WYROK z dnia 15 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 15 maja 2013 r."

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 1033/13 WYROK z dnia 15 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 15 maja 2013 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2013 r. przez wykonawcę M.. M.. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M M.. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Staszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 przy udziale wykonawcy SUNTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Boya śeleńskiego 5B zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1033/13 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąŝa wykonawcę M M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M. M.. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 i : 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł. 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M M.. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M.. M.. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od wykonawcy M.. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M M. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 na rzecz Gminy Staszów reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 1

2 Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 kwotę zł. 00 gr (słownie : trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego tj. kosztów zastępstwa prawnego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sandomierzu. Przewodniczący: 2

3 Sygn. akt KIO 1033/13 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz dostawę drukarek w ramach projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów zostało wszczęte zamawiającego Gminę Staszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 ogłoszeniem w siedzibie i na stronie internetowej opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za numerem 2013/S w dniu 18 stycznia 2013r. W dniu 24 kwietnia 2013r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy SUNTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Boya śeleńskiego 5B oraz o wynikach oceny pozostałych ofert. W rankingu ofert miejsce drugie zajęła oferta wykonawcy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo Handlowego PIOMAR spółki jawnej z siedzibą w Brzegu, ul. Jagiełły 13/1, zaś na trzecie oferta wykonawcy M.. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M. M Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1. W dniu 2 maja 2013r. na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz na zaniechanie odrzucenia ofert SUNTAR sp. z o.o. i PPHU PIOMAR sp. j. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pisemnie wniósł wykonawca M. M prowadzący działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M. M. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 zwany dalej odwołującym. Odwołanie zostało podpisane przez właściciela firmy, zgodnie z zaświadczeniem o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, załączonym do odwołania. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu na biuro podawcze w dniu 29 kwietnia 2013r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu 1) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. t.j. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm. dalej ustawy) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. oraz zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy P.P.H.U. Piomar sp. j., pomimo iŝ treść kaŝdej z tych ofert nie odpowiada treści siwz, a w konsekwencji 2) naruszenie art. 91 ustawy poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. nie będącej najkorzystniejszą ofertą złoŝoną w postępowaniu, 3) naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy poprzez nierówne traktowanie wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz naruszenie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy, który złoŝył ofertę niezgodną z siwz. 3

4 Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania poprzez: 1) nakazanie zamawiającemu uniewaŝnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) nakazanie zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert i odrzucenie oferty wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. oraz oferty wykonawcy P.P.H.U. Piomar sp. j., 3) obciąŝenie zamawiającego kosztami postępowania. Odwołujący wskazał, Ŝe ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania. Gdyby zamawiający odrzucił niezgodne z siwz oferty ww. wykonawców Suntar Sp. z o.o. oraz P.P.H.U. Piomar sp. j. oferta odwołującego - jako trzecia w obecnej klasyfikacji ofert - zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza oferta złoŝona w postępowaniu, a odwołującemu zostałoby udzielone zamówienie będące przedmiotem niniejszego Postępowania. W uzasadnieniu wskazał, Ŝe jego zdaniem oferty Suntar sp. z o.o. i Piomar sp. j. podlegały odrzuceniu z uwagi na niezgodność z wymogami postawionymi przez zamawiającego w siwz. Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy zamawiający obowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy, jeŝeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakresie dotyczącym oferty Suntar Sp. z o.o. wskazał, Ŝe zamawiający postawił w siwz następujące wymogi: W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do siwz) - w części dotyczącej komputerów, w punktach Wydajność obliczeniowa oraz Wydajność grafiki zamawiający Ŝądał przedstawienia wyników testów wydajnościowych Sysmark 2012, PC Mark Vantage Professional oraz Passmark Performance Test 7.0 dla konfiguracji oferowanej (tj. zamawiający Ŝądał, aby określone minimalne wyniki punktowe testów zostały osiągnięte na komputerach o konfiguracji oferowanej przez wykonawców). Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów miały być załączone do ofert wyniki poszczególnych testów. Fragmentaryczne wydruki testów PC Mark Vantage oraz PassMark Performance Test załączone do oferty przez firmę Suntar Sp. z o.o. w Ŝaden sposób, w ocenie odwołującego, nie potwierdzają, iŝ testy przeprowadzone były na konfiguracji oferowanej. Przedstawione są jedynie wyniki punktowe dla nieznanej konfiguracji sprzętowej, co nie moŝe być uznane za spełnienie powyŝszego wymogu siwz. W punkcie Wymagania dodatkowe dla komputerów zamawiający postawił wymóg: Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; min. 2 xusb 3.0. min. 6x USB 2.0 (w tym min. 2 porty USB na panelu przednim) port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp 4

5 Firma Suntar Sp. z o.o. zaoferowała komputer Fujitsu Esprimo E , który zgodnie z informacją na stronie producenta ESPR1MO-E400-E85.pdf nie posiada wbudowanych portów USB 3.0. Fakt ten został dodatkowo potwierdzony przez producenta ww. sprzętu, który w swoim oświadczeniu potwierdził, Ŝe oferowany przez firmę Suntar Sp. z o.o. model komputera nie jest wyposaŝony we wbudowane porty USB, tylko posiada dodatkowy kontroler: Comunication Card USB 3.0 x2 PCI Express x1 a więc nie spełnia wymagań postawionych w siwz przez zamawiającego. Na dowód czego załączył do odwołania wydruk ze strony internetowej producenta i oświadczenie producenta. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku oferty numer 7, tj. złoŝonej przez Infover Sp. z o.o., którą zamawiający słusznie odrzucił, uzasadniając to, iŝ z treści złoŝonej oferty nie wynika jednoznacznie sposób, w jaki wykonawca zamierza zrealizować (...) USB 3.0 (...), a informacje zawarte na stronie internetowej producenta zaoferowanego sprzętu nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku oferty firmy Suntar Sp. z o.o., informacje zawarte na stronie internetowej producenta oferowanego sprzętu oraz oświadczenie samego producenta przedstawione przez odwołującego w toku postępowania, potwierdzają jednoznacznie, Ŝe porty USB 3.0 dostępne są jedynie jako opcja przy zastosowaniu dodatkowego kontrolera PCI Express, nie są zaś wymaganymi w siwz portami wbudowanymi W opisie przedmiotu zamówienia, w części Monitory, w punkcie Gwarancja zamawiający wymagał, aby oferowane monitory objęte były 5-letnią gwarancją świadczoną na miejscu u klienta, a firma serwisująca posiadała ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta monitorów (przy czym dokumenty potwierdzające naleŝało załączyć do oferty). Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej producenta monitorów, tj. firmy AOC: Firma AOC International (Europe) B. V. udziela na monitory LCD AOC sprzedawane w Europie trzyletniej (3-letniej) gwarancji na materiały i robociznę (...) a uszkodzony produkt naleŝy dostarczyć po opłaceniu z góry kosztów przesyłki do certyfikowanego lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy AOC. Jako dowód odwołujący załączył wydruk ze strony internetowej producenta Producent monitorów nie oferuje więc gwarancji zgodnej z wymaganiami siwz, zaś firma Suntar Sp. z o.o. nie moŝe być w tym przypadku podmiotem realizującym gwarancję, poniewaŝ nie wykazała, iŝ posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta monitorów w tym zakresie. Zamawiający miał więc, zdaniem odwołującego, obowiązek odrzucenia oferty Suntar Sp. z o.o. nie spełniającej wymagań siwz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 5

6 W zakresie dotyczącym oferty P.P.H.U. Pomiar Sp. j. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie Wymagania dodatkowe dla komputerów, zaŝądał m.in. wbudowanego portu HDMI lub dodatkowej karty graficznej, wyposaŝonej w port HDMI Firma P.P.H.U. Piomar zaoferowała komputer HP Compaq Pro 6300 SFF, który nie posiada wbudowanego złącza HDMI. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez odwołującego, potwierdzonymi przez producenta sprzętu, tj. firmę HP, oferowany komputer jest wyposaŝony w dodatkową, zewnętrzną kartę graficzną ATI 6350 z wyjściem HDMI. Jako dowód odwołujący załączył informację uzyskaną od producenta. Tym samym, zdaniem odwołującego, testy wymagane w siwz powinny być przeprowadzone na konfiguracji z dodatkową zewnętrzną kartą graficzną, zgodnie z wymaganiem zamawiającego: zamawiający wymaga, aby powyŝszy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Załączone do oferty P.P.H.U. Piomar wyniki testów PC Mark Vantage, jednoznacznie wskazują, Ŝe testy przeprowadzone były na komputerze z grafiką zintegrowaną, a więc inną niŝ oferowana przez tego wykonawcę w postępowaniu. W teście Sysmark 2012 : GPU 0 Intel HD Graphics W teście PC Mark Vantage: Graphics: Intel Graphics. W teście PassMark Performance Test 7.0: Description: Intel HD Graphics. Zdaniem odwołującego, nie budzi wątpliwości okoliczność, iŝ zainstalowanie w komputerze dodatkowej karty graficznej ma wpływ na wyniki osiągane przez ten komputer w testach wydajnościowych, dodatkowa karta wpływa bowiem np. na obciąŝenie procesora oraz wykorzystanie pamięci komputera. Wykonawca P.P.H.U. Piomar nie wykazał zatem, Ŝe oferowana przez niego konfiguracja spełnia wymagania siwz i osiąga wymagane przez zamawiającego wyniki testów wydajnościowych, przez co oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy jako nie odpowiadająca treści siwz. Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia, w części Monitory, w punkcie Gwarancja zamawiający zaŝądał m.in., aby firma serwisująca posiadała ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta monitorów (dokumenty potwierdzające naleŝało załączyć do oferty). 6

7 Wykonawca P.P.H.U Pomiar złoŝył oświadczenie informujące iŝ posiada on autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych, które zostało podpisane w imieniu firmy AOC przez pana P R... Z informacji znajdujących się na stronie internetowej: &cat=other&showads:=l wynika, iŝ osoba ta jest przedstawicielem dystrybutora firmy AOC w Polsce. Autoryzację na świadczenie usług serwisowych wystawia jednak producent sprzętu, a nie jego dystrybutor. Ponadto adres mailowy P R : oraz udostępnione przez niego dane na swoim profilu zawodowym wskazują na powiązania z firmą TPV Technology Limited, a nie z firmą AOC: l/a26/l 15 Jako dowód odwołujący przedstawił wydruki ze stron internetowych/ W ocenie odwołującego powyŝsze oświadczenie zostało więc złoŝone przez osobę, która nie była upowaŝniona do składania oświadczeń w imieniu producenta, a tym samym nie moŝe ono zostać uznane za wiarygodne. W konsekwencji oferty ww. wykonawców podlegały odrzuceniu, a zamawiający nie dopełnił obowiązku ich obiektywnej i rzetelnej oceny pod kątem zgodności z treścią siwz, naruszając art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. W tej sytuacji, w ocenie odwołującego, dokonanie wyboru oferty jednego z takich wykonawców jako najkorzystniejszej oferty złoŝonej w postępowaniu stanowiło oczywiste naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. Odwołujący wskazał, Ŝe zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wykonawca powinien dokonywać ścisłej, literalnej interpretacji wymagań zamawiającego, w tym równieŝ wymagań dotyczących złoŝenia określonych w siwz wydruków testów przeprowadzonych dla oferowanych konfiguracji, które stanowią część oferty. W przypadku nie złoŝenia tego typu dokumentów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Na poparcie swojego stanowiska powołał orzeczenia KIO: - wyrok KIO z dnia 25 lipca 2012 r., KIO 1474/12 - wyrok KIO z dnia 26 marca 2008 r., KIO/UZP 218/08 - wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2007 r., KIO/UZP 1400/07 Ponadto podniósł, Ŝe jak wynika ze stanowiska KIO, wyjaśnienia dot. treści oferty muszą ograniczać się wyłącznie do wskazania sposobu rozumienia treści zawartych w ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać - wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1092/10) W konsekwencji wskazanego wyŝej naruszenia zamawiający, w ocenie odwołującego, przeprowadził postępowanie w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, bowiem dokonał odrzucenia ofert kilku wykonawców z uwagi na ich niezgodność z siwz przy jednoczesnym zaniechaniu odrzucenia 7

8 innych ofert podlegających odrzuceniu z uwagi na niezgodność z siwz i dokonaniu wyboru jednej z takich ofert. W dniu 2 maja 2013r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 4 maja 2013r. drogą elektroniczna zgłosił swój udział w sprawie po stronie zamawiającego wykonawca Suntar sp. z o.o. Wskazał, Ŝe ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyŝ podnoszone przez odwołującego zarzuty mogłyby, w przypadku ich uwzględnienia, spowodować odrzucenie oferty przystępującego do odwołania z przedmiotowego postępowania i to w przypadku gdy oferta przystępującego do odwołania została uznana juŝ za najkorzystniejszą. W tej sytuacji interes przystępującego do odwołania zostałby naruszony, gdyŝ w konsekwencji nie uzyskałby przedmiotowego zamówienia publicznego. A zatem na podstawie art. 179 ustawy interes przystępującego do odwołania moŝe doznać uszczerbku. Wniósł o oddalenie odwołania oraz o zasądzenie od odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika przystępującego do odwołania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. W uzasadnieniu podniósł, Ŝe zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisami ustawy oraz oferta ta jest zgodna z zapisami siwz. Przystępujący wskazał, Ŝe do odwołania przeprowadził test zaoferowanego komputera Fujitsu w zaoferowanej konfiguracji przed upływem terminu na składania ofert i takie teŝ wyniki testów załączył do wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia r. Próba podwaŝenia przez odwołującego w/w wyników testów jest jego prywatną nadinterpretacją zapisów siwz. Przedstawione wydruki tak zwane Print Screen'y" czyli zrzuty ekranu są wynikiem przeprowadzonego testu i potwierdzają uzyskanie punktacji na testowanej jednostce w poszczególnych testach i są standardowym wynikiem na ekranie testowanego komputera. Wykonawca składając podpis pod ofertą i wyjaśnieniami potwierdził rzetelność przeprowadzonych testów i wziął za to pełną odpowiedzialność. W Ŝadnym miejscu siwz zamawiający nie określił dokładnego szczegółowego sposobu w jaki naleŝy przedstawić niniejszy wynik poza stwierdzeniem: Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę" 8

9 PowyŜsze zostało spełnione przez przystępującego w złoŝonych dokumentach. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 ustawy powinien był zawrzeć w siwz wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i w opinii przystępującego takie zawarł. Natomiast na etapie "po złoŝeniu ofert" próby własnej interpretacji odwołującego zdąŝające do dookreślania i zmiany szczegółowych wymagań oraz sposobu ich prezentowania w ofercie są spóźnione. Przystępujący w odpowiedzi na pismo zamawiającego z dnia wyjaśnił, Ŝe zaoferowany komputer Fujitsu posiada wymagane wbudowane porty USB sztuki. Porty te realizowane są przez producenta za pomocą dedykowanego kontrolera tych portów PCI-Express x1 - model: Comunication Card USB 3.0 x2 PCI-Express x1 - kontroler ten został zamontowany w nadmiarowym nie wymaganym przez zamawiającego w siwz porcie PCI-Express x1. W związku z tym nie zajmuje wymaganych portów oraz w efekcie zamontowania niniejszej opcji jednostka centralna Fujitsu posiada wbudowane w komputer 2 porty USB 3.0. Rozwiązanie to, zdaniem przystępującego, spełnia minimalne wymogi SIWZ. W Ŝadnym miejscu siwz zamawiający nie zawarł zapisu, Ŝe nie dopuszcza takiego rozwiązania. Na powyŝsze przedstawiono równieŝ oświadczenie producenta jednostki centralnej potwierdzające zgodność zaoferowanego rozwiązania. RównieŜ zarzut odwołującego odnośnie 5 letniej gwarancji na zaoferowany przez przystępującego monitor jest chybiony. Wykonawca zaznaczył w swojej ofercie, Ŝe oferuje przedmiotowy monitor z gwarancją 5 lat świadczoną w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Ponadto załączono do oferty oświadczenie producenta sprzętu na temat firmy serwisującej, jej certyfikatu ISO oraz autoryzacji producenta. PowyŜsze zadośćuczynią wszystkim postawionym w siwz wymaganiom w tym temacie. Ponadto w załączonym do oferty oświadczeniu producent oświadczył równieŝ, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Przedstawione przez odwołującego wydruki ze strony internetowej producenta nie wnoszą niczego do sprawy. Są to wydruki informujące o standardowej gwarancji producenta monitora. W projektach takich jak niniejsze postępowanie producenci oferują wykonawcom monitory ze specjalnymi pakietami gwarancyjnymi tak jak w niniejszym przypadku z gwarancją 5 lat na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Podniósł takŝe, iŝ zarzuty odnośnie oferty firmy Piomar Sp. J. są w jego opinii bezzasadne. Z przedstawionych testów w naszej opinii nie wynika, Ŝe zostały przeprowadzone na zintegrowanej karcie graficznej. A jeŝeli nawet odwołujący tak uwaŝa, to błędnym jest stwierdzenie, Ŝe po dodaniu karty ATI Radeon 6350 która to karta zgodnie z ogólnodostępnymi testami jest kartą mocniejszą od cytowanej wyŝej karty zintegrowanej 9

10 jednostka centralna uzyskać moŝe gorsze wyniki w wymaganych testach. RównieŜ próba podwaŝenia oświadczenia podpisanego przez pana P. R. jest chybiona. Jak słusznie zauwaŝył odwołujący pan P R.. jest krajowym menedŝerem w Polsce spółki TPV Technology. JednakŜe Odwołujący przeoczył bardzo istotny fakt który moŝna potwierdzić na stronie w/w firmy Ŝe firma ta jest jednym z największych producentów monitorów na świecie i między innymi produkuje i sprzedaje monitory pod swoimi własnymi markami takimi jak AOC i Envision. W związku z tym oświadczenie to zostało wystawione przez producenta a zarzuty odwołującego w tej sprawie nie znajdują potwierdzenia. Zgłoszenie zostało podpisane podpisem cyfrowym przez pełnomocnika weryfikowanym w okresie waŝności certyfikatu. Pełnomocnik działał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez prezesa zarządu przystępującego, ujawnionego w KRS i upowaŝnionego do samodzielnej reprezentacji przystępującego, zgodnie z załączonym do zgłoszenia odpisem z KRS. Kopie zgłoszenia zostały przekazane zamawiającemu i odwołującemu faksem w dniu 4 maja 2013r. Zamawiający na rozprawie złoŝył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. Izba ustaliła następujący stan faktyczny : Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, modyfikacji treści siwz oraz wyjaśnień treści siwz, oferty odwołującego, oferty Suntar sp. z o.o. i oferty PPHU Piomar sp. j., informacji o wyniku postępowania, oświadczenia Fujitsu z dnia 6 marca 2013r., wydruku ze strony internetowej w zakresie ogólnoeuropejskiej gwarancji na monitory ac i lcd aoc, oświadczenia HP Polska z dnia 2 kwietnia 2012r., wydruku strony internetowej pl.lindkedin. com/pub.pawel-ruman dotyczącej osoby P R.., wydruków testów wzorców pod względem informacji o konfiguracji komputera, na której testy były prowadzone praz dacie ich wykonania, karty produktu Fujitsu ESPRIMO E400 E85+ Desktop PC wraz z tłumaczeniem na język polski, oświadczenia AOC w zakresie czasu gwarancji podpisanego przez P R... Na podstawie powyŝszych dowodów Izba ustaliła, Ŝe W załączniku do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz oraz w załączniku nr 7 do siwz opis przedmiotu zamówienia w zakresie spornym zamawiający zawarł następujące postanowienia w części dotyczącej komputerów: Wydajność obliczeniowa: Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niŝ : 10

11 SYSmark 2012 PerformanceTest: - SYSmark 2012 Rating minimum 128 punktów, - Office Productivity (Scenario Rating) minimum 120 punktów, - Media Cration (Scenario Rating) minimum 125 punktów, - Web Development (Scenario Rating) minimum 128 punktów, - Data/Financial Analysis (Scenario Rating) minimum 148 punktów, - System Management (Scenario Rating) minimum 122 punktów Zamawiający wymagał, aby powyŝszy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 60Hz oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę PC Mark Vantage Profesional Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: - PCMark Score minimum 7940 punktów, - TV and Movies Score minimum 5030 punktów, - Music Score minimum 8280 punktów - Communications Score minimum 8020 punktów - Productivity Score minimum 7630 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PassMark PerformanceTest Bit: CPU Mark wynik min punktów PassMark Rating wynik min pkt Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzegał sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent moŝe zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. Wydajność grafiki: Zintegrowana w procesorze z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca 11

12 min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności SYSmark 2012 Performance Test: - 3D Modeling (Scenario Rating) minimum 127 punktów, Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 60Hz oraz 32 bity koloru Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: Gaming Score minimum 4940 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. PassMark PerformanceTest 7.0: 2D Graphics Mark minimum 430 pkt 3D Graphics Mark minimum 270 pkt Wymagania gwarancji :Minimum 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Wymagania dodatkowe : 2.Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; min. 2 xusb 3.0, min. 6x USB 2.0 (w tym min. 2 porty USB na panelu przednim) port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. W zakresie monitorów :Gwarancja: Minimum 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 12

13 Nadto w załączniku nr 7 do siwz : Wymagania co do gwarancji i obsługi serwisowej: Oferent musi zapewnić minimum 5 letni okres gwarancji producenta dla dostarczonych komputerów i monitorów oraz minimum 3 letni okres gwarancji producenta dla dostarczonych drukarek. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru dostawy. Wykonawca musi zapewnić naprawę komputerów w okresie gwarancyjnym z czasem reakcji w następny dzień roboczy na miejscu od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku dłuŝszego okresu naprawy dopuszcza się dostarczenie sprzętu zastępczego. W wyjaśnieniach treści siwz i modyfikacji siwz z dnia 8 lutego 2013r. w odpowiedzi na pytanie 1 o treści Pytanie 1: Zamawiający w załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia w wymaganych minimalnych podstawowych parametrach komputerów wskazanych w punkcie 1 w wymaganiach dodatkowych punkt 2 zawarł zapis Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; Czy zamawiający dopuści zastosowanie adaptera portu Display Port na port HDMI?, zamawiający odpowiedział: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania adaptera portu Display Port na port HDMI ze względu na specyfikę (m. in. zapewnienie trwałości) projektu i uŝytkowników (beneficjenci końcowi oraz jednostki podległe) w celu uniemoŝliwienia m. in. łatwego demontaŝu, zagubienia i kradzieŝy przez osoby postronne. JednakŜe zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowej karty graficznej PCIe z wyjściem HDMI. Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji siwz. W ofercie Piomar zaoferowano komputer HP Compaq Pro 6300 SFF na str. 3 oferty wskazano, Ŝe wydajność grafiki deklarowana była na karcie zintegrowanej w procesorze z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1, posiadającej min. 6EU oraz Dual HD HW Decode, zaś na str. 7 w pkt. 2 zaoferowano wbudowane porty, w tym 1xHDMI, dodatkową kartę graficzną PCIe z wyjściem HDMI i dla monitorów zaoferowano AOC e960sd i oświadczono, Ŝe zaoferowana jest gwarancja 5 lat na miejscu u klienta. Na str znajduje się test Benchmark Results dla HP Compaq 6300, gdzie wskazano testy wydajnościowe grafiki, a w konfiguracji sprzętu wskazano, ze test prowadzony był na Intel HD Graphics, na str. 49 znajduje się test PCmark Vantage dla modelu HP Compaq Pro 6300 SFF PC, które były prowadzone przy karcie graficznej Intel HD Graphics, na str znajduje się test komputera Compaq Pro 6300 Bapco Sysmark 2012, gdzie wskazano GPU 0 Intel HD Graphics. W ofercie Suntar na str. 3 zaoferowano komputer Fujitsu Espromo E400 E85+, a na stronie 12 oświadczono, Ŝe komputer posiada wbudowane porty 2x USB 3.0 oraz zaoferowano 13

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2892/12 WYROK z dnia 14 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec Sygn. akt: KIO 2908/12 WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Marek Szafraniec Protokolant: Radosław Cwyl

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 878/10 WYROK z dnia 8 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Ryszard Tetzlaff Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1432/11 WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2474/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 października 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2492/11 KIO 2495/11 WYROK z dnia 1 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 7 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1814/11 WYROK z dnia 7 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 sierpnia 2013 r.

WYROK z dnia 7 sierpnia 2013 r. Sygn. akt KIO 1794/13 WYROK z dnia 7 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

WYROK z dnia 7 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Sygn. akt KIO/UZP 938/10 KIO/UZP 997/10 KIO/UZP 1035/10 WYROK z dnia 7 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Ewa Sikorska Paweł Trojan Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 kwietnia 2013 r. Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 4 kwietnia 2013 r. Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 672/13 WYROK z dnia 4 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 452/08 WYROK z dnia 27 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/423/11 WYROK z dnia 16 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marek Szafraniec Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 962/13 WYROK z dnia 10 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 12 listopada 2014 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2122/14 Sygn. akt: KIO 2128/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Katarzyna Prowadzisz Małgorzata Rakowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2213/11 WYROK z dnia 25 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier-Dolańska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo