WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ŚWIECIU KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI OD ROKU 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ŚWIECIU KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI OD ROKU 2012"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ŚWIECIU KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI OD ROKU

2 POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu 1. Powołanie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UKZJK) Decyzję o wprowadzeniu Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) podjęto Uchwałą Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zwaną w dalszej części księgi Uchwałą. 2. Zakresy kompetencji uczelnianych organów decyzyjnych w sprawach projakościowych Podstawowymi dokumentami regulującymi zakres odpowiedzialności organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni są: Ustawa Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. Statut WSJO w Świeciu. Kompetencje i obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych WSJO, a także zakres działania komórek administracyjnych określają: Statut WSJO w Świeciu, Regulamin Organizacyjny WSJO, Zarządzenia Rektora, Zarządzenia Dziekana jednostki organizacyjnej. 3.Prezentacja polityki jakości kształcenia na WSJO WSJO konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, poszerzenia i wzbogacenia form oraz kierunków kształcenia oraz osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku usług edukacyjnych. Dążenia te mają swoje odzwierciedlenie w polityce jakości kształcenia oraz w prowadzonej działalności naukowo-badawczej pracowników. Podstawowe elementy polityki jakości w WSJO to: kształcenie studentów na najwyższym poziomie zgodnie z zasadą wolności nauki i ciągłego jej rozwoju, podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem, weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów kształcenia i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy, rozwój kreatywności i innowacyjności w śród studentów oraz pracowników naukowodydaktycznych, wynikający z wymagań współczesnego rynku pracy, powiązanie programów nauczania z prowadzonymi badaniami oraz najnowszymi osiągnięciami nauki, 2

3 wprowadzanie nowych kierunków, form i metod kształcenia, zgodnie z opiniami interesariuszy zewnętrznych, zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych kadry dydaktycznej, określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia, angażowanie wszystkich interesariuszy procesu kształcenia w jego monitorowanie i doskonalenie, umiędzynarodowienie studiów poprzez pozyskiwanie studentów zagranicznych oraz uzyskanie akredytacji i certyfikatów międzynarodowych w zakresie jakości kształcenia. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WSJO w Świeciu Oznaczenie Procedur Symbol: Wydanie: WSJO-O-1 Data: r. Stron: 1 5 3

4 1. CEL Celem procedury WSJO-O-OP-1 jest ustalenie zasady wprowadzenia oznaczeń procedur związanych z funkcjonowaniem w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Oznaczenie procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomach: uczelnianym i jednostek organizacyjnych uczelni (wydziały w Świeciu i Przasnyszu) niezbędne jest do zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu. 3. TERMINOLOGIA 3.1. WSZJK Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Procedura WSJO jedna z procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Oznaczenie procedury WSJO symbol dokumentu, dotyczącego danej procedury WSJO, przygotowanego w związku z jej wdrożeniem Rejestr procedur WSJO rejestr prowadzony dla dokumentów związanych z wdrażaniem poszczególnych procedur WSJO Jednostka podstawowa jednostka organizacyjna wydział wchodzący w skład WSJO Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 4.1. Dziekan wydziału odpowiada za wprowadzenie i sprawne funkcjonowanie procedur w jednostce Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za: właściwe oznaczenie procedury WSJO na poziomie uczelnianym, prowadzenie rejestru procedur WSJO na poziomie uczelnianym. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1. oznaczenie procedur WSJO przedstawia załącznik nr 1, 5.2. rejestr procedur WSJO przedstawia załącznik nr 2, 5.3. ogólne oznaczenie procedury należy uzupełnić: symbolem kodowym jednostki (np. WSJO-O- to ogólna procedura zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Filologicznym w Świeciu), kolejny skrót literowy oznacza dokładną nazwę procedury, np. WSJO-O-PPD- kolejnym numerem oznaczającym daną procedurę, np. WSJO-O-PPD-1 to dokument nr 1 w ramach procedury WSJO-O-. Ewentualna nowelizacja procedury powinna być oznaczona za pomocą kolejnej cyfry procedury numerowane są w sposób ciągły niezależnie od daty wydania. Numeracja dotyczy również zmiany zapisów w załącznikach. 4

5 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 6.1. wykaz procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, 6.2. wzór rejestru procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, 6.3. opis tworzenia symbolu kodowego danej procedury. 7. PODSTAWA PRAWNA 7.1. Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uchwała nr 08/11 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu 8. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Oznaczenia procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Załącznik nr 2 Wzór rejestru procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 5

6 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WSJO w Świeciu Oznaczenie Procedur Symbol: Wydanie: WSJO-O-1 Data: r. Stron: 1 5 OZNACZENIA PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 Nr. Elementy procesu kształcenia Symbol procedury 0 Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia WSJO -O Dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie zajęć dla studentów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę Przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć na studia wyższe. Opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów nauczania oraz ich efektów, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie: Konstruowania planu studiów i programu nauczania, z zachowaniem przyjętych w uczelni postanowień i wytycznych Wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) Realizacji postanowień i wytycznych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz wyceny efektów kształcenia doskonalącego z zachowaniem zasad określonych w European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) Monitoringu i okresowego przeglądu programów oraz ich efektów z wykorzystaniem, m.in.: regularnych opinii zwrotnych od pracodawców i przedstawicieli rynku pracy, zewnętrznych ekspertów oraz monitoringu postępu i osiągnięć studentów WSJO O-DJK- WSJO O-R- WSJO O-PS- WSJO O-PS-K- WSJO -O-PS-ECTS- WSJO O-PS-SP- WSJO O-PS-OP Oferty krajowych programów mobilności studentów. WSJO O-PS-M- 4 Przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, z wykorzystaniem informatycznego systemu antyplagiatowego WSJO O-PD- 5 Internacjonalizacja programów kształcenia, uwzględniająca WSJO O-I Zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich i cudzoziemców Liczbę i zakres programów prowadzonych wspólnie przez zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe WSJO O-I-JO- WSJO O-I-WZ Zakres zagranicznych programów mobilności studentów. WSJO O-I-MZ Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, m.in. system biblioteczno-informatyczny uczelni, system informatyzacji uczelni, przedsiębiorczość akademicka oraz promocja zawodowa studentów i absolwentów Ocenianie studentów oraz uczestników kursów dokształcających, z zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów i procedur oceny Systemy informacyjne i publikowanie informacji służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu dydaktycznego WSJO O-Z- WSJO O-O- WSJO O-SI- 6

7 7 9 Badania ankietowe i hospitacje WSJO O-A-

8 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WSJO w Świeciu Oznaczenie Procedur Symbol: Wydanie: WSZJK-O-1 Data: r. Stron: 1 5 Załącznik nr 2 WZÓR REJESTRU PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (jednostka organizacyjna) Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Przykład wypełnienia WSJO -O-1 Przykład wypełnienia w jednostce WSJO -O-GiGP- 10 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia WSJO w Świeciu - Oznaczenie Procedur Procedura ogólna nr r r. 1 1 Oznaczenie Jednostek Organizacyjnych WSJO Symbol: Data: WSJO-O Wydanie: Stron: 8

9 CEL Celem procedury WSJO-O-1 jest oznaczenie jednostek funkcjonujących w WSJO w Świeciu. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura oznaczenia jednostek organizacyjnych dotyczy wszystkich jednostek uczelni według poniższego zapisu: Nr Wydział Symbol* (przykład oznaczenia) 1. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu Wydział WSJO-O-1-P- Zamiejscowy w Przasnyszu 1.1 Studia pierwszego stopnia WSJO -O-1-P Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu Wydział WSJO -O-1-Ś- Filologiczny 2.1 Studia pierwszego stopnia WSJO -O-1-Ś Studia drugiego stopnia WSJO -O-1- Ś-2 3. TERMINOLOGIA Jednostka organizacyjna WSJO Wydział 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSJO 4.1 Dziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za oznaczenie jednostek organizacyjnych Wydziału. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1 Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji w ramach wdrażanych procedur zobowiązane są do stosowania wprowadzonych symboli na każdym etapie procedury. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 7. PODSTAWA PRAWNA Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 8. ZAŁĄCZNIKI Harmonogram audytów wewnętrznych odbywających się w WSJO w Świeciu Symbol: Data: WSJO-O Wydanie: Stron: 1 2 9

10 1. CEL Celem procedury WSJO-O-2 jest ustalenie rocznych harmonogramów audytów wewnętrznych WSJO w Świeciu. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Ustalenie harmonogramu jest podstawą realizacji działań w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Harmonogram powinien obejmować wszystkie działania związane z ewaluacją jakości kształcenia w jednostkach. 3. TERMINOLOGIA 3.1. Roczny harmonogram audytów wewnętrznych oznacza ustalony przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia plan działań na dany rok akademicki Jednostka podstawowa jednostka organizacyjna WSJO w Świeciu Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 4.1. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za: przygotowanie rocznego harmonogramu audytów wewnętrznych dla uczelni, dokonywanie analiz audytów z oceny własnej, sporządzanych przez jednostki organizacyjne Uczelni, przygotowanie sprawozdania z audytów przeprowadzonych w jednostkach Uczelni - opracowuje i przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje w zakresie doskonalenia jakości kształcenia Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej odpowiada za wprowadzenie i sprawne funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na właściwym Wydziale. 5. OPIS POSTĘPOWANIA I HARMONOGRAM PRAC OBJĘTYCH PROCEDURĄ 5.1. Przewodniczący Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia zleca wybranemu członkowi Zespołu przygotowanie rocznych harmonogramów audytów wewnętrznych. Harmonogramy dla poszczególnych jednostek sporządzane są w terminie do 15 listopada danego roku Na podstawie oceny własnej oraz rocznych harmonogramów audytów wewnętrznych przygotowanych przez poszczególne jednostki, Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia ogłasza w terminie do 15 listopada danego roku roczny harmonogram audytów wewnętrznych Roczne harmonogramy audytów wewnętrznych przygotowane przez poszczególne jednostki, zostają podane do wiadomości we wszystkich jednostkach organizacyjnych. 10

11 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 6.1. Formularz audytów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych WSJO, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim. 7. PODSTAWA PRAWNA Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 8. ZAŁĄCZNIKI Dobór i jakość kadry naukowodydaktycznej w WSJO w Świeciu Symbol: Data: WSJO-O-DJK Wydanie: Stron: CEL Celem procedury w obszarze jest określenie zasad doboru i oceny kadry naukowodydaktycznej tak, aby zagwarantować studentom wysoką jakość kształcenia oraz zapewnić realizację badań własnych umożliwiających zdobywanie stopni i tytułów naukowych 11

12 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Przedmiotem procedury jest stworzenie wytycznych wspierających właściciela WSJO w procesie rekrutacji nowych pracowników naukowo-dydaktycznych. 3. TERMINOLOGIA 3.5. Zasady doboru kadry naukowo-dydaktycznej oznacza ustalony przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia system zaleceń, które muszą zostać spełnione w procesie przyjmowania nowego pracownika naukowo-dydaktycznego Jednostka podstawowa jednostka organizacyjna WSJO w Świeciu Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan. 3.5 Właściciel uczelni osoba zatrudniająca pracownika naukowo-dydaktycznego 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 4.3. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za zebranie wytycznych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o warunkach prowadzenia kształcenia na kierunku 4.4. Właściciel uczelni odpowiada za zatrudnienie pracownika zgodnie z wytycznymi przewodniczącego UZZJK 5. OPIS POSTĘPOWANIA - Dobór kadry uwzględnia wymogi właściwego prowadzenia i wspierania procesu kształcenia. Realizowany jest wymóg zaliczenia nauczycieli akademickich do minimum kadrowego na danym kierunku. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY Zalecenia UZZJK 7. PODSTAWA PRAWNA Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz ze zm.) Statut Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 12

13 8. ZAŁĄCZNIKI Ocena kadry dydaktycznej przez studentów w WSJO w Świeciu Symbol: Data: WSJO-O-DJK Wydanie: Stron: CEL Celem procedury w obszarze jest określenie zasad oceny i zatrudnienia kadry naukowodydaktycznej tak, aby zagwarantować studentom wysoką jakość kształcenia oraz zapewnić realizację badań własnych umożliwiających zdobywanie stopni i tytułów naukowych 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Przedmiotem procedury jest stworzenie wytycznych wspierających właściciela WSJO w procesie weryfikacji kompetencji oraz zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych. 13

14 3. TERMINOLOGIA 3.9. Zasady oceniania kadry naukowo-dydaktycznej oznacza ustalony przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia system zaleceń, które muszą zostać spełnione w procesie oceny pracownika naukowo-dydaktycznego Jednostka podstawowa jednostka organizacyjna WSJO w Świeciu Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan. 3.5 Właściciel uczelni osoba zatrudniająca pracownika naukowo-dydaktycznego 3.6 Pracownik naukowo-dydaktyczny osoba zatrudniona przez właściciela uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 6.1. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za zebranie wytycznych dotyczącego oceny zajęć dydaktycznych pracownika przez studentów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o warunkach prowadzenia kształcenia na kierunku 6.2. Dziekan odpowiada za przeprowadzenie procedur związanych z oceną pracownika WSJO przez studentów 6.3. Właściciel uczelni odpowiada za zatrudnienie pracownika zgodnie z wytycznymi przewodniczącego UZZJK i rekomendacjami Dziekana 7. OPIS POSTĘPOWANIA Wypełnienie arkusza oceny zajęć nauczyciela akademickiego przez studentów WSJO na platformie internetowej Ocena nauczyciela akademickiego dokonana przez Dziekana Wydziału na podstawie wyników ankiety studenckiej. Przedłożenie informacji o uzyskanej ocenie Rektorowi i właścicielowi WSJO. Przedłużenie lub rozwiązanie umowy o pracę przez Właściciela WSJO. 8. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY Zalecenia UZZJK Formularz oceny zajęć pracownika. 7. PODSTAWA PRAWNA Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) 14

15 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz ze zm.) Statut Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.. 8. ZAŁĄCZNIKI Wzór ankiety oceny zajęć pracownika WSJO Ocena kadry naukowo-dydaktycznej w WSJO w Świeciu Symbol: Data: WSJO-O-DJK Wydanie: Stron: CEL Celem procedury w obszarze jest określenie zasad oceny i zatrudnienia kadry naukowodydaktycznej tak, aby zagwarantować studentom wysoką jakość kształcenia oraz zapewnić realizację badań własnych umożliwiających zdobywanie stopni i tytułów naukowych 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Przedmiotem procedury jest stworzenie wytycznych wspierających właściciela WSJO w procesie weryfikacji kompetencji oraz zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych. 3. TERMINOLOGIA Zasady oceniania kadry naukowo-dydaktycznej oznacza ustalony przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia system zaleceń, które muszą zostać 15

16 spełnione w procesie oceny pracownika naukowo-dydaktycznego Jednostka podstawowa jednostka organizacyjna WSJO w Świeciu Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan. 3.5 Właściciel uczelni osoba zatrudniająca pracownika naukowo-dydaktycznego 3.6 Pracownik naukowo-dydaktyczny osoba zatrudniona przez właściciela uczelni na stanowisku naukowo-dydaktycznym. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 8.1. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za zebranie wytycznych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o warunkach prowadzenia kształcenia na kierunku 8.2. Dziekan odpowiada za przeprowadzenie procedur związanych z oceną pracownika WSJO 8.3. Właściciel uczelni odpowiada za zatrudnienie pracownika zgodnie z wytycznymi przewodniczącego UZZJK i rekomendacjami Dziekana 9. OPIS POSTĘPOWANIA Wypełnienie arkusza oceny nauczyciela akademickiego Ocena nauczyciela akademickiego dokonana przez Dziekana Wydziału na podstawie wypełnionego arkusza oceny oraz wyników ankiety studenckiej oraz hospitacji. Przedłużenie lub rozwiązanie umowy o pracę przez Właściciela WSJO. 10. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY Zalecenia UZZJK Arkusz samooceny pracownika. 7. PODSTAWA PRAWNA Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz ze zm.) Statut Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.. 8. ZAŁĄCZNIKI Wzór ankiety pracownika WSJO 16

17 Dobór kandydatów i przyjęcia na studia Symbol: Data: WSJO-O-R Wydanie: Stron: CEL Celem procedury jest określenie trybu i opisanie zasad doboru kandydatów na studia wyższe w WSJO. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura systematyzuje działania podejmowane na poziomie Uczelni oraz Wydziałów, których wynikiem powinien być prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacji na prowadzone kierunki studiów i poziomy kształcenia. W szczególności działania te powinny prowadzić do terminowego opracowania i upubliczniania zasad rekrutacji oraz przekazania wymaganych przepisami danych do właściwego ministra. Niniejsza procedura zawiera opis zadań prowadzących do osiągnięcia założonego celu, wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań oraz terminy ich wykonania. 3. TERMINOLOGIA Uchwała rekrutacyjna dokument określający podstawy prawne, wymagania i sposób rekrutacji kandydatów na studia o określonym poziomie i profilu. Dziekan kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni Komisja rekrutacyjna wyznaczony zespół osób, którego zadaniem jest przeprowadzenie 17

18 procesu doboru kandydatów na studia 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH REALIZACJĘ PROCEDURY 4.1. Przewodniczący Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za: a) Nadzór nad oceną przebiegu procedury, b) Wskazanie rekomendacji Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, zawartych w rocznym raporcie z badań nad jakością kształcenia i dokumentach pokrewnych Dziekani odpowiadają za wprowadzenie i realizację procedury, w tym wyznaczenie składu osobowego komisji rekrutacyjnej w wydziale Administrator strony internetowej WSJO w Świeciu odpowiada za publikowanie na stronach internetowych treści dotyczących realizacji procedury, a udostępnionych przez władze uczelni i Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 6.1. uchwały rekrutacyjne podjęte przez Senat WSJO na dany rok akademicki 6.4. harmonogram rekrutacji na poziomie Wydziału 6.5. decyzje Dziekana dotyczące przyjęcia kandydatów na studia, 6.6. decyzje Dziekana dotyczące powołania zespołów doraźnych lub dodatkowych członków Zespołu rekrutującego na potrzeby realizacji zadań objętych procedurą. 7. PODSTAWY PRAWNE 7.1. Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uchwały Rekrutacyjne na poszczególne lata akademickie 8. ZAŁĄCZNIKI 18

19 Aktualizacja programów studiów Symbol: Data: WSJO-PS Wydanie: Stron: CEL Celem procedury jest aktualizacja podstaw prawnych i wzoru matrycy planu studiów oraz ustalenie zasad konstruowania i aktualizacji programów studiów WSJO w Świeciu z wykorzystaniem ujednoliconego wzoru. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura dotyczy wszystkich wprowadzanych lub aktualizowanych programów studiów (pierwszego i drugiego stopnia; stacjonarnych i niestacjonarnych). 3. TERMINOLOGIA Program studiów plan studiów w postaci harmonogramu zajęć ujęty w formie tabelarycznej, obejmujący cały cykl studiów i zawierający nazwy prowadzonych przedmiotów, punktację ECTS, zasady zaliczenia. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 4.1 Rektor odpowiada za dostarczenie dziekanom odpowiedzialnym za prowadzenie toku studiów opracowanych zgodnie z wytycznymi MNiSW programów studiów zatwierdzonych przez Senat uczelni według załączonego wzoru. 4.2 Dziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za sprawdzenie zgodności programów studiów z wytycznymi MNiSW i wewnętrznymi aktami prawnymi. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 19

20 5.1 Rektor dostarcza dziekanom odpowiedzialnym za prowadzenie toku studiów opracowanych zgodnie z wytycznymi MNiSW programów studiów zatwierdzonych przez Senat uczelni według załączonego wzoru. 5.2 Dziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów zwołują Komisję Programową w celu wyrażenia opinii odnośnie aktualizacji programów. 5.3 Dziekan odpowiedzialny za prowadzenie toku studiów przedkłada zaopiniowane przez Komisję Programową propozycje zmian w programach studiów na posiedzeniu Senatu. 5.4 Senat zatwierdza przedłożone przez dziekana odpowiedzialnego za prowadzenie toku studiów uaktualnione programy studiów w terminie do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY Protokoły rady programowej Uchwały Senatu 7. PODSTAWA PRAWNA 7.1. Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 8. ZAŁĄCZNIK 20

21 Procedura wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim systemie transferu i akumulacji punktów (ECTS) Symbol: Data: WSJO-O-PS-ECTS Wydanie: Stron: CEL Celem procedury WSJO-O-PS-ECTS-1 jest ustalenie sposobu przygotowania i zatwierdzania wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz powiązania punktów ECTS z efektami kształcenia. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura dotyczy wszystkich specjalności. 3. TERMINOLOGIA Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia stała komisja wydziałowa zajmującą się sprawami związanymi z kształceniem, powoływana na kolejne kadencje przez Radę Wydziału. ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSJO Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - zespół zajmuje się sprawami związanymi z ocena jakości kształcenia. 5. OPIS POSTĘPOWANIA Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przygotowuje szczegółową wycenę punktową ECTS uwzględniającą specyfikę treści kształcenia oraz powiązanie punktów ECTS z efektami kształcenia dla kierunku studiów. Senat Uczelni zatwierdza program kształcenia na danym kierunku zawierający m.in. szczegółową wycenę punktową ECTS 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 21

22 Dokumentacja programu kształcenia na kierunku studiów 7. PODSTAWA PRAWNA 7.1. Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uchwała Nr 08/11 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Wyższej Szkole Języków Obcych w Świeciu PROCEDURA POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI OD INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH Symbol: Data: WSJO-O-PS-OP Wydanie: Stron: Cel Ujednolicenie sposobu pozyskiwania informacji od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych na Uczelni (Wydział Filologiczny Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu i na Wydziale Zamiejscowym w Przasnyszu) 2. Zakres Procedura określa zakres i tryb udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w procesie podnoszenia i zapewnienia jakości kształcenia. 3. Osoby uczestniczące w procedurze 1) Dziekani WSJO 2) Kanclerz WSJO 3) Studenci WSJO 4. Zasady postępowania w ramach procedury: Interesariusze i forma konsultacji 1) Interesariuszami zewnętrznymi mogą być pracodawcy, instytucje oświatowe, organy administracji rządowej i pozarządowej, fundacje, stowarzyszenia, itp. 2) Interesariuszami wewnętrznymi są w szczególności: studenci, nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne, pracownicy administracji. 3) Władze Wydziału/Władze Uczelni powinny cyklicznie przeprowadzać konsultacje z interesariuszami szczególnie w zakresie programów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zakładanych efektów kształcenia. 22

23 4) Udział interesariuszy zapewnia się w szczególności poprzez konsultacje prowadzone w formie: spotkań z wybranymi interesariuszami, spotkań otwartych, badań ankietowych, wspólnych konferencji; 5) Zaleca się również analizowanie trendów na lokalnym rynku pracy w oparciu o wyniki dostępnych badań i opracowań naukowych. 6) Konsultacje są obligatoryjne w przypadku tworzenia lub zmiany programu kształcenia. 7) W pozostałych przypadkach o wszczęciu konsultacji decyduje dziekan wydziału.. 8) Konsultacje powinny odbywać się co najmniej raz w roku akademickim. 9) Konsultacje przeprowadzają Dziekani, Wyznaczają oni również osoby odpowiedzialny za dokumentowanie uzyskanych informacji. W trakcie konsultacji uzyskuje się informacje na temat uwag lub proponowanych zmian do programu kształcenia zwłaszcza w zakresie efektów kształcenia oraz do sytemu zapewnienia jakości kształcenia. 10) Z przeprowadzonych konsultacji wyznaczona osoba sporządza protokół (wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury) i przekazuje je Dziekanowi. 11) Osoby odpowiedzialne za tworzenie programów kształcenia na Uczelni na podstawie wniosków i zaleceń opracowują projekt zmian w programie kształcenia. Projekt przekazują Dziekanowi, który przedstawia propozycje zmian na Senacie Uczelni. 12) Senat uchwala proponowane zmiany w programach kształcenia co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu kształcenia. 13) Specyficzną formę przybierają konsultacje projektu programu kształcenia lub jego zmiany ze studentami: Dziekan kierunku studiów kieruje do właściwego organu samorządu studenckiego wniosek o zaopiniowanie projektu w terminie nie krótszym niż 14 dni od doręczenia wniosku. Samorząd studentów składa w wyznaczonym terminie pisemną opinię wraz z uzasadnieniem. Brak opinii w wyznaczonym terminie uznaje się za równoznaczny z opinią pozytywną. Fakt nie złożenia opinii powinien być zaprotokołowany przez Dziekana. Obowiązek złożenia opinii przez samorząd studencki nie wyklucza możliwości przeprowadzenia konsultacji otwartych ze studentami. 14) Konsultacje w formie badań ankietowych prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej. Badania ankietowe są anonimowe. 5. Podstawa prawna Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 23

24 Załącznik nr 1 PROTOKOŁ ZE SPOTKANIA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH/WEWNETRZNYCH Przedstawiciele Wyższej Szkoły Języków Obcych :.... Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: Rok akademicki: Data konsultacji:. Cel spotkania: Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia: Sugestie dotyczące zmian w zakresie wiedzy:. Sugestie dotyczące zmian w zakresie umiejętności: Sugestie dotyczące zmian w zakresie kompetencji społecznych: Inne uwagi : 24

25 .. Wnioski: Uwagi osoby sporządzającej protokół dotyczące przebiegu konsultacji:. (podpis osoby pozyskującej informacje) 25

26 Procedura zmiany opiekuna dyplomanta Symbol: Data: WSJO-PD Wydanie: Stron: CEL Celem procedury jest aktualizacja podstawy prawnej i ustalenie zasad zmiany opiekuna dyplomanta w jednostkach Uczelni. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura dotyczy wszystkich specjalności. 3. TERMINOLOGIA Dyplomant: student piszący pracę dyplomową. Opiekun dyplomanta: pracownik naukowy nadzorujący pracę dyplomową studenta. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSJO 4.1 Dziekani odpowiadają za wyznaczenie pracowników we własnej jednostce organizacyjnej Wydziału, mających pełnić obowiązki opiekuna dyplomantów. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1. Opiekun dyplomanta jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania dziekana o rezygnacji z pracy lub wykonywania obowiązków opiekuna dyplomanta na drodze pisemnej Dyplomant jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania dziekana o rezygnacji z pisania pracy dyplomowej u opiekuna dyplomanta i złożenia podania o przydzielenie nowego opiekuna na drodze pisemnej. 5.3 Dziekan właściwej jednostki uczelni wyznacza nowego opiekuna dyplomanta spośród pracowników naukowych uczelni Dziekan w porozumieniu z nowym opiekunem oraz dyplomantem podejmują decyzję o kontynuacji wcześniej wybranego tematu pracy lub jego zmianie Pracownik dziekanatu dokonuje pisemnej zmiany tematu pracy w rejestrze prac dyplomowych po otrzymaniu pisemnego wniosku nowego opiekuna i przedstawia rejestr dziekanowi do zatwierdzenia. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 7. PODSTAWA PRAWNA Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Zarządzenie 06/MC/2012 Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r roku w sprawie: zasad składania prac dyplomowych w WSJO w Świeciu 26

27 Zarządzenie 07/MC/2012 Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r roku w sprawie: formatu prac dyplomowych w WSJO w Świeciu Zarządzenie 08/MC/2012 Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r roku w sprawie: obowiązków promotorów prac dyplomowych w WSJO w Świeciu 8. ZAŁĄCZNIKI Brak. 27 Rejestr dyplomantów i tematów prac Symbol: Data:

28 WSJO-PD Wydanie: Stron: CEL Celem procedury jest aktualizacja podstawy prawnej i ustalenie zasad prowadzenia rejestru dyplomantów i prac dyplomowych Uczelni. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura dotyczy wszystkich specjalności. Obejmuje swym zakresem semestr V studiów pierwszego stopnia oraz semestr II studiów drugiego stopnia. 3. TERMINOLOGIA Rejestr tematów prac dyplomowych (PD) rejestr wszystkich tematów prac licencjackich lub magisterskich realizowanych w jednostce organizacyjnej Wydziału. W rejestrze znajdują się dane dyplomantów wraz z przyporządkowanym tematem. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSJO 4.1 Pracownicy właściwego dziekanatu są odpowiedzialni za prowadzenie rejestru prac dyplomowych i dyplomantów. 4.2 Dziekani są odpowiedzialni za zatwierdzanie wszelkich zmian dotyczących rejestru. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1. Opiekun dyplomantów jest zobowiązany do sporządzenia listy dyplomantów wraz z zaakceptowanymi tematami prac do końca grudnia danego roku akademickiego w przypadku studiów I stopnia i do końca maja danego roku akademickiego w przypadku studiów II stopnia Dziekani zatwierdzają listę dyplomantów wraz z zaakceptowanymi przez opiekuna dyplomantów tematami prac i po konsultacji z pracownikami naukowymi uczelni przekazują ją do dziekanatu Pracownicy dziekanatu informują niezwłocznie dziekana o jakichkolwiek zmianach dotyczących rejestru dyplomantów i prac dyplomowych. Po zatwierdzeniu zmian przez dziekana następuje modyfikacja rejestru Dyplomant może być zobligowany do zmiany tematu pracy dyplomowej w przypadku zmiany opiekuna. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 7. PODSTAWA PRAWNA 7.1. Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 8. ZAŁĄCZNIKI 28

29 Rejestr Rejestr dyplomantów i tematów prac Imię i nazwisko dyplomanta Temat pracy dyplomowej Podpis dziekana Przydział prac dyplomowych do jednostek organizacyjnych Uczelni Symbol: Data: WSJO-PD Wydanie: Stron:

30 1. CEL Celem procedury jest aktualizacja podstawy prawnej i ustalenie zasad przydziału prac dyplomowych w jednostkach Uczelni. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura dotyczy wszystkich specjalności. Obejmuje swym zakresem semestr V studiów pierwszego stopnia oraz semestr I studiów drugiego stopnia. 3. TERMINOLOGIA Praca dyplomowa (PD) praca licencjacka lub magisterska realizowana w jednostce organizacyjnej Wydziału. 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSJO 4.1 Dziekani odpowiadają za wyznaczenie pracowników we własnej jednostce organizacyjnej Wydziału, mających pełnić obowiązki opiekuna dyplomantów. 4.2 Dziekani w porozumieniu z opiekunami dyplomantów odpowiadają za zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 4.1 Pracownicy dziekanatu nadzorują procedury związane z wyznaczeniem opiekunów dyplomantów oraz z zatwierdzeniem tematów prac dyplomowych jednostkach organizacyjnych Wydziału. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1. Dziekani w oparciu o liczbę studentów na V semestrze studiów pierwszego stopnia oraz na II semestrze studiów drugiego stopnia określają liczbę prac dyplomowych w danym roku akademickim równą liczbie studentów na danym semestrze Dziekani przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego wyznaczają pracowników we własnej jednostce organizacyjnej Wydziału, mających pełnić obowiązki opiekuna dyplomantów, uwzględniając poniższe założenia: a/ opiekunem dyplomantów na drugim stopniu studiów może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Rady Senatu, opiekunem dyplomantów na drugim stopniu studiów może być nauczyciel akademicki ze stopniem doktora; b/ opiekunem dyplomantów może być nauczyciel akademicki niebędący pracownikiem Wydziału Humanistycznego po uzyskaniu zgody dziekana Wydziału Dziekani Wydziału oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni w porozumieniu z pracownikami dziekanatu przeprowadzają procedurę wyboru opiekunów dyplomantów przez studentów z zachowaniem zasady proporcjonalności. Termin wyboru opiekuna, włącznie z ewentualnymi zmianami, nie może przekroczyć czterech tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Po przekroczeniu terminu czterech tygodni dziekani przydzielają dyplomantów, którzy nie dokonali wyboru, opiekunom z najmniejszą liczbą dyplomantów Opiekunowie dyplomantów ustalają tematy prac dyplomowych swoim dyplomantom i przekazują ich pisemny wykaz do dziekanatu w terminie nie późniejszym niż do 30 XII. Tematy prac powinny być adekwatne do kierunku studiów i problematyki, w której specjalizuje się dany opiekun Dziekani oraz wybrani pracownicy naukowo-dydaktyczni zatwierdzają tematy prac dyplomowych w terminie: a/ do końca V semestru studiów pierwszego stopnia; b/ do końca II semestru studiów drugiego stopnia. Wykaz tematów prac dyplomowych jest przekazywany do dziekanatu Dziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów nadzorują procedurę przydziału prac dyplomowych i podejmują decyzje w sprawach nieopisanych w niniejszym opisie postępowania. 30

31 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 7. PODSTAWA PRAWNA 7.1. Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r.roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Zarządzenie 08/MC/2012 Rektora Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia r roku w sprawie: obowiązków promotorów prac dyplomowych w WSJO w Świeciu 8. ZAŁĄCZNIKI Brak. Egzamin dyplomowy Symbol: Data: WSJO-PD Wydanie: Stron: CEL Celem procedury jest aktualizacja podstaw prawnych i ustalenie zasad składania egzaminu dyplomowego przez dyplomantów. 31

32 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura dotyczy wszystkich rodzajów studiów. Obejmuje swym zakresem studentów przygotowujących prace dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 3. TERMINOLOGIA Egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej) egzamin kończący tok studiów dotyczący przygotowanej przez studenta pracy dyplomowej 4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 4.1 Zespół ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia odpowiada za przeprowadzenie, zgodnie z Regulaminem Studiów i przyjętymi w WSJO zasadami, egzaminu dyplomowego. 4.2 Dziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za nadzór nad procedurą. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1 Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan Wydziału w oparciu o propozycje terminów wnioskowane przez promotorów prac dyplomowych. 5.2 Student zobowiązany jest najpóźniej w terminie 21 dni przed ustalonym terminem egzaminu (obrony) dostarczyć do dziekanatu dokumentację wyszczególnioną w decyzji Dziekana na dany rok akademicki pod rygorem wstrzymania egzaminu dyplomowego i wyznaczenia nowego terminu. 5.3 Student zobowiązany jest najpóźniej w terminie 14 dni przed ustalonym terminem egzaminu (obrony) dostarczyć do dziekanatu indeks i kartę egzaminacyjną pod rygorem wstrzymania egzaminu dyplomowego i wyznaczenia nowego terminu. 5.4 Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następujących zasad: a/ komisja egzaminacyjna powinna składać się co najmniej z trzech osób: promotora, recenzenta oraz przewodniczącego; b/ jeśli promotorem i recenzentem są nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinien być nauczyciel akademicki co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego; c/ w przypadku nieobecności egzaminatora dziekan wydziału wyznacza zastępcę, który przyjmuje odpowiedź studenta. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY Protokół egzaminu dyplomowego 7. PODSTAWA PRAWNA 7.1. Uchwała Nr 03/12 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 32

33 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 8. ZAŁĄCZNIKI Brak. PROCEDURA ZWIĄZANA Z INTERNACJONALIZACJĄ PROGRAMU KSZTAŁCENIA Symbol: Data: WSJO-O-I Wydanie: Stron: CEL Celem procedury jest określenie warunków i zasad internacjonalizacji programu kształcenia. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES 33

34 Procedura dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 3. TERMINOLOGIA Internacjonalizacja - proces integrowania wymiaru międzynarodowego, umiędzynarodowienie procesu kształcenia i programów 4.OPIS POSTĘPOWANIA 1) Wystąpienie z Wnioskiem o Kartę Uczelni Erasmusa, upoważniającą do aplikowania o fundusze w ramach Programu Erasmus ) Podjęcie starań o nawiązanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi w celu organizowania wymian studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych 3) Przystąpienie i dopracowanie wdrożenia systemu ECTS umożliwiającej pełną uznawalność wykształcenia 4) Wybór uczelni partnerskich i przygotowanie wieloletnich umów określających wspólnie opracowane plany studiów i programy nauczania 5) Zwiększenie mobilności studentów wyjazdy na studia i praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych 6) Kontakty międzynarodowe kadry dydaktycznej początkiem do nawiązania współpracy instytucjonalnej 7) Wydanie anglojęzycznych materiałów informacyjnych o uczelni (ulotki, foldery, informatory) z myślą o zawiązywaniu kontaktów międzynarodowych (np.. podczas targów edukacyjnych) 8) Rozpoczęcie współpracy w ramach podpisanych umów 5. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY - umowy o współpracy zawarte pomiędzy Uczelniami 7. PODSTAWA PRAWNA 1) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczegółowych uprawnień tych osób (Dz. U nr 190 poz. 1405); 34

35 3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Erasmus 4) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia ; 5) Przewodnika po Programie Erasmus+ wydanego przez Komisję Europejską. 6) umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi PROCEDURA PRZENIESIENIA STUDENTA NA STUDIA Z INNEJ UCZELNI. Symbol: Data: WSJO-O-Z Wydanie: Stron: CEL Celem procedury (WSJO-O-Z-1) jest określenie trybu przeniesienia studenta na studia z innej uczelni. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura obowiązuje studentów, którzy chcą zmienić uczelnię. 3. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSJO 35

36 Dziekani Wydziałów Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 5. OPIS POSTĘPOWANIA 1. W celu przeniesienia się student składa do wybranego przez siebie Dziekana Wydziału Wyższej Szkoły Języków Obcych podanie z uzasadnieniem wraz z dokumentem stwierdzającym dotychczasowy przebieg studiów odbytych w macierzystej jednostce oraz dokumentem potwierdzającym zrealizowane w uczelni macierzystej kierunkowe efekty kształcenia (np. sylabusy) 2. Dziekan Wydziału analizuje złożoną przez studenta dokumentację z uwzględnieniem warunków zbieżności uzyskiwanych efektów kształcenia programu studiów dotychczas realizowanego na wydziale macierzystym z efektami kształcenia programu studiów, na które student ma zostać przeniesiony. Podczas porównania dokumentacji brane pod uwagę są także: nazwy przedmiotów, ilość godzin poświęconych na dany przedmiot, ilość punktów ECTS, statut przedmiotu (wykład/ćwiczenia) oraz sylabusy przedmiotowe z uczelni macierzystej. Dziekan może skierować podanie studenta wraz z załączoną dokumentacją do wykładowców prowadzących wykłady i ćwiczenia w celu zasięgnięcia opinii. 3. Na podstawie analizy, o której mowa w ust. 2 lub (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) opinii wykładowców prowadzących poszczególne przedmioty Dziekan Wydziału: 1) wyraża wstępną warunkową zgodę na przeniesienie studenta wraz z określeniem: a) przedmiotów, które uznaje za zdane na podstawie złożonych już przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń, b) przedmiotów, które wymagają zaliczenia na podstawie różnic programowych (ilość godzin, nazwa przedmiotu, punkty ECTS, statut przedmiotu), c) terminów zaliczenia różnic programowych, d) terminu i semestru przeniesienia. e) kierunkowych efektów kształcenia, które wymagają uzupełnienia. 4. Swoją decyzję Dziekan wpisuje na podaniu, o którym mowa w ust

37 5. Wszystkie różnice programowe zostają określone na Karcie Różnic Programowych Studenta która uwzględnia nazwy przedmiotów, ilość godzin poświęconych na dany przedmiot, ilość punktów ECTS, statut przedmiotu (wykład/ćwiczenia) oraz w Zestawieniu kierunkowych efektów kształcenia realizowanych w Wyższej Szkole Języków Obcych z kierunkowymi efektami kształcenia obowiązującymi na uczelni macierzystej studenta. a) w przypadku stwierdzenia różnicy programowej wynikającej z braku realizacji kierunkowych efektów kształcenia w obrębie jednego przedmiotu dziekan analizuje wszystkie kierunkowe efekty kształcenia, które zostały zrealizowane w procesie kształcenia studenta w jego uczelni macierzystej na studiach pierwszego stopnia b) nie stwierdza się różnicy programowej w przypadku kiedy brakujące kierunkowe efekty kształcenia z obrębie analizowanego przedmiotu zostały zrealizowane na innym przedmiocie lub też przedmiotach. c) dziekan konsultuje się z wykładowcami prowadzącymi przedmioty w przypadku gdy kierunkowe efekty kształcenia różnią się od siebie w stopniu znaczącym w celu określenia sposobu ich zaliczenia. 6. Pracownik dziekanatu przekazuje studentowi oryginał podania wraz z podjętą decyzją. Podpisana przez Dziekana kopia dokumentu wraz z Kartą Różnic Programowych Studenta oraz Zestawieniem kierunkowych efektów kształcenia realizowanych w Wyższej Szkole Języków Obcych z kierunkowymi efektami kształcenia obowiązującymi na uczelni macierzystej studenta zostaje umieszczona w aktach studenta. 7. Od decyzji studentowi przysługuje, w terminie 14 dni od jej doręczenia, odwołanie się do Rektora, za pośrednictwem dziekanatu. 8. Ze studentem przeniesionym z innej szkoły wyższej, Uczelnia zawiera Umowę o warunkach odpłatności za studia. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY Decyzja Dziekana, karta różnic programowych, 7. PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Załączniki: Karta różnic programowych 37

38 PROCEDURA: Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym Symbol: Data: WSJO O-Z Wydanie: Stron: CEL Celem i przedmiotem procedury jest wspieranie studentów w obszarze dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym. 2. Zapewnienie studentom jak najlepszych warunków kształcenia. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES Procedura dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 3. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSJO Nauczyciele akademiccy udzielają studentom wsparcia naukowego i dydaktycznego w realizacji procesu kształcenia oraz działaniach związanych z rozwojem indywidualnych zainteresowań, wykraczających poza obowiązujący program studiów, Pracownicy administracyjni wspomagają studentów i słuchaczy pod względem organizacyjnym i informacyjnym. Komisje stypendialne przeprowadzają procedurę przyznania świadczeń pomocy materialnej studentom, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Dziekan nadzoruje realizację wszystkich form i sposobów wsparcia w ramach wydziału. Rektor inicjuje i nadzoruje wszelkie działania skoncentrowane na udzielaniu wsparcia studentom i słuchaczom uczelni w zakresie spraw dydaktycznych, organizacyjnych, materialnych, a także rozwoju naukowego, kulturalnego, sportowego i społecznego oraz zabezpieczenia szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych 4. OPIS POSTĘPOWANIA 1. Monitorowanie zasobów bibliotecznych i sposobu ich udostępniania. 38

Harmonogram auditów wewnętrznych WSZJK dla Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych

Harmonogram auditów wewnętrznych WSZJK dla Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Harmonogram auditów wewnętrznych WSZJK dla Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Symbol: Data: WSZJK-O-2 2010-12-21 Wydanie: Stron: 1/2010 6 1. CEL Celem procedury WSZJK-O-2 jest ustalenie rocznych

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2014 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Oznaczenie Procedur na WGiGP

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Oznaczenie Procedur na WGiGP Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Oznaczenie Procedur na WGiGP Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-1 Wydanie: Stron: 1/2014 6 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura 1 dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Oznaczenie Procedur

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Oznaczenie Procedur Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Oznaczenie Procedur Symbol: Data: WSZJK-O-1 2010-12-21 Wydanie: Stron: 1/2010 6 1. CEL Celem procedury WSZJK-O-1 jest ustalenie zasady

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2016-15-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2016 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna)

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne

Bardziej szczegółowo

Formularz auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM

Formularz auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM Formularz auditów z oceny własnej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych UWM Symbol: Data: 2014-02-12 GiGP-3 Wydanie: Stron: 1/2014 11 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura GiGP-3 dotyczy ustalenia formularza

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydanie: Stron: Oznaczenie Procedur 1/2013 6

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydanie: Stron: Oznaczenie Procedur 1/2013 6 Symbol: Data: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydanie: Stron: Oznaczenie Procedur 1/2013 6 WSZJK-O-5 2013-11-19 1. CEL Celem procedury WSZJK-O-1 jest aktualizacja podstaw

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WSZJK w IM

Podstawy prawne WSZJK w IM Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania WSZJK w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Podstawy prawne WSZJK w IM Podstawy prawne MNiSW: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Załącznik do uchwały RW nr 4/D/2013 ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE MECHANICZNO-ENERGETYCZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r.

Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. Obwieszczenie Nr 3/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zarządzenia Nr R-44/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy:

1. Do zadań Dziekana WNHiS należy: 2. Do zadań Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych należy: Zarządzenie nr 2/2015 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie określenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Załącznik do Uchwały nr 156/2018 Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 12.04.2018 Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: WSZJK-DJK- WL-1 Data: 12.04.2018 Wydanie: Stron: 1/2018

Bardziej szczegółowo

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych Zatwierdzona Radą Wydziału w dniu 15 października 2014r Ocena i monitorowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 1. Zakres procedury Procedura ma zastosowanie do wszystkich form i poziomów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 System ECTS 1) Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019

SYSTEM OTWARTY - ROK AKADEMICKI 2018/2019 Zał. nr 18. HARMONOGRAM REALIZACJI PROCEDUR WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEZ ORGANY KOLEGIALNE, ORGANY JEDNOOSOBOWE I ZESPOŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODKOWIAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2014 r.

Uchwała nr 40/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2014 r. Uchwała nr 40/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury konstruowania programów kształcenia na WNB Na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Załącznik do Uchwały R z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do Uchwały R.000.62.16 z dnia 26 października 2016 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Spis treści I. Podstawa prawna. II. Cel projektowania

Bardziej szczegółowo

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej

Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Procedura doboru i zapewniania jakości kadry naukowo-dydaktycznej Symbol: Data: WSZJK-DJK-NM-1 2017-03-09 Wydanie: Stron: 1/2017 5 1. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania w zakresie doboru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, ale nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia recenzji pracy do Dziekanatu.

zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora pracy, ale nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia recenzji pracy do Dziekanatu. Regulamin dyplomowania na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 06.09.2018 r. 1 1. W zakresie dyplomowania obowiązują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 60/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ 1. Letnia sesja egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 1. W trosce o stałe podnoszenie kultury i jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB

PROCEDURA zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na WNB Załącznik Nr 1 do Uchwały RW Nr 289/2016 Wydanie: 2 Uzupełnienie struktury Data wydania 1: 18.12.2014 Data weryfikacji: 25.11.2016 Nr: 0.1. Symbol: WSZJK-O Załączniki: 0.1.-Z01 PROCEDURA zapewniania i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7 / Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 7 / Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podstawa prawna: Zalecenia i rekomendacje dla podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 20/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

WRZESIEŃ. Realizatorzy (Odpowiedzialność) Zadanie. Termin. Lp. Kierownicy Jednostek/ Dziekanat. 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2015/2016 Lp. WRZESIEŃ Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FIZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FIZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W INSTYTUCIE FIZYKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Słupsk, 2013 I. Wstęp 1 Podstawy prawne Podstawę prawną określają: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r.

BR-0161-I-84/12. Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR BR-0161-I-84/12 Zarządzenie Nr 84/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 153 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 153 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku Procedura badania Jakość realizacji zajęć dydaktycznych 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Cel i zakres procedury Celem i przedmiotem procedury jest określenie zasad zgłaszania tematów prac dyplomowych, określenie roli promotora na każdym etapie procesu dyplomowania,

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UCHWAŁA NR 18/2012 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W LEGNICY z dnia 29 września 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/57/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja

I. Postanowienia ogólne. II. Organizacja UCHWAŁA nr 1/2013 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE, MONITOROWANIE I AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ICH KONSTRUOWANIA I PÓŹNIEJSZEGO WPROWADZANIA ZMIAN

OPRACOWYWANIE, MONITOROWANIE I AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ICH KONSTRUOWANIA I PÓŹNIEJSZEGO WPROWADZANIA ZMIAN Procedura Symbol: WSZJK-PS-K-BL Data: 15.09.2014r. Wydanie: Stron: 2 14 OPRACOWYWANIE, MONITOROWANIE I AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE ICH KONSTRUOWANIA I PÓŹNIEJSZEGO WPROWADZANIA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK.

4) przedstawianie Senatowi Uczelni corocznych sprawozdań z oceny jakości kształcenia na Uniwersytecie Śląskim i funkcjonowania SZJK. Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Na podstawie 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I. CELE I ZAKRES UCZELNIANEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uchwała Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM W KALISZU UAM

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM W KALISZU UAM REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM W KALISZU UAM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin studenckich praktyk zawodowych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM, zwany

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW/ INSTYTUTÓW) Przygotowanie dokumentu przedstawiającego strategię kształcenia w jednostce.

PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM JEDNOSTEK (WYDZIAŁÓW/ INSTYTUTÓW) Przygotowanie dokumentu przedstawiającego strategię kształcenia w jednostce. 30 marca 2012r. Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia przygotowane w oparciu o rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo