60 zł/m 2 B. 2,04 zł/m 2 C. 2,40 zł/m 2 D. 2,08 zł/m 2 Zadanie 19. Koszt roboczogodziny wózka widłowego wynosi 20 zł. Ile wyniesie koszt wyładunku dostawy, jeżeli stawka pracownika wynosi 8 zł za godzinę, a wyładunek będzie trwał 6 godzin? A. 120 zł B. 168 zł C. 480 zł D. 488 zł Zadanie 20. Wyładunek pięciu kolejnych dostaw trwał odpowiednio: 1 h 15 min, 1 h 30 min, 1 h 45 min, 1 h 15 min, 1 h 45 min. Średni czas wyładunku wyniósł A. 1 h 45 min B. 1 h 30 min C. 1 h 15 min D. 1 h 10 min Zadanie 21. W tabeli przedstawiono koszty transportu w latach Wskaźnik dynamiki tych kosztów w roku 2010 wyniósł A. 105% B. 100% C. 95% D. 5% Koszty transportu 2009 r r zł zł Strona 6 z 19

7 Zadanie 22. Firma przyjęła zamówienie na 64 szt. skuterów. Zapas magazynowy wynosi 72 koła do skuterów. Aby zrealizować zamówienie firma musi zamówić A. 72 koła. B. 64 koła. C. 56 kół. D. 8 kół. Zadanie 23. Popyt na asortyment w czterech kolejnych tygodniach maja wynosił 60 szt., 48 szt., 64 szt., 56 szt. Zapas magazynowy stanowi 570 szt. Wskaźnik pokrycia potrzeb zapasem wyniósł A. 0,4 B. 1,0 C. 2,0 D. 2,5 Zadanie 24. Koszt produkcji szt. wyrobów wynosi zł. Ustal jednostkowy koszt produkcji wyrobu A. 2,00 zł B. 1,50 zł C. 1,00 zł D. 0,50 zł Zadanie 25. Znak przedstawiony na rysunku oznacza ostrzeżenie przed A. promieniami laserowymi. B. skażeniem biologicznym. C. porażeniem elektrycznym. D. substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem. Zadanie 26. Pracownik magazynu widząc w magazynie taki znak jest zobowiązany do stosowania środków ochrony A. oczu. B. twarzy. C. głowy. D. uszu. Strona 7 z 19

8 Zadanie 27. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych w magazynie A. powinna stanowić połowę masy środka transportu. B. powinna być równa masie środka transportu. C. nie powinna przekraczać ładowności środka transportu. D. nie powinna przekraczać masy środka transportu. Zadanie 28. Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi przedostała się do oka szkodliwa substancja. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na A. nałożeniu opatrunku na oko. B. przemyciu oka dużą ilością wody. C. przewiezieniu pracownika do szpitala. D. zakropleniu oka dostępnymi lekami. Zadanie 29. Dwóch kierowców przebywających w delegacji zapłaciło za dwa noclegi łącznie 151,20 zł brutto. Stawka podatku VAT na usługi hotelarskie wynosi 8%. Wskaż cenę netto za jeden nocleg. A. 160,30 zł B. 140,00 zł C. 74,90 zł D. 70,00 zł Zadanie 30. Dokument magazynowy, wystawiany w związku z wydaniem towaru z magazynu na zewnątrz, to A. PW B. PZ C. WZ D. Faktura VAT Strona 8 z 19

9 Zadanie 31. Konwencja ATP dotyczy A. czasu pracy załóg samochodów ciężarowych. B. przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. C. praw i obowiązków stron umowy w przewozach międzynarodowych. D. przewozów międzynarodowych artykułów żywnościowych szybko psujących się. Zadanie 32. Wadą transportu samochodowego jest A. najlepsza dostępność przestrzenna transportu. B. bardzo korzystna oferta czasowa transportu. C. wykorzystanie przewozów door to door. D. szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Zadanie 33. Udział czynności kompletacyjnych w całości działań pracowników magazynowych określają wskaźniki A. dziennego wydania. B. dynamiki. C. asymetrii. D. struktury. Zadanie 34. Na podstawie danych podanych w tabeli, ustal średni miesięczny koszt magazynowania dla wszystkich magazynów łącznie. A. 8 zł/m 2 B. 10 zł/m 2 C. 12 zł/m 2 D. 15 zł/m 2 Magazyn Miesięczny koszt utrzymania magazynu Powierzchnia magazynowa X zł 100 m 2 Y zł 150 m 2 Z zł 100 m 2 Q zł 150 m 2 Strona 9 z 19

10 Zadanie 35. Wysokość kompletowanej paletowej jednostki ładunkowej (wysokość ładunku przewożonego w pionie wraz z paletą EUR) nie może przekroczyć 122 cm. Wskaż, ile warstw towaru zapakowanego w kartony o wymiarach 20 x 20 x 35 cm (dł. x szer. x wys.) można umieścić na jednej palecie A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 36. Wskaźnik zgodności kompletacji zamówień w magazynie centrum dystrybucyjnego wynosił w kwietniu 95%. Wskaż, jaka była całkowita liczba skompletowanych zamówień, jeśli poprawnie skompletowano zamówienia. A B C D Zadanie 37. Ile pojazdów ciężarowych o ładowności 8 ton potrzeba do przewiezienia w ciągu miesiąca ton ładunku, jeśli każdy z pojazdów dostępny jest w miesiącu przez 21 dni, a średni czas przewozu wynosi 3 dni. A. 25 B. 30 C. 35 D. 40 Zadanie 38. Strategię, której celem jest obniżenie poziomu zapasów, zwiększenie elastyczności planowania dostaw oraz minimalizacja kosztów logistycznych nazywa się A. Just in Time B. Just for You C. Just on Time D. ABC Strona 10 z 19

11 Zadanie 39. Eksploatacja regału magazynowego posiadającego trwałe odkształcenia jest dozwolona A. po wykonaniu wymaganych napraw i przeglądów. B. przy zachowaniu szczególnej ostrożności. C. przy zastosowaniu dodatkowych podpór. D. dla lekkich towarów. Zadanie 40. Dokumentem spedycyjnym będącym potwierdzeniem zawarcia umowy spedycji jest A. instrukcja wysyłkowa. B. zlecenie spedycyjne. C. list przewozowy. D. specyfikacja. Zadanie 41. Zamówiono 160 szt. długopisów. Cena brutto jednego długopisu wynosi 3 zł, a uzyskany od całości zamówienia rabat wynosi 15%. Określ kwotę na jaką zostanie wystawiona faktura. A. 208 zł B. 320 zł C. 380 zł D. 408 zł Zadanie 42. Kombinację zróżnicowanych jasnych i ciemnych kresek ułożonych liniowo według przyjętych zasad nazywamy A. metką. B. etykietą zbiorczą. C. kodem kreskowym. D. kodem matrycowym. Zadanie 43. Zapas świeżych owoców gromadzony w okresie ich dostępności przez przedsiębiorstwo produkujące soki owocowe w celu zapewnienia sobie ciągłości produkcji, to zapas A. buforowy. B. sezonowy. C. spekulacyjny. D. bezpieczeństwa. Strona 11 z 19

12 Zadanie 44. Jeżeli tygodniowo średni zapas asortymentu wynosi 600 szt., a średni popyt szt., to wskaźnik rotacji zapasu wynosi A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 2,0 Zadanie 45. Wyposażenie magazynu zapewniające optymalną rotację składowanych towarów oraz oszczędność czasu manipulacji paletami, to A. regał przepływowy. B. wózek widłowy. C. rampa magazynowa. D. Dźwignica. Zadanie 46. MRP I oznacza planowanie A. potrzeb dla procesów transportowych. B. zapotrzebowania materiałowego. C. zapotrzebowania magazynowego. D. potrzeb dystrybucji. Zadanie 47. Procesy zachodzące w obrębie całej gospodarki krajowej nazywamy A. makrologistyką. B. mezologistyką. C. mikrologistyką. D. logistyką globalną. Zadanie 48. Do infrastruktury liniowej transportu należą A. drogi i autostrady. B. dworce i inne punkty przeładunkowe. C. stacje obsługi technicznej i stacje benzynowe. D. wszystkie rodzaje pojazdów samochodowych. Strona 12 z 19

13 Zadanie 49. Przedstawiony dokument, to A. nota korygująca. B. faktura VAT. C. list przewozowy. D. rachunek uproszczony. Zadanie 50. Analizując zamieszczoną fakturę, określ kwotę zapłaconą za zakupione towary A. 4,28 $ B. 55,00 $ C. 82,50 $ D. 89,78 $ Strona 13 z 19

14 Zadanie 51. Osobowość prawną posiada spółka Część II A. jawna. B. akcyjna. C. partnerska. D. komandytowa. Zadanie 52. Który rodzaj umowy jest regulowany przepisami Kodeksu pracy? A. Umowa o dzieło. B. Umowa zlecenie. C. Umowa o pracę nakładczą. D. Umowa o pracę na czas określony. Zadanie 53. Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba, która A. prowadzi własną działalność gospodarczą. B. wykonuje biżuterię damską na podstawie umowy o dzieło. C. prowadzi korespondencję biurową na podstawie umowy o pracę. D. rozdaje 40 godzin tygodniowo ulotki reklamowe na podstawie umowy zlecenia. Zadanie 54. W razie upadłości banku zwrot, do określonej wysokości, środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów na rachunkach w tym banku gwarantuje A. Narodowy Bank Polski. B. Rada Polityki Pieniężnej. C. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. D. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zadanie 55. Przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT, sprzedając swoje towary osobie fizycznej, jest zobowiązany do wystawienia na jej żądanie A. czeku. B. faktury. C. weksla. D. paragonu. Strona 14 z 19

15 Zadanie 56. Podatnik, który uzyskał w roku podatkowym przychody ze sprzedaży akcji, wypełni formularz podatkowy A. PIT - 28 B. PIT - 38 C. PIT - 36 D. PIT - 39 Zadanie 57. Na podstawie zamieszczonego przepisu wskaż sytuację, w której kupujący nie może odstąpić od umowy. Wyciąg z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Art.7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni [ ]. A. Jan kupił buty w sklepie internetowym. B. Marta kupiła jesionkę w supermarkecie. C. Tomasz zakupił spodnie w katalogu wysyłkowym. D. Maria zamówiła torebkę, korzystając ze sprzedaży przez telefon. Zadanie 58. Na podstawie informacji zawartych w tabeli, określ kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jaką otrzyma w drugim miesiącu jego pobierania, osoba legitymująca się 8-letnim stażem pracy. w okresie pierwszych trzech miesięcy pobierania zasiłku w okresie kolejnych miesięcy pobierania zasiłku A. 582,70 zł B. 593,70 zł C. 742,10 zł D. 890,60 zł Zasiłki dla bezrobotnych Okres zatrudnienia uprawniający do pobierania zasiłku mniej niż 5 lat od 5 do 20 lat powyżej 20 lat 593,70 zł 742,10 zł 890,60 zł 466,20 zł 582,70 zł 699,30 zł Strona 15 z 19

16 Zadanie 59. Sprzedany dwa dni wcześniej aparat telefoniczny jest dotknięty wadą, która uniemożliwia aktywowanie wszystkich jego funkcji przewidzianych instrukcją. Sprzedawca dysponuje innymi aparatami telefonicznymi o tych samych parametrach. W tej sytuacji kupujący może żądać A. obniżenia ceny albo zwrotu gotówki. B. obniżenia ceny lub wymiany aparatu telefonicznego na nowy. C. zwrotu gotówki albo wymiany aparatu telefonicznego na nowy. D. nieodpłatnej naprawy lub wymiany aparatu telefonicznego na nowy. Zadanie 60. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż przedsiębiorstwo, które osiągnęło najwyższy wynik finansowy. Wyszczególnienie Przedsiębiorstwo A. B. C. D. Przychody tys tys tys tys. Koszty uzyskania przychodów tys tys tys tys. Zadanie 61. Pani Joanna Nowak została zatrudniona na dwumiesięczny okres próbny. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi Wyciąg z Kodeksu pracy A. 1 miesiąc. B. 2 tygodnie. C. 1 tydzień. D. 3 dni robocze. Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi: 1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące Strona 16 z 19

17 Zadanie 62. Podatnik w roku podatkowym osiąga przychody ze świadczenia usług parkingowych oraz świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji języka angielskiego na godziny. Opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, według jakich stawek podatnik zapłaci podatek dochodowy. Wyciąg z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne L.p. Stawki Wybrane rodzaje przychodu ryczałtu 1. 20% Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów 2. 17% Przychody ze świadczenia usług: pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych parkingowych w zakresie zarządzania nieruchomościami wynajmu samochodów osobowych doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego 3. 8,5% Przychody z działalności: gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% polegającej na, wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego 4. 5,5% Przychody z działalności: wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton 5. 3% Przychody z działalności: gastronomicznej usługowej w zakresie handlu rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów A. 3% i 8,5% B. 3% i 17% C. 8,5% i 20% D. 17% i 20% Zadanie 63. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac, określ wynagrodzenie netto pracownika. A ,48 zł B ,48 zł C ,80 zł D ,00 zł Wynagrodzenie brutto Fragment listy płac pracownika (wybrane elementy) Ubezpieczenia Ubezpieczenie społeczne zdrowotne (składki opłacane (składka przez pobrana) pracownika) Zaliczka na podatek dochodowy 2 000,00 zł 274,20 zł 155,32 zł 157,00 zł Strona 17 z 19

18 Zadanie 64. Wskaż minimalną wysokość kapitału zakładowego potrzebnego do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A. 500,00 zł B ,00 zł C ,00 zł D ,00 zł Zadanie 65. Przedsiębiorstwo handlowe kupuje dywany od producenta w cenie netto 100 zł za jedną sztukę, następnie sprzedaje je, doliczając marżę w wysokości 10% oraz podatek VAT (wg stawki 23%). Określ cenę zbytu jednego dywanu. A. 100,00 zł B. 110,00 zł C. 123,00 zł D. 135,30 zł Zadanie 66. W którym dokumencie powinny być umieszczone informacje dotyczące liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika? A. W curriculum vitae. B. W świadectwie pracy. C. W liście motywacyjnym. D. W kwestionariuszu osobowym. Zadanie 67. W tabeli przedstawiono dane konieczne do wystawienia przez dostawcę faktury dla odbiorcy. Jaką kwotę będzie musiał zapłacić odbiorca za zakupione u dostawcy towary? Nazwa towaru j.m. ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT% Rower górski Watra szt , ,00 23 Rower damski Zefir szt , ,00 23 razem X X X 9 000,00 X A ,00 zł B ,00 zł C ,00 zł D ,00 zł Kwota VAT Wartość brutto Strona 18 z 19

19 Zadanie 68. Fragment zeznania podatkowego PIT - 37 osoby fizycznej Osoba ta w ubiegłym roku A. otrzymywała emeryturę. B. pobierała zasiłek dla bezrobotnych. C. wykonywała pracę na umowę zlecenie. D. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zadanie 69. Pani Anna Kujawa została zatrudniona w hotelu na stanowisku recepcjonistki. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku powinna dostarczyć pracodawcy A. podczas pierwszego roku pracy. B. przed dopuszczeniem jej do pracy. C. w ciągu 1 miesiąca od dnia podjęcia pracy. D. w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy. Zadanie 70. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik A. jest osobą niepełnosprawną. B. odmówił udziału w szkoleniu bhp. C. należy do związków zawodowych. D. jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Strona 19 z 19

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[02]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-01-1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] 342[04] Numer zadanie: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut

Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] 342[04] Numer zadanie: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] 342[04]-01-092 Numer zadanie: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[03]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[04]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dnia 8 lutego 2014 roku Hurtownia Spożywcza Cukierek zajmująca się sprzedażą słodyczy, otrzymała zamówienie od Sklepu ABC. Opracuj dokumentację związaną z realizacją zamówienia w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Oznaczenie kwalifikacji: A.32 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Informacje dla zdającego:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Informacje dla zdającego: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342[04] Numer zadania: 5 wersja 4.0 PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2013 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Część II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 55. W gospodarce centralnie sterowanej

Część II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 55. W gospodarce centralnie sterowanej Część II Zadanie 51. W gospodarce centralnie sterowanej A. ceny są ustalane przez rynek. B. dominuje własność prywatna. C. funkcjonują komercyjne instytucje finansowe. D. decyzje gospodarcze podejmują

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy: 341[02] 341[02]-01-062 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r.

ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. ETAP PISEMNY - CZ.II 2011r. Zadanie 1 Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi A. kartę wynagrodzeń B. akta osobowe C. pełną dokumentacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: przedsiębiorczość Symbol cyfrowy: BRAK Wersja arkusza: CPSTX8CR Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego: 1. Sprawdź czy

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 03

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 03 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy zawodu: 342[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 342[02]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MSU NAZWISKO IMIĘ NUMER ZESTAWU MSU/03/ 2010 POZNAŃ, 2010 ROK TABLICA W-1. Postać fizyczna asortymentów Lp. Asortyment Wymiary opz [mm] Masa q opz X

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie społeczne

ubezpieczenie społeczne 2. Ryczałt Zadanie 11. Proszę zgodnie z przepisami zakwalifikować poniższe działalności do odpowiednich stawek podatku zryczałtowanego: 1. handel artykułami farmaceutycznymi 2. handel artykułami motoryzacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 03 A.36-03-16.05

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[03]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik handlowiec 341[03] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Zadanie egzaminacyjne z siedzibą w Wyszkowie zajmuje się na terenie powiatu wyszkowskiego sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów biurowych.

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH Rozdział I Usługi podstawowe * do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek Opłaty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18

Komentarz Technik spedytor 342[02] Czerwiec 2012 342[02]-01-122. Strona 1 z 18 342[02]-01-122 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Załączniki umieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 4 z 18 Strona 5 z 18 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I.

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 02

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 02 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu A.36-X-14.01

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego*

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (1) z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-05-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.

9.Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbę stron swojej pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów. Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu: 341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341 [02]-01-131 Czas trwania egzaminu 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 0016 / V / Z B - POZNAŃ, 2016 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

A.30-X Czas trwania egzaminu: 60 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA

A.30-X Czas trwania egzaminu: 60 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU MAGAZYNOWANIE NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU 010 / IV / Z / B15 POZNAŃ, 2010 ROK PROCES TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-03-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny

TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny TECHNIK LOGISTYK Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny Opracuj projekt realizacji czynności logistycznych zakładu przetwórstwa owocowo - warzywnego związanych z wyborem dostawców i przewoźnika. zużywa

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki - zadanie zaliczeniowe - gospodarka magazynowa

Wyższa Szkoła Gospodarki - zadanie zaliczeniowe - gospodarka magazynowa UWAGA! Do wykonania zadania użyj programu magazynowego Lomag (lomag.pl). Dokumentację magazynową przedstawiającą obrót magazynowy oraz raport sprzedaży prześlij w postaci plików PDF na adres pawel@tura.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik rybactwa śródlądowego Symbol cyfrowy zawodu: 321[06] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 321[06]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji Symbol cyfrowy zawodu: 311[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[19]-01-102 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach.

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. Zadanie 1 Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. W przedsiębiorstwie X w miesiącu kwietniu miały miejsce zdarzenia gospodarcze wymienione w tabelach 1 i 2. Zapoznaj się z treścią tabel,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 4 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-04-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku;

Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w listopadzie 2014 roku; EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 Egzamin CKE A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Hurtownia Artykułów Budowlanych MAX sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu: 341[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[03]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki pomiaru i oceny podsystemu - zaopatrzenia

Wskaźniki pomiaru i oceny podsystemu - zaopatrzenia 1 S T W Zaopatrzenie zakupy Mierniki strukturalne i ramowe liczba zakupionych części wolumen zakupionych materiałów pozycje zamówień na miesiąc liczba dostawców kwota umów ramowych struktura zamówień liczba

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Oznaczenie kwalifikacji: A.35

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[02]-0-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

A spółka jawna B spółka cywilna C spółka partnerska D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

A spółka jawna B spółka cywilna C spółka partnerska D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Arkusz 2_A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Pytania testowe: Zadanie 1. Do zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej należy: A sprawowanie kontroli nad budżetem państwa i obsługa długu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: przedsiębiorczość Symbol cyfrowy: BRAK Wersja arkusza: VUH5CA8N Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego: 1. Sprawdź czy

Bardziej szczegółowo

Lp. Symbol Nazwa druku Format J.m. 1. K-185 Dziennik główna oprawa równocięta A3 ks. x 50k. 10,00. 2. K-185/L Dziennik główna (luzy) A3 szt.

Lp. Symbol Nazwa druku Format J.m. 1. K-185 Dziennik główna oprawa równocięta A3 ks. x 50k. 10,00. 2. K-185/L Dziennik główna (luzy) A3 szt. Lp. Symbol Nazwa druku Format J.m. Cena netto 1. K-185 Dziennik główna oprawa równocięta A3 ks. x 50k. 10,00 2. K-185/L Dziennik główna (luzy) A3 szt. 0,25 3. K-186 Amerykanka oprawa równocięta B3 ks.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

MEDEA Piotr Adamczyk Biuro: 71-018 Szczecin, ul. Harnasiów 40 tel./fax: (91) 483 49 24 tel.: (91) 483 27 88 DRUKI. Nazwa J.M. Cena N W opak.

MEDEA Piotr Adamczyk Biuro: 71-018 Szczecin, ul. Harnasiów 40 tel./fax: (91) 483 49 24 tel.: (91) 483 27 88 DRUKI. Nazwa J.M. Cena N W opak. DRUKI W naszej ofercie znajduje się równieŝ szeroka, licząca ponad 200 pozycji, gama druków akcydensowych. Dzielą się one na kategorie: faktury i rachunki, ewidencje księgi i rejestry, druki finansowo

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi

Gospodarka magazynowa. Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Gospodarka magazynowa Wybrane zagadnienia zarządzania zapasami magazynowymi Definicja zapasu Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw)

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne

Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Przypadek praktyczny: Amagosa Amagosa automatyzuje swoje centrum logistyczne Lokalizacja: Hiszpania Amagosa, firma specjalizująca się w dystrybucji napojów i żywności, w tym produktów dla branży gastronomicznej,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy zawodu: 421[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 421[02]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008

TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 TECHNIK HANDLOWIEC CZERWIEC 2008 Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego PAJACYK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to średniej wielkości firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie kwalifikacji: B.30 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI POZNAŃ ĆWICZENIA Z PRZEDMIOTU GOSPODARKA MAGAZYNOWA NAZWISKO IMIĘ ROK STUDIÓW SEMESTR KIERUNEK NUMER GRUPY PROWADZĄCY NUMER ZESTAWU MSP 0009 / V / Z / R6 POZNAŃ, 2009 ROK Faza procesu

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik logistyk 342[04]

I.1.1. Technik logistyk 342[04] I.1.1. Technik logistyk 342[04] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 777 Przystąpiło łącznie: 588 przystąpiło: 584 przystąpiło: 578 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 492 (84,2%) zdało: 325 (56,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Wersja arkusza: X

Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie sprzedaży Oznaczenie kwalifikacji: A.18 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu A.18-X-13.10

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo