Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 Zakres merytoryczny szkoleń PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Szkolenie nr 1 Terapia manualna kręgosłupa Szkolenie powinno prezentować możliwości wykorzystania technik manualnych w pracy z Pacjentem kręgosłupowym od momentu zgłoszenia się Pacjenta do poradni, poprzez diagnostykę funkcjonalną, poszukiwanie pierwotnych zaburzeń biomechanicznych aż do prowadzenia terapii. Uczestnicy powinni poznać podstawowe techniki manualne wywodzące się przede wszystkim z koncepcji Kalteborn-Evjenth będącej jedną z lepiej opisanych i udokumentowanych naukowo terapii manualnych. Szkolenie należy przeprowadzić w formie warsztatowej. Szkolenie nr 2 Terapia kończyn górnej i dolnej - Terapia wraz z elementami diagnostyki patologii kończyny górnej i dolnej punkt widzenia fizjoterapeuty i lekarza tworzących zespół terapeutyczny; - Techniki manualne, terapia powięziowa, stretching, elementy treningu funkcjonalnego w kompleksowym podejściu do Pacjenta; - Zasady komunikacji z lekarzem prowadzącym, umiejętność interpretacji otrzymanych opisów badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych w aspekcie zastosowanych technik fizjoterapeutycznych; - Możliwości i ograniczenia stosowania fizykoterapii. Szkolenie należy przeprowadzić w formie warsztatowej. Szkolenie nr 3 - Diagnostyka i leczenie wad postawy Szkolenie dedykowane jest dla fizjoterapeutów, celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie diagnozowania i leczenia wad postawy ze szczególnym uwzględnieniem skolioz. Kurs powinien obejmować część teoretyczną wskazującą podstawy zagadnienia oraz część warsztatową obrazującą zastosowanie poszczególnych metod terapeutycznych w praktyce. Uczestnicy powinni być zapoznani z najczęściej występującymi przyczynami nieprawidłowej postawy ciała, czynnikami determinującymi wady, jak również rolą wczesnej diagnostyki i profilaktyki. Dzięki warsztatom powinni poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę o nowe sposoby diagnozowania i leczenia wad postawy, w czasie warsztatów powinni mieć możliwość samodzielnej oceny wady, zaproponowania toku postępowania rehabilitacyjnego i oceny podejmowanych decyzji przez prowadzącego. 1

2 Szkolenie nr 4 Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych - zespoły bólowe od fizjologii bólu, poprzez diagnostykę zespołów bólowych aż do ich terapii z wykorzystaniem kompleksowego podejścia farmakoterapii, kinezy, fizykoterapii i w uzasadnionych przypadkach leczenia chirurgicznego; - zespoły bólowe w schorzeniach neurologicznych, reumatologicznych i ortopedycznych; - wpływ schorzeń ogólnoustrojowych (np. cukrzycy) na przebieg leczenia; - diagnostyczne i propozycje terapii; - czerwone flagi i współpraca z lekarzem. Szkolenie powinno by przeprowadzone z udziałem Pacjentów pokazowych pacjenci po udarach minimum 2 osoby. Szkolenie nr 5 Diagnozowanie i różnicowanie zespołów bólowych - zespoły bólowe w ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, - wykorzystanie technik fizjoterapeutycznych, - interpretacja wyników badań obrazowych i laboratoryjnych, - diagnostyka różnicowa. Szkolenie nr 6 Terapia punktów spustowych kompendium wiedzy na temat terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych i jej miejsca w nowoczesnej rehabilitacji. Całość kursu powinna być prowadzona w formie zajęć praktycznych. Uczestnicy powinni mieć możliwość samodzielnej lokalizacji poszczególnych trigger points i ich opracowania. Osoba prowadząca powinna zaprezentować miejsce prezentowanych technik we współczesne rehabilitacji, wplatając pracę nad punktami w kompleksowe podejście do Pacjenta. Uczestnicy szkolenia powinni uzyskać odpowiedź na pytanie jak połączyć ze sobą poszczególne techniki pracy z Pacjentem. Podobnie jak w przypadku tapingu, masażu tkanek głębokich czy terapii manualnej praca na punktach spustowych powinna być zaprezentowana jako jeden z elementów kompleksowej pracy z Pacjentem. Szkolenie nr 7 Taping w sporcie i w rehabilitacji Celem szkolenia jest przedstawienie kompletnej wiedzy dotyczącej stosowania elastycznych plastrów w szerokim panelu problemów zdrowotnych. Uczestnicy powinni nabyć umiejętności doboru i stosowania poszczególnych form aplikacji (także w kontekście łączenia metody z innymi technikami pracy z Pacjentem ćwiczeniami, technikami manualnymi / powięziowymi / miękkotkankowymi) możliwych do wykorzystanie nie tylko w rehabilitacji ortopedycznej / neurologicznej, lecz także we 2

3 wspomaganiu procesu treningowego osób aktywnych fizycznie. Szkolenie powinno prezentować wskazania/przeciwwskazania, aplikacje w oparciu o doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej. Szkolenie nr 8 - Rehabilitacja w neurologii Kurs skierowany dla fizjoterapeutów prowadzących rehabilitację pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji dzieci. W części teoretycznej uczestnicy powinni zapoznać się z najczęstszymi schorzeniami o podłożu neurologicznym oraz zasadami postępowania rehabilitacyjnego w przypadku tych schorzeń, z uwzględnieniem poszczególnych etapów leczenia jak również różnorodnych możliwych do zastosowania metod fizjoterapeutycznych. Zajęcia powinny odbywać się przede wszystkim w formie warsztatowej, praktycznej, zawierać studium poszczególnych przypadków, umożliwiające wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczenia uczestników jak również proponujące nowe rozwiązania i metody w zakresie rehabilitacji. Szkolenie nr 9 Leczenie z zastosowaniem przedmiotów rehabilitacyjnych i ortopedycznych Szkolenie powinno zawierać informacje dotyczące produktów w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego dot. tzw. "koszyka podstawowego" zaopatrzenia ortopedycznego (sznurówki, kortezy kończyn, wózki ręczne), oraz dot. wysokocennego asortymentu (wózki aktywne, pionizatory, ew. parapodia). Powinno również zawierać informacje dla fizjoterapeutów sprzedawców - w zakresie trybu zaopatrzenia ortopedycznego, w tym zawierać szczegółowe informacje dla pacjenta typu: - kto może przepisać zaopatrzenie (pacjenci w poradniach, szpitalach, środki pomocnicze) - potwierdzenia prawa do świadczeń sposoby uzyskania potwierdzenia - zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne i karta zaopatrzenia w środki pomocnicze szczegóły - realizacja zaopatrzenia - kwestie dopłat i zasady refundacji zaopatrzenia ortopedycznego - obsługa pacjenta w sklepie studium przypadków, rozwiązywanie problemów w zakresie obsługi pacjenta - interwały zaopatrzenia ortopedycznego i mozliwość refundacji napraw np. wózków - kwestie dodatkowego (przedterminowego) zaopatrzenia pacjenta Szkolenie ma zapewnić wiedzę z zakresu zmian asortymentu zaopatrzenia ortopedycznego, w który zaopatrują sklepy dostawcy i zmian asortymentu zaopatrzenia ortopedycznego na listach refundacyjnych NFZ, oraz wiedzę w zakresie weryfikacji poprawności wystawionych i realizowanych wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne. Szkolenie powinno zawierać moduł informatyczny w zakresie obsługi aplikacji grupy insert. Wiedza ta jest niezbędna do 3

4 właściwego sfinalizowania usługi medycznej i jej rozliczenia z pacjentem i NFZ. Szkolenie nr 10 Diagnostyka potrzeb Pacjenta i komunikacja z Pacjentem Jednym z głównych celów szkolenia jest przedstawienie Pacjenta jako Klienta poszukującego usługi najwyższej jakości w podmiocie leczniczym. Oprócz omówienia podstawowych potrzeb Pacjenta, na które składają się m.in. oczekiwanie bycia zbadanym, potrzeba komunikacji i chęć uzyskania poprawy stanu zdrowia, duży nacisk powinien być położony na komunikację z Klientem wewnętrznym organizacji medycznej. Dla lekarzy postrzeganych jako element decyzyjny w wielu procesach medycznych rolę Klientów wewnętrznych spełniają realizatorzy zleconych zabiegów / usług (fizjoterapeuci, pielęgniarki). Prowadzący powinien wskazać te aspekty komunikacji, które wpływają negatywnie na jakość obsługi Pacjenta (m.in. rozbieżności w postrzeganiu potrzeb Pacjenta przez lekarzy i fizjoterapeutów, odmienne metody badania, inna nomenklatura i inne oczekiwania co do efektów postępowania terapeutycznego). Jako przykład komunikacji obniżającej jakość komunikacji w układzie Lekarz Pacjent Fizjoterapeuta powinny być przedstawione przypadki kliniczne Pacjentów z codziennej praktyki medycznej prowadzących. Szkolenie nr 11 - Świadczenia medyczne w ramach NFZ - administracyjna obsługa pacjenta Szkolenie powinno zawierać elementy dotyczące wymagań jakie związane są z całością procesu udzielania świadczeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i procedur nałożonych świadczeniodawcom przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kluczową powinna być problematyka szeroko pojętej obsługi pacjenta oraz podnoszenia standardu udzielanych świadczeń. Należy przedstawić techniki komunikacji interpersonalnej, preferowane wzory postaw i zachowań, a także zagadnienia dotyczące praw i obowiązków pacjenta oraz podmiotu udzielającego świadczeń medycznych. Szkolenie nr 12 - Dokumentacja medyczna świadczeń w ramach NFZ Uczestnicy szkolenia powinni otrzymać kompendium wiedzy w zakresie wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot leczniczy. Należy udostępnić wzory stosowanych dokumentów oraz schematy ich wypełniania. Należy omówić rodzaje dokumentacji medycznej, zasady przetwarzania i udostępniania zawartych w niej danych, obowiązkowe elementy jak również podział na dokumentację medyczną zewnętrzną i wewnętrzną. Ważnym aspektem poruszonym na szkoleniu powinny być zagadnienia dotyczące dokumentacji medycznej sporządzanej w ramach udzielania świadczeń w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 4

5 Szkolenie powinno zawierać informacje dotyczące obowiązków podmiotu leczniczego związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej, jak również zasady kontroli dokumentacji przez uprawnione organy w tym Narodowy Fundusz Zdrowia. Szkolenie nr 13 - Rozliczanie świadczeń pacjentów w ramach NFZ Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i procedur związanych z szeroko pojętym procesem rozliczania świadczeń medycznych finansowanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Problematyka powinna być analizowana na kilku płaszczyznach, od momentu udzielenia świadczenia do faktycznej zapłaty za daną usługę. Należy przedstawić aspekty dotyczące wymiany danych sprawozdawczych pomiędzy podmiotem leczniczym a NFZ, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansowo-księgowych umożliwiających prawidłowe rozliczanie refundowanych świadczeń medycznych. Szkolenie nr 14 Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania szkolenie podstawowe dla audytorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania, w szczególności zgodnych z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w organizacjach medycznych. Przekazywana w trakcie kursu wiedza powinna obejmować projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w branży ochrony zdrowia (norma ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004), także przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego. Oprócz wiedzy teoretycznej, wymaganej m.in. przez normę ISO 19011:2003 (wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego) prowadzący powinien omówić specyfikę funkcjonowania firmy medycznej w aspekcie jakościowym (m.in. dokumentacja medyczna, podstawowe akty prawne, aspekty etyczne i medyczne prowadzonej działalności), zwracając uwagę na ewentualne niebezpieczeństwa na etapie projektowania i doskonalenia systemu (np. kwestia zdefiniowania celów poszczególnych procesów, badanie zadowolenia Klienta / Pacjenta). Dodatkowym elementem szkolenia jest wprowadzenie do psychologii zarządzania personelem w organizacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy z poszczególnymi grupami zawodowymi. 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w placówce medycznej

Zarządzanie jakością w placówce medycznej Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w placówce medycznej Zarządzanie jakością w placówce medycznej Certyfikacja systemów zarządzania, akredytacja ministra zdrowia UOV19 Wydanie II uaktualnione Cena: 89

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo