IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ POD KĄTEM WYŁONIENIA ENDOGENICZNYCH CECH SPECYFICZNYCH DLA KAŻDEJ Z NICH Zespół pod kierunkiem prof. Stanisława Korenika w składzie: dr Alicja Zakrzewska-Półtorak, dr Dorota Rynio, mgr Kinga Wasilewska Wrocław, lipiec 2010

2 Spis treści Wstęp Metodyka opracowania danych źródłowych oraz procesu diagnozowania Dane źródłowe Diagnozowanie Charakterystyka badanych jednostek samorządu terytorialnego wstępna analiza jakościowa Opis gmin wchodzących w skład ARAW S.A. oraz miasta Wołów Podsumowanie Charakterystyka badanych jednostek samorządu terytorialnego wstępna analiza ilościowa Analiza pogłębiona Specjalizacja w zakresie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorców Wielowymiarowa analiza porównawcza Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Załącznik 1. Sekcje i działy Polskiej Klasyfikacji Działalności S t r o n a

3 Wstęp Projekt Identyfikacja endogenicznych atutów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Aglomeracji Wrocławskiej jest przedsięwzięciem, który może istotnie przyczynić się do wypracowania i przyjęcia kierunków rozwoju w oparciu o zasoby endogeniczne jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. (ARAW). Pierwszym z etapów projektu jest Analiza porównawcza jednostek samorządu terytorialnego Aglomeracji Wrocławskiej pod kątem wyłonienia endogenicznych cech specyficznych dla każdej z nich. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki tego badania. Cele, jakie zakładają autorzy to przede wszystkim: Określenie specjalizacji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem zasobów endogenicznych (w szczególności lokalnej społeczności i lokalnych przedsiębiorców). Wyodrębnienie działów nowoczesnych, istotnych z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności badanych jednostek. Określenie związków pomiędzy różnymi zjawiskami występującymi w każdym z badanych gmin/miast. Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów zastosowane zostaną różnorakie podejścia i metody, pozwalające na weryfikację wyników tak, aby wyprowadzone wnioski cechowały się wysokim poziomem obiektywizmu i przydatności dla określania kierunków i narzędzi rozwoju badanych jednostek samorządu terytorialnego. Podejście prezentowane przez autorów ma na celu wyjście poza schematyczne ramy określające potencjał jednostek terytorialnych, uwzględniając najnowsze nurty w teorii i praktyce rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem procesu metropolizacji przestrzeni. Analizę rozpocznie ogólna jakościowa charakterystyka badanych jednostek samorządu terytorialnego. Zostanie ona przeprowadzona z uwzględnieniem informacji, jakie podają gminy, w szczególności na własnych stronach internetowych. Kolejnym etapem będzie wstępna analiza ilościowa w oparciu o wybrane metody statystyczne. Po weryfikacji uzyskanych na tym etapie wyników, autorzy przeprowadzą analizę pogłębioną. W jej ramach zastosowane zostaną: 3 S t r o n a

4 wielowymiarowa analiza porównawcza przy użyciu miar zagregowanych, metody rangowania i klasyfikacji, a także - odpowiednio zmodyfikowane na potrzeby badania - wskaźniki określające centralność i specjalizację poszczególnych badanych jednostek na tle całej Aglomeracji Wrocławskiej. Wrocław i jego najbliższe otoczenie wykazują szereg atutów, wynikających z ich położenia geograficznego 1 : znajdują się na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych - na obszarze Wrocławia lub w jego pobliżu krzyżują się drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, w tym także paneuropejskim; leżą w bliskości granic z Niemcami i Czechami, w najbliższym sąsiedztwie znajduje się duża liczba szlaków komunikacyjnych łączących je z tymi krajami, co świadczy o stosunkowo wysokiej otwartości obszaru; usytuowane są w strefie krzyżujących się pasm aktywności gospodarczej o największym znaczeniu dla rozwoju i integracji europejskiej; w najbliższym ich otoczeniu nie występuje silny konkurent - duży ośrodek miejski lub aglomeracja ograniczające zasięg ich wpływu; posiadają dogodne, chociaż nie w pełni wykorzystane szlaki wodne. Wrocław jako stolica i centrum rozwoju Dolnego Śląska, ukształtował się samorzutnie przez wieki w wyniku różnorodnych procesów. Należy wymienić wśród nich: cywilizacyjne, społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne. Koncentracja procesów i działalności na terenie obecnego miasta wynikała z szeregu czynników, zarówno naturalnych, takie jak: klimat, ukształtowanie fizjograficzne czy stosunki wodne, jak i pozanaturalnych: rynku zbytu, funkcji ośrodka administracyjnego, naukowego, kulturowego itp. oraz z położenia na przecięciu szlaków komunikacyjnych 2. Wraz ze wzrostem znaczenia miasta, jego oddziaływanie na stosunki społecznoekonomiczne w regionie, a przede wszystkim bezpośrednim otoczeniu (Aglomeracji 1 S. Ciok, E. Jakubowicz, J. Łoboda, Konkurencyjność i przekształcenia strukturalne Aglomeracji Wrocławskiej, [w:] Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, red. T. Markowski, T. Marszał, KPZK PAN, Warszawa 1998, s Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, red. S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s S t r o n a

5 Wrocławskiej), sukcesywnie się powiększało. Z analizy zależności między Wrocławiem a jego otoczeniem można wysnuć następujące wnioski 3 : 1) centrum i najbliższe otoczenie ukształtowały swoje profile społecznogospodarcze, co w ich wzajemnych relacjach wywołuje efekt synergii, 2) centrum zmierza w kierunku profilu usługowo-edukacyjno-produkcyjnego, co szczególnie uwidoczniło się w ostatnich latach, 3) jednostki otaczające centrum zaczynają specjalizować się w usługach i działalności przemysłowej, spełniając wciąż po części funkcje rolnicze, 4) obszary regionu położone w dalszej odległości od Wrocławia nie podlegają znacznemu oddziaływaniu jego wpływu, kształtując własne struktury, często nie powiązane z układem metropolitalnym. Harmonijny dalszy rozwój całego obszaru Aglomeracji Wrocławskiej jest uzależniony od wykorzystania zasobów i atutów o charakterze endogenicznym. Na potrzeby badania sformułowana została definicja zasobów endogenicznych. Pojęcie zasobów endogenicznych jest rozumiane bardzo szeroko. Obejmuje ono nie tylko lokalne zasoby o charakterze materialnym i niematerialnym, ale także te zasoby, które są powszechne (mają wymiar globalny), lecz na danym terenie uległy procesowi endogenizacji. Zjawisko to często określane jest też mianem terytorializacji egzogenicznych czynników gospodarowania i związane jest z koncepcją kreatywności w funkcjonowaniu jednostek przestrzennych. W efekcie zasobem stają się nie tylko elementy materialne i niematerialne oraz mieszkańcy danej jednostki, ale także potencjalne możliwości przyjmowania przez społeczności lokalne określonych postaw w stosunku do zjawisk o szerszym wymiarze, występujących w ich otoczeniu. Natomiast przez atuty endogeniczne autorzy będą rozumieć te zasoby, które są obecnie lub mogą stać się czynnikiem zwiększania konkurencyjności oraz przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego w średnim lub długim okresie. W opracowaniu wykorzystano wiedzę i wyniki badań, które są prowadzone od lat przez zespół pracowników naukowych pod kierunkiem prof. dra hab. S. Korenika w odniesieniu do poszczególnych gmin województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Wrocławskiej. Badania te są uszczegółowiane, aktualizowane i pogłębiane tak, aby móc obserwować i oceniać rozwój poszczególnych jednostek oraz formułować prognozy, co do rekomendowanych kierunków i form ich rozwoju. 3 Tamże, s S t r o n a

6 1. Metodyka opracowania danych źródłowych oraz procesu diagnozowania 1.1 Dane źródłowe Badaniem objęto gminy Aglomeracji Wrocławskiej, akcjonariuszy ARAW (bez Miasta Wrocławia) tj.: 1. Gminę Bierutów, 2. Gminę Brzeg Dolny, 3. Gminę Czernica, 4. Gminę Domaniów, 5. Gminę Długołęka, 6. Gminę Jelcz-Laskowice, 7. Gminę Kąty Wrocławskie, 8. Gminę Kobierzyce, 9. Gminę Kostomłoty, 10. Gminę Krośnice, 11. Gminę Miękinia, 12. Gminę Oborniki Śląskie, 13. Miasto Oleśnica, 14. Gminę Oława, 15. Gminę Siechnice, 16. Gminę Strzelin, 17. Gminę Środa Śląska, 18. Miasto Świdnica, 19. Gminę Trzebnica, 20. Gminę Udanin, 21. Gminę Wisznia Mała, 22. Gminę Żmigród, 23. Gminę Żórawina oraz 24. Miasto Wołów, które będzie członkiem ARAW. Do przygotowania opracowania wykorzystano w szczególności dane Urzędu 6 S t r o n a

7 Statystycznego we Wrocławiu, zarówno ogólnie dostępne, jak i zakupione na potrzeby badania. Ponadto korzystano z oficjalnych stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego, których wykaz znajduje się w bibliografii. Gromadzono również dane z innych oficjalnych baz, dotyczące np. noclegów, połączeń komunikacyjnych czy organizowanych imprez. W zakresie danych dotyczących liczby zarejestrowanych w analizowanych jednostkach samorządu terytorialnego działalności gospodarczych, w grupach według firm zatrudniających: 0-9 pracowników, pracowników oraz 50 i więcej pracowników, wykorzystano podział na działy gospodarki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD). Z badania wyłączono podmioty gospodarcze, które zawiesiły działalność lub zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości. Dane obejmują również rolników indywidualnych. Działy te (od 01 do 99) zaprezentowano w załączniku 1. Zgodnie z metodyką stosowaną przez GUS, zostały one pogrupowane w ramach sekcji (od A do U) 4 : Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (Działy 01-03) Sekcja B. Górnictwo i wydobywanie (Działy 05-09) Sekcja C. Przetwórstwo przemysłowe (Działy 10-33) Sekcja D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (Dział 35) Sekcja E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (Działy 36-39) Sekcja F. Budownictwo (Działy 41-43) Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (Działy 45-47) Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa (Działy 49-53) Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (Działy 55-56) Sekcja J. Informacja i komunikacja (Działy 58-63) Sekcja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (Działy 64-66) Sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68) Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Działy 69-75) Sekcja N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (Działy 77-82) 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. nr 251, poz S t r o n a

8 Sekcja O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (Dział 84) Sekcja P. Edukacja (Dział 85) Sekcja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Działy 86-88) Sekcja R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Działy 90-93) Sekcja S. Pozostała działalność usługowa (Działy 94-96) Sekcja T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (Działy 97-98) Sekcja U. Organizacje i zespoły eksterytorialne (Dział 99) Szczególną uwagę zwrócono na działy uznane przez autorów jako nowoczesne w badanych jednostkach samorządu terytorialnego, istotne z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności gospodarek lokalnych w ujęciu międzynarodowym i światowym. Na potrzeby opracowania wprowadzono dla nich nazwę działy zaawansowane technologicznie i kreatywne, wyodrębniono je w ramach sekcji: C, F, J, K, L, M oraz R. Są to: Sekcja C: Dział 21. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Dział 26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Dział 27. Produkcja urządzeń elektrycznych Dział 28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Dział 29. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Dział 30. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Dział 33. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Sekcja F: Dział 43. Roboty budowlane specjalistyczne Sekcja J: Dział 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych Dział 60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych Dział 61. Telekomunikacja Dział 62. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 8 S t r o n a

9 Dział 63. Działalność usługowa w zakresie informacji Sekcja K: Dział 64. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dział 65. Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego Dział 66. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sekcja L: Dział 68. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Sekcja M: Dział 69. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe Dział 70. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem Dział 71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne Dział 72. Badania naukowe i prace rozwojowe Dział 73. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Dział 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja R: Dział 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Należy podkreślić, iż do przeprowadzenia badania wybrano cechy, które 5 : 1) są mierzalne; 2) pozwolą na właściwą pod względem merytorycznym ocenę stanu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego; 3) są dostępne, wiarygodne i porównywalne. Ponadto charakteryzuje je 6 : 1) istotność dla analizowanych zjawisk, 2) są jednoznacznie i precyzyjnie zdefiniowane, 3) wyczerpują zakres zjawiska, 4) wzajemne relacje między nimi są logiczne. Podczas gromadzenia, przetwarzania i agregowania danych wykorzystano, zmodyfikowaną 5 Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006, s S t r o n a

10 na potrzeby opracowania, metodykę stosowaną w statystyce publicznej krajowej. Wykorzystywano najnowsze dostępne dla wszystkich badanych jednostek samorządu terytorialnego dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Były to dane z lat , w kilku wypadkach były to dane z 2007 roku dotyczy to danych gromadzonych co dwa lata. 1.2 Diagnozowanie W badaniu wykorzystano zarówno zmienne o charakterze ilościowym jak i jakościowym; wymaga tego złożoność przedmiotu badania oraz przyjęte cele badawcze. Ponadto dla osiągnięcia celów i odpowiedzi na pytania badawcze stosowano różnorakie podejścia i metody, pozwalające na weryfikację wyników tak, aby wyprowadzone wnioski cechowały się wysokim poziomem obiektywizmu i przydatności dla określania kierunków i narzędzi rozwoju badanych jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu wykorzystano kombinację kilku metod. Dotyczy ona zarówno stosowania różnych metod na poszczególnych etapach badania, jak i uśredniania wyników otrzymanych różnymi metodami badawczymi. Badanie, obok analiz z wykorzystaniem metody opisowej i prostych metod statystycznych, obejmuje analizy pogłębione. Miały one na celu przede wszystkim dostarczenie informacji na temat specjalizacji jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizację w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON, zlokalizowane na ich terenie badano przy użyciu dwóch miar: zmodyfikowanego wskaźnika specjalizacji Florence a, zmodyfikowanego wskaźnika centralności miasta W. Christallera. Szczególną uwagę poświęcono mikroprzedsiębiorcom (tj. podmiotom zatrudniającym od 0 do 9 osób); uznając, iż to one w dużym stopniu decydują o potencjale endogenicznym jednostki terytorialnej. Jednocześnie relatywnie rzadko są one przedmiotem badań i analiz, np. nie są uwzględniane w wielu opracowaniach przygotowywanych przez urzędy statystyczne w Polsce. Z kolei następny etap badania, wielowymiarowa analiza porównawcza, pozwoliła na określenie pozycji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czterech - niezwykle 10 S t r o n a

11 istotnych dla przebiegu rozwoju endogenicznego kategorii oraz zależności występujących pomiędzy tymi kategoriami. Te kategorie to: kondycja społeczno-ekonomiczna, aktywność lokalna, czynniki twarde rozwoju lokalnego (rozumiane jako elementy określające stabilność rozwoju), czynniki miękkie rozwoju lokalnego (rozumiane jako określające jakość życia). Przeprowadzone analizy i porównania dały solidne podstawy dla określenia endogenicznych cech specyficznych dla badanych jednostek samorządu terytorialnego. Warto podkreślić, iż zastosowane podejście znajduje w pełni uzasadnienie w najnowszych koncepcjach rozwoju przestrzennego 7, w których podkreśla się, że procesy zachodzące w skali globalnej w dużej mierze predysponują te jednostki samorządu terytorialnego, które bazują na endogenicznych zasobach o charakterze jakościowym 8. 7 Zob. np. Florida R., Cities and Creative Class. Routledge, London, New York 2005, Florida R., The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York 2002, M. Castells, The Information Age. Economy, Society and Culture The Rise of Network Society, T. 2, Blackwell Publishers, Oxford Por. Kreatywne miasto kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice S t r o n a

12 2. Charakterystyka badanych jednostek samorządu terytorialnego wstępna analiza jakościowa Współcześnie w przestrzeni aglomeracji światowych zachodzą głębokie zmiany, które prowadzą do nowego podziału wewnętrznego układu funkcjonalnego obszarów aglomeracji. Cechą charakterystyczną tych zmian jest wyraźnie kreujący się podział funkcji pomiędzy miastem centralnym a obszarem peryferyjnym aglomeracji. Miasto centralne aglomeracji pełni funkcje wyższego rzędu i specjalistyczne, a pozostała część obszaru aglomeracji przejmuje na siebie funkcje rolniczo-zaopatrzeniowo-obsługowe. W obszarze aglomeracji dochodzi do realizacji, tzw. efektu wypychania, który polega na przesunięciu części funkcji ze strefy centralnej do obszarów peryferyjnych, chodzi tu m.in. o funkcje mieszkalne, produkcję, energetykę, oczyszczalnie ścieków, częściowo służbę zdrowia i oświatę. Podobny model przekształceń społeczno-gospodarczo-przestrzennych odbywa się również na terytorium Aglomeracji Wrocławskiej. Główne kierunki przemian w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej skoncentrowały się na spadku ału pracujących w działalności produkcyjnej w przestrzeni miasta centralnego, jednocześnie następuje wzrost udziału pracujących w handlu i usługach. Gminy z otoczenia miasta Wrocław notują wzrost udziału pracujących w działalności produkcyjnej, utrzymuje się tu również wysoki udział zatrudnionych w handlu i usługach. W gminach oddalonych od centrum często tworzone są centra mikroregionalne, które ukierunkowują swój rozwój społeczno-gospodarczy zgodnie z własną wizją długookresowego, zrównoważonego wzrostu, w ich obszarze i pobliskim terytorium powielony zostaje układ centralny. Przedstawiony układ relacji centrum - otaczające jednostki przestrzenne ugruntowują już nowe profile społeczno-gospodarcze, odległe peryferie znajdują się jeszcze przed tym procesem, dopiero próbując odnaleźć własną ścieżkę rozwoju bądź wykorzystując znany już model, komponują środki do jego realizacji. Powiązania między centrum a obszarami je otaczającymi ukształtowały efekt synergii. W relacjach pomiędzy centrum a otaczającymi go terenami i obszarem peryferyjnym powinna zostać zachowana relacja spójności rozwoju społeczno-gospodarczego. W wielu przypadkach w odniesieniu do Aglomeracji Wrocławskiej tak się jednak nie dzieje, jednostki przestrzenne - szczególnie położone na peryferiach układu - nadal podlegają procesowi konkurencji w stosunku do centrum. Z drugiej strony Wrocław coraz częściej zauważa potrzebę partnerskiej współpracy z pozostałymi terenami 12 S t r o n a

13 Aglomeracji. Współpraca ta powinna być obustronna, a zyski z niej płynące mają zadowalać obydwie strony. Taka forma relacji prowadzi do określenia trwałego nowego układu funkcji pełnionych przez jednostki terytorialne. Tym samym jednostki te zdobywają nieprzypadkową specjalizację i programują swój rozwój w sposób zgodny z historycznymi przesłankami, własną strategią i wypracowanym wspólnie z pozostałymi partnerami kierunkiem oraz w oparciu o własne endogeniczne zasoby. Pomimo, że miasto centralne - Wrocław traci możliwość realizacji części funkcji na rzecz pozostałych obszarów Aglomeracji, to nie oznacza osłabionego rozwoju tego ośrodka osadniczego, ale świadczy o postępującym procesie podziału funkcji i specjalizacji. Ponadto docelowo miasto ma pełnić funkcję spoiwa aglomeracji i pośrednika w utrzymaniu poprawnych relacji w obszarze aglomeracji. Opisane zmiany, które zachodzą w przestrzeni Aglomeracji Wrocławskiej służą w konsekwencji tworzeniu określonej struktury przestrzennej wykazującej charakter społeczno-ekonomiczny. Zalążki opisanych relacji zaczęto już wdrażać, choć jeszcze nie jest to etap wspólnego, jednolitego postępowania w całym obszarze aglomeracji (przeważa indywidualizm podejścia). Na potrzeby Aglomeracji Wrocławskiej przeprowadzono badanie opisowe gmin wchodzących w jej skład. Badanie wstępne przedstawia strukturę i układ funkcjonalny ukształtowany w trakcie dotychczasowych przemian. Opis podmiotów zrealizowano w pryzmacie sformułowanego przez nie same obrazu, wynikającego z informacji zawartych w publikacjach i ich stronach internetowych. Stworzony przez gminy wizerunek jest istotnym elementem wstępnym wiedzy o endogenicznych uwarunkowaniach ich rozwoju społecznoekonomicznego Opis gmin wchodzących w skład ARAW S.A. oraz miasta Wołów WROCŁAW Wrocław jest historyczną stolicą Śląska, stolicą województwa dolnośląskiego, a także miastem na prawach powiatu oraz siedzibą władz wrocławskiego powiatu ziemskiego grupującego 9 okolicznych gmin. Morfologicznie miasto położone jest na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Zasilają ją w granicach miasta Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa. Miasto liczy ponad mieszkańców i 13 S t r o n a

14 zajmuje czwarte miejsce pod względem liczby ludności w kraju. Z kolei pod względem powierzchni zajmuje piąte miejsce, obejmując obszar 293 km 29. Wrocław to miejsce, w którym przez wieki krzyżowały się wpływy różnych narodów i kultur. Współcześnie znane jest jako Miasto Spotkań (Wroclaw - the meeting place) i pod tym hasłem jest szeroko promowane nie tylko w kraju, ale i za granicą. Władze miejskie uczyniły wiele w ciągu ostatnich kilkunastu lat, aby uczynić z niego ośrodek metropolitalny. Jest on obecnie jednym z liderów w przyciąganiu zagranicznych inwestycji. Wrocław jest również członkiem szeregu organizacji międzynarodowych oraz nawiązał współpracę partnerską z kilkoma miastami Europy i obu Ameryk. Miastami partnerskimi są: Wiesbaden i Drezno w Niemczech, Lwów na Ukrainie, Kowno na Litwie, Grodno na Białorusi, Hradec Kralove w Czechach, Breda w Holandii, Departament La Vienne we Francji, Ramat Gan w Izraelu, Charlotte w Stanach Zjednoczonych oraz Guadalajara w Meksyku. W dniu 28 lipca 2005 roku władze Wrocławia zawiesiły umowę partnerską z Grodnem na Białorusi 10. Obecnie dokonuje się nieustannie przemiana Wrocławia. Dotyczy to zarówno architektury miejskiej, która podlega rewitalizacji, jak i gruntownie modernizowany jest systemu komunikacji. Proces ten jest skomplikowany i długotrwały, co jest między innymi konsekwencją zaniedbań w sferze infrastruktury oraz wieloletniego traktowania zasobów technicznych i materiałowych Wrocławia jako rezerwuaru dla ziem centralnej Polski. Pomimo ograniczenia tych działań pod koniec lat 50-tych XX wieku, w następnych dziesięcioleciach Wrocław rzadko znajdował się na liście priorytetów inwestycyjnych państwa. Jednakże ostatecznie ograniczenia i zniekształcenia polityki społecznoekonomicznej czasów PRL zostały pokonane. Wrocław odnalazł swoje miejsce jako jeden z najważniejszych ośrodków miejskich, gospodarczych, kulturowych i naukowych kraju. Dokonała się także metamorfoza sfery mentalnej. W świadomości mieszkańców rozwinęło się poczucie tożsamości z miastem. Od połowy lat 90. XX wieku nastąpił rozwój szkolnictwa wyższego, zapewniającego wykwalifikowane kadry. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku Wrocław stał się jednym z najważniejszych centrów kulturalnych kraju, znanym m.in. z Festiwalu Muzyki Oratoryjno Kantatowej Wratislavia Cantans, z dokonań Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego oraz Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, a także środowiska plastyków wrocławskich. Także współcześnie jest punktem spotkań przybyszów z całego świata, a także miejscem organizacji wielkich międzynarodowych 9 Na podstawie danych GUS S t r o n a

15 imprez. Występuje również współcześnie duży odsetek młodzieży szkolnej i studentów, dzięki czemu kwitnie bujna kultura studencka. Wrocław przechodził właściwie wszystkie płaszczyzny transformacji. W życiu gospodarczym podmioty prywatne, zastąpiły w szybkim tempie dawne wielkie zakłady państwowe, z których większa część uległa prywatyzacji, bądź likwidacji. Zmieniła się struktura wrocławskiego przemysłu. Obecnie jest on nastawiony głównie na motoryzację, farmaceutykę czy nowe technologie. Rozbudowie uległ tutejszy przemysł ciężki - metalowy, maszynowy i środków transportu. Dzięki bogatemu dziedzictwu historycznemu Wrocław może się poszczycić znamienitymi zabytkami, które stanowią atrakcję turystyczną przyciągającą ludzi z całego świata jest to między innymi, serce Wrocławia - Rynek, należący do największych założeń urbanistycznych tego typu w Europie, tętniący życiem o każdej porze dnia i nocy. Za jedno z najważniejszych dzieł w architekturze światowej XX wieku powszechnie uznawana jest Hala Stulecia. Barokową Perłą miasta jest Uniwersytet Wrocławski. W Bibliotece Ossolineum znajduje się jeden z największych zbiorów starodruków w Polsce. Sakralnym obiektem, który stanowi dumę wrocławian i którego hełmy są widoczne praktycznie z każdego miejsca Wrocławia jest Katedra św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych miasta jest ponadto arcydzieło, największe w Polsce malowidło - Panorama Racławicka. Została ona po raz pierwszy po wojnie odrestaurowana i w 1985 roku umieszczona w specjalnym pawilonie. W Muzeum Historycznym w Pałacu Królewskim znajduje się Wystawa stała "1000 lat Wrocławia", która jest kolekcją dzieł sztuki wrocławskich artystów z ostatnich dwóch stuleci 11. BIERUTÓW Miasto Bierutów rozwinęło się prawdopodobnie z osady leżącej na ważnej trasie handlowej Wrocław - Kraków, istniejącej od około pierwszej połowy XIII wieku. Z 1214 roku pochodzi najstarsza wzmianka źródłowa dotycząca Bierutowa i wymienia ona osadę targową z kościołem. W 1266 roku dokonana została lokacja na prawie frankońskim przez księcia Henryka III Wrocławskiego i stanowiła zapewne uprawomocnienie już istniejącego założenia urbanistycznego. W 1320 roku Bierutów stanowił dość regularny prostokąt z S t r o n a

16 drewniano-ziemnymi umocnieniami i dysponował ok. 12 ha ziemi. Dalsza rozbudowa centrum handlowego miasta forum była podyktowana położeniem przy szlaku komunikacyjnym. Najprawdopodobniej za panowania Konrada I, około 1323 roku, powstał także zamek bierutowski. Podstawowym zajęciem mieszkańców w XIV i XV wieku było rolnictwo i rybołówstwo. Roślinami uprawianymi w okolicy miasta były głównie: chmiel, pszenica, jęczmień, żyto, owies, len oraz groch, bób i soczewica. Istniały także sady owocowe oraz co najmniej trzy młyny. W XVI wieku miasto stało się lokalnym ośrodkiem rzemieślniczym zwłaszcza włókienniczym, ale też w tym okresie Bierutów był zaniedbywany przez książąt oleśnickich, często sprzedawany lub oddawany w zastaw. W wieku XVII Bierutów pełnił nieprzerwanie funkcję książęcego miasta rezydencjonalnego, któremu zwłaszcza inicjatywa książąt Henryka Wacława Podiebrada i Kristiana Ulryka Wirtemberskiego przyniosła znaczne efekty budowlane i artystyczne. Wiek XVII przyniósł także rozbudowę m.in. zamku książęcego i budowę kościoła cmentarnego św. Trójcy ( ). W wyniku ożywienia gospodarczego, powstania przemysłu rolno-spożywczego w drugiej połowie XIX wieku, znaczna część zabudowy została przekształcona. Do jego dalszego rozwoju przyczyniło się uzyskane połączenie kolejowe z Wrocławiem w 1868 roku i z Namysłowem. W 1883 roku powstała duża cukrownia, a pod koniec wieku dwa tartaki młyny i rzeźnia. W ciągu XIX wieku zwiększono obszar zabudowy miejskiej przez zburzenie bramy i części murów miejskich. Wzniesiono też dwa neogotyckie kościoły w roku 1884 ewangelicko-luterański i w latach parafialny katolicki św. Józefa. Pierwsza połowa XX wieku to okres licznych inwestycji infrastrukturalnych. Zbudowano wtedy wieżę ciśnień w 1928 roku, stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków. Obiekty te, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków, funkcjonują po dziś dzień. Większość ulic miasta została pokryta w 1935 roku charakterystyczną kostką brukową, która nie występuje nigdzie poza Bierutowem. Bierutów został opanowany 22 stycznia 1945 roku przez oddziały 3. Armii Pancernej Gwardii i 52 Armii Polowej. Miasto zostało niemal całkowicie zniszczone przez sowieckie oddziały opuszczające miasto już po zakończeniu działań wojennych. Obecnie Bierutów jest gminą miejsko-wiejską, w której na każdym kroku widzimy ślady bogatej historii. Pomimo licznych pożarów, grabieży i zniszczeń w wyniku działań wojennych, miasto wciąż rozwija się i zachęca turystów do odwiedzania. Dość ciekawym zabytkiem jest tu zamek, który - dawniej będący siedzibą zarządców, rezydencją książęcą - 16 S t r o n a

17 dostosowywał się do trudów historii, zmieniając swoje funkcje. Po likwidacji nadleśnictwa w początkach lat 80. XX wieku był administrowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a po 1992 roku przez Rejon Budynków Komunalnych. Obecnie na terenie zamku znajdują się mieszkania komunalne. Władze miasta we współpracy ze stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa - Przyszłość mają jednak w planach utworzenie tam Muzeum Regionalnego Ziemi Bierutowskiej. Na południe od zachowanego skrzydła rozciąga się park założony w XIX wieku na miejscu dawnych ogrodów, o powierzchni około 1,2 ha. Z dziedzińca zamkowego do miasta prowadzi barokowa, murowana, trójprzelotowa brama, zbudowana około 1680 roku. Od wschodu mur zamkowy łączy się z murem miejskim przy Bramie Namysłowskiej. Kolejnym zabytkiem jest pochodzący z pierwszej połowy XIII wieku, lub wcześniejszy, kościół zamkowy p.w. św. Katarzyny, w stylu gotyckim. Aktualnie nadal trwają w nim prace remontowe i odtwarzanie wyposażenia, po splądrowaniach i zniszczeniach II wojny światowej. Zabytkowy jest dawny ewangelicki kościół cmentarny p.w. św. Trójcy, położony przed dawną Bramą Wrocławską, w parku miejskim powstałym po 1945 roku na miejscu cmentarza. W dalszej kolejności wzniesiony w latach , w stylu neogotyckim kościół parafialny p.w. św. Józefa. Teren kościelny od zachodu i południa przylega do obronnych murów miejskich, prawdopodobnie z pierwszej połowy XIV wieku. W ciągu XIX wieku została wyburzona część murów, głównie w węzłowych punktach komunikacyjnych jednakże obecnie zachowane są one na większej części pierwotnego obwodu. Kolejną atrakcją turystyczną jest murowany budynek ratusza z wieżą od wschodu, ulokowany na środku rynku pochodzący prawdopodobnie z pierwszej połowy XV wieku. W wieży znajdują się dwie okrągłe tarcze zegarowe. Począwszy od dnia wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, codziennie o godz odgrywany jest tam hejnał miasta. Hejnał jest nowym dziełem, które zostało skomponowane przez bierutowskiego muzyka amatora pana Jana Juncewicza. Świadczy to otwartości mieszkańców i chęci budowania więzi z innymi narodami europejskimi. W dążeniu do tego ma służyć także między innymi współpraca gminy z miastem partnerskim Bernstadt auf dem Eigen. Znakomitym sposobem na zwiedzanie gminy jest wędrówka rowerowa tzw. Trasą Folwarków. Do wyboru są tu dwa szlaki, jeden czerwony, dłuższy i trudniejszy oraz nieco krótszy - pomarańczowy. Obydwa zaczynają się w mieście Bierutów, potem prowadzą po okolicznych większych wsiach, a także małych przysiółkach, wśród zadbanych zagród, gdzie 17 S t r o n a

18 nie brak zabytkowych obiektów takich jak Krzyż Pokutny i miłego krajobrazu malowniczych pól i łąk. W gminie działają liczne organizacje pozarządowe takie jak Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego 12, Fundacja Dolina Dobrej Widawy Lokalna Grupa Działania 13, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa- Przyszłość 14. Działają na terenie gminy także kluby sportowe i inne formy działalności rekreacyjnej lub wypoczynkowej takie jak: Ludowy Zespół Sportowy,,Widawa Bierutów, Ludowy Zespół Sportowy Solniki Małe czy Ludowy Zespół Sportowy Zbytowa. Nie brakuje też ośrodków kultury, klubów wiejskich i zespołów artystycznych. Są tu: Uniwersytet III Wieku w Bierutowie, Zespół Pieśni i Tańca,,Bierutowianie 15. BRZEG DOLNY Gmina Brzeg Dolny w powiecie wołowskim, obejmuje obszar 94,4 km 2 leżący w odległości 31 km na północny zachód od Wrocławia, na prawym brzegu rzeki Odry. Graniczy od północy z gminą Wołów, od wschodu z gminą Oborniki Śląskie, należącą do powiatu trzebnickiego, a od południa biegnie naturalna granic wzdłuż Odry z gminami Miękinia i Środa Śląska w powiecie średzkim. Istnienie rozbudowanej sieci komunikacyjnej wzbogaca, przebiegająca przez miasto kolejowa zelektryfikowana magistrala na trasie Szczecin Kraków, a także droga wodna łącząca ze Szczecinem i Kędzierzynem-Koźle. Samorząd lokalny i mieszkańcy prowadzą aktywną współpracę zagraniczną zarówno w Europie Wschodniej jak i Zachodniej. Od 2001 roku gmina jest związana umową partnerską z niemieckim miastem Barsinghausen leżącym koło Hanoweru, od 2003 roku z francuskim miastem Mont Saint Aignan, a od 2005 roku - z ukraińskim miastem Kovel oraz z rosyjskim Czerniachowskiem. Cennym efektem tej współpracy jest jej rozszerzenie na różne aspekty życia i różne sfery zawodowe, artystyczne i kulturowe. Stanowi ona wyzwanie w pokonywaniu wszelkich barier, uczy tolerancji dla innych tradycji kultury oraz języka. Jest źródłem inspiracji, nowych pomysłów. Czerpiąc z doświadczeń partnerów zostało między innymi utworzone w Brzegu Dolnym Stowarzyszenie Miast Partnerskich i Europejskich S t r o n a

19 Kontaktów Brzegu Dolnego. Zadaniem tego stowarzyszenia jest rozwijanie i koordynacja kontaktów oraz współpracy na poziomie miast. Imponująco wygląda współpraca zagraniczna pomiędzy szkołami. Zgodnie z rankingiem dolnośląskiego kuratorium oświaty, dolnobrzeskie szkoły mają najwięcej nawiązanych kontaktów w zakresie wymiany młodzieżowej zarówno w Europie Wschodniej, ze szkołami w Rosji, Estonii, Ukrainie, na Litwie jak i w Europie Zachodniej. Gmina ma charakter głównie przemysłowy. Liczni inwestorzy zagraniczni uznali Brzeg Dolny za atrakcyjne miejsce lokalizacji swojego przedsiębiorstwa. Oprócz Zakładów Chemicznych PCC Rokita SA, które z dniem 4 listopada 2005 roku formalnie rozpoczęły działalność gospodarczą w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - w Podstrefie Brzeg Dolny "INVEST-PARK", swoją siedzibę mają także firmy między innymi z udziałem kapitału niemieckiego i brytyjskiego. Swoją siedzibę ma między innymi wytwórnia gazów technicznych BOC-GAZY, producenci pianki poliuretanowej - Vita Polymers Poland oraz Organika" Malbork, producent opakowań produktów spożywczych Linpac Plastics LTD. Działają także małe i średnie firmy prywatne w liczbie około 890, które nastawione są na obsługę ludności. Rozwój Brzegu Dolnego zwłaszcza w latach XX wieku był stymulowany w znacznej mierze przez Zakłady Chemiczne Rokita. Przejmowały one cześć funkcji administracji lokalnej poprzez podejmowanie i finansowanie licznych inwestycji miejskiej infrastruktury. Przedsiębiorstwo w latach wybudowało od podstaw osiedle fabryczne Warzyń na około 1500 mieszkańców i rozbudowało na jego potrzeby wiejską szkołę podstawową. W tych latach osiedla zostały wyposażone w stacje wstępnego oczyszczania ścieków i podłączone do nowo wybudowanej sieci wody pitnej, wybudowało też Technikum Chemiczne, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Wzniesiono nowy pałac z przeznaczeniem na dom kultury, w którym znalazły siedzibę kino, koła fotografików, filatelistów, miłośników muzyki, teatru i innych dziedzin. Wcześniejsze zajęcie pod zabudowę przemysłową boiska zakład wynagrodził oddając w 1964 roku stadion sportowy, zlokalizowany koło parku, a w rok później otwierając w sąsiedztwie basen kąpielowy. Inne inwestycje "Rokity" na rzecz mieszkańców to: rozbudowa Osiedla Warzyń II, oddanie do użytku w 1983 roku dużej automatycznej centrali telefonicznej i w 1993 roku nowoczesnego Kompleksu Hotelowo-Sportowego J. Szumilas, Zarys dziejów Brzegu Dolnego; E. Kaszuba, L. Ziątkowski, Historia Brzegu Dolnego, Brzeg Dolny - Wrocław 1998; M. Chmielewska, R. Żerelik, Brzeg Dolny, Wrocław 1989; R. Majcher, Brzeg Dolny. Kronika , Wrocław 1976 (maszynopis), J. Rogala, Historia miasta Brzegu Dolnego (maszynopis), I. Kozioł, J. Załęski, Miasto i gmina Brzeg Dolny. Monografia krajoznawcza, Zeszyt 14, Wrocław 1992 roku 19 S t r o n a

20 Gmina i mieszkańcy wiele zawdzięczają zakładom chemicznym. Jednakże odkąd powstał samorząd terytorialny (w ciągu 10 lat wybudowano nową przychodnię zdrowia wraz ze stacją dializ, nowy budynek liceum ogólnokształcącego oraz krytą pływalnię, oddaną do użytku w lutym 1999 roku), władze wciąż podejmują aktywną działalność na rzecz swoich mieszkańców. Brzeg Dolny aktywnie działa w stowarzyszeniu "Doliny Środkowej Odry" skupiającym gminy leżące wzdłuż jej biegu. Dzięki pieniądzom zewnętrznym i aktywności mieszkańców tych gmin, możliwe jest powstawanie gospodarstw agroturystycznych, szlaków rowerowych i pieszych czy odrestaurowanie zabytków leżących wzdłuż rzeki. Dla turystów nie brakuje urokliwych miejsc wartych zobaczenia takich jak rynek czy zespół pałacowo-parkowy pochodzący z XVIII wieku. Niewątpliwie dużą atrakcją jest przeprawa promowa łącząca Brzeg Dolny z gminą Miękinia. Zielonymi punktami wędrówek pieszych i rowerowych 17 może być rezerwat Jodłowice znajdujący się na północny-wschód od wsi, od której przyjął nazwę. Zajmuje on powierzchnię 1,9 ha i chroni jodłowy bór mieszany o charakterze puszczańskim. Przy wschodniej granicy rezerwatu leży głaz narzutowy tzw. Głaz Romera, będący nieożywionym pomnikiem przyrody. Na terenie gminy znajduje się ponadto 5 parków - 4 wiejskie oraz Park Miejski w Brzegu Dolnym. Parki w Godzięcinie, Pogalewie Małym oraz Żerkowie zostały wpisane do rejestru zabytków, na ich terenie znajdują się stanowiska archeologiczne. Natomiast położony w samym centrum miasta, zajmujący powierzchnię 67 ha Park Miejski datowany na drugą połowę XVIII wieku, to "zielone płuca" Brzegu Dolnego. W planach jest utworzenie rezerwatu przyrody "Pogalewskie źródliska" w celu ochrony lasu nadodrzańskiego z bogatym runem kokoryczowym oraz źródlisk położonych na malowniczej skarpie. Jakkolwiek samo miasto Brzeg Dolny ma charakter przemysłowy, to całokształt krajobrazu gminy można scharakteryzować jako rolniczo-leśny, gdzie lasy stanowią około 30% powierzchni. Na terenie miasta działają placówki kulturalne, które odgrywają ważną rolę w życiu mieszkańców i rozwoju młodzieży. Przede wszystkim Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, z siedzibą w zabytkowym pałacu, prowadzący wielokierunkową działalność kulturalną (imprezy kulturalne, spektakle teatralne, wystawy, koncerty, festyny, spotkania z ciekawymi ludźmi). Pozostałe placówki kulturalne na terenie gminy Brzeg Dolny to Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, kluby wiejskie: w Jodłowicach, Pogalewie Wielkim, Grodzanowie i Radeczu. Do stałych imprez należy tradycyjny styczniowy "Koncert Noworoczny" oraz S t r o n a

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów.

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Powiat Świdnicki Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Na terenie 743 km 2 mieszka prawie 160 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci

Działamy niezawodnie. Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci Działamy niezawodnie Badanie przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa w sieci O badaniu Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl w lutym 2016 r. Wzięło w nim udział 200

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878. Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 878 Obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów.

Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych projektów. Załącznik nr XIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w 2014 r. 2014 Analiza wdrażania działań powierzonych dla MŚP w ujęciu dominującej działalności gospodarczej (PKD) realizowanych. Analiza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki.

Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. Przedsiębiorcy nie obawiają się zmian władzy, szturmują KRS aby zakładać spółki. W tym roku padnie kolejny rekord rejestracji spółek w KRS. Od stycznia do końca września 2015 r. zarejestrowano ich 32871

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu cławskie Forum Gospodarki: Na czym ma zarabiać Wrocław? cław, 7 listopada 2015 Z CZEGO ŻYJE WROCŁAW? STRUKTURA GOSPODARKI Dr hab. Dorota Rynio dr Małgorzata Rogowska dr Piotr Hajduga Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2014 godz. 10:53:30 Numer KRS: 0000521257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA CECH I ZIDENTYFIKOWANIE ATUTÓW KAŻDEJ Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ATUTÓW WSPÓLNYCH DLA AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WERYFIKACJA CECH I ZIDENTYFIKOWANIE ATUTÓW KAŻDEJ Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ATUTÓW WSPÓLNYCH DLA AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WERYFIKACJA CECH I ZIDENTYFIKOWANIE ATUTÓW KAŻDEJ Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ATUTÓW WSPÓLNYCH DLA RAPORT KOŃCOWY Zespół pod kierunkiem prof. Stanisława Korenika w składzie: dr Alicja Zakrzewska-Półtorak,

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:52:40 Numer KRS: 0000441833

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:52:40 Numer KRS: 0000441833 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 13:52:40 Numer KRS: 0000441833 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD

Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Załącznik nr X do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2011 Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki projektów,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo