SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: /370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SZKOLENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIA W ODDZIALE ZUS W GDAŃSKU Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Gdańsk, 2009 rok

2 strona 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ I - INFORMACJE DLA WYKONAWCY od strony 3 CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA od strony 19 CZĘŚĆ III - WZÓR UMOWY od strony 27 CZĘŚĆ IV - ZAŁĄCZNIKI od strony 36 strona 2 / 36

3 strona 3 Część I INFORMACJE DLA WYKONAWCY 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (zwany dalej Zamawiającym ), z siedzibą: Gdańsk, ul. Chmielna 27/33, telefon: , faks: , posiadający: NIP , REGON , zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: /370/10/2009/OZ przygotowanie i wydawanie całodziennego wyżywienia dla uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia w Oddziale ZUS w Gdańsku 2. Tryb udzielenia zamówienia: 1) postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 2) postępowanie prowadzi Samodzielny Referat Zamówień Publicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, 3) wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, 4) strona internetowa, na której udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 3. Termin wykonania zamówienia: przedmiot zamówienia, określony Opisem Przedmiotu Zamówienia w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy realizować w terminie od roku do roku, zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze Umowy, stanowiącym część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamawiający zaleca wykorzystanie druków formularzy dokumentów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się złożenie dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę, jednakże Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy złożona oferta nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sprecyzowane przez Zamawiającego w sposób następujący: 5.1. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. strona 3 / 36

4 strona 4 Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści, odpowiednio: 1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, 4) w przypadku podmiotu zbiorowego dodatkowo aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 1 i ppkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 3, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 1, ppkt. 2, ppkt. 3 i ppkt. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminie odpowiednio: dla ppkt. 1 i ppkt. 2 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dla ppkt. 3 i ppkt. 4 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. strona 4 / 36

5 strona Złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Formularz oświadczenia został określony załącznikiem nr 2 do SIWZ) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykaże wykonanie usług obejmujących przygotowanie i wydawanie całodziennego wyżywienia (śniadania, obiady i kolacje) w ilości minimum sztuk, o wartości nie mniej niż ,00 złotych. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy treści wypełnionego wykazu wykonanych usług przygotowania i wydawania całodziennych posiłków łącznie z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. (Formularz wykazu został określony załącznikiem nr 3 do SIWZ, daty wykonania usług należy określić podając co najmniej dzień, miesiąc i rok [dd/mm/rrrr], patrz kolumna nr 3 tabeli załącznika nr 3 do SIWZ) Dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz potwierdzi posiadanie lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie przewożenia posiłków) narzędzi i urządzeń, tj. bazy technicznej umożliwiającej przewożenie posiłków dla minimum 8 osób. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie analizy wypełnionego wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie przewożenia posiłków) narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie przewożenia posiłków) narzędzi i urządzeń, jeżeli w w/w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. (Formularz wykazu został określony załącznikiem nr 4 do SIWZ) strona 5 / 36

6 strona Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia i wykaże: 1) że minimum jedna osoba, która będzie wykonywała zamówienie, jest kucharzem, posiadającym minimum 3 lata praktyki w zawodzie kucharza oraz posiada aktualne badania lekarskie (książeczkę zdrowia) potwierdzające, że może pracować przy produkcji żywności, 2) że minimum dwie osoby, które będą wykonywały zamówienie, posiadają wykształcenie gastronomiczne i minimum 2 lata pracy w gastronomii oraz posiadają aktualne badania lekarskie (książeczkę zdrowia) potwierdzające, że mogą pracować przy produkcji żywności. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się odpowiednio na podstawie analizy wypełnionego wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dot. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w w/w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. (Formularz wykazu został określony załącznikiem nr 5 do SIWZ) 5.7. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia (podana suma gwarancyjna dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia). Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie treści aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 6. Zamawiający informuje, że ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych odbędzie się w systemie zero-jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia. Pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca musi wykazać, że spełnia wszystkie warunki określone w punktach od 5.1 do 5.7 części I SIWZ. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 7.1. Wypełniony Formularz Oferty. Formularz Oferty określa załącznik nr 1 do SIWZ Oryginał lub kopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Oryginał lub kopia aktualnego zaświadczenia z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. strona 6 / 36

7 strona Oryginał lub kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert W przypadku podmiotu zbiorowego dodatkowo oryginał lub kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert Oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.7 Wypełniony formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Formularz oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ Wypełniony wykaz wykonanych usług przygotowania i wydawania całodziennych posiłków łącznie z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Formularz wykazu określa załącznik nr 3 do SIWZ Wypełniony wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie przewożenia posiłków) narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie przewożenia posiłków) narzędzi i urządzeń, jeżeli w w/w wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Formularz wykazu określa załącznik nr 4 do SIWZ Wypełniony wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dot. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w w/w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Formularz wykazu określa załącznik nr 5 do SIWZ Oryginał lub kopia aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć Opis tygodniowego spisu potraw z podaniem gramatury i kalorii, sporządzony zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z kalkulacją ceny jednostkowej za przygotowanie i wydawanie posiłków (wsad do kotła, z którego będą przygotowywane posiłki), sporządzoną zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia W przypadku osoby (osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo, w ofercie należy złożyć: oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. strona 7 / 36

8 strona 8 8. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób trwały. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy załączników oraz innych dokumentów określonych w SIWZ. 9. Wykonawca może przedstawić w ofercie dokumenty w językach obcych wyłącznie z tłumaczeniem ich treści na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 10. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferta nie zawierająca wszystkich pozycji zamówienia będzie przez Zamawiającego odrzucona. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej określonej w art. 2 pkt. 9 a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną jednoznaczną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, jak również złożenia oferty zawierającej więcej niż jedną cenę oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 12. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pkt. 36 części I SIWZ, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, określonych w art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91 a) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma prawo do zastrzeżenia informacji, których nie chce udostępniać innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie może dotyczyć wyłącznie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia można dokonać nie później niż w terminie składania ofert. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. Nr 153, poz z 2003 roku z późniejszymi zmianami) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja (wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki: 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie odpowiednio zabezpieczyć takie informacje i umieścić stosowne oświadczenie woli na każdej ze stron, które mają być zastrzeżone (patrz pkt. 13 części I SIWZ), np.: Uwaga. Niniejsze informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z tym nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. strona 8 / 36

9 strona Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) Formularz oferty, wszystkie załączone formularze i oświadczenia oraz kopie innych załączników do oferty (patrz pkt części I SIWZ) muszą być, na wszystkich zadrukowanych (lub zapisanych) stronach, podpisane (autoryzowane) przez osobę (lub osoby) do tego upoważnioną, tzn. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości odpowiadającej cenie złożonej oferty. Za właściwy sposób podpisania Zamawiający przyjmuje podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, np. odręczny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie tożsamości osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczątką określającą imię i nazwisko osoby podpisującej Dokumenty złożone w formie kopii (z zastrzeżeniem dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa) muszą być czytelne, a na zadrukowanych stronach (w przypadku kopii dwustronnych na każdej ze stron), niezależnie od zawartej na nich treści, muszą znajdować się podpisane poświadczenia za zgodność z oryginałem umożliwiające identyfikację osoby podpisującej. 14. Wszelkie zmiany (poprawki) w ofercie muszą być naniesione jednoznacznie, czytelnie przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sposób następujący: 1) przekreślić treść, którą Wykonawca będzie zmieniać (bez stosowania korektora), 2) powyżej lub poniżej albo z boku przekreślonej treści (w zależności od wolnego miejsca) umieścić nową treść, 3) umieścić podpis (patrz pkt.13.1 części I SIWZ) osoby (lub osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy umożliwiający jej identyfikację. 15. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą zostać spełnione warunki, odpowiednio: 1) warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą zostać spełnione przez każdego z Wykonawców ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, 2) warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 16. Złożenie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: Osoba (osoby) składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 roku z późniejszymi zmianami). strona 9 / 36

10 strona Zamawiający informuje, że nie będzie zwracał materiałów stanowiących ofertę, z zastrzeżeniem art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 18. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. Zamawiający i Wykonawca pisemnie przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 2) Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z uczestnikami postępowania upoważnia następujące osoby: Małgorzata Rzepko - nr tel w godzinach pracy urzędu, w przypadku jej nieobecności w czynnościach zastępować ją będzie: Marek Żmuda - nr tel lub w godzinach pracy urzędu. 19. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ (podając znak sprawy: /370/10/2009/OZ). Zapytania można przekazywać na adres: Zamówienia Publiczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku ul. Chmielna 27/ Gdańsk Uwaga: Za termin złożenia zapytań przyjmuje się dzień i godzinę ich otrzymania przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych. 20. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 21. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona odpowiednich czynności. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. 22. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. strona 10 / 36

11 strona 11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 23. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 24. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą (art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) - Wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 25. Ofertę składa się w Samodzielnym Referacie Zamówień Publicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33 w pokoju nr 25 (parter) w terminie do: roku do godziny 10: Wskazane jest, aby dokumenty określone przez Zamawiającego w pkt. 7 części I SIWZ, złożyć w zamkniętym opakowaniu z wyraźnym wskazaniem Zamawiającego, tj.: Zamówienia Publiczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku ul. Chmielna 27/ Gdańsk oraz z informacją, że opakowanie zawiera ofertę, np.: OFERTA znak sprawy: /370/10/2009/OZ Wyżywienie dla uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez ROS nie otwierać przed roku Samodzielny Referat Zamówień Publicznych przyjmuje oferty codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach pracy urzędu Wykonawca składający ofertę osobiście, otrzyma oryginał potwierdzenia złożenia oferty. W przypadku złożenia oferty w sposób inny niż osobiście, Samodzielny Referat Zamówień Publicznych niezwłocznie prześle Wykonawcy oryginał potwierdzenia złożenia oferty Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym terminie lub innym miejscu niż to określono w pkt. 25 części I SIWZ. 26. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Samodzielny Referat Zamówień Publicznych ofertę otrzymał, tzn. dzień i godzinę odnotowaną na potwierdzeniu złożenia oferty. Naruszeniem terminu do złożenia oferty jest każde spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od przyczyn i wymiaru czasowego tego spóźnienia Wszelkie wątpliwości co do terminu złożenia oferty będą rozstrzygane w oparciu o potwierdzenie złożenia oferty, o którym mowa w pkt części I SIWZ. 27. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert - niezależnie od sposobu w jaki Wykonawca składa ofertę - będzie odesłana bez otwierania do Wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający informuje, że zwrot bez otwierania oznacza, że Zamawiający nie poda do publicznej wiadomości: imienia i nazwiska, nazwy (firma) oraz adresu (siedziba) składającego ofertę, a także informacji dotyczącej ceny oferty. strona 11 / 36

12 strona 12 ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 28. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia, tylko przed upływem terminu składania ofert, który został określony w pkt. 25 części I SIWZ Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone w sposób określony w pkt części I SIWZ Dodatkowo, w przypadku zmiany treści oferty, na opakowaniu należy umieścić adnotację: ZMIANA oraz: OFERTA nr... - podać numer wpływu oferty, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia oferty (patrz pkt części I SIWZ) Zamawiający informuje, że aby zmiana lub wycofanie oferty były skuteczne, Wykonawca musi złożyć powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty (podpisane w sposób określony w pkt części I SIWZ) łącznie z oryginałem potwierdzenia złożenia oferty (patrz pkt części I SIWZ) i dokumentem potwierdzającym prawo (osoby lub osób podpisujących powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty) do reprezentowania Wykonawcy. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 29. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Podstawą prawną żądania wniesienia wadium jest art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wadium w wysokości: 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) Wykonawca może wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) W przypadku, gdy: 1) oferta nie będzie zabezpieczona wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 2) wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający w pkt. 29.1, 3) wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający w pkt. 29.1, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. strona 12 / 36

13 strona Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy w Warszawie S. A. I O/Warszawa konto numer: na przelewie należy umieścić adnotację: Wadium - 370/10/2009/OZ Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt ppkt. 2, ppkt. 3, ppkt. 4 i ppkt. 5 części I SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, jako załącznik do oferty, pod warunkiem złożenia oryginału dokumentu łącznie z ofertą (np. w dodatkowej kopercie). Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formach określonych w pkt ppkt. 2, ppkt. 3, ppkt. 4 i ppkt. 5 części I SIWZ, musi tworzyć podstawę do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego w takim samym zakresie jak wniesione w pieniądzu i zawierać następujące elementy: 1) określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert patrz pkt. 25), 2) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium patrz pkt ), 3) wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji (instytucja wystawiająca poręczenie lub gwarancję), 4) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Gdańsku), 5) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji - na pierwsze żądanie - na konto wskazane przez beneficjenta poręczenia lub gwarancji), 6) płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w pkt i w pkt. 29.9), 7) nieodwołalność poręczenia lub gwarancji (gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia lub gwarancji). Uwaga : Brak w poręczeniu bankowym, w poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jakiegokolwiek z powyższych elementów, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, strona 13 / 36

14 strona 14 3) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Z zastrzeżeniem pkt części I SIWZ, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt ppkt 2 i ppkt 3 części I SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 30. Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Referacie Zamówień Publicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33 w pokoju nr 26 (parter) w terminie: roku o godzinie 10: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 32. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiednio: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. strona 14 / 36

15 strona Wykonawca nieobecny na otwarciu ofert może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert Wniosek o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert (podpisany w sposób określony w pkt części I SIWZ) należy przekazać w sposób określony w pkt. 19 części I SIWZ. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 34. Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert, w części niejawnej dla Wykonawców. 35. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawca udziela stosownych wyjaśnień w formie pisemnej (tak jak określono to w pkt. 18 ppkt. 1 części I SIWZ) i niezwłocznie lecz nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Uwaga: Za termin dostarczenia wyjaśnień przyjmuje się dzień i godzinę ich otrzymania przez Samodzielny Referat Zamówień Publicznych. 36. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena znaczenie % Ocena ofert będzie przeprowadzona przez porównanie: ceny minimalnej do ceny ofertowej, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, według poniższego wzoru: Cena minimalna K =... Cena ofertowa K - współczynnik oceny oferty Cena minimalna - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert Cena ofertowa - cena ocenianej oferty Oferta, z najwyższym współczynnikiem K zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). strona 15 / 36

16 strona 16 KOREKTA OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK 37. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 ppkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuci ofertę: w przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, tj. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamawiający za oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty uznaje niedokładności przypadkowe, np. co do daty, nazwiska, itp. Oczywistość omyłki polega na tym, że określona niedokładność nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń, jako przypadkowe przeoczenie, właściwy sens oświadczenia (dokumentu) pozostaje nadal uchwytny. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 38. Zamawiający zgodnie z przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami zawiadomi o wyniku prowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej nie stawienie się wybranego Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia umowy, traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 39. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w : 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) złożonej ofercie, 3) we Wzorze Umowy określonym w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z 2001 roku z późn. zm.). strona 16 / 36

17 strona Warunkiem podpisania umowy jest wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości równej 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie (po zaokrągleniu do pełnych złotych), które można wnosić w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podstawą żądania wniesienia ZNWU jest art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zwrot ZNWU odbywać się będzie na zasadach określonych w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Wzór Umowy ZNWU wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S. A. I O/Warszawa konto numer: na przelewie należy umieścić adnotację: ZNWU - 370/10/2009/OZ Zamawiający informuje, że za termin wniesienia ZNWU zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego ZNWU wnoszone w formach określonych w pkt ppkt. 2, 3, 4 i 5 części I SIWZ, musi tworzyć podstawę do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego w takim samym zakresie jak wniesione w pieniądzu i zawierać następujące elementy: a) przedmiot poręczenia lub gwarancji zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy, b) określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji, c) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji, d) wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji, e) wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji, f) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją, g) płatność na pierwsze żądanie w przypadku złożenia przez beneficjenta poręczenia lub gwarancji oświadczenia, że druga strona umowy nie realizuje umowy lub realizuje ją nienależycie, h) nieodwołalność poręczenia lub gwarancji. Uwaga: W przypadku ZNWU wnoszonego w formach określonych w pkt ppkt. 2, 3, 4 i 5 części I SIWZ, Zamawiający wymaga dostarczenia go Zamawiającemu na cztery dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy, celem zapoznania się z jego treścią. strona 17 / 36

18 strona 18 Brak w poręczeniu bankowym, w poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej lub w poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jakiegokolwiek z powyższych elementów, jest równoznaczne z nie wniesieniem ZNWU i traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 40. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku wnoszenia protestu wnoszący zobowiązany jest wykazać swoje uprawnienie do wniesienia protestu, tj. załączyć do treści protestu niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do składania oświadczeń woli osoby (osób), która podpisała protest lub wskazać, że powyższe dokumenty znajdują się w ofercie złożonej przez Wykonawcę Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 41. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, 2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 roku, z późniejszymi zmianami), 3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym. strona 18 / 36

19 strona 19 Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie całodziennego wyżywienia dla uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Szkolenia w Oddziale ZUS w Gdańsku Nazwa i kod określony w Słowniku Głównym Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków: (usługa podstawowa) Usługi dostarczania posiłków: (usługa pomocnicza) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usługi gastronomicznej polegającej na prowadzeniu bazy żywieniowej w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/ Przewidywane ilości: 1) całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w ilości sztuk w ciągu roku, tj w okresie trwania umowy, 2) gorące napoje (kawa, herbata) - w ilości sztuk w ciągu roku, tj w okresie trwania umowy; 3) wydanie śniadań bezpośrednio w bazie noclegowej w Inspektoracie ZUS w Sopocie, Al. Niepodległości w ilości sztuk w ciągu roku, tj sztuk w okresie trwania umowy; 4) wydanie obiadów/kolacji bezpośrednio w bazie noclegowej w Inspektoracie ZUS w Sopocie, Al. Niepodległości w ilości sztuk w ciągu roku, tj sztuk w okresie trwania umowy. 3. Usługa gastronomiczna będzie prowadzona na bazie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, które Oddział ZUS w Gdańsku udostępni do odpłatnego używania Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie odrębnej umowy, której istotne warunki określono w pkt. 10 części II SIWZ. 4. Zamawiający wraz z pomieszczeniami przekaże w używanie: 1) sprzęt technologiczny, sprzęt gospodarstwa domowego, który został określony w pkt. 11 części II SIWZ, 2) drobny sprzęt gospodarstwa domowego taki jak: zastawa stołowa, sztućce, garnki, itp. w ilości pozwalającej na przygotowywanie i wydawanie posiłków dla około 50 osób, które będzie można zinwentaryzować w chwili jego przekazania Wykonawcy usługi. 5. Usługę gastronomiczną należy realizować przez okres 36 miesięcy, tj. od roku do roku. 6. Usługa gastronomiczna obejmuje w szczególności: 1) Pełną obsługę Regionalnego Ośrodka Szkolenia t.j. strona 19 / 36

20 strona 20 a) całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) grup szkoleniowych, b) dostosowywanie godzin wydawania posiłków do poszczególnych grup szkoleniowych, c) w sytuacjach koniecznych (m.in. w przypadku szkoleń realizowanych w Ośrodku COMBIDATA) dowóz posiłków do bazy noclegowej w Sopocie, Al. Niepodległości 796 dla uczestników zakwaterowanych w tamtejszej bazie (dla minimum 8 osób, a w przypadku mniejszej ilości osób w sposób uzgodniony z kierownictwem Regionalnego Ośrodka Szkolenia z 24 godzinnym wyprzedzeniem), d) w zależności od potrzeb obsługa grup szkoleniowych w soboty i niedziele, e) obsługa w zakresie kawy i herbaty grup szkoleniowych w trakcie przerwy w wykładach. 2) Całodzienną dostawę i sprzedaż zestawów obiadowych, artykułów spożywczych oraz wyrobów i półfabrykatów garmażeryjnych dla pracowników Oddziału ZUS w Gdańsku i interesantów, w dniach i godzinach pracy Oddziału. Na każdym produkcie musi być uwidoczniona cena i/lub wydany wydruk z kasy fiskalnej. W przypadku dań, potraw przygotowanych przez Wykonawcę sporządza on cennik dań i potraw oraz zobowiązany jest on do umieszczenia go na miejscu widocznym dla Zamawiającego. 3) Obsługę w zakresie wyżywienia narad i imprez okolicznościowych organizowanych na terenie Oddziału ZUS w Gdańsku. Stawka żywieniowa oraz pozostałe kwestie żywieniowe w przypadku narad i imprez okolicznościowych będą ustalane indywidualnie przez Kierownika Regionalnego Ośrodka Szkolenia w Gdańsku lub wyznaczoną osobę działającą z upoważnienia Dyrektora Oddziału ZUS. Dopuszcza się zmianę kosztu wsadu na pisemne żądanie Zamawiającego. 4) Przestrzeganie warunków sanitarnych i higienicznych oraz innych obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności: a) odbiór i utylizacja resztek i odpadów pokonsumpcyjnych, b) utrzymanie czystości powierzchni kuchni wraz z zapleczem, magazynów, sprzętu, urządzeń, zastawy stołowej, sztućców, itp., c) przeprowadzenie minimum dwa razy w roku dezynfekcji i deratyzacji. 5) Przedkładanie do wglądu Zamawiającemu protokołów z kontroli sanitarnej oraz kwalifikacji zatrudnionych pracowników. 7. Wykonawca zobowiązany jest do serwowania posiłków z zachowaniem poniższych założeń: 1) Zupy porcja musi wynosić 350 ml, 2) Drugie dania łączna gramatura dania musi wynosić łącznie 500 g z zastrzeżeniem poniższych udziałów procentowych: a) dania mięsne, rybne, bądź inne zawierające elementy jarskie np. jajko - podstawowy element (np. mięso, ryba itd.) dania musi stanowić 30 % udziału w całkowitej gramaturze dania, strona 20 / 36

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo