9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":"

Transkrypt

1 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-112 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2011 Etap pisemny Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: wpisz symbol cyfrowy zawodu, zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań, część II 20 zadań. 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 5. Aby zdać etap pisemny egzaminu, musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A": 11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2 Zadanie 1. Jednym z najważniejszych zadań podsystemu logistyki dystrybucji jest A. pozyskiwanie dostawców. B. zarządzanie produkcją. C. zarządzanie środkami transportu. D. pozyskiwanie odbiorców i organizacja dostaw. Zadanie 2. Wielkość sprzedaży w przedsiębiorstwie Omega w roku 2009 wynosiła zł, a w roku 2010 wzrosła do zł i stanowiła 125% sprzedaży z roku Wskaźnik 125% stanowi przykład A. wskaźnika natężenia. B. wskaźnika rotacji. C. wskaźnika dynamiki. D. wskaźnika struktury. Zadanie 3. Udział procentowy wyodrębnionej w ramach klasyfikacji ABC grupy B obejmuje A. 5% wartości obrotu w obrocie całkowitym. B. 15% wartości obrotu w obrocie całkowitym. C. 80% wartości obrotu w obrocie całkowitym. D. 95% wartości obrotu w obrocie całkowitym. Zadanie 4. Dokumenty wykorzystywane do przewozu towarów w transporcie kolejowym, to A. list przewozowy CMR i karnet TIR. B. list przewozowy CIM i list przewozowy SMGS. C. konosament morski i kwit sternika. D. list przewozowy AWB i list przewozowy HAWB. Zadanie 5. Gestia transportowa określa Część I A. prawo i obowiązek do wykonywania usług transportowych. B. prawo i obowiązek do wykonywania usług spedycyjnych. C. zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek do zorganizowania transportu i pokrycia jego kosztów. D. zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek do zorganizowania transportu bez pokrycia jego kosztów. Strona 2 z 19

3 Zadanie 6. Firma transportowa wykonała usługę, za którą wystawiła fakturę na kwotę zł brutto. Podatek VAT na usługi transportowe wynosi 23%. Wskaż wartość netto tej usługi A zł B zł C zł D zł Zadanie 7. Pracownik magazynu przygotowuje dla klienta zróżnicowane asortymentowo zamówienie według następującego zestawienia: 12 szt. kawy o wadze g, 40 szt. kawy o wadze 500 g, 100 szt. kawy o wadze 250 g oraz 200 szt. kawy o wadze 100 g. Pracownik ten realizuje czynności A. przyjęcia. B. wydawania. C. składowania. D. konfekcjonowania. Zadanie 8. Przedstawiony wykres ilustruje strukturę gałęziową transportu ładunków. Stanowi on przykład analizy wskaźnika A. rotacji. B. struktury. C. dynamiki. D. natężenia. Zadanie 9. Stawka za usługi transportowe to 2,44 zł/km brutto. Wskaż całkowity koszt usługi transportowej, jeżeli długość trasy wynosi 150 km. A. 150 zł B. 300 zł C. 366 zł D. 450 zł Strona 3 z 19

4 Zadanie 10. Na podstawie danych z tabeli określ, w którym tygodniu pracownik magazynu miał największą wydajność w stosunku do wydajności planowanej. Zadanie 11. Wymiary palety typu EUR, to Tydzień A. B. C. D. Wydajność planowana w szt./h rzeczywista A x 800 x 144 mm B x 800 x 144 mm C x 900 x 144 mm D x 1200 x 144 mm Zadanie 12. Efektywną obsługę klienta oznacza skrót A. CMR B. CRM C. ECR D. ERP Zadanie 13. W grupie Z analizy XYZ znajduje się asortyment A. wydawany w dużych ilościach. B. średniej wielkości wydań. C. wydawany sporadycznie. D. zużywany równomiernie. Zadanie 14. Firma konfekcyjna przyjęła zamówienie na szt. ubranek dziecięcych. Na wykonanie jednego ubranka potrzeba 2,2 mb tkaniny. Zapas w magazynie to 800 mb materiału. Ile metrów tkaniny należy zamówić, aby zrealizować zamówienie? A. 800 mb B mb C mb D mb Strona 4 z 19

5 Zadanie 15. Koszt utrzymania magazynu o powierzchni 250 m 2 wynosi zł miesięcznie. Koszt jednostkowy utrzymania powierzchni magazynowej wynosi A. 1 zł/m 2 B. 2 zł/m 2 C. 4 zł/m 2 D. 5 zł/m 2 Zadanie 16. Pracownik magazynu przyjął w ciągu miesiąca 42 dostawy towaru, w tym 6 dostaw niekompletnych. Wskaźnik niezawodności dostaw wynosi około A. 14% B. 50% C. 86% D. 99% Zadanie 17. Tabela przedstawia cennik usług przewozowych. Ustal wartość netto usługi przewozu 10 ton artykułów przewożonych w kontrolowanej temperaturze na odległość 100 km. Ceny jednostkowe netto w zł Rodzaj towaru 1. Towary neutralne 2. Towary niebezpieczne oraz wymagające kontrolowanej temperatury Waga ładunku Stawka za 1 km ładowany kg 1,90 zł kg 2,10 zł kg 2,40 zł kg 2,80 zł kg 2,40 zł kg 2,70 zł kg 2,90 zł kg 3,10 zł A. 240 zł B. 280 zł C. 290 zł D. 310 zł Strona 5 z 19

6 Zadanie 18. Wskaźnik kosztów utrzymania powierzchni magazynowej wynosi 2 zł/m 2. W przyszłym kwartale wskaźnik wzrośnie o 2%. Jego wartość wyniesie A. 1,60 zł/m 2 B. 2,04 zł/m 2 C. 2,40 zł/m 2 D. 2,08 zł/m 2 Zadanie 19. Koszt roboczogodziny wózka widłowego wynosi 20 zł. Ile wyniesie koszt wyładunku dostawy, jeżeli stawka pracownika wynosi 8 zł za godzinę, a wyładunek będzie trwał 6 godzin? A. 120 zł B. 168 zł C. 480 zł D. 488 zł Zadanie 20. Wyładunek pięciu kolejnych dostaw trwał odpowiednio: 1 h 15 min, 1 h 30 min, 1 h 45 min, 1 h 15 min, 1 h 45 min. Średni czas wyładunku wyniósł A. 1 h 45 min B. 1 h 30 min C. 1 h 15 min D. 1 h 10 min Zadanie 21. W tabeli przedstawiono koszty transportu w latach Wskaźnik dynamiki tych kosztów w roku 2010 wyniósł A. 105% B. 100% C. 95% D. 5% Koszty transportu 2009 r r zł zł Strona 6 z 19

7 Zadanie 22. Firma przyjęła zamówienie na 64 szt. skuterów. Zapas magazynowy wynosi 72 koła do skuterów. Aby zrealizować zamówienie firma musi zamówić A. 72 koła. B. 64 koła. C. 56 kół. D. 8 kół. Zadanie 23. Popyt na asortyment w czterech kolejnych tygodniach maja wynosił 60 szt., 48 szt., 64 szt., 56 szt. Zapas magazynowy stanowi 570 szt. Wskaźnik pokrycia potrzeb zapasem wyniósł A. 0,4 B. 1,0 C. 2,0 D. 2,5 Zadanie 24. Koszt produkcji szt. wyrobów wynosi zł. Ustal jednostkowy koszt produkcji wyrobu A. 2,00 zł B. 1,50 zł C. 1,00 zł D. 0,50 zł Zadanie 25. Znak przedstawiony na rysunku oznacza ostrzeżenie przed A. promieniami laserowymi. B. skażeniem biologicznym. C. porażeniem elektrycznym. D. substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem. Zadanie 26. Pracownik magazynu widząc w magazynie taki znak jest zobowiązany do stosowania środków ochrony A. oczu. B. twarzy. C. głowy. D. uszu. Strona 7 z 19

8 Zadanie 27. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych w magazynie A. powinna stanowić połowę masy środka transportu. B. powinna być równa masie środka transportu. C. nie powinna przekraczać ładowności środka transportu. D. nie powinna przekraczać masy środka transportu. Zadanie 28. Podczas prac przeładunkowych środków ochrony roślin uszkodzeniu uległo opakowanie. Pracownikowi przedostała się do oka szkodliwa substancja. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na A. nałożeniu opatrunku na oko. B. przemyciu oka dużą ilością wody. C. przewiezieniu pracownika do szpitala. D. zakropleniu oka dostępnymi lekami. Zadanie 29. Dwóch kierowców przebywających w delegacji zapłaciło za dwa noclegi łącznie 151,20 zł brutto. Stawka podatku VAT na usługi hotelarskie wynosi 8%. Wskaż cenę netto za jeden nocleg. A. 160,30 zł B. 140,00 zł C. 74,90 zł D. 70,00 zł Zadanie 30. Dokument magazynowy, wystawiany w związku z wydaniem towaru z magazynu na zewnątrz, to A. PW B. PZ C. WZ D. Faktura VAT Strona 8 z 19

9 Zadanie 31. Konwencja ATP dotyczy A. czasu pracy załóg samochodów ciężarowych. B. przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. C. praw i obowiązków stron umowy w przewozach międzynarodowych. D. przewozów międzynarodowych artykułów żywnościowych szybko psujących się. Zadanie 32. Wadą transportu samochodowego jest A. najlepsza dostępność przestrzenna transportu. B. bardzo korzystna oferta czasowa transportu. C. wykorzystanie przewozów door to door. D. szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Zadanie 33. Udział czynności kompletacyjnych w całości działań pracowników magazynowych określają wskaźniki A. dziennego wydania. B. dynamiki. C. asymetrii. D. struktury. Zadanie 34. Na podstawie danych podanych w tabeli, ustal średni miesięczny koszt magazynowania dla wszystkich magazynów łącznie. A. 8 zł/m 2 B. 10 zł/m 2 C. 12 zł/m 2 D. 15 zł/m 2 Magazyn Miesięczny koszt utrzymania magazynu Powierzchnia magazynowa X zł 100 m 2 Y zł 150 m 2 Z zł 100 m 2 Q zł 150 m 2 Strona 9 z 19

10 Zadanie 35. Wysokość kompletowanej paletowej jednostki ładunkowej (wysokość ładunku przewożonego w pionie wraz z paletą EUR) nie może przekroczyć 122 cm. Wskaż, ile warstw towaru zapakowanego w kartony o wymiarach 20 x 20 x 35 cm (dł. x szer. x wys.) można umieścić na jednej palecie A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 36. Wskaźnik zgodności kompletacji zamówień w magazynie centrum dystrybucyjnego wynosił w kwietniu 95%. Wskaż, jaka była całkowita liczba skompletowanych zamówień, jeśli poprawnie skompletowano zamówienia. A B C D Zadanie 37. Ile pojazdów ciężarowych o ładowności 8 ton potrzeba do przewiezienia w ciągu miesiąca ton ładunku, jeśli każdy z pojazdów dostępny jest w miesiącu przez 21 dni, a średni czas przewozu wynosi 3 dni. A. 25 B. 30 C. 35 D. 40 Zadanie 38. Strategię, której celem jest obniżenie poziomu zapasów, zwiększenie elastyczności planowania dostaw oraz minimalizacja kosztów logistycznych nazywa się A. Just in Time B. Just for You C. Just on Time D. ABC Strona 10 z 19

11 Zadanie 39. Eksploatacja regału magazynowego posiadającego trwałe odkształcenia jest dozwolona A. po wykonaniu wymaganych napraw i przeglądów. B. przy zachowaniu szczególnej ostrożności. C. przy zastosowaniu dodatkowych podpór. D. dla lekkich towarów. Zadanie 40. Dokumentem spedycyjnym będącym potwierdzeniem zawarcia umowy spedycji jest A. instrukcja wysyłkowa. B. zlecenie spedycyjne. C. list przewozowy. D. specyfikacja. Zadanie 41. Zamówiono 160 szt. długopisów. Cena brutto jednego długopisu wynosi 3 zł, a uzyskany od całości zamówienia rabat wynosi 15%. Określ kwotę na jaką zostanie wystawiona faktura. A. 208 zł B. 320 zł C. 380 zł D. 408 zł Zadanie 42. Kombinację zróżnicowanych jasnych i ciemnych kresek ułożonych liniowo według przyjętych zasad nazywamy A. metką. B. etykietą zbiorczą. C. kodem kreskowym. D. kodem matrycowym. Zadanie 43. Zapas świeżych owoców gromadzony w okresie ich dostępności przez przedsiębiorstwo produkujące soki owocowe w celu zapewnienia sobie ciągłości produkcji, to zapas A. buforowy. B. sezonowy. C. spekulacyjny. D. bezpieczeństwa. Strona 11 z 19

12 Zadanie 44. Jeżeli tygodniowo średni zapas asortymentu wynosi 600 szt., a średni popyt szt., to wskaźnik rotacji zapasu wynosi A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 2,0 Zadanie 45. Wyposażenie magazynu zapewniające optymalną rotację składowanych towarów oraz oszczędność czasu manipulacji paletami, to A. regał przepływowy. B. wózek widłowy. C. rampa magazynowa. D. Dźwignica. Zadanie 46. MRP I oznacza planowanie A. potrzeb dla procesów transportowych. B. zapotrzebowania materiałowego. C. zapotrzebowania magazynowego. D. potrzeb dystrybucji. Zadanie 47. Procesy zachodzące w obrębie całej gospodarki krajowej nazywamy A. makrologistyką. B. mezologistyką. C. mikrologistyką. D. logistyką globalną. Zadanie 48. Do infrastruktury liniowej transportu należą A. drogi i autostrady. B. dworce i inne punkty przeładunkowe. C. stacje obsługi technicznej i stacje benzynowe. D. wszystkie rodzaje pojazdów samochodowych. Strona 12 z 19

13 Zadanie 49. Przedstawiony dokument, to A. nota korygująca. B. faktura VAT. C. list przewozowy. D. rachunek uproszczony. Zadanie 50. Analizując zamieszczoną fakturę, określ kwotę zapłaconą za zakupione towary A. 4,28 $ B. 55,00 $ C. 82,50 $ D. 89,78 $ Strona 13 z 19

14 Zadanie 51. Osobowość prawną posiada spółka Część II A. jawna. B. akcyjna. C. partnerska. D. komandytowa. Zadanie 52. Który rodzaj umowy jest regulowany przepisami Kodeksu pracy? A. Umowa o dzieło. B. Umowa zlecenie. C. Umowa o pracę nakładczą. D. Umowa o pracę na czas określony. Zadanie 53. Pracownikiem, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba, która A. prowadzi własną działalność gospodarczą. B. wykonuje biżuterię damską na podstawie umowy o dzieło. C. prowadzi korespondencję biurową na podstawie umowy o pracę. D. rozdaje 40 godzin tygodniowo ulotki reklamowe na podstawie umowy zlecenia. Zadanie 54. W razie upadłości banku zwrot, do określonej wysokości, środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów na rachunkach w tym banku gwarantuje A. Narodowy Bank Polski. B. Rada Polityki Pieniężnej. C. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. D. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zadanie 55. Przedsiębiorca będący płatnikiem podatku VAT, sprzedając swoje towary osobie fizycznej, jest zobowiązany do wystawienia na jej żądanie A. czeku. B. faktury. C. weksla. D. paragonu. Strona 14 z 19

15 Zadanie 56. Podatnik, który uzyskał w roku podatkowym przychody ze sprzedaży akcji, wypełni formularz podatkowy A. PIT - 28 B. PIT - 38 C. PIT - 36 D. PIT - 39 Zadanie 57. Na podstawie zamieszczonego przepisu wskaż sytuację, w której kupujący nie może odstąpić od umowy. Wyciąg z Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Art.7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni [ ]. A. Jan kupił buty w sklepie internetowym. B. Marta kupiła jesionkę w supermarkecie. C. Tomasz zakupił spodnie w katalogu wysyłkowym. D. Maria zamówiła torebkę, korzystając ze sprzedaży przez telefon. Zadanie 58. Na podstawie informacji zawartych w tabeli, określ kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jaką otrzyma w drugim miesiącu jego pobierania, osoba legitymująca się 8-letnim stażem pracy. w okresie pierwszych trzech miesięcy pobierania zasiłku w okresie kolejnych miesięcy pobierania zasiłku A. 582,70 zł B. 593,70 zł C. 742,10 zł D. 890,60 zł Zasiłki dla bezrobotnych Okres zatrudnienia uprawniający do pobierania zasiłku mniej niż 5 lat od 5 do 20 lat powyżej 20 lat 593,70 zł 742,10 zł 890,60 zł 466,20 zł 582,70 zł 699,30 zł Strona 15 z 19

16 Zadanie 59. Sprzedany dwa dni wcześniej aparat telefoniczny jest dotknięty wadą, która uniemożliwia aktywowanie wszystkich jego funkcji przewidzianych instrukcją. Sprzedawca dysponuje innymi aparatami telefonicznymi o tych samych parametrach. W tej sytuacji kupujący może żądać A. obniżenia ceny albo zwrotu gotówki. B. obniżenia ceny lub wymiany aparatu telefonicznego na nowy. C. zwrotu gotówki albo wymiany aparatu telefonicznego na nowy. D. nieodpłatnej naprawy lub wymiany aparatu telefonicznego na nowy. Zadanie 60. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż przedsiębiorstwo, które osiągnęło najwyższy wynik finansowy. Wyszczególnienie Przedsiębiorstwo A. B. C. D. Przychody tys tys tys tys. Koszty uzyskania przychodów tys tys tys tys. Zadanie 61. Pani Joanna Nowak została zatrudniona na dwumiesięczny okres próbny. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi Wyciąg z Kodeksu pracy A. 1 miesiąc. B. 2 tygodnie. C. 1 tydzień. D. 3 dni robocze. Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi: 1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, 3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące Strona 16 z 19

17 Zadanie 62. Podatnik w roku podatkowym osiąga przychody ze świadczenia usług parkingowych oraz świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji języka angielskiego na godziny. Opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, według jakich stawek podatnik zapłaci podatek dochodowy. Wyciąg z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne L.p. Stawki Wybrane rodzaje przychodu ryczałtu 1. 20% Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów 2. 17% Przychody ze świadczenia usług: pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych parkingowych w zakresie zarządzania nieruchomościami wynajmu samochodów osobowych doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego 3. 8,5% Przychody z działalności: gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% polegającej na, wytwarzaniu przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego 4. 5,5% Przychody z działalności: wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton 5. 3% Przychody z działalności: gastronomicznej usługowej w zakresie handlu rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów A. 3% i 8,5% B. 3% i 17% C. 8,5% i 20% D. 17% i 20% Zadanie 63. Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac, określ wynagrodzenie netto pracownika. A ,48 zł B ,48 zł C ,80 zł D ,00 zł Wynagrodzenie brutto Fragment listy płac pracownika (wybrane elementy) Ubezpieczenia Ubezpieczenie społeczne zdrowotne (składki opłacane (składka przez pobrana) pracownika) Zaliczka na podatek dochodowy 2 000,00 zł 274,20 zł 155,32 zł 157,00 zł Strona 17 z 19

18 Zadanie 64. Wskaż minimalną wysokość kapitału zakładowego potrzebnego do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A. 500,00 zł B ,00 zł C ,00 zł D ,00 zł Zadanie 65. Przedsiębiorstwo handlowe kupuje dywany od producenta w cenie netto 100 zł za jedną sztukę, następnie sprzedaje je, doliczając marżę w wysokości 10% oraz podatek VAT (wg stawki 23%). Określ cenę zbytu jednego dywanu. A. 100,00 zł B. 110,00 zł C. 123,00 zł D. 135,30 zł Zadanie 66. W którym dokumencie powinny być umieszczone informacje dotyczące liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika? A. W curriculum vitae. B. W świadectwie pracy. C. W liście motywacyjnym. D. W kwestionariuszu osobowym. Zadanie 67. W tabeli przedstawiono dane konieczne do wystawienia przez dostawcę faktury dla odbiorcy. Jaką kwotę będzie musiał zapłacić odbiorca za zakupione u dostawcy towary? Nazwa towaru j.m. ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT% Rower górski Watra szt , ,00 23 Rower damski Zefir szt , ,00 23 razem X X X 9 000,00 X A ,00 zł B ,00 zł C ,00 zł D ,00 zł Kwota VAT Wartość brutto Strona 18 z 19

19 Zadanie 68. Fragment zeznania podatkowego PIT - 37 osoby fizycznej Osoba ta w ubiegłym roku A. otrzymywała emeryturę. B. pobierała zasiłek dla bezrobotnych. C. wykonywała pracę na umowę zlecenie. D. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zadanie 69. Pani Anna Kujawa została zatrudniona w hotelu na stanowisku recepcjonistki. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku powinna dostarczyć pracodawcy A. podczas pierwszego roku pracy. B. przed dopuszczeniem jej do pracy. C. w ciągu 1 miesiąca od dnia podjęcia pracy. D. w ciągu 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy. Zadanie 70. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik A. jest osobą niepełnosprawną. B. odmówił udziału w szkoleniu bhp. C. należy do związków zawodowych. D. jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Strona 19 z 19

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy zawodu: 341 [04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[04]-0X-142 Czas trwania egzaminu: 120 minut

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-072 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MONTER-ELEKTRONIK EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ PISEMNA RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA

MONTER-ELEKTRONIK EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ PISEMNA RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA MONTER-ELEKTRONIK EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ PISEMNA RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA 1. Jeżeli oprocentowanie kredytu w banku w skali roku wynosi 10%, a stopa inflacji wynosi 6% to ile wynosi realna stopa procentowa?

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo