WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne"

Transkrypt

1 Warszawa, dni~o r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj r Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania dla resortu obrony narodowej (nr ref.: IU/150N-53/Z0IPN/AEIDOS/SSI2013), Zamawiający - Inspektorat Uzbrojenia działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 ze zm.) zwanej dalej "ustawą PZP", przekazuje treść pytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie l: Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne ) Zwracamy się z wnioskiem o rozdzielenie zadania nr 2 na dwie części. Jedną zawierającą oprogramowanie firmy INTERGRAPH oraz drugą zawierającą pozostałe pozycje (między innymi oprogramowanie firmy ESRI oraz Pitney Bowes Software). Wniosek motywujemy tym, że posiadamy status partnerski z firmą Esri oraz dystrybutorem oprogramowania MapInfo a co za tym idzie jesteśmy w stanie zaproponować najlepszą cenę. Firma Intergraph prowadzi sprzedaży wyłącznie przez jej partnerów handlowych. W związku z tym nie jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa oferty obejmującej całość zadania nr 2 opisanego w obecnej formie. Zachodzi też uzasadniona obawa, że partnerzy firmy Intergraph nie mają statusów partnerskich w Esri i MapInfo. Co za tym idzie aby zakupić oprogramowanie ESRI będą chcieli przerzucić koszty zdobycia autoryzacji na zamawiającego, niepotrzebnie zawyżając cenę. M.L

2 Zamawiający w kryterium oceny kieruje się najniższą ceną. Partnerzy firmy Intergraph niekoniecznie współpracują z firmą Esri oraz Pitney Bowes Software a co za tym idzie nie są w stanie zaproponować Zamawiającemu najlepszych cen. Odpowiedź: Pytanie 2: Zamawiający informuje, iż dokonał podziału zadania. W zadaniu nr 2 w/w postępowania dot. oprogramowania fotogrametrycznego i geograficznego umieszczono razem oprogramowanie firm ESRI Intergraph. Ze wzglądu na to, że firmy te są finnami konkurującymi na rynku może się okazać dość trudne złożenie wspólnej oferty. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 2 do osobnego zadania, następującego oprogramowania firmy Intergraph: I Nr w tabeli w nazwa ilość załączniku l do SIWZ 12 DeltaCue l 18 ERDAS Imagine NITF 2.1 l 19 ERDAS Imagine Professional 2 20 ERDAS Imagine Radar Mapping Suite l 21 Image Equalizer l 22 Imagine AutoSync l 23 Imagine Stereo Anaiyst 3 24 Imaginew Virtual GIS 2 25 LPS Engineering Desktop Mapping Pack l 26 MrSlD Workstation Encoder l ---- I Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał podziału zadania. ) Pytanie 3: Zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ "Istotne Postanowieniami Umowy" należy wyodrębnić koszt wsparcia technicznego (dotyczy zał. nr 1 do SIWZ dla Zadania nr 3 poz. 11 i 13 tablicy z wykazem oprogramowania, dla których takie wsparcie jest wymagane), co powinno znaleźć odzwierciedlenie w Formularzu Oferty (zał. nr 3 do SIWZ). Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma dowolność zapisu dotyczącego wsparcia technicznego w Formularzu Oferty. Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyszczególnienia kosztu wsparcia technicznego, w związku z powyższym modyfikuje formularz ofertowy. Pytanie 4: W zał. nr 2 do SIWZ "Istotne Postanowieniami Umowy (Zadanie nr 2,3)" w 2 ust. 2) jest wymieniona cena wsparcia technicznego, która powinna być powiązana ze specyfikacją wymagań w zał. nr 1 do SIWZ, o czym mowa jest w pkt 1.2 wyżej. Formularz Oferty przygotowany na podstawie specyfikacji technicznej nie przewiduje wydzielenia ceny wsparcia technicznego. Prosimy M.L

3 o dokonanie odpowiednich korekt. Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyszczególnienia kosztu wsparcia technicznego, w związku z powyższym modyfikuje formularz ofertowy. ) Pytanie 5: Odpowiedź: Pytanie 6: W zal. nr 2 do SIWZ "Istotne Postanowieniami Umowy (Zadanie nr 2,3)" z 5 ust. 2 pkt 3) może wynikać, że zapłata nastąpi dopiero po realizacji wsparcia technicznego, a więc po trzech latach. Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, że zapłata nastąpi po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego udzielenie wsparcia technicznego. Zamawiający informuje, iż płatność nastąpi po dostarczeniu dokumentów potwierdzających udzielenie wsparcia technicznego. W związku z powyższym modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ "Istotne Postanowieniami Umowy (Zadanie nr 2,3)". W zal. nr 2 do SIWZ "Istotne Postanowieniami Umowy (Zadanie nr 2,3)" w 17 ust. 4 w brzmieniu: "Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej, związanych z przedmiotem niniejszej Umowy w sposób zgodny z normami ustalonymi w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późno zm.) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późno zm.). Wszelkie zobowiązania wynikające z praw własności przemysłowej, w szczególności patentów, praw ochronnych, jak również praw autorskich oraz praw pokrewnych, ponosi Wykonawca." Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższe postanowienie? Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego nie jest autorskie wykonanie oprogramowania, w związku z czym Wykonawca jest wyłącznie pośrednikiem w sprzedaży oprogramowania (sprzedawcą), a nie podmiotem, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do tego oprogramowania. Ponadto zakres 17 ust. 4 jest nieadekwatny do oprogramowania komputerowego, które jest przedmiotem zamówienia, przez co budzi tym większe wątpliwości interpretacyjne. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższy zapis nie determinuje posiadania przez Wykonawcę praw autorskich do oprogramowania. Pytanie 7: W zał. nr 2 do SIWZ "Istotne Postanowieniami Umowy (Zadanie nr 2,3)", w 17 ust. 4 w ostatnim zdaniu jest sprzeczność z faktami, w szczególności odnośnie praw licencyjnych. Użytkownik/Zamawiający musi wyrazić zgodę na warunki licencyjne producenta przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania, co jest standardową procedurą, a więc przyjąć pewne zobowiązania wobec producenta, w tym dotyczące praw autorskich. Prosimy o odpowiednie skorygowanie zapisu. M.L

4 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponadto informuje, iż w ocenie Zamawiającego zaakceptowanie przez Użytkownika warunków licencji nie wiąże się z przejęciem przez niego w jakimkolwiek zakresie praw autorskich do użytkowanego oprogramowania. Pytanie 8: w zał. nr 2 do SIWZ "Istotne Postanowieniami Umowy (Zadanie nr 2,3)", w 17 ust. 5, w którym Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, przy czym przewiduje zwrot 70% tego zabezpieczenia po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1 i 9 ust. 2 pkt la i 1b, a pozostałe 30% po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w 7 i 9 ust. 2 pkt la i lc. Rozumiemy, że ten ostatni zapis dotyczy 7 ust. 3 oraz 9 ust. 2 pkt la i lc, o ile Zamawiający nie wprowadzi zmian zgodnie z propozycją przedstawioną powyżej. Ponadto uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji za wady odnoszą się jedynie do nośników oprogramowania, co stanowi niewielką wartościowo część zamówienia (zresztą niewyodrębnioną w Formularzu Oferty (zał. Nr 3 do SIWZ)) i zatrzymywanie 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi nadmierne i niepotrzebne podwyższanie kosztów oferty. W odniesieniu do zasadniczego zakresu przedmiotu Umowy nie zachodzą przesłanki do zatrzymania aż 30% tego zabezpieczenia. Zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W obecnym stanie prawnym Zamawiający nie ma więc możliwości zatrzymania części zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres trwania gwarancji. Ponadto proponujemy zmienić zapis w 17 ust. 5 na następujący: ) "Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi... zł (10% wartości określonej w 2), przy czym: aj kwota... zł stanowi zabezpieczenie dla przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1, b J kwota... zł stanowi zabezpieczenie dla przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 2. ej dla przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w pkt a), tj... zł (słownie:...), zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w 7 ust. 1 i 9 ust. 2 pkt 1 a i 1 b, umożliwiających stwierdzenie należytego wykonania dostawy, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z 12 i 13 niniejszej umowy. dj dla przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 2 zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w pkt b), tj zł (słownie:...), zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w 7 ust. 3 oraz 9 ust. 2 pkt la i lc, umożliwiających stwierdzenie należytego wykonania usług wsparcia technicznego, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z 12 niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww. przesłanek Zamawiający zwróci pozostałą część zabezpieczenia po M.L

5 uiszczeniu przez Wykonawcę należności, o których mowa w 12 lub potrąci należności z zabezpieczenia." Alternatywnie Zamawiający może zmniejszyć kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady do np. 5%, co w pełni dopuszcza Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i stanowi właściwe proporcje wartościowe części przedmiotu Umowy do której się odnosi. Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 2 do SIWZ - "Istotne Postanowienia Umowy (Zadanie nr 2,3)". Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 5% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ') Pytanie 9: Dotyczy Zadania nr l "Oprogramowanie systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi EOD" - Nie jest jasne w jaki sposób fakt zakupu w roku 2015 ma być ujęty w fonnularzu ofertowym, szczególnie w powiązaniu ze wzorem umowy dla zadania nr 1, z którego wynika, że konieczne jest wskazanie oddzielnie cen dla dostaw licencji/wsparcia w 2013 r. i 2015 r. Prosimy o potwierdzenie powyższego. Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazania cen dla oprogramowania dostarczanego 21 dni od zawarcia umowy oraz w 2015 r. Pytanie 10: Dotyczy Zadania nr l "Oprogramowanie systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi EOD" - Zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie uwzględniają faktu rozdzielenia dostaw licencji na lata 2013 i Naszym zdaniem, a chodzi tutaj o naprawdę duże kwoty, zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno wnosić się oddzielnie (zarówno w kwotach, jak i tenninach) dla dostaw w 2013 r. i 2015 r., przy czym dla dostawy w 2015 r. należałoby podać termin w jakim to ) zabezpieczenie musi być wniesione, np. 30 dni przed planowaną datą dostawy w 2015 r. Dodatkowo informujemy, że oprogramowanie firmy IBM sprzedawane jest w cenach specjalnych, przy czym firma dostarczająca może zatrzymać jedynie niewielką marżę i jest to bardzo restrykcyjnie kontrolowane przez IBM, a sama marża może nie wystarczyć na pokrycie kosztów finansowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Poruszony problem wynika z faktu, że zabezpieczenie w formie pieniężnej w takiej wysokości nie wchodzi w grę, bowiem uniemożliwiłoby prowadzenie działalności firmy Wykonawcy w wyniku zablokowania środków finansowych znacznej wartości na kilka lat, natomiast uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości jak we wzorze umowy na okres ponad 3 lat jest praktycznie niemożliwe. Alternatywnie Zamawiający mógłby znacząco obniżyć procentową wartość tego zabezpieczenia (np. do 1 % wartości umowy), ponieważ Ustawa prawo zamówień publicznych całkowicie M.L

6 dopuszcza takie rozwiązanie. W tym drugim przypadku Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu. Prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w SIWZ w kwestiach poruszonych w niniejszym punkcie. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. ) Pytanie 11: Dot. "Istotnych Postanowień Umowy dla Zadania nr 1" Na podstawie udzielonych wyjaśnień Zamawiającego dotyczących dostarczenia nośników oprogramowania wynika, że dla zadania nr 1 trzeba dostarczyć kpi. nośników z oprogramowaniem (taka jest wymagana ilość licencji). Dodatkowo, koszt wytworzenia kompletu nośników wynosi kilkadziesiąt złotych. W poprzednich latach dla licencji IBM Lotus wymagano dostarczenia pojedynczych kompletów nośników. Prosimy o jednoznaczne wymaganie ile kompletów nośników oprogramowania ma być dostarczonych dla zadania nr 1 Odpowiedź: Zamawiający dla Zadania nr 1 wymaga dostarczenia jednego (1) kompletu nośników do oprogramowania. Pytanie 12: 17 pkt 4 "Wykonawca zapewnia, że korzysta z praw do przedmiotów własności przemysłowej i intelektualnej... " - Finny będące dystrybutorami oprogramowania w Polsce nie mają praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz praw autorskich i pokrewnych do sprzedawanego oprogramowania. Takie prawo posiada jedynie zagraniczny producent. Sugerujemy dostosowanie w/w punktu umowy do realnych możliwości sprzedaży przez oferentów. Odpowiedź: Zamawiający infonnuje, iż powyższy zapis nie detenninuje posiadania przez ) Wykonawcę praw autorskich do oprogramowania. Pytanie 13: W SIWZ dla zad. nr 2 Zamawiający wymaga dostarczenia przez Oferenta dokumentów potwierdzających jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. tj. dostawę oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto wykonaną a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem tenninu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W związku z powyższym pytanie Oferenta brzmi - czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Oferent przedłoży potwierdzenie dwóch dostawo łącznej wartości powyżej ,00 zł brutto? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz informuje, iż Wykonawca dla zadania nr 2 winien przestawić dokumenty (dowody) potwierdzające wykonanie jednej (1) dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi M.L

7 zamówienia. tj. dostawa oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Pytanie 14: Proszę o informację na jaką platformę systemową Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania wymienionego w SIWZ, w zad 3. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku oprogramowania które wymaga określenia platformy systemowej, wymaga dostarczenia oprogramowania dla systemu Microsoft Windows. Pytanie 15: Dot zadania nr 3. ') Licencja ABBY FineReader Engine jest narzędziem przeznaczonym dla programistów. Licencjonowanie tego narzędzia zasadniczo różni się od produktów pudełkowych (box) ABBYY FineReader Engine licencjonowany jest jedynie dla programistów (developerów), którzy podpisują umowę licencyjną zawierającą opis tworzonej aplikacji. Developerzy przede wszystkim kupują tę licencję do projektowania w ramach wspomnianej umowy, następnie integrują technologię rozpoznawania ABBYY w swoich aplikacjach, dalej rozprzestrzeniają, dystrybuują! używają swoją aplikację w momencie kiedy zakupiona zostanie "licencja żeby ją używać" (licence to use). o ile rozumiem Zamawiający jest zainteresowany dokładnie "licencją aby ją używać" (licence to use) na utworzoną (za pomocą technologii ABBY) aplikację. W związku z tym zwracamy się z prośbą o podanie w jakiej aplikacji Zamawiający planuje wykorzystać technologię firmy ABBY. Odpowiedź: Przedmiotowe oprogramowanie wykorzystywane jest w module skanowania ) systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), wytworzonego przez Resort Obrony Narodowej w technologii Lotus Notes / Domino. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania dla resortu obrony narodowej (nr ref.: IU/150N-53/Z0IPN/AEIDOS/SS/2013). W celu uniknięcia błędów przy sporządzaniu oferty Zamawiający przekazuje zmodyfikowany tekst jednolity SIWZ wraz ze zmodyfikowanymi załącznikami. M.L

8 Zamawiający infonnuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami przedłuża się tennin składania ofert: 1. Tennin składania ofert upływa w dniu r. godz. 9: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. godz Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma faksem na nr +48 (22) lub na ) PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ~ ;,g./o.j.i;i!j/y- Lilianna OCHAL ) M.L

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowlen publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie, Zamawiający: SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/ Warszawa tel faks zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 1. DEFINICJE I SKRÓTY 1.1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczają: ZAMAWIAJĄCY - INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; SIWZ - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759, z późno zm.); rozporządzenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony Nazwa postępowania: "Dostawa oprogramowania dla resortu obrony narodowej" Oznaczenie postępowania: IU/150N-53/Z0/PN/AEIDOS/SS/ Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podaną nazwę lub/i oznaczenie. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla resortu obrony narodowej Szczegółowy opis usług wsparcia technicznego opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ Oferowane oprogramowanie musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. I U/150/V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 1

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3.5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej SIWZ. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy Pzp. Zamówienie podzielono na następujące części (zadania): Zadanie nr l - Oprogramowanie systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi EOD, Zadanie nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne, Zadanie nr 3 - Oprogramowanie użytkowe, _. _ Zadanie nr 4 - Pakiety oprogramowania Zadanie nr 5 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne II. 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania dostawy - 21 dni od daty zawarcia umowy. Czas trwania umowy dla zadania nr 4 - do 31 grudnia 2015 r. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione wart. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. l ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wykonawca: dla Zadania nr 1 Oprogramowanie systemu zarządzania dokumentami elektronicznymi EOD: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: - wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w I U/150/V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 2

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). dla Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). dla Zadania nr 3 - Oprogramowanie użytkowe: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną (1) dostawę rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na odpowiadającą swoim kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). dla Zadania nr 4 - Pakiety oprogramowania: posiadał wiedze i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną (1) dostawę rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na odpowiadającą swoim kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). dla Zadania nr 5 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne II: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia IU/150/V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 3

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych); znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia! nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, oraz: a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia odpowiednio dokumentów wymienionych w 1 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia; b) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp gdy Wykonawca polega za zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dotyczy także wykonawców określonych wart. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp: a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania IU/150/V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 4

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit b SIWZ - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ dla każdego zadania odrębnie; c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy - potwierdzającej spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamowlenia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d SIWZ; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: e) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; h) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp: I U/1SO!V-S3/Z0/P N/ AE/DOS/SS/2013 strona S

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia k) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 9.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: a) w lit.: f), g), h), j) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w lit. i) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracy.inego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione w terminach określonych w pkt INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: a) pisemnie (z dopiskiem "IUI150N-53/Z0/PN/AE/DOS/SSI2013"), I U/150!V-53/Z0/P N/ AE/DOS/SS/2013 strona 6

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia b) faksem (z dopiskiem "IU/150N-53/Z0/PN/AE/DOS/SSI2013"), c) drogą elektroniczną (z dopiskiem "IUI150N-53/Z0/PN/ AEIDOS/SSI20 13 ") Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, lub na numer faksu: +48 (22) , lub na adres W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: a) Przewodniczący komisji - Lilianna OCHAL tel. +48 (22) , b) Sekretarz komisji - Michał LIPIŃSKI tel. +48 (22) Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: wwwju.wp.mil.pl Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych wart. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego wwwju.wp.mil.pl Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego postępowania należy formułować w języku polskim. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium:. wadium nr 5025 w wysokości ,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) - zadanie nr 1; wadium nr 5026 w wysokości ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) - zadanie nr 2; wadium nr 5027 w wysokości ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) - zadanie nr 3; =-wadium nr 5028 w wysokości ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) - zadanie nr 4; wadium nr 5042 w wysokości ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) - zadanie nr 5 Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartość wadium oraz podać numer wadium dla każdego oferowanego zadania, których dane wadium dotyczy (wymieniając je po przecinku) Wadium może być wnoszone w formie określonej wart. 45 ust. 6 ustawy Pzp. I U/150!V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 7

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załącznikiem nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: "WADIUM NR... - W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ"- NR REF. IUI150N-53/Z0/PN/AEIDOS/SS/2013" Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - na wszystkie lub na wybrane zadania Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny Wszystkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczonej notarialnie) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi. I U/150/V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 8

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę Wymagania określone w pkt i 13.9 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Oferta powinna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, c) kopię dokumentu wadialnego - sposób złożenia dokumentu wadialnego został określony w pkt. 11 SIWZ, d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ, e) pełnomocnictwo udzielane osobom do reprezentacji wykonawcy na czas trwania aukcji elektronicznej - stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, f) wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF oraz Załącznika nr 3 do SIWZ w "wersji edytowalnej" tj. w formacie umożliwiającym kopiowanie informacji (np. w formacie rtf/doc/docx) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, skierowanym na adres Zamawiającego Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: a) napisem: "Oferta w przetargu nieograniczonym na "DOSTA WĘ OPROGRAMOWANIA DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ"- NR REF. IUI150N-53/Z0IPN/AE/DOS/SS/ ZADANIE NR... ", b) napisem "NIE OTWIERAĆ PRZED DO GODZ... :00", c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późno zm.) co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZW ALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i dołączone odrębnie do oferty. I U /150/V-53/Z0/P N/ AE/DOS/SS/2013 strona 9

18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem "ZMIANA" Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w godz i w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt 10.2 SIWZ Termin składania ofert upływa w dniu 19.!!.2013 r. o godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.!!.2013 r. o godz w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanym pr;zy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia, oraz kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia odrębnie dla każdego zadania Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofercie Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cena oferty - to cena wyrażona w jednostkach pieniężnych: a) dla zadań nr 1-3 i 5 w walucie polskiej (PLN), b) dla zadania nr 4 w euro (EUR), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. IU/150/V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 10

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia Ceny jednostkowe i obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie. UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, tj.: wykonawca ustala cenęjednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia. Wartość brutto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości. Przy powyższych obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 18.4 SIWZ. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie: a) dla zadań nr 1-3 w walucie polskiej (PLN), b) dla zadania nr 4 w euro (EUR). 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100% Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: Co = Cm.in I C b * 100 pkt gdzie: Co - ilość uzyskanych punktów, Cm.in - naj niższa cena z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C b - cena oferty badanej Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miej sc po przecinku W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 18.2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. IU/150/V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 11

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami pkt jest największa. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w oparciu o system aukcyjny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane drogą elektroniczną przez PWPW Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego - szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z systemem aukcyjnym Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: a) komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: - procesor z zegarem 1 GHz, MB pamięci RAM, b) zainstalowane oprogramowanie: - system operacyjny Windows 2000 lub nowszy, - przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP 1, - środowisko Java Runtime Enviroment w najnowszej dostępnej wersji, c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps, d) konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewni c stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, e) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym) Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. IU/150!V-53/Z0/PN/ AE/DOS/SS/2013 strona 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo