REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL"

Transkrypt

1 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-faktura.pl/regulamin.pdf Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-FAKTURA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW 7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 9. PRZERWY TECHNICZNE 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://e-faktura.pl prowadzony jest przez spółkę SAEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B; Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: zł.; NIP: ; REGON: ; adres poczty elektronicznej: 1.2. Serwis internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do osób niebędących konsumentami Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania Definicje: FORMULARZ REJESTRACJI formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz dostępny w Serwisie Internetowym, w ramach Konta, umożliwiający przedłużenie ważności Konta KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KONTO Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności określonych w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym wprowadzane lub utworzone przez niego treści NEWSLETTER Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej , polegająca na umożliwieniu wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie wiadomości zawierające informacje o nowościach i produktach w Serwisie Internetowym PRAWO AUTORSKIE ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) REGULAMIN niniejszy regulamin Serwisu Internetowego SERWIS INTERNETOWY serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym USŁUGA ELEKTRONICZNA usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem USŁUGOBIORCA osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym korzystanie z Usług Elektronicznych, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (niebędąca w tym wypadku konsumentem), a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej USŁUGODAWCA spółka SAEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B; Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

2 Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: zł.; NIP: ; REGON: ; adres poczty elektronicznej: 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM 2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola Zarejestruj się oraz (3) potwierdzeniu woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa Usługobiorcy w Serwisie Internetowym (login), adres poczty elektronicznej (adres ) oraz hasło. Po utworzeniu Konta Usługobiorca obowiązany jest do podania niezwłocznie pozostałych danych wskazanych w zakładce Ustawienia -> Dane firmy w ramach Konta Newsletter korzystanie z Newslettera jest możliwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3.1. Z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym korzystać może wyłącznie Usługobiorca Odpłatność korzystania z Usług Elektronicznych: Korzystanie z Konta (ważność Konta) jest odpłatne na zasadach zawartych w pkt. 4 Regulaminu oraz w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne Okres na jaki umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta: Konto świadczone jest przez czas oznaczony na zasadach zawartych w pkt. 4 Regulaminu oraz w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Internetowym. Z Konta może korzystać jedynie Usługobiorca Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer stacjonarny lub laptop z dostępem do Internetu Dostęp do poczty elektronicznej Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej, Safari w wersji i wyższej Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać niezwłocznie ich aktualizacji Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania (w tym także prezentowania, udostępniania, rozpowszechniania, produkowania, utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania) treści o charakterze bezprawnym. 4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA 4.1. Niniejszy punkt Regulaminu określa szczegółowe warunki korzystania z Konta Po utworzeniu Konta jest ono ważne przez okres wskazany w cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Po upływie okresu ważności Konta jest ono dostępne dla Usługobiorcy jeszcze przez okres 30 dni, po upływie tego okresu Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Konta lub usunięcia Konta Usługobiorcy. Ważność Konta może ulec przedłużenia na zasadach wskazanych w 4.3. Regulaminu Przedłużenie ważności Konta: Przedłużenie ważności Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Zamówienia dostępnego w zakładce Konto -> Przedłuż ważność konta w ramach Konta, to jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków (1) wybraniu pakietu przedłużenia ważności Konta (2) kliknięciu pola Wybierz oraz (3) dokonaniu płatności zgodnie z wybranym pakietem ważności Konta Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z Konta jedynie do własnych celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej i to wyłącznie przez okres ważności Konta. Usługobiorca nie jest uprawniony do kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania lub wprowadzania w całości lub w części utworów dostępnych w ramach Serwisu Internetowego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

3 4.5. Usługobiorca obowiązany jest do wykonywania comiesięcznych kopii zapasowych danych wprowadzonych w ramach Konta (kopii bezpieczeństwa). 5. PRAWA AUTORSKIE 5.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz programów komputerowych, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI 6.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za odpłatne Usługi Elektroniczne: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl (należącego do spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości zł w całości opłacony, NIP: ) Usługodawca wystawi Usługobiorcy rachunek (zgodnie z danymi podanymi w ramach Konta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania płatności i przesyła go na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w ramach Konta. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW 7.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je Usługodawca nie weryfikuje i nie sprawdza prawdziwości, prawidłowości oraz rzetelności treści (w tym danych) zamieszczanych przez Usługobiorców w ramach Serwisu Internetowego, w tym w ramach korzystania z Usług Elektronicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, a w razie braku korzystania z odpłatnych Usług Elektronicznych do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie. 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 8.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B; Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). W wypadku Usługobiorców korzystających z odpłatnych Usług Elektronicznych wypowiedzenie umowy w okresie ważności Konta nie uprawnia go do żądania zwrotu uiszczonej płatności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę w okresie korzystania przez Usługobiorcę z odpłatnych Usług Elektronicznych nie uprawnia Usługobiorcy do żądania zwrotu uiszczonej płatności proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu. 9. PRZERWY TECHNICZNE 9.1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu Internetowego. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do przerw w działaniu Serwisu Internetowego wynikających z konieczności okresowej konserwacji lub rozbudowy Serwisu Internetowego (przerwy techniczne) lub spowodowanych zdarzeniami

4 losowymi (siła wyższa), co nie może być jednak podstawą jakichkolwiek roszczeń Usługobiorcy w stosunku do Usługodawcy Usługodawca dba aby przerwy w działaniu Serwisu Internetowego, o których mowa w pkt Regulaminu, były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorcy. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować Usługobiorcę o planowanych przerwach technicznych oraz o czasie ich trwania. 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B; Warszawa. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim Zmiany w Regulaminie: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego Rozstrzyganie sporów: ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU FUNKCJONALNOŚCI KONTA Funkcjonalność Konta Faktury Rachunki Szczegółowy opis funkcjonalności Konta Możliwość wystawiania elektronicznych faktur VAT, faktur korygujących, faktur zaliczkowych, MP, proform, RR, faktur marża, faktur eksportowych, faktur wewnętrznych, faktur dwuwalutowych Możliwość wystawiania elektronicznych rachunków Wystawianie elektronicznych dokumentów księgowych Bazy Archiwizowanie Protokół SSL Numeracja dokumentów Terminy płatności Jednostki miar Wyszukiwarka Personalizacja dokumentów Druk przelewu Inne Commerical invoice Commerical invoice proforma Noty Dokumenty cykliczne Możliwość wystawiania elektronicznych dokumentów commerical invoice Możliwość wystawiania elektronicznych dokumentów commerical invoice proforma Możliwość wystawiania elektronicznych not księgowych, odsetkowych oraz obciążeniowych Możliwość wystawiania elektronicznych dokumentów cyklicznych Możliwość tworzenia elektronicznych baz kontrahentów, usług oraz towarów Możliwość elektronicznego archiwizowania dokumentów Protokół do bezpiecznej transmisji danych Ustawianie dowolnych serii numeracji dla dokumentów Ustawianie dowolnych terminów płatności Ustawianie dowolnych jednostek miar Wyszukiwanie faktur / kontrahentów / usług / towarów Możliwość dodania własnego logo i pieczątki Możliwość dodania druku przelewu do wystawionych dokumentów Możliwość dodania na dokumencie rabatu / kodu PKWiU / indeksu materiałowego ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU CENNIK ORAZ OKRES WAŻNOŚCI KONTA Okres ważności Konta pierwsze 30 dni przedłużenie na okres 12 miesięcy Opłata Bezpłatnie 23,58 zł netto + VAT = 29,00 zł brutto

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.jasma.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo