Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ?"

Transkrypt

1 Wydawca: Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY. Kolegium Redakcyjne: Piotr Dmowski, Elżbieta Gałązka, Tadeusz Kolasiński, Jerzy Mika, Christian Młynarek, Janusz Wojdalski. Adres Redakcji: Warszawa, ul. Urszuli 8. Telefony: , Druk: P.P.H. Poligrafia-Opakowania Jerzy Mika, Warszawa, ul. Rybnicka 14. Skład: AWP-Mirjan. Strona Stowarzyszenia: DLACZEGO WILLA WŁOCHY? DLACZEGO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ? Kolejny raz przed wyborami samorządowych stawialiśmy Mieszkańcom i sobie takie samo pytanie: jaką reprezentację powinno wystawić Stowarzyszenie Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY na dzień 21 listopada 2010 r. Udzielenie odpowiedzi zarówno w przeszłości i obecnie nie było łatwe. Szczegółowo wyjaśnialiśmy, jakie są praktyczne skutki naszego głosowania i do czego prowadzi rozbicie głosów w wyborach. Doświadczaliśmy już tego w ubiegłych kadencjach, gdy wprowadzenie wielu komitetów prowadziło do chaosu trudnego do wyciszenia. Wielokrotnie obserwowaliśmy postawy reprezentantów, którzy swoim zachowaniem w Radzie zaprzeczali temu, co deklarowali Wyborcom. Inni znów podawali się za kogoś zupełnie innego w porównaniu z późniejszą postawą w Radzie, gdy należało rozwiązywać sprawy Mieszkańców. Obserwowaliśmy też przypadki, gdy interes prywatny przeczył temu, co głosiły deklaracje komitetu, z którego kandydat uzyskiwał mandat. Po niektórych byłych radnych zaginęła wieść, lecz niestety pozostały skutki. Od roku 2002 w myśl nowej Ustawy Warszawskiej nie ma Gmin, lecz są Dzielnice jako jednostki pomocnicze m. st. Warszawy. Dzielnice zachowały jednak pewien zakres autonomii. Uwzględniając okoliczności wyborów, doświadczenia z przeszłości i przewidywane skutki, Stowarzyszenie Miłośników Włoch WILLA WŁOCHY ponownie podjęło decyzję o współpracy z Komitetem Wyborczym Prawo i Sprawiedliwość, który wystawia swojego kandydata w wyborach na prezydenta Warszawy. Odpowiadając zapotrzebowaniu na jedność środowisk prawicowych nasze Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY przystąpiło do komitetu mającego struktury w całej Warszawie. Jest to też odpowiedź na apel prof. dr. hab. inż. Janusza Kaweckiego z Krakowa, który uzasadniał, że aktualna ordynacja wyborcza i sytuacja społeczna wymagają połączenia środowisk prawicowych. Sygnały o zapotrzebowaniu na jedność docierają także z innych ośrodków. Najważniejszym z punktu widzenia Włoch jest fakt, że Warszawski Komitet Prawo i Sprawiedliwość popiera nasze postulaty. Mamy nadzieję, że będzie je można łatwiej zrealizować, gdy prezydentem Warszawy zostanie wybrany Czesław Bielecki. Należy zaznaczyć, że nasi kandydaci zostali zaakceptowani przez statutowe władze Partii Prawo i Sprawiedliwość. Np. w okręgu 1 wszystkie osoby na liście nr 5 (Prawo i Sprawiedliwość) to członkowie lub sympatycy Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY. Na karcie do głosowania nie będzie więc nazwy naszego Stowarzyszenia. Dzięki temu będzie mniejsze rozdrobnienie i możliwość bardziej klarownego wyboru. Należy podkreślić, że nasi kandydaci to osoby trwale związane z Włochami od daty urodzin lub od dziesięcioleci, znający więc szczegółowo troski i kłopoty Mieszkańców. Należy podkreślić, że przedstawieni kandydaci reprezentują wiele zawodów przydatnych w pracy samorządowej. Obawiamy się, że polityczne wybory mogą wprowadzić do Rady osoby zamieszkałe tu tymczasowo lub od kilku lat i które nie tylko nie znają nazw ulic, lecz i potrzeb tu występujących. Osoby te mogą mieć swoich politycznych dysponentów ulokowanych w odległych miejscach i będą reprezentowały interes trudnych do określenia grup zewnętrznych, a nie dobro Mieszkańców, czego już w przeszłości byliśmy świadkami. Mieszkańcy jednak oceniają Radę jako całość bez względu na to, czy wybrany radny ma gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania samorządu, czy dopiero zamierza uczyć się tego, co stanowi istotę samorządności. W przeszłości pod naszym adresem były kierowane zaproszenia do uczestnictwa w innych komitetach wyborczych. Prowadziłoby to jednak do umieszczenia na listach wyborczych wraz z osobami o koniunkturalnych postawach, które w przeszłości tworzyły antywłochowskie koalicje. Z naszych obserwacji wynika Komitet Prawo i Sprawiedliwość jest komitetem stabilnym. Osoby tworzące ten komitet są bowiem od lat czynnie zaangażowane w pracę dla dobra wspólnego w różnych środowiskach naszej Dzielnicy. Tego właśnie potrzeba Mieszkańcom Włoch i Polsce. Takie jest więc uzasadnienie pytania zawartego w tytule. Janusz Wojdalski DLACZEGO TAK WAŻNE SĄ WYBORY SAMORZĄDOWE? Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo prosto: dlatego, że wybieramy tych przedstawicieli własnej społeczności, którzy przez najbliższe cztery lata będą decydowali o żywotnych sprawach każdego z nas, o problemach Dzielnicy Włochy i Warszawy. Przywilejem i prawem Wyborców jest to, że mogą wybierać. Z tego przywileju trzeba koniecznie korzystać. Od wyborów samorządowych zależy bowiem więcej niż nam się wydaje. Trzeba jednak wyborów dokonywać rozumnie i odpowiedzialnie. Oznacza to, że powinniśmy wybierać ludzi mających odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji publicznych, uczciwych i szlachetnych, wrażliwych na potrzeby innych, którzy będą nam pomagali w przezwyciężaniu codziennych trudności, będą budowali jedność i wzajemny szacunek, którzy z pełnym zaangażowaniem będą służyli lokalnej społeczności, którzy nie będą w swojej pracy kierowali się interesami partykularnymi. Mają to być ludzie, do których mamy zaufanie, którzy będą nas godnie reprezentować, kierujący się tradycyjnymi wartościami, wiernymi historii naszego Narodu, którzy jednocześnie według słów błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki mają wypowiadać prawdę, gdy inni milczą, wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Trzeba wybierać tych, którzy swoją działalność związali z ugrupowaniami wiernymi ideałom solidarności, prawa i sprawiedliwości, a nie szerzącego się obecnie liberalizmu. W naszej lokalnej społeczności są to w szczególności osoby związane ze Stowarzyszeniem WILLA WŁOCHY, które już sprawdziły się w działalności samorządowej bądź będą podejmowały tę działalność mając na celu budowanie dobra oraz bezinteresowne i odpowiedzialne służenie Mieszkańcom naszej Dzielnicy. Osoby te będą dbały o sprawną i rzetelną obsługę mieszkańców, a także o odczytywanie problemów ludzi i ich realizowanie. Należy zwrócić uwagę, że w mijającej kadencji samorządu za naszą Dzielnicę odpowiadali przedstawiciele środowiska, które można określić mianem środowiska solidarnego. Trzeba stwierdzić, że nasz samorząd podejmował i podejmuje wiele nowych zadań służących Mieszkańcom Włoch i je realizował. Można tu wymienić m.in. budowę nowej przychodni zdrowia, ośrodka kultury ADA, budynków komunalnych, infrastruktury technicznej, ulic, parków, placów zabaw dla dzieci. To dobrze świadczy o trosce samorządu w zakresie żywotnych spraw naszej społeczności. Problemów i zadań jest jednak ciągle wiele, a trzeba je skutecznie rozwiązywać kierując się prawdą, prawem i sprawiedliwością. Trzeba podkreślić, że mamy też prawo wymagać od osób wybranych, naszych przedstawicieli, aby przez cały okres czteroletniej kadencji utrzymywali ścisły kontakt z Wyborcami, aby zarówno informowali o realizacji zadań, których podjęli się jako samorządowcy, aby nasze postulaty starali się uwzględniać w podejmowanych decyzjach i planach działania. Praca w samorządzie to nie jedynie przywilej, ale przede wszystkim służba dobru wspólnemu, służba innym i jednocześnie wielkie poświęcenie i ogromny wysiłek, to służba interesowi społecznemu i narodowemu, a nie interesowi establishmentu, co obecnie, niestety, staje się zjawiskiem dość powszechnym. Wyborcom i sobie życzę roztropności w dokonywaniu wyborów. Dr inż. Stefan Pyrak Polska jest wartością Polska potrzebuje jedności Polska to nasza Ojczyzna WILLA WŁOCHY str. 1

2 JAK UPŁYNĘŁY OSTATNIE CZTERY LATA? Upłynęła kolejna kadencja Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Jaka to była kadencja? Bez wątpienia można uznać, że kadencja należała do bardzo udanych. Koalicyjny Zarząd Dzielnicy pracował w tym samym składzie przez pełną kadencję. Dzięki temu można było kontynuować wiele prac zapoczątkowanych przed 2006 rokiem, jak też realizować nowe zadania składające się na program całej Dzielnicy. Oddano więc do użytku trzy nowe domy komunalne przy ul. Naukowej 34, Flagowej i Kleszczowej. Kolejny dom u zbiegu ulic Kleszczowej i Krańcowej oczekuje na wprowadzenie się lokatorów z listy wnioskodawców zaopiniowanych wstępnie przez Komisję Mieszkaniową a następnie zatwierdzonych przez Zarząd Dzielnicy. Dzięki temu w znacznym stopniu zostały rozwiązane problemy właściciel / lokator. Oddano nowe ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Cietrzewia oraz pozyskano ponad 6 mln złotych na renowację terenu wokół stawów Cietrzewia i cele proekologiczne z tym związane. Istotny udział w pozyskiwaniu środków na te cele miała Pani Jadwiga Rogg wiceburmistrz Dzielnicy, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego (klub PiS). Przeprowadzono remont nawierzchni i położono nowe chodniki na ulicach: Rybnickiej, Chrobrego, Plastycznej, Nastrojowej, Zagadki i Drukarzy. Po wielu latach starań wyremontowano byłe kino Olsztyn i przeznaczono je jako Dom Kultury ADA (Artystyczny Dom Animacji) na cele związane z krzewieniem kultury dla wszystkich Mieszkańców. Dawny obiekt wynajmowany filii Domu Kultury na terenie KS Przyszłość służy także zagospodarowaniu czasu wolnego młodzieży. Doprowadzono do powiększenia terenu parku w rejonie ulic Łuki Wielkie i Obrońców Pokoju oraz wstępnego zagospodarowana na cele proekologiczne wraz z budową nowego placu zabaw dla dzieci. Dzięki szczególnemu wysiłkowi radnej Elżbiety Szczepańskiej jako wnioskodawczyni (na podstawie wniosku z 2003 roku), przy wsparciu radnej Marianny Gazy, jest wznoszona nowa specjalistyczna przychodnia lekarska przy ul. Cegielnianej. Popierano wcześniejsze starania o zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego we Włochach poprzez budowę obwodnicy oraz modernizację węzła komunikacyjnego Łopuszańska / Aleje Jerozolimskie. Wielokrotnie składane wnioski do Zarządu Dróg Miejskich i instytucji zarządzających koleją doczekały realizacji w postaci remontu ul. Dźwigowej oraz przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Kontynuowano prace związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (należy zaznaczyć, że miasto Warszawa tylko w około 1/4 ma takie plany). W Dzielnicy przy ul. Gładkiej powstał pierwszy piękny obiekt rekreacyjno-sportowy wraz z basenem. Na wniosek setek mieszkańców (przy szczególnym udziale Pani Anny Kaczmarek) i z inicjatywy niektórych radnych i Dyrekcji, Szkole Podstawowej przy ulicy Przepiórki uroczyście nadano imię patrona ks. prałata dr Juliana Chrościckiego patrioty i więźnia obozu niemieckiego. Doprowadzono do upamiętnienia martyrologii mieszkańców Włoch nadając skwerowi (u zbiegu ulic Rybnickiej i ks. Chrościckiego) nazwę 16 września 1944 (data deportacji mężczyzn od 16 do 60 roku życia). Do tego należy także dodać wiele skutecznych interwencji na rzecz mieszkańców, którzy występowali m. in. z postulatami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, zakazu wznoszenia budowli zaburzającymi ład przestrzenny, rozwiązywania zawiłych spraw właściciel / lokator, poprawy warunków mieszkaniowych oraz wielu innych szczegółowych problemów. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Instytucjach i Stowarzyszeniach o znaczeniu krajowym można było pozyskać znaczne kwoty dla m.st. Warszawy dzięki czemu proporcjonalnie do liczby Mieszkańców także skorzystały Włochy. Szczegółowe informacje na temat realizacji różnych prac były zamieszczane w Biuletynie Urzędu Moja Dzielnica Włochy. Na zakończenie kadencji składam podziękowanie wszystkim Mieszkańcom Włoch którzy zaufali radnym naszego Stowarzyszenia w tym także i mojej osobie, powierzając swoje troski i problemy podczas cyklicznie odbywanych spotkań i dyżurów. Janusz Wojdalski WILLA WŁOCHY str. 2 ODWROTNA STRONA MEDALU Sukcesy mają często wielu autorów, zwłaszcza w sytuacjach przedwyborczych. Należy wyraźnie to podkreślić. Słyszymy nieraz kto to był, czy jest budowniczym nowej przychodni przy ul. Cegielnianej. Wnioskodawczynią była radna Elżbieta Szczepańska o czym świadczy dokument z Komisji Budżetu Rady Dzielnicy Włochy z 16 stycznia 2003 r., znak BR /2/2003. Komisja ta poparła wniosek i zwróciła się do radnych z Włoch o wskazanie niezbędnej lokalizacji. Ile było później czynności związanych z przejęciem działki i samym projektem? Wiedzą tym obie Panie radne lekarki Elżbieta Szczepańska i Marianna Gaza i oczywiście Zarząd Dzielnicy.Od pomysłu do zakończenia inwestycji upłynęło ponad 8 lat. Podobnie ma się sprawa z byłym Kinem Olsztyn (obecnie ADA). Toczyła się ona od początku lat dziewięćdziesiątych. W latach 1993 i 1994 wnioski były składane jeszcze w Gminie Warszawa Ochota. Na przeszkodzie stawał brak środków. Gdy pojawiły się fundusze wystąpił problem z projektem. Do tego każdorazowo należy dodać procedury związane z Ustawą o zamówieniach publicznych i samo wykonawstwo. Trwało to bardzo długo. Teraz obiekt jest wizytówką nie tylko Włoch ale i świadectwem że nie ma tu pustyni kulturalnej. Ilu będzie autorów tego dzieła wkrótce może się okazać. Słyszałem że byli tacy którzy walczyli o ten obiekt. Z kim walczyli? Z niektórych środowisk dowiadujemy się o rzekomej niechęci radnych do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Padają też zarzuty o braku kompetencji radnych. Całkowicie zaprzeczają temu fakty. W roku 2008 odbyło bowiem się specjalne szkolenie w Urzędzie Dzielnicy Włochy dla pracowników i radnych, a materiały pokonferencyjne wraz z wyjaśnieniami zagadnień prawnych zostały przekazane do Czytelni w Parku. Warto przytoczyć fragment pisma z 23 lipca 2010 r. z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, znak AM-WSM-S-RPI informujemy, iż w bieżącym roku rozpoczęto prace nad trzema nowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których łączna powierzchnia wynosi prawie 400 ha. Z wniosków wpływających do miasta dotyczących prośby o przystąpienie do sporządzania planu wynika, że cała Dzielnica Włochy powinna zostać objęta planami. Jednakże, ze względu na ograniczone środki w budżecie miasta, w pierwszej kolejności Prezydent Miasta sporządza plany dla terenów wymagających przekształceń, a także dla terenów rozwijających się w sposób chaotyczny, powodujących nawarstwianie się m.in. problemów komunikacyjnych i społecznych. Po przeprowadzonych analizach, biorąc pod uwagę konieczność odblokowania nowych terenów inwestycyjnych, dbałość o ład przestrzenny i rozwój zrównoważony oraz rozpoczęte procedury sporządzania planu po wschodniej stronie al. Jerozolimskich, zasadnym jest podjęcia w pierwszej kolejności prac nad planami w rejonie Rakowa Przemysłowego, byłby to plan o powierzchni ponad 200 ha gruntów, który funkcjonalnie łączyłby się z zagospodarowaniem terenu wskazanym w m.p.z.p. obszaru Wiktoryn. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania tego planu zostanie podjęta prawdopodobnie do końca 2010 roku.. Sprawy budowy kładki nad torami kolejowymi ciągle ktoś blokuje na szczeblu Rady m.st. Warszawy usuwając ją z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). Oto odpowiedź na moje wystąpienie: pismo z dnia 12 marca 2008 r. Burmistrza Dzielnicy Włochy, znak UD-XVI-WOD-MW-PTO : Odpowiadając na wystąpienie Radnego Janusza Wojdalskiego znak UD.XVI.WOR.0058/20/08 przekazane nam 21 lutego br. w sprawie budowy kładki nad torami kolejowymi na przedłużeniu ul. Uśmiech i ul. Sklepowej uprzejmie informuję, że Zarząd i Rada Dzielnicy w propozycji do planu wieloletniego na lata zgłosili potrzebę budowy takiej kładki. Pozycja ta nie została jednak ujęta w planie uchwalonym przez Radę Warszawy.... Kto blokował? Nie wymienię nazwiska, gdyż mówienie prawdy wg aktualnej nowomowy byłoby wzbudzeniem nienawiści. Kładka jest potrzebna. W sąsiadującym Ursusie jest taka kładka i nikomu to nie przeszkadza. W 1995 roku radni Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY bardzo chcieli uratować osiem działek przed ich wyzbyciem. Jedną z nich była nieruchomość przy ul. Naukowej 11/13. Występowaliśmy o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Gminy z 15 września 1995 r. Zabrakło głosów w Radzie. Poszukiwaliśmy sojuszników spośród mieszkańców. Niestety odzew był niewielki.działki zostały przekazane w wieczyste użytkowanie lub sprzedane. Zainteresowanym osobom proponuję obejrzeć co się tam aktualnie dzieje. Jest to ilustracja skutków głosowań. Pełny tekst naszego ówczesnego wystąpienia dostępny jest na stronie: Chcieliśmy wtedy, aby na jednej z ośmiu tam działek powstało hospicjum co było pomysłem radnej lekarki ś.p. Marii Grabskiej z naszego Stowarzyszenia. Inne działki miałyby być przeznaczone pod budownictwo komunalne, halę sportową, boisko do siatkówki lub jako teren zielony. Podobnych przykładów można odnaleźć więcej. To tylko kwestia sięgnięcia do archiwum i pokazania odwrotnej strony medalu. Janusz Wojdalski

3 PROGRAM I NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DLA WŁOCH Przedstawione zamierzenia i problemy to program minimum do wykonania w najbliższych latach. Niektóre z zadań są już w fazie projektowania, gdyż zostały umieszczone w naszym programie kilka lat temu. Cykl inwestycyjny może trwać długo, a wyłanianie wykonawców nie jest procedurą prostą, gdyż wynika z ustawy o zamówieniach publicznych. Należy zaznaczyć, że istnieją pewne ograniczenia budżetowe. Program jest jednak w zupełności realny i zgodny z oczekiwaniami Mieszkańców. Przedstawiony program nie jest wszechobecną propagandą ani zbiorem obietnic oderwanych od rzeczywistości. 1. Wspieranie budownictwa komunalnego i budowy mieszkań socjalnych oraz rozwiązywanie problemów właściciel / lokator. 2. Ochrona przed hałasem (ekrany i pas zieleni wzdłuż torów kolejowych). 3. Poprawa połączenia z osiedlem Chrobry poprzez budowę kładki dla pieszych w rejonie ulic Uśmiech, Tynkarskiej i Sklepowej. 4. Budowa nowych ujęć wody oligoceńskiej. 5. Remont nawierzchni lub położenie nowych chodników na ulicach: Trzcinowej, Budki Szczęśliwickie i Świerszcza 6. Monitorowanie stanu czystości powietrza i emisji hałasu oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 7. Krzewienie edukacji patriotycznej i roztropne zagospodarowanie czasu wolnego, zwłaszcza młodzieży. 8. Powiększenie cmentarza włochowskiego. 9. Utworzenie arboretum lub alpinarium w Parku Kombatantów i na Forcie Włochy. 10. Popieranie wcześniejszych starań o zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego we Włochach (zwłaszcza na ulicach: Ryżowej, Chrobrego, Popularnej, Globusowej i Dźwigowej) poprzez budowę obwodnicy z uwzględnieniem złożonych już postulatów Mieszkańców osiedla Chrobry. 11. Dokończenie prac związanych z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Włoch zachowujących ład przestrzenny, niską zabudowę i walory zabytkowe osiedla. Powyższą listę można uzupełnić o inne zamierzenia zgodne z postulatami kierowanymi od Mieszkańców: ogrodzenie parku Kombatantów, budowa basenu którego lokalizacja byłaby najbardziej dogodna dla Mieszkańców, likwidacja rozlewiska wody na ul. Globusowej w pobliżu Szkoły Muzycznej, utworzenie urzędu pocztowego na Nowych Włochach, zachowanie jak największej powierzchni terenów zielonych (np. w rejonie ulic Plastycznej / Sympatycznej / Kosmosu) i uporządkowanie oczka wodnego przy ul. Cegielnianej w pobliżu nowej przychodni lekarskiej, wprowadzenie komunikacji autobusowej w rejon ulicy Noteckiej, utworzenie Centrum Wiedzy o Włochach, utworzenie parkingu w pobliżu stacji kolejowej, zwiększenie liczby tablic informacyjnych Urzędu Dzielnicy, usprawnienie sposobu komunikowania się z Mieszkańcami Włoch w celu rozpatrywania zgłaszanych postulatów. KUPUJ POLSKIE TOWARY WILLA WŁOCHY str. 3

4 Kandydaci Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY do Rady Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy umieszczeni na liście Komitetu Wyborczego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Lista nr 5 OKRĘG nr 1 Urodzony we Włochach. JANUSZ WOJDALSKI Lista nr 5 poz. 1 Dr hab. inż., znawca szerokiego zakresu gospodarki żywnościowej i racjonalnego użytkowania energii i wody. Miłośnik Włoch, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny SGGW. Autor wielu publikacji o istotnym znaczeniu w praktyce przemysłowej. Był radnym oraz pełnił różne wybieralne funkcje na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Do sukcesów zalicza osobisty wpływ na pozyskanie znacznych kwot dotacji na cele proekologiczne we Włochach oraz znacznej części programów wyznaczonych w latach 2002 i Miał także osobisty wpływ na dofinansowanie MPWiK pożyczką w wysokości 189,3 mln zł na zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie. Własne fundusze (diety radnego) przeznaczał na cele społeczne (w tym: m.in. na edukację patriotyczną młodzieży). W ostatniej kadencji był wiceprzewodniczącym dwóch Komisji Mieszkaniowej i Rodziny oraz członkiem innych Komisji. Na swoim koncie ma wiele skutecznych interwencji na rzecz Mieszkańców Włoch. W wielu spornych sprawach z Urzędem, stawał po stronie Mieszkańców. Był czynnie zaangażowany w różne inicjatywy dla dobra wspólnego na terenie Włoch. Systematycznie wyrażał swoje poglądy na łamach pism NASZA OCHOTA i WILLA WŁOCHY. Przebieg działalności można odnaleźć na stronie: Był zapraszany przez różne środowiska prawicowe do prowadzenia wykładów poświęconych problematyce samorządowej. Do najpilniejszych spraw oczekujących na załatwienie zalicza: budownictwo mieszkaniowe i rozwiązanie problemów właściciel lokator, poprawę połączenia osiedla Chrobry z Nowymi Włochami poprzez budowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ulic Uśmiech, Tynkarskiej i Sklepowej, starania o budowę obwodnicy zmniejszającej uciążliwość ruchu drogowego we Włochach, dalsze zagospodarowanie wykupionej części parku (w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Łuki Wielkie) na cele proekologiczne. kontynuację prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem niskiej zabudowy i historycznych walorów Włoch O sobie mówi: moje szczęście to moja Rodzina, moja troska to dobro mojej Ojczyzny. Z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego. ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA Lista nr 5 poz. 2 Lekarz medycyny, od kilkudziesięciu lat mieszkam i pracuję w Przychodni Rejonowej we Włochach. Jestem blisko związana z mieszkańcami, ich troskami i problemami. Jestem wnioskodawczynią budowy nowoczesnej, specjalistycznej przychodni lekarskiej. Jako przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej wraz z jej członkami doprowadziliśmy do rozpoczęcia jej budowy przy ul. Cegielnianej. Pragnę doprowadzić do zakończenia tej inwestycji i jej otwarcia, co umożliwi mieszkańcom dostęp do usług medycznych bliżej miejsca zamieszkania. Poza świadczeniami zdrowotnymi chcę zwrócić uwagę na: ochronę ubogich, poprawić estetykę naszej Dzielnicy, ochronę niepełnosprawnych, wzbogacić i zagospodarować tereny zielone, poprawić bezpieczeństwo w Dzielnicy, rozpocząć starania o budowę basenu i lodowiska. WILLA WŁOCHY str. 4

5 MARIANNA GAZA Lista nr 5 poz. 3 Lekarz medycyny, mężatka, matka jednego syna. Od 25 lat mieszkam, a pracuję dłużej, we Włochach. Pracuję w Przychodni Rejonowej. Znam potrzeby i problemy mieszkańców. Dwie kadencje byłam w Radzie Dzielnicy Warszawa-Włochy. Pracowałam w Komisji Rewizyjnej, Budżetu i Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Rok 2006 zakończony sukcesem. Problem jest w wybudowaniu przychodni przy ul. Cegielnianej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w której będą pracowali specjaliści oraz znajdować się będzie oddział szybkiej diagnostyki. ALDONA WOŹNIAK Lista nr 5 poz. 7 Od 25 lat mieszkam na Nowych Włochach. Wychowana w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jestem wdową i mam dwie dorosłe córki. Wykształcenie średnie techniczne, 37 lat pracy w Biurze Projektów w Warszawie. Próbowałam już sił w rozwiązywaniu problemów Naszej Społeczności i nadal chcę kontynuować. Kandyduję jako osoba związana ze Stowarzyszeniem WILLA WŁOCHY, moje przekonania są prawicowe. Pragnę wspólnie z Państwem skutecznie rozwiązywać powierzone mi problemy. Będąc radną chcę służyć pomocą mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Człowiek jest najważniejszy i musi być traktowany jak podmiot, ponieważ ma tylko jedno życie krótkie i szybko przemijające. KRYSTYNA ALBERSKA ELWIRA ANNA ZWOLIŃSKA Lista nr 5 poz. 6 Lat 34, żona i mama trójki dzieci. Prawnik, bezpartyjna. Oboje z mężem od urodzenia mieszkamy we Włochach znamy niemal wszystkie blaski i cienie mieszkania na naszym osiedlu. Jesteśmy również od wielu lat związani z jednym z ruchów kościelnych działających w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Lista nr 5 poz. 8 Lat 58, od 40 lat mieszkanka Włoch, z wykształcenia technik ekonomista (organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw). Emerytowany pracownik Oświaty Od 10 lat prezes Zespołu Caritas działającego przy parafii M. B. Saletyńskiej, ul. Popularna 46. Wieloletni członek rady Parafialnej, organizator corocznego Festynu Rodzinnego w Parku Cietrzewia. Doskonale zna potrzeby osób starszych, rodzin wielodzietnych i samotnych matek, chce rozwiązywać problemy Mieszkańców i być blisko ich spraw. Z zawodu jestem prawnikiem, ale od paru lat zajmuję się domem i opieką nad dziećmi, co daje mi wiele radości i satysfakcji. Funkcję radnego postrzegam przede wszystkim jako służbę wobec Mieszkańców i wobec miejsca, z którym jestem związana od dzieciństwa. Jeśli wejdę w skład Rady Dzielnicy, to w ramach przysługujących mi kompetencji. będę starać się o poprawę jakości życia Mieszkańców Włoch w różnych jego aspektach - w tym m.in. oświatowych, kulturalnych i komunikacyjnych. WILLA WŁOCHY str. 5

6 Ur. 4 lutego 1965 r. w Sochaczewie. LUIZA JAKUBOWSKA Lista nr 5 poz. 10 WYKSZTAŁCENIE 1990 r. Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki Liczne szkolenia w zakresie finansów, zarządzania, negocjacji i prezentacji. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Hotel Marriott w Warszawie, Kierownik Restauracji Specjalistycznych Hotel Sheraton w Warszawie, Kierownik Działu Konferencji Pramerica Życie S.A., Kierownik Zespołu a następnie Dyrektor Oddziału 2005 obecnie Współwłaściciel firmy Realfinance działającej w zakresie profesjonalnego doradztwa finansowego. Jestem zwolenniczką działań podejmowanych przez Jarosława Kaczyńskiego oraz polityków skupionych wokół niego niegdyś w Porozumieniu Centrum, obecnie w Prawie i Sprawiedliwości. Z zaniepokojeniem obserwuję zjawiska obecne w polskim życiu publicznym i wynikające z tego zagrożenia dla Polski. W ramach działalności społecznej będę starała się przyczynić do optymalnego wykorzystania potencjału Dzielnicy Warszawa Włochy dla pożytku Mieszkańców, dla rozwoju i bezpieczeństwa ich dzieci oraz kształcenia ich w duchu szacunku i miłości do ojczyzny. Moim marzeniem jest Polska, w której każdego obowiązuje prawo, a słowo sprawiedliwość nie jest jedynie hasłem ze sztandaru. WANDA ZACHARSKA Lista nr 5 poz lata, mieszka we Włochach od ponad 40 lat, mężatka, matka czworga dorosłych dzieci, wykształcenie wyższe, magisterskie (Wydział Geografii Uniwersytetu Warszawskiego), studia podyplomowe (Zarządzanie Firmą wg Standardów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Pracuje od ponad 25 lat w liniach lotniczych i biurach podróży. Od kilku lat wspomaga także męża w prowadzeniu niewielkiej działalności gospodarczej. Interesuje się turystyką, polityką gospodarczą i psychologią społeczną. Zdecydowałam się kandydować w wyborach samorządowych w Dzielnicy Włochy, bo widzę potrzebę pełniejszej integracji społeczności lokalnej. Chciałabym organizować imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne dla wszystkich Mieszkańców Włoch w celu poznania dziedzictwa kulturowego, historycznego i walorów turystyczno-krajobrazowych naszej Dzielnicy. Jeżeli lepiej się poznamy, to łatwiej nam będzie współgospodarzyć na naszym terenie i z większym powodzeniem realizować projekty społeczne i obywatelskie. Chcę wsłuchać w problemy ludzi i pragnę działać dla dobra Mieszkańców naszej Dzielnicy. DAMIAN PIETRZYK Lista nr 5 poz lata, student prawa na UW i filozofii na UKSW. Odbywa studia w Centrum Prawa Amerykańskiego, koordynowanym przez UW i University of Florida. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Pełnił funkcje Prezesa Koła Naukowego Utriusque Iuris oraz przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW. Mieszka we Włochach od urodzenia. Ambitny i pracowity. Popierany przez Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY. DARIUSZ LEONARSKI Lista nr 5 poz. 16 Żonaty, trzech synów, informatyk, szczęśliwy człowiek. Rodzice i Dziadkowie pochodzą z Włoch i Ursusa. Od 16 lat mieszkaniec Włoch. Pracuje w branży komputerowej. W wolnym czasie prowadzi zajęcia w warszawskiej uczelni. Inicjator powstania świetlicy środowiskowej przy parafii Św. Rodziny w Ursusie. WILLA WŁOCHY str. 6

7 OKRĘG nr 2 JULIUSZ KOSTRZEWSKI Lista nr 5 poz. 1 Lat 47 od urodzenia mieszkaniec Włoch (rodzina zamieszkuje od 1938). Technik mechanik lotniczy, emerytowany pracownik pionu bojowego samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego (instruktor spadochronowy, strzelania i pirotechniki), obecnie w ZGN Wola specjalista ds. informacji niejawnych i archiwizacji. Honorowy krwiodawca, członek Zarządu Parafialnego Klubu Sportowego Orędzie, współtwórca i organizator Parafialnego Festynu Rodzinnego, członek NSZZ Solidarność, przewodniczący Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzielnicy Włochy. W kadencji 2002/2006 wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Włochy, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i rewizyjnej w kadencji 2006/2010. Żonaty, trójka dzieci Kuba lat 15, Michał 21 student Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Sportu, Anna 25 studentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hobby: praca społeczna, sporty ekstremalne ( spadochroniarstwo, pilotaż samolotów turystycznych PPL i ultralekkich), podróże, ksiązki. Śpiewa w scholi przy Parafii MB Saletyńskiej. Asystent Posła na Sejm RP. Autor Licznych interwencji w sprawach administracyjnych i sądowych. Jako radny zadba o usprawnienie komunikacji i utrzymanie niskiej zabudowy oraz zapewni bezpłatną pomoc prawną dla Mieszkańców naszej Dzielnicy. Więcej informacji na stronie kandydata: PRAWO DLA KAŻDEGO Udzielając bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Mariusza Błaszczaka oraz pracując jako asystent Posła Artura Górskiego przekonałem się, iż w gąszczu przepisów zwykły obywatel czuje się bezsilny w konfrontacji z zawiłą biurokracją czy wielkimi koncernami zatrudniającymi dziesiątki prawników. Podczas tych spotkań zapoznaję się z różnymi problemami Warszawiaków. Część z nich bywa skomplikowana i wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, a niektóre są dość proste i sprowadzają się do wypełnienia formularza oraz wskazania miejsca jego dostarczenia. Swoje doświadczenia chciałbym przenieść do Dzielnicy Włochy i jako jej mieszkaniec w tym miejscu pomagać ludziom, ponieważ wydaję mi się, że także tu mieszka wiele osób, których prawa są naruszane. Moim postulatem jest zorganizowanie stałych i bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Dzielnicy Włochy. Właśnie w tym miejscu powinny znaleźć pomoc osoby domagające się ochrony swych praw. Doskonałym pomysłem wydaje się skierowanie radców prawnych do dyspozycji mieszkańców Włoch (Urząd i tak zatrudnia obecnie prawników), a także podpisanie umów z uniwersytetami, na mocy których w sprawach drobnych porad mogliby udzielać studenci prawa odbywający praktyki. Więcej informacji znajdą Państwo na mojej stronie internetowej: oraz pod numerem tel ROBERT GÓRAL CHRISTIAN MŁYNAREK Lista nr 5 poz. 2 Twórca strony: Absolwent politologii w Instytucie Naku Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Wymiany Idei o Prawie, Administracji i Życiu Społecznemu Institutiones. Udziela bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Mariusza Błaszczaka. Aktywny działacz na rzecz Dzielnicy Włochy. Zaangażowany w tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea. Organizator wydarzeń kulturalnych i patriotycznych. Lista nr 5 poz. 10 Lat 44, żonaty, dwóch synów Michał i Maciek. Mieszkaniec Włoch od urodzenia, rodzina od trzech pokoleń. Radny Dzielnicy Włochy w latach Wieloletni uczestnik i organizator życia społecznego na terenie osiedla i Dzielnicy, w tym m.in. członek Rady Parafialnej przy Parafii M.B. Saletyńskiej i współzałożyciel Parafialnego Klubu Sportowego Orędzie. Wykształcenie wyższe prawnicze. W czasie pracy zawodowej pełniłem kierownicze stanowiska w takich firmach jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie SA, PZU SA, Polskie Linie Lotnicze LOT SA. Oddaję do Państwa dyspozycji moje umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie. Zapewniam, że nie zawiodę zaufania i nie zmarnuję głosu oddanego na moją osobę. Zwracam sie do Państwa z uprzejmą prośbą o poparcie mojej kandydatury. WILLA WŁOCHY str. 7

8 JAK GŁOSOWAĆ? NA STOWARZYSZENIE WILLA WŁOCHY NA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ NA CZESŁAWA BIELECKIEGO DO RADY DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY Głosując na PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ popierasz Stowarzyszenie WILLA WŁOCHY. Głosując na Kandydatów Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY (oznaczeni zielonym kolorem) udzielasz poparcia Komitetowi PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. Należy odszukać listę nr 5 i przy tylko jednym z nazwisk można postawić w kratce znak X. OKRĘG nr 1 OKRĘG nr 2 1. JANUSZ WOJDALSKI 2. ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA 3. MARIANNA GAZA 4. STEFAN MECKIER 5. MARIA BORCZUCH 6. ELWIRA ZWOLIŃSKA 7. ALDONA WOŹNIAK 8. KRYSTYNA ALBERSKA 9. EWA SADUREK 10. LUIZA JAKUBOWSKA 11. ADRIAN MARKOWSKI 12. WANDA ZACHARSKA 13. DAMIAN PIETRZYK 14. DARIUSZ SKORUPA 15. TOMASZ BOGUCKI 16. DARIUSZ LEONARSKI 1. JULIUSZ KOSTRZEWSKI 2. CHRISTIAN MŁYNAREK 3. BEATA ONISZK 4. STANISŁAWA CIEŚLAK 5. MAREK FOLTYN 6. HENRYK DĄBROWSKI 7. KATARZYNA ONEKSIAK 8. KRYSTYNA MIŁOSZEWSKA 9. JACEK CYZIO 10. ROBERT GÓRAL DO RADY M.ST. WARSZAWY Należy odszukać listę nr 5 i przy dowolnie jednym wybranym nazwisku można postawić znak X. Proponujemy na tej liście pozycję nr 2 MICHAŁ GRODZKI lub pozycję nr 3 BARBARA SIERADZKA DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Należy odszukać listę nr 5 i przy jednym dowolnie wybranym nazwisku można postawić znak X. Proponujemy na tej liście pozycję nr 4 ANDRZEJ SNARSKI WYBÓR PREZYDENTA WARSZAWY Nasz kandydat CZESŁAW BIELECKI JAKIE SĄ GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH? OKRĘG NR 1 obejmuje obszar całych Włoch z wyjątkiem następujących ulic: Popularnej (strona parzysta od nr 14 do 64), Krańcowej, Cietrzewia, Czereśniowej (numery nieparzyste od nr 3 do 53 A, numery parzyste od nr 6 do nr 98), Zbocze, Sobótki, Konewki, Tomnickiej (od nr 9 do końca), Wilczyckiej (strona nieparzysta), Husarskiej (od nr 13/15 do końca), Pana Tadeusza, Płomyka, Wylot, Karatowej, Denarowej, Dukatowej, Kleszczowej (od nr 15 do 41) i Aleje Jerozolimskie. OKRĘG NR 2 obejmuje następujące osiedla i ulice: We Włochach ulice: Aleje Jerozolimskie (numery parzyste od nr 192 do nr 198), Cietrzewia, Czereśniowej (numery nieparzyste od nr 3 do 53 A, numery parzyste od nr 6 do nr 98) Denarową, Dukatową, Husarską (od nr 13/15 do 62), Karatową, Kleszczową (od nr 15 do 41), Konewki, Krańcową, Pana Tadeusza, Płomyka, Popularną (strona parzysta od nr 14 do 64), Sobótki, Tomnicką (od nr 9 do 25), Wilczycką (numery nieparzyste), Wylot, Zbocze i Raków (ulice: Łopuszańska, Jantar, Światowa, Zagadki, Pryzmaty, Jutrzenki) oraz Stare Okęcie (w tym ulica 17. Stycznia od nr 54 do 76a), Załuski i Salomeę. JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 21 LISTOPADA 2010 ROKU? Każdy z mieszkańców Włoch dokonuje wyboru czterokrotnie. Otrzyma więc cztery kartki do głosowania. Pierwszy wybór, to wybór przedstawiciela do Rady dzielnicy Włochy. Ogółem na dzielnicę przypada 21 radnych wybranych na trzech wielomandatowych okręgach wyborczych. Np. osiedle Włochy tj. Nowe Włochy, przeważająca część Starych Włoch, całe osiedle Chrobry stanowią okręg wyborczy nr 1 (uwaga z wyjątkiem ulic zaliczonych do okręgu drugiego). W każdym okręgu oddaje głos tylko na jednego kandydata z jednej tylko wybranej listy. Przydział mandatów następuje po ustaleniu sumy głosów oddanych na poszczególne listy, a następnie na ułożeniu proporcji między uzyskanymi sumami głosów. Siłę listy tworzy więc suma głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Po przydzieleniu mandatów na poszczególne listy radnymi zostają te osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. Drugi wybór na innej kartce to wybór przedstawiciela do rady m.st. Warszawy. Obecna Dzielnica Włochy tworzy wspólnie okręg wyborczy z Dzielnicami Ursus i Bemowo. Głos oddaje się na jednego kandydata z wybranej przez siebie listy. Przydział mandatów następuje według takiej samej procedury jak w wyborach do rady Dzielnicy Włochy. Trzeci wybór to wybór przedstawiciela do Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego. Dzielnica Włochy wchodzi w skład jednego okręgu wyborczego wraz z innymi Dzielnicami. Przydział mandatów następuje podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach. Przypominamy, że głos aby był ważny, każdorazowo oddajemy głos tylko na jednego kandydata i tylko z jednej listy, Jak głosować na prezydenta Warszawy? Na kolejnej czwartej karcie wyborczej należy odszukać wybranego przez siebie kandydata na Prezydenta Warszawy i postawić znak X przy jego nazwisku. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia WILLA WŁOCHY weszli w skład Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie na liście tego komitetu zostały umieszczone ich nazwiska. Po otrzymaniu kartki do głosowania należy więc odszukać listę nr 5 i postawić znak X w kratce przy jednym wybranym nazwisku. O przydziale mandatów nie decyduje kolejność umieszczenia na liście lecz to przy którym nazwisku jest postawiony znak X. Jak głosować na Kandydata do Rady Warszawy? W przypadku głosowania do Rady Warszawy proponujemy także odszukać listę nr 5 i postawić znak X przy dowolnie wybranym nazwisku. Oznacza to poparcie zarówno dla danego kandydata jak i całej listy. Jak głosować na naszego Kandydata do Sejmiku Samorządowego? Można wybrać dowolne jedno nazwisko na liście nr 5. WILLA WŁOCHY str. 8

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo