WYROK z dnia 15 maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 15 maja 2013 r."

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 1033/13 WYROK z dnia 15 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 15 maja 2013 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2013 r. przez wykonawcę M.. M.. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M M.. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Staszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 przy udziale wykonawcy SUNTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Boya śeleńskiego 5B zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1033/13 po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąŝa wykonawcę M M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M. M.. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 i : 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł. 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M M.. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M.. M.. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od wykonawcy M.. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M M. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 na rzecz Gminy Staszów reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 1

2 Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 kwotę zł. 00 gr (słownie : trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego tj. kosztów zastępstwa prawnego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sandomierzu. Przewodniczący: 2

3 Sygn. akt KIO 1033/13 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz dostawę drukarek w ramach projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów zostało wszczęte zamawiającego Gminę Staszów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31 ogłoszeniem w siedzibie i na stronie internetowej opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za numerem 2013/S w dniu 18 stycznia 2013r. W dniu 24 kwietnia 2013r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy SUNTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Boya śeleńskiego 5B oraz o wynikach oceny pozostałych ofert. W rankingu ofert miejsce drugie zajęła oferta wykonawcy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo Handlowego PIOMAR spółki jawnej z siedzibą w Brzegu, ul. Jagiełły 13/1, zaś na trzecie oferta wykonawcy M.. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M. M Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1. W dniu 2 maja 2013r. na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz na zaniechanie odrzucenia ofert SUNTAR sp. z o.o. i PPHU PIOMAR sp. j. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pisemnie wniósł wykonawca M. M prowadzący działalność gospodarczą pod firmą - Firma WielobranŜowa ANMA M. M. Komputery i Kasy Fiskalne z siedzibą w Staszowie, ul. Czysta 1 zwany dalej odwołującym. Odwołanie zostało podpisane przez właściciela firmy, zgodnie z zaświadczeniem o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, załączonym do odwołania. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu na biuro podawcze w dniu 29 kwietnia 2013r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu 1) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. t.j. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm. dalej ustawy) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. oraz zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy P.P.H.U. Piomar sp. j., pomimo iŝ treść kaŝdej z tych ofert nie odpowiada treści siwz, a w konsekwencji 2) naruszenie art. 91 ustawy poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. nie będącej najkorzystniejszą ofertą złoŝoną w postępowaniu, 3) naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy poprzez nierówne traktowanie wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz naruszenie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy, który złoŝył ofertę niezgodną z siwz. 3

4 Odwołujący wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania poprzez: 1) nakazanie zamawiającemu uniewaŝnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) nakazanie zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert i odrzucenie oferty wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. oraz oferty wykonawcy P.P.H.U. Piomar sp. j., 3) obciąŝenie zamawiającego kosztami postępowania. Odwołujący wskazał, Ŝe ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania. Gdyby zamawiający odrzucił niezgodne z siwz oferty ww. wykonawców Suntar Sp. z o.o. oraz P.P.H.U. Piomar sp. j. oferta odwołującego - jako trzecia w obecnej klasyfikacji ofert - zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza oferta złoŝona w postępowaniu, a odwołującemu zostałoby udzielone zamówienie będące przedmiotem niniejszego Postępowania. W uzasadnieniu wskazał, Ŝe jego zdaniem oferty Suntar sp. z o.o. i Piomar sp. j. podlegały odrzuceniu z uwagi na niezgodność z wymogami postawionymi przez zamawiającego w siwz. Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy zamawiający obowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy, jeŝeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakresie dotyczącym oferty Suntar Sp. z o.o. wskazał, Ŝe zamawiający postawił w siwz następujące wymogi: W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do siwz) - w części dotyczącej komputerów, w punktach Wydajność obliczeniowa oraz Wydajność grafiki zamawiający Ŝądał przedstawienia wyników testów wydajnościowych Sysmark 2012, PC Mark Vantage Professional oraz Passmark Performance Test 7.0 dla konfiguracji oferowanej (tj. zamawiający Ŝądał, aby określone minimalne wyniki punktowe testów zostały osiągnięte na komputerach o konfiguracji oferowanej przez wykonawców). Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów miały być załączone do ofert wyniki poszczególnych testów. Fragmentaryczne wydruki testów PC Mark Vantage oraz PassMark Performance Test załączone do oferty przez firmę Suntar Sp. z o.o. w Ŝaden sposób, w ocenie odwołującego, nie potwierdzają, iŝ testy przeprowadzone były na konfiguracji oferowanej. Przedstawione są jedynie wyniki punktowe dla nieznanej konfiguracji sprzętowej, co nie moŝe być uznane za spełnienie powyŝszego wymogu siwz. W punkcie Wymagania dodatkowe dla komputerów zamawiający postawił wymóg: Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; min. 2 xusb 3.0. min. 6x USB 2.0 (w tym min. 2 porty USB na panelu przednim) port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp 4

5 Firma Suntar Sp. z o.o. zaoferowała komputer Fujitsu Esprimo E , który zgodnie z informacją na stronie producenta ESPR1MO-E400-E85.pdf nie posiada wbudowanych portów USB 3.0. Fakt ten został dodatkowo potwierdzony przez producenta ww. sprzętu, który w swoim oświadczeniu potwierdził, Ŝe oferowany przez firmę Suntar Sp. z o.o. model komputera nie jest wyposaŝony we wbudowane porty USB, tylko posiada dodatkowy kontroler: Comunication Card USB 3.0 x2 PCI Express x1 a więc nie spełnia wymagań postawionych w siwz przez zamawiającego. Na dowód czego załączył do odwołania wydruk ze strony internetowej producenta i oświadczenie producenta. Jest to sytuacja analogiczna jak w przypadku oferty numer 7, tj. złoŝonej przez Infover Sp. z o.o., którą zamawiający słusznie odrzucił, uzasadniając to, iŝ z treści złoŝonej oferty nie wynika jednoznacznie sposób, w jaki wykonawca zamierza zrealizować (...) USB 3.0 (...), a informacje zawarte na stronie internetowej producenta zaoferowanego sprzętu nie potwierdzają w pełni spełniania wymagań określonych przez zamawiającego. W przypadku oferty firmy Suntar Sp. z o.o., informacje zawarte na stronie internetowej producenta oferowanego sprzętu oraz oświadczenie samego producenta przedstawione przez odwołującego w toku postępowania, potwierdzają jednoznacznie, Ŝe porty USB 3.0 dostępne są jedynie jako opcja przy zastosowaniu dodatkowego kontrolera PCI Express, nie są zaś wymaganymi w siwz portami wbudowanymi W opisie przedmiotu zamówienia, w części Monitory, w punkcie Gwarancja zamawiający wymagał, aby oferowane monitory objęte były 5-letnią gwarancją świadczoną na miejscu u klienta, a firma serwisująca posiadała ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta monitorów (przy czym dokumenty potwierdzające naleŝało załączyć do oferty). Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej producenta monitorów, tj. firmy AOC: Firma AOC International (Europe) B. V. udziela na monitory LCD AOC sprzedawane w Europie trzyletniej (3-letniej) gwarancji na materiały i robociznę (...) a uszkodzony produkt naleŝy dostarczyć po opłaceniu z góry kosztów przesyłki do certyfikowanego lub autoryzowanego centrum serwisowego firmy AOC. Jako dowód odwołujący załączył wydruk ze strony internetowej producenta Producent monitorów nie oferuje więc gwarancji zgodnej z wymaganiami siwz, zaś firma Suntar Sp. z o.o. nie moŝe być w tym przypadku podmiotem realizującym gwarancję, poniewaŝ nie wykazała, iŝ posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta monitorów w tym zakresie. Zamawiający miał więc, zdaniem odwołującego, obowiązek odrzucenia oferty Suntar Sp. z o.o. nie spełniającej wymagań siwz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 5

6 W zakresie dotyczącym oferty P.P.H.U. Pomiar Sp. j. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie Wymagania dodatkowe dla komputerów, zaŝądał m.in. wbudowanego portu HDMI lub dodatkowej karty graficznej, wyposaŝonej w port HDMI Firma P.P.H.U. Piomar zaoferowała komputer HP Compaq Pro 6300 SFF, który nie posiada wbudowanego złącza HDMI. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez odwołującego, potwierdzonymi przez producenta sprzętu, tj. firmę HP, oferowany komputer jest wyposaŝony w dodatkową, zewnętrzną kartę graficzną ATI 6350 z wyjściem HDMI. Jako dowód odwołujący załączył informację uzyskaną od producenta. Tym samym, zdaniem odwołującego, testy wymagane w siwz powinny być przeprowadzone na konfiguracji z dodatkową zewnętrzną kartą graficzną, zgodnie z wymaganiem zamawiającego: zamawiający wymaga, aby powyŝszy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Załączone do oferty P.P.H.U. Piomar wyniki testów PC Mark Vantage, jednoznacznie wskazują, Ŝe testy przeprowadzone były na komputerze z grafiką zintegrowaną, a więc inną niŝ oferowana przez tego wykonawcę w postępowaniu. W teście Sysmark 2012 : GPU 0 Intel HD Graphics W teście PC Mark Vantage: Graphics: Intel Graphics. W teście PassMark Performance Test 7.0: Description: Intel HD Graphics. Zdaniem odwołującego, nie budzi wątpliwości okoliczność, iŝ zainstalowanie w komputerze dodatkowej karty graficznej ma wpływ na wyniki osiągane przez ten komputer w testach wydajnościowych, dodatkowa karta wpływa bowiem np. na obciąŝenie procesora oraz wykorzystanie pamięci komputera. Wykonawca P.P.H.U. Piomar nie wykazał zatem, Ŝe oferowana przez niego konfiguracja spełnia wymagania siwz i osiąga wymagane przez zamawiającego wyniki testów wydajnościowych, przez co oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy jako nie odpowiadająca treści siwz. Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia, w części Monitory, w punkcie Gwarancja zamawiający zaŝądał m.in., aby firma serwisująca posiadała ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzację producenta monitorów (dokumenty potwierdzające naleŝało załączyć do oferty). 6

7 Wykonawca P.P.H.U Pomiar złoŝył oświadczenie informujące iŝ posiada on autoryzację producenta na świadczenie usług serwisowych, które zostało podpisane w imieniu firmy AOC przez pana P R... Z informacji znajdujących się na stronie internetowej: &cat=other&showads:=l wynika, iŝ osoba ta jest przedstawicielem dystrybutora firmy AOC w Polsce. Autoryzację na świadczenie usług serwisowych wystawia jednak producent sprzętu, a nie jego dystrybutor. Ponadto adres mailowy P R : oraz udostępnione przez niego dane na swoim profilu zawodowym wskazują na powiązania z firmą TPV Technology Limited, a nie z firmą AOC: l/a26/l 15 Jako dowód odwołujący przedstawił wydruki ze stron internetowych/ W ocenie odwołującego powyŝsze oświadczenie zostało więc złoŝone przez osobę, która nie była upowaŝniona do składania oświadczeń w imieniu producenta, a tym samym nie moŝe ono zostać uznane za wiarygodne. W konsekwencji oferty ww. wykonawców podlegały odrzuceniu, a zamawiający nie dopełnił obowiązku ich obiektywnej i rzetelnej oceny pod kątem zgodności z treścią siwz, naruszając art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. W tej sytuacji, w ocenie odwołującego, dokonanie wyboru oferty jednego z takich wykonawców jako najkorzystniejszej oferty złoŝonej w postępowaniu stanowiło oczywiste naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. Odwołujący wskazał, Ŝe zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, wykonawca powinien dokonywać ścisłej, literalnej interpretacji wymagań zamawiającego, w tym równieŝ wymagań dotyczących złoŝenia określonych w siwz wydruków testów przeprowadzonych dla oferowanych konfiguracji, które stanowią część oferty. W przypadku nie złoŝenia tego typu dokumentów oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Na poparcie swojego stanowiska powołał orzeczenia KIO: - wyrok KIO z dnia 25 lipca 2012 r., KIO 1474/12 - wyrok KIO z dnia 26 marca 2008 r., KIO/UZP 218/08 - wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2007 r., KIO/UZP 1400/07 Ponadto podniósł, Ŝe jak wynika ze stanowiska KIO, wyjaśnienia dot. treści oferty muszą ograniczać się wyłącznie do wskazania sposobu rozumienia treści zawartych w ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać - wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1092/10) W konsekwencji wskazanego wyŝej naruszenia zamawiający, w ocenie odwołującego, przeprowadził postępowanie w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, bowiem dokonał odrzucenia ofert kilku wykonawców z uwagi na ich niezgodność z siwz przy jednoczesnym zaniechaniu odrzucenia 7

8 innych ofert podlegających odrzuceniu z uwagi na niezgodność z siwz i dokonaniu wyboru jednej z takich ofert. W dniu 2 maja 2013r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania przekazując jego kopię i wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 4 maja 2013r. drogą elektroniczna zgłosił swój udział w sprawie po stronie zamawiającego wykonawca Suntar sp. z o.o. Wskazał, Ŝe ma interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyŝ podnoszone przez odwołującego zarzuty mogłyby, w przypadku ich uwzględnienia, spowodować odrzucenie oferty przystępującego do odwołania z przedmiotowego postępowania i to w przypadku gdy oferta przystępującego do odwołania została uznana juŝ za najkorzystniejszą. W tej sytuacji interes przystępującego do odwołania zostałby naruszony, gdyŝ w konsekwencji nie uzyskałby przedmiotowego zamówienia publicznego. A zatem na podstawie art. 179 ustawy interes przystępującego do odwołania moŝe doznać uszczerbku. Wniósł o oddalenie odwołania oraz o zasądzenie od odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika przystępującego do odwołania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. W uzasadnieniu podniósł, Ŝe zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przepisami ustawy oraz oferta ta jest zgodna z zapisami siwz. Przystępujący wskazał, Ŝe do odwołania przeprowadził test zaoferowanego komputera Fujitsu w zaoferowanej konfiguracji przed upływem terminu na składania ofert i takie teŝ wyniki testów załączył do wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia r. Próba podwaŝenia przez odwołującego w/w wyników testów jest jego prywatną nadinterpretacją zapisów siwz. Przedstawione wydruki tak zwane Print Screen'y" czyli zrzuty ekranu są wynikiem przeprowadzonego testu i potwierdzają uzyskanie punktacji na testowanej jednostce w poszczególnych testach i są standardowym wynikiem na ekranie testowanego komputera. Wykonawca składając podpis pod ofertą i wyjaśnieniami potwierdził rzetelność przeprowadzonych testów i wziął za to pełną odpowiedzialność. W Ŝadnym miejscu siwz zamawiający nie określił dokładnego szczegółowego sposobu w jaki naleŝy przedstawić niniejszy wynik poza stwierdzeniem: Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę" 8

9 PowyŜsze zostało spełnione przez przystępującego w złoŝonych dokumentach. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 ustawy powinien był zawrzeć w siwz wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i w opinii przystępującego takie zawarł. Natomiast na etapie "po złoŝeniu ofert" próby własnej interpretacji odwołującego zdąŝające do dookreślania i zmiany szczegółowych wymagań oraz sposobu ich prezentowania w ofercie są spóźnione. Przystępujący w odpowiedzi na pismo zamawiającego z dnia wyjaśnił, Ŝe zaoferowany komputer Fujitsu posiada wymagane wbudowane porty USB sztuki. Porty te realizowane są przez producenta za pomocą dedykowanego kontrolera tych portów PCI-Express x1 - model: Comunication Card USB 3.0 x2 PCI-Express x1 - kontroler ten został zamontowany w nadmiarowym nie wymaganym przez zamawiającego w siwz porcie PCI-Express x1. W związku z tym nie zajmuje wymaganych portów oraz w efekcie zamontowania niniejszej opcji jednostka centralna Fujitsu posiada wbudowane w komputer 2 porty USB 3.0. Rozwiązanie to, zdaniem przystępującego, spełnia minimalne wymogi SIWZ. W Ŝadnym miejscu siwz zamawiający nie zawarł zapisu, Ŝe nie dopuszcza takiego rozwiązania. Na powyŝsze przedstawiono równieŝ oświadczenie producenta jednostki centralnej potwierdzające zgodność zaoferowanego rozwiązania. RównieŜ zarzut odwołującego odnośnie 5 letniej gwarancji na zaoferowany przez przystępującego monitor jest chybiony. Wykonawca zaznaczył w swojej ofercie, Ŝe oferuje przedmiotowy monitor z gwarancją 5 lat świadczoną w miejscu instalacji, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Ponadto załączono do oferty oświadczenie producenta sprzętu na temat firmy serwisującej, jej certyfikatu ISO oraz autoryzacji producenta. PowyŜsze zadośćuczynią wszystkim postawionym w siwz wymaganiom w tym temacie. Ponadto w załączonym do oferty oświadczeniu producent oświadczył równieŝ, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Przedstawione przez odwołującego wydruki ze strony internetowej producenta nie wnoszą niczego do sprawy. Są to wydruki informujące o standardowej gwarancji producenta monitora. W projektach takich jak niniejsze postępowanie producenci oferują wykonawcom monitory ze specjalnymi pakietami gwarancyjnymi tak jak w niniejszym przypadku z gwarancją 5 lat na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Podniósł takŝe, iŝ zarzuty odnośnie oferty firmy Piomar Sp. J. są w jego opinii bezzasadne. Z przedstawionych testów w naszej opinii nie wynika, Ŝe zostały przeprowadzone na zintegrowanej karcie graficznej. A jeŝeli nawet odwołujący tak uwaŝa, to błędnym jest stwierdzenie, Ŝe po dodaniu karty ATI Radeon 6350 która to karta zgodnie z ogólnodostępnymi testami jest kartą mocniejszą od cytowanej wyŝej karty zintegrowanej 9

10 jednostka centralna uzyskać moŝe gorsze wyniki w wymaganych testach. RównieŜ próba podwaŝenia oświadczenia podpisanego przez pana P. R. jest chybiona. Jak słusznie zauwaŝył odwołujący pan P R.. jest krajowym menedŝerem w Polsce spółki TPV Technology. JednakŜe Odwołujący przeoczył bardzo istotny fakt który moŝna potwierdzić na stronie w/w firmy Ŝe firma ta jest jednym z największych producentów monitorów na świecie i między innymi produkuje i sprzedaje monitory pod swoimi własnymi markami takimi jak AOC i Envision. W związku z tym oświadczenie to zostało wystawione przez producenta a zarzuty odwołującego w tej sprawie nie znajdują potwierdzenia. Zgłoszenie zostało podpisane podpisem cyfrowym przez pełnomocnika weryfikowanym w okresie waŝności certyfikatu. Pełnomocnik działał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez prezesa zarządu przystępującego, ujawnionego w KRS i upowaŝnionego do samodzielnej reprezentacji przystępującego, zgodnie z załączonym do zgłoszenia odpisem z KRS. Kopie zgłoszenia zostały przekazane zamawiającemu i odwołującemu faksem w dniu 4 maja 2013r. Zamawiający na rozprawie złoŝył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego oddalenie w całości. Izba ustaliła następujący stan faktyczny : Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, modyfikacji treści siwz oraz wyjaśnień treści siwz, oferty odwołującego, oferty Suntar sp. z o.o. i oferty PPHU Piomar sp. j., informacji o wyniku postępowania, oświadczenia Fujitsu z dnia 6 marca 2013r., wydruku ze strony internetowej w zakresie ogólnoeuropejskiej gwarancji na monitory ac i lcd aoc, oświadczenia HP Polska z dnia 2 kwietnia 2012r., wydruku strony internetowej pl.lindkedin. com/pub.pawel-ruman dotyczącej osoby P R.., wydruków testów wzorców pod względem informacji o konfiguracji komputera, na której testy były prowadzone praz dacie ich wykonania, karty produktu Fujitsu ESPRIMO E400 E85+ Desktop PC wraz z tłumaczeniem na język polski, oświadczenia AOC w zakresie czasu gwarancji podpisanego przez P R... Na podstawie powyŝszych dowodów Izba ustaliła, Ŝe W załączniku do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do siwz oraz w załączniku nr 7 do siwz opis przedmiotu zamówienia w zakresie spornym zamawiający zawarł następujące postanowienia w części dotyczącej komputerów: Wydajność obliczeniowa: Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niŝ : 10

11 SYSmark 2012 PerformanceTest: - SYSmark 2012 Rating minimum 128 punktów, - Office Productivity (Scenario Rating) minimum 120 punktów, - Media Cration (Scenario Rating) minimum 125 punktów, - Web Development (Scenario Rating) minimum 128 punktów, - Data/Financial Analysis (Scenario Rating) minimum 148 punktów, - System Management (Scenario Rating) minimum 122 punktów Zamawiający wymagał, aby powyŝszy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 60Hz oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę PC Mark Vantage Profesional Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: - PCMark Score minimum 7940 punktów, - TV and Movies Score minimum 5030 punktów, - Music Score minimum 8280 punktów - Communications Score minimum 8020 punktów - Productivity Score minimum 7630 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PassMark PerformanceTest Bit: CPU Mark wynik min punktów PassMark Rating wynik min pkt Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzegał sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent moŝe zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. Wydajność grafiki: Zintegrowana w procesorze z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca 11

12 min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności SYSmark 2012 Performance Test: - 3D Modeling (Scenario Rating) minimum 127 punktów, Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 60Hz oraz 32 bity koloru Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: Gaming Score minimum 4940 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań był dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. PassMark PerformanceTest 7.0: 2D Graphics Mark minimum 430 pkt 3D Graphics Mark minimum 270 pkt Wymagania gwarancji :Minimum 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Wymagania dodatkowe : 2.Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; min. 2 xusb 3.0, min. 6x USB 2.0 (w tym min. 2 porty USB na panelu przednim) port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. W zakresie monitorów :Gwarancja: Minimum 5 lat na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 12

13 Nadto w załączniku nr 7 do siwz : Wymagania co do gwarancji i obsługi serwisowej: Oferent musi zapewnić minimum 5 letni okres gwarancji producenta dla dostarczonych komputerów i monitorów oraz minimum 3 letni okres gwarancji producenta dla dostarczonych drukarek. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru dostawy. Wykonawca musi zapewnić naprawę komputerów w okresie gwarancyjnym z czasem reakcji w następny dzień roboczy na miejscu od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku dłuŝszego okresu naprawy dopuszcza się dostarczenie sprzętu zastępczego. W wyjaśnieniach treści siwz i modyfikacji siwz z dnia 8 lutego 2013r. w odpowiedzi na pytanie 1 o treści Pytanie 1: Zamawiający w załączniku nr 7 Opis przedmiotu zamówienia w wymaganych minimalnych podstawowych parametrach komputerów wskazanych w punkcie 1 w wymaganiach dodatkowych punkt 2 zawarł zapis Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; Czy zamawiający dopuści zastosowanie adaptera portu Display Port na port HDMI?, zamawiający odpowiedział: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania adaptera portu Display Port na port HDMI ze względu na specyfikę (m. in. zapewnienie trwałości) projektu i uŝytkowników (beneficjenci końcowi oraz jednostki podległe) w celu uniemoŝliwienia m. in. łatwego demontaŝu, zagubienia i kradzieŝy przez osoby postronne. JednakŜe zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowej karty graficznej PCIe z wyjściem HDMI. Zamawiający w tym zakresie dokonał modyfikacji siwz. W ofercie Piomar zaoferowano komputer HP Compaq Pro 6300 SFF na str. 3 oferty wskazano, Ŝe wydajność grafiki deklarowana była na karcie zintegrowanej w procesorze z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1, posiadającej min. 6EU oraz Dual HD HW Decode, zaś na str. 7 w pkt. 2 zaoferowano wbudowane porty, w tym 1xHDMI, dodatkową kartę graficzną PCIe z wyjściem HDMI i dla monitorów zaoferowano AOC e960sd i oświadczono, Ŝe zaoferowana jest gwarancja 5 lat na miejscu u klienta. Na str znajduje się test Benchmark Results dla HP Compaq 6300, gdzie wskazano testy wydajnościowe grafiki, a w konfiguracji sprzętu wskazano, ze test prowadzony był na Intel HD Graphics, na str. 49 znajduje się test PCmark Vantage dla modelu HP Compaq Pro 6300 SFF PC, które były prowadzone przy karcie graficznej Intel HD Graphics, na str znajduje się test komputera Compaq Pro 6300 Bapco Sysmark 2012, gdzie wskazano GPU 0 Intel HD Graphics. W ofercie Suntar na str. 3 zaoferowano komputer Fujitsu Espromo E400 E85+, a na stronie 12 oświadczono, Ŝe komputer posiada wbudowane porty 2x USB 3.0 oraz zaoferowano 13

14 monitor AOC E960Sd, zaś na str. 13 oświadczono, Ŝe monitor posiada 5 letnią gwarancję na miejscu u klienta. Na str załączono certyfikat ISO 9001:2008 dla Fujitsu Technology Solutions GMBH obejmujący równieŝ serwis. Na str. 60 znajduje się oświadczenie firmy AOC, ze serwis gwarancyjny realizowany jest przez firmę MSI Polska ProLogis Park Wrocław Budynek DC1,któa posiada stosowną autoryzację oraz certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych, a w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez oferenta lub firmę serwisującą firma AOC przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W dniu 2 kwietnia 2013r. zamawiający wezwał wykonawcę Piomar w trybie art. 26 ust. 3 ustawy w zakresie objętym postępowaniem odwoławczym do złoŝenia oświadczenia kto będzie serwisował monitory oraz czy firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz czy posiada autoryzację producenta. Natomiast w trybie art. 26 ust. 4 ustawy zamawiający wezwał do wyjaśnienia w jaki sposób wykonawca zamierza zrealizować kartę graficzną, w wyjaśnieniu naleŝało uwzględnić informacje zawarte na stronie internetowej producenta zaoferowanego sprzętu podając równieŝ modele kart rozszerzeń tj. karty graficznej. W dniu 2 kwietnia 2013r. zamawiający wezwał wykonawcę Suntar w trybie art. 26 ust. 3 ustawy w zakresie objętym postępowaniem odwoławczym do złoŝenia wymaganych w siwz dokumentów dotyczących przeprowadzonych testów wydajności Sysmark Performance Test, PC Mark Vantage Profesional Edition, Pass Mark Performance Test Bit dla wydajności obliczeniowej i pamięci operacyjnej, wydajności grafiki. Natomiast w trybie art. 26 ust. 4 ustawy zamawiający wezwał do wyjaśnienia, w jaki sposób wykonawca zamierza zrealizować USB 3.0, w wyjaśnieniu naleŝało uwzględnić informacje zawarte na stronie internetowej producenta zaoferowanego sprzętu podając równieŝ modele kart rozszerzeń tj. USB 3.0. W dniu 3 kwietnia 2013r. firma Piomar złoŝyła następujące wyjaśnienia i uzupełnienia. W zakresie serwisu monitorów oświadczyła, Ŝe będzie samodzielnie realizować gwarancję na monitor AOC i przedkłada stosowny dokument producenta potwierdzający autoryzację i ISO na serwis. Co do wyjaśnień dotyczących karty graficznej, to oferowany komputer posiada niezintegrowaną kartę graficzną z portem HDMI dedykowaną dla komputerów HP oraz zamontowaną w fabryce producenta. Załączono oświadczenie Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. z dnia 2 kwietnia 2013r., Ŝe komputer zostanie wyposaŝony w dedykowaną kartę graficzną z wejściem HDMI na chipsecie ATI model 6350 fabrycznie zamontowaną na komputerze. 14

15 Z oświadczenia AOC z dnia 27 lutego 2013r. wynika, Ŝe w imieniu firmy AOC International (Europe) B.V. firma Piomar posiada autoryzację na świadczenie usług serwisowych podpisane przez P. R.. Załączono takŝe certyfikat nr 390/2006 ISO 9001:2008 dla PPHU Piomar sp. j. W dniu 10 kwietnia 2013r. wykonawca Suntar złoŝył wyjaśnienia i uzupełnienia wskazując w ramach wyjaśnień na wyniki testów dla komputera Fujitsu Esprimo E 400 E85+ dl a wydajności obliczeniowej, pamięci operacyjnej, pamięci masowej wydajności karty graficznej. Co do portów USB 3.0, to wskazał, Ŝe wymaganie zamawiającego zostanie zrealizowane przez dodanie dedykowanego kontrolera USB porty model: Comunication Card USB 3.0x2 PCI Express x1 (kontroler został zamontowany w nadmiarowym nie wymaganym w siwz porcie PCI-Express w związku z tym spełnia wymogi siwz). Załączył print screen wraz z tłumaczeniem Bapco Sysmark Results 2012, gdzie na str 2 wskazano sprzęt w tym BIOS Fujitsu, płytę główną D2990, CPU typu Intel Core i3-3220, 3300 MHz, pamięć 4096 MB rozdzielczość ekranu 60Hzm dysk GB WDC, WD 5003ABYX-50WERA1 oraz kartę graficzną ATI Radeon HD 5450 oraz wyniki PC Mark Vantage wraz z tłumaczeniem i wyniki Performance Test 7.0 wraz z tłumaczeniem. Wyniki testów pokrywają się w wynikami podanymi przez Suntar w wyjaśnieniu. Z oświadczenie Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. wynika, Ŝe dla potrzeb niniejszego postępowania komputer został rozbudowany o kartę rozszerzeń zatwierdzoną przez Fujitsu tj. kontroler USB 3.0 model Comunication Card USB 3.0 x 2 PCI-Express x1. Przedstawione przez odwołującego wzorce zrzutów ekranu prezentują pełen ekran monitora zawierającą okna poszczególnych programów testujących prezentowane dla róŝnych zakładek w tym dotyczących informacji o jednostce testowanej oraz datę systmową w prawym dolnym rogu. Z Karty produktu Fujistu Esprimo E 400 E 85+ wynika, Ŝe produkt ten ma sloty PCI Express 2.0x12 w ilości 1 i PCI Express x 1 w ilości 2. Z oświadczenia AOC wynika, Ŝe zaoferowany przez Suntar Monitor został wyposaŝony w specjalny pakiet gwarancyjny pięcioletni. W zakresie dowodów załączonych do odwołania, to dowód na to, Ŝe komputer Fujitsu Esprimo E400 E85+ nie posiada portów USB 3.0 w wersji bez kontrolera, to okoliczność ta była bezsporna pomiędzy stronami i wynikała z oświadczenia przystępującego oraz producenta oferowanego komputera złoŝonych w uzupełnieniu na wezwanie zamawiającego. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku gwarancji standardowej na monitory AOC przystępujący i zamawiający nie przeczą, Ŝe jest to standardowo udzielany okres gwarancyjny. Podobnie nie jest sporne, Ŝe firma PIOMAR zaoferowała dodatkową kartę graficzną z portem HDMI. 15

16 Co do wydruków ze stron internetowych dotyczących osoby P R., to Izba oceniła ten dowód jako nie mający istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia. Stanowi on bowiem dowód co najwyŝej na to, Ŝe P. R.. pełni określoną funkcję w jakiejś firmie innej niŝ AOC, brak jest natomiast dowodu, Ŝe nie jest podmiotem uprawnionym do składania oświadczeń wiedzy w imieniu firmy AOC. Izba zwaŝyła, co następuje : Izba stwierdziła, Ŝe zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi określone w art. 185 ust. 2 ustawy. Izba oceniła, ze nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 189 ust. 2 ustawy, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. Izba uznała, Ŝe odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia. Jego oferta nie została odrzucona przez zamawiającego i została sklasyfikowana na 3 miejscu w rankingu ofert. Odwołanie zmierza do wyeliminowania z postępowania ofert poprzedzających ofertę odwołującego w rankingu i tym samym do zapewnienia odwołującemu moŝliwości wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej i w konsekwencji uzyskania zamówienia. Odwołujący moŝe ponieść szkodę w postaci utraty zysku jaki zakładał z tytułu realizacji zamówienia. Przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy została wypełniona. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. t.j. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm. dalej ustawy) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. oraz zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy P.P.H.U. Piomar sp. j., pomimo iŝ treść kaŝdej z tych ofert nie odpowiada treści siwz Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty SUNTAR na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na to, Ŝe przystępujący nie wykazał, Ŝe wykonywał testy na sprzęcie o konfiguracji zgodnej z zaoferowaną w ofercie. Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Z literalnego brzmienia siwz wynika, Ŝe zamawiający domagał się załączenia do oferty wydruków raportów z testów lub zarzutów ekranu na potwierdzenie, Ŝe oferowany sprzęt osiąga wyniki w prowadzonych testach takie jak zadeklarowane w ofercie. Zamawiający nie oczekiwał, Ŝe dokument ten będzie dowodził faktu na jakim sprzęcie test był prowadzony, ani takŝe jaką konfigurację sprzętową oferuje 16

17 wykonawca. Wydruki miały potwierdzać wyłącznie prawdziwość informacji wykonawcy podanych w zakresie wyników testów. Wynika to wprost z uŝytych przez zamawiającego sformułowań Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niŝ : ( ) Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań jest dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu. Wymaganiami są w tym przypadku minimalne wyniki testowe podane przez zamawiającego. Z załączonych na wezwanie zamawiającego wydruków ze zrzutów ekranowych wynika, iŝ wyniki podane przez przystępującego w ramach uzupełnienia dokonanego na wezwanie zamawiającego pokrywają się z informacjami przystępującego wynikającymi z wydruków. Zarzut dotyczący braku wykazania spełniania wymagań zamawiającego na dzień składania ofert przez brak na wydrukach daty systemowej potwierdzającej datę przeprowadzenia testów, nie był przedmiotem rozpoznania przez Izbę, gdyŝ nie został zgłoszony w odwołaniu, a zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Izba nie moŝe rozpoznać zarzutów niezgłoszonych w odwołaniu. Izba zauwaŝa takŝe, Ŝe w rzeczywistości odwołujący zarzuca niezgodność formy oferty z wymogiem siwz, co nie moŝe być podstawą odrzucenia oferty przystępującego, gdyŝ nie mieści się w granicach wyznaczonych art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Odwołujący bowiem nie zarzuca tego, Ŝe zaoferowany sprzęt nie osiąga wyników na testach podanych jako minimalne przez zamawiającego, ani tego, Ŝe testy były przeprowadzone na sprzęcie o innej konfiguracji niŝ zaoferowana, bo przy zaoferowanej konfiguracji odwołujący uzyskał inne wyniki testów. Co więcej sam odwołujący przyznał na rozprawie, Ŝe z jednego ze zrzutów ekranowych wynika konfiguracja sprzętowa, na jakiej był prowadzony test i nie podnosił zarzutów, Ŝe jest ona niezgodna z oferowaną przez przystępującego. W uzupełnieniu przystępujący załączył bowiem wydruk zrzutu ekranu dla Bapco Sysmark Results 2012, gdzie na str 2 wskazano sprzęt w tym BIOS Fujitsu, płytę główną D2990, CPU typu Intel Core i3-3220, 3300 MHz, pamięć 4096 MB rozdzielczość ekranu 60Hzm dysk GB WDC, WD 5003ABYX-50WERA1 oraz kartę graficzną ATI Radeon HD W ocenie Izby zatem brak jest podstaw do przyjęcia, Ŝe test prowadzony był na innym sprzęcie niŝ oferowany. Zarzut odwołania sprowadza się w istocie do tego, w jakiej formie powinny być zaprezentowane wydruki z raportów z testów czy ze zrzutów ekranowych, tj. czy wystarczy fragment potwierdzający wyniki testów, czy teŝ większy obejmujący datę systemową, menu startu, inne informacje znajdujące się na ekranie komputera. W ocenie Izby tak sformułowany zarzut nie nadaje się do oceny czy zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Mając na uwadze powyŝsze Izba uznała, Ŝe zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 przez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego. Zarzut zaniechania odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy mimo, Ŝe przystępujący zaoferował sprzęt, który osiąga wymaganą funkcjonalność 2 17

18 porty USB 3.0 przy zastosowaniu kontrolera, a nie jak oczekiwał tego zamawiający portów wbudowanych. Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby odwołujący dokonał nadinterpretacji siwz wskazując, Ŝe pojęcie wbudowane porty oznacza porty stanowiące integralną część płyty głównej. Takiej definicji sprzeciwia się bowiem sama treść siwz przywołana przez odwołującego w odwołaniu. Zgodnie z nią Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zatem zamawiającego interesowało to, aby porty były rozmieszczone we wnętrzu komputera, przy czym przez wnętrze rozumiał takŝe obudowę i ta funkcjonalność nie mogła być osiągnięta przy uŝyciu konwerterów czy przejściówek na zewnątrz obudowy komputera. Zaproponowane rozwiązanie przez przystępującego polega na zastosowaniu (wpięciu kontrolera w slot PCI Express na płycie głównej) i wyprowadzenia w ten sposób portów USB 3.0 na obudowę. Tym samym przyjęte rozwiązanie nie powoduje, Ŝe na zewnątrz obudowy są stosowane konwertery czy przejściówki realizujące porty USB 3.0. Takie rozumienie treści siwz potwierdził sam zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania do siwz i nie dopuszczając rozwiązań np. w przypadku adaptera portu HDMI, gdzie wskazał, Ŝe nie dopuszcza adaptera portu Display Port na port HDMI ze względu na specyfikę (m. in. zapewnienie trwałości) projektu i uŝytkowników (beneficjenci końcowi oraz jednostki podległe) w celu uniemoŝliwienia m. in. łatwego demontaŝu, zagubienia i kradzieŝy przez osoby postronne. W przypadku rozwiązania przystępującego wskazane przez zamawiającego ryzyko nie istnieje bo kontroler umieszczony jest obudowy. Takie rozumowanie Izba przeprowadziła na podstawie karty produktu Fujitsu Esprimo E 400 E85+ załączonej przez przystępującego wskazującej na sloty PCI Express. Tym samym Izba uznała, Ŝe postawiony zarzut nie świadczy o naruszeniu przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez jego niezastosowanie, ale o nieprawidłowym odczytaniu przez odwołującego postanowień siwz. Zarzut zaniechania odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na zaoferowanie krótszego niŝ 5 letni okresu gwarancyjnego na monitory AOC. Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Z treści siwz nie wynika bowiem, Ŝe wykonawcy mieli wykazywać udzielany okres gwarancyjny dokumentem pochodzącym od producenta, czy informacjami za stron internetowych producenta. Rację naleŝy przyznać przystępującemu, Ŝe w zakresie okresu gwarancji zamawiający wymagał jedynie złoŝenia oświadczenia przez wykonawcę w załączniku formularza cenowego. W tym załączniku u przystępującego występuje wyraźne oświadczenie 5 lat na miejscu u klienta. Dodatkowo przystępujący na rozprawie za pomocą oświadczenia firmy AOC ten fakt potwierdził. W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości Izby, Ŝe przystępujący zaoferował wymagany okres gwarancyjny. Wydruki 18

19 ze stron internetowych nie są wiarygodnym i jedynym źródłem informacji. W sektorze prywatnym brak jest ustawowych regulacji w zakresie minimalnego poziomu informacji, jakie takie strony mają zawierać, czy częstotliwości aktualizacji zawartych na nich treści. Stąd informacje na nich zawarte mogą co najwyŝej uprawdopodabniać istnienie określonych faktów, ale ich nie w sposób bezpośredni nie dowodzą. W tym przypadku domniemanie faktyczne postawione przez odwołującego zostało skutecznie obalone przez przystępującego. W tym stanie rzeczy Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty PIOMAR, mimo, Ŝe przeprowadziła ona testy nie na oferowanej konfiguracji, jak wymagał tego zamawiający w siwz Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Bezsporne jest pomiędzy stronami, Ŝe komputer oferowany przez PIOMAR posiada kartę graficzną zintegrowaną oraz zostanie wyposaŝony w dodatkową kartę graficzną ATI model 6350 wyposaŝoną w port HDMI. Strony były zgodne równieŝ co do tego, Ŝe zamawiający, jeśli karta zintegrowana nie posiadała łącza HDMI wymagał, aby zaoferowano mu dwie karty: zintegrowaną i dodatkową z portem HDMI. Strony przyznały takŝe, iŝ nie jest moŝliwe, aby jednocześnie pracowały dwie karty graficzne. Tym samym logicznym jest wniosek, Ŝe test mógł być przeprowadzony tylko w konfiguracji sprzętowej z jedną kartą graficzną zintegrowaną albo dodatkową z HDMI. Odwołujący stanął na stanowisku, Ŝe test powinien być prowadzony na karcie dodatkowej z HDMI, skoro zamawiający takiego portu wymagał. Bezsporne jest, Ŝe test u PIOMAR został przeprowadzony na karcie zintegrowanej INTEL HD Graphics. W ocenie Izby oczekiwanie odwołującego nie znajduje oparcia w literalnym brzmieniu siwz. Zamawiający dopuszczając bowiem dodatkową kartę graficzną z HDMI zmodyfikował treść siwz wskazując na takie rozwiązanie z pkt. 2 dotyczącym wymagań dodatkowych wbudowanych portów. Natomiast nie zmodyfikował swoich wymagań w zakresie wydajności grafiki, gdzie wyraźnie wskazał Zintegrowana w procesorze z moŝliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności. W ocenie Izby to postanowienie oznacza, Ŝe zamawiający wymagał przeprowadzenia testów wydajności grafiki przy konfiguracji z kartą zintegrowaną, czyli tak jak zrobił to wykonawca PIOMAR. Z tego względu Izba uznała, Ŝe zamawiający nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty PIOMAR mimo tego, Ŝe oświadczenie w imieniu AOC podpisała osoba nieupowaŝniona do składania oświadczeń w imieniu tej firmy. 19

20 Zarzut nie został udowodniony. W ocenie Izby przedstawione przez odwołującego wydruki ze stron internetowych wskazują jedynie na to, Ŝe pan P. R. występuje jako pracownik lub przedstawiciel takŝe innych podmiotów niŝ AOC. Odwołujący nie wykazał natomiast, Ŝe P R nie ma prawa składać oświadczeń woli czy wiedzy w imieniu AOC, ani nie wykazał, Ŝe z uwagi na fakt zatrudnienia w innych firmach istnieje zakaz łączenia stanowisk i z tego względu nie mógł składać oświadczeń woli w imieniu AOC. Izba stwierdza, Ŝe dokument załączony na wezwanie został złoŝony na papierze firmowym AOC, Ŝe wskazaniem danych adresowych tej firmy w stopce pisma. Zatem wobec braku bezpośredniego dowodu na brak uprawnienia do reprezentacji firmy AOC przez P.. R. nie sposób było przyjąć, Ŝe oświadczenie pochodzi od osoby nieuprawnionej. W tym stanie rzeczy Izba nie dopatrzyła się w działaniu zamawiającego naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 91 ustawy poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy Suntar Sp. z o.o. nie będącej najkorzystniejszą ofertą złoŝoną w postępowaniu Zarzut nie potwierdził się. Odwołujący nie wykazał, Ŝe oferta przystępującego jest ofertą podlegającą odrzuceniu, a zatem zamawiający prawidłowo poddał ją ocenie ofert. Jest to jednocześnie oferta z najniŝszą ceną, przy cenie jako jedynym kryterium oceny ofert. Tym samym w ocenie Izby zamawiający prawidłowo dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i nie naruszył art. 91 ustawy. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy poprzez nierówne traktowanie wykonawców uczestniczących w postępowaniu oraz naruszenie uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy, który złoŝył ofertę niezgodną z siwz. Zarzut nie potwierdził się. Odwołujący nie wykazał, Ŝe oferta przystępującego i oferta PIOMAR są ofertami podlegającymi odrzuceniu, a zatem zamawiający prawidłowo poddał je ocenie ofert. Tym samym w ocenie Izby zamawiający prawidłowo dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i nie dopuścił się nierównego traktowania wykonawców, ani nie naruszył uczciwej konkurencji między wykonawcami, a w konsekwencji nie dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powyŝsze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 ustawy. 20

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 14 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 461/13 POSTANOWIENIE z dnia 14 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki

POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Przewodniczący: Andrzej Niwicki Sygn. akt KIO/UZP 129/09 POSTANOWIENIE z dnia 12 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Agata Mikołajczyk Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2507/12 POSTANOWIENIE z dnia 23 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 71/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Natalia Mierzicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO/2665/10 WYROK z dnia 23 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 19/11 WYROK z dnia 17 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład

A B prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Sygn. akt KIO 1582/13 WYROK z dnia 10 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska

z dnia 7 kwietnia 2010 r. protokolant: Patrycja Kaczmarska Sygn. akt KIO/UZP 455/10 WYROK z dnia 7 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: przewodniczący Anna Packo protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1003/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 1550/12 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Honorata Łopianowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu z

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 6 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2299/12 WYROK z dnia 6 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1372/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 20 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 745/11 WYROK z dnia 20 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 listopada 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2338/11 WYROK z dnia 10 listopada 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1638/11 WYROK z dnia 10 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 46/14 WYROK z dnia 27 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1074/10 WYROK z dnia 24 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 996/10 WYROK z dnia 16 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

z dnia 20 kwietnia 2010 r. Sygn. akt KIO/UZP 543/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 9 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 955/13 WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 146/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2414/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 26 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 12/10 WYROK z dnia 26 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek-Bujak Renata Tubisz Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/2118/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Robert Skrzeszewski Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Chudzik

POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Chudzik Sygn. akt: KIO 2696/10 POSTANOWIENIE z dnia 22 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Katarzyna Brzeska Anna Chudzik po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1285/12 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej : Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1369/14 WYROK z dnia 21 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Luiza Łamejko Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1122/11 WYROK z dnia 7 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r. Sygn. akt: KIO/UZP 276/10 POSTANOWIENIE z dnia 17 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przemysław Dzierzędzki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron w dniu 17 marca

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r.

WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt: KIO/2682/10 WYROK z dnia 21 grudnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1661/14 WYROK z dnia 27 sierpnia2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2238/11

Sygn. akt KIO 2238/11 WYROK z dnia 25 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 196/13 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Paweł Trojan Natalia Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2810/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Wacław Drzymała Tomasz Maria Iżyk protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r.

WYROK. z dnia 27 czerwca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1361/13 WYROK z dnia 27 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz

z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt KIO/UZP 395/10 WYROK z dnia 1 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Patrycja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r. Sygn. akt: KIO 365/14 POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e Sygn. akt: KIO 149/12 WYROK z dnia 6 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 988/16 POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2016 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 996/14 WYROK z dnia 2 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 211/15 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Puchalski

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/409/11 WYROK z dnia 14 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Jolanta Markowska Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r.

WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Sygn. akt: KIO 1759/10 WYROK z dnia 30 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1600/11 POSTANOWIENIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1762/09 WYROK z dnia 30 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Andrzej Niwicki Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1044/14 POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 471/08 POSTANOWIENIE z dnia 30 maja 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek Andrzej Niwicki

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2664/12 WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Honorata Łopianowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2004 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Rafał Oksiński

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2004 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-584/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO/UZP 1356/09 WYROK z dnia 4 listopada 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Rakowska Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Protokolant: Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 540/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Piotr Kozłowski Sylwester Kuchnio Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

WYROK. z dnia 12 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 739/13 WYROK z dnia 12 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 listopada 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 listopada 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2398/12 WYROK z dnia 14 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2215/13 WYROK z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2562/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Cwyl Magdalena po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/1422/10 WYROK z dnia 21 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu / rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 57/13 POSTANOWIENIE z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/60/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 24 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 9 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2069/13 WYROK z dnia 9 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 marca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 marca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 139/10 WYROK z dnia 16 marca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek Bujak Małgorzata Stręciwilk Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1092/10 WYROK z dnia 17 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1202/08 WYROK z dnia 14 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek Grzegorz Mazurek Marek Koleśnikow Protokolant: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1945/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt: KIO/UZP 1143/08 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Barbara Bettman Agnieszka Trojanowska Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 112/07 WYROK z dnia 25 stycznia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Emil Kuriata Ewa Marcjoniak Magdalena Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 16 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2082/13 WYROK z dnia 16 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu w na rozprawie w dniu 16 września 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 331/09 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2009 r. Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2009 r. Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Sygn. akt KIO/UZP 1402/09 POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański. Protokolant Tomasz Piotrkowicz

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański. Protokolant Tomasz Piotrkowicz Sygn. akt UZP/ZO/0-2168/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Marek Andrzej Ratyński Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 grudnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 11 grudnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2729/13 WYROK z dnia 11 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Sygn. akt: KIO/UZP 705/08 WYROK z dnia 24 lipca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 czerwca 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 czerwca 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 484/08 WYROK z dnia 3 czerwca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Izabela Kuciak Emil Kuriata Magdalena Sierakowska po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 2463/13 POSTANOWIENIE z dnia 29 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2756/12 WYROK z dnia 2 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 56/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Dagmara Gałczewska - Romek Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący:

Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1273/09 Postanowienie z dnia 21 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 974/14 POSTANOWIENIE z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu w dniu 23 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2747/10 WYROK z dnia 5 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo