KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)"

Transkrypt

1 ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

2 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Powiązania z innymi atrakcjami Mazowsza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie 2

3 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Uwarunkowania przyrodnicze Kampinoski Park Narodowy (KPN) zajmuje powierzchnię 38,5 tys. ha, z czego 72 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o powierzchni 37,8 tys. ha. Park leży na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy północno-zachodnich granicach Warszawy. Pomniki historii i przyrody Kampinoski Park Narodowy to kompleks leśny z połaciami łąk w pradolinie Wisły. Są tu najlepiej zachowane w Europie kompleksy wydm śródlądowych (ułożone równoleżnikowo i porośnięte borami sosnowymi) oraz wilgotne obniżenia terenu. Spotykane tu bagna i torfowiska stopniowo zarastają i przechodzą zwykle w bagienne lasy olszowe. Inne walory KPN to: rozległe i bardzo zróżnicowane przyrodniczo ekosystemy leśne; ekosystemy bagienne, pozostające w różnych stadiach sukcesyjnych; bogactwo gatunkowe flory i fauny. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego znajdują się pamiątki historii i kultury. To przenikanie się przyrody i historii wyróżnia KPN na tle innych parków narodowych. W 2000 r. Kampinoski Park Narodowy z otuliną został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery. Od 2004 r. jest też obszarem Natura 2000 ze względu na bogactwo gatunków ptaków, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt z ich siedliskami. Celem założeń projektowych jest zwrócenie uwagi na ścisły związek przyrody z historią oraz kulturą regionu poprzez stworzenie bramy wejściowej do KPN, za którą otwierałaby się przestrzeń przeznaczona na edukację i rekreację. Teren projektowanej Zagrody Pokazowej zajmuje około 70-letnia sosnowa monokultura. Niewielkie obszary zajmują brzozy. Drzewa są posadzone na siedlisku lasu liściastego, prawdopodobnie dąbrowy (Potentillo albae-quercetum) lub grądu (Tilio-Carpinetum). Przylegająca enklawa Julinek jest w większej części wylesiona i zdegradowana przyrodniczo. Około 30% jej powierzchni zajmują budynki, utwardzone nawierzchnie, pozostałości magazynów. Teren opracowania nie jest ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 3

4 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Powiązania z innymi atrakcjami Mazowsza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie Realizacja projektu Zagrody i Julinka wpisuje się w topografię regionu i stanie się ważnym miejscem, z którego będzie można organizować wycieczki, poznając przyrodę i zwiedzając zabytki regionu, między innymi: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy utworzony w 1990 r., oferuje prelekcje poświęcone faunie, florze oraz historii Puszczy Kampinoskiej, połączone ze zwiedzaniem muzeum, zajęcia i warsztaty tematyczne oraz pokazy filmów; Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, gdzie na cmentarzu spoczywają ofiary hitlerowskich egzekucji, m.in. marszałek sejmu i czołowy działacz ruchu ludowego Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, olimpijczyk Janusz Kusociński, ksiądz Zygmunt Sajna; Wieś Wiersze z cmentarzem z mogiłami żołnierzy grupy Kampinos i pomnikiem Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej; Centrum Edukacji KPN w Izabelinie działające od 1998 r. i prowadzące zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii; Miejsca upamiętniające Powstańców 1863 r. (Mogiła Powstańców 1863 r. oraz Sosna Powstańców 1863 r. we wsi Górki); Wieś Lipków z parafią św. Rocha i zespołem dworskim; Dwór w Tułowicach wzniesiony około 1800 roku dla Franciszki z Lasockich; Kościół we wsi Brochów, w którym brali śiub rodzice Chopina i jego siostra, a kompozytor był tam ochrzczony; Żelazową Wolę, miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, w której obecnie znajduje się muzeum poświęcone kompozytorowi. Atrakcje Mazowsza 4

5 Udostępnienie Kampinoskiego Parku Narodowego W Kampinoskim Parku Narodowym do dyspozycji turystów i odwiedzających jest m.in.: 360 km pieszych szlaków turystycznych 200 km szlaków rowerowych 350 km tras turystyki konnej (projekt szlaków turystyki w przygotowaniu) 9 ścieżek dydaktycznych 19 parkingów 12 polan rekreacyjnych 3 ośrodki edukacyjne Izabelin, Granica, Smardzewice Osada Puszczańska Borek Tułowicki Park odwiedza rocznie ok. 1 mln. osób! legenda 5

6 Udostępnienie Kampinoskiego Parku Narodowego Plany Kampinoskiego Parku Narodowego na najbliższe lata: realizacja kompleksowego zagospodarowania Ośrodka Dydaktyczno- -Muzealnego (ODM) w Granicy, I etap - (parking, polana wypoczynkowa i wieża widokowa realizacja przedsięwzięcia koniec 2014 r.); zagospodarowanie polany wypoczynkowej i parkingu w Lipkowie; modernizacja parkingów w Dziekanowie Leśnym i Pociesze; realizacja szlaków turystyki jeździeckiej; konserwacja istniejącej infrastruktury. 6

7 LOKALIZACJA INWESTYCJI JULINKA I ZAGRODY pokazowej Lokalizacja Julinek osada położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno i na terenach Kampinoskiego Parku Narodowego. Stanowi idealne miejsce do rekreacji oraz poznawania historii, a także przyrody regionu. Jest również świetną bazą do wycieczek po Kampinoskim Parku Narodowym, Żelazowej Woli, pałacu w Nieborowie i Arkadii. Teren Zagrody Pokazowej i Julinka położony jest w pobliżu tras S7 i A2, tuż obok Leszna, sąsiadując z miejscowościami Kampinos i Granica, zaledwie 24 km od Warszawy, 22 km od Żelazowej Woli, 34 km od Sochaczewa i 23 km od Modlina. Od północy prowadzi droga krajowa S7, a od południa dojazd ułatwia autostrada A2. 23 km Nowy Dwór Mazowiecki S7 Łomianki Legionowo Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos 22 km Julinek Leszno Stare Babice 24 km Warszawa 34 km Ożarów Mazowiecki Błonie A2 7

8 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030: Inwestycje przyczynią się do realizacji celów strategicznych i celów ramowych: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości; poprawa potencjału gospodarczego obszarów wiejskich; poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu; poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki; Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska; Wykorzystanie walorów środowiska oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Działania powinny dotyczyć następujących obszarów: gospodarka, przestrzeń i transport, społeczeństwo, kultura i dziedzictwo. 8

9 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Realizacja oraz wdrożenie projektów Zagrody i Julinka pozwoli na: wykorzystanie walorów historycznych, krajobrazowych oraz turystycznych do zrównoważonego rozwoju gminy Leszno, regionu oraz funkcji edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej KPN; promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rekreacyjnej regionu, głównie dzięki walorom środowiska przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obiektom o dużym znaczeniu kulturowym (np. Muzeum w Granicy, Muzeum Sztuki Cyrkowej, Miejscu Pamięci Palmiry, miejscom upamiętniającym Powstańców 1863 r. Sośnie Powstańców w Górkach, Mogile Powstańców w Zaborowie Leśnym i Dębowi Powstańców w Bielinach oraz Żelazowej Woli); wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w Julinku i na terenie Zagrody; dostosowanie obiektów Julinka i Zagrody dla osób niepełnosprawnych oraz stworzenie dla nich nowych atrakcji turystycznych na Mazowszu; wdrożenie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego; lepsze wykorzystanie rekreacyjnego i turystycznego potencjału regionu poprzez budowę trasy obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu. 9

10 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Połączenie wszystkich inwestycji stanowi komplemantarny projekt dla województwa mazowieckiego, który: tworzy szansę uatrakcyjnienia tych obszarów; zapewnia napływ turystów nie tylko z Warszawy i regionu, ale również z całej Polski; umożliwia edukację przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą Kampinoskiego Parku Narodowego; promuje kulturę Mazowsza; tworzy wspaniałe miejsce odpoczynku i rekreacji; zapewnia miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców, co daje impuls do rozwoju regionu. Jedynie łączna realizacja całości projektów daje szanse na powodzenie inwestycji. Koszt inwestycji Parku Zwierząt szacuje się na poziomie około 50 mln zł., a Julinka 100 mln zł. Dodatkowo przebudowa drogi wojewódzkiej 579 i Traktu Napoleońskiego (droga techniczna) to koszt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Cała inwestycja oszacowana jest na poziomie około 200 mln zł. (nie uwzględnia kosztów budowy trasy obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu) i może być realizowana etapami. Kampinoski Park Narodowy i Julinek są w stanie zapewnić bieżące utrzymanie oraz rentowność operacyjną przedwsięzięcia, ale na cele inwestycyjne niezbędne jest wsparcie finansowe z zewnątrz. Możliwość taką daje dofinansowanie w ramach projektów kluczowych z RPO WM bądź innych programów wspierających rozwój gospodarczy regionu. Projekt Zagrody i Julinka JULINEK mapka piorko WSTEPNA KONCEPCJA A1_ok.pdf :40:52 10

11 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korzytarzu 11

12 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Potencjał terenów do zabudowy według studiów uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu oraz obsługa komunikacyjna W lipcu 2013 roku podpisano porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu zawartej pomiędzy: m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo Powiat Warszawski Zachodni Powiat Sochaczewski Gmina Stare Babice Gmina Leszno Gmina Kampinos Miasto i Gmina Błonie Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki Miasto Sochaczew Gmina Sochaczew. Sochaczew Żelazowa Wola KAMPINOS ~ 4000 ~ 8000 Julinek BŁONIE ~ ~ LESZNO ~ 8800 ~ DP - ul. Sochaczewska DK 2 Nowy Dwór Mazowiecki S7 ok. 33 tys. pojazdów OŻARÓW MAZOWIECKI ~ ~ A2 STARE BABICE ~ ~ DW 580 SDR ~ 122 tys. pojazdów ok. 13 tys. pojazdów Legionowo Łomianki Warszawa 12

13 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Rezerwacja korytarza stan prac planistycznych Nowy Dwór Mazowiecki 2,46 km (6%) 17,41 km 2,46 km (40%) (6%) 23,33 km (54%) 17,41 km (40%) 23,33 km (54%) Legionowo S7 W uchwalonych planach W uchwalonych planach W projektach planów W fazie koncepcji W projektach planów Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos Julinek Leszno Błonie Stare Babice Ożarów Mazowiecki Łomianki Warszawa Całkowta długość - 43,20 km Całkowita W fazie koncepcji długość trasy będzie wynosiła 43,20 km, 4,8km z tego (11%) uchwalonych w planach 38,4 km jest (89%) 17,4 km (40%), w projektach Całkowta długość - 43,20 km grunty ANR planów 23,3 km pozostałe grunty 4,8km (11%) (54%), w fazie Całkowta długość - 43,20 km koncepcji 2,5 km (6%) planowanej długości korytarza. A2 38,4 km (89%) 13 ~ 4000 ~ 8000

14 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Przewidywane koszty wykupu gruntów (40%) 23,33 km (54%) W uchwalonych planach W projektach planów W fazie koncepcji Całkowta długość - 43,20 km 4,8km (11%) Nowy Dwór Mazowiecki 38,4 km (89%) 38,4 km (89%) 4,8km (11%) Legionowo S7 grunty ANR grunty ANR pozostałe grunty Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos Julinek Leszno Stare Babice Łomianki Warszawa Całkowta długość - 43,20 km pozostałe grunty Przewidywany koszt wykupu gruntów pod inwestycję szacowany jest na 76,8 mln zł. (76,8 ha x ~100 zł/m 2 ), z tego około 89% należy do ANR. Całkowta długość - 43,20 km ~ 4000 ~ 8000 Błonie Ożarów Mazowiecki ~ 4000 ~ 8000 A2 14

15 15 PARK ZWIERZĄT KONCEPCJA ZAGRODY POKAZOWEJ KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

16 park zwierząt Założenia projektowe Głównym założeniem projektu jest stworzenie jednego z najważniejszych obiektów ekspozycyjno-edukacyjnych KPN bramy wejściowej do Kampinoskiego Parku Narodowego. Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy uwzględnić: warunki siedliskowe na terenie objętym opracowaniem. Intencją projektantów są stopniowe przekształcenia pierwotnych liściastych i mieszanych zbiorowisk roślinnych; stworzenie czytelnego układu krajobrazowego. Walory krajobrazowe i ekspozycyjne mają się wzajemnie dopełniać. Przy budowaniu Miniatury Kampinoskiego Parku Narodowego należy używać wyłącznie gatunków występujących na jego terenie; stworzenie oddzielnych zagród dla występujących na tym terenie zwierząt; ekspozycja musi w możliwie największym stopniu uwzględniać dobrostan zwierząt; program Parku Zwierząt musi uwzględniać potrzeby publiczności miejsca wypoczynkowe i piknikowe, sanitariaty, punkty widokowe, atrakcje dla dzieci; zapewnienie funkcji naukowo-dydaktycznej poprzez stworzenie zaplecza umożliwiającego edukację ekologiczno-przyrodniczą oraz prowadzenie badań naukowych. Za bramą Kampinosu 16

17 park zwierząt Koncepcja programowo-przestrzenna Wjazd techniczny Wejście od strony Leszna Zagroda rysi Zagroda wilków Wieża widokowa Zagroda żubrów Hala Wolnych Lotów Polana rekreacyjna Zagroda koników polskich Zagroda łosi Budynek recepcji, wejście, kasy Julinek Leszno Zagroda saren Zagroda jeleni legenda Zagroda jeleni Podjazd 17 Nowy Dwór Mazowiecki

18 park zwierząt Podział na strefy koncepcja Legenda 18

19 park zwierząt Podział na strefy założenia kompozycyjne Kompozycja została oparta na amfiladowym układzie polan widokowych i rozdzielających je kompleksów leśnych. W założeniu polany mają obejmować około 1/3 powierzchni, wylesienia naśladować naturalne polany śródleśne, a ściany lasu po niezbędnej wycince mają być obsadzone wzbogacającymi efekt plastyczny rodzimymi gatunkami drzew i krzewów imitującymi różne stadia sukcesji wtórnej. Osią kompozycji będzie przecinająca polany rzeczka obramowana pasami zieleni, a główne osie widokowe połączą Centrum Recepcyjne Halę Wolnych Lotów Wieżę Widokową i wolierę rysi. Ciągi spacerowe poprowadzono obrzeżem polan (wybiegów dla zwierząt), rozdzielonymi pasami drzew. Ogrodzenia mają być jak najmniej widoczne, odsunięte m od ścieżek, wtapiające się w poszycie lasu i zamaskowane nowymi nasadzeniami. Na osiach widokowych ogrodzenia będą ukryte w tzw. AHA, czyli płytkich (1-1,5 m), szerokich (5-10 m) rowach z osadzonym na dnie ogrodzeniem (2-2,5 m). Zagłębienie obsadzone zostanie krzewami, tarniną, głogiem i podobnymi roślinami ciętymi równo z górną krawędzią ogrodzenia. Ziemia z wykopów zostanie użyta do niewielkiego wyniesienia ścieżki z punktem widokowym. Zastosowanie AHA nie wyklucza innych sposobów eksponowania zwierząt: okien widokowych, napowietrznych pomostów bądź wolier. Ogrodzenie tzw. AHA Ogrodzenie typowe 19

20 park zwierząt Strefa recepcyjna Wjazd z drogi wojewódzkiej obok nowego południowego wjazdu do hotelowej części Julinka. Droga będzie utwardzona i przystosowana do wjazdu autobusów. Miejsca parkingowe głównie na terenie Julinka. Parking własny ograniczony do niezbędnego minimum. Systemy komunikacyjne podjazdu do Zagrody oraz Julinka będą połączone w funkcjonalną całość. Budynek Centrum Recepcyjnego mieszczący kasy, poczekalnię, kioski z wydawnictwami, zaplecze dydaktyczne, sanitariaty. Forma budynku nowoczesna, wtopiona w zieleń. Na dzień dobry 20

21 park zwierząt Strefa rekreacyjna Będzie nią przede wszystkim polana krajobrazowa między Halą Wolnych Lotów a Centrum Recepcyjnym. To otwarta przestrzeń o charakterze parkowym, która ma służyć do wypoczynku, ale też do organizowania imprez związanych z funkcjonowaniem Parku Zwierząt. W obrębie polany zostaną ulokowane ławki, schrony przeciwdeszczowe, ekologiczne zabawki dla dzieci. Mogą się też na niej pojawić oswojone zwierzęta. Wypoczynek i zabawa 21

22 park zwierząt Strefa zwierząt Łoś gatunek herbowy Kampinoskiego Parku Narodowego. Przeznaczony dla niego wybieg będzie położony centralnie, podzielony na część A (4,14 ha) i B (3,3 ha), ogrodzony siatką o wysokości 2-2,5 m. Wgląd przez AHA oraz z pomostu widokowego rozdzielającego wybiegi. Przejście dla zwierząt pod pomostem przez teren bagienny. Dodatkowe zbiorniki wodne przy zagrodzie żubrów oraz przy Centrum Recepcyjnym zwierzęta mają być widoczne z okien budynku. Przy wybiegu będą także: zaplecze gospodarcze, wybiegi izolatki, składnica karmy i paśniki. Strefa zwierząt Ż u b r wybieg podzielony na część A (5,6 ha) i B (3,2 ha), w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,35 ha. Całość wydzielona ogrodzeniem rurowym o wysokości 2-2,5 m z wglądem do zagrody poprzez AHA oraz z pomostu rozdzielającego wybiegi. Rzeczka ze zbiornikami wodnymi na obu końcach zagrody A. Drzewostan zabezpieczony ogrodzeniami. Betonowe płaszczyzny przy paśnikach do ścierania kopyt. Zaplecze techniczne oraz zagrody pomocnicze. 22

23 park zwierząt Jeleń wybieg o powierzchni 6,6 ha, w tym zagrody pomocnicze zajmujące 0,4 ha. Ogrodzenie z siatki o wysokości 2-2,5 m, wgląd przez AHA. Sarna wybieg o powierzchni 4,6 ha, w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,24 ha. Ogrodzenie z siatki o wysokości 2-2,5 m, wgląd poprzez AHA. 23 Konik polski i inne wybieg mieszczący stado koników polskich oraz ewentualnie oswojone zwierzęta innych gatunków mogące przebywać w bezpośrednim kontakcie ze zwiedzającymi. Na skraju wieża widokowa z widokiem na Park Zwierząt, Kampinoski Park Narodowy, a z drugiej strony na wieś Leszno i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia 2,8 ha w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,3 ha. Strefa zwierząt

24 park zwierząt Wilk wybieg o powierzchni 3,2 ha, w tym 0,16 ha zaplecza. Głęboki fundament, siatka z odkosami do wewnątrz, ogrodzenie częściowo lite. Zwierzęta oglądane przez przeszklenia, z trapu lub przez fosę. Zagroda sąsiaduje z północną grupą hoteli Julinka, z okien których będą widoczne zwierzęta. Aranżacja w stylu dzikiej puszczy ze śródleśnym jeziorkiem i zwalonymi pniami. ryś wysoka woliera o ogólnej powierzchni 1,6 ha. Zwiedzanie osłoniętym siatką przejściem oraz tak samo zabezpieczonym fragmentem trapu łączącego się z trapem nad zagrodą wilków. Wysokość konstrukcji pozwalająca zachować rosnące wewnątrz drzewa. hala Wolnych Lotów ewentualnie kompleks hal o ogólnej powierzchni około 0,5 ha. Wysokość konstrukcji pozwalająca zachować rosnące wewnątrz drzewa. Ptaki oglądane z różnych poziomów, również z poziomu koron drzew. Wewnątrz zieleń oraz akcent wodny. Pawilon do oglądania śpiących w dzień sów. Wokół hali satelitarnie rozmieszczone mniejsze obiekty dla małych zwierząt. Strefa zwierząt 24

25 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: zaplecze techniczne z systemem dróg technicznych Ogrodzenie zewnętrzne obiektu z siatki o wysokości 2-2,5 m, odsunięte na m w głąb lasu. Między ogrodzeniem a drogą wojewódzką będzie przebiegać ścieżka piesza, ewentualnie ścieżka rowerowa łącząca Park Zwierząt z Lesznem. Strefa podjazdu do Centrum Recepcyjnego otwarta, płynnie przechodząca w teren Julinka. Droga obwodowa, techniczna, szerokości 3-4 m, położona równolegle do zewnętrznego ogrodzenia. Nawierzchnia gruntowa ulepszona. Zaplecze techniczne poza Zagrodą, na terenie będącym własnością Kampinoskiego Parku Narodowego. Wjazd od strony Traktu Napoleońskiego. Powierzchnia około 0,5 ha obejmująca magazyny, garaże, wiaty, zaplecze sanitarne dla pracowników. Nawierzchnia utwardzona. Wejścia dla zwiedzających. Od strony Leszna przeznaczone dla pieszych lub przyjeżdżających projektowaną kolejką Młociny-Leszno, a od Julinka samochodami lub autokarami. 25

26 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: drogi spacerowe Ścieżki spacerowe powinny być ziemne ulepszone lub szutrowe szerokości minimum 3 m, poprowadzone wśród drzew obrzeżem polan i pozwalające poruszać się po nich meleksem. Drogi komunikacyjne powinny umożliwiać odkrywanie zakątków parku, ale nie przecinać się z siecią dróg technicznych. Osie widokowe nieprzekraczające 100 m. ścieżka rowerowa W pasie ziemi pomiędzy ogrodzeniem Zagrody a terenem Julinka, z nawierzchnią gruntową ulepszoną, ewentualnie szutrową. Proponowana jest dodatkowa ścieżka równoległa do drogi wojewódzkiej. Jej zadaniem będzie odsunięcie ruchu pieszego i rowerowego od drogi wojewódzkiej. Trapy, czyli pomosty napowietrzne. 26

27 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: rzeczka Założenie krajobrazowe stanowiące oś kompozycyjną Parku Zwierząt imituje naturalnie meandrującą rzekę. Składa się z: dolinki przecinającej śródleśne polany. Sztucznie stworzone zagłębienie imituje naturalny ciek wodny. Złudzenie tworzą: wyprofilowanie terenu zbierające w dolince wodę deszczową; cięższe i żyźniejsze podłoże wymieszane z gliną, humusem, torfem niskim;. roślinność skontrastowana z murawą polan, składająca się z gatunków występujących w naturalnych fitocenozach KPN. zbiorników wodnych pełniących funkcję krajobrazową, służących zwierzętom jako poidła oraz miejsca kąpieli. Zlokalizowane głównie w pobliżu punktów widokowych, uszczelnione membraną EPDM zabezpieczoną obustronnie geowłókniną, na wierzchu siatką lub chudym betonem oraz warstwą piasku (detale w projekcie wykonawczym). stref bagiennych stanowiących przedłużenie zbiorników wodnych. Płytkie, uszczelnione, na całym biegu pokryte roślinnością bagienną. Zasilane w obiegu zamkniętym wodą z otwartych zbiorników wodnych służą jako naturalne strefy filtracyjne. 27

28 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: wieża widokowa Jej wysokość (40-50 m) uwzględnia przyszły wzrost otaczających drzew. Widok na Park Zwierząt, wieś Leszno oraz wysoczyznę z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. W przyziemiu toalety, wyżej sklepik z pamiątkami. Na tarasie widokowym lunety. Wieża może być uzupełniona systemem punktów widokowych w typie ambony. ekologiczne zabawki Projekt zakłada rozmieszczenie drewnianych konstrukcji elementów zabawowych na całym terenie objętym opracowaniem, które wpiszą się w kompozycję założenia. Obok zabawek w formie zwierząt proponowane jest wykorzystanie starych konarów drzew oraz konstrukcji, takich jak: hamaki, drewniane huśtawki, elementy do wchodzenia, wspinania, przechodzenia, skakania. 28

29 BRAMA DO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Julinek KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 29

30 Julinek Stan obecny infrastruktury Istniejące budynki stanowiące pozostałość po bazie cyrkowej można podzielić na obiekty: cenne architektonicznie integralnie związane z cyrkiem: portiernia, główna arena, ujeżdżalnia. Powinny być odrestaurowane i dostosowane do nowej funkcji; w zadowalającym stanie technicznym, ale pozbawione wartości architektonicznej: budynek dawnej bursy/hotelu, hale magazynowe, sala gimnastyczna. Użytkowane w okresie przejściowym, docelowo mają być zastąpione budynkami spełniającymi współczesne wymagania; do wyburzenia: baraki mieszkalne. Drogi obejmują: asfaltową aleję centralną (do zachowania jako oś nowej kompozycji, ciąg pieszy wprowadzający zwiedzających na teren); szutrowe drogi boczne w układzie szachownicowym (do częściowego zachowania, o ile będą się wpisywać w nowy układ terenu). Istniejące linie energetyczne oraz lokalne sieci wodno-kanalizacyjne nie są w stanie obsłużyć terenu w jego nowej funkcji. Nowe zagospodarowanie Julinka wymaga doprowadzenia nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. 30

31 Julinek Uwarunkowania przyrodnicze Julinek położony jest na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, którego główny kompleks stanowi zarazem obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska, chroniony na mocy tzw. Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej. Enklawa Julinek jest w większej części wylesiona. Z okresu powstawania Ośrodka pochodzi centralna lipowo-świerkowa aleja uzupełniona bezplanowymi nasadzeniami w rejonie bursy/hotelu oraz około 40-letnie samosiewy robinii i klonów skupione głównie w jej południowej i centralnej części. W części zachodniej znajduje się fragment około 70-letniego dębowo-sosnowego lasu. Około 30-letni, mieszany las posadzono wzdłuż drogi krajowej. Ponad połowę terenu zajmują zbiorowiska ruderalne porastające pozostałości po wyburzonych obiektach magazynowych i barakach. Teren opracowania nie jest ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 31

32 Julinek Założenia projektowe stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni parkowej o programie adresowanym do grupy użytkowników zróżnicowanych pod względem wieku, sposobu aktywności, zainteresowań mieszkańców województwa mazowieckiego oraz przyjezdnych. Poszerzenie bazy noclegowej. Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni parkowej dającej możliwość kontaktu z przyrodą, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, poznawania zabytków regionu, a jednocześnie umożliwiającej organizację imprez plenerowych wraz z miejscami zabaw dla dzieci i odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa. Połączenie historii regionu (wioska mazowiecka oraz muzeum cyrku) i nowoczesności przez zastosowanie niebanalnych rozwiązań architektoniczno-krajobrazowych, o bogatym programie użytkowym. Podniesienie atrakcyjności Kampinoskiego Parku Narodowego i przeorganizowanie ruchu turystycznego w jego obrębie. Powiązanie kompozycyjne zagospodarowania terenu z charakterem KPN przy jak najmniejszej ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze i kulturowe. Przygotowanie ścieżek edukacyjnych. Stworzenie ośrodka jeździeckiego wraz z zapleczem. Stworzenie ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego pełniącego również funkcję uzdrowiskową (odnowa biologiczna, zabiegi zdrowotne itp.) w szczególności dla osób starszych. 32

33 erowych, ia, 10 Julinek Koncepcja 1 programowo-przestrzenna Polana - miejsce imprez plenerowych, 1 rezerwa parkingowa. 2 Strefa hotelowa A Wioska Mazowiecka / Akademia Zdrowego Żywienia 12 legenda 2 4 Staw 13 kąpielowy Polana - Muzeum miejsce imprez Cyrku plenerowych, rezerwa parkingowa. 2 Strefa 6 hotelowa Strefa hotelowa A B Wioska 7 Osiedle Mazowiecka domków / na drzewie Akademia Zdrowego Żywienia 4 Staw 11 8 kąpielowy Ośrodek Parkingi jeździecki Muzeum 12 9 Plac Parkingi Cyrku zabaw- Robinsonada 14 6 Strefa hotelowa Wieża Brama widokowa główna B Osiedle 1314 domków Wjazd południowy na drzewie Ośrodek 15 Wjazd jeździecki północny Plac 16zabaw- Osiedle Robinsonada domków ekologicznych, typu Bungalow Wieża 17 widokowa Plaża - piasek i drewniane pomosty, zaplecze gastronomiczne Parkingi 18 Informacja turystyczna Parkingi Parkingi ParkingiWjazd północny Osiedle domków ekologicznych, Parkingitypu Bungalow 15 Plaża - piasek i drewniane pomosty, Brama główna zaplecze gastronomiczne Wjazd 18 południowy Informacja turystyczna 24 Wjazd północny Sale konferencyjne Brama główna Wjazd południowy Osiedle domków Zagrody pokazowe ekologicznych, typu Bungalow Plaża - piasek Drewniane i drewniane trapy dla pomosty, pieszych zaplecze gastronomiczne 18 Informacja Obiekty turystyczna gastronomiczne, sanitariaty 12 Sale konferencyjne Boiska sportowe Pole namiotowe BRAMA DO PARKU KAMPINOSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA Zagrody pokazowe 6 21 Drewniane trapy dla pieszych 22 Obiekty gastronomiczne, sanitariaty Boiska sportowe 5 22 Zagrody 24 Pole pokazowe namiotowe Drewniane 25 Zaplecze trapy dla techniczne pieszych Obiekty gastronomiczne, sanitariaty 9 Boiska sportowe Pole namiotowe Zaplecze techniczne Pracownia Projektowo - Wykonawcza Joanna Dadasiewicz - Wakuła ul.cisowa 8, Wysoka Tel: ParkingiSale konferencyjne 25 Zaplecze techniczne Brama główna Wjazd południowy Wjazd północny Osiedle domków ekologicznych, typu Bungalow Plaża - piasek i drewniane pomosty, zaplecze gastronomiczne 18 Informacja turystyczna Sale konferencyjne Zagrody pokazowe Drewniane trapy dla pieszych Obiekty gastronomiczne, sanitariaty Boiska sportowe Pole namiotowe Zaplecze techniczne Polana - miejsce imprez plenerowych, rezerwa parkingowa. Strefa hotelowa A 11 Parkingi Wioska Mazowiecka / Akademia Zdrowego Żywienia Staw kąpielowy 13 5 Muzeum Cyrku 14 Parkingi Brama główna Wjazd południowy 20 Zagrody pokazowe

34 boiska sportowe pole namiotowe, polana rekreacyjna pole namiotowe, boiska sportowe przestrzeń piknikowa przestrzeń piknikowa polana rekreacyjna wieża widokowa wieża widokowa Julinek polana rekreacyjna pole namiotowe, przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa wieża widokowa wieża widokowa wieża widokowa Podział na strefy funkcjonalne boiska sportowe boiska sportowe polana rekreacyjna boiska sportowe LEGENDA LEGENDA parkingi parkingi przestrzeń domki zarezerwowana na drzewach na zaplecze parkingi przestrzeń techniczne zarezerwowana przestrzeń parkingi na zaplecze zarezerwowana techniczne na zaplecze parkingi przestrzeń techniczne zarezerwowana przestrzeń na zaplecze strefa zarezerwowana techniczne na zapleczeb hotelowa techniczne LEGENDA LEGENDA granica Strefa Strefa 11opracowania - Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne pole namiotowe, Strefa Polana rekreacyjna, 2działki - strefa hotelowa A granice granica przestrzeńlegenda piknikowa Strefa 2opracowania - parkingowe strefa hotelowa A miejsca pole namiotowe, Strefa 3działki - Wioska Mazowiecka i zaplecze techniczne przestrzeń piknikowa granice Strefa 13opracowania Wioska Mazowiecka granica -- Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne Strefa 4 - Osiedle domków ekologicznych Strefa 4122działki strefa hotelowa Osiedle domkówaekologicznych granice Strefa ---Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne strefa hotelowa A Strefa Polana Wioska Mazowiecka strefa hotelowa A miejsca Strefa rekreacyjna, parkingowe i zaplecze techniczne Strefa Wioska zagroda Mazowiecka Strefa Osiedle domków 2 strefa hotelowa Aekologicznych Strefa Wioska pokazowa Mazowiecka Strefa 4 Osiedle domków ekologicznych 3 -- Wioska Mazowiecka Strefa 44 - Osiedle domków ekologicznych Strefa niczne niczne niczne niczne niczne wioska mazowiecka ośrodek jeździecki pomosty Legenda polana rekreacyjna boiska sportowe polana rekreacyjna pole namiotowe, muzeum cyrku boiska sportowe granica przestrzeń piknikowa granicaopracowania opracowania granica opracowania polana rekreacyjna pole namiotowe, granice działki granicedziałki działki granice polana rekreacyjna przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa Strefa 1 - Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne Osiedle domków ekologicznych Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 6 - strefa hotelowa B Strefa 6 - strefa hotelowa B Strefa osiedle domków na drzewie Strefa Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 7 - osiedle domków na drzewie Strefa 6 - ośrodek jeździecki 58 Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne Strefa hotelowa 8 -- strefa ośrodek jeździecki Strefa 6zagrody pokazowej Strefa hotelowa Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne Strefa 5zagrody 7 - strefa osiedle domków na drzewie pokazowej osiedle domków ekologicznych 8 ośrodek jeździecki Strefa pokazowej Strefa zagrody 7 -- osiedle domków na drzewie Strefa zagrody pokazowej 8 - ośrodek jeździecki Strefa zagrody pokazowej boiska sportowe polana rekreacyjna Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 7 - osiedle domków na drzewie plac zabaw Strefa Strefa 66 - strefa hotelowa B Strefa strefa68 -hotelowa B strefa hotelowa B ośrodek jeździecki Strefa Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa osiedle domków na drzewie Strefa 7 Strefa 65zagrody Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne 7 - osiedle domków na drzewie pokazowej hotelowa Strefa 8 -- strefa ośrodek jeździecki Strefa Osiedle domków 8 - strefa ośrodek jeździecki Strefa 6 hotelowa B na drzewie 7 - osiedle domków na drzewie Strefa zagrody pokazowej Strefa pokazowej na drzewie Strefa zagrody Strefa osiedle Strefa ośrodekdomków jeździecki pole namiotowe, przestrzeń piknikowa Strefa Ośrodek jeździecki 8 - ośrodek jeździecki przestrzeń zarezerwowana na zaplecze techniczne Strefa zagrody pokazowej strefa hotelowa A parkingi 34 staw kąpielowy ośrodek jeździecki Strefa strefa osiedle domków Strefa hotelowa Bna drzewie Strefa Strefa 55 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Muzeum cyrku 6 - strefa hotelowa B istrefa sale konferencyjne Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa Strefa Zagrody zagrody pokazowej Pokazowej przestrzeń zarezerwowana na zaplecze przestrzeń techniczne zarezerwowana na zaplecze przestrzeń techniczne zarezerwowana na zaplecze techniczne

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Projekt czêœciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ z EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Folder promujący Strategię Rozwoju Terenów Zieleni opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM: BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM: BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU REGIONALNEGO ================================================================== STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZĘŚĆ I ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 CZ. I. ANALITYCZNA 2 Spis treści 1. Metodyka prac... 4 2. Polski i światowy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ PROF. DR ARCH. SZCZEPAN BAUM DR HAB. MARIUSZ KISTOWSKI STAN ZAGOSPODAROWANIA PÓŁWYSPU HELSKIEGO ORAZ MIERZEI WIŚLANEJ ROZPOZNANIE SYTUACJI KONFLIKTOWYCH ORAZ PROPOZYCJA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Kalisz, październik 2010 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo