Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?"

Transkrypt

1 Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY. Kolegium Redakcyjne: Piotr Dmowski, Elżbieta Gałązka, Tadeusz Kolasiński, Jerzy Mika, Christian Młynarek, Janusz Wojdalski. Adres Redakcji: Warszawa, ul. Urszuli 8. Telefony: , Druk: P.P.H. Poligrafia-Opakowania Jerzy Mika, Warszawa, ul. Rybnicka 14. Skład: AWP-Mirjan. Strona Stowarzyszenia: DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ? Kolejny raz przed wyborami samorządowych stawialiśmy Mieszkańcom i sobie takie samo pytanie: jaką reprezentację powinno wystawić Stowarzyszenie Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY na dzień 21 listopada 2010 r. Udzielenie odpowiedzi zarówno w przeszłości i obecnie nie było łatwe. Szczegółowo wyjaśnialiśmy, jakie są praktyczne skutki naszego głosowania i do czego prowadzi rozbicie głosów w wyborach. Doświadczaliśmy już tego w ubiegłych kadencjach, gdy wprowadzenie wielu komitetów prowadziło do chaosu trudnego do wyciszenia. Wielokrotnie obserwowaliśmy postawy reprezentantów, którzy swoim zachowaniem w Radzie zaprzeczali temu, co deklarowali Wyborcom. Inni znów podawali się za kogoś zupełnie innego w porównaniu z późniejszą postawą w Radzie, gdy należało rozwiązywać sprawy Mieszkańców. Obserwowaliśmy też przypadki, gdy interes prywatny przeczył temu, co głosiły deklaracje komitetu, z którego kandydat uzyskiwał mandat. Po niektórych byłych radnych zaginęła wieść, lecz niestety pozostały skutki. Od roku 2002 w myśl nowej Ustawy Warszawskiej nie ma Gmin, lecz są Dzielnice jako jednostki pomocnicze m. st. Warszawy. Dzielnice zachowały jednak pewien zakres autonomii. Uwzględniając okoliczności wyborów, doświadczenia z przeszłości i przewidywane skutki, Stowarzyszenie Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY ponownie podjęło decyzję o współpracy z Komitetem Wyborczym Prawo i Sprawiedliwość, który wystawia swojego kandydata w wyborach na prezydenta Warszawy. Odpowiadając zapotrzebowaniu na jedność środowisk prawicowych nasze Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY przystąpiło do komitetu mającego struktury w całej Warszawie. Jest to też odpowiedź na apel prof. dr. hab. inż. Janusza Kaweckiego z Krakowa, który uzasadniał, że aktualna ordynacja wyborcza i sytuacja społeczna wymagają połączenia środowisk prawicowych. Sygnały o zapotrzebowaniu na jedność docierają także z innych ośrodków. Najważniejszym z punktu widzenia Włoch jest fakt, że Warszawski Komitet Prawo i Sprawiedliwość popiera nasze postulaty. Mamy nadzieję, że będzie je można łatwiej zrealizować, gdy prezydentem Warszawy zostanie wybrany Czesław Bielecki. Należy zaznaczyć, że nasi kandydaci zostali zaakceptowani przez statutowe władze Partii Prawo i Sprawiedliwość. Np. w okręgu 1 wszystkie osoby na liście nr 5 (Prawo i Sprawiedliwość) to członkowie lub sympatycy Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY. Na karcie do głosowania nie będzie więc nazwy naszego Stowarzyszenia. Dzięki temu będzie mniejsze rozdrobnienie i możliwość bardziej klarownego wyboru. Należy podkreślić, że nasi kandydaci to osoby trwale związane z Włochami od daty urodzin lub od dziesięcioleci, znający więc szczegółowo troski i kłopoty Mieszkańców. Należy podkreślić, że przedstawieni kandydaci reprezentują wiele zawodów przydatnych w pracy samorządowej. Obawiamy się, że polityczne wybory mogą wprowadzić do Rady osoby zamieszkałe tu tymczasowo lub od kilku lat i które nie tylko nie znają nazw ulic, lecz i potrzeb tu występujących. Osoby te mogą mieć swoich politycznych dysponentów ulokowanych w odległych miejscach i będą reprezentowały interes trudnych do określenia grup zewnętrznych, a nie dobro Mieszkańców, czego już w przeszłości byliśmy świadkami. Mieszkańcy jednak oceniają Radę jako całość bez względu na to, czy wybrany radny ma gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania samorządu, czy dopiero zamierza uczyć się tego, co stanowi istotę samorządności. W przeszłości pod naszym adresem były kierowane zaproszenia do uczestnictwa w innych komitetach wyborczych. Prowadziłoby to jednak do umieszczenia na listach wyborczych wraz z osobami o koniunkturalnych postawach, które w przeszłości tworzyły antywłochowskie koalicje. Z naszych obserwacji wynika Komitet Prawo i Sprawiedliwość jest komitetem stabilnym. Osoby tworzące ten komitet są bowiem od lat czynnie zaangażowane w pracę dla dobra wspólnego w różnych środowiskach naszej Dzielnicy. Tego właśnie potrzeba Mieszkańcom Włoch i Polsce. Takie jest więc uzasadnienie pytania zawartego w tytule. Janusz Wojdalski DLACZEGO TAK WAŻNE SĄ WYBORY SAMORZĄDOWE? Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo prosto: dlatego, że wybieramy tych przedstawicieli własnej społeczności, którzy przez najbliższe cztery lata będą decydowali o żywotnych sprawach każdego z nas, o problemach Dzielnicy Włochy i Warszawy. Przywilejem i prawem Wyborców jest to, że mogą wybierać. Z tego przywileju trzeba koniecznie korzystać. Od wyborów samorządowych zależy bowiem więcej niż nam się wydaje. Trzeba jednak wyborów dokonywać rozumnie i odpowiedzialnie. Oznacza to, że powinniśmy wybierać ludzi mających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji publicznych, uczciwych i szlachetnych, wrażliwych na potrzeby innych, którzy będą nam pomagali w przezwyciężaniu codziennych trudności, będą budowali jedność i wzajemny szacunek, którzy z pełnym zaangażowaniem będą służyli lokalnej społeczności, którzy nie będą w swojej pracy kierowali się interesami partykularnymi. Mają to być ludzie, do których mamy zaufanie, którzy będą nas godnie reprezentować, kierujący się tradycyjnymi wartościami, wiernymi historii naszego Narodu, którzy jednocześnie według słów błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki mają wypowiadać prawdę, gdy inni milczą, wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Trzeba wybierać tych, którzy swoją działalność związali z ugrupowaniami wiernymi ideałom solidarności, prawa i sprawiedliwości, a nie szerzącego się obecnie liberalizmu. W naszej lokalnej społeczności są to w szczególności osoby związane ze Stowarzyszeniem WILLA WŁOCHY, które już sprawdziły się w działalności samorządowej bądź będą podejmowały tę działalność mając na celu budowanie dobra oraz bezinteresowne i odpowiedzialne służenie Mieszkańcom naszej Dzielnicy. Osoby te będą dbały o sprawną i rzetelną obsługę mieszkańców, a także o odczytywanie problemów ludzi i ich realizowanie. Należy zwrócić uwagę, że w mijającej kadencji samorządu za naszą Dzielnicę odpowiadali przedstawiciele środowiska, które można określić mianem środowiska solidarnego. Trzeba stwierdzić, że nasz samorząd podejmował i podejmuje wiele nowych zadań służących Mieszkańcom Włoch i je realizował. Można tu wymienić m.in. budowę nowej przychodni zdrowia, ośrodka kultury ADA, budynków komunalnych, infrastruktury technicznej, ulic, parków, placów zabaw dla dzieci. To dobrze świadczy o trosce samorządu w zakresie żywotnych spraw naszej społeczności. Problemów i zadań jest jednak ciągle wiele, a trzeba je skutecznie rozwiązywać kierując się prawdą, prawem i sprawiedliwością. Trzeba podkreślić, że mamy też prawo wymagać od osób wybranych, naszych przedstawicieli, aby przez cały okres czteroletniej kadencji utrzymywali ścisły kontakt z Wyborcami, aby zarówno informowali o realizacji zadań, których podjęli się jako samorządowcy, aby nasze postulaty starali się uwzględniać w podejmowanych decyzjach i planach działania. Praca w samorządzie to nie jedynie przywilej, ale przede wszystkim służba dobru wspólnemu, służba innym i jednocześnie wielkie poświęcenie i ogromny wysiłek, to służba interesowi społecznemu i narodowemu, a nie interesowi establishmentu, co obecnie, niestety, staje się zjawiskiem dość powszechnym. Wyborcom i sobie życzę roztropności w dokonywaniu wyborów. Dr inż. Stefan Pyrak Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna WILLA WŁOCHY str. 1

2 JAK UPŁYNĘŁY OSTATNIE CZTERY LATA? Upłynęła kolejna kadencja Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Jaka to była kadencja? Bez wątpienia można uznać, że kadencja należała do bardzo udanych. Koalicyjny Zarząd Dzielnicy pracował w tym samym składzie przez pełną kadencję. Dzięki temu można było kontynuować wiele prac zapoczątkowanych przed 2006 rokiem, jak też realizować nowe zadania składające się na program całej Dzielnicy. Oddano więc do użytku trzy nowe domy komunalne przy ul. Naukowej 34, Flagowej i Kleszczowej. Kolejny dom u zbiegu ulic Kleszczowej i Krańcowej oczekuje na wprowadzenie się lokatorów z listy wnioskodawców zaopiniowanych wstępnie przez Komisję Mieszkaniową a następnie zatwierdzonych przez Zarząd Dzielnicy. Dzięki temu w znacznym stopniu zostały rozwiązane problemy właściciel / lokator. Oddano nowe ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Cietrzewia oraz pozyskano ponad 6 mln złotych na renowację terenu wokół stawów Cietrzewia i cele proekologiczne z tym związane. Istotny udział w pozyskiwaniu środków na te cele miała Pani Jadwiga Rogg wiceburmistrz Dzielnicy, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego (klub PiS). Przeprowadzono remont nawierzchni i położono nowe chodniki na ulicach: Rybnickiej, Chrobrego, Plastycznej, Nastrojowej, Zagadki i Drukarzy. Po wielu latach starań wyremontowano byłe kino Olsztyn i przeznaczono je jako Dom Kultury ADA (Artystyczny Dom Animacji) na cele związane z krzewieniem kultury dla wszystkich Mieszkańców. Dawny obiekt wynajmowany filii Domu Kultury na terenie KS Przyszłość służy także zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży. Doprowadzono do powiększenia terenu parku w rejonie ulic Łuki Wielkie i Obrońców Pokoju oraz wstępnego zagospodarowana na cele proekologiczne wraz z budową nowego placu zabaw dla dzieci. Dzięki szczególnemu wysiłkowi radnej Elżbiety Szczepańskiej jako wnioskodawczyni (na podstawie wniosku z 2003 roku), przy wsparciu radnej Marianny Gazy, jest wznoszona nowa specjalistyczna przychodnia lekarska przy ul. Cegielnianej. Popierano wcześniejsze starania o zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego we Włochach poprzez budowę obwodnicy oraz modernizację węzła komunikacyjnego Łopuszańska / Aleje Jerozolimskie. Wielokrotnie składane wnioski do Zarządu Dróg Miejskich i instytucji zarządzających koleją doczekały realizacji w postaci remontu ul. Dźwigowej oraz przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Kontynuowano prace związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (należy zaznaczyć, że miasto Warszawa tylko w około 1/4 ma takie plany). W Dzielnicy przy ul. Gładkiej powstał pierwszy piękny obiekt rekreacyjno-sportowy wraz z basenem. Na wniosek setek mieszkańców (przy szczególnym udziale Pani Anny Kaczmarek) i z inicjatywy niektórych radnych i Dyrekcji, Szkole Podstawowej przy ulicy Przepiórki uroczyście nadano imię patrona ks. prałata dr Juliana Chrościckiego patrioty i więźnia obozu niemieckiego. Doprowadzono do upamiętnienia martyrologii mieszkańców Włoch nadając skwerowi (u zbiegu ulic Rybnickiej i ks. Chrościckiego) nazwę 16 września 1944 (data deportacji mężczyzn od 16 do 60 roku życia). Do tego należy także dodać wiele skutecznych interwencji na rzecz mieszkańców, którzy występowali m. in. z postulatami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, zakazu wznoszenia budowli zaburzającymi ład przestrzenny, rozwiązywania zawiłych spraw właściciel / lokator, poprawy warunków mieszkaniowych oraz wielu innych szczegółowych problemów. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Instytucjach i Stowarzyszeniach o znaczeniu krajowym można było pozyskać znaczne kwoty dla m.st. Warszawy dzięki czemu proporcjonalnie do liczby Mieszkańców także skorzystały Włochy. Szczegółowe informacje na temat realizacji różnych prac były zamieszczane w Biuletynie Urzędu Moja Dzielnica Włochy. Na zakończenie kadencji składam podziękowanie wszystkim Mieszkańcom Włoch którzy zaufali radnym naszego Stowarzyszenia w tym także i mojej osobie, powierzając swoje troski i problemy podczas cyklicznie odbywanych spotkań i dyżurów. Janusz Wojdalski WILLA WŁOCHY str. 2 ODWROTNA STRONA MEDALU Sukcesy mają często wielu autorów, zwłaszcza w sytuacjach przedwyborczych. Należy wyraźnie to podkreślić. Słyszymy nieraz kto to był, czy jest budowniczym nowej przychodni przy ul. Cegielnianej. Wnioskodawczynią była radna Elżbieta Szczepańska o czym świadczy dokument z Komisji Budżetu Rady Dzielnicy Włochy z 16 stycznia 2003 r., znak BR /2/2003. Komisja ta poparła wniosek i zwróciła się do radnych z Włoch o wskazanie niezbędnej lokalizacji. Ile było później czynności związanych z przejęciem działki i samym projektem? Wiedzą tym obie Panie radne lekarki Elżbieta Szczepańska i Marianna Gaza i oczywiście Zarząd Dzielnicy.Od pomysłu do zakończenia inwestycji upłynęło ponad 8 lat. Podobnie ma się sprawa z byłym Kinem Olsztyn (obecnie ADA). Toczyła się ona od początku lat dziewięćdziesiątych. W latach 1993 i 1994 wnioski były składane jeszcze w Gminie Warszawa Ochota. Na przeszkodzie stawał brak środków. Gdy pojawiły się fundusze wystąpił problem z projektem. Do tego każdorazowo należy dodać procedury związane z Ustawą o zamówieniach publicznych i samo wykonawstwo. Trwało to bardzo długo. Teraz obiekt jest wizytówką nie tylko Włoch ale i świadectwem że nie ma tu pustyni kulturalnej. Ilu będzie autorów tego dzieła wkrótce może się okazać. Słyszałem że byli tacy którzy walczyli o ten obiekt. Z kim walczyli? Z niektórych środowisk dowiadujemy się o rzekomej niechęci radnych do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Padają też zarzuty o braku kompetencji radnych. Całkowicie zaprzeczają temu fakty. W roku 2008 odbyło bowiem się specjalne szkolenie w Urzędzie Dzielnicy Włochy dla pracowników i radnych, a materiały pokonferencyjne wraz z wyjaśnieniami zagadnień prawnych zostały przekazane do Czytelni w Parku. Warto przytoczyć fragment pisma z 23 lipca 2010 r. z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, znak AM-WSM-S-RPI informujemy, iż w bieżącym roku rozpoczęto prace nad trzema nowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których łączna powierzchnia wynosi prawie 400 ha. Z wniosków wpływających do miasta dotyczących prośby o przystąpienie do sporządzania planu wynika, że cała Dzielnica Włochy powinna zostać objęta planami. Jednakże, ze względu na ograniczone środki w budżecie miasta, w pierwszej kolejności Prezydent Miasta sporządza plany dla terenów wymagających przekształceń, a także dla terenów rozwijających się w sposób chaotyczny, powodujących nawarstwianie się m.in. problemów komunikacyjnych i społecznych. Po przeprowadzonych analizach, biorąc pod uwagę konieczność odblokowania nowych terenów inwestycyjnych, dbałość o ład przestrzenny i rozwój zrównoważony oraz rozpoczęte procedury sporządzania planu po wschodniej stronie al. Jerozolimskich, zasadnym jest podjęcia w pierwszej kolejności prac nad planami w rejonie Rakowa Przemysłowego, byłby to plan o powierzchni ponad 200 ha gruntów, który funkcjonalnie łączyłby się z zagospodarowaniem terenu wskazanym w m.p.z.p. obszaru Wiktoryn. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania tego planu zostanie podjęta prawdopodobnie do końca 2010 roku.. Sprawy budowy kładki nad torami kolejowymi ciągle ktoś blokuje na szczeblu Rady m.st. Warszawy usuwając ją z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). Oto odpowiedź na moje wystąpienie: pismo z dnia 12 marca 2008 r. Burmistrza Dzielnicy Włochy, znak UD-XVI-WOD-MW-PTO : Odpowiadając na wystąpienie Radnego Janusza Wojdalskiego znak UD.XVI.WOR.0058/20/08 przekazane nam 21 lutego br. w sprawie budowy kładki nad torami kolejowymi na przedłużeniu ul. Uśmiech i ul. Sklepowej uprzejmie informuję, że Zarząd i Rada Dzielnicy w propozycji do planu wieloletniego na lata zgłosili potrzebę budowy takiej kładki. Pozycja ta nie została jednak ujęta w planie uchwalonym przez Radę Warszawy.... Kto blokował? Nie wymienię nazwiska, gdyż mówienie prawdy wg aktualnej nowomowy byłoby wzbudzeniem nienawiści. Kładka jest potrzebna. W sąsiadującym Ursusie jest taka kładka i nikomu to nie przeszkadza. W 1995 roku radni Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY bardzo chcieli uratować osiem działek przed ich wyzbyciem. Jedną z nich była nieruchomość przy ul. Naukowej 11/13. Występowaliśmy o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy z 15 września 1995 r. Zabrakło głosów w Radzie. Poszukiwaliśmy sojuszników spośród mieszkańców. Niestety odzew był niewielki.działki zostały przekazane w wieczyste użytkowanie lub sprzedane. Zainteresowanym osobom proponuję obejrzeć co się tam aktualnie dzieje. Jest to ilustracja skutków głosowań. Pełny tekst naszego ówczesnego wystąpienia dostępny jest na stronie: Chcieliśmy wtedy, aby na jednej z ośmiu tam działek powstało hospicjum co było pomysłem radnej lekarki ś.p. Marii Grabskiej z naszego Stowarzyszenia. Inne działki miałyby być przeznaczone pod budownictwo komunalne, halę sportową, boisko do siatkówki lub jako teren zielony. Podobnych przykładów można odnaleźć więcej. To tylko kwestia sięgnięcia do archiwum i pokazania odwrotnej strony medalu. Janusz Wojdalski

3 PROGRAM I NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DLA WŁOCH Przedstawione zamierzenia i problemy to program minimum do wykonania w najbliższych latach. Niektóre z zadań są już w fazie projektowania, gdyż zostały umieszczone w naszym programie kilka lat temu. Cykl inwestycyjny może trwać długo, a wyłanianie wykonawców nie jest procedurą prostą, gdyż wynika z ustawy o zamówieniach publicznych. Należy zaznaczyć, że istnieją pewne ograniczenia budżetowe. Program jest jednak w zupełności realny i zgodny z oczekiwaniami Mieszkańców. Przedstawiony program nie jest wszechobecną propagandą ani zbiorem obietnic oderwanych od rzeczywistości. 1. Wspieranie budownictwa komunalnego i budowy mieszkań socjalnych oraz rozwiązywanie problemów właściciel / lokator. 2. Ochrona przed hałasem (ekrany i pas zieleni wzdłuż torów kolejowych). 3. Poprawa połączenia z osiedlem Chrobry poprzez budowę kładki dla pieszych w rejonie ulic Uśmiech, Tynkarskiej i Sklepowej. 4. Budowa nowych ujęć wody oligoceńskiej. 5. Remont nawierzchni lub położenie nowych chodników na ulicach: Trzcinowej, Budki Szczęśliwickie i Świerszcza 6. Monitorowanie stanu czystości powietrza i emisji hałasu oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 7. Krzewienie edukacji patriotycznej i roztropne zagospodarowanie czasu wolnego, zwłaszcza młodzieży. 8. Powiększenie cmentarza włochowskiego. 9. Utworzenie arboretum lub alpinarium w Parku Kombatantów i na Forcie Włochy. 10. Popieranie wcześniejszych starań o zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego we Włochach (zwłaszcza na ulicach: Ryżowej, Chrobrego, Popularnej, Globusowej i Dźwigowej) poprzez budowę obwodnicy z uwzględnieniem złożonych już postulatów Mieszkańców osiedla Chrobry. 11. Dokończenie prac związanych z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Włoch zachowujących ład przestrzenny, niską zabudowę i walory zabytkowe osiedla. Powyższą listę można uzupełnić o inne zamierzenia zgodne z postulatami kierowanymi od Mieszkańców: ogrodzenie parku Kombatantów, budowa basenu którego lokalizacja byłaby najbardziej dogodna dla Mieszkańców, likwidacja rozlewiska wody na ul. Globusowej w pobliżu Szkoły Muzycznej, utworzenie urzędu pocztowego na Nowych Włochach, zachowanie jak największej powierzchni terenów zielonych (np. w rejonie ulic Plastycznej / Sympatycznej / Kosmosu) i uporządkowanie oczka wodnego przy ul. Cegielnianej w pobliżu nowej przychodni lekarskiej, wprowadzenie komunikacji autobusowej w rejon ulicy Noteckiej, utworzenie Centrum Wiedzy o Włochach, utworzenie parkingu w pobliżu stacji kolejowej, zwiększenie liczby tablic informacyjnych Urzędu Dzielnicy, usprawnienie sposobu komunikowania się z Mieszkańcami Włoch w celu rozpatrywania zgłaszanych postulatów. KUPUJ POLSKIE TOWARY WILLA WŁOCHY str. 3

4 Kandydaci Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy umieszczeni na liście Komitetu Wyborczego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Lista nr 5 OKRĘG nr 1 Urodzony we Włochach. JANUSZ WOJDALSKI Lista nr 5 poz. 1 Dr hab. inż., znawca szerokiego zakresu gospodarki żywnościowej i racjonalnego użytkowania energii i wody. Miłośnik Włoch, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny SGGW. Autor wielu publikacji o istotnym znaczeniu w praktyce przemysłowej. Był radnym oraz pełnił różne wybieralne funkcje na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Do sukcesów zalicza osobisty wpływ na pozyskanie znacznych kwot dotacji na cele proekologiczne we Włochach oraz znacznej części programów wyznaczonych w latach 2002 i Miał także osobisty wpływ na dofinansowanie MPWiK pożyczką w wysokości 189,3 mln zł na zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie. Własne fundusze (diety radnego) przeznaczał na cele społeczne (w tym: m.in. na edukację patriotyczną młodzieży). W ostatniej kadencji był wiceprzewodniczącym dwóch Komisji Mieszkaniowej i Rodziny oraz członkiem innych Komisji. Na swoim koncie ma wiele skutecznych interwencji na rzecz Mieszkańców Włoch. W wielu spornych sprawach z Urzędem, stawał po stronie Mieszkańców. Był czynnie zaangażowany w różne inicjatywy dla dobra wspólnego na terenie Włoch. Systematycznie wyrażał swoje poglądy na łamach pism NASZA OCHOTA i WILLA WŁOCHY. Przebieg działalności można odnaleźć na stronie: Był zapraszany przez różne środowiska prawicowe do prowadzenia wykładów poświęconych problematyce samorządowej. Do najpilniejszych spraw oczekujących na załatwienie zalicza: budownictwo mieszkaniowe i rozwiązanie problemów właściciel lokator, poprawę połączenia osiedla Chrobry z Nowymi Włochami poprzez budowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ulic Uśmiech, Tynkarskiej i Sklepowej, starania o budowę obwodnicy zmniejszającej uciążliwość ruchu drogowego we Włochach, dalsze zagospodarowanie wykupionej części parku (w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Łuki Wielkie) na cele proekologiczne. kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem niskiej zabudowy i historycznych walorów Włoch O sobie mówi: moje szczęście to moja Rodzina, moja troska to dobro mojej Ojczyzny. Z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego. ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA Lista nr 5 poz. 2 Lekarz medycyny, od kilkudziesięciu lat mieszkam i pracuję w Przychodni Rejonowej we Włochach. Jestem blisko związana z mieszkańcami, ich troskami i problemami. Jestem wnioskodawczynią budowy nowoczesnej, specjalistycznej przychodni lekarskiej. Jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej wraz z jej członkami doprowadziliśmy do rozpoczęcia jej budowy przy ul. Cegielnianej. Pragnę doprowadzić do zakończenia tej inwestycji i jej otwarcia, co umożliwi mieszkańcom dostęp do usług medycznych bliżej miejsca zamieszkania. Poza świadczeniami zdrowotnymi chcę zwrócić uwagę na: ochronę ubogich, poprawić estetykę naszej Dzielnicy, ochronę niepełnosprawnych, wzbogacić i zagospodarować tereny zielone, poprawić bezpieczeństwo w Dzielnicy, rozpocząć starania o budowę basenu i lodowiska. WILLA WŁOCHY str. 4

5 MARIANNA GAZA Lista nr 5 poz. 3 Lekarz medycyny, mężatka, matka jednego syna. Od 25 lat mieszkam, a pracuję dłużej, we Włochach. Pracuję w Przychodni Rejonowej. Znam potrzeby i problemy mieszkańców. Dwie kadencje byłam w Radzie Dzielnicy Warszawa-Włochy. Pracowałam w Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Rok 2006 zakończony sukcesem. Problem jest w wybudowaniu przychodni przy ul. Cegielnianej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w której będą pracowali specjaliści oraz znajdować się będzie oddział szybkiej diagnostyki. ALDONA WOŹNIAK Lista nr 5 poz. 7 Od 25 lat mieszkam na Nowych Włochach. Wychowana w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jestem wdową i mam dwie dorosłe córki. Wykształcenie średnie techniczne, 37 lat pracy w Biurze Projektów w Warszawie. Próbowałam już sił w rozwiązywaniu problemów Naszej Społeczności i nadal chcę kontynuować. Kandyduję jako osoba związana ze Stowarzyszeniem WILLA WŁOCHY, moje przekonania są prawicowe. Pragnę wspólnie z Państwem skutecznie rozwiązywać powierzone mi problemy. Będąc radną chcę służyć pomocą mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Człowiek jest najważniejszy i musi być traktowany jak podmiot, ponieważ ma tylko jedno życie krótkie i szybko przemijające. KRYSTYNA ALBERSKA ELWIRA ANNA ZWOLIŃSKA Lista nr 5 poz. 6 Lat 34, żona i mama trójki dzieci. Prawnik, bezpartyjna. Oboje z mężem od urodzenia mieszkamy we Włochach znamy niemal wszystkie blaski i cienie mieszkania na naszym osiedlu. Jesteśmy również od wielu lat związani z jednym z ruchów kościelnych działających w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Lista nr 5 poz. 8 Lat 58, od 40 lat mieszkanka Włoch, z wykształcenia technik ekonomista (organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw). Emerytowany pracownik Oświaty Od 10 lat prezes Zespołu Caritas działającego przy parafii M. B. Saletyńskiej, ul. Popularna 46. Wieloletni członek rady Parafialnej, organizator corocznego Festynu Rodzinnego w Parku Cietrzewia. Doskonale zna potrzeby osób starszych, rodzin wielodzietnych i samotnych matek, chce rozwiązywać problemy Mieszkańców i być blisko ich spraw. Z zawodu jestem prawnikiem, ale od paru lat zajmuję się domem i opieką nad dziećmi, co daje mi wiele radości i satysfakcji. Funkcję radnego postrzegam przede wszystkim jako służbę wobec Mieszkańców i wobec miejsca, z którym jestem związana od dzieciństwa. Jeśli wejdę w skład Rady Dzielnicy, to w ramach przysługujących mi kompetencji. będę starać się o poprawę jakości życia Mieszkańców Włoch w różnych jego aspektach - w tym m.in. oświatowych, kulturalnych i komunikacyjnych. WILLA WŁOCHY str. 5

6 Ur. 4 lutego 1965 r. w Sochaczewie. LUIZA JAKUBOWSKA Lista nr 5 poz. 10 WYKSZTAŁCENIE 1990 r. Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki Liczne szkolenia w zakresie finansów, zarządzania, negocjacji i prezentacji. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Hotel Marriott w Warszawie, Kierownik Restauracji Specjalistycznych Hotel Sheraton w Warszawie, Kierownik Działu Konferencji Pramerica Życie S.A., Kierownik Zespołu a następnie Dyrektor Oddziału 2005 obecnie Współwłaściciel firmy Realfinance działającej w zakresie profesjonalnego doradztwa finansowego. Jestem zwolenniczką działań podejmowanych przez Jarosława Kaczyńskiego oraz polityków skupionych wokół niego niegdyś w Porozumieniu Centrum, obecnie w Prawie i Sprawiedliwości. Z zaniepokojeniem obserwuję zjawiska obecne w polskim życiu publicznym i wynikające z tego zagrożenia dla Polski. W ramach działalności społecznej będę starała się przyczynić do optymalnego wykorzystania potencjału Dzielnicy Warszawa Włochy dla pożytku Mieszkańców, dla rozwoju i bezpieczeństwa ich dzieci oraz kształcenia ich w duchu szacunku i miłości do ojczyzny. Moim marzeniem jest Polska, w której każdego obowiązuje prawo, a słowo sprawiedliwość nie jest jedynie hasłem ze sztandaru. WANDA ZACHARSKA Lista nr 5 poz lata, mieszka we Włochach od ponad 40 lat, mężatka, matka czworga dorosłych dzieci, wykształcenie wyższe, magisterskie (Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego), studia podyplomowe (Zarządzanie Firmą wg Standardów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Pracuje od ponad 25 lat w liniach lotniczych i biurach podróży. Od kilku lat wspomaga także męża w prowadzeniu niewielkiej działalności gospodarczej. Interesuje się turystyką, polityką gospodarczą i psychologią społeczną. Zdecydowałam się kandydować w wyborach samorządowych w Dzielnicy Włochy, bo widzę potrzebę pełniejszej integracji społeczności lokalnej. Chciałabym organizować imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne dla wszystkich Mieszkańców Włoch w celu poznania dziedzictwa kulturowego, historycznego i walorów turystyczno-krajobrazowych naszej Dzielnicy. Jeżeli lepiej się poznamy, to łatwiej nam będzie współgospodarzyć na naszym terenie i z większym powodzeniem realizować projekty społeczne i obywatelskie. Chcę wsłuchać w problemy ludzi i pragnę działać dla dobra Mieszkańców naszej Dzielnicy. DAMIAN PIETRZYK Lista nr 5 poz lata, student prawa na UW i filozofii na UKSW. Odbywa studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, koordynowanym przez UW i University of Florida. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pełnił funkcje Prezesa Koła Naukowego Utriusque Iuris oraz przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW. Mieszka we Włochach od urodzenia. Ambitny i pracowity. Popierany przez Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY. DARIUSZ LEONARSKI Lista nr 5 poz. 16 Żonaty, trzech synów, informatyk, szczęśliwy człowiek. Rodzice i Dziadkowie pochodzą z Włoch i Ursusa. Od 16 lat mieszkaniec Włoch. Pracuje w branży komputerowej. W wolnym czasie prowadzi zajęcia w warszawskiej uczelni. Inicjator powstania świetlicy środowiskowej przy parafii Św. Rodziny w Ursusie. WILLA WŁOCHY str. 6

7 OKRĘG nr 2 JULIUSZ KOSTRZEWSKI Lista nr 5 poz. 1 Lat 47 od urodzenia mieszkaniec Włoch (rodzina zamieszkuje od 1938). Technik mechanik lotniczy, emerytowany pracownik pionu bojowego samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego (instruktor spadochronowy, strzelania i pirotechniki), obecnie w ZGN Wola specjalista ds. informacji niejawnych i archiwizacji. Honorowy krwiodawca, członek Zarządu Parafialnego Klubu Sportowego Orędzie, współtwórca i organizator Parafialnego Festynu Rodzinnego, członek NSZZ Solidarność, przewodniczący Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Włochy. W kadencji 2002/2006 wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Włochy, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i rewizyjnej w kadencji 2006/2010. Żonaty, trójka dzieci Kuba lat 15, Michał 21 student Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Sportu, Anna 25 studentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hobby: praca społeczna, sporty ekstremalne ( spadochroniarstwo, pilotaż samolotów turystycznych PPL i ultralekkich), podróże, ksiązki. Śpiewa w scholi przy Parafii MB Saletyńskiej. Asystent Posła na Sejm RP. Autor Licznych interwencji w sprawach administracyjnych i sądowych. Jako radny zadba o usprawnienie komunikacji i utrzymanie niskiej zabudowy oraz zapewni bezpłatną pomoc prawną dla Mieszkańców naszej Dzielnicy. Więcej informacji na stronie kandydata: PRAWO DLA KAŻDEGO Udzielając bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Mariusza Błaszczaka oraz pracując jako asystent Posła Artura Górskiego przekonałem się, iż w gąszczu przepisów zwykły obywatel czuje się bezsilny w konfrontacji z zawiłą biurokracją czy wielkimi koncernami zatrudniającymi dziesiątki prawników. Podczas tych spotkań zapoznaję się z różnymi problemami Warszawiaków. Część z nich bywa skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, a niektóre są dość proste i sprowadzają się do wypełnienia formularza oraz wskazania miejsca jego dostarczenia. Swoje doświadczenia chciałbym przenieść do Dzielnicy Włochy i jako jej mieszkaniec w tym miejscu pomagać ludziom, ponieważ wydaję mi się, że także tu mieszka wiele osób, których prawa są naruszane. Moim postulatem jest zorganizowanie stałych i bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Dzielnicy Włochy. Właśnie w tym miejscu powinny znaleźć pomoc osoby domagające się ochrony swych praw. Doskonałym pomysłem wydaje się skierowanie radców prawnych do dyspozycji mieszkańców Włoch (Urząd i tak zatrudnia obecnie prawników), a także podpisanie umów z uniwersytetami, na mocy których w sprawach drobnych porad mogliby udzielać studenci prawa odbywający praktyki. Więcej informacji znajdą Państwo na mojej stronie internetowej: oraz pod numerem tel ROBERT GÓRAL CHRISTIAN MŁYNAREK Lista nr 5 poz. 2 Twórca strony: Absolwent politologii w Instytucie Naku Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Wymiany Idei o Prawie, Administracji i Życiu Społecznemu Institutiones. Udziela bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Mariusza Błaszczaka. Aktywny działacz na rzecz Dzielnicy Włochy. Zaangażowany w tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea. Organizator wydarzeń kulturalnych i patriotycznych. Lista nr 5 poz. 10 Lat 44, żonaty, dwóch synów Michał i Maciek. Mieszkaniec Włoch od urodzenia, rodzina od trzech pokoleń. Radny Dzielnicy Włochy w latach Wieloletni uczestnik i organizator życia społecznego na terenie osiedla i Dzielnicy, w tym m.in. członek Rady Parafialnej przy Parafii M.B. Saletyńskiej i współzałożyciel Parafialnego Klubu Sportowego Orędzie. Wykształcenie wyższe prawnicze. W czasie pracy zawodowej pełniłem kierownicze stanowiska w takich firmach jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie SA, PZU SA, Polskie Linie Lotnicze LOT SA. Oddaję do Państwa dyspozycji moje umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie. Zapewniam, że nie zawiodę zaufania i nie zmarnuję głosu oddanego na moją osobę. Zwracam sie do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie mojej kandydatury. WILLA WŁOCHY str. 7

8 JAK GŁOSOWAĆ? NA STOWARZYSZENIE WILLA WŁOCHY NA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ NA CZESŁAWA BIELECKIEGO DO RADY DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY Głosując na PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ popierasz Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY. Głosując na Kandydatów Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY (oznaczeni zielonym kolorem) udzielasz poparcia Komitetowi PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Należy odszukać listę nr 5 i przy tylko jednym z nazwisk można postawić w kratce znak X. OKRĘG nr 1 OKRĘG nr 2 1. JANUSZ WOJDALSKI 2. ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA 3. MARIANNA GAZA 4. STEFAN MECKIER 5. MARIA BORCZUCH 6. ELWIRA ZWOLIŃSKA 7. ALDONA WOŹNIAK 8. KRYSTYNA ALBERSKA 9. EWA SADUREK 10. LUIZA JAKUBOWSKA 11. ADRIAN MARKOWSKI 12. WANDA ZACHARSKA 13. DAMIAN PIETRZYK 14. DARIUSZ SKORUPA 15. TOMASZ BOGUCKI 16. DARIUSZ LEONARSKI 1. JULIUSZ KOSTRZEWSKI 2. CHRISTIAN MŁYNAREK 3. BEATA ONISZK 4. STANISŁAWA CIEŚLAK 5. MAREK FOLTYN 6. HENRYK DĄBROWSKI 7. KATARZYNA ONEKSIAK 8. KRYSTYNA MIŁOSZEWSKA 9. JACEK CYZIO 10. ROBERT GÓRAL DO RADY M.ST. WARSZAWY Należy odszukać listę nr 5 i przy dowolnie jednym wybranym nazwisku można postawić znak X. Proponujemy na tej liście pozycję nr 2 MICHAŁ GRODZKI lub pozycję nr 3 BARBARA SIERADZKA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Należy odszukać listę nr 5 i przy jednym dowolnie wybranym nazwisku można postawić znak X. Proponujemy na tej liście pozycję nr 4 ANDRZEJ SNARSKI WYBÓR PREZYDENTA WARSZAWY Nasz kandydat CZESŁAW BIELECKI JAKIE SĄ GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH? OKRĘG NR 1 obejmuje obszar całych Włoch z wyjątkiem następujących ulic: Popularnej (strona parzysta od nr 14 do 64), Krańcowej, Cietrzewia, Czereśniowej (numery nieparzyste od nr 3 do 53 A, numery parzyste od nr 6 do nr 98), Zbocze, Sobótki, Konewki, Tomnickiej (od nr 9 do końca), Wilczyckiej (strona nieparzysta), Husarskiej (od nr 13/15 do końca), Pana Tadeusza, Płomyka, Wylot, Karatowej, Denarowej, Dukatowej, Kleszczowej (od nr 15 do 41) i Aleje Jerozolimskie. OKRĘG NR 2 obejmuje następujące osiedla i ulice: We Włochach ulice: Aleje Jerozolimskie (numery parzyste od nr 192 do nr 198), Cietrzewia, Czereśniowej (numery nieparzyste od nr 3 do 53 A, numery parzyste od nr 6 do nr 98) Denarową, Dukatową, Husarską (od nr 13/15 do 62), Karatową, Kleszczową (od nr 15 do 41), Konewki, Krańcową, Pana Tadeusza, Płomyka, Popularną (strona parzysta od nr 14 do 64), Sobótki, Tomnicką (od nr 9 do 25), Wilczycką (numery nieparzyste), Wylot, Zbocze i Raków (ulice: Łopuszańska, Jantar, Światowa, Zagadki, Pryzmaty, Jutrzenki) oraz Stare Okęcie (w tym ulica 17. Stycznia od nr 54 do 76a), Załuski i Salomeę. JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 21 LISTOPADA 2010 ROKU? Każdy z mieszkańców Włoch dokonuje wyboru czterokrotnie. Otrzyma więc cztery kartki do głosowania. Pierwszy wybór, to wybór przedstawiciela do Rady dzielnicy Włochy. Ogółem na dzielnicę przypada 21 radnych wybranych na trzech wielomandatowych okręgach wyborczych. Np. osiedle Włochy tj. Nowe Włochy, przeważająca część Starych Włoch, całe osiedle Chrobry stanowią okręg wyborczy nr 1 (uwaga z wyjątkiem ulic zaliczonych do okręgu drugiego). W każdym okręgu oddaje głos tylko na jednego kandydata z jednej tylko wybranej listy. Przydział mandatów następuje po ustaleniu sumy głosów oddanych na poszczególne listy, a następnie na ułożeniu proporcji między uzyskanymi sumami głosów. Siłę listy tworzy więc suma głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Po przydzieleniu mandatów na poszczególne listy radnymi zostają te osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. Drugi wybór na innej kartce to wybór przedstawiciela do rady m.st. Warszawy. Obecna Dzielnica Włochy tworzy wspólnie okręg wyborczy z Dzielnicami Ursus i Bemowo. Głos oddaje się na jednego kandydata z wybranej przez siebie listy. Przydział mandatów następuje według takiej samej procedury jak w wyborach do rady Dzielnicy Włochy. Trzeci wybór to wybór przedstawiciela do Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego. Dzielnica Włochy wchodzi w skład jednego okręgu wyborczego wraz z innymi Dzielnicami. Przydział mandatów następuje podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach. Przypominamy, że głos aby był ważny, każdorazowo oddajemy głos tylko na jednego kandydata i tylko z jednej listy, Jak głosować na prezydenta Warszawy? Na kolejnej czwartej karcie wyborczej należy odszukać wybranego przez siebie kandydata na Prezydenta Warszawy i postawić znak X przy jego nazwisku. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY weszli w skład Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie na liście tego komitetu zostały umieszczone ich nazwiska. Po otrzymaniu kartki do głosowania należy więc odszukać listę nr 5 i postawić znak X w kratce przy jednym wybranym nazwisku. O przydziale mandatów nie decyduje kolejność umieszczenia na liście lecz to przy którym nazwisku jest postawiony znak X. Jak głosować na Kandydata do Rady Warszawy? W przypadku głosowania do Rady Warszawy proponujemy także odszukać listę nr 5 i postawić znak X przy dowolnie wybranym nazwisku. Oznacza to poparcie zarówno dla danego kandydata jak i całej listy. Jak głosować na naszego Kandydata do Sejmiku Samorządowego? Można wybrać dowolne jedno nazwisko na liście nr 5. WILLA WŁOCHY str. 8

Uchwała Nr II/2/2014 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 22 grudnia 2014r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/2/2014 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 22 grudnia 2014r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr II/2/2014 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Na podstawie 51 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL V I C T O R I A C E N T E R P R I M A R Y S C H O O L, tel. 12 270 57 03 e-mail: dyrekcja@vcps.pl www.vcps.pl R E G U L A M I N S A M O R Z Ą D U U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 września 2016 r. Poz. 4643 UCHWAŁA NR XXIII/186/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/445/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XLVII/445/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XLVII/445/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie poparcia inicjatywy Rady Powiatu w Częstochowie dot. zwrócenia się z apelem do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY GDAOSK - OSOWA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY GDAOSK - OSOWA STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY GDAOSK - OSOWA z dnia 19 października 2017 r. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania oraz tryb wyboru członków Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu październik 2015 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W DAMNIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W DAMNIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W DAMNIE Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Damnie.

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Toruń 2015 1 I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Piotr Maciej Nazwisko: Dziembowski Wiek: 52 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: dziembowskip@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Pomóż nam wydać zł!

Pomóż nam wydać zł! Pomóż nam wydać 2 000 000 zł! Słupsk, maj 2014 r. www.slupsk.pl dialog.slupsk.eu 1 Co to jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą.

PROJEKT. I. Postanowienia ogólne. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, zwanej dalej Radą. PROJEKT Załącznik do uchwały nr XLI/858/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2005r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE I. Postanowienia ogólne 1 Statut określa zasady działania, cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

Protokół nr 19/2008. Obradom przewodniczył P. Henryk Grzegrzółka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Protokół nr 19/2008 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Bemowo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

Załącznik 4 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu Załącznik 4 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik od uchwały nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 r. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Celem Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (2014/019031) Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika I. Zagadnienia ogólne. 1. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki: a. możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym, b. zgodne

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/138/2017 RADY DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu

UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu UCHWAŁA NR XXII/380/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Tychy i przyjęcia statutu Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Obradom może przysłuchiwać się każdy zainteresowany mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania gminy 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont/przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych obiektów;

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 lipca 2017 r. Poz. 3445 UCHWAŁA NR XLIII/254/17 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TARNOWCU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TARNOWCU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TARNOWCU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 2 Samorząd Uczniowski, działający w Zespole

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 1 Samorząd Uczniowski Gimnazjum, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 25 listopada 2010r.

UCHWAŁA NR 19/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 25 listopada 2010r. UCHWAŁA NR 19/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Zasady wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 17 im. Ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 17 im. Ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 17 im. Ks. Jana Twardowskiego we Wrocławiu Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły Gimnazjum nr 17 im. Ks.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 38/IX/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA Nr 38/IX/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2015 roku UCHWAŁA Nr 38/IX/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Regulamin SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Łukasz Pocheć Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im.

Rok szkolny 2013/2014. Regulamin SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Łukasz Pocheć Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im. Rok szkolny 2013/2014 Regulamin SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Łukasz Pocheć Zespół Szkół w Wieliszewie Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II Rok szkolny 2013/2014 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/182/2014 RADY DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/182/2014 RADY DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/182/2014 RADY DZIELNICY WILANÓW m.st. WARSZAWY z dnia 15 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Szkolnego. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Szkolnego. Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Szkolnego Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich 1 Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W GDAŃSKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W GDAŃSKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W GDAŃSKU Podstawa prawna: 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku Rozdział I: POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 1 Podstawa prawna Samorząd uczniowski, działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, zwany

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Uchwały.. Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Rybniku

Zarząd Powiatu w Rybniku Rybnik, dnia 2 marca 2012 r. Zarząd Powiatu w Rybniku poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu w Rybniku w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i zasad działania Powiatowej

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług publicznych w Gminie..

Badanie jakości usług publicznych w Gminie.. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin tel. 508-194-663 e-mail: domeuropy@lubelskie.pl, www.domeuropy.lubelskie.pl Badanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK Rozdział 1. Postanowienia ogólne

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 lipca 2015 r. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK 2016 Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXXII/270/ 05 RADY GMINY KSAWERÓW z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia statutu sołectwa Ksawerów Wschód. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 35 oraz art. 41 ust 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/212/2013 RADY GMINY PŁUŻNICA. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej Statutu

UCHWAŁA NR XXVI/212/2013 RADY GMINY PŁUŻNICA. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej Statutu UCHWAŁA NR XXVI/212/2013 RADY GMINY PŁUŻNICA z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i nadaniu jej Statutu Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok proponowanych przez

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków.

STATUT. Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2004 r. Opracowanie po konsultacjach na zebraniach wiejskich STATUT Samorządu Mieszkańców Wsi Sołectwa Jurków. Rozdział I NAZWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE Zał. do Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2013 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Z up. Prezydenta Miasta Drugi Zastępca Prezydenta Miasta /-/ Stanisław Korman

Z up. Prezydenta Miasta Drugi Zastępca Prezydenta Miasta /-/ Stanisław Korman ZARZĄDZENIE NR 92/2015 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 1 2 Cele powołania samorządu uczniowskiego 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S O Ł E C T W A Ż A R K I

S T A T U T S O Ł E C T W A Ż A R K I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/122/1999 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 listopada 1999 r. S T A T U T S O Ł E C T W A Ż A R K I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Sołectwo Żarki jest terytorialną jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

Mikołów, r.

Mikołów, r. Mikołów, 17.09.2015 r. RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI MIASTA MIKOŁOWA W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM UTWORZENIA NOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA TERENIE MIKOŁOWA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 427 UCHWAŁA NR V/45/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie statutu sołectwu Włodzice Wielkie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia.. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu.

UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia.. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu. UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia.. projekt w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach P R O J E K T

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach P R O J E K T Regulamin Samorządu Uczniowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach P R O J E K T Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. 2. Statut Centrum

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MILESZKI

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MILESZKI Regulamin zawiera: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MILESZKI 1. I. Postanowienia ogólne 2. II. Organy Samorządu Uczniowskiego 3. III. Tryb przeprowadzania wyborów 4. IV.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia. 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. O. M. Żelazka w Chludowie.

Bardziej szczegółowo

Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony.

Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony. Kraj unitarny z trójszczeblowym samorządem terytorialnym, który stanowią: gminy, departamenty i regiony. Mowa o Francji. Rozwój samorządu terytorialnego tego kraju został zapoczątkowany w okresie Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława.

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mława Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława 1 Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. 2 Radni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 6 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JERZEGO KUKUCZKI W RYBNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 6 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JERZEGO KUKUCZKI W RYBNIKU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 6 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JERZEGO KUKUCZKI W RYBNIKU Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Uczniowski (zwany dalej SU)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Projekt z dnia 30 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 20 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2014 r. Na podstawie 57 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo