BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Wykaz podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast podmiotami są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające). W przypadku, gdy z wykonaniem umowy wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, tajne lub ściśle tajne, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Powyższa zasada nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, które obowiązane są posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Podstawowym obowiązkiem jednostki zlecającej jest wprowadzenie do umowy lub zlecenia zadania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, w której zawarte są szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, skutki oraz zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy oraz instrukcji. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w odpowiedziach na następujące pytania. Jakie podmioty są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy? Gdzie należy składać wnioski o przeprowadzenie przez ABW postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w tym poszerzonych postępowań sprawdzających, w celu wydania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego? Gdzie należy składać, w związku ze zmianą właściwości ABW i SKW, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3, wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy posiadają ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez SKW lub wobec których SKW prowadzi postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy? Gdzie składają wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście, to jest o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy? Kto jest kierownikiem przedsiębiorcy? W jakim celu przeprowadza się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy przedsiębiorca ubiega się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy przedsiębiorca zawsze musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego? Jakie są rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i w jakim zakresie potwierdzają zdolność do ochrony informacji niejawnych?

2 Czy klauzule tajności są powiązane ze stopniami świadectw bezpieczeństwa przemysłowego? Na jaki okres wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień? Czy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może wygasnąć? Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone? Kto wydaje upoważnienie do klauzuli zastrzeżone w przypadku prac lub zadań zleconych? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo będący podmiotem ustawy? Czy można wyrazić zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa? Kto wyraża zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa? W jaki sposób informuje się o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji niejawnych? Jak uzyskać będąc przedsiębiorcą dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych (NATO/UE)? Czy istnieje wzór wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Gdzie można znaleźć wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego? Jakim przedsiębiorcom ABW wydało już świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? W jakim terminie należy zorganizować system ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia? Jakie czynności sprawdzeniowe są realizowane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Jakie dane o przedsiębiorcy są sprawdzane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Wobec kogo przeprowadza się postępowania sprawdzające w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy można przeprowadzić postępowania sprawdzające wobec pracowników zleceniobiorcy i kto je przeprowadza? Jakie poświadczenia bezpieczeństwa są odpowiednie w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego? Czy za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego pobierane są opłaty? Jakie są obecnie koszty postępowań bezpieczeństwa przemysłowego i postępowań sprawdzających w ramach postępowań bezpieczeństwa przemysłowego? Czy przedsiębiorca ponosi opłaty za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pełnomocnika ochrony? Czy zawsze ponosi się opłaty za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Czy pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy ponosi opłaty za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie? Czy pełnomocnik ochrony zatrudniony u przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może prowadzić zwykłe postępowania sprawdzające? Czy można zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? W jakich przypadkach ABW zawiesza postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego z urzędu? Kiedy podejmuje się zawieszone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

3 W jaki sposób kończy się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy niekorzystne decyzje wydane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub w wyniku sprawdzeń z urzędu po wydaniu świadectwa muszą zawierać uzasadnienie? Kogo ABW zawiadamia o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? W jakim terminie należy zakończyć postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy przeprowadza się sprawdzenia z urzędu w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy i jak można się odwołać od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy obligatoryjnie umarza się postępowanie odwoławcze? Czy i jak można zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję organu odwoławczego? Czy przedsiębiorca, który realizuje umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, ma obowiązek zawarcia analogicznej umowy z podwykonawcą i czy ma obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli tenże podwykonawca będzie także miał dostęp do takich informacji niejawnych? Czy przedsiębiorca, zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone zleconą przez państwowa lub samorządową jednostkę organizacyjną, ma obowiązek wprowadzić do umowy instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego? Czy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jednostka organizacyjna może podpisać z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne przed uzyskaniem przez niego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy ww. przedsiębiorca może przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy przedsiębiorca posiadający świadectwo bezpieczeństwa drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne, może ubiegać się do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli poufne, o realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i przetwarzać je we własnych systemach teleinformatycznych? Jakie podmioty są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy? Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, ale także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, niezależnie od formy własności, zamierzająca realizować bądź realizująca umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych, wynikające z przepisów prawa. Ponadto przedsiębiorcą są również inne jednostki organizacyjne np. spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, zamierzające realizować lub realizujące wspomniane umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 54 ust. 6 ustawy powyższe przepisy stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, związanych z dostępem do informacji niejawnych.

4 Gdzie należy składać wnioski o przeprowadzenie przez ABW postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w tym poszerzonych postępowań sprawdzających, w celu wydania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego? Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych. Gdzie należy składać, w związku ze zmianą właściwości ABW i SKW, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3, wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy posiadają ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez SKW lub wobec których SKW prowadzi postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy? Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych. Gdzie składają wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście, to jest o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy? Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych. Kto jest kierownikiem przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy kierownikiem przedsiębiorcy jest: członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, cały organ albo członek lub członkowie wieloosobowego organu zarządzającego wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika jednostki przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę, w spółce jawnej i spółce cywilnej wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce partnerskiej wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusze prowadzący sprawy spółki, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ta osoba, likwidator, syndyk, zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym. Kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy. W jaki celu przeprowadza się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego jest

5 prowadzone w celu ustalenia, czy przedsiębiorca, nie będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, jest zdolny do ochrony informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności oraz w określonym stopniu. Dokumentem potwierdzającym zdolność takiego przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane odpowiednio przez ABW albo SKW. Kiedy przedsiębiorca ubiega się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 54 ust. 1ustawy warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów lub zadań wynikających z przepisów prawa, jest zdolność do ochrony informacji niejawnych. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane odpowiednio przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Nie musi posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - zgodnie z art. 54 ust. 3 i ust. 4 ustawy, przedsiębiorca, który wykonuje działalność jednoosobowo i osobiście i zamierza wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne. Dokumentem potwierdzającym jego zdolność do ochrony informacji niejawnych będzie posiadane przez niego ważne poświadczenie bezpieczeństwa, o ile przepisy międzynarodowe w tym zakresie nie stanowią inaczej. Czy przedsiębiorca zawsze musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 54 ust. 3 i ust. 4 ustawy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność jednoosobowo i osobiście i zamierza wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne, to nie musi posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Dokumentem potwierdzającym jego zdolność do ochrony informacji niejawnych będzie posiadane przez niego ważne poświadczenie bezpieczeństwa, o ile przepisy międzynarodowe w tym zakresie nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy, jeżeli przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, to świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane. Jakie są rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i w jakim zakresie potwierdzają zdolność do ochrony informacji niejawnych? Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej wydaje się świadectwo odpowiednio: 1. pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, 2. drugiego stopnia potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, 3. trzeciego stopnia potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. Czy klauzule tajności są powiązane ze stopniami świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

6 Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej wydaje się świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, iż nie trzeba mieć np. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą ściśle tajne, a np. tylko świadectwa trzeciego stopnia, aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą poufne. Przedsiębiorca, po zapoznaniu się z warunkami umowy albo zadań wynikających z przepisów prawa, wskazuje we wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, do jakiej klauzuli tajności powinien mieć dostęp i w jakim stopniu musi on zapewnić ochronę informacji niejawnych. Trzeba jednak podkreślić, iż w przypadku ubiegania się o potwierdzenie pełniejszej zdolności do ochrony informacji niejawnych wzrastają koszty przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Na jaki okres wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień? Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: ściśle tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia, tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia, poufne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca uzyskujący świadectwo do klauzuli ściśle tajne nie będzie musiał występować z kolejnym wnioskiem o wydanie świadectwa do klauzuli tajne czy poufne, bowiem świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: 1. ściśle tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: a) ściśle tajne przez okres 5 lat od daty wystawienia, b) tajne przez okres 7 lat od daty wystawienia, c) poufne przez okres 10 lat od daty wystawienia; 2. tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: a) tajne przez okres 7 lat od daty wystawienia, b) poufne przez okres 10 lat od daty wystawienia; 3. poufne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o tej klauzuli przez okres 10 lat od daty wystawienia. Zasada ta dotyczy także świadectw bezpieczeństwa przemysłowego ważnych w dniu wejścia w życie ustawy. Czy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może wygasnąć?

7 Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy świadectwo bezpieczeństwo przemysłowego wygasa, jeżeli: 1. upłynął okres ważności świadectwa, 2. przedsiębiorca zrzekł się uprawnień określonych w świadectwie, 3. przedsiębiorca został przejęty przez inny podmiot lub został zlikwidowany. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone? Zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy, przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone nie ma obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 54 ust. 10 ustawy, jest on jednak zobowiązany spełnić wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone, z wyjątkiem wymogu powoływania pełnomocnika ochrony, jeżeli będzie uzyskiwał dostęp do informacji niejawnych na terenie obiektów jednostki zlecającej wykonanie umowy lub zadania. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, osoby mające wykonywać prace związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone powinny się legitymować pisemnym upoważnieniem wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej, w sytuacji, gdy nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Kto wydaje upoważnienie do klauzuli zastrzeżone w przypadku prac lub zadań zleconych? Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy nie wskazuje wprost, czy to kierownik jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie prac lub zadań zleconych jest uprawniony do wydania pisemnego upoważnienia do klauzuli zastrzeżone pracownikowi przedsiębiorcy wykonującemu prace na rzecz zleceniodawcy. W opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dopuszczalnym, a nawet bardziej zasadnym, aby to kierownik przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie wykonania prac lub zadań samodzielnie upoważniał podległych pracowników do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w jednostce zlecającej wykonanie umowy, związanej z dostępem do informacji niejawnych o tej klauzuli tajności. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo będący podmiotem ustawy? Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy przedsiębiorca wykonujący działalność jednoosobowo (tzn. niezatrudniający pracowników) i osobiście (tzn. nieprowadzący działalności poprzez ustanowionych pełnomocników) nie ma obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zobowiązany jest natomiast do poddania się - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne i wyższej - postępowaniu sprawdzającemu prowadzonemu odpowiednio przez ABW albo SKW oraz do udziału w prowadzonym przez te organy szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zdolność do ochrony informacji niejawnych w przypadku takiego przedsiębiorcy potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Czy można wyrazić zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa?

8 Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy można wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające. Zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach można także wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście), wobec którego nie jest prowadzone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub nie jest prowadzone postępowanie sprawdzające. Kto wyraża zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa? Zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście może wyrazić: Szef Kancelarii Prezydenta RP; Szef Kancelarii Sejmu; Szef Kancelarii Senatu; Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej; Prezes Narodowego Banku Polskiego; kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku odpowiednio Szef ABW albo Szef SKW. Jeżeli wobec przedsiębiorcy nieposiadającego odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście) wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające, zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne może wyrazić: Szef Kancelarii Prezydenta RP; Szef Kancelarii Sejmu; Szef Kancelarii Senatu; Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej; Prezes Narodowego Banku Polskiego; kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku odpowiednio Szef ABW albo Szef SKW. W jaki sposób informuje się o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji niejawnych? Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy, o fakcie wyrażenia pisemnej zgody na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające informuje się odpowiednio ABW lub SKW przekazując potwierdzoną za zgodność kopię zgody.

9 Jak uzyskać będąc przedsiębiorcą dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych (NATO/UE)? Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy ABW lub SKW wydaje odrębne świadectwa potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli stanowiącej zagraniczny odpowiednik klauzuli tajne lub poufne. Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych na zasadach analogicznych do uregulowań krajowych. Odmienne od krajowych procedury stosowane są w przypadku zamiaru zorganizowania przez przedsiębiorców kancelarii tajnych organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), ponadto w określonych przypadkach ABW lub SKW przeprowadza dodatkowe szkolenia w zakresie zasad ochrony udostępnianych przez te organizacje informacji niejawnych. Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy wobec przedsiębiorcy prowadzącego działalność jednoosobowo i osobiście przeprowadzane jest postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego tylko w przypadku, gdy z przepisów międzynarodowych wynika bezwzględny wymóg posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przez każdego przedsiębiorcę. Czy istnieje wzór wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Przepisy ustawy nie przewidują wzoru wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy nie wymaga on uzasadnienia. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy we wniosku przedsiębiorca określa stopień świadectwa oraz klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma ono potwierdzać. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy do wniosku przedsiębiorca dołącza kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego lub kopie poświadczeń bezpieczeństwa osób określonych w art. 57 ust. 3 ustawy, tj. pracowników przedsiębiorcy. Co ważne do wniosku przedsiębiorca nie dołącza ankiet bezpieczeństwa osobowego pracowników ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne, wobec których postępowanie sprawdzające - zgodnie z przepisami ustawy - przeprowadza pełnomocnik ochrony. Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy stwierdzeniebraków formalnych we wniosku lub jego załącznikach powoduje, że ABW wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdzie można znaleźć wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego? Wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego określono w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz.U. z 2011 r., Nr 86, poz. 470) Jakim przedsiębiorcom ABW wydało już świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Wykaz przedsiębiorców, którym ABW wydało świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego można znaleźć w załączonym pliku.

10 W jakim terminie należy zorganizować system ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia? Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania musi on zorganizować kompleksowy system ochrony informacji niejawnych. Jakie czynności sprawdzeniowe są realizowane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie art. 57 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy oraz postępowania sprawdzające wobec osób wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy. Zgodnie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 1 ustawy do czynności sprawdzeniowych realizowanych w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego zalicza się: 1. sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w rejestrach, ewidencjach i kartotekach, 2. sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie, 3. sprawdzenie innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Jakie dane o przedsiębiorcy są sprawdzane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie art. 57 ust. 2 ustawy w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego sprawdza się: 1. strukturę kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, źródła pochodzenia środków finansowych i sytuację finansową, 2. strukturę organizacyjną, 3. system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego, 4. wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających, kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia, 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa. Wobec kogo przeprowadza się postępowania sprawdzające w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie art. 57 ust. 3 ustawy w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego postępowania sprawdzające przeprowadza się wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub którym upływa termin ważności posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa, czyli wobec: kierownika przedsiębiorcy, pełnomocnika ochrony i jego zastępcy, osób zatrudnionych w pionie ochrony, administratora systemu teleinformatycznego, innych osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego. ABW lub SKW zawsze prowadzi poszerzone postępowania sprawdzające wobec kierownika przedsiębiorcy i pełnomocnika ochrony i jego zastępcy oraz wszystkich osób zatrudnionych u przedsiębiorcy, jeżeli te osoby powinny mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub ściśle tajne oraz do informacji niejawnych organizacji

11 międzynarodowych. W pozostałych przypadkach postępowania sprawdzające prowadzi pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy lub w przypadku jego niepowołania pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie umowy lub zadania z dostępem do informacji niejawnych. Czy można przeprowadzić postępowania sprawdzające wobec pracowników zleceniobiorcy i kto je przeprowadza? Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy, w przypadku gdyjednostka organizacyjna zleca wykonanie umowy związanej z: dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz posiadaniem trzeciego stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych to dopuszczalnym jest, aby pełnomocnik ochrony zleceniodawcy przeprowadził zwykłe postępowanie sprawdzające wobec pracowników jednostki organizacyjnej przyjmującej zlecenie wykonania umowy. Odpowiednie wnioski kierownik przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie składa do kierownika jednostki organizacyjnej zleceniodawcy. Pełnomocnik ochrony zleceniodawcy będzie również przeprowadzał szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Jakie poświadczenia bezpieczeństwa są odpowiednie w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy pojęcie odpowiedniości poświadczenia bezpieczeństwa oznacza, że uprawnia ono do dostępu do wymaganej klauzuli tajności i jest ważne. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy w przypadku: 1. kierownika przedsiębiorcy, 2. pełnomocnika ochrony i jego zastępcy, 3. osób zatrudnionych w pionie ochrony, 4. administratora systemu teleinformatycznego odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa, to poświadczenia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż wskazana we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa. W dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, (także przekazywanych do ABW lub SKW w trakcie tego postępowania albo w okresie ważności świadectwa) wnioskach o wszczęcie postępowań sprawdzających wobec ww. osób, wskazana klauzula tajności informacji, do których osoba sprawdzana ma mieć dostęp, musi być taka sama jak klauzula wskazana we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa. W przypadku pozostałych pracowników przedsiębiorcy mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych przedsiębiorca może wnioskować o wydanie poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą nie wyższą niż klauzula określona we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa. Czy za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego pobierane są opłaty? Zgodnie z art. 61 ust. 1 za przeprowadzenie sprawdzeń wobec przedsiębiorcy i postępowań sprawdzających wobec jego pracowników ABW pobiera - na podstawie rachunku zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia czynności. Zgodnie z art. 61 ust. 2 wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzonych czynności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. z 2011 r., Nr 67, poz. 356).

12 ABW wystawia rachunek po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego wobec osoby. Przedsiębiorca w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wpłaca na wskazany przez ABW rachunek bankowy, wymienioną w nim kwotę. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od uregulowania określonej w rachunku kwoty. Jakie są obecnie koszty postępowań bezpieczeństwa przemysłowego i postępowań sprawdzających w ramach postępowań bezpieczeństwa przemysłowego? Opłaty za czynności w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego obowiązujące od dnia r. Rodzaj zwrotu kosztów Kwota bazowa Współczynnik Cena Poszerzone postępowanie sprawdzające 0, ,08 zł (POUFNE, TAJNE, ŚCIŚLE TAJNE) Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu 4 138,58 zł wydania świadectwa III stopnia ,48 zł Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa I lub II stopnia ,06 zł Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających Podstawa kwoty bazowej: obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Czy przedsiębiorca ponosi opłaty za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pełnomocnika ochrony? Zgodnie z art. 57 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 61 ust. 1 postępowanie sprawdzające przeprowadzane wobec pełnomocnika ochrony u przedsiębiorcy jest odpłatne. Zgodnie z art. 61 ust. 2 wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzonych czynności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. z 2011 r., Nr 67, poz. 356). Czy zawsze ponosi się opłaty za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Zwrot zryczałtowanych kosztów za przeprowadzone czynności pobierany jest w przypadku każdego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. W przypadku postępowań sprawdzających, zgodnie z art. 61 ust. 1 opłaty nie są pobierane za przeprowadzenie czynności w ramach kontrolnego postępowania sprawdzającego oraz poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec osoby posiadającej ważne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW, która ma mieć dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych.

13 Czy pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy ponosi opłaty za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie? Pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy, który przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające nie ponosi opłat za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie. Czy pełnomocnik ochrony zatrudniony u przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może prowadzić zwykłe postępowania sprawdzające? W opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych przedsiębiorcy jest uprawniony do prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających wobec jego pracowników, jeżeli podmiot ten posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego lub też wszczęto wobec niego postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego. Posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego warunkuje dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy, natomiast art. 57 ust. 3 ustawy dopuszcza możliwość prowadzenia postępowań sprawdzających wobec pracowników przedsiębiorcy w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego - w praktyce pełnomocnik ochrony może wszcząć zwykłe postępowanie sprawdzające po opłaceniu przesłanego przez ABW rachunku określającego wysokość zwrotu zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy zwykłe postępowanie sprawdzające przeprowadza się w przypadku ubiegania się o stanowisko lub zamiaru wykonywania prac zleconych związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne. Dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych o klauzuli poufne wiąże się z koniecznością uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Nieuprawnione jest prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzające wobec osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnego świadectwa przemysłowego ani nie ubiega się o jego wydanie, ponieważ podmiot taki nie jest uprawniony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne a więc jego pracownicy nie mogą realizować prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych tą klauzulą, ani zajmować stanowisk związanych dostępem do takich informacji. Czy można zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 63 ust. 1 postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy ABW zawiesza lub podejmuje na wniosek przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ABW może także z urzędu zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustaw y. W jakich przypadkach ABW zawiesza postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego z urzędu? Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ABW może z urzędu zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy w przypadku: wydania przez inny organ decyzji nakazującej przedsiębiorcy wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej, wszczęcia postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy, nieuregulowania w terminie zobowiązań publicznoprawnych, uzależnienia wyniku oceny zdolności przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

14 Kiedy podejmuje się zawieszone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy ABW podejmuje zawieszone z urzędu postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowanie sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy, po ustaniu przyczyn zawieszenia. W jaki sposób kończy się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego może się zakończyć: wydaniem świadectwa zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, decyzją o odmowie wydania świadectwa, decyzją o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy ABW odmawia wydania świadectwa, stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: odmowa wydania lub cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsiębiorcy; brak możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy; niezorganizowanie, w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania, kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia; zatajenie danych w kwestionariuszu lub podanie w nim danych nieprawdziwych; podanie nieprawdziwych informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu. Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy ABW może odmówić wydania świadectwa, stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: ujawnienie, w wyniku sprawdzenia osób wymienionych w art. 57 ust. 2 pkt 4 ustawy, w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego niedających się usunąć wątpliwości określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1 3 lub 5 lub w art. 24 ust. 3 ustawy; niepowiadomienie w terminie 30 dni o zmianie danych zawartych w kwestionariuszu w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Kiedy wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

15 Zgodnie z art. 62 ustawy ABW wydaje decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy, w przypadku: wycofania przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie świadectwa, wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, przejęcia lub likwidacji przedsiębiorcy. Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy ABW cofa wydane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzając utratę zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: odmowa wydania lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsiębiorcy; brak możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy;utrata funkcjonalności systemu ochrony informacji niejawnych; podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych w ramach przekazywanych ABW informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu. Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 66 ust. 1 i ust. 3 ustawy ABW może cofnąć wydane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzając utratę zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: negatywne wyniki sprawdzeń przedsiębiorcy z urzędu lub ustalenia kontroli ochrony informacji niejawnych, ujawnienie, w wyniku sprawdzenia osób wymienionych w art. 57 ust. 2 pkt 4 ustawy, w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego niedających się usunąć wątpliwości określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1 3 lub 5 lub w art. 24 ust. 3 ustawy; niepowiadomienie w terminie 30 dni o zmianie danych zawartych w kwestionariuszu, ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej albo innej formie zakończenia przez nią działalności, zawarciu umowy, jej wypowiedzeniu oraz zakończeniu jej wykonywania. Czy niekorzystne decyzje wydane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub w wyniku sprawdzeń z urzędu po wydaniu świadectwa muszą zawierać uzasadnienie? Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W uzasadnieniu prawnym wskazywana jest przesłanka z art. 64 ust. 2 lub 3 albo z art. 66 ust. 1-3 ustawy, która stanowiła podstawę decyzji. W uzasadnieniu faktycznym wskazywane są okoliczności na podstawie, których ustalono występowanie przesłanki z art. 64 ust. 2 lub 3 albo z art. 66 ust. 1-3 ustawy, która nie została usunięta w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w ustawie. Choć ustawa nie wskazuje wprost, to należy wnioskować, iż do decyzji o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa

16 przemysłowego, w tym postępowania sprawdzającego stosuje się powyższe zasady. Kogo ABW zawiadamia o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ABW zawiadamia jednostki organizacyjne, które zawarły umowy z przedsiębiorcą. W jakim terminie należy zakończyć postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 59 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego powinno być zakończone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia. Kiedy przeprowadza się sprawdzenia z urzędu w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 65 ustawy, ABW, w okresie ważności świadectwa, może przeprowadzić z urzędu sprawdzenia przedsiębiorcy w zakresie elementów, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, w celu ustalenia, czy nie utracił on zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. W sytuacji ujawnienia faktów świadczących o możliwości utraty przez przedsiębiorcę zdolności do ochrony informacji niejawnych ABW ma prawo przeprowadzić sprawdzenia w przedmiotowym zakresie. Czy i jak można się odwołać od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy przysługuje odwołanie, niewymagające uzasadnienia, do Prezesa Rady Ministrów, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który prowadził postępowanie. Kiedy obligatoryjnie umarza się postępowanie odwoławcze? Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy Prezes Rady Ministrów umarza postępowanie odwoławcze w przypadku: wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, przejęcia przedsiębiorcy, likwidacji przedsiębiorcy. Czy i jak można zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję organu odwoławczego?

17 Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy na niekorzystną decyzję lub postanowienie organu odwoławczego przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia, za pośrednictwem organu odwoławczego. Od wydanego wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, przedsiębiorcy przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia. Czy przedsiębiorca, który realizuje umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, ma obowiązek zawarcia analogicznej umowy z podwykonawcą i czy ma obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli tenże podwykonawca będzie także miał dostęp do takich informacji niejawnych? Tak. Obowiązek taki należy wywieść z art. 70 ust. 1 pkt 3 ustawy, na mocy którego przedsiębiorca, w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa, ma obowiązek informowania w terminie 30 dni odpowiednio ABW lub SKW m. in. o zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, wypowiedzeniu tej umowy oraz zakończeniu jej wykonywania, oraz z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy, który zobowiązuje przedsiębiorcę do poinformowaniu jednostki zlecającej wykonanie umowy o potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych. Ponadto na mocy art. 54 ust. 6 przepisy ust. 1-5 stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych. Natomiast kwestie związane z wprowadzaniem do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego zostały uregulowane w art. 71, zgodnie z którym jednostka organizacyjna zawierająca umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej jest odpowiedzialna za wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. Czy przedsiębiorca, zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone zleconą przez państwowa lub samorządową jednostkę organizacyjną, ma obowiązek wprowadzić do umowy instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego? Ustawa w art. 71 nałożyła na jednostkę organizacyjną zawierającą z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - nie ma więc takiego obowiązku w przypadku zawierania umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, jednakże jednostka organizacyjna zawierająca taką umowę może wprowadzić do niej taką instrukcję i określić w niej kwestie wskazane w art. 71. W przypadku istnienia obowiązku wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - obowiązek ten dotyczy jednostki organizacyjnej zawierającej umowę, a przedsiębiorcy wyłącznie w przypadku gdy zawiera on umowę z podwykonawcą. Czy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jednostka organizacyjna może podpisać z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne przed uzyskaniem przez niego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy ww. przedsiębiorca może przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Art. 187 ustawy stanowi, że przedsiębiorcy wykonujący umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne, nieposiadający w dniu wejścia w życie ustawy ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, powinni uzyskać takie świadectwo w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

18 Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że dotyczy on jedynie przedsiębiorców wykonujących umowy w chwili wejścia w życie ustawy, zatem nie znajdzie on zastosowania do przedsiębiorców zamierzających dopiero zawrzeć umowę. W ww. sytuacji przedsiębiorca nieposiadający świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, z którym jednostka organizacyjna zamierza zawrzeć umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne powinien złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego w celu uzyskania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego właściwy organ wymieniony art. 54 ust. 7 ustawy może wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych takiemu przedsiębiorcy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgody przekazuje się odpowiednio do ABW lub SKW). Po jej uzyskaniu przedsiębiorca będzie mógł zawrzeć umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zgoda taka powinna zawierać m.in. zastrzeżenie umożliwiające jej cofnięcie w przypadku odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Czy przedsiębiorca posiadający świadectwo bezpieczeństwa drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne, może ubiegać się do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli poufne, o realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i przetwarzać je we własnych systemach teleinformatycznych? Przedsiębiorca w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne, może ubiegać się jedynie o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i tajne - bez możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje takie umowy zawarte przed dniem 2 stycznia 2011 r. nie posiadając odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - to powinien je uzyskać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 3 stycznia 2012 r. Data publikacji : Data modyfikacji : Administrator BIP Rejestr zmian Autor : Administrator BIP Opublikowane przez : Administrator BIP

19

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 2 (40) W a r s z a w a 2 0 1 0 BIULETYN PRAWNY NR 2 (40) K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Dariusz JANKOWSKI, Bronisław KACHNIKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188. USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/38 Dz.U. 2003 Nr 130 poz. 1188 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 10 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 10 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1058/14 POSTANOWIENIE z dnia 10 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Grzegorz Matejczuk Lubomira Matczuk-Mazuś

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo