Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?"

Transkrypt

1 Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY. Kolegium Redakcyjne: Piotr Dmowski, Elżbieta Gałązka, Tadeusz Kolasiński, Jerzy Mika, Christian Młynarek, Janusz Wojdalski. Adres Redakcji: Warszawa, ul. Urszuli 8. Telefony: , Druk: P.P.H. Poligrafia-Opakowania Jerzy Mika, Warszawa, ul. Rybnicka 14. Skład: AWP-Mirjan. Strona Stowarzyszenia: DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ? Kolejny raz przed wyborami samorządowych stawialiśmy Mieszkańcom i sobie takie samo pytanie: jaką reprezentację powinno wystawić Stowarzyszenie Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY na dzień 21 listopada 2010 r. Udzielenie odpowiedzi zarówno w przeszłości i obecnie nie było łatwe. Szczegółowo wyjaśnialiśmy, jakie są praktyczne skutki naszego głosowania i do czego prowadzi rozbicie głosów w wyborach. Doświadczaliśmy już tego w ubiegłych kadencjach, gdy wprowadzenie wielu komitetów prowadziło do chaosu trudnego do wyciszenia. Wielokrotnie obserwowaliśmy postawy reprezentantów, którzy swoim zachowaniem w Radzie zaprzeczali temu, co deklarowali Wyborcom. Inni znów podawali się za kogoś zupełnie innego w porównaniu z późniejszą postawą w Radzie, gdy należało rozwiązywać sprawy Mieszkańców. Obserwowaliśmy też przypadki, gdy interes prywatny przeczył temu, co głosiły deklaracje komitetu, z którego kandydat uzyskiwał mandat. Po niektórych byłych radnych zaginęła wieść, lecz niestety pozostały skutki. Od roku 2002 w myśl nowej Ustawy Warszawskiej nie ma Gmin, lecz są Dzielnice jako jednostki pomocnicze m. st. Warszawy. Dzielnice zachowały jednak pewien zakres autonomii. Uwzględniając okoliczności wyborów, doświadczenia z przeszłości i przewidywane skutki, Stowarzyszenie Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY ponownie podjęło decyzję o współpracy z Komitetem Wyborczym Prawo i Sprawiedliwość, który wystawia swojego kandydata w wyborach na prezydenta Warszawy. Odpowiadając zapotrzebowaniu na jedność środowisk prawicowych nasze Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY przystąpiło do komitetu mającego struktury w całej Warszawie. Jest to też odpowiedź na apel prof. dr. hab. inż. Janusza Kaweckiego z Krakowa, który uzasadniał, że aktualna ordynacja wyborcza i sytuacja społeczna wymagają połączenia środowisk prawicowych. Sygnały o zapotrzebowaniu na jedność docierają także z innych ośrodków. Najważniejszym z punktu widzenia Włoch jest fakt, że Warszawski Komitet Prawo i Sprawiedliwość popiera nasze postulaty. Mamy nadzieję, że będzie je można łatwiej zrealizować, gdy prezydentem Warszawy zostanie wybrany Czesław Bielecki. Należy zaznaczyć, że nasi kandydaci zostali zaakceptowani przez statutowe władze Partii Prawo i Sprawiedliwość. Np. w okręgu 1 wszystkie osoby na liście nr 5 (Prawo i Sprawiedliwość) to członkowie lub sympatycy Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY. Na karcie do głosowania nie będzie więc nazwy naszego Stowarzyszenia. Dzięki temu będzie mniejsze rozdrobnienie i możliwość bardziej klarownego wyboru. Należy podkreślić, że nasi kandydaci to osoby trwale związane z Włochami od daty urodzin lub od dziesięcioleci, znający więc szczegółowo troski i kłopoty Mieszkańców. Należy podkreślić, że przedstawieni kandydaci reprezentują wiele zawodów przydatnych w pracy samorządowej. Obawiamy się, że polityczne wybory mogą wprowadzić do Rady osoby zamieszkałe tu tymczasowo lub od kilku lat i które nie tylko nie znają nazw ulic, lecz i potrzeb tu występujących. Osoby te mogą mieć swoich politycznych dysponentów ulokowanych w odległych miejscach i będą reprezentowały interes trudnych do określenia grup zewnętrznych, a nie dobro Mieszkańców, czego już w przeszłości byliśmy świadkami. Mieszkańcy jednak oceniają Radę jako całość bez względu na to, czy wybrany radny ma gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania samorządu, czy dopiero zamierza uczyć się tego, co stanowi istotę samorządności. W przeszłości pod naszym adresem były kierowane zaproszenia do uczestnictwa w innych komitetach wyborczych. Prowadziłoby to jednak do umieszczenia na listach wyborczych wraz z osobami o koniunkturalnych postawach, które w przeszłości tworzyły antywłochowskie koalicje. Z naszych obserwacji wynika Komitet Prawo i Sprawiedliwość jest komitetem stabilnym. Osoby tworzące ten komitet są bowiem od lat czynnie zaangażowane w pracę dla dobra wspólnego w różnych środowiskach naszej Dzielnicy. Tego właśnie potrzeba Mieszkańcom Włoch i Polsce. Takie jest więc uzasadnienie pytania zawartego w tytule. Janusz Wojdalski DLACZEGO TAK WAŻNE SĄ WYBORY SAMORZĄDOWE? Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo prosto: dlatego, że wybieramy tych przedstawicieli własnej społeczności, którzy przez najbliższe cztery lata będą decydowali o żywotnych sprawach każdego z nas, o problemach Dzielnicy Włochy i Warszawy. Przywilejem i prawem Wyborców jest to, że mogą wybierać. Z tego przywileju trzeba koniecznie korzystać. Od wyborów samorządowych zależy bowiem więcej niż nam się wydaje. Trzeba jednak wyborów dokonywać rozumnie i odpowiedzialnie. Oznacza to, że powinniśmy wybierać ludzi mających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji publicznych, uczciwych i szlachetnych, wrażliwych na potrzeby innych, którzy będą nam pomagali w przezwyciężaniu codziennych trudności, będą budowali jedność i wzajemny szacunek, którzy z pełnym zaangażowaniem będą służyli lokalnej społeczności, którzy nie będą w swojej pracy kierowali się interesami partykularnymi. Mają to być ludzie, do których mamy zaufanie, którzy będą nas godnie reprezentować, kierujący się tradycyjnymi wartościami, wiernymi historii naszego Narodu, którzy jednocześnie według słów błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki mają wypowiadać prawdę, gdy inni milczą, wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Trzeba wybierać tych, którzy swoją działalność związali z ugrupowaniami wiernymi ideałom solidarności, prawa i sprawiedliwości, a nie szerzącego się obecnie liberalizmu. W naszej lokalnej społeczności są to w szczególności osoby związane ze Stowarzyszeniem WILLA WŁOCHY, które już sprawdziły się w działalności samorządowej bądź będą podejmowały tę działalność mając na celu budowanie dobra oraz bezinteresowne i odpowiedzialne służenie Mieszkańcom naszej Dzielnicy. Osoby te będą dbały o sprawną i rzetelną obsługę mieszkańców, a także o odczytywanie problemów ludzi i ich realizowanie. Należy zwrócić uwagę, że w mijającej kadencji samorządu za naszą Dzielnicę odpowiadali przedstawiciele środowiska, które można określić mianem środowiska solidarnego. Trzeba stwierdzić, że nasz samorząd podejmował i podejmuje wiele nowych zadań służących Mieszkańcom Włoch i je realizował. Można tu wymienić m.in. budowę nowej przychodni zdrowia, ośrodka kultury ADA, budynków komunalnych, infrastruktury technicznej, ulic, parków, placów zabaw dla dzieci. To dobrze świadczy o trosce samorządu w zakresie żywotnych spraw naszej społeczności. Problemów i zadań jest jednak ciągle wiele, a trzeba je skutecznie rozwiązywać kierując się prawdą, prawem i sprawiedliwością. Trzeba podkreślić, że mamy też prawo wymagać od osób wybranych, naszych przedstawicieli, aby przez cały okres czteroletniej kadencji utrzymywali ścisły kontakt z Wyborcami, aby zarówno informowali o realizacji zadań, których podjęli się jako samorządowcy, aby nasze postulaty starali się uwzględniać w podejmowanych decyzjach i planach działania. Praca w samorządzie to nie jedynie przywilej, ale przede wszystkim służba dobru wspólnemu, służba innym i jednocześnie wielkie poświęcenie i ogromny wysiłek, to służba interesowi społecznemu i narodowemu, a nie interesowi establishmentu, co obecnie, niestety, staje się zjawiskiem dość powszechnym. Wyborcom i sobie życzę roztropności w dokonywaniu wyborów. Dr inż. Stefan Pyrak Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna WILLA WŁOCHY str. 1

2 JAK UPŁYNĘŁY OSTATNIE CZTERY LATA? Upłynęła kolejna kadencja Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Jaka to była kadencja? Bez wątpienia można uznać, że kadencja należała do bardzo udanych. Koalicyjny Zarząd Dzielnicy pracował w tym samym składzie przez pełną kadencję. Dzięki temu można było kontynuować wiele prac zapoczątkowanych przed 2006 rokiem, jak też realizować nowe zadania składające się na program całej Dzielnicy. Oddano więc do użytku trzy nowe domy komunalne przy ul. Naukowej 34, Flagowej i Kleszczowej. Kolejny dom u zbiegu ulic Kleszczowej i Krańcowej oczekuje na wprowadzenie się lokatorów z listy wnioskodawców zaopiniowanych wstępnie przez Komisję Mieszkaniową a następnie zatwierdzonych przez Zarząd Dzielnicy. Dzięki temu w znacznym stopniu zostały rozwiązane problemy właściciel / lokator. Oddano nowe ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Cietrzewia oraz pozyskano ponad 6 mln złotych na renowację terenu wokół stawów Cietrzewia i cele proekologiczne z tym związane. Istotny udział w pozyskiwaniu środków na te cele miała Pani Jadwiga Rogg wiceburmistrz Dzielnicy, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego (klub PiS). Przeprowadzono remont nawierzchni i położono nowe chodniki na ulicach: Rybnickiej, Chrobrego, Plastycznej, Nastrojowej, Zagadki i Drukarzy. Po wielu latach starań wyremontowano byłe kino Olsztyn i przeznaczono je jako Dom Kultury ADA (Artystyczny Dom Animacji) na cele związane z krzewieniem kultury dla wszystkich Mieszkańców. Dawny obiekt wynajmowany filii Domu Kultury na terenie KS Przyszłość służy także zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży. Doprowadzono do powiększenia terenu parku w rejonie ulic Łuki Wielkie i Obrońców Pokoju oraz wstępnego zagospodarowana na cele proekologiczne wraz z budową nowego placu zabaw dla dzieci. Dzięki szczególnemu wysiłkowi radnej Elżbiety Szczepańskiej jako wnioskodawczyni (na podstawie wniosku z 2003 roku), przy wsparciu radnej Marianny Gazy, jest wznoszona nowa specjalistyczna przychodnia lekarska przy ul. Cegielnianej. Popierano wcześniejsze starania o zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego we Włochach poprzez budowę obwodnicy oraz modernizację węzła komunikacyjnego Łopuszańska / Aleje Jerozolimskie. Wielokrotnie składane wnioski do Zarządu Dróg Miejskich i instytucji zarządzających koleją doczekały realizacji w postaci remontu ul. Dźwigowej oraz przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Kontynuowano prace związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (należy zaznaczyć, że miasto Warszawa tylko w około 1/4 ma takie plany). W Dzielnicy przy ul. Gładkiej powstał pierwszy piękny obiekt rekreacyjno-sportowy wraz z basenem. Na wniosek setek mieszkańców (przy szczególnym udziale Pani Anny Kaczmarek) i z inicjatywy niektórych radnych i Dyrekcji, Szkole Podstawowej przy ulicy Przepiórki uroczyście nadano imię patrona ks. prałata dr Juliana Chrościckiego patrioty i więźnia obozu niemieckiego. Doprowadzono do upamiętnienia martyrologii mieszkańców Włoch nadając skwerowi (u zbiegu ulic Rybnickiej i ks. Chrościckiego) nazwę 16 września 1944 (data deportacji mężczyzn od 16 do 60 roku życia). Do tego należy także dodać wiele skutecznych interwencji na rzecz mieszkańców, którzy występowali m. in. z postulatami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, zakazu wznoszenia budowli zaburzającymi ład przestrzenny, rozwiązywania zawiłych spraw właściciel / lokator, poprawy warunków mieszkaniowych oraz wielu innych szczegółowych problemów. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Instytucjach i Stowarzyszeniach o znaczeniu krajowym można było pozyskać znaczne kwoty dla m.st. Warszawy dzięki czemu proporcjonalnie do liczby Mieszkańców także skorzystały Włochy. Szczegółowe informacje na temat realizacji różnych prac były zamieszczane w Biuletynie Urzędu Moja Dzielnica Włochy. Na zakończenie kadencji składam podziękowanie wszystkim Mieszkańcom Włoch którzy zaufali radnym naszego Stowarzyszenia w tym także i mojej osobie, powierzając swoje troski i problemy podczas cyklicznie odbywanych spotkań i dyżurów. Janusz Wojdalski WILLA WŁOCHY str. 2 ODWROTNA STRONA MEDALU Sukcesy mają często wielu autorów, zwłaszcza w sytuacjach przedwyborczych. Należy wyraźnie to podkreślić. Słyszymy nieraz kto to był, czy jest budowniczym nowej przychodni przy ul. Cegielnianej. Wnioskodawczynią była radna Elżbieta Szczepańska o czym świadczy dokument z Komisji Budżetu Rady Dzielnicy Włochy z 16 stycznia 2003 r., znak BR /2/2003. Komisja ta poparła wniosek i zwróciła się do radnych z Włoch o wskazanie niezbędnej lokalizacji. Ile było później czynności związanych z przejęciem działki i samym projektem? Wiedzą tym obie Panie radne lekarki Elżbieta Szczepańska i Marianna Gaza i oczywiście Zarząd Dzielnicy.Od pomysłu do zakończenia inwestycji upłynęło ponad 8 lat. Podobnie ma się sprawa z byłym Kinem Olsztyn (obecnie ADA). Toczyła się ona od początku lat dziewięćdziesiątych. W latach 1993 i 1994 wnioski były składane jeszcze w Gminie Warszawa Ochota. Na przeszkodzie stawał brak środków. Gdy pojawiły się fundusze wystąpił problem z projektem. Do tego każdorazowo należy dodać procedury związane z Ustawą o zamówieniach publicznych i samo wykonawstwo. Trwało to bardzo długo. Teraz obiekt jest wizytówką nie tylko Włoch ale i świadectwem że nie ma tu pustyni kulturalnej. Ilu będzie autorów tego dzieła wkrótce może się okazać. Słyszałem że byli tacy którzy walczyli o ten obiekt. Z kim walczyli? Z niektórych środowisk dowiadujemy się o rzekomej niechęci radnych do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Padają też zarzuty o braku kompetencji radnych. Całkowicie zaprzeczają temu fakty. W roku 2008 odbyło bowiem się specjalne szkolenie w Urzędzie Dzielnicy Włochy dla pracowników i radnych, a materiały pokonferencyjne wraz z wyjaśnieniami zagadnień prawnych zostały przekazane do Czytelni w Parku. Warto przytoczyć fragment pisma z 23 lipca 2010 r. z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, znak AM-WSM-S-RPI informujemy, iż w bieżącym roku rozpoczęto prace nad trzema nowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których łączna powierzchnia wynosi prawie 400 ha. Z wniosków wpływających do miasta dotyczących prośby o przystąpienie do sporządzania planu wynika, że cała Dzielnica Włochy powinna zostać objęta planami. Jednakże, ze względu na ograniczone środki w budżecie miasta, w pierwszej kolejności Prezydent Miasta sporządza plany dla terenów wymagających przekształceń, a także dla terenów rozwijających się w sposób chaotyczny, powodujących nawarstwianie się m.in. problemów komunikacyjnych i społecznych. Po przeprowadzonych analizach, biorąc pod uwagę konieczność odblokowania nowych terenów inwestycyjnych, dbałość o ład przestrzenny i rozwój zrównoważony oraz rozpoczęte procedury sporządzania planu po wschodniej stronie al. Jerozolimskich, zasadnym jest podjęcia w pierwszej kolejności prac nad planami w rejonie Rakowa Przemysłowego, byłby to plan o powierzchni ponad 200 ha gruntów, który funkcjonalnie łączyłby się z zagospodarowaniem terenu wskazanym w m.p.z.p. obszaru Wiktoryn. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania tego planu zostanie podjęta prawdopodobnie do końca 2010 roku.. Sprawy budowy kładki nad torami kolejowymi ciągle ktoś blokuje na szczeblu Rady m.st. Warszawy usuwając ją z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). Oto odpowiedź na moje wystąpienie: pismo z dnia 12 marca 2008 r. Burmistrza Dzielnicy Włochy, znak UD-XVI-WOD-MW-PTO : Odpowiadając na wystąpienie Radnego Janusza Wojdalskiego znak UD.XVI.WOR.0058/20/08 przekazane nam 21 lutego br. w sprawie budowy kładki nad torami kolejowymi na przedłużeniu ul. Uśmiech i ul. Sklepowej uprzejmie informuję, że Zarząd i Rada Dzielnicy w propozycji do planu wieloletniego na lata zgłosili potrzebę budowy takiej kładki. Pozycja ta nie została jednak ujęta w planie uchwalonym przez Radę Warszawy.... Kto blokował? Nie wymienię nazwiska, gdyż mówienie prawdy wg aktualnej nowomowy byłoby wzbudzeniem nienawiści. Kładka jest potrzebna. W sąsiadującym Ursusie jest taka kładka i nikomu to nie przeszkadza. W 1995 roku radni Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY bardzo chcieli uratować osiem działek przed ich wyzbyciem. Jedną z nich była nieruchomość przy ul. Naukowej 11/13. Występowaliśmy o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy z 15 września 1995 r. Zabrakło głosów w Radzie. Poszukiwaliśmy sojuszników spośród mieszkańców. Niestety odzew był niewielki.działki zostały przekazane w wieczyste użytkowanie lub sprzedane. Zainteresowanym osobom proponuję obejrzeć co się tam aktualnie dzieje. Jest to ilustracja skutków głosowań. Pełny tekst naszego ówczesnego wystąpienia dostępny jest na stronie: Chcieliśmy wtedy, aby na jednej z ośmiu tam działek powstało hospicjum co było pomysłem radnej lekarki ś.p. Marii Grabskiej z naszego Stowarzyszenia. Inne działki miałyby być przeznaczone pod budownictwo komunalne, halę sportową, boisko do siatkówki lub jako teren zielony. Podobnych przykładów można odnaleźć więcej. To tylko kwestia sięgnięcia do archiwum i pokazania odwrotnej strony medalu. Janusz Wojdalski

3 PROGRAM I NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DLA WŁOCH Przedstawione zamierzenia i problemy to program minimum do wykonania w najbliższych latach. Niektóre z zadań są już w fazie projektowania, gdyż zostały umieszczone w naszym programie kilka lat temu. Cykl inwestycyjny może trwać długo, a wyłanianie wykonawców nie jest procedurą prostą, gdyż wynika z ustawy o zamówieniach publicznych. Należy zaznaczyć, że istnieją pewne ograniczenia budżetowe. Program jest jednak w zupełności realny i zgodny z oczekiwaniami Mieszkańców. Przedstawiony program nie jest wszechobecną propagandą ani zbiorem obietnic oderwanych od rzeczywistości. 1. Wspieranie budownictwa komunalnego i budowy mieszkań socjalnych oraz rozwiązywanie problemów właściciel / lokator. 2. Ochrona przed hałasem (ekrany i pas zieleni wzdłuż torów kolejowych). 3. Poprawa połączenia z osiedlem Chrobry poprzez budowę kładki dla pieszych w rejonie ulic Uśmiech, Tynkarskiej i Sklepowej. 4. Budowa nowych ujęć wody oligoceńskiej. 5. Remont nawierzchni lub położenie nowych chodników na ulicach: Trzcinowej, Budki Szczęśliwickie i Świerszcza 6. Monitorowanie stanu czystości powietrza i emisji hałasu oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 7. Krzewienie edukacji patriotycznej i roztropne zagospodarowanie czasu wolnego, zwłaszcza młodzieży. 8. Powiększenie cmentarza włochowskiego. 9. Utworzenie arboretum lub alpinarium w Parku Kombatantów i na Forcie Włochy. 10. Popieranie wcześniejszych starań o zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego we Włochach (zwłaszcza na ulicach: Ryżowej, Chrobrego, Popularnej, Globusowej i Dźwigowej) poprzez budowę obwodnicy z uwzględnieniem złożonych już postulatów Mieszkańców osiedla Chrobry. 11. Dokończenie prac związanych z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Włoch zachowujących ład przestrzenny, niską zabudowę i walory zabytkowe osiedla. Powyższą listę można uzupełnić o inne zamierzenia zgodne z postulatami kierowanymi od Mieszkańców: ogrodzenie parku Kombatantów, budowa basenu którego lokalizacja byłaby najbardziej dogodna dla Mieszkańców, likwidacja rozlewiska wody na ul. Globusowej w pobliżu Szkoły Muzycznej, utworzenie urzędu pocztowego na Nowych Włochach, zachowanie jak największej powierzchni terenów zielonych (np. w rejonie ulic Plastycznej / Sympatycznej / Kosmosu) i uporządkowanie oczka wodnego przy ul. Cegielnianej w pobliżu nowej przychodni lekarskiej, wprowadzenie komunikacji autobusowej w rejon ulicy Noteckiej, utworzenie Centrum Wiedzy o Włochach, utworzenie parkingu w pobliżu stacji kolejowej, zwiększenie liczby tablic informacyjnych Urzędu Dzielnicy, usprawnienie sposobu komunikowania się z Mieszkańcami Włoch w celu rozpatrywania zgłaszanych postulatów. KUPUJ POLSKIE TOWARY WILLA WŁOCHY str. 3

4 Kandydaci Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy umieszczeni na liście Komitetu Wyborczego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Lista nr 5 OKRĘG nr 1 Urodzony we Włochach. JANUSZ WOJDALSKI Lista nr 5 poz. 1 Dr hab. inż., znawca szerokiego zakresu gospodarki żywnościowej i racjonalnego użytkowania energii i wody. Miłośnik Włoch, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny SGGW. Autor wielu publikacji o istotnym znaczeniu w praktyce przemysłowej. Był radnym oraz pełnił różne wybieralne funkcje na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Do sukcesów zalicza osobisty wpływ na pozyskanie znacznych kwot dotacji na cele proekologiczne we Włochach oraz znacznej części programów wyznaczonych w latach 2002 i Miał także osobisty wpływ na dofinansowanie MPWiK pożyczką w wysokości 189,3 mln zł na zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie. Własne fundusze (diety radnego) przeznaczał na cele społeczne (w tym: m.in. na edukację patriotyczną młodzieży). W ostatniej kadencji był wiceprzewodniczącym dwóch Komisji Mieszkaniowej i Rodziny oraz członkiem innych Komisji. Na swoim koncie ma wiele skutecznych interwencji na rzecz Mieszkańców Włoch. W wielu spornych sprawach z Urzędem, stawał po stronie Mieszkańców. Był czynnie zaangażowany w różne inicjatywy dla dobra wspólnego na terenie Włoch. Systematycznie wyrażał swoje poglądy na łamach pism NASZA OCHOTA i WILLA WŁOCHY. Przebieg działalności można odnaleźć na stronie: Był zapraszany przez różne środowiska prawicowe do prowadzenia wykładów poświęconych problematyce samorządowej. Do najpilniejszych spraw oczekujących na załatwienie zalicza: budownictwo mieszkaniowe i rozwiązanie problemów właściciel lokator, poprawę połączenia osiedla Chrobry z Nowymi Włochami poprzez budowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ulic Uśmiech, Tynkarskiej i Sklepowej, starania o budowę obwodnicy zmniejszającej uciążliwość ruchu drogowego we Włochach, dalsze zagospodarowanie wykupionej części parku (w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Łuki Wielkie) na cele proekologiczne. kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem niskiej zabudowy i historycznych walorów Włoch O sobie mówi: moje szczęście to moja Rodzina, moja troska to dobro mojej Ojczyzny. Z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego. ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA Lista nr 5 poz. 2 Lekarz medycyny, od kilkudziesięciu lat mieszkam i pracuję w Przychodni Rejonowej we Włochach. Jestem blisko związana z mieszkańcami, ich troskami i problemami. Jestem wnioskodawczynią budowy nowoczesnej, specjalistycznej przychodni lekarskiej. Jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej wraz z jej członkami doprowadziliśmy do rozpoczęcia jej budowy przy ul. Cegielnianej. Pragnę doprowadzić do zakończenia tej inwestycji i jej otwarcia, co umożliwi mieszkańcom dostęp do usług medycznych bliżej miejsca zamieszkania. Poza świadczeniami zdrowotnymi chcę zwrócić uwagę na: ochronę ubogich, poprawić estetykę naszej Dzielnicy, ochronę niepełnosprawnych, wzbogacić i zagospodarować tereny zielone, poprawić bezpieczeństwo w Dzielnicy, rozpocząć starania o budowę basenu i lodowiska. WILLA WŁOCHY str. 4

5 MARIANNA GAZA Lista nr 5 poz. 3 Lekarz medycyny, mężatka, matka jednego syna. Od 25 lat mieszkam, a pracuję dłużej, we Włochach. Pracuję w Przychodni Rejonowej. Znam potrzeby i problemy mieszkańców. Dwie kadencje byłam w Radzie Dzielnicy Warszawa-Włochy. Pracowałam w Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Rok 2006 zakończony sukcesem. Problem jest w wybudowaniu przychodni przy ul. Cegielnianej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w której będą pracowali specjaliści oraz znajdować się będzie oddział szybkiej diagnostyki. ALDONA WOŹNIAK Lista nr 5 poz. 7 Od 25 lat mieszkam na Nowych Włochach. Wychowana w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jestem wdową i mam dwie dorosłe córki. Wykształcenie średnie techniczne, 37 lat pracy w Biurze Projektów w Warszawie. Próbowałam już sił w rozwiązywaniu problemów Naszej Społeczności i nadal chcę kontynuować. Kandyduję jako osoba związana ze Stowarzyszeniem WILLA WŁOCHY, moje przekonania są prawicowe. Pragnę wspólnie z Państwem skutecznie rozwiązywać powierzone mi problemy. Będąc radną chcę służyć pomocą mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Człowiek jest najważniejszy i musi być traktowany jak podmiot, ponieważ ma tylko jedno życie krótkie i szybko przemijające. KRYSTYNA ALBERSKA ELWIRA ANNA ZWOLIŃSKA Lista nr 5 poz. 6 Lat 34, żona i mama trójki dzieci. Prawnik, bezpartyjna. Oboje z mężem od urodzenia mieszkamy we Włochach znamy niemal wszystkie blaski i cienie mieszkania na naszym osiedlu. Jesteśmy również od wielu lat związani z jednym z ruchów kościelnych działających w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Lista nr 5 poz. 8 Lat 58, od 40 lat mieszkanka Włoch, z wykształcenia technik ekonomista (organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw). Emerytowany pracownik Oświaty Od 10 lat prezes Zespołu Caritas działającego przy parafii M. B. Saletyńskiej, ul. Popularna 46. Wieloletni członek rady Parafialnej, organizator corocznego Festynu Rodzinnego w Parku Cietrzewia. Doskonale zna potrzeby osób starszych, rodzin wielodzietnych i samotnych matek, chce rozwiązywać problemy Mieszkańców i być blisko ich spraw. Z zawodu jestem prawnikiem, ale od paru lat zajmuję się domem i opieką nad dziećmi, co daje mi wiele radości i satysfakcji. Funkcję radnego postrzegam przede wszystkim jako służbę wobec Mieszkańców i wobec miejsca, z którym jestem związana od dzieciństwa. Jeśli wejdę w skład Rady Dzielnicy, to w ramach przysługujących mi kompetencji. będę starać się o poprawę jakości życia Mieszkańców Włoch w różnych jego aspektach - w tym m.in. oświatowych, kulturalnych i komunikacyjnych. WILLA WŁOCHY str. 5

6 Ur. 4 lutego 1965 r. w Sochaczewie. LUIZA JAKUBOWSKA Lista nr 5 poz. 10 WYKSZTAŁCENIE 1990 r. Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki Liczne szkolenia w zakresie finansów, zarządzania, negocjacji i prezentacji. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Hotel Marriott w Warszawie, Kierownik Restauracji Specjalistycznych Hotel Sheraton w Warszawie, Kierownik Działu Konferencji Pramerica Życie S.A., Kierownik Zespołu a następnie Dyrektor Oddziału 2005 obecnie Współwłaściciel firmy Realfinance działającej w zakresie profesjonalnego doradztwa finansowego. Jestem zwolenniczką działań podejmowanych przez Jarosława Kaczyńskiego oraz polityków skupionych wokół niego niegdyś w Porozumieniu Centrum, obecnie w Prawie i Sprawiedliwości. Z zaniepokojeniem obserwuję zjawiska obecne w polskim życiu publicznym i wynikające z tego zagrożenia dla Polski. W ramach działalności społecznej będę starała się przyczynić do optymalnego wykorzystania potencjału Dzielnicy Warszawa Włochy dla pożytku Mieszkańców, dla rozwoju i bezpieczeństwa ich dzieci oraz kształcenia ich w duchu szacunku i miłości do ojczyzny. Moim marzeniem jest Polska, w której każdego obowiązuje prawo, a słowo sprawiedliwość nie jest jedynie hasłem ze sztandaru. WANDA ZACHARSKA Lista nr 5 poz lata, mieszka we Włochach od ponad 40 lat, mężatka, matka czworga dorosłych dzieci, wykształcenie wyższe, magisterskie (Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego), studia podyplomowe (Zarządzanie Firmą wg Standardów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Pracuje od ponad 25 lat w liniach lotniczych i biurach podróży. Od kilku lat wspomaga także męża w prowadzeniu niewielkiej działalności gospodarczej. Interesuje się turystyką, polityką gospodarczą i psychologią społeczną. Zdecydowałam się kandydować w wyborach samorządowych w Dzielnicy Włochy, bo widzę potrzebę pełniejszej integracji społeczności lokalnej. Chciałabym organizować imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne dla wszystkich Mieszkańców Włoch w celu poznania dziedzictwa kulturowego, historycznego i walorów turystyczno-krajobrazowych naszej Dzielnicy. Jeżeli lepiej się poznamy, to łatwiej nam będzie współgospodarzyć na naszym terenie i z większym powodzeniem realizować projekty społeczne i obywatelskie. Chcę wsłuchać w problemy ludzi i pragnę działać dla dobra Mieszkańców naszej Dzielnicy. DAMIAN PIETRZYK Lista nr 5 poz lata, student prawa na UW i filozofii na UKSW. Odbywa studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, koordynowanym przez UW i University of Florida. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pełnił funkcje Prezesa Koła Naukowego Utriusque Iuris oraz przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW. Mieszka we Włochach od urodzenia. Ambitny i pracowity. Popierany przez Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY. DARIUSZ LEONARSKI Lista nr 5 poz. 16 Żonaty, trzech synów, informatyk, szczęśliwy człowiek. Rodzice i Dziadkowie pochodzą z Włoch i Ursusa. Od 16 lat mieszkaniec Włoch. Pracuje w branży komputerowej. W wolnym czasie prowadzi zajęcia w warszawskiej uczelni. Inicjator powstania świetlicy środowiskowej przy parafii Św. Rodziny w Ursusie. WILLA WŁOCHY str. 6

7 OKRĘG nr 2 JULIUSZ KOSTRZEWSKI Lista nr 5 poz. 1 Lat 47 od urodzenia mieszkaniec Włoch (rodzina zamieszkuje od 1938). Technik mechanik lotniczy, emerytowany pracownik pionu bojowego samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego (instruktor spadochronowy, strzelania i pirotechniki), obecnie w ZGN Wola specjalista ds. informacji niejawnych i archiwizacji. Honorowy krwiodawca, członek Zarządu Parafialnego Klubu Sportowego Orędzie, współtwórca i organizator Parafialnego Festynu Rodzinnego, członek NSZZ Solidarność, przewodniczący Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Włochy. W kadencji 2002/2006 wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Włochy, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i rewizyjnej w kadencji 2006/2010. Żonaty, trójka dzieci Kuba lat 15, Michał 21 student Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Sportu, Anna 25 studentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hobby: praca społeczna, sporty ekstremalne ( spadochroniarstwo, pilotaż samolotów turystycznych PPL i ultralekkich), podróże, ksiązki. Śpiewa w scholi przy Parafii MB Saletyńskiej. Asystent Posła na Sejm RP. Autor Licznych interwencji w sprawach administracyjnych i sądowych. Jako radny zadba o usprawnienie komunikacji i utrzymanie niskiej zabudowy oraz zapewni bezpłatną pomoc prawną dla Mieszkańców naszej Dzielnicy. Więcej informacji na stronie kandydata: PRAWO DLA KAŻDEGO Udzielając bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Mariusza Błaszczaka oraz pracując jako asystent Posła Artura Górskiego przekonałem się, iż w gąszczu przepisów zwykły obywatel czuje się bezsilny w konfrontacji z zawiłą biurokracją czy wielkimi koncernami zatrudniającymi dziesiątki prawników. Podczas tych spotkań zapoznaję się z różnymi problemami Warszawiaków. Część z nich bywa skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, a niektóre są dość proste i sprowadzają się do wypełnienia formularza oraz wskazania miejsca jego dostarczenia. Swoje doświadczenia chciałbym przenieść do Dzielnicy Włochy i jako jej mieszkaniec w tym miejscu pomagać ludziom, ponieważ wydaję mi się, że także tu mieszka wiele osób, których prawa są naruszane. Moim postulatem jest zorganizowanie stałych i bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Dzielnicy Włochy. Właśnie w tym miejscu powinny znaleźć pomoc osoby domagające się ochrony swych praw. Doskonałym pomysłem wydaje się skierowanie radców prawnych do dyspozycji mieszkańców Włoch (Urząd i tak zatrudnia obecnie prawników), a także podpisanie umów z uniwersytetami, na mocy których w sprawach drobnych porad mogliby udzielać studenci prawa odbywający praktyki. Więcej informacji znajdą Państwo na mojej stronie internetowej: oraz pod numerem tel ROBERT GÓRAL CHRISTIAN MŁYNAREK Lista nr 5 poz. 2 Twórca strony: Absolwent politologii w Instytucie Naku Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Wymiany Idei o Prawie, Administracji i Życiu Społecznemu Institutiones. Udziela bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Mariusza Błaszczaka. Aktywny działacz na rzecz Dzielnicy Włochy. Zaangażowany w tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea. Organizator wydarzeń kulturalnych i patriotycznych. Lista nr 5 poz. 10 Lat 44, żonaty, dwóch synów Michał i Maciek. Mieszkaniec Włoch od urodzenia, rodzina od trzech pokoleń. Radny Dzielnicy Włochy w latach Wieloletni uczestnik i organizator życia społecznego na terenie osiedla i Dzielnicy, w tym m.in. członek Rady Parafialnej przy Parafii M.B. Saletyńskiej i współzałożyciel Parafialnego Klubu Sportowego Orędzie. Wykształcenie wyższe prawnicze. W czasie pracy zawodowej pełniłem kierownicze stanowiska w takich firmach jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie SA, PZU SA, Polskie Linie Lotnicze LOT SA. Oddaję do Państwa dyspozycji moje umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie. Zapewniam, że nie zawiodę zaufania i nie zmarnuję głosu oddanego na moją osobę. Zwracam sie do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie mojej kandydatury. WILLA WŁOCHY str. 7

8 JAK GŁOSOWAĆ? NA STOWARZYSZENIE WILLA WŁOCHY NA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ NA CZESŁAWA BIELECKIEGO DO RADY DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY Głosując na PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ popierasz Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY. Głosując na Kandydatów Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY (oznaczeni zielonym kolorem) udzielasz poparcia Komitetowi PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Należy odszukać listę nr 5 i przy tylko jednym z nazwisk można postawić w kratce znak X. OKRĘG nr 1 OKRĘG nr 2 1. JANUSZ WOJDALSKI 2. ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA 3. MARIANNA GAZA 4. STEFAN MECKIER 5. MARIA BORCZUCH 6. ELWIRA ZWOLIŃSKA 7. ALDONA WOŹNIAK 8. KRYSTYNA ALBERSKA 9. EWA SADUREK 10. LUIZA JAKUBOWSKA 11. ADRIAN MARKOWSKI 12. WANDA ZACHARSKA 13. DAMIAN PIETRZYK 14. DARIUSZ SKORUPA 15. TOMASZ BOGUCKI 16. DARIUSZ LEONARSKI 1. JULIUSZ KOSTRZEWSKI 2. CHRISTIAN MŁYNAREK 3. BEATA ONISZK 4. STANISŁAWA CIEŚLAK 5. MAREK FOLTYN 6. HENRYK DĄBROWSKI 7. KATARZYNA ONEKSIAK 8. KRYSTYNA MIŁOSZEWSKA 9. JACEK CYZIO 10. ROBERT GÓRAL DO RADY M.ST. WARSZAWY Należy odszukać listę nr 5 i przy dowolnie jednym wybranym nazwisku można postawić znak X. Proponujemy na tej liście pozycję nr 2 MICHAŁ GRODZKI lub pozycję nr 3 BARBARA SIERADZKA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Należy odszukać listę nr 5 i przy jednym dowolnie wybranym nazwisku można postawić znak X. Proponujemy na tej liście pozycję nr 4 ANDRZEJ SNARSKI WYBÓR PREZYDENTA WARSZAWY Nasz kandydat CZESŁAW BIELECKI JAKIE SĄ GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH? OKRĘG NR 1 obejmuje obszar całych Włoch z wyjątkiem następujących ulic: Popularnej (strona parzysta od nr 14 do 64), Krańcowej, Cietrzewia, Czereśniowej (numery nieparzyste od nr 3 do 53 A, numery parzyste od nr 6 do nr 98), Zbocze, Sobótki, Konewki, Tomnickiej (od nr 9 do końca), Wilczyckiej (strona nieparzysta), Husarskiej (od nr 13/15 do końca), Pana Tadeusza, Płomyka, Wylot, Karatowej, Denarowej, Dukatowej, Kleszczowej (od nr 15 do 41) i Aleje Jerozolimskie. OKRĘG NR 2 obejmuje następujące osiedla i ulice: We Włochach ulice: Aleje Jerozolimskie (numery parzyste od nr 192 do nr 198), Cietrzewia, Czereśniowej (numery nieparzyste od nr 3 do 53 A, numery parzyste od nr 6 do nr 98) Denarową, Dukatową, Husarską (od nr 13/15 do 62), Karatową, Kleszczową (od nr 15 do 41), Konewki, Krańcową, Pana Tadeusza, Płomyka, Popularną (strona parzysta od nr 14 do 64), Sobótki, Tomnicką (od nr 9 do 25), Wilczycką (numery nieparzyste), Wylot, Zbocze i Raków (ulice: Łopuszańska, Jantar, Światowa, Zagadki, Pryzmaty, Jutrzenki) oraz Stare Okęcie (w tym ulica 17. Stycznia od nr 54 do 76a), Załuski i Salomeę. JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 21 LISTOPADA 2010 ROKU? Każdy z mieszkańców Włoch dokonuje wyboru czterokrotnie. Otrzyma więc cztery kartki do głosowania. Pierwszy wybór, to wybór przedstawiciela do Rady dzielnicy Włochy. Ogółem na dzielnicę przypada 21 radnych wybranych na trzech wielomandatowych okręgach wyborczych. Np. osiedle Włochy tj. Nowe Włochy, przeważająca część Starych Włoch, całe osiedle Chrobry stanowią okręg wyborczy nr 1 (uwaga z wyjątkiem ulic zaliczonych do okręgu drugiego). W każdym okręgu oddaje głos tylko na jednego kandydata z jednej tylko wybranej listy. Przydział mandatów następuje po ustaleniu sumy głosów oddanych na poszczególne listy, a następnie na ułożeniu proporcji między uzyskanymi sumami głosów. Siłę listy tworzy więc suma głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Po przydzieleniu mandatów na poszczególne listy radnymi zostają te osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. Drugi wybór na innej kartce to wybór przedstawiciela do rady m.st. Warszawy. Obecna Dzielnica Włochy tworzy wspólnie okręg wyborczy z Dzielnicami Ursus i Bemowo. Głos oddaje się na jednego kandydata z wybranej przez siebie listy. Przydział mandatów następuje według takiej samej procedury jak w wyborach do rady Dzielnicy Włochy. Trzeci wybór to wybór przedstawiciela do Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego. Dzielnica Włochy wchodzi w skład jednego okręgu wyborczego wraz z innymi Dzielnicami. Przydział mandatów następuje podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach. Przypominamy, że głos aby był ważny, każdorazowo oddajemy głos tylko na jednego kandydata i tylko z jednej listy, Jak głosować na prezydenta Warszawy? Na kolejnej czwartej karcie wyborczej należy odszukać wybranego przez siebie kandydata na Prezydenta Warszawy i postawić znak X przy jego nazwisku. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY weszli w skład Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie na liście tego komitetu zostały umieszczone ich nazwiska. Po otrzymaniu kartki do głosowania należy więc odszukać listę nr 5 i postawić znak X w kratce przy jednym wybranym nazwisku. O przydziale mandatów nie decyduje kolejność umieszczenia na liście lecz to przy którym nazwisku jest postawiony znak X. Jak głosować na Kandydata do Rady Warszawy? W przypadku głosowania do Rady Warszawy proponujemy także odszukać listę nr 5 i postawić znak X przy dowolnie wybranym nazwisku. Oznacza to poparcie zarówno dla danego kandydata jak i całej listy. Jak głosować na naszego Kandydata do Sejmiku Samorządowego? Można wybrać dowolne jedno nazwisko na liście nr 5. WILLA WŁOCHY str. 8

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 września 2016 r. Poz. 4643 UCHWAŁA NR XXIII/186/16 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL V I C T O R I A C E N T E R P R I M A R Y S C H O O L, tel. 12 270 57 03 e-mail: dyrekcja@vcps.pl www.vcps.pl R E G U L A M I N S A M O R Z Ą D U U C Z N I O W S K I E G O NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Piotr Maciej Nazwisko: Dziembowski Wiek: 52 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: dziembowskip@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Statut Stowarzyszenia Wrotkarskiego HABUNGO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Regulamin Samorządu Uczniowskiego Toruń 2015 1 I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 27 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LII/374/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie statutu sołectwa Kowalskie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia.. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu.

UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia.. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu. UCHWAŁA Nr. RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia.. projekt w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Ustawy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.2013.594 (ze zmianami) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Tekst jednolity statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej (The International School) ul. Jagielska 2, 02-886 Warszawa Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd uczniowski tworzą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. 1 Podstawa prawna. 2 Zakres działania REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 1 Podstawa prawna Samorząd uczniowski, działający w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Samorząd uczniowski Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 1 2 Cele powołania samorządu uczniowskiego 1. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 52/XIII/2011 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2011 rok proponowanych przez

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIKOŁOWIE Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Artykuł 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Podstawa prawna: REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Załącznik nr 3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu:

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu: Publikujemy w tej sprawie komunikat Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od połowy lat 90. systematycznie upominał się o zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 58/XIV/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Propozycja reformy funkcjonowania rad dzielnic i osiedli w Gdańsku na przykładzie doświadczeń reformy z Poznania

Propozycja reformy funkcjonowania rad dzielnic i osiedli w Gdańsku na przykładzie doświadczeń reformy z Poznania Propozycja reformy funkcjonowania rad dzielnic i osiedli w Gdańsku na przykładzie doświadczeń reformy z Poznania Opr. Lidia Makowska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny Wrzeszcz, kwiecień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW:

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW: Komentarz Klubu Radnych i Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW do opinii prawnej Biura Prawnego m.st. Warszawy przygotowanej na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącej zbadania przesłanek do stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutów poddany konsultacjom społecznym. Postanowienia ogólne

Projekt Statutów poddany konsultacjom społecznym. Postanowienia ogólne Statuty obowiązujące obecnie 1 1. Wspólnotę lokalną Dzielnicy (nazwa) stanowią jej mieszkańcy. 2. Dzielnica w rozumieniu niniejszego statutu jest pomocniczą jednostką samorządową i nie stanowi wyodrębnionej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie

REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie REGULAMIN Samorządów Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami )

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne

STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne Załącznik Nr do Uchwały Nr.. Rady Miasta Częstochowy z dnia.. r. STATUT DZIELNICY (nazwa) Postanowienia ogólne 1. 1. Wspólnotę lokalną Dzielnicy (nazwa) stanowią jej mieszkańcy. 2. Organizację i zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SSP 10 i SG 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego SSP 10 i SG 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Regulamin Samorządu Uczniowskiego SSP 10 i SG 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 sierpnia 1991, Statut SSP 10 i SG 27 I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku

Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku Uchwała Nr XXXII/714/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock. Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU

PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU PROJEKT REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W RADOMIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA W RYBNIKU

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA W RYBNIKU Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA W RYBNIKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut określa zasady działania oraz tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku - P R O J E K T - UCHWAŁA Nr XLVII / /2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kotlin z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy sporządzony dnia 19 listopada 2014r. przez Dzielnicową Komisję Wyborczą w Dzielnicy Śródmieście.

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów

Bardziej szczegółowo