SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu SISP Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), VII osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanych Polsce decyzją Komisji Europejskiej z dnia 2 października 2007 r., ze środków przewidzianych w budżecie projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) na lata Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią całej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty przygotowane niezgodnie z treścią SIWZ będą odrzucone. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZAMAWIAJĄCY TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT WARIANTOWYCH ADRES STRONY INTERNETOWEJ...22 ROZDZIAŁ II WZÓR UMOWY...23 PRZEDMIOT UMOWY...23 WARTOŚĆ UMOWY...23 TERMIN WYKONANIA UMOWY...24 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY...24 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY...24 WARUNKI PŁATNOŚCI...25 WYKONANIE UMOWY...25 ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON...26 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 2

3 USTALENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH...27 KARY UMOWNE...28 ZMIANY UMOWY...29 GWARANCJA JAKOŚCI...29 ODSTĄPIENIE OD UMOWY...29 POROZUMIEWANIE SIĘ STRON...30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE...31 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW...31 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)..32 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY...33 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY PROTOKÓŁ ODBIORU...35 PROTOKÓŁ ODBIORU U...37 PROTOKÓŁ ODBIORU U...39 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY...41 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...43 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ...45 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTY - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAŁY ZAMÓWIENIE...46 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FORMULARZA OFERTY - HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY...54 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FORMULARZA OFERTY WYPEŁNIONE TABELE SPECYFIKACJI DOSATWY ZAMIESZCZONE W PKT B2 WRAZ OPISEM SPOSOBU ORGANIZACJI I ŚWIADCZENIA SERWISU SPRZĄDZONYM PRZEZ WYKONAWCĘ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W PKT B1, B3 I B4 ROZDZIAŁU IV SIWZ...55 ROZDZIAŁ IV PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...56 A1. INFORMACJE WSTĘPNE Wstęp Stan obecny, posiadane licencje oprogramowania...56 A2. ZAKRES ZADAŃ - WYMAGANIA DLA SYSTEMÓW I SZKOLEŃ System usług katalogowych Infrastruktura PKI System zarządzania tożsamością użytkowników i rolami System poczty elektronicznej Infrastruktura serwerów zasobowych System zarządzania komunikacją z Internetem System terminalowej dystrybucji aplikacji System monitorowania i wizualizacji System Service Desk System Zarządzania Siecią...91 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 3

4 11. Szkolenia dla administratorów A3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU...98 U 1. Architektura zamawianego projektu Bezpieczeństwo informacji Zakres dokumentacji Strategia Migracji i Wdrożenia Zarządzanie i administracja Wymagania w zakresie GWARANCJI I opieki serwisowej A4. WYMAGANIA W ZAKRESIE METODYKI WDROŻENIA I ORGANIZACJA PRAC Planowanie prac i jednoznaczne przypisanie zadań Raportowanie statusu i napotkanych trudności Zapewnienie jakości Zarządzanie ryzykiem projektu Procedura żądania zmiany Odbiór faz i etapów A5. ZESTAWIENIE LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZASIĘGIEM WDROŻENIA ZAMAWIANEGO PROJEKTU U B1. WYMAGANIA OGÓLNE DOSTAWY B2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY Tabela 1. Obudowa Blade (Typ1) 16 sztuk Tabela 2. Obudowa Blade (Typ2) 7 sztuk Tabela 3. Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade Tabela 4. Serwer WEB blade Typ1 64 sztuki Tabela 5. Serwer AD blade Typ2 112 sztuk Tabela 6. Serwer DC blade Typ3 35 sztuk Tabela 7. Szafa RACK 21 sztuk Tabela 8. Konsola do szafy RACK 16 sztuk Tabela 9. Moduł UPS 21 sztuk Tabela 10. Przełącznik Fibre Channel 2szt Tabela 11. Macierz dyskowa Typ1 1 sztuka Tabela 12. Macierz dyskowa Typ2 16 sztuk Tabela 13. Biblioteka taśmowa Typ1 16 sztuk Tabela 14. Biblioteka taśmowa Typ2 1 sztuka Tabela 15. Wymagania dot. oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych na bibliotekach opisanych w Tabeli 13 oraz Tabeli 14 pracujących w 17 lokalizacjach Tabela 16. Przełączniki sieci LAN- szt Tabela 17. Oprogramowanie narzędziowe do wirtualizacji Tabela 18. Niezbędne licencje oprogramowania B3. SPECYFICZNE WYMAGANIA DOSTAWY I ORGANIZACJA PRAC INSTALACYJNYCH Instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania narzędziowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 4

5 2. Instalacja urządzeń B4. WYMAGANIA GWARANCYJNE ORAZ OPIS SPOSOBU ORGANIZACJI I ŚWIADCZENIA SERWISU Wymagania gwarancyjne dostarczanych urządzeń teleinformatycznych Opis sposobu organizacji i świadczenia serwisu - w ciągu całego okresu gwarancji siedzibach odbiorców określonych w PKT B B5. ROZDZIELNIK DOSTARCZANEGO SPRZĘTU I LICENCJI OPROGRAMOWANIA z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 5

6 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej w Warszawie, Al. Niepodległości 208, Warszawa, tel.: , fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm. zwanej dalej ustawą). 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu SISP (System Informacyjny Statystyki Publicznej), polegająca na zaprojektowaniu i wdrożeniu: Systemu Certyfikacji i Kontroli Dostępu (SCIKD), Systemu Zarządzania i Monitorowania Infrastruktury Technicznej (SZMIT) oraz Systemu Informacyjnego Intranet (SII), zgodnie z zakresem wynikającym ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącego Rozdział IV SIWZ oraz wymaganiami określonymi we wzorze umowy w Rozdziale II SIWZ. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia 18 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają niżej wymienione warunki, sformułowane w oparciu o art. 22 ust. 1 tj. dotyczące: 5.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: brak warunku 5.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, by w ciągu ostatnich trzech lat tj. w okresie r r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał: Minimum 1 zamówienie odpowiadające przedmiotem i wartością przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, w zakresie dostaw i instalacji sprzętu teleinformatycznego o wartości nie mniejszej niż PLN, Minimum 2 zamówienia odpowiadające przedmiotem i wartością przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, tj. zbudowane na bazie rozwiązań firmy Microsoft, obsługujące proces zabezpieczonej kryptograficznie wymiany dokumentów elektronicznych, wykorzystujących infrastrukturę klucza publicznego (PKI), obsługujące organizacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 6

7 zatrudniające nie mniej niż (pięć tysięcy) pracowników, o wartości brutto nie mniejszej niż PLN Minimum 1 zamówienie odpowiadające przedmiotem i wartością przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, tj. obejmujące swym zakresem oprogramowanie do monitorowania i zarządzania infrastrukturą serwerową oraz środowiskiem SAN - HP Storage Essentials, HP Insight Control (HP IC), HP System Insight Manager (HP SIM) lub równoważnych obsługujące organizacje zatrudniające nie mniej niż (pięć tysięcy) pracowników, o wartości brutto nie mniejszej niż ,- PLN Minimum 1 system Service Desk/Help Desk obsługujący organizacje zatrudniające nie mniej niż (pięć tysięcy) pracowników, wspierające realizację następujących obszarów funkcjonalnych: zarządzanie incydentami, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie wiedzą, o wartości brutto nie mniejszej niż PLN Minimum 2, zbudowane na bazie rozwiązań firmy Microsoft, wdrożenia korporacyjnych systemów usług katalogowych i poczty elektronicznej obejmujące migrację kont użytkowników i zasobów, obsługujące organizacje zatrudniające nie mniej niż (pięć tysięcy) pracowników, o wartości brutto nie mniejszej niż PLN Minimum 1 system zarządzania tożsamością elektroniczną użytkowników (IDM), zbudowany na bazie rozwiązań firmy Microsoft, obsługujący organizację zatrudniającą nie mniej niż (pięć tysięcy) pracowników, o wartości brutto nie mniejszej niż PLN Wykonawca musi posiadać aktualną certyfikację Microsoft Microsoft Gold Certified Partner wraz z następującymi kompetencjami: Serwer Platform, Solution Provider, Identity & SecurityUnified Communication, System Management, Desktop Platform Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację HP Software Business Partner Program EMEA na poziomie minimum Silver lub równoważną, odpowiednią do zaoferowanego oprogramowania Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację HP Preffered Partner na poziomie Gold w zakresie specjalizacji DataCenter i StorageWorks lub równoważną, odpowiednią do zaoferowanego oprogramowania Wykonawca musi posiadać aktualny, certyfikat potwierdzający wdrożenie zgodnego z wymaganiami normy ISO:9001 systemu zarządzania jakością obejmującego kompleksową realizację infrastruktury zintegrowanych systemów informatycznych Doświadczenie Wykonawcy winno być udokumentowane w formie wykazu zamówień wykonanych określonego w pkt Wiedza Wykonawcy winna być udokumentowana kopiami dokumentów określonych w pkt W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie warunku określonego w punktach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 7

8 od do 5.2.6, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówień w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunki wymienione w punktach od do musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie. Warunek wymieniony w punkcie musi spełniać każdy podmiot Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia, tj. składającym się, co najmniej ze specjalistów spełniających niżej wymienione wymagania. Wszyscy niżej wymienieni specjaliści muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie Kierownik Projektu: wykształcenie wyższe techniczne, lub z zakresu nauk ścisłych, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami potwierdzoną ukończeniem Magisterskich Studiów Menedżerskich (MBA), lub posiadaniem certyfikatu Prince2 Practitioner, lub równoważnego posiada minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika projektów informatycznych udział w roli Kierownika projektu, w co najmniej 2 projektach o wartości minimum zł brutto Architekt Projektu: wykształcenie wyższe techniczne, lub z zakresu nauk ścisłych udział w roli architekta projektu w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł brutto, potwierdzona posiadaniem certyfikatu TOGAF znajomość frameworku The Open Grup Architecture Framework, posiada certyfikat Microsoft Certified System Engineer (MCSE), lub certyfikat Microsoft Certifications for IT professional: Enterprise Administrator, lub równoważny, posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą, co najmniej poufne, posiada następujące certyfikaty i uprawnienia zawodowe z zakresu bezpieczeństwa informacji: a) certyfikat CISSP: Certified Information System Security Professional (http://www.isc2.org) lub równoważnego, b) certyfikat CEH: Certified Ethical Hacker (http://www.eccouncil.org/) lub równoważny, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 8

9 c) uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO27001, lub równoważne, d) uprawnienia audytora systemu zarządzania ciągłością działania według normy BS25999, lub równoważne, e) uprawnienia audytora systemu zarządzania usługami IT według normy ISO20000, lub równoważne, architekt projektu posiadać powinien minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Architekta Projektu w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych, architekt projektu uczestniczyć powinien w projektowaniu i wdrożeni przynajmniej jednego projektu systemu usług katalogowych Active Directory obsługującego co najmniej użytkowników, architekt projektu ukończył szkolenie dla administratorów systemów/inspektorów bezpieczeństwa informatycznego wymagane przepisami artykułu 64 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Architekt bezpieczeństwa: wykształcenie wyższe techniczne, lub z zakresu nauk ścisłych udział w roli architekta projektu w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł brutto, potwierdzona posiadaniem certyfikatu TOGAF znajomość frameworku The Open Grup Architecture Framework, posiada certyfikat Microsoft Certified System Engineer (MCSE), lub certyfikat Microsoft Certifications for IT professional: Enterprise Administrator, lub równoważny, posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, posiada co najmniej następujące certyfikaty i uprawnienia zawodowe z zakresu bezpieczeństwa informacji: a) certyfikat CISM: Certified Information Security Manager (http://www.isaca.org) lub równoważny, b) certyfikat CISA: Certified Information System Auditor (http://www.isaca.org) lub równoważny, c) certyfikat CISSP: Certified Information System Security Professional (http://www.isc2.org) lub równoważnego, d) certyfikat CEH: Certified Ethical Hacker (http://www.eccouncil.org/) lub równoważny, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 9

10 e) uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO27001, lub równoważne, f) uprawnienia audytora systemu zarządzania ciągłością działania według normy BS25999, lub równoważne, g) uprawnienia audytora systemu zarządzania usługami IT według normy ISO20000, lub równoważne, Specjalista d/s bezpieczeństwa: wykształcenie wyższe techniczne, lub z zakresu nauk ścisłych, udział w roli głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł brutto, posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO27001, lub równoważne, posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania ciągłością działania według normy BS25999, lub równoważne, posiada uprawnienia systemu zarządzania usługami IT według normy ISO20000, lub równoważne, posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, ukończył szkolenie dla administratorów systemów/inspektorów bezpieczeństwa informatycznego wymagane przepisami artykułu 64 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 2005 nr 196, poz z późn. zm.) przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalista d/s bezpieczeństwa powinien posiadać minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Specjalista d/s bezpieczeństwa w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych, Specjalista d/s zapewnienia jakości: wykształcenie wyższe udział w roli głównego specjalisty ds. zapewnienia jakości w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł brutto, specjalista d/s zapewnienia jakości powinien posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji specjalista d/s zapewnienia jakości zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów certyfikat ITIL v2 Manager lub ITIL v3 Expert Zespół Projektantów co najmniej 3 członków zespołu, o następujących kwalifikacjach minimalnych: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 10

11 wykształcenie wyższe techniczne, lub z zakresu nauk ścisłych udział w roli projektanta w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł brutto, posiadają certyfikat Microsoft Certified System Engineer (MCSE) lub Microsoft Certifications for IT professional: Enterprise Administrator, lub równoważny, potwierdzający znajomość technologii MS Windows 2003 lub 2008, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej poufne, ukończyli szkolenie dla administratorów systemów/inspektorów bezpieczeństwa informatycznego wymagane przepisami artykułu 64 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego członkowie zespołu projektantów powinien posiadać minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych, Specjalista/Inżynier wdrożeniowy co najmniej 2 członków zespołu, o następujących kwalifikacjach minimalnych: wykształcenie wyższe, udział w minimum dwóch projektach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, w zakresie oprogramowania do monitorowania i zarządzania infrastrukturą serwerową oraz środowiskiem SAN HP Storage Essentials, o wartości nie mniejszej niż zł brutto, powinien posiadać minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Specjalista/Inżynier wdrożeniowy posiada certyfikat Acredited Systems Engineer HP BladeSystem 2009, oraz równoważny, odpowiedni dla oferowanej infrastruktury, posiada certyfikat Master Acredited Systems Engineer HP StorageWorks 2008, oraz równoważny, odpowiedni dla oferowanej infrastruktury, Specjalista w zakresie systemów Service Desk kwalifikacje minimalne: wykształcenie wyższe, udział w minimum dwóch projektach odpowiadających treści zapytania, w zakresie systemów serwis desk na kwotę zł brutto posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji specjalisty w zakresie systemów Service Desk posiada certyfikat zgodny z programem autoryzacyjnym Producenta oferowanego systemu Service Desk, upoważniający do przeprowadzania instalacji i wdrożenia Specjalista d/s rozwiązań sieciowych kwalifikacje minimalne: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 11

12 wykształcenie wyższe posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji specjalisty ds. rozwiązań sieciowych posiada certyfikat AIS Network Node Manger Dysponowanie osobami winno być udokumentowane w formie wykazu osób określonego w pkt Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał na koncie kwotę nie mniejszą niż PLN lub będzie miał udzielony kredyt w takiej wysokości na wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot lub podmioty mogą spełniać go łącznie. Dokument określony jest w pkt ) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę PLN. Dokument określony jest w pkt ) Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 6, wg. formuły: spełnia / nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sformułowanych w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do formularza oferty Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykaz zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z warunkami określonymi w pkt do oraz wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza oferty Kopie dokumentów określonych w pkt od do , zgodnie z warunkami określonymi w pkt Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 12

13 wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkami określonymi w od pkt do oraz wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza oferty. Do wykazu należy załączyć kopie certyfikatów wymaganych dla określonych specjalistów jeżeli ustawy nakładają na osoby obowiązek posiadania uprawnień, wykaz zawiera oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia; jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami innych podmiotów, konieczne jest załączenie pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 6.4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, zgodnie z warunkami określonymi w pkt Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w pkt Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania zgodnie z 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6., może składać inne dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo takie powinno zawierać także upoważnienie dla pełnomocnika do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń i instrukcji dla i w imieniu każdego Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 ustawy. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą zamiast pełnomocnictwa złożą umowę spółki cywilnej. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 13

14 6.9. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt Dalsze dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą telefaksu albo drogi elektronicznej W przypadku porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia (faksem lub em) faktu otrzymania korespondencji. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 14

15 7.3. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu lub drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Marta Gwiazda tel Iwona Cender tel poczta elektroniczna poczta elektroniczna 7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami staje się integralną częścią SIWZ i jest wiążąca przy składaniu ofert. Treść zapytań i odpowiedzi zostanie udostępniona również na stronie internetowej Zamawiającego: Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy opatrzyć dopiskiem: przetarg nieograniczony COIS-2/2010/SISP Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek piątek: 7:30-15:30 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem Wadium - przetarg COIS-2/2010/SISP. w Banku PEKAO S.A. Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50, Warszawa. Nr konta: Wadium wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) musi być zdeponowane w kasie Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej. Kasa czynna od godz. 11:00 do godz. 14:00, piętro V blok B, pok z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 15

16 8.4. Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt 8.3 musi zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie oraz gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Wraz z ofertą należy złożyć kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium w pieniądzu lub stosownego dokumentu w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w pkt Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt 8.3., nie zawierające zobowiązań, o których mowa w pkt 8.4. spowoduje wykluczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Kwota wadium wynosi: ,- PLN Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składani ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Ofertą jest wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami, wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III, oraz z innymi wymaganymi dokumentami, w tym wymienionymi w pkt 6 SIWZ Ofertę należy złożyć w czterech egzemplarzach, w kopertach (opakowaniach) oznaczonych odpowiednio: Oryginał, Kopia 1, Kopia 2, Kopia Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz zawierać dokumenty wymienione w pkt. 6. Dokument wystawiony w języku innym niż język polski, musi zostać złożony wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę Dla celów porządkowych zaleca się, aby każda karta oferty (wraz z załączonymi dokumentami) była opatrzona kolejnym numerem, a wszystkie dokumenty spięte, zszyte lub zbindowane Wszystkie strony formularza oferty zawierające informacje wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. W miejscach określonych przez Zamawiającego podpisy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 16

17 złożone przez Wykonawcę winny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną Dokumenty składane wraz z formularzem oferty mogą być oryginałami albo kopiami. Dokument pełnomocnictwa w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisany przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony w postaci oryginału lub kopii (odpisu) poświadczonej notarialnie Kopie dokumentów, o których mowa w pkt muszą być poświadczone przez osobę, o której mowa w pkt 10.4., a podpis poświadczający każdą kopię dokumentu powinien być poprzedzony zapisem za zgodność z oryginałem Wszelkie zmiany w treści dokumentów będą uważane za ważne, pod warunkiem ich parafowania i opatrzenia czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną przez osobę, o której mowa w pkt W przypadku złożenia z ofertą materiałów, których Zamawiający nie żądał (np. materiały reklamowe, referencje itp.), należy je oddzielić od zasadniczej części oferty i opatrzyć napisem materiały uzupełniające. Dla materiałów tych nie stosuje się postanowień zawartych w pkt. od do Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), to powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej Przetarg COIS-2/2010/SISP Tajemnica przedsiębiorstwa. W innym przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Opakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach lub opakowaniach, opieczętowanych pieczęcią firmową (nazwa i adres) Wykonawcy. Ponadto na kopercie lub opakowaniu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego: oraz umieścić napis: Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej Al. Niepodległości Warszawa NIE OTWIERAĆ Przed r., godz. 13:00 przetarg nieograniczony COIS-2/2010/SISP OFERTA Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 17

18 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Składanie ofert Oferty należy złożyć do dnia r., do godz. 12:30 w siedzibie Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej Warszawa, Al. Niepodległości 208, pok. 635 (VI piętro blok B) Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Wpływ oferty potwierdzony zostanie pokwitowaniem, zawierającym nazwę wykonawcy składającego ofertę, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania, po wcześniejszym niezwłocznym zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt Koperta (opakowanie), zaadresowana jak podano w pkt 10.10, dodatkowo musi być opatrzona napisem - odpowiednio - "ZMIANA lub "WYCOFANIE" Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert Otwarcie ofert Oferty zostaną otwarte w dniu r., o godzinie 13:00 na posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie zamawiającego w sali 644 (VI piętro, blok B) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu każdej oferty zostanie podana do wiadomości zebranych oraz odnotowana w protokóle postępowania nazwa firmy i adres (siedziba) wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności Informacje, o których mowa w pkt i doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Całkowitą wartość przedmiotu zamówienia należy podać cyfrowo i słownie, w złotych polskich w formie wypełnionego formularza oferty Cena oferty musi być wynikiem sumowania kwot otrzymanych z pomnożenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji zamówienia zaokrąglonych do pełnych groszy i powiększonych o podatek VAT, przez liczbę jednostek. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 18

19 12.3. Cena musi zawierać wszelkie opłaty, cła, podatki, koszty transportu, koszty odbioru sprzętu W cenie oferty należy uwzględnić również wymagania gwarancyjne. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała wymogi SIWZ oraz zgromadzi największą liczbę punków, obliczonych w oparciu o poniższe kryterium i wzór: - za cenę oferty, Wx - do 100 pkt. Liczba punktów (W x ) wyliczona zostanie w oparciu o wzór: gdzie: - W x - ocena (w punktach), C min W x = 100 * C min - minimalna cena zaoferowana w przetargu, - Cx - cena podana przez oferenta (x), dla którego wynik jest obliczany. 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: Cx wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zamieści jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, oraz informację określoną na podstawie art. 94 ustawy Pzp Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawca, którego ofertę wybrano, niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu dane, które nie zostały zawarte w ofercie, a są niezbędne do podpisania umowy oraz podpisze ją w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego Przed podpisaniem umowy Zamawiający nada jej (wraz z rozdzielnikami) ostateczną treść. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 19

20 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający będzie żądał wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PEKAO S.A. Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50, Warszawa. Nr konta: Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych we wzorze umowy Na pisemny wniosek wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami Zamawiający zaliczy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż w pieniądzu powinno w swojej treści zawierać zobowiązanie do bezwarunkowego zapłacenia na rzecz Zamawiającego, na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy. 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Zgodnie z wzorem umowy zawartym w Rozdziale II niniejszej specyfikacji. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. str. 20

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 z 7 2014-04-15 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Rozbudowa systemu Serwis Desk na potrzeby projektu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-08-29 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Dostawa

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W

z 5 budynków w Suwałkach Oznaczenie według CPV: Usługi usuwania azbestu W Suwałki: DEMONTAŻ WYROBÓW AZBESTOWYCH Z BUDYNKÓW W SUWAŁKACH - II Numer ogłoszenia: 116304-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rokiciny: Dostawa komputerów i drukarek, przeprowadzenie szkolenia, obsługa serwisowa komputerów oraz adaptacja pomieszczeń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Gdańsk: Wykonanie przeglądu Małej Elektrowni Wodnej Mylof w zakresie mechanicznym i elektroenergetycznym Numer ogłoszenia: 181441-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Usługi z :13

Usługi z :13 Usługi - 27860-2017 25/01/2017 S17 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Toruń: Usługi telekomunikacyjne 2017/S 017-027860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ) 1. Zamawiający. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12 tel. ( 015 ) 832 28 44 fax. ( 015)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344444-2012:text:pl:html PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S 209-344444 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo