PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA

2 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA I OKOLIC II.I położenie II.II historia II.III. demografia i bezrobocie II.IV. pomoc medyczna i społeczna.. 19 II.V. kultura, oświata i sport. 19 II.VI. środowisko, klimat i formy ochrony przyrody II.VII rolnictwo i leśnictwo II.VIII. Gospodarka II.IX. turystyka, kultura III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO III.I drogi 43 III.II wodociągi...44 III.III kanalizacja 44 III.IV gospodarka odpadami...45 III.V telekomunikacja III.VI. analiza zasobów wsi Marcinkowo IV.ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO IV.I analiza SWOT,szanse i zagrożenia V.OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W PERSPEKTYWIE 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA PLANU ODNOWY MARCINKOWA.. 52 V.I. wizja rozwoju Marcinkowa V.II misja rozwoju Marcinkowa VI.OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 53 VI.I opis zadań do realizacji VI.II. uzasadnienie realizacji zadań VI.III odbiorcy projektu VI.IV. oczekiwane rezultaty VII. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 59 VIII. HARMONOGRAM PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ IX.SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

3 I.WSTĘP Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych dokumentów wsi, zapewnia jej rozwój poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach między innymi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i rozwój wsi. Jednocześnie stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Purda. Celem działania Odnowa i rozwój wsi jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: a) pełniących funkcje publiczne, edukacyjne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, turystyczne. b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury komunikacji publicznej, 4. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 5. kultywowania tradycji społeczności lokalnej. Obszarem realizacji jest Sołectwo Marcinkowo, Planu Odnowy Miejscowości dotyczy tylko obszaru miejscowości Marcinkowo. 3

4 Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań. to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE. WPROWADZENIE Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości Marcinkowo, polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych. Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, 4

5 co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta. Idea odnowy Marcinkowa wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako mini-miasto, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako nowa wieś, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Plan Odnowy ma więc charakter planu małych kroków, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy: 1. Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe. 2. zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej. 3. dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna. 4. tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności. 5

6 Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków. Projekty wprowadzone do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych. II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI I JEJ OKOLIC II.I. Położenie Marcinkowo wchodzi w skład Gminy Purda, która jest jedną z najpiękniejszych krajobrazowo gmin Warmii. Teren gminy jest lekko pofałdowany, z licznymi jeziorami, w 53% pokryty lasami iglastymi i mieszanymi. Charakterystycznym elementem krajobrazu są również stawy, oczka wodne i bagna. Grunty orne zajmują powierzchnię ha Na terenie gminy jest 430 gospodarstw rolnych, w tym 40 gospodarstw o pow. powyżej 50 ha. Najwięcej jest gospodarstw o powierzchni 5-15 ha. Znaczny udział łąk i trwałych pastwisk sprzyja hodowli bydła. W Szczęsnem znajdują się również dwa prężne gospodarstwa ogrodnicze. Przez gminę przebiega linia kolejowa relacji Olsztyn - Szczytno, droga krajowa wiodąca z Olsztyna w kierunku Szczytna, drogi powiatowe zapewniające dojazd do wszystkich miejscowości gminy. 6

7 Marcinkowo- Polska warmińska wieś katolicka. Jedna z najbardziej polskich części na Warmii. Otoczona od południowego zachodu lasami Purdzkimi. Ze stacji PKP dojedziemy do Olsztyna na zachód oraz do Szczytna na wschód. na którym występuje co najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okolicy znajdują się liczne rezerwaty, bardzo cenne przyrodniczo jeziora, w niedalekim sąsiedztwie dużych i malowniczych jezior:, Kośno, oraz rzeki Kośno. Marcinkowo leży ok.3km. na południowy zachód od Purdy, przy drodze z Purdy do drogi Olsztyn -Szczytno ; między drogami nr 53 Olsztyn Szczytno i drogą Butryny Purda, która przecina miejscowość przez jej środek na całej długości miejscowości. Wzdłuż tej drogi znajdują się budynki mieszkalne. Dodatkowo Marcinkowo podzielone jest w poprzek trakcją kolejową z przystankiem i dworcem kolejowym 7

8 Położenie Marcinkowa 8

9 II.II. Historia MARCINKOWO (1928: Alt Mertindorf, 1938: Alt Martinsdorf) Początkowo był to majątek, który uformował się na zachodnim brzegu rzeki Kośnik, w drodze nadania kapituły warmińskiej z 21 sierpnia 1380 r. na rzecz jej wasala Marcina von Leysen. Po jakimś czasie majątek został zmieniony przez kapitułę w wieś czynszową na prawie chełmińskim. W 1577 r. zamieszkujący ją chłopi z kategorii wolnych, posiadali pasieki. Według danych z 1656 r. wieś liczyła 15 łanów (251,85 ha), a zatem była to miejscowość nie duża. Według spisu podatkowego sporządzonego w l r. po zaborze Warmii przez Prusy, na 15 łanach było 8 gospodarstw, których właściciele nosili polskie nazwiska. W 1785 r. było we wsi 19 chałup, w 1820r. 20 chałup i 70 mieszkańców, w 1836 r. 115 mieszkańców. Znaczniejszy rozwój wsi nastąpił po uruchomieniu z dniem 1 listopada 1883 r. linii kolejowej na odcinku Olsztyn-Szczytno, gdy Marcinkowo uzyskało przystanek kolejowy. Powstał jeden z większych w okolicy tartaków, istniała szkoła wiejska i placówka pocztowa. W 1925 r. wieś liczyła 339 mieszkańców. Obecnie miejscowość liczy sobie 502 mieszkańców. 9

10 Układ przestrzenny historyczny Marcinkowa to Owalnica. Aktualny układ przestrzenny to Owalnica zdegradowana. Wzdłuż drogi powiatowej znajdują się budynki jedno dwukondygnacyjne, są kryte dachami spadzistymi. Zabudowa tworzy jednolity układ rozciągnięty wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych odchodzących przeważnie prostopadle od drogi powiatowej. W centrum wsi znajduje się sklep, przystanek PKS. na jej początku przystanek PKP. Przez sam środek wsi przebiega droga powiatowa, na której poboczach po lewej i prawej stronie znajdują się neogotyckie kapliczki z XIXw. Na zdjęciu widoczny jest brak pobocza dla pieszych. Ludność przemieszcza się po wyżej pokazanej drodze. Początek miejscowości stanowi osiedle powojskowe położone przy ścianie Lasu Warmińskiego, wzdłuż drogi leśnej odchodzącej od drogi nr 53 i łączącej się z drogą powiatową Butryny Purda. 1

11 Poniżej zamieszczono zdjęcie osiedla wojskowego. /Zdjęcie: osiedle wojskowe w Marcinkowie/ 1

12 W centralnej części Marcinkowa obok nowej zabudowy, znajdują się zabytkowe drewniane chaty XIX w przypominające nam o Historii i obowiązkach społeczeństwa wobec dziedzictwa kulturowego. Chata z XIXw. Marcinkowo 1

13 W Marcinkowie istnieją jeszcze zabytkowe XIXw. obiekty zabudowy gospodarczej, zdjęcie poniżej przedstawia stodołę z XIXw. 1

14 Przy wjeździe do Marcinkowa od strony Butryn, po lewej i prawej stronie drogi powiatowej znajdują się kapliczki neogotyckie z XIX w. murowane z cegły, nie tynkowane, w części górnej wnęka z krucyfiksem. Poniższe zdjęcie przedstawia kapliczkę znajdującą się po lewej stronie drogi powiatowej jadąc od strony Butryn do Purdy. 1

15 Na zdjęciu widoczna jest kapliczka z lewej jak i z prawej strony drogi powiatowej Butryny Purda. Oba obiekty sakralne, kapliczki wymagają renowacji. 1

16 W Marcinkowie znajduje się XIX wieczny budynek szkolny, aktualnie znajduje się w nim szkoła podstawowa 1

17 II.III. Demografia, bezrobocie W miejscowości Marcinkowo zamieszkuje: 507.osób( na dzień r) Tb:Nr 1.Liczba ludności Marcinkowa z roku 2010 Liczba ludności Miejscowość ogółem kobiety mężczyźni Marcinkowo Tb. Nr.2 Liczba Ludności z liczby ogółem w %-w przedziałach wiekowych. Liczba Ludności z liczby ogółem w %-w przedziałach wieku Ogółem przedprodukcyjny produkcyjnym poprodukcyjnym m ,3 68,2 W demografii widoczna jest dominacja 11,5 ludzi młodych w wieku produkcyjnym i prokreacji, tylko 11,5% ogółu osób jest wieku poprodukcyjnym. 1

18 By zachęcić młodą społeczność do pozostania w Marcinkowie oraz utrzymania statusu wsi młodej należy stworzyć samorealizacji w różnych warunki do godnej edukacji, egzystencji, dziedzinach życia społeczno- kulturalnego i gospodarczego. Tb.nr. 3 Ludność Marcinkowa stan z dnia 30 grudnia 2010 r w grupach wiekowych. Płeć /Wiek 0-3lata 4 6 lat 7 18 lat i Razem starsi(1945 i starsi (2010- ( at) 2005) ) Kobiety Mężczyźni Razem W (2004 Marcinkowie większość ( osób zatrudnionych jest w zakładach pracy Olsztyna, nieliczna grupa znajduje zatrudnienie w podmiotach gospodarczych działających na terenie miejscowości. Bezrobocie; Na dzień r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było : Marcinkowo : 19 osób w tym: - kobiet :-12 mężczyzn:- 7 1

19 II.IV Pomoc medyczna i społeczna Marcinkowo Korzysta z opieki medycznej Lekarzy Rodzinnych w Olsztynie jak i Purdzie. Pomocom społeczną na terenie Marcinkowa zajmuje się: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie; prowadzi działalność związaną ze wsparciem rodzin dotkniętych problemem ubóstwa i uzależnień.. Z pomocy społecznej na dzień r. w Marcinkowie korzysta : 17 rodziny tj. 44 osoby. Powodem przyznania świadczeń z opieki społecznej jest: wielodzietność, rodzina niepełna, niepełnosprawność, z powodu bezrobocia pomoc społeczną otrzymuje 19 osób. Łączna liczba osób pobierających świadczenia społeczne stanowi ok. 8,7 % populacji zamieszkałej w Marcinkowie 1

20 II.V. Kultura, oświata, sport Warmia jest specyficznym terytorium, na którym być może najliczniej znajdują się przydrożne krzyże i kapliczki. Te małe formy architektoniczne, tak bardzo typowe dla Dominium Biskupiego, powstały na przestrzeni minionych 400-u lat. Powszechnie występują w różnorodnych miejscach prezentują różne aktualnie obowiązujące style architektoniczne, formy oraz funkcje. Od wieków są kulturowym elementem naszych przodków, którzy w ten sposób pozostawili ślad swego przywiązania do religii. Współcześnie kapliczki oraz krzyże nadal stanowią trwały pomost łączący człowieka z Bogiem. W miejscowości działa: Szkoła Podstawowa w Marcinkowie, Hala Sportowa W Marcinkowie co roku odbywają się następujące imprezy: Festyn wiejski- Radę Sołecką, Dożynki organizowane przez Parafię. Święto pieczonego ziemniaka ognisko organizowane prze Rade Sołecką Dzień Rodziny Rada Sołecka. Brak formalnych organizacji sportowych II.VI. Środowisko, klimat i formy ochrony przyrody, jak i miejscowość Marcinkowo położona jest na obszarze charakteryzującym się wysokimi walorami przyrodniczo krajobrazowymi. W koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET POLSKA, południowa i wschodnia cześć terenu gminy znajdują się w obrębie zachodniomazurskiego obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym. 2

21 Obszar gminy (według podziału fizycznogeograficznego Kondrackiego) położony jest w obrębie Pojezierza Olsztyńskiego. Mezoregion ten wchodzi w skład makroregionu Pojezierze Mazurskie. Razem z Pojezierzami Wschodniowobałtyckimi jest on częścią około bałtyckiej strefy pojeziernej. Powierzchnia tego terenu na przeważającym obszarze jest falista, miejscami pagórkowata. Została ona ukształtowana przez lądolód zlodowacenia północnopolskiego - głównie w jego fazie pomorskiej, a zmodyfikowana (złagodzona) w holocenie - trwającym od około 10 tys. lat do dzisiaj. Klimat Marcinkowa, podobnie jak klimat Polski, odznacza się dużą różnorodnością i zmiennością typów pogody. Związane jest to z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych i częstą zmiennością mas powietrza. Fluktuacje stanów pogody są nawet większe niż w pozostałych nizinnych regionach kraju, co związane jest z różnorodnością fizjograficzną podłoża: urozmaiconą rzeźbą, występowaniem dużych kompleksów leśnych, obszarów podmokłych oraz bogatej sieci wód powierzchniowych. Warmińsko-Mazurska dzielnica klimatyczna do której należy gmina Purda jest najchłodniejsza w nizinnej części Polski, a związane jest to głównie z chłodnymi zimami i wiosnami. Warunki te kształtują bardzo krótki okres wegetacyjny, który dla rejonu Olsztyna wynosi tylko około 200 dni. Dla porównania dla Szczecina i Wrocławia sezon wegetacyjny wynosi około 230 dni. Średnia roczna temperatura w rejonie Olsztyna wynosi około 7,10C. Najniższe temperatury z wielolecia notowane są w styczniu i lutym (odpowiednio 4,20C i 3,90C), a najwyższe w czerwcu, lipcu i sierpniu (odpowiednio: 16,1; 16,9 i 16,40C). Średnia liczba dni gorących (powyżej 250C) wynosi 26. Średnia liczb dni mroźnych (poniżej 00C) wynosi około 50. Roczne sumy opadów wynoszą średnio około 610 mm. Największe są latem (w lipcu około 90 mm), a najmniejsze zimą i wczesną wiosna (styczeń kwiecień; mm). Dni z opadem jest około 160 w roku. 2

22 Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio około 106 dni w roku. Najwięcej dni pochmurnych występuje późną jesienią (w grudniu), a najmniej późnym latem (we wrześniu). Zachmurzenie generalnie jest większe w okresie późnej jesieni i zimą, mniejsze w pozostałych porach roku. Przeważają zdecydowanie wiatry z kierunku południowo zachodniego (18%). Także dość znaczny udział mają wiatry z kierunku zachodniego (13%). Częstość wiania wiatrów z pozostałych kierunków wynosi średnio około 7-10%. Przeważają wiatry słabe i o średniej prędkości. Na klimat lokalny ma wpływ rzeźba terenu. Obniżenia terenowe przyczyniają się do zalegania chłodnego, wilgotnego powietrza, dużych wahań dobowych temperatury, mniejszych prędkości wiatrów, występowania przymrozków wczesną jesienią. Topoklimat terenów wyniesionych jest na ogół bardziej sprzyjający pobytowi ludzi. Cechą ujemną jest narażenie na działanie silnych wiatrów w kulminacjach pagórków. Wody są istotnym elementem krajobrazu terenów gminy. Zajmują około 6,29 % jej powierzchni. Teren gminy mieści się prawie całkowicie w zlewisku Zalewu Wiślanego (dorzecze Wadąga - Łyny). Tylko fragment południowo-wschodniej części gminy (rejon jeziora Gim), znajduje się w dorzeczu Omulwi - Narwi. Położenie hydrograficzne obszaru gminy przy głównym wododziale jest powodem, że brak jest dużych rzek. Natomiast teren gminy obfituje w liczne strugi. Zdecydowanie największą z nich jest rzeka Kośno wypływająca z jeziora o tej samej nazwie. Jej przepływ średni w rejonie miejscowości gminnej wynosi 1,8 m 3/sek. Wody tej rzeki zasilają głównie Kanał Kiermas i w części Kanał Elżbiety. Z jeziora Klebarskiego wypływa Kanał Wiktorii, którego przepływ średni wynosi 0,6 m 3/sek. Dość znacznymi strugami są też rzeka Wardęga, wypływająca z jeziora Serwent (0,23 m 3/sek. na wysokości Pajtun) i jej prawostronny dopływ Kanał Nerwik (0,18 m 3/sek. poniżej wsi Nerwik). Ponadto ciekami podstawowymi są: Kanał Giławy prawostronny dopływ Wardęgi; Kanały: Butryny i Przykop dopływy jez. Łajs; strugi: Kaborno i Linowo oraz Kanał OZOS dopływy jez. Linowskiego; struga Purdka dopływ Kośny; Kanał Gimski uchodzący z jez. Gim. 2

23 W pobliżu miejscowości położone są znane i cenione jeziora: 1. Jezioro Kośno. Jest to duży, wydłużony akwen -12 km długości, Otoczony rozległymi kompleksami leśnymi, które stanowią 95 % otoczenia zbiornika. Obszar jeziora wraz z przyległymi lasami zajmuje łączną powierzchnię 1,232,8 ha i został uznany za rezerwat przyrody pod nazwą Jezioro Kośno (Zarz. MLiPD z 12 X 1982 r. M.P. nr 25 z 1982 r.). Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie swoistych cech Pojezierza Olsztyńskiego. Jezioro posiada korzystne cechy naturalne zaliczono je do I kategorii podatności na degradację. Największym dopływem jeziora jest rzeka Struga. W wodach dopływu z jez. Łajskiego latem zanotowano dość wysokie stężenia substancji biogennych. Odpływ rzeka Kośno pozostawała w II klasie czystości. Powołując się na Raport o stanie środowiska Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2001 roku, ocena jakości wód jeziora wskazywała na dobrą jeszcze jakość wody II klasa czystości. W porównaniu do badań z roku 1992 nastąpiło niewielkie kierunkowe pogorszenie jakości wody. Niekorzystnymi uznano nasycenie hypolimnionu tlenem, stężenia fosforu nad dnem, a także azotu oraz stężenie fosforu w wodzie powierzchniowej w pasie południowo zachodnim (przy krańcu którego leży Łajs i do którego dopływa ciek z jez. Łajskiego). Uznano, że akwen charakteryzuje się umiarkowanym stanem zaawansowania trofii, jednak za niepokojące zjawiska uznano wysoki poziom fosforu latem w pasie południowo zachodnim, a także dominację nitkow atych sinic w letnim fitoplanktonie. Oceniono, że wciągu ostatnich czterdziestu lat zdecydowanie uległy pogorszeniu warunki tlenowe w hypolimnionie. Zagrożeń dla jeziora należy 2

24 upatrywać głównie w letniskowej miejscowości Łajs i dopływach z jezior: Łajs i Kalwa. Rzeka Kośna Rzeka ta ma spokojny nurt i szerokość od 6 do 25 metrów. Jej źródłem jest jezioro Łajs, a ujściem rzeka Pisa poniżej Barczewa. Szlak początkowo biegnie wzdłuż rzeki. Potem przy brzegu Jeziora Kośno. 2

25 Ogólny udział wód powierzchniowych gmin powiatu olsztyńskiego przedstawia się następująco: 16 14, ,79 5,73 Województwo 1,08 Powiat Dywity Olsztynek Gietrzwałd Kolno Barczewo Biskupiec Purda Stawiguda 0 1,81 1,6 1,5 Jonkowo 2,07 2 Świątki 4 4,56 4,08 3,81 Dobre Miasto 4,82 4,72 Jeziorany 6,29 6 Wyraźnie widać, że zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich gmin powiatu, ze średnią udziału wód powierzchniowych większą od średniej powiatu i województwa. Oprócz jezior, dużym potencjałem są obszary chronione. Występują one w sporej ilości, a z najciekawszych należy wymienić: Rezerwat przyrody Jezioro Kośno; Las Warmiński; Puszcza Napiwodzko Ramucka. Prawne formy ochrony przyrody. 1. Rezerwaty przyrody Na terenie gminy zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody: Jezioro Kośno i Las Warmiński. Obydwa rezerwaty zostały utworzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.X.1982 roku (Mon. Pol. Nr 25 z 1982 r., poz. 234). Ponadto planowane jest utworzenie rezerwatu 2

26 Południewo, obejmującego swym zasięgiem jeziora Kemno Wielkie, Kemno Małe i Pajtuny oraz przyległe torfowisko. Rezerwat przyrody Jezioro Kośno - Jezioro Kośno objęte zostało ochroną rezerwatową w 1982 r. (MP nr 25, poz. 234). Jest to rezerwat krajobrazowy, położony pomiędzy miejscowościami Łajsy i Kośno w gminie Pasym i Purda, obejmujący łącznie 1247,84 ha powierzchni (w tym 592,21 ha stanowią lasy, 41,35 ha gruntu orne, 569,19 ha wody). Został on utworzony dla ochrony swoistych cech krajobrazu pojeziernego, w tym znacznych powierzchni leśnych z leżącym w ich obrębie jeziorem Kośno z typową dla Pojezierza Olsztyńskiego roślinnością wodną. Jezioro Kośno reprezentuje pod względem limnologicznym typ jeziora mezotroficznego, pod względem rybackim jest to jezioro sielawowe. Jezioro Kośno, stanowiące zasadniczy składnik rezerwatu, liczy 551 ha powierzchni. Należy ono do grupy najgłębszych jezior województwa, odznacza się bowiem głębokością dochodzącą do 44,5 m. Jest to jezioro wydłużone, o osi skręcającej z północy na południowy-zachód. Przy północnym krańcu jeziora wybiega w ploso duży, wydłużony półwysep. Kośno jest jeziorem Oreczkiem przepływowym, i Łajskim. połączonym strumieniem z jeziorem Na wschodnim brzegu, w jego części środkowej znajduje się ujście potoku Kalwa, który doprowadza tu wody z jeziora Kalwa. Z północnego krańca jeziora wypływa rzeka Kośna. Jezioro leży w krajobrazie morenowym. Jego brzegi są w większości strome i wysokie, jedynie w północnej części płaskie lub łagodnie wzniesione. W otoczeniu jeziora występują duże powierzchnie leśne. Jezioro odznacza się interesującą szatą roślinną, co znajduje swój wyraz zarówno w bogactwie jego flory, jak też różnorodności zespołów roślinnych w wykształceniu typowym dla Pojezierza Olsztyńskiego. Jest tu większość charakterystycznych dla tych ziem zespołów wodnych i 2

27 przybrzeżnych, zespoły a wśród nich zespoły ramienic, zróżnicowane wywłócznika kłosowego, rzęsy gatunkowo grzybieni i i spirodeli, zespoły liczne rdestnic, grążeli, żabiścieku pływającego, a także liczne zespoły szuwarowe między innymi trzcinowy, pałkowy, manny mielec, szuwarów turzycowych. Równie zróżnicowanie są zbiorowiska leśne rezerwatu. Są one wykształcone w postaci boru mieszanego świeżego, boru świeżego, boru wilgotnego, lasu mieszanego i olszyny typowej. Największą powierzchnię zajmuje w rezerwacie bór mieszany i świeży. Jego drzewostan buduje sosna zwyczajna i świerk pospolity, natomiast runo zawiera w swoim składzie obok gatunków borowych, również dużą liczbę gatunków właściwych dla lasów liściastych. Nieco uboższe siedliska zajmuje w rezerwacie bór świeży, w którym, obok sosny zwyczajnej i świerka pospolitego dużą rolę odgrywa jałowiec. Znaczna powierzchnię zajmuje w rezerwacie las mieszany. Jego drzewostan buduje obok sosny zwyczajnej i drobnolistna, zwyczajny, brzoza brodawkowata. Natomiast w runie grab świerka pospolitego, przeważają gatunki właściwe dla lasów liściastych. Do również zbiorowisk lipa rzadziej występujących w rezerwacie należy bór wilgotny oraz oles, zajmujące siedliska zabagnione, o wysokim poziomie wód gruntowych. Rezerwat przyrody Las Warmiński - Jest to jeden z większych rezerwatów leśnych województwa olsztyńskiego, utworzony w 1982 r. (MP nr25, poz. 7) w gminie Purda i Stawiguda, na terenie nadleśnictwa Nowe Ramuki i Olsztyn. Jego powierzchnia wynosi 1798,18 ha, w tym jest między innymi 144,84 ha lasu, ha gruntów rolnych i 157,07 ha wód. Omawiany rezerwat względów naukowych został utworzony w celu zachowania ze i dydaktycznych obszarów leśnych o dużym stopniu naturalności oraz przełomowego odcinka rzeki Łyny, a także leżących tu jezior: Ustrych, Galik, Jełguń i Oczko. Całość wyróżnia się nieprzeciętnymi wartościami przyrodniczymi. Rezerwat leży w terenie 2

28 morenowym, sfalowanym, o wyniosłościach osiągających 35 m wysokości. Między pagórkami występują zagłębienia o różnym stopniu zabagnienia. W szacie roślinnej dominują lasy liściaste i bory mieszane, niedużą powierzchnię zajmują lasy jesionowe i olchowe oraz bagienne. Lasy liściaste, reprezentujące pod względem wielopostaciowy grąd, porastają około 50% bory wilgotne i fitosocjologicznym powierzchni rezerwatu. Buduje je w warstwie drzew przede wszystkim dąb szypułkowy, lipa drobnolistna i grab zwyczajny, w grądzie suchym trafia się ponadto sosna zwyczajna, w grądzie wilgotnym częsta jest domieszka jesionu wyniosłego. W tym typie lasu liczne są pomnikowe dęby i sosny. Bogate runo składa się w większości z gatunków typowych dla lasów liściastych, jest tu między innymi marzanka wonna, wiechlina gajowa, fiołek leśny, gajowiec żółty, gwiazdnica wielkokwiatowa, prosownica rozpierzchła, kopytnik pospolity. Obok grądu dużą powierzchnię zajmuje bór mieszany, pokrywający około 30% powierzchni rezerwatu. W składzie drzewostanu dominuje zdecydowanie sosna zwyczajna, natomiast udział gatunków drzew właściwych dla borów liściastych jest niewielki. Jest wśród nich dąb szypułkowy, grab zwyczajny i świerk pospolity. Te same gatunki tworzą prócz licznie występującej leszczyny stosunkowo obfity porost. Natomiast w runie dominują tu gatunki borowe, wśród których szczególnie wysokim pokryciem odznacza się konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, turzyca palczasta, sałatnik leśny, siódmaczek leśny, borówka czarna, jastrzębiec Lachenala. Oprócz obszarów leśnych granicami rezerwatu objęto także przełomowy odcinek rzeki Łyny, liczący 6,5 km długości, od miejsca jej wypływu z jeziora Łańsk poprzez przepływowe jezioro Ustrych do wsi Ruś. Łyna wyróżniająca się na tym obszarze wysoka czystością swoich wód, odpowiadających I klasie czystości, płynie w głębokiej i wąskiej dolinie. Całość wyróżnia się malowniczością i pięknem. 2

29 Znaczna powierzchnia rezerwatu, a ponadto duże zróżnicowanie siedliskowe jego biocenoz warunkują bogactwo żyjącej tu fauny. Oprócz sarny, jelenia i dzika spotkać tu można wydrę, a nawet rysia i popielicę. Liczną awifaunę reprezentuje bielik, rybołów. Orlik. Żuraw, bocian czarny, derkacz, zimorodek i muchołówka białoszyja. 2. Projektowany Park Krajobrazowy Puszczy Napiwodzko Ramuckiej i jego otulina oraz obszary chronionego krajobrazu. Obecnie w tym względzie obowiązują postanowienia rozporządzenia nr 53 Wojewody Olsztyńskiego z dnia r. w sprawie systemu obszarów chronionych w województwie olsztyńskim, wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu oraz zasad gospodarowania na tych terenach (Dz. Urz. Woj. Olszt. nr 13/98, poz. 186), utrzymane w mocy Obwieszczeniem Wojewody Warminsko Mazurskiego z dnia 30 marca1999 r( Dz. Urzęd. Nr 15) w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawa miejscowego, wydanych przed dniem suwalskiego, 1 stycznia 1999r dla ciechanowskiego, woj. olsztyńskiego, ostrołęckiego oraz elblaskiego, toruńskiego. Rozporządzenie - obok ochrony rezerwatowej poprzez parki krajobrazowe, wprowadza kategorię wzmożonej ochrony i ochrony umiarkowanej. Na terenie gminy Purda rozporządzenie ustanawia projektowany Park Krajobrazowy Puszczy Napiwodzko Ramuckiej i jego otulinę. W granicach projektowanego Parku znajduje się tylko południowy fragment gminy otoczenie jeziora Gim. Natomiast część południowa i środkowa terenów gminy wchodzi w skład otuliny projektowanego parku. Wzmożoną ochroną krajobrazu objęto ponadto tereny w północnej części gminy i jej część północno -wschodnią. Pozostałe fragmenty północnej części gminy objęte są umiarkowaną ochroną krajobrazu (wyznaczaną na terenach mało odpornych na degradację, a nie 2

30 włączonych do wyższych form ochrony) Jest to obszar położony w zlewni pojeziernej, a nie objęty wzmożoną ochroną krajobrazu. Puszcza Napiwodzko-Ramucka (kod obszaru PLB280007) wpisana jest do sieci NATURA Puszcza Napiwodzko-Ramucka jest rozległym, zwartym kompleksem borów sosnowych, w którym dorodne, stare drzewa są miejscem gniazdowania dużych ptaków drapieżnych: bielików, rybołowów i orlików krzykliwych. Liczne zbiorniki wodne zapewniają bielikom i rybołowom odpowiednio obfite zasoby pokarmu. Torfowiska i łąki tego obszaru są lęgowiskami cietrzewi i derkaczy. Z powodu występowania wspomnianych gatunków oraz lelków i bardzo nielicznych już krasek. Puszcza jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Położenie Obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni ,9 ha położony jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego na północny-wschód od Nidzicy. Obejmuje obszar drugiego pod względem wielkości kompleksu leśnego Warmii i Mazur rozciągającego się między Szczytnem a Olsztynkiem. Historia geologiczna i ukształtowanie Krajobraz rejonu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej uformowany został kilkanaście tysięcy lat temu podczas i pod koniec ostatniego zlodowacenia. Obszar ten leży na podłożu morenowym i sandrowym. Polodowcowe zagłębienia wypełniają jeziora, a doliny kształtowane są przez kilka niewielkich rzek. Rzeźba tego terenu jest bardzo urozmaicona (różnice w wysokości dochodzą do 70 m, a najwyższy punkt wynosi się na 229 m. n.p.m.). W Puszczy rozsianych jest wiele małych zbiorników wodnych, lecz oprócz nich znajdują się tu większe jeziora: Łańskie (1070 ha), Kośno (552 ha) i Omulew (549 ha). Puszcza ma też bogatą sieć cieków wodnych, w której większe są rzeki: Omulew, Łyna i Orzyc. Ekosystem Obszar w ponad 70% pokrywają lasy. Dominują w nich rozmaite siedliska borowe 3

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MAŁE GACNO, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MAŁE GACNO, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 Załącznik do Uchwały Nr IX/84/15 Rada Gminy Cekcyn z dnia 18.11.2015 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MAŁE GACNO, GMINA CEKCYN NA LATA 2015-2025 1 1. Idea programu Odnowa i rozwój wsi Odnowa i rozwój wsi to

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański Natura 2000 - instrukcja obsługi Witold Szczepański Kadyny, 29-04-2015 Idea sieci Natura 2000 Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem obszarów chronionych, wyznaczonych wg jednolitych

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r.

Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1533 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Na ryby Gminie Przytoczna

Na ryby Gminie Przytoczna Na ryby Pasjonaci wędkarstwa znajdą w Gminie Przytoczna idealne warunki dla swojego hobby. Wędkować może tu każdy, zarówno amator, jak i profesjonalista. Wędkowanie w naszej gminie zapewnia nie tylko odprężenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warszawa, dnia 31.01.2014 r. 2 Nadleśnictwo Kłodawa Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 PROTOKÓŁ Nr 1 Ostrowice, dnia 23.09.2013 r. z posiedzenia Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Ostrowice na lata 2014 2020 W dniach 18 19.09.2013 r. w Czaplinku, zespoły robocze z trzech gmin: Ostrowice,

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 1 FORMY OCHRONY PRZYRODY w Polsce (Podstawa prawna -

Bardziej szczegółowo

Gmina Karczew zamierza sprzedać nieruchomość o pow. 4,5595 ha pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami

Gmina Karczew zamierza sprzedać nieruchomość o pow. 4,5595 ha pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami Gmina Karczew zamierza sprzedać nieruchomość o pow. 4,5595 ha pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami KARCZEW województwo mazowieckie powiat otwocki obręb Otwock Mały jednostka ewidencyjna 141704_5

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

1 Województwo warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, powiat mrągowski Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki email:gmina@piecki.com.pl

1 Województwo warmińsko-mazurskie, gmina Piecki, powiat mrągowski Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki email:gmina@piecki.com.pl PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PRUSINOWO NA LATA 2010-2016 Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XLIX/202/10 Rady Gminy Piecki Z dnia 21 maja 2010 r. GMINA PIECKI/ POWIAT MRĄGOWSKI/ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Prusinowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo