Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. al. J. Piłsudskiego 15 Do wiadomości: Aneta Spratek tel. wew Lublin POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 15 Kontaktowy: Budynek A, Sekretariat Lublin POLSKA Tel Faks I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego Ogólne usługi publiczne Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ( czerwona książka ), dla kontraktu nr 9B Przebudowa sieci wod.-kan. Śródmieście II w Lublinie w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie. 1/15

2 2/15 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Roboty budowlane Wykonanie Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Śródmieście miasta Lublin. Kod NUTS PL314 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę sieci i odgałęzień kanalizacji sanitarnej oraz sieci i odgałęzień wodociągowych w Lublinie w ramach Kontraktu nr 9B Przebudowa sieci wod.-kan. Śródmieście II w Lublinie, projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pod numerem OZ/321/57/10, realizowanych według "Warunków kontraktowych dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, FIDIC Czerwona Książka", opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielskopolskie 2008, tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r. Kontrakt 9B podzielony jest na zadania inwestycyjne realizowane w ramach jednego zamówienia i obejmuje następujące zakresy robót: Zadanie 1 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Konopnicka (sieć wodociągowa), ul. Orla (sieć wodociągowa), ul. Krucza (sieć wodociągowa), ul. Gawareckich (sieć wodociągowa), ul. Górna (sieć wod.-kan.), ul. Dolna Panny Marii (pl. Wolności - ul. Mościckiego sieć wod.-kan.): Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Konopnicka (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63 o łącznej długości ok.l=0,29 km, ul. Orla (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63 o łącznej długości ok. L=0,25 km, ul. Krucza (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63 o łącznej długości ok. L=0,13 km, ul. Gawareckich (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63 o łącznej długości ok. L=0,14 km, ul. Górna (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63 o łącznej długości ok. L=0,30 km, ul. Górna (sieć kanalizacyjna) Ø 200, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,27 km, ul. Dolna Panny Marii (pl. Wolności ul. Mościckiego; sieć wodociągowa) Ø 180, Ø 90, Ø 63, Ø 40 o łącznej długości ok. L=0,50 km, ul. Dolna Panny Marii (pl. Wolności ul. Mościckiego; sieć kanalizacyjna) Ø 250, Ø 200, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,45km. Zadanie 2 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Wschodnia (sieć wod.-kan.), ul. Środkowa (sieć wod.-kan.), ul. Gminna (sieć wod.-kan.), ul. Graniczna (sieć wod.-kan.), ul. Dolna Panny Marii (ul. Mościckiego - al. Piłsudskiego sieć wod.-kan.): 2/15

3 3/15 II.1.6) Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Wschodnia (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 100, Ø 80, Ø 63 o łącznej długości ok. L=0,31 km, ul. Wschodnia (sieć kanalizacyjna) Ø 200, Ø 150, o łącznej długości ok. L=0,30 km, ul. Środkowa (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 110, Ø 80, Ø 63, Ø 40 o łącznej długości ok. L=0,26 km, ul. Środkowa (sieć kanalizacyjna) Ø 200, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,25 km, ul. Gminna (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 80, Ø 63, Ø 40 o łącznej długości ok. L=0,19 km, ul. Gminna (sieć kanalizacyjna) Ø 250, Ø 150, o łącznej długości ok. L=0,19 km, ul. Graniczna (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 80, Ø 63, Ø 40 o łącznej długości ok. L=0,47 km, ul. Graniczna (sieć kanalizacyjna) Ø 200, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,45 km, ul. Dolna Panny Marii (od ul. Mościckiego do al. Piłsudskiego; sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63, Ø 40 o łącznej długości ok. L=0,40 km,), ul. Dolna Panny Marii (od ul. Mościckiego do Al. Piłsudskiego; sieć kanalizacyjna) Ø 250, Ø 200, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,36 km,). Zadanie 3 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Pawia (sieć wod.-kan.), ul. Wierzbowa (sieć wodociągowa), ul. Młyńska (sieć wod.-kan.): Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Pawia (sieć wodociągowa) - Ø 125, Ø 90, Ø 63, Ø 50, Ø 40 o łącznej długości ok. L=1,01 km, ul. Pawia (sieć kanalizacyjna) Ø 250, Ø 150, o łącznej długości ok. L=0,05 km, ul. Wierzbowa (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 40 o łącznej długości ok. L=0,27 km, ul. Młyńska (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63 o łącznej długości ok. L=0,42 km, ul. Młyńska (sieć kanalizacyjna) Ø 300, Ø 250, Ø 200, Ø 160, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,46 km. Zadanie 4 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Ochotnicza (sieć wod.-kan.), ul. Rowerowa (sieć wod.-kan.), ul. Strażacka (sieć wod.-kan.), ul. Północna (sieć wodociągowa): Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: ul. Ochotnicza (sieć wodociągowa) Ø 100, Ø 63, Ø 50 o łącznej długości ok. L=0,19 km, ul. Ochotnicza (sieć kanalizacyjna) Ø 150, o łącznej długości ok. L=0,06 km, ul. Rowerowa (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 50 o łącznej długości ok. L=0,25 km, ul. Rowerowa (sieć kanalizacyjna) Ø 200, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,12 km, ul. Strażacka (sieć wodociągowa) Ø 100, Ø 80, Ø 63, Ø 50 o łącznej długości ok. L=0,20 km, ul. Strażacka (sieć kanalizacyjna) Ø 250, Ø 150 o łącznej długości ok. L=0,24 km, ul. Północna (sieć wodociągowa) Ø 125, Ø 90, Ø 63, Ø 40 o łącznej długości ok. L=0,34 km. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót innego usytuowania sieci lub podziemnego uzbrojenia terenu niż wykazano na mapach syt.-wys. i kolizyjnego ich usytuowania w stosunku do projektowanych sieci przebudowę należy wykonać metodą krakingu. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ lub w załącznikach przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie nazw lub znaków towarowych to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających, że zastosowane rozwiązania, materiały lub urządzenia są równoważne do określonych w dokumentacji projektowej. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 3/15

4 4/15 II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Tak Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Wartość zamówienia została ustalona zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Zamówienie jest częścią większego zamówienia na wykonanie robót budowlanych na sieciach wod.-kan.w mieście Lublin, z których każda robota będzie stanowić przedmiot odrębnego postępowania. Łączna szacunkowa wartość zamówienia na wykonanie robót budowlanych na sieciach wod.-kan. przekracza kwotę ,00 EUR, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795). Bez VAT Zakres między ,00 a ,78 EUR Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 40 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) Wymagane wadia i gwarancje 1) Każdy Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy PLN). 2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto podanej w Formularzu Oferty. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Projekt,,Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie planowany jest do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulujacą współpracę Wykonawców - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Umowa taka musi zawierać w swojej treści opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia 4/15

5 5/15 III.2) III.2.1) WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają jednocześnie warunki dotyczące: 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej w pkt III.2.1) ppkt 1.1 Ogłoszenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument: 1.1 a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartych w art.22 ust. 1 pkt 1) 4) ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW. 1.2 podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy załączyć następujące dokumenty: 1.2 a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW, 1.2 b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW. 1.2 c) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 1.2 d) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.2 e) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas: 5/15

6 6/ Stosownie do treści 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia roku (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 2.1 a) w pkt III.2.1) ppkt 1.2 b), 1.2 d), 1.2 e) - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (ii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (iii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2.1 b) w pkt III.2.1) ppkt 1.2 c) Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 2.2 Stosownie do treści 4 ust. 2, przywołanego powyżej w pkt III.2.1) ppkt 2.1 Ogłoszenia, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt III.2.1.1) ppkt 2.1 a)(i) i 2.1 a)(iii) oraz pkt 2.1 b) Ogłoszenia, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt III.2.1) ppkt 2.1a)(ii) Ogłoszenia, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3 Stosownie do treści 4 ust. 3, przywołanego powyżej w pkt III.2.1) ppkt 2.1 Ogłoszenia, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt III.2.1) ppkt 2.1 Ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt III.2.1) ppkt 1.2 a) Ogłoszenia oraz dokumenty wymienione w pkt III.2.1) ppkt 1.2 b) e) Ogłoszenia albo odpowiadające im określone w pkt III.2.1) ppkt 2.1 i ppkt 2.3 Ogłoszenia winny być złożone przez każdego Wykonawcę; b) oświadczenie wymienione w pkt III.2.1) ppkt 1.1 a) Ogłoszenia powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców. 4. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt III.2.1) ppkt 1.1 a) Ogłoszenia i w pkt III.2.1 ppkt 1.2a) Ogłoszenia, które muszą być złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadkach określonych w 1 ust. 2 i 3, przywołanego powyżej w ppkt 2.1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczone są za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Oświadczenia i wykazy muszą zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 6/15

7 7/15 III.2.2) 5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych z ofertą dokumentów i oświadczeń wg formuły "spełnia-nie spełnia". Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawcy niezobowiązanego do sporządzenia sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty (rozumiane jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, z których można uzyskać dane, o których mowa powyżej potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.2.2) ppkt 1 Ogłoszenia. b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.2.2) ppkt 2 Ogłoszenia. c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzająca spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.2.2) ppkt 3 Ogłoszenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt III.2.2) a), b), c) Ogłoszenia powinien złożyć dowolny / dowolni wykonawca/y spośród Wykonawców. Składających wspólną ofertę. Wartości oraz dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę, które mają potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w pkt III.2.2) ppkt 1 - ppkt 3 Ogłoszenia, podane przez Wykonawcę spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie. Opisanego przez Zamawiającego warunku w pkt III.2.2) ppkt 1- ppkt 3 Ogłoszenia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.2.2) ppkt 2 Ogłoszenia, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt III.2.2) b) Ogłoszenia, dotyczącej tych podmiotów. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, tj np.: 7/15

8 8/15 (i) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do IDW) oraz wskazać część zamówienia, jaką Wykonawca powierzy podwykonawcom (odpowiednią część zamówienia należy wskazać w Formularzu oferty); (ii) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3a do IDW); (iii) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do IDW; (iv) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt III.2.2) ppkt 2 oraz III.2.3) ppkt 1 i 2 Ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt III.2.1) 1.2 Ogłoszenia dotyczących tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców. Warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt III.2.1) ppkt 1.1 a) Ogłoszenia i w pkt III.2.1 ppkt 1.2a) Ogłoszenia, które muszą być złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadkach określonych w 1 ust. 2 i 3, przywołanego powyżej w pkt III.2.1) ppkt 2.1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczone są za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Oświadczenia i wykazy muszą zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych z ofertą dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia - nie spełnia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: (Wykonawca musi spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki). 1. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych (definicja roku obrotowego zawarta jest w ustawie z dnia r. o rachunkowości - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN; 2. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy w wysokości co najmniej ,00 PLN; 8/15

9 9/15 III.2.3) 3. warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN w postaci opłaconej polisy. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument: a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, rodzaju, dat i miejsca wykonania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do IDW. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.2.3) ppkt 1.1 Ogłoszenia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie robót budowlanych zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzach zgodnych z treścią załączników nr 3 i 4 do IDW. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.2.3) ppkt 2.1 Ogłoszenia. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wobec których Zamawiający określił wymóg posiadania uprawnień, posiadają wymagane uprawnienia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunku posiadania uprawnień, o których mowa w pkt III.2.3) ppkt 2.1 Ogłoszenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt III.2.3) a) i III.2.3) b) Ogłoszenia powinien złożyć dowolny / dowolni wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, tj np.: (i) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do IDW) oraz wskazać część zamówienia, jaką Wykonawca powierzy podwykonawcom (odpowiednią część zamówienia należy wskazać w Formularzu oferty); (ii) w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3a do IDW); 9/15

10 10/15 (iii) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do IDW; (iv) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt III.2.2) ppkt 2 oraz III.2.3) ppkt 1 i 2 Ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt III.2.1) 1.2 Ogłoszenia dotyczących tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców. Warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt III.2.1) ppkt 1.1 a) Ogłoszenia i w pkt III.2.1 ppkt 1.2a) Ogłoszenia, które muszą być złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadkach określonych w 1 ust. 2 i 3, przywołanego powyżej w pkt III.2.1) ppkt 2.1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczone są za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Oświadczenia i wykazy muszą zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych z ofertą dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia - nie spełnia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają jednocześnie wszystkie warunki dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia: 1.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane obejmujące budowę/przebudowę sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych o łącznej wartości netto robót wynoszącej co najmniej PLN, w tym przynajmniej: roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, o łącznej długości minimum 3,5 km, roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacyjnej lub sieci kanalizacyjnej z przykanalikami zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, o łącznej długości minimum 1,9 km, robotę lub roboty polegające na budowie i/lub przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami lub bez przyłączy metodą bezwykopową, o łącznej długości minimum 300 m, robotę lub roboty polegające na budowie i/lub przebudowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami lub bez przykanalików metodą bezwykopową o łącznej długości minimum 100 m. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 2.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem, wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. 10/15

11 11/15 Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: 2.1 a) Ekspert 1 Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu) posiadający: wyższe wykształcenie, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w zarządzaniu kontraktem jako Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Zespołu, Kierownik Projektu lub na stanowisku równoważnym oraz zrealizowaną minimum jedną inwestycję o wartości robót budowlanych minimum PLN netto (bez podatku VAT) na powyższym stanowisku lub zrealizowane minimum dwie inwestycje o wartości robót budowlanych minimum PLN netto każda na powyższym stanowisku. 2.1 b) Ekspert 2 Kierownik budowy posiadający: wykształcenie techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w pełnieniu funkcji kierownika budowy z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta, o łącznej długości minimum 3,5 km, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 2.1 c) Ekspert 3 Kierownik Robót Sanitarnych posiadający: wykształcenie techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w pełnieniu funkcji kierownika robót z zakresu budowy i/lub renowacji i/lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). 2.1 d) Ekspert 4 Kierownik Robót Drogowych: wykształcenie techniczne, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc do dnia składania ofert) w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych, uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami drogowymi, bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robót drogowych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 11/15

12 12/15 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający informuje, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w zespole ekspertów. Każdy z wymienionych powyżej ekspertów musi posiadać dobrą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, lub Wykonawca musi zapewnić tłumacza (lub odpowiednią liczbę tłumaczy). Wymagane w pkt III.2.3) 2.1 okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą OZ/321/57/10 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 90 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert 12/15

13 13/15 Data: :15 Miejsce Siedziba Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Lublin, POLSKA, al. J. Piłsudskiego 15, Budynek A, sala konferencyjna. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) VI.3) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko INFORMACJE DODATKOWE Termin wykonania zamówienia wynosi 40 miesięcy licząc od daty podpisania Umowy na Roboty do wydania Świadectwa Wykonania. Data Rozpoczęcia, ustalona zgodnie z kl Warunków Kontraktowych, nie będzie wyznaczona później niż 30 dni od daty podpisania Umowy. Okres Zgłaszania Wad dla poszczególnych Zadań inwestycyjnych będzie rozpoczynał się z dniem wydania Świadectwa Przejęcia dla każdej z części Robót (ulicy), a kończył z dniem wydania Świadectwa Wykonania dla całości Robót i będzie trwał co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem. Terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. nie później niż do końca dnia r. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w kwocie nie przekraczającej 10 % zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Zamówienia uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców. Co najmniej 5 dni przed dniem, w którym zostanie podpisana umowa Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dla każdego z Ekspertów wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3 do IDW uprawnienia 13/15

14 14/15 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) budowlane zgodne z wymaganiami Zamawiającego dla danego eksperta oraz aktualne wpisy do izby samorządu zawodowego dla każdego z tych ekspertów. przedstawienie wymaganych dokumentów lub przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzały, iż dany ekspert posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane lub wpis do właściwego samorządu zawodowego będzie świadczyło, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w konsekwencji czego Zamawiający zatrzyma wadium. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który podczas realizacji zamówienia zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się przedstawienia umów regulujących współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami. PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający zobowiązany jest na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed terminem do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem tego terminu. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 14/15

15 15/15 VI.4.3) VI.5) 5.2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4 Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dania doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 9. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a 198g ustawy Pzp. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /15

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo