Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał przybyłych na dzisiejszą sesję niepełnosprawnych sportowców, którzy uczestniczyli w paraolimpiadzie w Pekinie. Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (22 za). Zaproponowano następujące zmiany w porządku obrad: - Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 384 w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Sportu i Turystyki, która wydała opinię pozytywną. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (21 za) w punkcie Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 385 w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). 1

2 Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (22 za) w punkcie Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 386 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia kredytu długoterminowego w kwocie zł na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2008r. (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosowania. Projekt został wprowadzony do porządku w punkcie Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Wójcika o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 387 w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia (podlega przegłosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 15 za). Przewodniczący poinformował, Ŝe zmiana dotyczy uŝycia herbu miasta Radomia przez radnych Rady Miejskiej w Radomiu, radnych sejmiku województwa mazowieckiego z okręgu radomskiego oraz parlamentarzystów z okręgu radomskiego. Projekt uchwały został wprowadzony jednogłośnie (22 za) w punkcie Porządek sesji: 1. Uhonorowanie uczestników Paraolimpiady - Pekin 2008 z regionu radomskiego. 2. Przyjęcie protokółu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008r. druki nr: 381, 385, 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę zł druk nr 386, 2

3 3) zmiany Uchwały Nr 244/2007 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata druk nr 377, 4) ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej druk nr 375, 5) określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagaŝu środkami komunikacji miejskiej druk nr 376, 6) gospodarowania nieruchomościami druk nr 380, 382, 383, 7) utworzenia Placówki Rodzinnej nr 11 druk nr 374, 8) zmiany podziału środków z PFRON na realizację zadań przez powiat w 2008r. druk nr 379, 9) zmiany nazwy ulicy druk nr 378, 10) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym druk nr 384, 11) zmiany Statutu Miasta Radomia druk nr Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej. 7. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 8. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 9. Sprawy róŝne i wolne wnioski: 1) informacja nt. projektów unijnych Gminy Miasta Radomia, 2) informacja nt. inwestycji Słoneczne Centrum, 3) informacja o złoŝonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok. Ad. 1. Uhonorowanie uczestników Paraolimpiady - Pekin 2008 z regionu radomskiego. Pan Marcin AwiŜeń złoty medalista w biegu na 800 m na Paraolimpiadzie Pekin 2008 zaprezentował film ze swojego występu na igrzyskach. Następnie Rady Miejskiej i Prezydent Miasta wręczyli mu nagrody. Pani Justyna Kozdryk srebrna medalistka w wyciskaniu cięŝarów leŝąc, w kategorii do 44 kg na Paraolimpiadzie Pekin 2008 równieŝ od Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta otrzymała nagrody. Pani Alicja Fiodorow srebrna medalistka w biegu na 200 m oraz brązowa medalistka biegu na 100m - zaprezentowała film ze swojego występu na paraolimpiadzie. RównieŜ otrzymała nagrody. Nagrody od Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta otrzymali równieŝ uczestniczy Paraolimpiady Pekin 2008: Mariusz Tubielewicz, Mirosław Kowalski, Seba- 3

4 stian Powroźniak; trenerzy: Jacek Szczygieł, Mirosław Malec oraz Prezes Start Radom - Adam Borczuch. Pan Jacek Szczygieł podziękował za zaproszenie i nagrody. Stwierdził, Ŝe przez dłuŝszy okres czasu sport niepełnosprawnych był traktowany z lekkim przymruŝeniem oka jako niewinna zabawa grupy fanatyków, którzy chcą się pobawić. Od kilku lat jest to sport naprawdę profesjonalny, gdzie zawodnicy trenują w systemie ludzi zdrowych. Miło, Ŝe władze Radomia potrafiły docenić ten wysiłek. Obecnie Radom stał się liderem w Polsce jeŝeli chodzi o system nagradzania i premiowania zawodników w sporcie osób niepełnosprawnych. Obiecał, Ŝe postarają się, aby na kolejnych imprezach nie było gorzej jak na ostatnich igrzyskach paraolimpijskich czy mistrzostwach świata. Postarają się, aby o Radomiu było stosunkowo głośno. Przynajmniej w ten sposób odwdzięczą się za środki przeznaczone na pomoc dla zawodników. Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak poinformował, Ŝe dzisiaj Rada Miejska zajmie się pracami nad bardzo złoŝonym systemem wspomagania sportu w Radomiu. Zadaniem Prezydenta jest to, aby stworzyć system w miarę spójny i przejrzysty, który przez długie lata zapisze się w Radomiu. Ma świadomość, Ŝe pieniędzy nigdy nie będzie tak wiele jakby sobie Ŝyczono, ale to wynika z mnóstwa ograniczeń przede wszystkim finansowych. Podziękował całemu środowisku sportu niepełnosprawnego w Radomiu. Pan Marcin AwiŜeń podziękował w imieniu zawodników za kolejne miłe chwile, które doprowadzają do bicia serca. Poprosił, aby mógł otrzymać koszulkę z logiem Radomia, aby ludzie wiedzieli kogo reprezentuje. Wiceprezydent Miasta Ryszard Fałek przyłączył się do Ŝyczeń. Gratulacje składał w trakcie powitania na lotnisku. Podkreślił, Ŝe na 30 medali na paraolimpiadzie 4 zdobył Radom, a jest to 1/7, czyli 14% zdobytych dla całej Polski. Gdyby nie kilkunastoletni zapał pana prezesa Borczucha, który konsekwentnie działa w tym środowisku, nie byłoby tych trenerów i zawodników. Podkreślił rolę prezesa. Dzisiaj jest to ośrodek wzorowo funkcjonujący. Poseł na Sejm Krzysztof Sońta przyłączył się do gratulacji. Podziękował za to, jakimi są pięknymi ambasadorami naszego miasta i regionu. Jak cięŝka jest to praca zdaje sobie sprawę kaŝdy, kto podejmuje się trudu bycia sportowcem. Obecnie zacierają się granice między sportem ludzi pełnosprawnych a niepełnosprawnych przede wszystkim ze względu na wynik. Docenienie dzisiejszych gości przez władze miasta Radomia jest początkiem drogi do kolejnej paraolimpiady. 4

5 Przewodniczący Dariusz Wójcik podziękował za przybycie zawodnikom, trenerom i działaczom i ogłosił 5 minut przerwy do godz Ad. 2. Przyjęcie protokółu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Protokół był wyłoŝony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Nie zgłoszono do niego Ŝadnych uwag. Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu r. został przyjęty jednogłośnie (27 za). Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jego treść została dołączona do materiałów z sesji. Radny Robert Fiszer poruszył sprawę uchwały nr 384/2008 w sprawie: odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia umowy dzierŝawy gruntu połoŝonego w Radomiu przy ul. Gołębiowskiej oznaczonego jako działka o numerze 39/4 o powierzchni m 2 na okres dziesięciu lat sprawa ta była głośno komentowana w mediach. Była takŝe przedstawiana na Komisji Gospodarki. Poprosił panią dyrektor o wyjaśnienie jak wygląda ta sytuacja. Radny Kazimierz Woźniak równieŝ poruszył sprawę uchwały nr 384/2008 w sposobie realizacji jest zapisane, Ŝe na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz gruntów do dzierŝawy. Z prowadzonych dyskusji w mediach i na Komisji wiadomo, Ŝe trwają rozmowy na temat odstąpienia od tej dzierŝawy na potrzeby przedszkola. Radny chciałby usłyszeć jednoznaczną deklarację, czy ta uchwała będzie realizowana, czy odstępuje się od jej realizacji. Poruszył takŝe sprawę uchwały nr 382/2008 w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia kredytu długoterminowego w kwocie ,- zł. na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2008r. w sposobie realizacji jest zapisane, Ŝe jest w trakcie realizacji. Z tego, co radni dowiedzieli się na posiedzeniu Komisji, to uchwała ta ma wadę prawną w związku z tym nie ma mocy prawnej. UwaŜa, Ŝe taki zapis jest nie do przyjęcia. Radny Jakub Kluziński prosi o wyjaśnienie sprawy dotyczącej ul. Gołębiowskiej. Nie ma wątpliwości, Ŝe miasto nie miało prawa wypowiedzenia tej umowy w takim trybie, w jakim próbowało to zrobić. Jak to się stało, Ŝe przeszło to sito prawników i Ŝe taka sytuacja w ogóle zaistniała? Jak to się stało, Ŝe Rada 5

6 Miejska nie została poinformowana o istotnych okolicznościach tej sytuacji przed głosowaniem? Radni byli oskarŝani o to, Ŝe nie zweryfikowali wszystkich istotnych okoliczności. Radny spotkał się z panem PoŜyczką, który pokazał mu list. List ten był suchy, lakoniczny moŝna powiedzieć bezczelny. Sprawa ta niweczy pozytywny wizerunek miasta. Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka poinformowała, Ŝe pan PoŜyczka napisał pismo do Urzędu, który był zainteresowany dzierŝawą części tej nieruchomości około 1000 m 2. W podaniu napisał, Ŝe przeznaczenie tej działki polegać będzie na ekspozycji krzewów ozdobnych w pojemnikach. Dyrektorka przedstawiła procedurę wydzierŝawiania tej działki. Zanim uchwała o dzierŝawie działki pod przedszkole została przedstawiona Radzie Miejskiej, pan PoŜyczka został poinformowany, iŝ zajdzie konieczność usunięcia się z tego gruntu. Pracownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami przeprowadził rozmowę z Ŝoną pana PoŜyczki 22.09, czyli tydzień przed sesją Rady. Była tylko taka prośba Ŝeby odstąpienie nie było w trybie nagłym, więc przygotowane odstąpienie nie zostało wysłane przed sesją Rady Miejskiej, tylko poczekano z tym wnioskiem do momentu uchwalenia uchwały. Uchwała była podjęta 29 września. Po tym terminie zgłosił się pracownik Urzędu Miejskiego kuzyn pana PoŜyczki z prośbą o jeszcze chwilowe wstrzymanie i wypowiedzenie nie zostało wysłane zaraz po sesji. Zostało ono wysłane 9 października. Po tym ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej, Ŝe pan PoŜyczka jest zaskoczony tą całą sytuacją i nie posiadał takowej informacji wcześniej. Pani dyrektor udzielając wywiadu stwierdziła, Ŝe nie jest w stanie tego udowodnić, ale jest jednak w stanie to zrobić, bo jest biling 6-minutowy z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej na tę okoliczność. Zainteresowany spotkał się z panem Prezydentem Skibą niestety juŝ po publikacji prasowej. Pani dyrektor omówiła równieŝ procedurę odstąpienia od umowy. Prezentując uchwałę o dziesięcioletniej dzierŝawie nie było symptomów świadczących o tym, Ŝe mogą być jakiekolwiek problemy z tą umową dzierŝawy. Pan ten został poinformowany przed sesją Rady Miejskiej i przyjął ten fakt do wiadomości, złoŝył oświadczenie, Ŝe w krótkim terminie usunie się z tego gruntu. Nie było powodów, aby przewidywać, Ŝe cokolwiek moŝe się wydarzyć po drodze. Natomiast, jeśli rzeczywiście ten pan czuł się niedoinformowany w tej sprawie, to nie rozumie dlaczego pierwszych swoich kroków nie skierował do pana Prezydenta i nie próbował wyjaśnić u źródła tych informacji. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe pytanie jest dlaczego radni na Komisji Gospodarki nie zostali poinformowani, Ŝe taka sytuacja jest? Radni zostali wprowadzeni w błąd, bo część z nich mogłaby wtedy zagłosować inaczej, a tak głosowali nie mając świadomości, jaki jest stan prawny tej działki. 6

7 Dyrektor Małgorzata Pracka stwierdziła, Ŝe nie uznała tego faktu za fakt istotny z racji uzgodnień dokonanych przed podjęciem uchwały. Ponadto kaŝda działka, która jest prezentowana na sesji ma swoje szczególne uwarunkowania i historię. Ta teŝ taką posiadała. Oprócz umowy dzierŝawy takimi szczególnymi uwarunkowaniami były chociaŝby ograniczenia w postaci rur Radpecu. O tę działkę wnioskowało równieŝ znane radomskie stowarzyszenie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka poinformował, Ŝe na jego dyŝur przyszedł ten pan z konkretnymi pretensjami. Twierdzi on, Ŝe w ogóle nie rozmawiał z urzędnikami na ten temat, a o tym, Ŝe ta działka została wydzierŝawiona dowiedział się z gazet. W związku z powyŝszym odpowiedź pani dyrektor mija się z tym, co zainteresowany bezpośrednio mówił na ten temat. Odpowiedzi pani dyrektor i zainteresowanego mijają się ze sobą. Wiceprzewodniczący jest bliŝszy uwierzyć temu człowiekowi niŝ pani dyrektor. W kaŝdej administracji są dziury. Taka dziura mogła się równieŝ trafić u pani dyrektor, chyba, Ŝe świadomie wprowadziła radnych w błąd. Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe na posiedzenie Komisji Gospodarki i Środowiska ten pan został zaproszony. Była równieŝ pani dyrektor Pracka. Ten pan przyznał się do tego, Ŝe rzeczywiście był jakiś telefon z Urzędu, a rozmowa była z jego Ŝoną. Na Komisji sprawa stanęła w ten sposób, Ŝe ten pan miał się zgłosić do Prezydenta celem uzgodnienia stanowisk i podjęcia decyzji. Radna Agata Morgan stwierdziła, Ŝe nie bardzo rozumie przyczyny tej dyskusji. Czy intencją Rady jest zmiana wcześniejszej decyzji, czy teŝ Rada uwaŝa, Ŝe budowa przedszkola jest na tyle waŝna, Ŝe postarają się jakoś dojść do porozumienia z panem PoŜyczką? Radny Bohdan Karaś stwierdził, Ŝe przeczytał w gazecie, Ŝe przełoŝony pani Prackiej pan Wiceprezydent Robert Skiba przyznał się do błędu i za niego przeprosił i to jest normalne, Ŝe urzędnik ma prawo popełniać błędy. Natomiast podwładna pana Prezydenta wychodzi na mównicę z kosmicznymi tłumaczeniami, których radny zupełnie nie rozumie. Stało się coś, co moŝe podwaŝyć zaufanie obywatela do władzy, do pana Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka, do radnych. Radni spotkali się z krytyką, Ŝe nie wiedzą, co głosują. Skąd radny ma to wiedzieć, jeŝeli dyrektor wydziału czy słuŝby za to odpowiedzialne nie przygotują w naleŝyty sposób materiału? Stała się rzecz naganna. Radny jest dziesiąty rok radnym i z czymś takim się nie spotkał i oby się nie spotkał. Wiceprezydent Miasta Robert Skiba potwierdził, Ŝe przeprosił tego pana. Ten pan faktycznie podpisał taką klauzulę, w wyniku, której był gotów wycofać się nawet w ciągu czterech dni z tego interesu. Nie pamiętał o rozmowie telefonicznej, która trwała ponad 6 minut. Wiceprezydent nie znał wcześniej tych faktów 7

8 mimo to podtrzymał swoje przeprosiny. Natomiast wokół tej sprawy jest duŝo więcej niejasności: kto chodził w imieniu tego pana. Jest podpisane porozumienie, którego szczegóły moŝe przedstawić pani Pracka. Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak cieszy się, Ŝe pan Wiceprezydent Robert Skiba przeprosił osobę, która jest w zainteresowaniu tej konkretnej sprawy, bo to wynika z jego polecenia z jednej strony, a z drugiej z wysokiej kultury osobistej pana Roberta Skiby. Zgadza się z panią Agatą Morgan, która wskazuje na dobro społeczne. Radnych i Prezydenta powinno interesować dobro społeczne całego miasta. Radnym oczywiście naleŝy się rzetelna informacja i jest to poza dyskusją. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe istnieje coś takiego jak dobro społeczne. Ta sprawa została załatwiona. Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe nie chodzi o to, Ŝe Rada jest przeciw powstawaniu przedszkoli, bo jednogłośnie radni za tym zagłosowali i być moŝe zagłosowaliby tak samo wiedząc jaki jest status tej działki. Prosi, aby radni byli informowani o takich sytuacjach. Ad. 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe na XLIV (44) sesji radni złoŝyli 8 interpelacji. Odpowiedzi na nie zostały udzielone w terminie. W okresie od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego interpelacje złoŝyli następujący radni: - Jakub Kluziński 2 szt., - Mariusz Fogiel 1 szt., - Pszczoła Jan 12 szt. W dniu dzisiejszym interpelacje złoŝyły następujące osoby: 1. Radny Jan Pszczoła w sprawie zagospodarowania działki przy ul. Witkacego 21, - w sprawie pozwolenia na usunięcie drzew przez firmę Business Park XI, - w sprawie terenu przy ul. Radomskiego, 2. Radny Karol Sońta w sprawie pozwoleń na budowę masztów telefonii komórkowej, 3. Radny Kazimierz Woźniak w sprawie uporządkowania terenu przy rondzie NSZ, 4 Radna Jolanta Korpetta Zych w sprawie remontu ciągu parkowego od ul. Traugutta poprzez ul. Kościuszki do ul. Ks. Sedlaka, - w sprawie wsparcia finansowego Katedry ONMP. 8

9 Zgodnie z 56 ust. 4 Regulaminu Obrad Rady Miejskiej radny Jakub Kluziński złoŝył wniosek o odczytanie interpelacji i odpowiedzi na nie w terminie 7 dni przed sesją w sprawach: - kostki bazaltowej z ulic w centrum Radomia cz.3 - pozwoleń wjazdu na deptak cz.3 - nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa - wydatków reklamowych w mediach lokalnych - godzin włączania latarni ulicznych cz.2 - regulaminu deszczowego Radny Jakub Kluziński poruszył sprawę: - kostki bazaltowej, - wjazdu na deptak, - nieruchomości Skarbu Państwa i gminy - włączania latarni ulicznych. Przystąpiono do składania zapytań: 1) Radny Krzysztof Gajewski w piątek o godz na ul. Krasickiego spacerował sobie lis. Gdy chciał tą informację zgłosić policji został odesłany do stra- Ŝy miejskiej, gdzie usłyszał, Ŝe lisów jest sporo. Znajomy zoolog stwierdził, Ŝe jeŝeli lis w centrum miasta nie wykazuje oznak strachu, oznacza to, Ŝe jest to zwierze chore. Próbował się dowiedzieć, kto powinien takiego lisa złapać. Okazuje się, Ŝe nie schronisko dla zwierząt, nie słuŝby leśne. Pyta, kto się powinien tym zająć? 2) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta Zych: - ul. Mickiewicza dlaczego ta ulica nie jest realizowana? Miała być ona realizowana po oddaniu Galerii Rosa. Na początku tej ulicy są dwie latarnie, które pulsują, co jest bardzo uciąŝliwe dla mieszkańców. Chodniki niektóre są wylane asfaltem, ale juŝ z dziurami, a niektóre są bardzo podziurawione. Miejsca parkingowe naleŝy zrobić więcej miejsc parkingowych. Graffiti na domach Ŝaden właściciel kamienicy nie wyłoŝy środków na jej remont do czasu zainstalowania tam monitoringu. - skrzyŝowanie Traugutta Mickiewicza jest to bardzo kolizyjne skrzyŝowanie, a większość skrzyŝowań w Radomiu nie jest tak kolizyjna. - kiosk przed Urzędem przy ul. śeromskiego osoba prowadząca ten kiosk otrzymała propozycję prowadzenia kiosku przy ul. Focha na okres roku, a tu miała dzierŝawę na 3 lata. Co moŝna zrobić, aby ci ludzie czuli się stabilnie? Prosi, aby nie proponować takich chwilowych rozwiązań. - ul. Malczewskiego krawęŝniki na tej wyremontowanej ulicy są bardzo wysokie, co powoduje, Ŝe samochody nie mogą zjechać z ulicy, gdy jedzie pojazd uprzywilejowany. NaleŜy zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. 9

10 3) Radny Mirosław Rejczak remont i rewitalizacja Parku Kościuszki - znajduje się tam Aleja Biskupa Jana Chrapka. UwaŜa, Ŝe tą sprawę trzeba rozwiązać jak najszybciej. Proponuje, aby rewitalizacją zajęła się Miejska Pracownia Urbanistyczna i Ŝeby zostało to zrealizowane w 2009r. - stadion lekkoatletyczny na Broni jest on bardzo potrzebny. Proponuje, aby tą sprawę wpisać do wieloletniego programu inwestycyjnego i Ŝeby on został zmodernizowany w najbliŝszych latach. Jakie są moŝliwości realizacji tego zadania w najbliŝszym czasie? 4) Radny Jakub Kowalski IV Liceum Ogólnokształcące przyszły rok będzie rokiem Tytusa Chałubińskiego. Prosi, aby dokończyć budowę ul. Mariackiej. Ponadto zapytał, czy istnieje moŝliwość zmodernizowania boiska przy tej szkole? 5) Radny Włodzimierz Konecki IV LO popiera przedmówcę. Otoczenie to wymaga uporządkowania, aby moŝna było godnie uświęcić rocznicę urodzin patrona. - budowa masztu telefonii komórkowej przy ul Orkana prosi, aby w przyszłości przy pozwoleniach na budowę uwzględnić dobro społeczne. - ekrany dźwiękochłonne na ul. śółkiewskiego od ul. Chrobrego do Ronda Warszawskiego czy miasto przewiduje ekrany w formie zabudowy roślinnej na os. Michałów? 6) Radna Małgorzata Półbratek IV LO obecna pani dyrektor bardzo duŝo robi, aby ta szkoła dobrze wyglądała. Przez wiele lat za poprzedniej dyrekcji nie działo się nic. Szkoła ma wygląd wczesnego Gierka. Prosi o uwzględnienie próśb radnych, które padły wcześniej. - place zabaw podziękowała za plac zabaw przy ul. Marii Gajl. Prosi o utworzenie takich placów w innych miejscach np.: na Glinicach. - wybrukowanie głównej ulicy wykupionymi przez mieszkańców cegiełkami ul. Piotrkowska w Łodzi jest wybrukowana takimi cegiełkami. Cegiełki te mówią o tym, kto przyczynił się do tego, Ŝe ulica została wyremontowana. Prosi, aby rozwaŝyć moŝliwość przeniesienia tego pomysłu na Radom. - czas pracy sklepów na ul. śeromskiego prosi o wydłuŝenie czasu pracy tych sklepów. 7) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik maszt telefonii komórkowej przy ul. Wyścigowej apeluje o natychmiastowe zatrzymanie budowy masztu telefonii komórkowej przy ul. Wyścigowej. Skrajną nieodpowiedzialnością władz spółdzielni mieszkaniowej jest zamiar stworzenia inwestycji szkodzącej bezpośrednio mieszkańcom zamieszkującym w intensywnej zabudowie. To, co robią władze spółdzielni jest skrajną nieodpowiedzialnością. 10

11 8) Radny Jakub Kluziński składowisko śmieci w mieszkaniu na Idalinie na ul. Mazowieckiej część śmieci udało się juŝ wywieźć, a część jeszcze pozostaje. Problemem mogą być pieniądze, które powinny być przyznane przez Prezydenta w postaci specjalnej dotacji na wywiezienie tych śmieci. Czy uda się do końca usunąć to składowisko śmieci? Jak ta sprawa wygląda obecnie? - korków w Śródmieściu Echo Dnia napisało, Ŝe znikną korki w Śródmieściu po zmodernizowaniu skrzyŝowania Sienkiewicza 25 Czerwca oraz Słowackiego 25 Czerwca. Protestuje przeciwko takim wydatkom w sytuacji, gdy nie ma jeszcze całościowego programu organizacji ruchu w Radomiu. Radny uwaŝa, Ŝe rozwiązanie korków na jednym skrzyŝowaniu nie rozwiąŝe problemu korków w Śródmieściu, bo problem ten przeniesie się na kolejne skrzyŝowania. Apeluje, aby Ŝadnych pieniędzy na ten cel w tej chwili nie przeznaczać, poniewaŝ będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Z jakiego budŝetu mają pójść środki na te skrzyŝowania? Jaki to będzie koszt? - likwidacja pociągu pospiesznego Staszic zostanie on zastąpiony pociągiem przyspieszonym osobowym. Nie jest to rozwiązanie optymalne, bo rozwiąŝe częściowo problemy osób, natomiast nie rozwiąŝe ich w całości. Apeluje, aby Rada, przemyślała wystosowanie jakiegoś stanowiska do władz kolejowych o to, aby przestały degradować Radom jeŝeli chodzi o po łączenia kolejowe. UwaŜa, Ŝe do tej sprawy naleŝy podejść całościowo i prosi Prezydenta, aby równieŝ wystosował taki apel. Jako Rada powinni pomyśleć o upomnieniu się o kwestie radomian dojeŝdŝających pociągami do innych miast. Trzeba o te sprawy walczyć, bo inaczej będziemy dalej przez PKP degradowani. 9) Radny Robert Fiszer schrony przeciwlotnicze od kogo moŝna uzyskać informacje dotyczące tych schronów? Mieszkańcy bloków przy ul. Narutowicza i Jaracza chcą zagospodarować w obrębie swoich bloków podwórko na plac zabaw. Czy takie działanie wymaga jakiś konkretnych zgód i jak to zrobić? Do kogo zaleŝy się zwrócić o informacje na temat tego schronu? - projekt uchwały nt. parku doliny rzeki Kosówki prosi panią mecenas o przygotowanie opinii w tej sprawie na najbliŝsze posiedzenie Komisji. - remont uliczek wokół Rynku prosi, aby zainstalować tam lampy oświetleniowe. - podłączenie budynków na Plantach do miejskiego systemu ciepłowniczego nie otrzymał odpowiedzi na to pytanie, które składał na poprzedniej sesji. Wspólnoty mieszkaniowe są tym zainteresowane i czekają na moŝliwość ich podłączenia do sieci. Na Komisji Gospodarki i Środowiska prezes Radpecu powiedział, Ŝe Radpec moŝe podłączyć budynki do sieci. Prosi o odpowiedź, które budynki nie są podłączone do tej sieci. - ul. Malczewskiego na odcinku od skwerku do Placu Św. Kazimierza nie ma miejsc, gdzie moŝna by zjechać, bo krawęŝniki są wysokie. Prosi o obniŝenie tych krawęŝników. 11

12 - PSP nr 32 szkoła ta znajduje się przy IV LO. RównieŜ nie posiada ona boiska. MoŜna by to boisko wyremontować razem z boiskiem przy IV LO. - BIP prosi o zmianę jego dyŝurów w BIP na czwartek od godz ) Radny Bohdan Karaś Prezydent obiecał radnemu na jednej z ostatnich sesji, Ŝe otrzyma informację jak prezesi spółek komunalnych, zarządy, rady nadzorcze wydają pieniądze na delegacje, podróŝe słuŝbowe i telefony. - wyciszanie hałasu spowodowanego ruchem drogowym według obliczeń radnego, to krzaki, które są sadzone na ul. śółkiewskiego wyciszą ruch gdzieś za lat. 11) Radny Kazimierz Woźniak sklep przy rondzie Warszawskim złoŝył interpelacje w tej sprawie. - ul. Malczewskiego uwaŝa, Ŝe ta ulica nie powinna być dopuszczona do ruchu. JeŜdŜą tamtędy samochody cięŝarowe, pracownicy układają kostkę, chodzą ludzie. Dochodzi tam do scysji między pracownikami a ludźmi. Dziwi się, Ŝe nie zareagowała tam Państwowa Inspekcja Pracy. Ruch powinien tam być wstrzymany. Jaki był termin realizacji tego zadania? Czy terminy zostały dotrzymane? Czy są naliczane jakieś kary? - rondo Kusocińskiego Chrobrego brak tam organizacji ruchu w trakcie robót, brak zabezpieczeń i oznakowania. ZastrzeŜenia budzi jakość wykonywanych tam robót. Prosi o zainteresowanie się tematem. - przystanki autobusowe co roku stawiane są nowe przystanki autobusowe. NaleŜy zastanowić się nad wydzierŝawieniem ich jakiejś firmie reklamowej, która przejmie ochronę nad tymi przystankami i wyznaczy miejsca na naklejanie reklam. Nie moŝe być tak, Ŝe na tych przystankach kaŝdy klei sobie plakaty gdzie chce. - kiosk na ul. Chrobrego przy śaku kiosk ten jest ohydny. Kto wyraził zgodę na postawienie czegoś takiego? - program rewitalizacji firmy ze Śródmieścia chcą składać wnioski o dofinansowanie. Kiedy ten program będzie przedstawiony Radzie Miejskiej? - zatoki na ul. Sienkiewicza nie ma nawet jednej zatoki, gdzie nie rosłaby trawa. NaleŜy wyegzekwować wyczyszczenie tych zatok. 12) Radny Zdzisław Marcinkowski przebudowa ul. Chrobrego czy zostały dotrzymane terminy realizacji? Dlaczego firmy budujące drogi nie mogą pracować na dwie zmiany? Prosi o przyspieszenie prac. - łamanie przepisów przez kierowców przy budynku Rosabudu przy ul. śeromskiego kilkakrotnie podawał straŝy miejskiej informacje o kierowcach łamiących przepisy. Ponadto jest tam monitoring i doskonale widać kto, kiedy i w jaki sposób narusza przepisy. Przeszkody naleŝy ustawić tak, Ŝeby nie moŝna było skracać sobie drogi. 12

13 13) Radny Jan Pszczoła poruszył sprawy: terenu przy ul. Radomskiego, - zagospodarowania działki przy ul. Witkacego 21. W powyŝszych sprawach radny złoŝył interpelacje. 14) Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik czy jest moŝliwość, aby koło Galerii Rosa wprowadzić strefę płatnego parkowania? O siódmej rano wszystkie miejsca parkingowe są juŝ zajęte przez urzędników. Osoby, które chcą dojechać do galerii nie mają gdzie zaparkować. 1 - c.d.) Radny Krzysztof Gajewski poinformował, Ŝe zadzwonił do Sanepidu, gdzie powiedziano mu, Ŝe wyłapywanie lisów nie jest sprawą Sanepidu. Został odesłany do weterynarii, gdzie skierowano radnego do lekarza zakaźnika. Lekarz zakaźnik stwierdził, Ŝe to radni powinni ustalić, kto się powinien tym zająć. Lekarz ten poradził równieŝ, Ŝe następnym razem jak radny zobaczy lisa, aby go złapał. Na zadane pytania odpowiedzi udzielili: Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak uwaŝa, Ŝe razem z radnym mogą sprawdzić, komu podlegają te lisy. Myśli, Ŝe trzeba się będzie udać do straŝy łowieckiej, która podlega wojewodzie. Przypomniał, Ŝe radny był przez ostatnie 4 lata Wiceprezydentem odpowiadającym za ten sektor, więc powinien to wiedzieć. Zwierzęta dzikie przychodzą do miast, bo tu łatwiej zdobyć posiłek, wiec raczej moŝna mówić o wzroście zamoŝności w tym mieście niŝ o tym, Ŝe jest coraz gorzej. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące: - kostki bazaltowej, - wjazdu samochodów na deptak, - oświetlenia ulicznego, - ul. Sienkiewicza, - kiosku przy Urzędzie Miejskim, - ul. Malczewskiego, - Parku Kościuszki, - stadionu lekkoatletycznego, - boiska sportowego przy IV LO, - placów zabaw, - ronda Sienkiewicza 25 Czerwca i 25 Czerwca Słowackiego, - remontu ul. Chrobrego, - przebudowy rond, - reklam na przystankach autobusowych, 13

14 - lokalnego programu rewitalizacji, - ul. Radomskiego, - strefy płatnego parkowania przy Galerii Rosa. Radny Jakub Kluziński zadał pytanie dotyczące skrzyŝowania Sienkiewicza 25 Czerwca jaki jest szacunkowy koszt tej przebudowy, z jakiego budŝetu to będzie realizowane i czy te pieniądze juŝ są przewidziane? Czy był juŝ przetarg na wykonanie tych robót? Apeluje, aby nie dokonywać przedwczesnej reorganizacji ruchu w tym miejscu nie mając całościowej wizji. Proponowane zmiany odbiera jako kampanię wyborczą. Bzdurą jest, Ŝe znikną korki w Śródmieściu. Te korki przeniosą się na skrzyŝowanie 25 Czerwca śeromskiego, na Kelles Krauza i w inne miejsca. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe odpowiedzi udzieli na piśmie. Jest ogłoszony przetarg ze środków bieŝących. Ma nadzieję, Ŝe w tym roku ul. Słowackiego i ul. Sienkiewicza zostaną przebudowane i poprawi to ruch w centrum. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz Ad. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Ad Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 381, 385 z autopoprawkami. - druk nr 381 z autopoprawką. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną; Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej; Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną w części dotyczącej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Uzasadnienie do projektu uchwały wraz ze złoŝoną w formie pisemnej autopoprawką przedstawił Zastępca Skarbnika Sławomir Szlachetka. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zgłosił wniosek o ograniczenie wystąpień radnych do trzech minut. Za wnioskiem głosowało 16 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Wniosek został przyjęty. Czas wypowiedzi radnych został ograniczony do trzech minut. 14

15 Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe nie rozumie stwierdzenia o zwrocie dotacji od wojewody mazowieckiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i zasiłków. Prosi o wyjaśnienie tego. Zapytał, czy od wszystkich instytucji przyjmujemy do utylizacji przeterminowane odczynniki chemiczne i w związku z tym ponosimy koszty? Zarówno w projekcie uchwały jak i w autopoprawce brak jest wniosku Komisji Sportu dotyczącego zł dla Radomiaka. Radny zgłosił poprawkę do tej uchwały polegającą na dopisaniu w rozdziale kwoty zł dla klubu sportowego Radomiak. Radny Mariusz Fogiel zwrócił uwagę, Ŝe w tej uchwale przyjmuje się juŝ przesunięcie pieniędzy na zakup nieruchomości przy ul. Struga, a jeszcze ta uchwała nie jest uchwalona. By móc spokojnie podnieść rękę za tymi zmianami budŝetowymi, lepiej by było najpierw przegłosować tamtą uchwałę. W pkt. 25 jest uwzględniona kwota zł jako zabezpieczenie środków na wykonanie zabezpieczeń w budynku przy ul. Młodzianowskiej, 1905 Roku, Urodzajnej i śeromskiego. Co to za zabezpieczenia? Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili Wiceprezydenci: Robert Skiba, Ryszard Fałek, Anna Kwiecień. Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe prawdą jest, Ŝe miasto teoretycznie zawarło umowę z Radomiakiem na zł, a gdzie jest umowa na zł? Składa autopoprawkę nie na zł, tylko na zł do projektu uchwały na druku nr 381. JeŜeli ta autopoprawka zostanie przegłosowana, to wtedy miasto będzie zobowiązane do tego, aby zawrzeć umowę obiecaną na zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zaproponował radnemu, aby przeczytał regulamin, bo autopoprawkę moŝe złoŝyć tylko Prezydent, bo to jest jego projekt uchwały. Mniej populizmu, a więcej rozsądku. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 2 wstrzymujące się) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką Uchwałę nr 400/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008r. - druk nr 385 z autopoprawką. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką zgłoszoną w formie pisemnej przedstawił Zastępca Skarbnika Sławomir Szlachetka. 15

16 Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe dzisiaj są dwie uchwały dotyczące zmian w budŝecie na 44 strony, a poprawek jest ponad 80. Nikt nie będzie wstanie przekonać radnego, Ŝe Radom to jedyne miasto w Polsce, które musi z miesiąca na miesiąc przeprowadzać 80 zmian budŝetowych. To powoduje, Ŝe radni nie są wstanie stwierdzić merytorycznie, Ŝe wszystkie zmiany są słuszne. Radny nie wie w jaki sposób moŝe zaprotestować, ale będzie to robił na kaŝdej sesji do znudzenia. Zwrócił uwagę na poprawkę dotyczącą kosztów komunikacji publicznej w wys zł. Zwrócił uwagę na koszty wynikające z objazdów. Przez wiele miesięcy było zamknięte śródmieście Radomia z powodu remontu ul. Reja i ul. Malczewskiego. Objazd wytyczono przez ul. Mireckiego. Jako prezes Stowarzyszenia Kocham Radom wnioskował o to, aby ten objazd poprowadzić ul. Wolność, co przyczyniłoby się do oszczędności około zł. Radnych na Komisji Gospodarki zaskoczyła poprawka dotycząca zdjęcia kwoty zł z przebudowy skrzyŝowania ulic Wierzbickiej Toruńskiej - Wjazdowej. Wydaje się, Ŝe to skrzyŝowanie zostało zakończone w 2006r., czyli ponad 2 lata temu. Skąd się w takim razie w budŝecie znajduje dalej ta kwota? Radny Robert Fiszer stwierdził, Ŝe to Przewodniczący powinien nauczyć się Regulaminu Obrad Rady Miejskiej, bo w 53 pkt. 3 jest napisane, kto moŝe zgłaszać autopoprawki do projektów uchwał. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe radny moŝe zgłaszać poprawki. Autopoprawkę moŝe zgłosić wnioskodawca. Prosi, aby radny się doszkolił i douczył, bo wiedzę ma marną. Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe wojewoda z PO nie jest taki zły, bo dał miastu ładne pieniądze. Mimo wylewania pomyj, trzeba podziękować za to, Ŝe to zadanie znalazło uznanie we władzach wojewódzkich. Otrzymaliśmy prawie 6 mln zł i trzeba oddać honor tym, którzy się do tego przyczynili. W projekcie uchwały obcina się pieniądze na zadania inwestycyjne, które najpierw zapisuje się w budŝecie miasta na ten rok i szczycimy się, Ŝe planujemy duŝe wydatki inwestycyjne, a później w ciągu roku okazuje się, Ŝe tnie się te wydatki. Radnemu chodzi o cięcia na łączną kwotę zł z budowy ul. Młodzianowskiej i budowy węzła komunikacyjnego Młodzianowska Czarna. Niestety samymi remontami ulic w tym mieście niewiele poprawi się w zakresie komunikacji. Poprawi się komfort jazdy, natomiast nie zostanie zwiększona przepustowość. JeŜeli nie będą realizowane zadania, o których mówi się od wielu lat, to niewiele zostanie w tym mieście zrobione. Radny dziwi się, Ŝe tnie się wydatki z tych dwóch zadań. JeŜeli chodzi o budowę mieszkań socjalnych, to ogłaszając przetarg na realizację budynków socjalnych i podpisując umowę z wykonawcą nie było wiadomo, Ŝe najpierw trzeba mieć umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a dopiero później moŝna rozpoczynać realizację? Takie tłumaczenie jest nie na poziomie. Ponadto zdejmuje się milion złotych z obwodnicy południowej. 16

17 Czy zakończono wykupy na obwodnicy południowej? Czemu te środki są zdejmowane? JeŜeli chodzi o zł, to nie są to podwyŝki dla radnych, a chodzi tu o wynagrodzenie dla radcy prawnego. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe zgodnie z Regulaminem Obrad poprawki do projektu uchwały mogą być wnoszone tylko w formie pisemnej. Radny Fiszer chciał zgłosić autopoprawkę, a autopoprawkę moŝe zgłosić tylko ta osoba, która przygotowała projekt uchwały. Radny Mirosław Rejczak poinformował, Ŝe miasto ma wielomilionowy program realizacji mieszkań socjalnych. Czy istnieje moŝliwość zwrotu pieniędzy na budownictwo mieszkań socjalnych juŝ wybudowanych lub w trakcie budowy? W jakiej wysokości te dotacje będą dostępne? Radny Mariusz Fogiel uwaŝa, Ŝe radni powinni głosować za uchwałami w sposób świadomy. Jest przekonany, Ŝe większość radnych nie ma zielonego pojęcia nad czym będą głosować. Prosi, aby umoŝliwić radnym świadome głosowanie. Radny chętnie usłyszałby odpowiedź na pytanie zadane przy poprzednim projekcie dotyczące zabezpieczeń budynków. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka stwierdził, Ŝe radni nie są wstanie w sposób świadomy zajmować się finansami miasta, bo czas na przygotowanie jest bliski zeru. Co się dzieje ze skrzyŝowaniem Wierzbicka Wjazdowa? Ponadto poinformował, Ŝe minister zdrowia Ewa Kopacz dofinansowała 5,9 mln zł szpital. Załatwi to wiele problemów szpitala. Odpowiedzi na pytania postawione w trakcie dyskusji udzielili: dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka, dyrektor MZDiK Marek CzyŜ oraz dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością głosów (21 za, 4 wstrzymujące się) podjęła ze zgłoszoną autopoprawką Uchwałę nr 401/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008r. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 386. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe ta uchwała musi uzyskać bezwzględną większość, a na poprzedniej sesji, gdy przyjmowano zł nie uzyskała wymaganej większości, bo było 13 za, dlatego ten projekt uchwały wraca z powrotem na sesję, ale na zł, bo pani Skarbnik stwierdziła, Ŝe nie ma potrzeby więcej. 17

18 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Krystyna Dadej. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji BudŜetowej, która wydała opinię pozytywną. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił 10 minut przerwy do godz Radny Kazimierz Woźniak w imieniu Klubu Radomianie Razem stwierdził, Ŝe w większości poprą projekt uchwały, chociaŝ w trakcie rozmów padł wniosek, aby poczekać jeszcze z miesiąc czasu, a wtedy nie będzie to zł, a Rozumiejąc potrzeby tego budŝetu będą chcieli poprzeć ten projekt uchwały. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę nr 402/2008 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasta Radomia kredytu długoterminowego w kwocie zł na sfinansowanie deficytu budŝetowego w 2008r. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 377. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Inwestycji Eugeniusz Kaczmarek. Radny Jakub Kluziński stwierdził, Ŝe zwrócenia uwagi wymaga przebudowa drogi krajowej nr 9, czyli ulic: śółkiewskiego, Wojska Polskiego, Słowackiego. Okazało się, Ŝe wartość tego zadania rośnie z kwoty około 110 mln zł do kwoty ponad 180 mln. Jest to dosyć znacząca zmiana. Jest ona podobno spowodowana urealnieniem kosztów robót budowlanych i innych, ale naleŝy przypomnieć, Ŝe wieloletni plan inwestycyjny był uchwalany zaledwie kilka miesięcy temu, więc skąd aŝ takie niedoszacowanie tej kwoty? Odpowiedzi na to pytanie udzielił dyrektor Eugeniusz Kaczmarek. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz poinformował, Ŝe nie zdawali sobie sprawy jakie są to koszty. Dopóki nie było kosztorysów nie byli wstanie dokładnie tego wyszacować. Dzisiaj jest juŝ pełna dokumentacja. 10 listopada będzie złoŝona dokumentacja na konkurs do ministerstwa infrastruktury i są teraz 18

19 świadomi dokładnej kwoty. Radny Jakub Kluziński poinformował, Ŝe uczestniczy we wszystkich pracach Komisji Gospodarki i o tych wiaduktach była mowa od początku i było uzasadnienie, Ŝe ta droga będzie kosztować 110 mln. Była równieŝ mowa, Ŝe wiadukty trzeba rozebrać i zbudować od nowa, aby zmieściły się tam przystanki kolejowe. Prosi, aby nie zostawały tu niedopowiedzenia. Wiceprezydent Miasta Igor Marszałkiewicz zapytał, czy są jakieś zastrzeŝenia co do kwoty? Za jakie pieniądze ta droga zostanie wybudowana teŝ nie wiadomo. Będzie to wiadomo po przetargu. Na początku trzeba złoŝyć kwity na konkurs. Aby złoŝyć ta dokumentację musi być to zapisane w WPI. Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, Ŝe w planach wydatków środków własnych większe środki przeznacza się w 2010r. Radny uwaŝa, Ŝe Rada powinna określać pewną waŝność zadań. Z wymienionych zadań ul. śółkiewskiego byłaby jednak priorytetem. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Radomiu większością głosów (25 za, 1 wstrzymujący się) podjęła Uchwałę nr 403/2008 zmieniającą Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 356/2008 z dnia r. i 373/2008 z dnia r. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 375. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Infrastruktury ElŜbieta Fiołna Bulira. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Środowiska, która wydała opinię pozytywną. Radny Waldemar Kordziński stwierdził, Ŝe w uzasadnieniu brakuje kilku spraw. PodwyŜka cen biletów ma za zadanie dostarczenie takich przychodów MZDiK aby pokryć koszty związane z zabezpieczeniem komunikacji miejskiej w Radomiu. W tym uzasadnieniu brakuje projekcji kosztów i projekcji niedoboru kosztów. Jedynym konkretnym uzasadnieniem wprowadzenia tej podwyŝki jest stwierdzenie, Ŝe ceny obowiązują od 2003r. Propozycję tej uchwały radny odbiera jako propozycję zabezpieczenia przede wszystkim środków dla MZDiK na zabezpieczenie środków na pokrycie środków transportu i pośrednio dostarcze- 19

20 nie środków pienięŝnych miejskiej spółce MPK. W jaki sposób podwyŝka cen biletów wpłynie na to, Ŝe więcej pieniędzy trafi do MPK? Nie pokazano jak się układają koszty. W jaki sposób te pieniądze mają być przekazane MPK? Radny Krzysztof Gajewski słyszał, Ŝe w MPK ma niŝszą stawkę za wozokilometr niŝ konkurencja. Jak to jest moŝliwe, Ŝe konkurencja wygrywa przetargi za wyŝszą stawkę, a MPK je przegrywa? Radny Jakub Kluziński podkreślił, Ŝe system komunikacji publicznej w Radomiu naleŝy do jednego z najlepszych w kraju. Charakteryzuje się jednym z lepszych wskaźników przewiezionych pasaŝerów na wozokilometr. Mamy jeden z najnowocześniejszych taborów. System jest w miarę konkurencyjny. Jest stosunkowo niski wskaźnik wozokilometra. Od momentu wprowadzenia konkurencyjności pasaŝerowie mają moŝliwość odczuć poprawę jakości. Autobusy jeŝdŝą bardziej punktualnie, kierowcy są elegancko ubrani, nie ma przypadków przycinania pasaŝerów w drzwiach itd. Dodatkowym plusem jest stosunkowo niski wskaźnik procentowy dopłat do komunikacji publicznej. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe nigdzie w Polsce i nigdzie na świecie komunikacja miejska nie jest w stu procentach samofinansująca się. Faktem jest, Ŝe od ośmiu lat nie wzrastały ceny biletów, gdy w międzyczasie wzrosły ceny paliwa i koszty utrzymania. Cena biletu jednorazowego w wysokości 1,8 zł jest jedną z najniŝszych w Polsce. Rodzi się pytanie, czy proponowane zmiany są słuszne? Radnemu wydaje się, Ŝe obrany co do zasady kierunek jest słuszny, czyli podwyŝsza się cenę biletu jednorazowego nie podwyŝszając aŝ tak bardzo ceny biletu okresowego, aby zachęcić mieszkańców regularnie korzystających z komunikacji do wybierania biletów okresowych. Radny zgłosił poprawkę warunkującą poparcie dla projektu uchwały, która nie została przyjęta polegającą na tym, aby cena biletu jednorazowego wynosiła 2 zł, a cena biletu ulgowego 1 zł. Cena ta pomogłaby w promowaniu komunikacji publicznej. Pojawiały się propozycje wprowadzenia biletu czasowego (na kilka minut), co byłoby ułatwieniem dla osób, które chcą się przemieścić zmieniając środek lokomocji. MPK jako potencjalny problem w tej chwili generuje straty operacyjne. Jak to jest, Ŝe prywatnemu jednak opłaca się jeździć taniej? DuŜe pole do popisu jest w rozkładach jazdy. Kolejną kwestią są autobusy na gaz. MPK kupuje autobusy zasilane gazem ziemnym. Stacja paliw nie jest własnością MPK, tylko Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. NaleŜałoby rozwaŝyć przy kolejnych przetargach wprowadzanie warunków dla prywatnych przewoźników, aby oferowali autobusy zasilane gazem ziemnym. Radny zgłosił w imieniu grupy radnych wniosek, aby bilet normalny kosztował 2 zł, a ulgowy 1 zł. Radny Adam Bocheński stwierdził, Ŝe do plusów naleŝy dodać, Ŝe z 48 róŝnych rodzajów biletów zmniejszyło się do 36, czyli następuje uporządkowanie tego systemu. Czy to porządkowanie będzie ukoronowane wprowadzeniem miejskiej 20

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 16/2007. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 16/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 11 grudnia 2007 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Przedszkolu Miejskim

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Protokół Nr 136/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 27 kwietnia 2010 r. Posiedzenie Zarządu Powiatu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r.

Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Protokół nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 5 listopada 2014 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w ratuszu w sali 312 i trwało od godz. 16.10 do godz. 19.40. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVII/09 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 27 marca 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXVII/09 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI. Z DNIA 27 marca 2009r. PROTOKÓŁ NR XXVII/09 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 27 marca 2009r. Protokół XXVII/09 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. O godz. 16:00 Przewodniczący Rady Bronisław

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 29/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 29/08. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 29/08 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 21.04.2008r. o godz. 11.00 13.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15.

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Ad 2 Ustalenie porządku obrad

Ad 2 Ustalenie porządku obrad Ad 2 Ustalenie porządku obrad W związku z rozpatrzeniem przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Bielsk Podlaski skargi Pana Andrzeja Prochoruka z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie dot. zalania działki oraz przedłoŝeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr XVI.N/2015 z szesnastej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 września 2015r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/11 z IX SESJI RADY GMINY STARE BABICE która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2011r

P R O T O K Ó Ł NR IX/11 z IX SESJI RADY GMINY STARE BABICE która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2011r BR.0002.7.2011 P R O T O K Ó Ł NR IX/11 z IX SESJI RADY GMINY STARE BABICE która odbyła się w dniu 4 sierpnia 2011r Miejsce obrad Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Stare Babice ul.rynek 21 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurze przetargowej, których przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej czynnej 1 1. Regulamin normuje działanie Komisji Przetargowej powołanej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku. P R O T O K Ó Ł NR 192/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 12 października 2010 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 października 2013 r. Miejsce Urząd Miasta Kobyłka Otwarcie sesji godz. 16 30 zamknięcie 20 00 Obecnych 15 radnych ( 2 os. spóźniły się ) Lista obecności radnych w załączeniu. PROTOKÓŁ NR XXXV/13 z XXXV sesji Rady Miasta Kobyłka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 10/2010 Z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 30 sierpnia 2010 r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący komisji Adam Smołucha. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach

PROTOKÓŁ Nr XI/07. z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach PROTOKÓŁ Nr XI/07 z obrad XI sesji Rady Gminy w Grębocicach odbytej w dniu 21 czerwca 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grębocicach Godzina rozpoczęcia sesji 15.30, godzina zakończenia 17.00

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10-12 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

Harcerze z Komendy Hufca Radom miasto przekazali Radzie Miejskiej Betlejemskie Światełko

Harcerze z Komendy Hufca Radom miasto przekazali Radzie Miejskiej Betlejemskie Światełko P R O T O K Ó Ł N R III/2010 z trzeciej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII /71/2011 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 18 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII /71/2011 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 18 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII /71/2011 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo