Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał przybyłych na dzisiejszą sesję niepełnosprawnych sportowców, którzy uczestniczyli w paraolimpiadzie w Pekinie. Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (22 za). Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad: - Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 384 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytywną. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (21 za) w punkcie Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 385 w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). 1

2 Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (22 za) w punkcie Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 386 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia kredytu długoterminowego w kwocie zł na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2008r. (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosowania. Projekt został wprowadzony do porządku w punkcie Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 387 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). Przewodniczący poinformował, Ŝe zmiana dotyczy uŝycia herbu miasta Radomia przez radnych Rady Miejskiej w Radomiu, radnych sejmiku województwa mazowieckiego z okręgu radomskiego oraz parlamentarzystów z okręgu radomskiego. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (22 za) w punkcie Porządek sesji: 1. Uhonorowanie uczestników Paraolimpiady - Pekin 2008 z regionu radomskiego. 2. Przyjęcie protokółu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008r. druki nr: 381, 385, 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę zł druk nr 386, 2

3 3) zmiany Uchwały Nr 244/2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata druk nr 377, 4) ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej druk nr 375, 5) określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagaŝu środkami komunikacji miejskiej druk nr 376, 6) gospodarowania nieruchomościami druk nr 380, 382, 383, 7) utworzenia Placówki Rodzinnej nr 11 druk nr 374, 8) zmiany podziału środków z PFRON na realizację zadań przez powiat w 2008r. druk nr 379, 9) zmiany nazwy ulicy druk nr 378, 10) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym druk nr 384, 11) zmiany Statutu Miasta Radomia druk nr Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 8. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 9. Sprawy róŝne i wolne wnioski: 1) informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia, 2) informacja nt. inwestycji Słoneczne Centrum, 3) informacja o złoŝonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok. Ad. 1. Uhonorowanie uczestników Paraolimpiady - Pekin 2008 z regionu radomskiego. Pan Marcin AwiŜeń złoty medalista w biegu na 800 m na Paraolimpiadzie Pekin 2008 zaprezentował film ze swojego występu na igrzyskach. Następnie Rady Miejskiej i Prezydent Miasta wręczyli mu nagrody. Pani Justyna Kozdryk srebrna medalistka w wyciskaniu cięŝarów leŝąc, w kategorii do 44 kg na Paraolimpiadzie Pekin 2008 równieŝ od Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta otrzymała nagrody. Pani Alicja Fiodorow srebrna medalistka w biegu na 200 m oraz brązowa medalistka biegu na 100m - zaprezentowała film ze swojego występu na paraolimpiadzie. RównieŜ otrzymała nagrody. Nagrody od Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta otrzymali równieŝ uczestniczy Paraolimpiady Pekin 2008: Mariusz Tubielewicz, Mirosław Kowalski, Seba- 3

4 stian Powroźniak; trenerzy: Jacek Szczygieł, Mirosław Malec oraz Prezes Start Radom - Adam Borczuch. Pan Jacek Szczygieł podziękował za zaproszenie i nagrody. Stwierdził, Ŝe przez dłuŝszy okres czasu sport niepełnosprawnych był traktowany z lekkim przymruŝeniem oka jako niewinna zabawa grupy fanatyków, którzy chcą się pobawić. Od kilku lat jest to sport naprawdę profesjonalny, gdzie zawodnicy trenują w systemie ludzi zdrowych. Miło, Ŝe władze Radomia potrafiły docenić ten wysiłek. Obecnie Radom stał się liderem w Polsce jeŝeli chodzi o system nagradzania i premiowania zawodników w sporcie osób niepełnosprawnych. Obiecał, Ŝe postarają się, aby na kolejnych imprezach nie było gorzej jak na ostatnich igrzyskach paraolimpijskich czy mistrzostwach świata. Postarają się, aby o Radomiu było stosunkowo głośno. Przynajmniej w ten sposób odwdzięczą się za środki przeznaczone na pomoc dla zawodników. Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak poinformował, Ŝe dzisiaj Rada Miejska zajmie się pracami nad bardzo złoŝonym systemem wspomagania sportu w Radomiu. Zadaniem Prezydenta jest to, aby stworzyć system w miarę spójny i przejrzysty, który przez długie lata zapisze się w Radomiu. Ma świadomość, Ŝe pieniędzy nigdy nie będzie tak wiele jakby sobie Ŝyczono, ale to wynika z mnóstwa ograniczeń przede wszystkim finansowych. Podziękował całemu środowisku sportu niepełnosprawnego w Radomiu. Pan Marcin AwiŜeń podziękował w imieniu zawodników za kolejne miłe chwile, które doprowadzają do bicia serca. Poprosił, aby mógł otrzymać koszulkę z logiem Radomia, aby ludzie wiedzieli kogo reprezentuje. Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek przyłączył się do Ŝyczeń. Gratulacje składał w trakcie powitania na lotnisku. Podkreślił, Ŝe na 30 medali na paraolimpiadzie 4 zdobył Radom, a jest to 1/7, czyli 14% zdobytych dla całej Polski. Gdyby nie kilkunastoletni zapał pana prezesa Borczucha, który konsekwentnie działa w tym środowisku, nie byłoby tych trenerów i zawodników. Podkreślił rolę prezesa. Dzisiaj jest to ośrodek wzorowo funkcjonujący. Poseł na Sejm Krzysztof Sońta przyłączył się do gratulacji. Podziękował za to, jakimi są pięknymi ambasadorami naszego miasta i regionu. Jak cięŝka jest to praca zdaje sobie sprawę kaŝdy, kto podejmuje się trudu bycia sportowcem. Obecnie zacierają się granice między sportem ludzi pełnosprawnych a niepełnosprawnych przede wszystkim ze względu na wynik. Docenienie dzisiejszych gości przez władze miasta Radomia jest początkiem drogi do kolejnej paraolimpiady. 4

5 Przewodniczący Dariusz Wójcik podziękował za przybycie zawodnikom, trenerom i działaczom i ogłosił 5 minut przerwy do godz Ad. 2. Przyjęcie protokółu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Protokół był wyłoŝony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nie zgłoszono do niego Ŝadnych uwag. Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu r. został przyjęty jednogłośnie (27 za). Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. Radny Robert Fiszer poruszył sprawę uchwały nr 384/2008 w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierŝawy gruntu połoŝonego w Radomiu przy ul. Gołębiowskiej oznaczonego jako działka o numerze 39/4 o powierzchni m 2 na okres dziesięciu lat sprawa ta była głośno komentowana w mediach. Była takŝe przedstawiana na Komisji Gospodarki. Poprosił panią dyrektor o wyjaśnienie jak wygląda ta sytuacja. Radny Kazimierz Woźniak równieŝ poruszył sprawę uchwały nr 384/2008 w sposobie realizacji jest zapisane, Ŝe na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz gruntów do dzierŝawy. Z prowadzonych dyskusji w mediach i na Komisji wiadomo, Ŝe trwają rozmowy na temat odstąpienia od tej dzierŝawy na potrzeby przedszkola. Radny chciałby usłyszeć jednoznaczną deklarację, czy ta uchwała będzie realizowana, czy odstępuje się od jej realizacji. Poruszył takŝe sprawę uchwały nr 382/2008 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia kredytu długoterminowego w kwocie ,- zł. na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2008r. w sposobie realizacji jest zapisane, Ŝe jest w trakcie realizacji. Z tego, co radni dowiedzieli się na posiedzeniu Komisji, to uchwała ta ma wadę prawną w związku z tym nie ma mocy prawnej. UwaŜa, Ŝe taki zapis jest nie do przyjęcia. Radny Jakub Kluziński prosi o wyjaśnienie sprawy dotyczącej ul. Gołębiowskiej. Nie ma wątpliwości, Ŝe miasto nie miało prawa wypowiedzenia tej umowy w takim trybie, w jakim próbowało to zrobić. Jak to się stało, Ŝe przeszło to sito prawników i Ŝe taka sytuacja w ogóle zaistniała? Jak to się stało, Ŝe Rada 5

6 Miejska nie została poinformowana o istotnych okolicznościach tej sytuacji przed głosowaniem? Radni byli oskarŝani o to, Ŝe nie zweryfikowali wszystkich istotnych okoliczności. Radny spotkał się z panem PoŜyczką, który pokazał mu list. List ten był suchy, lakoniczny moŝna powiedzieć bezczelny. Sprawa ta niweczy pozytywny wizerunek miasta. Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka poinformowała, Ŝe pan PoŜyczka napisał pismo do Urzędu, który był zainteresowany dzierŝawą części tej nieruchomości około 1000 m 2. W podaniu napisał, Ŝe przeznaczenie tej działki polegać będzie na ekspozycji krzewów ozdobnych w pojemnikach. Dyrektorka przedstawiła procedurę wydzierŝawiania tej działki. Zanim uchwała o dzierŝawie działki pod przedszkole została przedstawiona Radzie Miejskiej, pan PoŜyczka został poinformowany, iŝ zajdzie konieczność usunięcia się z tego gruntu. Pracownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami przeprowadził rozmowę z Ŝoną pana PoŜyczki 22.09, czyli tydzień przed sesją Rady. Była tylko taka prośba Ŝeby odstąpienie nie było w trybie nagłym, więc przygotowane odstąpienie nie zostało wysłane przed sesją Rady Miejskiej, tylko poczekano z tym wnioskiem do momentu uchwalenia uchwały. Uchwała była podjęta 29 września. Po tym terminie zgłosił się pracownik Urzędu Miejskiego kuzyn pana PoŜyczki z prośbą o jeszcze chwilowe wstrzymanie i wypowiedzenie nie zostało wysłane zaraz po sesji. Zostało ono wysłane 9 października. Po tym ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej, Ŝe pan PoŜyczka jest zaskoczony tą całą sytuacją i nie posiadał takowej informacji wcześniej. Pani dyrektor udzielając wywiadu stwierdziła, Ŝe nie jest w stanie tego udowodnić, ale jest jednak w stanie to zrobić, bo jest biling 6-minutowy z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej na tę okoliczność. Zainteresowany spotkał się z panem Prezydentem Skibą niestety juŝ po publikacji prasowej. Pani dyrektor omówiła równieŝ procedurę odstąpienia od umowy. Prezentując uchwałę o dziesięcioletniej dzierŝawie nie było symptomów świadczących o tym, Ŝe mogą być jakiekolwiek problemy z tą umową dzierŝawy. Pan ten został poinformowany przed sesją Rady Miejskiej i przyjął ten fakt do wiadomości, złoŝył oświadczenie, Ŝe w krótkim terminie usunie się z tego gruntu. Nie było powodów, aby przewidywać, Ŝe cokolwiek moŝe się wydarzyć po drodze. Natomiast, jeśli rzeczywiście ten pan czuł się niedoinformowany w tej sprawie, to nie rozumie dlaczego pierwszych swoich kroków nie skierował do pana Prezydenta i nie próbował wyjaśnić u źródła tych informacji. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe pytanie jest dlaczego radni na Komisji Gospodarki nie zostali poinformowani, Ŝe taka sytuacja jest? Radni zostali wprowadzeni w błąd, bo część z nich mogłaby wtedy zagłosować inaczej, a tak głosowali nie mając świadomości, jaki jest stan prawny tej działki. 6

7 Dyrektor Małgorzata Pracka stwierdziła, Ŝe nie uznała tego faktu za fakt istotny z racji uzgodnień dokonanych przed podjęciem uchwały. Ponadto kaŝda działka, która jest prezentowana na sesji ma swoje szczególne uwarunkowania i historię. Ta teŝ taką posiadała. Oprócz umowy dzierŝawy takimi szczególnymi uwarunkowaniami były chociaŝby ograniczenia w postaci rur Radpecu. O tę działkę wnioskowało równieŝ znane radomskie stowarzyszenie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, Ŝe na jego dyŝur przyszedł ten pan z konkretnymi pretensjami. Twierdzi on, Ŝe w ogóle nie rozmawiał z urzędnikami na ten temat, a o tym, Ŝe ta działka została wydzierŝawiona dowiedział się z gazet. W związku z powyŝszym odpowiedź pani dyrektor mija się z tym, co zainteresowany bezpośrednio mówił na ten temat. Odpowiedzi pani dyrektor i zainteresowanego mijają się ze sobą. Wiceprzewodniczący jest bliŝszy uwierzyć temu człowiekowi niŝ pani dyrektor. W kaŝdej administracji są dziury. Taka dziura mogła się równieŝ trafić u pani dyrektor, chyba, Ŝe świadomie wprowadziła radnych w błąd. Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe na posiedzenie Komisji Gospodarki i Środowiska ten pan został zaproszony. Była równieŝ pani dyrektor Pracka. Ten pan przyznał się do tego, Ŝe rzeczywiście był jakiś telefon z Urzędu, a rozmowa była z jego Ŝoną. Na Komisji sprawa stanęła w ten sposób, Ŝe ten pan miał się zgłosić do Prezydenta celem uzgodnienia stanowisk i podjęcia decyzji. Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe nie bardzo rozumie przyczyny tej dyskusji. Czy intencją Rady jest zmiana wcześniejszej decyzji, czy teŝ Rada uwaŝa, Ŝe budowa przedszkola jest na tyle waŝna, Ŝe postarają się jakoś dojść do porozumienia z panem PoŜyczką? Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe przeczytał w gazecie, Ŝe przełoŝony pani Prackiej pan Wiceprezydent Robert Skiba przyznał się do błędu i za niego przeprosił i to jest normalne, Ŝe urzędnik ma prawo popełniać błędy. Natomiast podwładna pana Prezydenta wychodzi na mównicę z kosmicznymi tłumaczeniami, których radny zupełnie nie rozumie. Stało się coś, co moŝe podwaŝyć zaufanie obywatela do władzy, do pana Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka, do radnych. Radni spotkali się z krytyką, Ŝe nie wiedzą, co głosują. Skąd radny ma to wiedzieć, jeŝeli dyrektor wydziału czy słuŝby za to odpowiedzialne nie przygotują w naleŝyty sposób materiału? Stała się rzecz naganna. Radny jest dziesiąty rok radnym i z czymś takim się nie spotkał i oby się nie spotkał. Wiceprezydent Miasta Robert Skiba potwierdził, Ŝe przeprosił tego pana. Ten pan faktycznie podpisał taką klauzulę, w wyniku, której był gotów wycofać się nawet w ciągu czterech dni z tego interesu. Nie pamiętał o rozmowie telefonicznej, która trwała ponad 6 minut. Wiceprezydent nie znał wcześniej tych faktów 7

8 mimo to podtrzymał swoje przeprosiny. Natomiast wokół tej sprawy jest duŝo więcej niejasności: kto chodził w imieniu tego pana. Jest podpisane porozumienie, którego szczegóły moŝe przedstawić pani Pracka. Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak cieszy się, Ŝe pan Wiceprezydent Robert Skiba przeprosił osobę, która jest w zainteresowaniu tej konkretnej sprawy, bo to wynika z jego polecenia z jednej strony, a z drugiej z wysokiej kultury osobistej pana Roberta Skiby. Zgadza się z panią Agatą Morgan, która wskazuje na dobro społeczne. Radnych i Prezydenta powinno interesować dobro społeczne całego miasta. Radnym oczywiście naleŝy się rzetelna informacja i jest to poza dyskusją. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe istnieje coś takiego jak dobro społeczne. Ta sprawa została załatwiona. Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe nie chodzi o to, Ŝe Rada jest przeciw powstawaniu przedszkoli, bo jednogłośnie radni za tym zagłosowali i być moŝe zagłosowaliby tak samo wiedząc jaki jest status tej działki. Prosi, aby radni byli informowani o takich sytuacjach. Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe na XLIV (44) sesji radni złoŝyli 8 interpelacji. Odpowiedzi na nie zostały udzielone w terminie. W okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego interpelacje złoŝyli następujący radni: - Jakub Kluziński 2 szt., - Mariusz Fogiel 1 szt., - Pszczoła Jan 12 szt. W dniu dzisiejszym interpelacje złoŝyły następujące osoby: 1. Radny Jan Pszczoła w sprawie zagospodarowania działki przy ul. Witkacego 21, - w sprawie pozwolenia na usunięcie drzew przez firmę Business Park XI, - w sprawie terenu przy ul. Radomskiego, 2. Radny Karol Sońta w sprawie pozwoleń na budowę masztów telefonii komórkowej, 3. Radny Kazimierz Woźniak w sprawie uporządkowania terenu przy rondzie NSZ, 4 Radna Jolanta Korpetta Zych w sprawie remontu ciągu parkowego od ul. Traugutta poprzez ul. Kościuszki do ul. Ks. Sedlaka, - w sprawie wsparcia finansowego Katedry ONMP. 8

9 Zgodnie z 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Jakub Kluziński złoŝył wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją w sprawach: - kostki bazaltowej z ulic w centrum Radomia cz.3 - pozwoleń wjazdu na deptak cz.3 - nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa - wydatków reklamowych w mediach lokalnych - godzin włączania latarni ulicznych cz.2 - regulaminu deszczowego Radny Jakub Kluziński poruszył sprawę: - kostki bazaltowej, - wjazdu na deptak, - nieruchomości Skarbu Państwa i gminy - włączania latarni ulicznych. Przystąpiono do składania zapytań: 1) Radny Krzysztof Gajewski w piątek o godz na ul. Krasickiego spacerował sobie lis. Gdy chciał tą informację zgłosić policji został odesłany do stra- Ŝy miejskiej, gdzie usłyszał, Ŝe lisów jest sporo. Znajomy zoolog stwierdził, Ŝe jeŝeli lis w centrum miasta nie wykazuje oznak strachu, oznacza to, Ŝe jest to zwierze chore. Próbował się dowiedzieć, kto powinien takiego lisa złapać. Okazuje się, Ŝe nie schronisko dla zwierząt, nie słuŝby leśne. Pyta, kto się powinien tym zająć? 2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta Zych: - ul. Mickiewicza dlaczego ta ulica nie jest realizowana? Miała być ona realizowana po oddaniu Galerii Rosa. Na początku tej ulicy są dwie latarnie, które pulsują, co jest bardzo uciąŝliwe dla mieszkańców. Chodniki niektóre są wylane asfaltem, ale juŝ z dziurami, a niektóre są bardzo podziurawione. Miejsca parkingowe naleŝy zrobić więcej miejsc parkingowych. Graffiti na domach Ŝaden właściciel kamienicy nie wyłoŝy środków na jej remont do czasu zainstalowania tam monitoringu. - skrzyŝowanie Traugutta Mickiewicza jest to bardzo kolizyjne skrzyŝowanie, a większość skrzyŝowań w Radomiu nie jest tak kolizyjna. - kiosk przed Urzędem przy ul. śeromskiego osoba prowadząca ten kiosk otrzymała propozycję prowadzenia kiosku przy ul. Focha na okres roku, a tu miała dzierŝawę na 3 lata. Co moŝna zrobić, aby ci ludzie czuli się stabilnie? Prosi, aby nie proponować takich chwilowych rozwiązań. - ul. Malczewskiego krawęŝniki na tej wyremontowanej ulicy są bardzo wysokie, co powoduje, Ŝe samochody nie mogą zjechać z ulicy, gdy jedzie pojazd uprzywilejowany. NaleŜy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. 9

10 3) Radny Mirosław Rejczak remont i rewitalizacja Parku Kościuszki - znajduje się tam Aleja Biskupa Jana Chrapka. UwaŜa, Ŝe tą sprawę trzeba rozwiązać jak najszybciej. Proponuje, aby rewitalizacją zajęła się Miejska Pracownia Urbanistyczna i Ŝeby zostało to zrealizowane w 2009r. - stadion lekkoatletyczny na Broni jest on bardzo potrzebny. Proponuje, aby tą sprawę wpisać do wieloletniego programu inwestycyjnego i Ŝeby on został zmodernizowany w najbliŝszych latach. Jakie są moŝliwości realizacji tego zadania w najbliŝszym czasie? 4) Radny Jakub Kowalski IV Liceum Ogólnokształcące przyszły rok będzie rokiem Tytusa Chałubińskiego. Prosi, aby dokończyć budowę ul. Mariackiej. Ponadto zapytał, czy istnieje moŝliwość zmodernizowania boiska przy tej szkole? 5) Radny Włodzimierz Konecki IV LO popiera przedmówcę. Otoczenie to wymaga uporządkowania, aby moŝna było godnie uświęcić rocznicę urodzin patrona. - budowa masztu telefonii komórkowej przy ul Orkana prosi, aby w przyszłości przy pozwoleniach na budowę uwzględnić dobro społeczne. - ekrany dźwiękochłonne na ul. śółkiewskiego od ul. Chrobrego do Ronda Warszawskiego czy miasto przewiduje ekrany w formie zabudowy roślinnej na os. Michałów? 6) Radna Małgorzata Półbratek IV LO obecna pani dyrektor bardzo duŝo robi, aby ta szkoła dobrze wyglądała. Przez wiele lat za poprzedniej dyrekcji nie działo się nic. Szkoła ma wygląd wczesnego Gierka. Prosi o uwzględnienie próśb radnych, które padły wcześniej. - place zabaw podziękowała za plac zabaw przy ul. Marii Gajl. Prosi o utworzenie takich placów w innych miejscach np.: na Glinicach. - wybrukowanie głównej ulicy wykupionymi przez mieszkańców cegiełkami ul. Piotrkowska w Łodzi jest wybrukowana takimi cegiełkami. Cegiełki te mówią o tym, kto przyczynił się do tego, Ŝe ulica została wyremontowana. Prosi, aby rozwaŝyć moŝliwość przeniesienia tego pomysłu na Radom. - czas pracy sklepów na ul. śeromskiego prosi o wydłuŝenie czasu pracy tych sklepów. 7) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik maszt telefonii komórkowej przy ul. Wyścigowej apeluje o natychmiastowe zatrzymanie budowy masztu telefonii komórkowej przy ul. Wyścigowej. Skrajną nieodpowiedzialnością władz spółdzielni mieszkaniowej jest zamiar stworzenia inwestycji szkodzącej bezpośrednio mieszkańcom zamieszkującym w intensywnej zabudowie. To, co robią władze spółdzielni jest skrajną nieodpowiedzialnością. 10

11 8) Radny Jakub Kluziński składowisko śmieci w mieszkaniu na Idalinie na ul. Mazowieckiej część śmieci udało się juŝ wywieźć, a część jeszcze pozostaje. Problemem mogą być pieniądze, które powinny być przyznane przez Prezydenta w postaci specjalnej dotacji na wywiezienie tych śmieci. Czy uda się do końca usunąć to składowisko śmieci? Jak ta sprawa wygląda obecnie? - korków w Śródmieściu Echo Dnia napisało, Ŝe znikną korki w Śródmieściu po zmodernizowaniu skrzyŝowania Sienkiewicza 25 Czerwca oraz Słowackiego 25 Czerwca. Protestuje przeciwko takim wydatkom w sytuacji, gdy nie ma jeszcze całościowego programu organizacji ruchu w Radomiu. Radny uwaŝa, Ŝe rozwiązanie korków na jednym skrzyŝowaniu nie rozwiąŝe problemu korków w Śródmieściu, bo problem ten przeniesie się na kolejne skrzyŝowania. Apeluje, aby Ŝadnych pieniędzy na ten cel w tej chwili nie przeznaczać, poniewaŝ będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Z jakiego budŝetu mają pójść środki na te skrzyŝowania? Jaki to będzie koszt? - likwidacja pociągu pospiesznego Staszic zostanie on zastąpiony pociągiem przyspieszonym osobowym. Nie jest to rozwiązanie optymalne, bo rozwiąŝe częściowo problemy osób, natomiast nie rozwiąŝe ich w całości. Apeluje, aby Rada, przemyślała wystosowanie jakiegoś stanowiska do władz kolejowych o to, aby przestały degradować Radom jeŝeli chodzi o po łączenia kolejowe. UwaŜa, Ŝe do tej sprawy naleŝy podejść całościowo i prosi Prezydenta, aby równieŝ wystosował taki apel. Jako Rada powinni pomyśleć o upomnieniu się o kwestie radomian dojeŝdŝających pociągami do innych miast. Trzeba o te sprawy walczyć, bo inaczej będziemy dalej przez PKP degradowani. 9) Radny Robert Fiszer schrony przeciwlotnicze od kogo moŝna uzyskać informacje dotyczące tych schronów? Mieszkańcy bloków przy ul. Narutowicza i Jaracza chcą zagospodarować w obrębie swoich bloków podwórko na plac zabaw. Czy takie działanie wymaga jakiś konkretnych zgód i jak to zrobić? Do kogo zaleŝy się zwrócić o informacje na temat tego schronu? - projekt uchwały nt. parku doliny rzeki Kosówki prosi panią mecenas o przygotowanie opinii w tej sprawie na najbliŝsze posiedzenie Komisji. - remont uliczek wokół Rynku prosi, aby zainstalować tam lampy oświetleniowe. - podłączenie budynków na Plantach do miejskiego systemu ciepłowniczego nie otrzymał odpowiedzi na to pytanie, które składał na poprzedniej sesji. Wspólnoty mieszkaniowe są tym zainteresowane i czekają na moŝliwość ich podłączenia do sieci. Na Komisji Gospodarki i Środowiska prezes Radpecu powiedział, Ŝe Radpec moŝe podłączyć budynki do sieci. Prosi o odpowiedź, które budynki nie są podłączone do tej sieci. - ul. Malczewskiego na odcinku od skwerku do Placu Św. Kazimierza nie ma miejsc, gdzie moŝna by zjechać, bo krawęŝniki są wysokie. Prosi o obniŝenie tych krawęŝników. 11

12 - PSP nr 32 szkoła ta znajduje się przy IV LO. RównieŜ nie posiada ona boiska. MoŜna by to boisko wyremontować razem z boiskiem przy IV LO. - BIP prosi o zmianę jego dyŝurów w BIP na czwartek od godz ) Radny Bohdan Karaś Prezydent obiecał radnemu na jednej z ostatnich sesji, Ŝe otrzyma informację jak prezesi spółek komunalnych, zarządy, rady nadzorcze wydają pieniądze na delegacje, podróŝe słuŝbowe i telefony. - wyciszanie hałasu spowodowanego ruchem drogowym według obliczeń radnego, to krzaki, które są sadzone na ul. śółkiewskiego wyciszą ruch gdzieś za lat. 11) Radny Kazimierz Woźniak sklep przy rondzie Warszawskim złoŝył interpelacje w tej sprawie. - ul. Malczewskiego uwaŝa, Ŝe ta ulica nie powinna być dopuszczona do ruchu. JeŜdŜą tamtędy samochody cięŝarowe, pracownicy układają kostkę, chodzą ludzie. Dochodzi tam do scysji między pracownikami a ludźmi. Dziwi się, Ŝe nie zareagowała tam Państwowa Inspekcja Pracy. Ruch powinien tam być wstrzymany. Jaki był termin realizacji tego zadania? Czy terminy zostały dotrzymane? Czy są naliczane jakieś kary? - rondo Kusocińskiego Chrobrego brak tam organizacji ruchu w trakcie robót, brak zabezpieczeń i oznakowania. ZastrzeŜenia budzi jakość wykonywanych tam robót. Prosi o zainteresowanie się tematem. - przystanki autobusowe co roku stawiane są nowe przystanki autobusowe. NaleŜy zastanowić się nad wydzierŝawieniem ich jakiejś firmie reklamowej, która przejmie ochronę nad tymi przystankami i wyznaczy miejsca na naklejanie reklam. Nie moŝe być tak, Ŝe na tych przystankach kaŝdy klei sobie plakaty gdzie chce. - kiosk na ul. Chrobrego przy śaku kiosk ten jest ohydny. Kto wyraził zgodę na postawienie czegoś takiego? - program rewitalizacji firmy ze Śródmieścia chcą składać wnioski o dofinansowanie. Kiedy ten program będzie przedstawiony Radzie Miejskiej? - zatoki na ul. Sienkiewicza nie ma nawet jednej zatoki, gdzie nie rosłaby trawa. NaleŜy wyegzekwować wyczyszczenie tych zatok. 12) Radny Zdzisław Marcinkowski przebudowa ul. Chrobrego czy zostały dotrzymane terminy realizacji? Dlaczego firmy budujące drogi nie mogą pracować na dwie zmiany? Prosi o przyspieszenie prac. - łamanie przepisów przez kierowców przy budynku Rosabudu przy ul. śeromskiego kilkakrotnie podawał straŝy miejskiej informacje o kierowcach łamiących przepisy. Ponadto jest tam monitoring i doskonale widać kto, kiedy i w jaki sposób narusza przepisy. Przeszkody naleŝy ustawić tak, Ŝeby nie moŝna było skracać sobie drogi. 12

13 13) Radny Jan Pszczoła poruszył sprawy: terenu przy ul. Radomskiego, - zagospodarowania działki przy ul. Witkacego 21. W powyŝszych sprawach radny złoŝył interpelacje. 14) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik czy jest moŝliwość, aby koło Galerii Rosa wprowadzić strefę płatnego parkowania? O siódmej rano wszystkie miejsca parkingowe są juŝ zajęte przez urzędników. Osoby, które chcą dojechać do galerii nie mają gdzie zaparkować. 1 - c.d.) Radny Krzysztof Gajewski poinformował, Ŝe zadzwonił do Sanepidu, gdzie powiedziano mu, Ŝe wyłapywanie lisów nie jest sprawą Sanepidu. Został odesłany do weterynarii, gdzie skierowano radnego do lekarza zakaźnika. Lekarz zakaźnik stwierdził, Ŝe to radni powinni ustalić, kto się powinien tym zająć. Lekarz ten poradził równieŝ, Ŝe następnym razem jak radny zobaczy lisa, aby go złapał. Na zadane pytania odpowiedzi udzielili: Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak uwaŝa, Ŝe razem z radnym mogą sprawdzić, komu podlegają te lisy. Myśli, Ŝe trzeba się będzie udać do straŝy łowieckiej, która podlega wojewodzie. Przypomniał, Ŝe radny był przez ostatnie 4 lata Wiceprezydentem odpowiadającym za ten sektor, więc powinien to wiedzieć. Zwierzęta dzikie przychodzą do miast, bo tu łatwiej zdobyć posiłek, wiec raczej moŝna mówić o wzroście zamoŝności w tym mieście niŝ o tym, Ŝe jest coraz gorzej. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: - kostki bazaltowej, - wjazdu samochodów na deptak, - oświetlenia ulicznego, - ul. Sienkiewicza, - kiosku przy Urzędzie Miejskim, - ul. Malczewskiego, - Parku Kościuszki, - stadionu lekkoatletycznego, - boiska sportowego przy IV LO, - placów zabaw, - ronda Sienkiewicza 25 Czerwca i 25 Czerwca Słowackiego, - remontu ul. Chrobrego, - przebudowy rond, - reklam na przystankach autobusowych, 13

14 - lokalnego programu rewitalizacji, - ul. Radomskiego, - strefy płatnego parkowania przy Galerii Rosa. Radny Jakub Kluziński zadał pytanie dotyczące skrzyŝowania Sienkiewicza 25 Czerwca jaki jest szacunkowy koszt tej przebudowy, z jakiego budŝetu to będzie realizowane i czy te pieniądze juŝ są przewidziane? Czy był juŝ przetarg na wykonanie tych robót? Apeluje, aby nie dokonywać przedwczesnej reorganizacji ruchu w tym miejscu nie mając całościowej wizji. Proponowane zmiany odbiera jako kampanię wyborczą. Bzdurą jest, Ŝe znikną korki w Śródmieściu. Te korki przeniosą się na skrzyŝowanie 25 Czerwca śeromskiego, na Kelles Krauza i w inne miejsca. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe odpowiedzi udzieli na piśmie. Jest ogłoszony przetarg ze środków bieŝących. Ma nadzieję, Ŝe w tym roku ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza zostaną przebudowane i poprawi to ruch w centrum. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Ad Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 381, 385 z autopoprawkami. - druk nr 381 z autopoprawką. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną; Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej; Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Uzasadnienie do projektu uchwały wraz ze złoŝoną w formie pisemnej autopoprawką przedstawił Zastępca Skarbnika Sławomir Szlachetka. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zgłosił wniosek o ograniczenie wystąpień radnych do trzech minut. Za wnioskiem głosowało 16 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Wniosek został przyjęty. Czas wypowiedzi radnych został ograniczony do trzech minut. 14

15 Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe nie rozumie stwierdzenia o zwrocie dotacji od wojewody mazowieckiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i zasiłków. Prosi o wyjaśnienie tego. Zapytał, czy od wszystkich instytucji przyjmujemy do utylizacji przeterminowane odczynniki chemiczne i w związku z tym ponosimy koszty? Zarówno w projekcie uchwały jak i w autopoprawce brak jest wniosku Komisji Sportu dotyczącego zł dla Radomiaka. Radny zgłosił poprawkę do tej uchwały polegającą na dopisaniu w rozdziale kwoty zł dla klubu sportowego Radomiak. Radny Mariusz Fogiel zwrócił uwagę, Ŝe w tej uchwale przyjmuje się juŝ przesunięcie pieniędzy na zakup nieruchomości przy ul. Struga, a jeszcze ta uchwała nie jest uchwalona. By móc spokojnie podnieść rękę za tymi zmianami budŝetowymi, lepiej by było najpierw przegłosować tamtą uchwałę. W pkt. 25 jest uwzględniona kwota zł jako zabezpieczenie środków na wykonanie zabezpieczeń w budynku przy ul. Młodzianowskiej, 1905 Roku, Urodzajnej i śeromskiego. Co to za zabezpieczenia? Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili Wiceprezydenci: Robert Skiba, Ryszard Fałek, Anna Kwiecień. Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe prawdą jest, Ŝe miasto teoretycznie zawarło umowę z Radomiakiem na zł, a gdzie jest umowa na zł? Składa autopoprawkę nie na zł, tylko na zł do projektu uchwały na druku nr 381. JeŜeli ta autopoprawka zostanie przegłosowana, to wtedy miasto będzie zobowiązane do tego, aby zawrzeć umowę obiecaną na zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował radnemu, aby przeczytał regulamin, bo autopoprawkę moŝe złoŝyć tylko Prezydent, bo to jest jego projekt uchwały. Mniej populizmu, a więcej rozsądku. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 2 wstrzymujące się) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką Uchwałę nr 400/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008r. - druk nr 385 z autopoprawką. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną w formie pisemnej przedstawił Zastępca Skarbnika Sławomir Szlachetka. 15

16 Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe dzisiaj są dwie uchwały dotyczące zmian w budŝecie na 44 strony, a poprawek jest ponad 80. Nikt nie będzie wstanie przekonać radnego, Ŝe Radom to jedyne miasto w Polsce, które musi z miesiąca na miesiąc przeprowadzać 80 zmian budŝetowych. To powoduje, Ŝe radni nie są wstanie stwierdzić merytorycznie, Ŝe wszystkie zmiany są słuszne. Radny nie wie w jaki sposób moŝe zaprotestować, ale będzie to robił na kaŝdej sesji do znudzenia. Zwrócił uwagę na poprawkę dotyczącą kosztów komunikacji publicznej w wys zł. Zwrócił uwagę na koszty wynikające z objazdów. Przez wiele miesięcy było zamknięte śródmieście Radomia z powodu remontu ul. Reja i ul. Malczewskiego. Objazd wytyczono przez ul. Mireckiego. Jako prezes Stowarzyszenia Kocham Radom wnioskował o to, aby ten objazd poprowadzić ul. Wolność, co przyczyniłoby się do oszczędności około zł. Radnych na Komisji Gospodarki zaskoczyła poprawka dotycząca zdjęcia kwoty zł z przebudowy skrzyŝowania ulic Wierzbickiej Toruńskiej - Wjazdowej. Wydaje się, Ŝe to skrzyŝowanie zostało zakończone w 2006r., czyli ponad 2 lata temu. Skąd się w takim razie w budŝecie znajduje dalej ta kwota? Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe to Przewodniczący powinien nauczyć się Regulaminu Obrad Rady Miejskiej, bo w 53 pkt. 3 jest napisane, kto moŝe zgłaszać autopoprawki do projektów uchwał. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe radny moŝe zgłaszać poprawki. Autopoprawkę moŝe zgłosić wnioskodawca. Prosi, aby radny się doszkolił i douczył, bo wiedzę ma marną. Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe wojewoda z PO nie jest taki zły, bo dał miastu ładne pieniądze. Mimo wylewania pomyj, trzeba podziękować za to, Ŝe to zadanie znalazło uznanie we władzach wojewódzkich. Otrzymaliśmy prawie 6 mln zł i trzeba oddać honor tym, którzy się do tego przyczynili. W projekcie uchwały obcina się pieniądze na zadania inwestycyjne, które najpierw zapisuje się w budŝecie miasta na ten rok i szczycimy się, Ŝe planujemy duŝe wydatki inwestycyjne, a później w ciągu roku okazuje się, Ŝe tnie się te wydatki. Radnemu chodzi o cięcia na łączną kwotę zł z budowy ul. Młodzianowskiej i budowy węzła komunikacyjnego Młodzianowska Czarna. Niestety samymi remontami ulic w tym mieście niewiele poprawi się w zakresie komunikacji. Poprawi się komfort jazdy, natomiast nie zostanie zwiększona przepustowość. JeŜeli nie będą realizowane zadania, o których mówi się od wielu lat, to niewiele zostanie w tym mieście zrobione. Radny dziwi się, Ŝe tnie się wydatki z tych dwóch zadań. JeŜeli chodzi o budowę mieszkań socjalnych, to ogłaszając przetarg na realizację budynków socjalnych i podpisując umowę z wykonawcą nie było wiadomo, Ŝe najpierw trzeba mieć umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a dopiero później moŝna rozpoczynać realizację? Takie tłumaczenie jest nie na poziomie. Ponadto zdejmuje się milion złotych z obwodnicy południowej. 16

17 Czy zakończono wykupy na obwodnicy południowej? Czemu te środki są zdejmowane? JeŜeli chodzi o zł, to nie są to podwyŝki dla radnych, a chodzi tu o wynagrodzenie dla radcy prawnego. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe zgodnie z Regulaminem Obrad poprawki do projektu uchwały mogą być wnoszone tylko w formie pisemnej. Radny Fiszer chciał zgłosić autopoprawkę, a autopoprawkę moŝe zgłosić tylko ta osoba, która przygotowała projekt uchwały. Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe miasto ma wielomilionowy program realizacji mieszkań socjalnych. Czy istnieje moŝliwość zwrotu pieniędzy na budownictwo mieszkań socjalnych juŝ wybudowanych lub w trakcie budowy? W jakiej wysokości te dotacje będą dostępne? Radny Mariusz Fogiel uwaŝa, Ŝe radni powinni głosować za uchwałami w sposób świadomy. Jest przekonany, Ŝe większość radnych nie ma zielonego pojęcia nad czym będą głosować. Prosi, aby umoŝliwić radnym świadome głosowanie. Radny chętnie usłyszałby odpowiedź na pytanie zadane przy poprzednim projekcie dotyczące zabezpieczeń budynków. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe radni nie są wstanie w sposób świadomy zajmować się finansami miasta, bo czas na przygotowanie jest bliski zeru. Co się dzieje ze skrzyŝowaniem Wierzbicka Wjazdowa? Ponadto poinformował, Ŝe minister zdrowia Ewa Kopacz dofinansowała 5,9 mln zł szpital. Załatwi to wiele problemów szpitala. Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka, dyrektor MZDiK Marek CzyŜ oraz dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 4 wstrzymujące się) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką Uchwałę nr 401/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008r. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 386. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe ta uchwała musi uzyskać bezwzględną większość, a na poprzedniej sesji, gdy przyjmowano zł nie uzyskała wymaganej większości, bo było 13 za, dlatego ten projekt uchwały wraca z powrotem na sesję, ale na zł, bo pani Skarbnik stwierdziła, Ŝe nie ma potrzeby więcej. 17

18 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Krystyna Dadej. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz Radny Kazimierz Woźniak w imieniu Klubu Radomianie Razem stwierdził, Ŝe w większości poprą projekt uchwały, chociaŝ w trakcie rozmów padł wniosek, aby poczekać jeszcze z miesiąc czasu, a wtedy nie będzie to zł, a Rozumiejąc potrzeby tego budŝetu będą chcieli poprzeć ten projekt uchwały. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę nr 402/2008 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia kredytu długoterminowego w kwocie zł na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2008r. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 377. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek. Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe zwrócenia uwagi wymaga przebudowa drogi krajowej nr 9, czyli ulic: śółkiewskiego, Wojska Polskiego, Słowackiego. Okazało się, Ŝe wartość tego zadania rośnie z kwoty około 110 mln zł do kwoty ponad 180 mln. Jest to dosyć znacząca zmiana. Jest ona podobno spowodowana urealnieniem kosztów robót budowlanych i innych, ale naleŝy przypomnieć, Ŝe wieloletni plan inwestycyjny był uchwalany zaledwie kilka miesięcy temu, więc skąd aŝ takie niedoszacowanie tej kwoty? Odpowiedzi na to pytanie udzielił dyrektor Eugeniusz Kaczmarek. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe nie zdawali sobie sprawy jakie są to koszty. Dopóki nie było kosztorysów nie byli wstanie dokładnie tego wyszacować. Dzisiaj jest juŝ pełna dokumentacja. 10 listopada będzie złoŝona dokumentacja na konkurs do ministerstwa infrastruktury i są teraz 18

19 świadomi dokładnej kwoty. Radny Jakub Kluziński poinformował, Ŝe uczestniczy we wszystkich pracach Komisji Gospodarki i o tych wiaduktach była mowa od początku i było uzasadnienie, Ŝe ta droga będzie kosztować 110 mln. Była równieŝ mowa, Ŝe wiadukty trzeba rozebrać i zbudować od nowa, aby zmieściły się tam przystanki kolejowe. Prosi, aby nie zostawały tu niedopowiedzenia. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz zapytał, czy są jakieś zastrzeŝenia co do kwoty? Za jakie pieniądze ta droga zostanie wybudowana teŝ nie wiadomo. Będzie to wiadomo po przetargu. Na początku trzeba złoŝyć kwity na konkurs. Aby złoŝyć ta dokumentację musi być to zapisane w WPI. Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe w planach wydatków środków własnych większe środki przeznacza się w 2010r. Radny uwaŝa, Ŝe Rada powinna określać pewną waŝność zadań. Z wymienionych zadań ul. śółkiewskiego byłaby jednak priorytetem. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 1 wstrzymujący się) podjęła Uchwałę nr 403/2008 zmieniającą Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 356/2008 z dnia r. i 373/2008 z dnia r. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 375. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Infrastruktury ElŜbieta Fiołna Bulira. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną. Radny Waldemar Kordziński stwierdził, Ŝe w uzasadnieniu brakuje kilku spraw. PodwyŜka cen biletów ma za zadanie dostarczenie takich przychodów MZDiK aby pokryć koszty związane z zabezpieczeniem komunikacji miejskiej w Radomiu. W tym uzasadnieniu brakuje projekcji kosztów i projekcji niedoboru kosztów. Jedynym konkretnym uzasadnieniem wprowadzenia tej podwyŝki jest stwierdzenie, Ŝe ceny obowiązują od 2003r. Propozycję tej uchwały radny odbiera jako propozycję zabezpieczenia przede wszystkim środków dla MZDiK na zabezpieczenie środków na pokrycie środków transportu i pośrednio dostarcze- 19

20 nie środków pienięŝnych miejskiej spółce MPK. W jaki sposób podwyŝka cen biletów wpłynie na to, Ŝe więcej pieniędzy trafi do MPK? Nie pokazano jak się układają koszty. W jaki sposób te pieniądze mają być przekazane MPK? Radny Krzysztof Gajewski słyszał, Ŝe w MPK ma niŝszą stawkę za wozokilometr niŝ konkurencja. Jak to jest moŝliwe, Ŝe konkurencja wygrywa przetargi za wyŝszą stawkę, a MPK je przegrywa? Radny Jakub Kluziński podkreślił, Ŝe system komunikacji publicznej w Radomiu naleŝy do jednego z najlepszych w kraju. Charakteryzuje się jednym z lepszych wskaźników przewiezionych pasaŝerów na wozokilometr. Mamy jeden z najnowocześniejszych taborów. System jest w miarę konkurencyjny. Jest stosunkowo niski wskaźnik wozokilometra. Od momentu wprowadzenia konkurencyjności pasaŝerowie mają moŝliwość odczuć poprawę jakości. Autobusy jeŝdŝą bardziej punktualnie, kierowcy są elegancko ubrani, nie ma przypadków przycinania pasaŝerów w drzwiach itd. Dodatkowym plusem jest stosunkowo niski wskaźnik procentowy dopłat do komunikacji publicznej. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe nigdzie w Polsce i nigdzie na świecie komunikacja miejska nie jest w stu procentach samofinansująca się. Faktem jest, Ŝe od ośmiu lat nie wzrastały ceny biletów, gdy w międzyczasie wzrosły ceny paliwa i koszty utrzymania. Cena biletu jednorazowego w wysokości 1,8 zł jest jedną z najniŝszych w Polsce. Rodzi się pytanie, czy proponowane zmiany są słuszne? Radnemu wydaje się, Ŝe obrany co do zasady kierunek jest słuszny, czyli podwyŝsza się cenę biletu jednorazowego nie podwyŝszając aŝ tak bardzo ceny biletu okresowego, aby zachęcić mieszkańców regularnie korzystających z komunikacji do wybierania biletów okresowych. Radny zgłosił poprawkę warunkującą poparcie dla projektu uchwały, która nie została przyjęta polegającą na tym, aby cena biletu jednorazowego wynosiła 2 zł, a cena biletu ulgowego 1 zł. Cena ta pomogłaby w promowaniu komunikacji publicznej. Pojawiały się propozycje wprowadzenia biletu czasowego (na kilka minut), co byłoby ułatwieniem dla osób, które chcą się przemieścić zmieniając środek lokomocji. MPK jako potencjalny problem w tej chwili generuje straty operacyjne. Jak to jest, Ŝe prywatnemu jednak opłaca się jeździć taniej? DuŜe pole do popisu jest w rozkładach jazdy. Kolejną kwestią są autobusy na gaz. MPK kupuje autobusy zasilane gazem ziemnym. Stacja paliw nie jest własnością MPK, tylko Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. NaleŜałoby rozwaŝyć przy kolejnych przetargach wprowadzanie warunków dla prywatnych przewoźników, aby oferowali autobusy zasilane gazem ziemnym. Radny zgłosił w imieniu grupy radnych wniosek, aby bilet normalny kosztował 2 zł, a ulgowy 1 zł. Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe do plusów naleŝy dodać, Ŝe z 48 róŝnych rodzajów biletów zmniejszyło się do 36, czyli następuje uporządkowanie tego systemu. Czy to porządkowanie będzie ukoronowane wprowadzeniem miejskiej 20

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIV/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej Sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ XIV/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej Sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ XIV/11 z XIV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010-2014 w dniu 12 września 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Do punktu 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo