BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE"

Transkrypt

1 BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE Wykaz podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast podmiotami są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające). W przypadku, gdy z wykonaniem umowy wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, tajne lub ściśle tajne, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Powyższa zasada nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, które obowiązane są posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Świadectwo wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Podstawowym obowiązkiem jednostki zlecającej jest wprowadzenie do umowy lub zlecenia zadania instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, w której zawarte są szczegółowe wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych, skutki oraz zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z ustawy oraz instrukcji. Szczegółowe informacje na ten temat zawarto w odpowiedziach na następujące pytania. Jakie podmioty są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy? Gdzie należy składać wnioski o przeprowadzenie przez ABW postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w tym poszerzonych postępowań sprawdzających, w celu wydania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego? Gdzie należy składać, w związku ze zmianą właściwości ABW i SKW, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3, wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy posiadają ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez SKW lub wobec których SKW prowadzi postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy? Gdzie składają wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście, to jest o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy? Kto jest kierownikiem przedsiębiorcy? W jakim celu przeprowadza się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy przedsiębiorca ubiega się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy przedsiębiorca zawsze musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego? Jakie są rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i w jakim zakresie potwierdzają zdolność do ochrony informacji niejawnych?

2 Czy klauzule tajności są powiązane ze stopniami świadectw bezpieczeństwa przemysłowego? Na jaki okres wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień? Czy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może wygasnąć? Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone? Kto wydaje upoważnienie do klauzuli zastrzeżone w przypadku prac lub zadań zleconych? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo będący podmiotem ustawy? Czy można wyrazić zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa? Kto wyraża zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa? W jaki sposób informuje się o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji niejawnych? Jak uzyskać będąc przedsiębiorcą dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych (NATO/UE)? Czy istnieje wzór wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Gdzie można znaleźć wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego? Jakim przedsiębiorcom ABW wydało już świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? W jakim terminie należy zorganizować system ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia? Jakie czynności sprawdzeniowe są realizowane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Jakie dane o przedsiębiorcy są sprawdzane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Wobec kogo przeprowadza się postępowania sprawdzające w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy można przeprowadzić postępowania sprawdzające wobec pracowników zleceniobiorcy i kto je przeprowadza? Jakie poświadczenia bezpieczeństwa są odpowiednie w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego? Czy za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego pobierane są opłaty? Jakie są obecnie koszty postępowań bezpieczeństwa przemysłowego i postępowań sprawdzających w ramach postępowań bezpieczeństwa przemysłowego? Czy przedsiębiorca ponosi opłaty za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pełnomocnika ochrony? Czy zawsze ponosi się opłaty za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Czy pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy ponosi opłaty za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie? Czy pełnomocnik ochrony zatrudniony u przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może prowadzić zwykłe postępowania sprawdzające? Czy można zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? W jakich przypadkach ABW zawiesza postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego z urzędu? Kiedy podejmuje się zawieszone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego?

3 W jaki sposób kończy się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy niekorzystne decyzje wydane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub w wyniku sprawdzeń z urzędu po wydaniu świadectwa muszą zawierać uzasadnienie? Kogo ABW zawiadamia o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? W jakim terminie należy zakończyć postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy przeprowadza się sprawdzenia z urzędu w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy i jak można się odwołać od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Kiedy obligatoryjnie umarza się postępowanie odwoławcze? Czy i jak można zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję organu odwoławczego? Czy przedsiębiorca, który realizuje umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, ma obowiązek zawarcia analogicznej umowy z podwykonawcą i czy ma obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli tenże podwykonawca będzie także miał dostęp do takich informacji niejawnych? Czy przedsiębiorca, zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone zleconą przez państwowa lub samorządową jednostkę organizacyjną, ma obowiązek wprowadzić do umowy instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego? Czy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jednostka organizacyjna może podpisać z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne przed uzyskaniem przez niego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy ww. przedsiębiorca może przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Czy przedsiębiorca posiadający świadectwo bezpieczeństwa drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne, może ubiegać się do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli poufne, o realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i przetwarzać je we własnych systemach teleinformatycznych? Jakie podmioty są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy? Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, ale także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, niezależnie od formy własności, zamierzająca realizować bądź realizująca umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych, wynikające z przepisów prawa. Ponadto przedsiębiorcą są również inne jednostki organizacyjne np. spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, zamierzające realizować lub realizujące wspomniane umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 54 ust. 6 ustawy powyższe przepisy stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, związanych z dostępem do informacji niejawnych.

4 Gdzie należy składać wnioski o przeprowadzenie przez ABW postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, w tym poszerzonych postępowań sprawdzających, w celu wydania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego? Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych. Gdzie należy składać, w związku ze zmianą właściwości ABW i SKW, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3, wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób zatrudnionych u przedsiębiorców, którzy posiadają ważne świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane przez SKW lub wobec których SKW prowadzi postępowania bezpieczeństwa przemysłowego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy? Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych. Gdzie składają wnioski o przeprowadzenie przez ABW poszerzonych postępowań sprawdzających przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo i osobiście, to jest o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy? Właściwość terytorialna jednostek ABW w zakresie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych. Kto jest kierownikiem przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy kierownikiem przedsiębiorcy jest: członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, cały organ albo członek lub członkowie wieloosobowego organu zarządzającego wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika jednostki przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę, w spółce jawnej i spółce cywilnej wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w spółce partnerskiej wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusze prowadzący sprawy spółki, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ta osoba, likwidator, syndyk, zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym. Kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy. W jaki celu przeprowadza się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego jest

5 prowadzone w celu ustalenia, czy przedsiębiorca, nie będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście, jest zdolny do ochrony informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności oraz w określonym stopniu. Dokumentem potwierdzającym zdolność takiego przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane odpowiednio przez ABW albo SKW. Kiedy przedsiębiorca ubiega się o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 54 ust. 1ustawy warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów lub zadań wynikających z przepisów prawa, jest zdolność do ochrony informacji niejawnych. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane odpowiednio przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Nie musi posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - zgodnie z art. 54 ust. 3 i ust. 4 ustawy, przedsiębiorca, który wykonuje działalność jednoosobowo i osobiście i zamierza wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne. Dokumentem potwierdzającym jego zdolność do ochrony informacji niejawnych będzie posiadane przez niego ważne poświadczenie bezpieczeństwa, o ile przepisy międzynarodowe w tym zakresie nie stanowią inaczej. Czy przedsiębiorca zawsze musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 54 ust. 3 i ust. 4 ustawy, jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność jednoosobowo i osobiście i zamierza wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne, to nie musi posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Dokumentem potwierdzającym jego zdolność do ochrony informacji niejawnych będzie posiadane przez niego ważne poświadczenie bezpieczeństwa, o ile przepisy międzynarodowe w tym zakresie nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy, jeżeli przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, to świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane. Jakie są rodzaje świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i w jakim zakresie potwierdzają zdolność do ochrony informacji niejawnych? Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej wydaje się świadectwo odpowiednio: 1. pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, 2. drugiego stopnia potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, 3. trzeciego stopnia potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. Czy klauzule tajności są powiązane ze stopniami świadectw bezpieczeństwa przemysłowego?

6 Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej wydaje się świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Stopień zdolności świadectwa bezpieczeństwa nie jest powiązany z klauzulą tajności, co oznacza, iż nie trzeba mieć np. świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą ściśle tajne, a np. tylko świadectwa trzeciego stopnia, aby móc przetwarzać informacje niejawne oznaczone klauzulą poufne. Przedsiębiorca, po zapoznaniu się z warunkami umowy albo zadań wynikających z przepisów prawa, wskazuje we wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, do jakiej klauzuli tajności powinien mieć dostęp i w jakim stopniu musi on zapewnić ochronę informacji niejawnych. Trzeba jednak podkreślić, iż w przypadku ubiegania się o potwierdzenie pełniejszej zdolności do ochrony informacji niejawnych wzrastają koszty przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Na jaki okres wydaje się świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień? Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: ściśle tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia, tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia, poufne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca uzyskujący świadectwo do klauzuli ściśle tajne nie będzie musiał występować z kolejnym wnioskiem o wydanie świadectwa do klauzuli tajne czy poufne, bowiem świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: 1. ściśle tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: a) ściśle tajne przez okres 5 lat od daty wystawienia, b) tajne przez okres 7 lat od daty wystawienia, c) poufne przez okres 10 lat od daty wystawienia; 2. tajne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: a) tajne przez okres 7 lat od daty wystawienia, b) poufne przez okres 10 lat od daty wystawienia; 3. poufne potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych o tej klauzuli przez okres 10 lat od daty wystawienia. Zasada ta dotyczy także świadectw bezpieczeństwa przemysłowego ważnych w dniu wejścia w życie ustawy. Czy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może wygasnąć?

7 Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy świadectwo bezpieczeństwo przemysłowego wygasa, jeżeli: 1. upłynął okres ważności świadectwa, 2. przedsiębiorca zrzekł się uprawnień określonych w świadectwie, 3. przedsiębiorca został przejęty przez inny podmiot lub został zlikwidowany. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone? Zgodnie z art. 54 ust. 9 ustawy, przedsiębiorca zamierzający wykonywać umowy lub zadania związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone nie ma obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 54 ust. 10 ustawy, jest on jednak zobowiązany spełnić wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone, z wyjątkiem wymogu powoływania pełnomocnika ochrony, jeżeli będzie uzyskiwał dostęp do informacji niejawnych na terenie obiektów jednostki zlecającej wykonanie umowy lub zadania. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy, osoby mające wykonywać prace związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone powinny się legitymować pisemnym upoważnieniem wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej, w sytuacji, gdy nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Kto wydaje upoważnienie do klauzuli zastrzeżone w przypadku prac lub zadań zleconych? Art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy nie wskazuje wprost, czy to kierownik jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie prac lub zadań zleconych jest uprawniony do wydania pisemnego upoważnienia do klauzuli zastrzeżone pracownikowi przedsiębiorcy wykonującemu prace na rzecz zleceniodawcy. W opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dopuszczalnym, a nawet bardziej zasadnym, aby to kierownik przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie wykonania prac lub zadań samodzielnie upoważniał podległych pracowników do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w jednostce zlecającej wykonanie umowy, związanej z dostępem do informacji niejawnych o tej klauzuli tajności. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobowo będący podmiotem ustawy? Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy przedsiębiorca wykonujący działalność jednoosobowo (tzn. niezatrudniający pracowników) i osobiście (tzn. nieprowadzący działalności poprzez ustanowionych pełnomocników) nie ma obowiązku posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zobowiązany jest natomiast do poddania się - w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne i wyższej - postępowaniu sprawdzającemu prowadzonemu odpowiednio przez ABW albo SKW oraz do udziału w prowadzonym przez te organy szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zdolność do ochrony informacji niejawnych w przypadku takiego przedsiębiorcy potwierdza poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Czy można wyrazić zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa?

8 Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy można wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne przedsiębiorcy, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające. Zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach można także wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście), wobec którego nie jest prowadzone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub nie jest prowadzone postępowanie sprawdzające. Kto wyraża zgodę na udostępnienie informacji niejawnych przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa? Zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście może wyrazić: Szef Kancelarii Prezydenta RP; Szef Kancelarii Sejmu; Szef Kancelarii Senatu; Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej; Prezes Narodowego Banku Polskiego; kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku odpowiednio Szef ABW albo Szef SKW. Jeżeli wobec przedsiębiorcy nieposiadającego odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa (w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście) wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające, zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne może wyrazić: Szef Kancelarii Prezydenta RP; Szef Kancelarii Sejmu; Szef Kancelarii Senatu; Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; minister właściwy dla określonego działu administracji rządowej; Prezes Narodowego Banku Polskiego; kierownik urzędu centralnego, a w przypadku ich braku odpowiednio Szef ABW albo Szef SKW. W jaki sposób informuje się o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji niejawnych? Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy, o fakcie wyrażenia pisemnej zgody na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli poufne, tajne lub ściśle tajne przedsiębiorcy nieposiadającemu odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub poświadczenia bezpieczeństwa, w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność jednoosobowo i osobiście, wobec którego wszczęto postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowanie sprawdzające informuje się odpowiednio ABW lub SKW przekazując potwierdzoną za zgodność kopię zgody.

9 Jak uzyskać będąc przedsiębiorcą dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych (NATO/UE)? Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy ABW lub SKW wydaje odrębne świadectwa potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli stanowiącej zagraniczny odpowiednik klauzuli tajne lub poufne. Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych na zasadach analogicznych do uregulowań krajowych. Odmienne od krajowych procedury stosowane są w przypadku zamiaru zorganizowania przez przedsiębiorców kancelarii tajnych organizacji międzynarodowych (np. Unii Europejskiej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), ponadto w określonych przypadkach ABW lub SKW przeprowadza dodatkowe szkolenia w zakresie zasad ochrony udostępnianych przez te organizacje informacji niejawnych. Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy wobec przedsiębiorcy prowadzącego działalność jednoosobowo i osobiście przeprowadzane jest postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego tylko w przypadku, gdy z przepisów międzynarodowych wynika bezwzględny wymóg posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przez każdego przedsiębiorcę. Czy istnieje wzór wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Przepisy ustawy nie przewidują wzoru wniosku o wszczęcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy nie wymaga on uzasadnienia. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy we wniosku przedsiębiorca określa stopień świadectwa oraz klauzulę tajności informacji niejawnych, których zdolność do ochrony ma ono potwierdzać. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy do wniosku przedsiębiorca dołącza kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego lub kopie poświadczeń bezpieczeństwa osób określonych w art. 57 ust. 3 ustawy, tj. pracowników przedsiębiorcy. Co ważne do wniosku przedsiębiorca nie dołącza ankiet bezpieczeństwa osobowego pracowników ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli poufne, wobec których postępowanie sprawdzające - zgodnie z przepisami ustawy - przeprowadza pełnomocnik ochrony. Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy stwierdzeniebraków formalnych we wniosku lub jego załącznikach powoduje, że ABW wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia uchybień w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdzie można znaleźć wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego? Wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego określono w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego (Dz.U. z 2011 r., Nr 86, poz. 470) Jakim przedsiębiorcom ABW wydało już świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Wykaz przedsiębiorców, którym ABW wydało świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego można znaleźć w załączonym pliku.

10 W jakim terminie należy zorganizować system ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia? Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania musi on zorganizować kompleksowy system ochrony informacji niejawnych. Jakie czynności sprawdzeniowe są realizowane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie art. 57 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy oraz postępowania sprawdzające wobec osób wskazanych w art. 57 ust. 3 ustawy. Zgodnie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 1 ustawy do czynności sprawdzeniowych realizowanych w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego zalicza się: 1. sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w rejestrach, ewidencjach i kartotekach, 2. sprawdzenie, w niezbędnym zakresie danych przedsiębiorcy zawartych w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie, 3. sprawdzenie innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Jakie dane o przedsiębiorcy są sprawdzane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie art. 57 ust. 2 ustawy w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego sprawdza się: 1. strukturę kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, źródła pochodzenia środków finansowych i sytuację finansową, 2. strukturę organizacyjną, 3. system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego, 4. wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających, kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia, 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa. Wobec kogo przeprowadza się postępowania sprawdzające w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie art. 57 ust. 3 ustawy w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego postępowania sprawdzające przeprowadza się wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub którym upływa termin ważności posiadanych poświadczeń bezpieczeństwa, czyli wobec: kierownika przedsiębiorcy, pełnomocnika ochrony i jego zastępcy, osób zatrudnionych w pionie ochrony, administratora systemu teleinformatycznego, innych osób wskazanych w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego. ABW lub SKW zawsze prowadzi poszerzone postępowania sprawdzające wobec kierownika przedsiębiorcy i pełnomocnika ochrony i jego zastępcy oraz wszystkich osób zatrudnionych u przedsiębiorcy, jeżeli te osoby powinny mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub ściśle tajne oraz do informacji niejawnych organizacji

11 międzynarodowych. W pozostałych przypadkach postępowania sprawdzające prowadzi pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy lub w przypadku jego niepowołania pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie umowy lub zadania z dostępem do informacji niejawnych. Czy można przeprowadzić postępowania sprawdzające wobec pracowników zleceniobiorcy i kto je przeprowadza? Zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy, w przypadku gdyjednostka organizacyjna zleca wykonanie umowy związanej z: dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne oraz posiadaniem trzeciego stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych to dopuszczalnym jest, aby pełnomocnik ochrony zleceniodawcy przeprowadził zwykłe postępowanie sprawdzające wobec pracowników jednostki organizacyjnej przyjmującej zlecenie wykonania umowy. Odpowiednie wnioski kierownik przedsiębiorcy przyjmującego zlecenie składa do kierownika jednostki organizacyjnej zleceniodawcy. Pełnomocnik ochrony zleceniodawcy będzie również przeprowadzał szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Jakie poświadczenia bezpieczeństwa są odpowiednie w postępowaniu bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy pojęcie odpowiedniości poświadczenia bezpieczeństwa oznacza, że uprawnia ono do dostępu do wymaganej klauzuli tajności i jest ważne. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy w przypadku: 1. kierownika przedsiębiorcy, 2. pełnomocnika ochrony i jego zastępcy, 3. osób zatrudnionych w pionie ochrony, 4. administratora systemu teleinformatycznego odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa, to poświadczenia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli nie niższej niż wskazana we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa. W dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, (także przekazywanych do ABW lub SKW w trakcie tego postępowania albo w okresie ważności świadectwa) wnioskach o wszczęcie postępowań sprawdzających wobec ww. osób, wskazana klauzula tajności informacji, do których osoba sprawdzana ma mieć dostęp, musi być taka sama jak klauzula wskazana we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa. W przypadku pozostałych pracowników przedsiębiorcy mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych przedsiębiorca może wnioskować o wydanie poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą nie wyższą niż klauzula określona we wniosku przedsiębiorcy o wydanie świadectwa. Czy za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego pobierane są opłaty? Zgodnie z art. 61 ust. 1 za przeprowadzenie sprawdzeń wobec przedsiębiorcy i postępowań sprawdzających wobec jego pracowników ABW pobiera - na podstawie rachunku zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia czynności. Zgodnie z art. 61 ust. 2 wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzonych czynności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. z 2011 r., Nr 67, poz. 356).

12 ABW wystawia rachunek po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub postępowania sprawdzającego wobec osoby. Przedsiębiorca w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wpłaca na wskazany przez ABW rachunek bankowy, wymienioną w nim kwotę. Wszczęcie postępowania uzależnione jest od uregulowania określonej w rachunku kwoty. Jakie są obecnie koszty postępowań bezpieczeństwa przemysłowego i postępowań sprawdzających w ramach postępowań bezpieczeństwa przemysłowego? Opłaty za czynności w ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego obowiązujące od dnia r. Rodzaj zwrotu kosztów Kwota bazowa Współczynnik Cena Poszerzone postępowanie sprawdzające 0, ,08 zł (POUFNE, TAJNE, ŚCIŚLE TAJNE) Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu 4 138,58 zł wydania świadectwa III stopnia ,48 zł Sprawdzenie przedsiębiorcy w celu wydania świadectwa I lub II stopnia ,06 zł Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających Podstawa kwoty bazowej: obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Czy przedsiębiorca ponosi opłaty za przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pełnomocnika ochrony? Zgodnie z art. 57 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 61 ust. 1 postępowanie sprawdzające przeprowadzane wobec pełnomocnika ochrony u przedsiębiorcy jest odpłatne. Zgodnie z art. 61 ust. 2 wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzonych czynności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających (Dz.U. z 2011 r., Nr 67, poz. 356). Czy zawsze ponosi się opłaty za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego? Zwrot zryczałtowanych kosztów za przeprowadzone czynności pobierany jest w przypadku każdego postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. W przypadku postępowań sprawdzających, zgodnie z art. 61 ust. 1 opłaty nie są pobierane za przeprowadzenie czynności w ramach kontrolnego postępowania sprawdzającego oraz poszerzonego postępowania sprawdzającego wobec osoby posiadającej ważne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW, która ma mieć dostęp do informacji niejawnych organizacji międzynarodowych.

13 Czy pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy ponosi opłaty za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie? Pełnomocnik ochrony u przedsiębiorcy, który przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające nie ponosi opłat za dokonanie przez ABW sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie. Czy pełnomocnik ochrony zatrudniony u przedsiębiorcy, który nie posiada świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego może prowadzić zwykłe postępowania sprawdzające? W opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych przedsiębiorcy jest uprawniony do prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających wobec jego pracowników, jeżeli podmiot ten posiada ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego lub też wszczęto wobec niego postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego. Posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego warunkuje dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy, natomiast art. 57 ust. 3 ustawy dopuszcza możliwość prowadzenia postępowań sprawdzających wobec pracowników przedsiębiorcy w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego - w praktyce pełnomocnik ochrony może wszcząć zwykłe postępowanie sprawdzające po opłaceniu przesłanego przez ABW rachunku określającego wysokość zwrotu zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy zwykłe postępowanie sprawdzające przeprowadza się w przypadku ubiegania się o stanowisko lub zamiaru wykonywania prac zleconych związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne. Dostęp przedsiębiorcy do informacji niejawnych o klauzuli poufne wiąże się z koniecznością uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Nieuprawnione jest prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzające wobec osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnego świadectwa przemysłowego ani nie ubiega się o jego wydanie, ponieważ podmiot taki nie jest uprawniony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne a więc jego pracownicy nie mogą realizować prac związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych tą klauzulą, ani zajmować stanowisk związanych dostępem do takich informacji. Czy można zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 63 ust. 1 postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy ABW zawiesza lub podejmuje na wniosek przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ABW może także z urzędu zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustaw y. W jakich przypadkach ABW zawiesza postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego z urzędu? Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy ABW może z urzędu zawiesić postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy w przypadku: wydania przez inny organ decyzji nakazującej przedsiębiorcy wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej, wszczęcia postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy, nieuregulowania w terminie zobowiązań publicznoprawnych, uzależnienia wyniku oceny zdolności przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

14 Kiedy podejmuje się zawieszone postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy ABW podejmuje zawieszone z urzędu postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowanie sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy, po ustaniu przyczyn zawieszenia. W jaki sposób kończy się postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego może się zakończyć: wydaniem świadectwa zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, decyzją o odmowie wydania świadectwa, decyzją o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy ABW odmawia wydania świadectwa, stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: odmowa wydania lub cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsiębiorcy; brak możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy; niezorganizowanie, w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania, kompleksowego systemu ochrony informacji niejawnych w przypadku ubiegania się o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia; zatajenie danych w kwestionariuszu lub podanie w nim danych nieprawdziwych; podanie nieprawdziwych informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu. Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy ABW może odmówić wydania świadectwa, stwierdzając brak zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: ujawnienie, w wyniku sprawdzenia osób wymienionych w art. 57 ust. 2 pkt 4 ustawy, w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego niedających się usunąć wątpliwości określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1 3 lub 5 lub w art. 24 ust. 3 ustawy; niepowiadomienie w terminie 30 dni o zmianie danych zawartych w kwestionariuszu w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Kiedy wydaje się decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego?

15 Zgodnie z art. 62 ustawy ABW wydaje decyzję o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, w tym postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w art. 57 ust. 3 ustawy, w przypadku: wycofania przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie świadectwa, wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, przejęcia lub likwidacji przedsiębiorcy. Kiedy obligatoryjnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy ABW cofa wydane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzając utratę zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: odmowa wydania lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa osobie lub osobom, które zajmują stanowisko kierownika przedsiębiorcy; brak możliwości ustalenia struktury kapitałowej i źródeł pochodzenia środków finansowych pozostających w dyspozycji przedsiębiorcy;utrata funkcjonalności systemu ochrony informacji niejawnych; podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych w ramach przekazywanych ABW informacji o zmianach danych zawartych w kwestionariuszu. Kiedy fakultatywnie wydaje się decyzję o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 66 ust. 1 i ust. 3 ustawy ABW może cofnąć wydane świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzając utratę zdolności do ochrony informacji niejawnych, na podstawie następujących przesłanek: negatywne wyniki sprawdzeń przedsiębiorcy z urzędu lub ustalenia kontroli ochrony informacji niejawnych, ujawnienie, w wyniku sprawdzenia osób wymienionych w art. 57 ust. 2 pkt 4 ustawy, w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego niedających się usunąć wątpliwości określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1 3 lub 5 lub w art. 24 ust. 3 ustawy; niepowiadomienie w terminie 30 dni o zmianie danych zawartych w kwestionariuszu, ogłoszeniu upadłości, likwidacji lub rozwiązaniu jednostki organizacyjnej albo innej formie zakończenia przez nią działalności, zawarciu umowy, jej wypowiedzeniu oraz zakończeniu jej wykonywania. Czy niekorzystne decyzje wydane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego lub w wyniku sprawdzeń z urzędu po wydaniu świadectwa muszą zawierać uzasadnienie? Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy decyzja o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W uzasadnieniu prawnym wskazywana jest przesłanka z art. 64 ust. 2 lub 3 albo z art. 66 ust. 1-3 ustawy, która stanowiła podstawę decyzji. W uzasadnieniu faktycznym wskazywane są okoliczności na podstawie, których ustalono występowanie przesłanki z art. 64 ust. 2 lub 3 albo z art. 66 ust. 1-3 ustawy, która nie została usunięta w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy uzasadnienie faktyczne w części zawierającej informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w ustawie. Choć ustawa nie wskazuje wprost, to należy wnioskować, iż do decyzji o umorzeniu postępowania bezpieczeństwa

16 przemysłowego, w tym postępowania sprawdzającego stosuje się powyższe zasady. Kogo ABW zawiadamia o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ABW zawiadamia jednostki organizacyjne, które zawarły umowy z przedsiębiorcą. W jakim terminie należy zakończyć postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 59 ustawy postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego powinno być zakończone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia. Kiedy przeprowadza się sprawdzenia z urzędu w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 65 ustawy, ABW, w okresie ważności świadectwa, może przeprowadzić z urzędu sprawdzenia przedsiębiorcy w zakresie elementów, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy, w celu ustalenia, czy nie utracił on zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. W sytuacji ujawnienia faktów świadczących o możliwości utraty przez przedsiębiorcę zdolności do ochrony informacji niejawnych ABW ma prawo przeprowadzić sprawdzenia w przedmiotowym zakresie. Czy i jak można się odwołać od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego? Zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy od niekorzystnej decyzji kończącej postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorcy przysługuje odwołanie, niewymagające uzasadnienia, do Prezesa Rady Ministrów, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który prowadził postępowanie. Kiedy obligatoryjnie umarza się postępowanie odwoławcze? Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy Prezes Rady Ministrów umarza postępowanie odwoławcze w przypadku: wydania orzeczenia o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, przejęcia przedsiębiorcy, likwidacji przedsiębiorcy. Czy i jak można zaskarżyć do sądu administracyjnego niekorzystną decyzję organu odwoławczego?

17 Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy na niekorzystną decyzję lub postanowienie organu odwoławczego przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji lub postanowienia, za pośrednictwem organu odwoławczego. Od wydanego wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, przedsiębiorcy przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia. Czy przedsiębiorca, który realizuje umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, ma obowiązek zawarcia analogicznej umowy z podwykonawcą i czy ma obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, jeżeli tenże podwykonawca będzie także miał dostęp do takich informacji niejawnych? Tak. Obowiązek taki należy wywieść z art. 70 ust. 1 pkt 3 ustawy, na mocy którego przedsiębiorca, w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa, ma obowiązek informowania w terminie 30 dni odpowiednio ABW lub SKW m. in. o zawarciu umowy z podwykonawcą, związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, wypowiedzeniu tej umowy oraz zakończeniu jej wykonywania, oraz z art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy, który zobowiązuje przedsiębiorcę do poinformowaniu jednostki zlecającej wykonanie umowy o potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych. Ponadto na mocy art. 54 ust. 6 przepisy ust. 1-5 stosuje się także do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeżeli ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych. Natomiast kwestie związane z wprowadzaniem do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego zostały uregulowane w art. 71, zgodnie z którym jednostka organizacyjna zawierająca umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej jest odpowiedzialna za wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego. Czy przedsiębiorca, zamierzający wykonywać umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone zleconą przez państwowa lub samorządową jednostkę organizacyjną, ma obowiązek wprowadzić do umowy instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego? Ustawa w art. 71 nałożyła na jednostkę organizacyjną zawierającą z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej obowiązek wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - nie ma więc takiego obowiązku w przypadku zawierania umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, jednakże jednostka organizacyjna zawierająca taką umowę może wprowadzić do niej taką instrukcję i określić w niej kwestie wskazane w art. 71. W przypadku istnienia obowiązku wprowadzenia do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego - obowiązek ten dotyczy jednostki organizacyjnej zawierającej umowę, a przedsiębiorcy wyłącznie w przypadku gdy zawiera on umowę z podwykonawcą. Czy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jednostka organizacyjna może podpisać z przedsiębiorcą umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne przed uzyskaniem przez niego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego i czy ww. przedsiębiorca może przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? Art. 187 ustawy stanowi, że przedsiębiorcy wykonujący umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne, nieposiadający w dniu wejścia w życie ustawy ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, powinni uzyskać takie świadectwo w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

18 Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że dotyczy on jedynie przedsiębiorców wykonujących umowy w chwili wejścia w życie ustawy, zatem nie znajdzie on zastosowania do przedsiębiorców zamierzających dopiero zawrzeć umowę. W ww. sytuacji przedsiębiorca nieposiadający świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, z którym jednostka organizacyjna zamierza zawrzeć umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne powinien złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego w celu uzyskania odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego właściwy organ wymieniony art. 54 ust. 7 ustawy może wyrazić pisemną zgodę na udostępnienie informacji niejawnych takiemu przedsiębiorcy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgody przekazuje się odpowiednio do ABW lub SKW). Po jej uzyskaniu przedsiębiorca będzie mógł zawrzeć umowę związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i przetwarzać informacje niejawne do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Zgoda taka powinna zawierać m.in. zastrzeżenie umożliwiające jej cofnięcie w przypadku odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Czy przedsiębiorca posiadający świadectwo bezpieczeństwa drugiego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne, może ubiegać się do czasu uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia o klauzuli poufne, o realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i przetwarzać je we własnych systemach teleinformatycznych? Przedsiębiorca w okresie ważności świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli tajne, może ubiegać się jedynie o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli poufne i tajne - bez możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje takie umowy zawarte przed dniem 2 stycznia 2011 r. nie posiadając odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego - to powinien je uzyskać w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 3 stycznia 2012 r. Data publikacji : Data modyfikacji : Administrator BIP Rejestr zmian Autor : Administrator BIP Opublikowane przez : Administrator BIP

19

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ONE PORADNIK SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. one1.pl POZNAŃ 2015

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ONE PORADNIK SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH. one1.pl POZNAŃ 2015 1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ONE PORADNIK SPECJALISTY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Kod, nazwa zawodu 242110, Specjalista ochrony informacji niejawnych mgr inż. Marek ANZEL 1 POZNAŃ 2015 1 Ekspert

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

EWIDENCJA, PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH Źródło: http://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/ewidencje-przechowywan/149,ewidencja-przechowywanie -I-UDOSTEPNIANIE-AKT-POSTEPOWAN-SPRAWDZAJACYCH.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ 1. Zanim wystąpisz z wnioskiem 2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 3. Koszty zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych.

Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. Cele i treść postępowania sprawdzającego jako element ochrony informacji niejawnych. W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych Ustawa przewiduje cztery klasy informacji

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Po podpisaniu znowelizowanej ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych, przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poddajemy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1) w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie właściwej rejestracji, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2165 Warszawa, 22 października 2003 r.

Druk nr 2165 Warszawa, 22 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-147-03 Druk nr 2165 Warszawa, 22 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego

Bardziej szczegółowo

LICENCJA. nr WPR/012/2003. na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy

LICENCJA. nr WPR/012/2003. na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy Rzeczpospolita Polska Urząd Transportu Kolejowego LICENCJA nr WPR/012/2003 na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy na podstawie art. 45 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE Aby informacje niejawne mogły być prawidłowo przetwarzane należy stosować środki bezpieczeństwa fizycznego odpowiednie do poziomu zagrożeń w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1 Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (IBP) 1. Niniejsza Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego (IBP) jest załącznikiem do umowy nr z dnia i stanowi jej integralną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej

Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej Zasady i sposób ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej 1 Załącznik do Zarządzenia nr 14 Rektora PK z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Zasady ochrony informacji niejawnych na PK określają

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO ... (pieczęć przedsiębiorcy, jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej ubiegającej się o świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego) KWESTIONARIUSZ BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Dane zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/147 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Stan prawny luty 2015 r. Podstawa prawna: 1) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21, 1224, 2281, z 2016 r. poz. 749. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 269/ 2014 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz wzorów oświadczeń, zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie informacji niejawnych [1]

Ustawa o ochronie informacji niejawnych [1] Ustawa o ochronie informacji niejawnych [1] z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) Art. 1. [Zakres stosowania ustawy] ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY z dnia... o ochronie informacji niejawnych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

PROJEKT USTAWY z dnia... o ochronie informacji niejawnych 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne PROJEKT USTAWY z dnia... o ochronie informacji niejawnych 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, jako

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Dz.U.2010.182.1228 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 639 ZARZĄDZENIE Nr 46 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 254, 1645,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2015 r. poz. 21, 1224. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

świadczeń zdrowotnych

świadczeń zdrowotnych www.autonomia-dent.pl Zmiany w zakresie dostosowania do wymogów ustawy o działalności leczniczej wprowadzone do tej ustawy przez ustawę nowelizującą uchwaloną przez Sejm w dniu 14 czerwca 2012 r Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych ustaw 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 16 czerwca 2005 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r.

D E C Y Z J A NR 41. z dnia 19 listopada 2015 r. D E C Y Z J A NR 41 K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia stanowisk i funkcji związanych z dostępem do informacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO CENTRUM MEDIACYJNEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 1. Zakres zastosowania 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest unormowanie zasad rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 865 wersja obowiązująca od 2014-07-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA TAJNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA

KANCELARIA TAJNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA KANCELARIA TAJNA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA 30 sierpnia ubiegłego roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Ewa Gwardzińska Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Praktyczna teoria 25 We współczesnym świecie informacja stanowi wyjątkowo cenne dobro. Większość informacji przekazywanych jest w

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego:

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ. Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu nadrzędnego: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: UDZIELENIE/ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO. Kod procesu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA 1 Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG)

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Załącznik do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 8 marca 2013 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W ARCHIWUM SEJMU (WYCIĄG) Rozdział 6 Udostępnianie dokumentacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT INSTALATORA

CERTYFIKAT INSTALATORA CERTYFIKAT INSTALATORA Mając na uwadze, iż: 1. W dniu 11.09.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, tj. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH - PRZETARGI I KONTRAKTY

ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH - PRZETARGI I KONTRAKTY ZASADY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH MIĘDZYNARODOWYCH - PRZETARGI I KONTRAKTY 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ 1. Informacja niejawna międzynarodowa 2. System ochrony informacji niejawnych międzynarodowych w RP 3. Klauzule

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ŁOW NFZ,

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej

z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. Poz. 35 DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dokumentacji szkolenia w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzęd K-042/5 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

System ochrony informacji. niejawnych. Norbert Nowak

System ochrony informacji. niejawnych. Norbert Nowak System ochrony informacji Norbert Nowak Bezpieczeństwo Biznesu tel. 535 213952 e-mail: biuro@bezpieczenstwo-biznesu.pl www.bezpieczestwo-biznesu.pl niejawnych Wprowadzenie. Szkolenie w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia... 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5526 Poz. 541 541 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych Na

Bardziej szczegółowo

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: art. 25c ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) Art. 25c. 1. Radny, członek

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. Stan prawny 2013-07-09 Dz.U.2002.96.861 (R) Określenie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY

Bardziej szczegółowo

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych

Umowa. między. Rządem Federalnym Republiki Austrii. Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych BGBl. III - Ausgegeben am 18. November 2014 - Nr. 218 1 von 8 Umowa między Rządem Federalnym Republiki Austrii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych Rząd Federalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... XIII XV Część 1 Ochrona danych osobowych... 1 Rozdział I. Zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w jednostkach sektora publicznego Piotr Kowalik, Bogusław

Bardziej szczegółowo

Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21

Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21 Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane Informacje ogólne Umowa o roboty budowlane Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 lipca 2003 r. ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONTROLI PRZEPROWADZANYCH PRZEZ ORGANY KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1)

USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1) Dziennik Ustaw Nr 182 13778 Poz. 1228 1228 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy lub Przedsiębiorcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK o refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ROZDZIAŁ II WYBÓR OSÓB CELEM FINANSOWANIA IM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZASADY WYBORU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/10 Zastępcy Dyrektora PUP z dnia 29.12.2010r. BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA STUDIA PODYPLOMOWE I FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo