Działaj c na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działaj c na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie"

Transkrypt

1 Uchwała nr 74/XII/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiello skiego z 22 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad uwzgl dniania w post powaniu rekrutacyjnym, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, osi gni w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach mi dzynarodowych oraz konkursach, pocz wszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013 Działaj c na podstawie art. 169 ust. 6 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy szym oraz 138 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jagiello skiego, w zwi zku z uchwał nr 15/V/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiello skiego z 7 maja 2008 roku, ustala si, co nast puje: 1 1. Niniejsza uchwała ustanawia, pocz wszy od naboru na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013, zasady uwzgl dniania w post powaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Jagiello skim (UJ) osi gni, wymienionych w ust. 2, w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach mi dzynarodowych oraz konkursach, zwanych dalej osi gni ciami. 2. Ilekro w niniejszej uchwale jest napisane: 1) laureat lub finalista olimpiady ogólnopolskiej stopnia centralnego, rozumie si przez to osob posiadaj c tytuł laureata lub tytuł finalisty potwierdzony za wiadczeniem wydanym przez komitet główny organizacyjny danej olimpiady, którego wzór jest okre lony w zał czniku do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, 2) medalista lub uczestnik finałów mi dzynarodowej olimpiady, rozumie si przez to osob, która zdobyła złoty, srebrny lub br zowy medal lub uzyskała dyplom uczestnika finałów mi dzynarodowej olimpiady wydany przez organizatora danej olimpiady, 3) laureat lub uczestnik konkursu, rozumie si przez to osob, która zdobyła tytuł laureata co najmniej narodowych eliminacji konkursu, uczestnika mi dzynarodowego finału konkursu lub inn osob wskazan w porozumieniu, umowie, regulaminie lub innym przyj tym przez UJ dokumencie okre laj cym zasady uwzgl dniania przez UJ wyników danego konkursu, posiadaj c wydane przez organizatora konkursu za wiadczenie potwierdzaj ce osi gni cie Lista olimpiad i konkursów, w których osi gni cia mog by uwzgl dniane w post powaniu rekrutacyjnym, a tak e szczegółowe zasady uwzgl dniania osi gni s okre lone w zał czniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Senat UJ upowa nia Prorektora UJ ds. dydaktyki do dokonywania zmian, w drodze zarz dzenia, tre ci zał cznika nr 1 do niniejszej uchwały odpowiednio do potrzeb wynikaj cych ze zmiany organizatora lub zasad przeprowadzania olimpiad lub konkursów, o których mowa w ust. 1, oraz powierza Prorektorowi UJ ds. dydaktyki realizacj w imieniu UJ zapisów 1 ust. 2 pkt 3, w zakresie zawierania porozumie lub umów oraz zatwierdzania

2 regulaminów lub innych dokumentów okre laj cych zasady uwzgl dniania przez UJ wyników konkursów Wszystkie uprawnienia kandydatów na pierwszy rok studiów wynikaj ce z zasad uwzgl dniania osi gni ustanowionych niniejsz uchwał : 1) wa ne s bez ogranicze czasowych oraz obowi zuj we wszystkich post powaniach rekrutacyjnych na studia, chyba e porozumienia, umowy, regulaminy lub inne przyj te przez UJ dokumenty, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 3, stanowi inaczej, 2) z zastrze eniem ust. 2, obowi zuj niezale nie od trybu ubiegania si o przyj cie na studia, po spełnieniu przez kandydata wszystkich innych warunków formalnych okre- lanych w zasadach naboru na studia w UJ. 2. Zapisów 4 ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje si w odniesieniu do osób nieposiadaj cych obywatelstwa polskiego i jednocze nie ubiegaj cych si o przyj cie na studia na zasadach innych ni obowi zuj ce obywateli polskich, zgodnie z art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wy szym. 3. Kandydaci, którym w post powaniu rekrutacyjnym uwzgl dnia si osi gni cia, s umieszczani na listach rankingowych wraz z pozostałymi kandydatami, a ich kwalifikacja nast puje w ramach ustalonych limitów przyj Dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia, dla których kwalifikacja nast puje na podstawie: 1) kolejno ci rejestracji w Systemie ERK, kandydatowi posiadaj cemu osi gni cie przyznaje si pierwsze stwo na li cie rankingowej nie dotyczy to osób wskazanych w porozumieniach, umowach, regulaminach lub innych przyj tych przez UJ dokumentach, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 3, chyba e te porozumienia, umowy, regulaminy lub inne przyj te przez UJ dokumenty stanowi inaczej, 2) wyników kwalifikacji ustalanych w oparciu o wyniki przedmiotowe odpowiadaj ce olimpiadom oraz konkursom, w sposób okre lony w zał czniku nr 1 do niniejszej uchwały, kandydatowi posiadaj cemu tytuł: a) laureata ogólnopolskiej olimpiady stopnia centralnego, medalisty lub uczestnika finałów mi dzynarodowej olimpiady oraz laureata lub uczestnika konkursu przyznaje si maksymalny wynik kwalifikacji, b) finalisty ogólnopolskiej olimpiady stopnia centralnego przyznaje si maksymalny wynik przedmiotowy ze wszystkich przedmiotów kwalifikacyjnych wyst puj cych w grupie z przedmiotem odpowiadaj cym olimpiadzie, 2. Dla studiów drugiego stopnia kandydatowi posiadaj cemu osi gni cie przyznaje si pierwsze stwo na li cie rankingowej lub maksymalny wynik kwalifikacji, odpowiednio dla kwalifikacji na podstawie kolejno ci rejestracji w Systemie ERK lub na podstawie wyników kwalifikacji, zgodnie z porozumieniami, umowami, regulaminami lub innymi przyj tymi przez UJ dokumentami, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 3. 5 Z chwil zako czenia naboru na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2011/2012 traci moc uchwała nr 15/V/2008 Senatu UJ z 7 maja 2008 roku. 6 Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

3 Zał cznik nr 1 do Uchwały nr 74/XII/2010 Senatu Uniwerystety Jagiello skiego z 22 grudnia 2010 roku Lista ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego, olimpiad mi dzynarodowych Lp. Nazwa olimpiady Odpowiadaj ce wyniki Organizator olimpiady lub konkursu lub konkursu przedmiotowe lub inne szczegółowe zasady uwzgl dniania osi gni OGÓLNOPOLSKIE OLIMPIADY STOPNIA CENTRALNEGO Olimpiady przedmiotowe: 1 Olimpiada Artystyczna: historia muzyki Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Sekcja Muzyki Artystycznej 2 Olimpiada Artystyczna: historia sztuki Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Sekcja Plastyki Artystycznej 3 Olimpiada Biologiczna biologia Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie 4 Olimpiada Chemiczna chemia Polskie Towarzystwo Chemiczne 5 Olimpiada Filozoficzna filozofia Polskie Towarzystwo Filozoficzne 6 Olimpiada Fizyczna fizyka i astronomia Polskie Towarzystwo Fizyczne 7 Olimpiada Geograficzna geografia Polskie Towarzystwo Geograficzne 8 Ogólnopolska Olimpiada historia Polskie Towarzystwo Historyczne Historyczna 9 Olimpiada Informatyczna informatyka Fundacja Rozwoju Informatyki 10 Ogólnopolska Olimpiada j zyk angielski Wy sza Szkoła J zyków Obcych J zyka Angielskiego im. Samuela Lindego w Poznaniu 11 Olimpiada J zyka j zyk francuski PROF - EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Francuskiego J zyka Francuskiego w Polsce 12 Olimpiada J zyka j zyk łaci ski i kultura Polskie Towarzystwo Filologiczne Łaci skiego antyczna i Kultury Antycznej 13 Ogólnopolska Olimpiada j zyk niemiecki Wy sza Szkoła J zyków Obcych J zyka Niemieckiego im. Samuela Lindego w Poznaniu 14 Olimpiada J zyka j zyk rosyjski Uniwersytet Warszawski, Białoruskiego Katedra Białorutenistyki 15 Olimpiada J zyka j zyk rosyjski Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Rosyjskiego Stosowanej 16 Olimpiada Literatury j zyk polski Instytut Bada Literackich PAN i J zyka Polskiego 17 Olimpiada Matematyczna matematyka Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej 18 Olimpiada Wiedzy o Polsce i wiedza o społecze stwie Uniwersytet Warszawski wiecie Współczesnym

4 Olimpiady zawodowe: 19 Olimpiada Innowacji matematyka Polski Zwi zek Stowarzysze Wynalazców Technicznych i Racjonalizatorów 20 Olimpiada Wiedzy wiedza o społecze stwie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Ekonomicznej 21 Olimpiada Wiedzy matematyka Stowarzyszenie Elektryków Polskich Elektrycznej i Elektronicznej 22 Ogólnopolska Olimpiada geografia Stowarzyszenie Geodetów Polskich Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 23 Olimpiada Wiedzy matematyka Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Technicznej Stowarzysze Naukowo-Technicznych 24 Olimpiada Wiedzy fizyka i astronomia Politechnika Warszawska i Umiej tno ci Budowlanych 25 Olimpiada Wiedzy biologia Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny i Umiej tno ci Rolniczych w Siedlcach 26 Olimpiada Wiedzy matematyka Polski Zwi zek Stowarzysze Wynalazców o Wynalazczo ci i Racjonalizatorów 27 Olimpiada Wiedzy biologia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu o ywieniu i ywno ci Olimpiady interdyscyplinarne lub tematyczne: 28 Europejska Olimpiada wiedza o społecze stwie Europejska Wy sza Szkoła Prawa Społeczno-Prawna i Administracji 29 Misyjna Olimpiada wiedza o społecze stwie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego Znajomo ci Afryki 30 Ogólnopolska Olimpiada wiedza o społecze stwie II Społeczne Liceum Ogólnokształc ce im. T. Wiedzy o Prawie Halika w Ostroł ce 31 Olimpiada z Astronomii fizyka i astronomia Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne i Astrofizyki im. Mikołaja Kopernika Chorzowie 32 Olimpiada Wiedzy biologia Liga Ochrony Przyrody Ekologicznej 33 Olimpiada Lingwistyki matematyka Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematycznej Matematyczny 34 Losy ołnierza i Dzieje historia Wojskowe Biuro Bada Historycznych Or a Polskiego i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego 35 Olimpiada Losy Polaków na historia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy skiego Wschodzie po 17.IX.1939 r. 36 Olimpiada wiedza o społecze stwie Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Przedsi biorczo ci Ekonomicznych 37 Olimpiada Wiedzy wiedza o społecze stwie Katolicki Uniwersytet Lubelski o Integracji Europejskiej 38 Olimpiada Wiedzy wiedza o społecze stwie Wy sza Szkoła Prawa i Administracji o Pa stwie i Prawie w Przemy lu 39 Olimpiada z wiedzy wiedza o społecze stwie Stowarzyszenie Doradców Szkolnych o planowaniu i zarz dzaniu i Zawodowych RP karier zawodow

5 40 Olimpiada Wiedzy wiedza o społecze stwie Katedra Praw Człowieka o Prawach Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 41 Olimpiada Wiedzy wiedza o społecze stwie Wy sza Szkoła Humanistyczna w Pułtusku o Unii Europejskiej OLIMPIADY MI DZYNARODOWE 42 Mi dzynarodowa Olimpiada biologia Organizator Olimpiady: 1 Biologiczna (MOB) Institute of Physiology, Academyof Sciences of the Czech Republic, Praga, Taipei (Chiny) 43 Mi dzynarodowa Olimpiada chemia Organizator Olimpiady: Chemiczna (MOCh) Orta Do u Teknik Üniversitesi (Middle East Technical University), Ankara, Ankara (Turcja) 44 Mi dzynarodowa Olimpiada filozofia Organizator Olimpiady: Filozoficzna (MOFil) International Federation of Philosophical Societies z siedzib we Fribourgu (Szwajcaria), 45 Mi dzynarodowa Olimpiada fizyka i astronomia Organizator Olimpiady: Fizyczna (MOF) POSN (The Promotion of Academic Olympiads and Development of Science Education Foundation), Bangkok, Bangkok (Tajlandia) 46 Mi dzynarodowa Olimpiada geografia Organizator Olimpiady (w roku 2012): Geograficzna (MOG) Secretariat International Geographical Union Olympiad Task Force c/o RGSQ, Milton Qld, Australia, Kolonia (Niemcy) MOG jest organizowana co dwa lata 47 Mi dzynarodowa Olimpiada informatyka Organizator Olimpiady: Informatyczna (MOI) The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Bangkok, Pattaya City (Tajlandia) 48 Mi dzynarodowa Olimpiada matematyka Organizator Olimpiady: Lingwistyki Teoretycznej, Carnegie Mellon University, Matematycznej i Stosowanej Pittsburg (USA) 49 Mi dzynarodowa Olimpiada matematyka Organizator Olimpiady: Matematyczna (MOM) Stichting IMO2011 VU Amsterdam, FEW Mathematical Department Netherlands, Amsterdam, Amsterdam (Holandia)

6 50 Mi dzynarodowa Olimpiada fizyka i astronomia Organizator Olimpiady: Wiedzy Komitet Główny Planetarium i Obserwatorium o Astronomii i Astrofizyce w Chorzowie, Polska, (MOAA) Chorzów (Polska) KONKURSY 51 Konkurs Akademicki im. Bp. zgodnie z zawartym Fundacja Dzieło Nowego Tysi clecia" Jana Chrapka porozumieniem 52 Konkurs Historia i Kultura zgodnie z zawartym Fundacja SHALOM ydów Polskich porozumieniem 53 Konkurs Młodych matematyka, fizyka, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Naukowców Unii chemia, informatyka Europejskiej 54 Konkurs Wiedzy Chemicznej zgodnie z regulaminem Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiello skiego konkursu 55 Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiello skim zgodnie porozumieniem z Fundacja dla Uniwersytetu Jagiello skiego oraz w Krakowie regulaminem konkursu 1 W przypadku olimpiad mi dzynarodowych organizator oraz miejsce organizacji mog ka dego roku ulega zmianie. Je eli powy ej nie jest napisane inaczej, podane wy ej informacje dotycz organizacji olimpiad mi dzynarodowych w 2011 roku. Dane dla lat nast pnych b d aktualizowane w drodze zarz dzenia Prorektora UJ ds. dydaktyki, zgodnie z 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo