NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH"

Transkrypt

1 NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Po podpisaniu znowelizowanej ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poddajemy analizie większość zmian, które zostały tam wprowadzone. Rozdział 1 - Przepisy ogólne. 1. Przepisy ustawy mają zastosowanie do przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, zamierzających ubiegać się o zawarcie lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania, związane z dostępem do informacji niejawnych. Jest to bardzo ważna zmiana. Wcześniej przepisy miały zastosowanie tylko do firm, już ubiegających się o zawarcie umowy. Poza tym, w znowelizowanej ustawie, przedmiotowa umowa nie musi być koniecznie związana z zadaniami na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 2. Zmieniono definicję tajemnicy państwowej. Zapis poszerzono o kwestię dotyczącą nieuprawnionego ujawnienia tej tajemnicy, które może spowodować również istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. Pominięto natomiast kwestię istotnego zagrożenia podstawowych interesów RP dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, interesów, jak również bezpieczeństwa państwa i obywateli, albo narazić te interesy na co najmniej znaczną szkodę. 3. Sformułowano dwie nowe definicje związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym: - akredytacją bezpieczeństwa teleinformatycznego - jest dopuszczenie systemu lub sieci teleinformatycznej do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych, na zasadach określonych w ustawie, - dokumentacją bezpieczeństwa systemu lub sieci informatycznej - są Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa oraz Procedury Bezpiecznej Eksploatacji danego systemu lub sieci teleinformatycznej, sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Rozdział 3 - Organizacja ochrony informacji niejawnych. 1. Służby ochrony państwa są właściwe do kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie, z uwzględnieniem prawidłowości postępowań sprawdzających prowadzonych przez pełnomocników ochrony, z wyłączeniem postępowań, o których mowa w art. 30. (Art.30 dotyczy Agencji Bezpieczeństwa

2 Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Wojskowych Służb Informacyjnych oraz Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej, które przeprowadzają samodzielne postępowania sprawdzające wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w tych organach). 2. Zgodnie z Nowelą organy, o których mowa powyżej, udostępniają pozostające w ich dyspozycji informacje i dokumenty wyłącznie w przypadku, gdy w ich opinii osoba ta nie daje rękojmi zachowania tajemnicy; w przeciwnym przypadku informują, że nie posiadają informacji i dokumentów świadczących, że osoba objęta postępowaniem sprawdzającym nie daje tej rękojmi. 3. Kierownik jednostki organizacyjnej może powołać zastępcę pełnomocnika ochrony. 4. Sprecyzowano zadania Pionu Ochrony ograniczając je do ochrony informacji niejawnych. Wykreślony został zapis dotyczący zapewnienia ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej. Obecnie Pion Ochrony odpowiada między innymi za ochronę fizyczną, ale informacji niejawnych. To samo dotyczy systemów i sieci teleinformatycznych. Pion odpowiada z ochronę tylko tych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne. Zmiana objęła także zasad opracowania Planu ochrony. Obecnie już nie Planu ochrony jednostki organizacyjnej, ale Planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej. 5. Jednakże dla tych, którzy ucieszyli się z powyższych zapisów, przygotowano małą niespodziankę. Otóż jako novum w Art. 18 pojawił się ust. 4a, który mówi, iż kierownik jednostki organizacyjnej może powierzyć pełnomocnikowi ochrony wykonywanie innych zadań, o ile ich realizacja nie naruszy prawidłowego wykonywania zadań Pionu Ochrony. 6. Pełnomocnicy Ochrony reprezentujących Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostki organizacyjne, a także inne jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane poza zadaniami określonymi w Art.18, muszą zapewnić również ochronę fizyczną tych jednostek. 7. Szczegółowe zadania pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych, szczególne wymagania w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych, tryb opracowywania oraz niezbędne elementy planów ochrony tych jednostek, a także sposób nadzorowania ich realizacji, określone zostaną w drodze rozporządzenia MON. Rozporządzenie to określi w szczególności zadania dotyczące koordynowania oraz nadzorowania działalności pionów ochrony przez pełnomocników ochrony bezpośrednio nadrzędnych jednostek organizacyjnych, podstawowe wymagania, jakim powinny odpowiadać plany ochrony, podział stref bezpieczeństwa na rodzaje, a także warunki dostępu do tych stref. Rozdział 4 - Klasyfikowanie informacji niejawnych. Klauzule tajności. 1. Osoba, która jest upoważniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału może nie tylko obniżać klauzulę tajności lub ją znosić. W wyniku dokonanych zmian osoba ta ma również prawo do zmiany danej klauzuli tajności. Czyli również z niższej na wyższą.

3 2. Nie zmieniono definicji klauzul tajności stanowiących tajemnicę służbową. 3. W najbliższym okresie (jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia znowelizowanej ustawy) możemy spodziewać się nowych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie: a. sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także sposób zmiany nadanej klauzuli, uwzględniając, że materiały powinny być oznaczone w sposób zapewniający ich odróżnienie od materiałów jawnych oraz mając na uwadze rodzaje klauzul tajności i materiałów. b. dodatkowych oznaczeń materiałów, które: mogą poprzedzać klauzule tajności wymienione w ustawie, oraz wynikający z tych oznaczeń szczególny sposób postępowania z tak oznaczonymi materiałami; rozporządzenie powinno określać w szczególności: rodzaje oznaczeń, sposób ich nanoszenia na materiały oraz tryb wytwarzania, przetwarzania, przekazywania, udostępniania i przechowywania tak oznaczonych informacji niejawnych, a także krąg upoważnionych adresatów ze względu na wymóg wyższego stopnia ochrony tych materiałów, mogą poprzedzać lub następować bezpośrednio po klauzulach tajności lub ich zagranicznych odpowiednikach, oraz wynikający z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, szczególny sposób postępowania z tak oznaczonymi materiałami; rozporządzenie powinno określać w szczególności: rodzaje oznaczeń, sposób ich nanoszenia na materiały oraz tryb wytwarzania, przetwarzania, przekazywania, udostępniania i przechowywania tak oznaczonych informacji niejawnych, a także sposób oceny spełnienia warunków dostępu do tych informacji przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe. 4. Uszczegółowiono zapisy dotyczące czasów ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową. Czas ochrony liczy się od daty wytworzenia tych materiałów. 5. Skrócono limit przedłużania czasów ochrony materiałom niejawnym zawierającym informacje stanowiące tajemnicę służbową z 50 na 20 lat od czasu ich wytworzenia. Rozdział 5 - Dostęp do informacji niejawnych. Postępowania sprawdzające. 1. Dokonano korzystnej zmiany w zapisach dotyczących zatrudnienia osoby, posiadającej odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. Jeśli we wcześniej obowiązujących zapisach, odstąpienie od przeprowadzenia postępowania sprawdzającego zależało od decyzji kierownika danej jednostki organizacyjnej, tak obecnie jasno określono, że takiego postępowania się nie przeprowadza. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, który wydał poświadczenie bezpieczeństwa, o zatrudnieniu osoby przedstawiającej to poświadczenie. 2. Wydłużono okresy ważności poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową z 3 do 5 lat dla informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" oraz z 5 do 7 lat dla tajne.

4 3. Ponadto poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: 1) "tajne" - przez okres 7 lat od daty wystawienia, 2) "poufne" albo "zastrzeżone" - przez okres 10 lat od daty wystawienia. Natomiast poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" albo "zastrzeżone" przez okres 10 lat od daty wystawienia. 4. Uregulowano zasady umarzania oraz zawieszania wszczętych postępowań sprawdzających. 5. Kolejna nowość to decyzja o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. 6. Przy postępowaniach sprawdzających zwykłych pojawił się nowy zapis, iż wobec kandydatów na pełnomocników ochrony i pełnomocników ochrony w jednostkach organizacyjnych na pisemny wniosek osoby upoważnionej do obsady stanowiska, postępowania te przeprowadza służba ochrony państwa. 7. W trakcie postępowań sprawdzających dokonuje się sprawdzenia, w niezbędnym zakresie, w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (przed nowelą w Centralnym Rejestrze Skazanych oraz Kartotece Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych). 8. Ponadto, zwykłe postępowanie sprawdzające może obejmować także rozmowę z osobą sprawdzaną, jeżeli jest to konieczne na podstawie uzyskanych informacji. 9. Wydłużono czas na czynności związane z przeprowadzeniem zwykłego postępowania sprawdzającego z jednego miesiąca na dwa miesiące. Czas jest liczony od daty pisemnego polecenia przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego lub złożenia wniosku o przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego wraz z wypełnioną ankietą. 10. Akta zakończonych postępowań sprawdzających, które przechowywane są, jako wyodrębniona część w archiwach służb ochrony państwa, nie będą udostępniane na pisemne żądanie osobie sprawdzanej, ubiegającej się o takie stanowisko. 11. Natomiast Akta zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowisko lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, są przechowywane przez pełnomocnika ochrony i są udostępniane do wglądu wyłącznie na pisemne żądanie: osobie sprawdzanej, sądowi lub prokuratorowi dla celów postępowania karnego, Prezesowi Rady Ministrów, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej lub Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej w celu rozpatrzenia odwołania, sądowi administracyjnemu w związku z rozpatrywaniem skargi,

5 osobie upoważnionej do obsady stanowiska, pełnomocnikom ochrony lub właściwym służbom ochrony państwa dla celów postępowania sprawdzającego lub kontroli. 12. Bardzo ważny jest nowy zapis dotyczący postępowania z Aktami zakończonych postępowań sprawdzających w przypadku rozwiązania, zniesienia, likwidacji, przekształcenia lub reorganizacji jednostki organizacyjnej. Akta przejmuje jej następca prawny, a w jego braku właściwa służba ochrony państwa. 13. Kolejne postępowanie sprawdzające powinno być zakończone przed upływem terminu ważności poświadczenia bezpieczeństwa. 14. Wprowadzono nowe pojęcie kontrolne postępowanie sprawdzające. Można je przeprowadzać w przypadku, gdy w odniesieniu do osoby, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa, zostaną ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy. 15. O wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego, służby ochrony państwa lub pełnomocnik ochrony zawiadamiają kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę odpowiedzialną za obsadę stanowiska wraz z wnioskiem o ograniczenie lub wyłączenie dostępu do informacji niejawnych osobie sprawdzanej. 16. Po otrzymaniu zawiadomienia, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba odpowiedzialna za obsadę stanowiska informują osobę sprawdzaną o wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego oraz ograniczają lub wyłączają jej dostęp do informacji niejawnych. 17. Kontrolne postępowanie sprawdzające kończy się: wydaniem decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa albo poinformowaniem kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę odpowiedzialną za obsadę stanowiska i osoby sprawdzanej, o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto kontrolnym postępowaniem sprawdzającym, z jednoczesnym potwierdzeniem jej dalszej zdolności do zachowania tajemnicy w zakresie określonym w posiadanym przez nią poświadczeniu bezpieczeństwa. Rozdział 5a Postępowanie odwoławcze i skargowe. 1. Można się odwoływać się nie tylko od decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, ale również od decyzji o jego cofnięciu. 2. Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego decyzji lub je ograniczyć w zakresie, w jakim udostępnienie informacji osobie sprawdzanej mogłoby spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. 3. Osobie sprawdzanej przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję utrzymującą w mocy decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa oraz na postanowienie, o którym mowa w art. 48c ust. 1,

6 w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692). Rozdział 6 Udostępnianie informacji niejawnych. 1. Całkowita zmiana zapisów tego rozdziału. Dokonano tutaj trochę ryzykownych zapisów. Informacje niejawne można bowiem udostępniać na podstawie pisemnej zgody podmiotom, wobec których wszczęto dopiero postępowanie sprawdzające, a w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach również osobie nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową bez względu na to, czy informacja ta została wytworzona w jego jednostce organizacyjnej, czy nie, ale za to tylko takiej osobie, która jest zatrudniona lub wykonuje prace zlecone w tej jednostce. 3. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych określa zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia oraz nie oznacza zmiany lub zniesienia ich klauzuli tajności. Rozdział 7 Kancelarie tajne. Kontrola obiegu dokumentów. 1. W przypadku uzasadnionym względami organizacyjnymi kierownik jednostki organizacyjnej może utworzyć więcej niż jedną kancelarię tajną. 2. Wykreślono zapis, iż Kancelaria tajna jest zorganizowana odrębnie dla dokumentów o określonej klauzuli tajności. Aktualnie jest to jedna kancelaria, w której dokumenty o różnych klauzulach powinny być fizycznie od siebie oddzielone. 3. Pojawił się interesujący zapis dotyczący jednostek zmilitaryzowanych. W jednostkach tych dopuszcza się organizowanie innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych. Do tej pory za ewidencję np. dokumentów MOB czy WSGB odpowiedzialny był również personel kancelarii tajnej (Zarz. 49/MON Rozdział 5). Rozdział 8 Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych. 1. Już nie wystarczy odbycie przez potencjalnego pełnomocnika ochrony, jednego jedynego szkolenia specjalistycznego. Pojawił się bowiem zapis o szkoleniu uzupełniającym pełnomocników ochrony i ich zastępców, które przeprowadzane będzie nie rzadziej, niż co 5 lat.

7 Rozdział 9 Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych. Bez zmian Rozdział 10 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. 1. Również w tym rozdziale dokonano wiele interesujących zmian. Większość z nich dotyczy akredytacji, badań i certyfikacji. Dla mnie korzystną zmianą jest między innymi zwolnienie jednostek budżetowych z opłat, które ponosiłem za certyfikację systemu lub sieci. 2. Obecnie wszystkie systemy i sieci teleinformatyczne, w których mają być wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, bez względu na klauzulę tajności przetwarzanych w nich informacji niejawnych, podlegają akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przez służby ochrony państwa. Akredytacja następuje na podstawie dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji. 3. Dokumenty szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa opracowuje się w fazie projektowania, bieżąco uzupełnia w fazie wdrażania i modyfikuje w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej. Natomiast Procedury bezpiecznej eksploatacji opracowuje się i uzupełnia w fazie wdrażania oraz modyfikuje w fazie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej. 4. W wyniku badań i certyfikacji urządzeń i narzędzi kryptograficznych, służących do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową oznaczonych klauzulą "poufne", służby ochrony państwa wydają wzajemnie uznawane certyfikaty ochrony kryptograficznej. 5. Szef właściwej służby ochrony państwa po zapoznaniu się z wynikiem analizy ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych może, bez spełnienia niektórych wymagań w zakresie ochrony fizycznej, elektromagnetycznej lub kryptograficznej, dokonać, na czas określony, nie dłuższy jednak niż na 2 lata, akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu lub sieci teleinformatycznej, którym przyznano określoną klauzulę tajności w przypadku, gdy brak możliwości ich eksploatacji powodowałby zagrożenie dla porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa albo interesów międzynarodowych państwa. 6. Za badania i certyfikaty dla urządzeń oraz za certyfikat akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu lub sieci teleinformatycznej pobiera się opłaty. 7. Zwolnione są z nich jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi. 8. W przypadku akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych niezbędnych do wykonania zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, z opłat certyfikat akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu lub sieci teleinformatycznej zwolnieni są przedsiębiorcy wykonujący te zadania. - nie dotyczy to badań i certyfikatów na sprzęt.

8 Rozdział 11 Bezpieczeństwo przemysłowe. 1. Już pierwszy Art. 65 wprowadza istotne zmiany. Już nie obowiązek ochrony, ale obowiązek zapewnienia warunków do ochrony informacji niejawnych spoczywa na każdym przedsiębiorcy, jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej, zamierzającej ubiegać się o zawarcie lub wykonujący umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych. Obecnie zadania te wcale nie muszą być wykonywane na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Na pewno ważną zmianą jest to, że cały rozdział mówi o przedsiębiorcy, który zamierza ubiegać się o zawarcie przedmiotowej umowy, a nie o ubiegającym się. 2. W związku z powyższym, postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego przeprowadzają: a. Wojskowe Służby Informacyjne, jeżeli: zlecającym umowę lub zadanie mają być Siły Zbrojne oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, wykonawcami umowy lub zadania mają być jednostki organizacyjne MON, b. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w innych przypadkach niż wymienione powyżej. 3. Kolejna nowość to wprowadzenie trzech różnych stopni świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. W zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o określonej klauzuli wydaje się świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego odpowiednio: a. pierwszego stopnia - potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, b. drugiego stopnia - potwierdzające zdolność przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania we własnych systemach i sieciach teleinformatycznych, c. trzeciego stopnia - potwierdzające zdolność przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. 4. Właściwa służba ochrony państwa nie przeprowadza postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa przedstawią odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez drugą służbę ochrony państwa. 5. W nowych uregulowaniach to zleceniobiorca, a nie zleceniodawca wnioskuje do właściwej służby ochrony państwa o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. 6. Zmieniony został zakres poszczególnych sprawdzeń w toku przeprowadzanego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

9 7. Poszerzony został Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego między innymi o powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, dane o sytuacji finansowej przedsiębiorcy. 8. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego powinno być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki i zakończone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia. 9. Następna korzystna zmiana, to taka, że Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wydawane na jedną, konkretną umowę. W nowym zapisie świadectwo zachowuje ważność od daty wydania przez okres: a. 5 lat - w przypadku umów lub zadań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", b. 7 lat - w przypadku umów lub zadań, związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne", c. 10 lat - w przypadku świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, wydanego w wyniku postępowania, upoważniającego do wykonywania umów związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub jej zagranicznym odpowiednikiem. 10. W okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego służba ochrony państwa może przeprowadzić z urzędu sprawdzenie w celu ustalenia, czy przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa nie utracili zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 11. Określono zawartość Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. 12. Następny ciekawy zapis dotyczy wykonywanych dokumentów niejawnych. Jeżeli w związku z wykonaniem umowy lub zadania zostaną wytworzone informacje niejawne, odpowiednią klauzulę tajności nadaje osoba uprawniona do podpisania dokumentu, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, a w przypadku ich braku, po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez zleceniodawcę, odpowiedzialną za nadzorowanie, kontrolę i doradztwo w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę, jednostkę naukową lub badawczo-rozwojową obowiązku ochrony przekazanych im informacji niejawnych. 13. W związku z tym, że Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydawane będą na okres kilku lat (w zależności od klauzul tajności), w znowelizowanej ustawie pojawił się szereg zapisów dotyczących obowiązków spoczywających zarówno na zleceniobiorcy jak i na zleceniodawcy, w zakresie przekazywania odpowiednich informacji właściwej służbie ochrony państwa. 14. Podobnie jak z poświadczeniami bezpieczeństwa, tak i w przypadku Świadectw bezpieczeństwa przemysłowego, służby ochrony państwa mogą wydać decyzję o odmowie wydania lub decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. 15. W przypadku, gdy przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o wykonanie umowy albo zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane chyba, że z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską lub z prawa wewnętrznego strony zlecającej umowę

10 wynika obowiązek uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego upoważniającego do wykonywania umów związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub jej zagranicznym odpowiednikiem. 16. Jednakże w przypadku umów związanych z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, przedsiębiorca, jednostka naukowa lub badawczorozwojowa są obowiązani powołać pełnomocnika ochrony oraz spełniać inne wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosownie do ich klauzuli tajności. Rozdział 13 Przepisy przejściowe i końcowe. 1. Firmy, w stosunku do których toczą się postępowania sprawdzające oraz postępowania bezpieczeństwa przemysłowego otrzymają już poświadczenia i Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego według nowych uwarunkowań. 2. Osoby, które posiadają już stosowne Poświadczenia bezpieczeństwa, ważne w tym dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy, zachowują ważność w zakresie i wydłużonym przez nowelę okresie (tajemnica państwowa). 3. Natomiast Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przedsiębiorcom, jednostkom naukowym lub badawczo-rozwojowym w związku z wykonaniem umowy lub zadania łączącego się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową zachowują ważność do czasu zakończenia danej umowy lub zadania, ale nie dłużej niż 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy. 4. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy spodziewać się możemy szeregu, nowych do niej aktów wykonawczych. Obowiązujące przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu zastąpienia ich przez nowe. Załącznik Nr 1 - Wykaz rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. 1. Do informacji, które mogą być oznaczane klauzulą "tajne" ściśle zakwalifikowano między innymi Szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania informacji oznaczonych klauzulą "ściśle tajne". 2. Do informacji, które mogą być oznaczane klauzulą "tajne" zakwalifikowano między innymi Szczególne wymagania bezpieczeństwa i procedury bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania informacji oznaczonych klauzulą "tajne". 3. Z Wykazu wykreślono między innymi:

11 Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, Dzienniki korespondencyjne do rejestracji dokumentów oraz ewidencje innych materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową. Załącznik Nr 2 Ankieta bezpieczeństwa osobowego. 1. Obowiązują trzy wzory ankiet: do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą zastrzeżone ; do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą poufne ; do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą ściśle tajne lub tajne. 2. Zgodnie z poprawionym zapisem, ankietę wypełnia się własnoręcznie, pismem drukowanym. Wykreślono zapis zezwalający na wypełnianie druków pismem maszynowym. Ponadto punkt ten uzupełniono o zapis dotyczący cudzoziemców. Cudzoziemcy, niewładający językiem polskim, składają własnoręcznie wypełnione ankiety w językach ojczystych, dołączając do nich tłumaczenie ich treści, wykonane przez tłumacza przysięgłego. 3. W razie braku wiedzy umożliwiającej podanie danych, i wpisaniu sformułowania "nie wiem", obecnie należy dodatkowo podać przyczynę tej niewiedzy. 4. We wszystkich wzorach ankiet pojawił się nowy punkt (punkty) dotyczący karalności oraz postępowania dyscyplinarnego za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych. 5. Już dzisiaj wszyscy wykonawcy mogą zacząć zbierać nr PESEL osób, których dane będą wpisywane do ankiety, rodziców, teściów, rodzeństwa itd. 6. Wszystkie ankiety podlegają oznaczeniu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach. Reasumując, w znowelizowanej ustawie pojawiło się wiele korzystnych zapisów. Według mnie do najważniejszych zaliczyć należy przede wszystkim zmiany związane z wydłużeniem czasów obowiązywania poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, jak również nowe regulacje dotyczące Świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. Bardzo istotną nowością jest oręż dla pełnomocników ochrony, a w szczególności kontrolne postępowania sprawdzające oraz nowa decyzja o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. Źródło pochodzenia: mgr inż. Marek ANZEL

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 3492 IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2165 Warszawa, 22 października 2003 r.

Druk nr 2165 Warszawa, 22 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-147-03 Druk nr 2165 Warszawa, 22 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH Źródło: http://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/ewidencje-przechowywan/149,ewidencja-przechowywanie -I-UDOSTEPNIANIE-AKT-POSTEPOWAN-SPRAWDZAJACYCH.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych.

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych Ustawa przewiduje cztery klasy informacji

Bardziej szczegółowo

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk)

Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) Informacje niejawne i ich podział (oprac. Tomasz A. Winiarczyk) podstawa prawna USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych POJĘCIA PODSTAWOWE rękojmia zachowania tajemnicy zdolność

Bardziej szczegółowo

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej 1 Załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Zasady ochrony informacji niejawnych na PK określają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Wykaz podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2005r. Nr 196 poz. 1631 z ost. zm. z dnia 31.03.2010r. Uchylona z dniem 02.01.2011r. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ochrony informacji niejawnych

Warsztaty ochrony informacji niejawnych Warsztaty ochrony informacji niejawnych Opis Przygotowanie i prowadzenie kompleksowej dokumentacji normującej ochronę informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej według ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian w innych ustawach)

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian w innych ustawach) USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian w innych ustawach) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie Gdańskim Załącznik do Zarządzenia nr 14/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 maja 2008 roku Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula zastrzeżone w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 16 czerwca 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Numer dokumentu LexPolonica: 9359 zmiany: 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 184 2006-08-31 Dz.U.2006.149.1078 art. 2 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 36 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1600 art. 27 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz. 1631. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011

ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed

Bardziej szczegółowo

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Oddział Ochrony Informacji Niejawnych OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH TEMAT 1: Ogólne zasady ochrony informacji niejawnych. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z dnia 8 lutego 1999 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z dnia 8 lutego 1999 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.99.11.95 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136 2001-01-31 zm.wyn.z Dz.U.00.39.462 2001-02-01 zm. Dz.U.01.22.247 2001-03-30 zm. Dz.U.01.27.298 2001-04-08 zm. Dz.U.01.22.247 2001-04-24 zm. Dz.U.01.22.247 2001-06-25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 50 / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 17 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50 / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 17 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 50 / 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec w sprawie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego. Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

System ochrony informacji. niejawnych. Norbert Nowak

System ochrony informacji. niejawnych. Norbert Nowak System ochrony informacji Norbert Nowak Bezpieczeństwo Biznesu tel. 535 213952 e-mail: biuro@bezpieczenstwo-biznesu.pl www.bezpieczestwo-biznesu.pl niejawnych Wprowadzenie. Szkolenie w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2165). SEJM Druk 3492-A RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1) w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie właściwej rejestracji, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawowe akty normatywne z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego

1.2. Podstawowe akty normatywne z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego 1.2. Podstawowe akty normatywne z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnej, Dz.U.2010.182.1228; Ustawa z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 stycznia 2006 r.

DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 stycznia 2006 r. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 28 17 DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia i dokumentowania postępowań sprawdzających

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ONE PORADNIK SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. one1.pl POZNAŃ 2015

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ONE PORADNIK SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. one1.pl POZNAŃ 2015 1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ONE PORADNIK SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Kod, nazwa zawodu 242110, Specjalista ochrony informacji niejawnych mgr inż. Marek ANZEL 1 POZNAŃ 2015 1 Ekspert

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 196 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 września 2005 r.

Dz.U Nr 196 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 września 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 2005 Nr 196 poz. 1631 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21, 1224. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/147 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o Ochronie Informacji Niejawnych. Tekst ujednolicony po zmianie z 15 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21, 1224, 2281, z 2016 r. poz. 749. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej? dr Agata Lasota - Jądrzak ekspert ds. bezpieczeństwa informacji ZPP Wielkopolska Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej? Planowanie ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie informacji niejawnych [1]

Ustawa o ochronie informacji niejawnych [1] Ustawa o ochronie informacji niejawnych [1] z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) Art. 1. [Zakres stosowania ustawy] ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2012 r. Poz. 7 DECYZJA NR 15 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Dz.U.2010.182.1228 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji DECYZJA Nr 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO-0130/42/2008 Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 czerwca 2008 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Strona 1 z 6 LexPolonica nr 2784675. DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY z dnia... o ochronie informacji niejawnych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROJEKT USTAWY z dnia... o ochronie informacji niejawnych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROJEKT USTAWY z dnia... o ochronie informacji niejawnych 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1)

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1) Dziennik Ustaw Nr 182 13778 Poz. 1228 1228 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r.

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r. D E C Y Z J A NR 41 K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1) (Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1) (Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.182.1228 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1) (Dz. U. z dnia 1 października 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 302 DECYZJA Nr 362/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej planu ochrony informacji niejawnych Na podstawie art.15 ust.1 pkt.5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 kwietnia 2011 r. 470 ROZPORZĄDZE RADY MINISTRÓW z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 9 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 15 DECYZJA NR 46 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie utworzenia centralnego rejestru doboru kandydatów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej ubiegającej się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE Aby informacje niejawne mogły być prawidłowo przetwarzane należy stosować środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1265. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

USTA WA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych1) jest zasady:

USTA WA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych1) jest zasady: Dziennik Ustaw Nr 182 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.10.01 15:09:17 +02'00' 13778 Poz. 1228 USTA WA v.p l 1228 z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych1)

Bardziej szczegółowo

do Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone

do Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone Załącznik nr 4 do Instrukcja dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Ochrona informacji niejawnych.

Ochrona informacji niejawnych. FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 29 września 2017 roku na szkolenie na temat: Ochrona informacji niejawnych. Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie jest spełnieniem obowiązku wynikającego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Ewa Gwardzińska Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Praktyczna teoria 25 We współczesnym świecie informacja stanowi wyjątkowo cenne dobro. Większość informacji przekazywanych jest w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

USTAWA O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH USTAWA O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Dz.U.99.11.95 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136 art.57 2001-01-31 zm.wyn.z Dz.U.00.39.462 ogólne 2001-02-01 zm. Dz.U.01.22.247 art.1 2001-03-30 zm. Dz.U.01.27.298 art.135

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA TAJNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA

KANCELARIA TAJNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA KANCELARIA TAJNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA 30 sierpnia ubiegłego roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 2018 r. Poz. 25 DECYZJA NR 27 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/08 Starosty Raciborskiego z dnia 25.02.2008r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia l czerwca 2011 r. RDZAM hif~~."""'~ RMISTRZ MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Instrukcja dotycząca sposobu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ 1. Zanim wystąpisz z wnioskiem 2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 3. Koszty zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE Nr 25/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie ochrony informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 marca 2012 r. Warszawa, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 102 Departament Ochrony Informacji Niejawnych DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ORo.0050.409.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 r. Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Urzędzie Miasta Piekary

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1 1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawę z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone " w

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Strona 1 z 5 LexPolonica nr 3071385. DECYZJA Nr 73/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 35 DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 17 sierpnia 2012 r. N-21920/2012 ZARZĄDZENIE NR 45 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie certyfikacji urządzeń, narzędzi oraz środków przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa Formalny dokument opisujący strategię bezpieczeństwa. Oczekiwana zawartość: cele, standardy i wytyczne, zadania do wykonania, specyfikacja środków, zakresy odpowiedzialności. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) 1

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) 1 wersje oczekujące: 2013-01-01 brzmienie pierwotne (od 2011-01-02) Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) 1 1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz wzorów oświadczeń, zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 26 DECYZJA NR 94 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1660 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1660 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1660 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Ustawa o kontroli skarbowej Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 września 1991 r. Tekst jednolity z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne... 3 Art. 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 27.02.2014 r. INSTRUKCJA dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYśSZA ul. Siedmiogrodzka 3A 01-204 Warszawa Tel. 022 862 32 24 e-mail: manage@wsz-sw.edu.pl www.wsz-sw.edu.

WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYśSZA ul. Siedmiogrodzka 3A 01-204 Warszawa Tel. 022 862 32 24 e-mail: manage@wsz-sw.edu.pl www.wsz-sw.edu. 1 WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYśSZA ul. Siedmiogrodzka 3A 01-204 Warszawa Tel. 022 862 32 24 e-mail: manage@wsz-sw.edu.pl www.wsz-sw.edu.pl STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo