KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)"

Transkrypt

1 ROZWÓJ FUNKCJI EDUKACYJNO-TURYSTYCZNYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA REJONU JULINEK-GRANICA ORAZ STWORZENIE PARKU ZWIERZĄT (ZAGRODY POKAZOWEJ)

2 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Powiązania z innymi atrakcjami Mazowsza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie 2

3 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Uwarunkowania przyrodnicze Kampinoski Park Narodowy (KPN) zajmuje powierzchnię 38,5 tys. ha, z czego 72 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o powierzchni 37,8 tys. ha. Park leży na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy północno-zachodnich granicach Warszawy. Pomniki historii i przyrody Kampinoski Park Narodowy to kompleks leśny z połaciami łąk w pradolinie Wisły. Są tu najlepiej zachowane w Europie kompleksy wydm śródlądowych (ułożone równoleżnikowo i porośnięte borami sosnowymi) oraz wilgotne obniżenia terenu. Spotykane tu bagna i torfowiska stopniowo zarastają i przechodzą zwykle w bagienne lasy olszowe. Inne walory KPN to: rozległe i bardzo zróżnicowane przyrodniczo ekosystemy leśne; ekosystemy bagienne, pozostające w różnych stadiach sukcesyjnych; bogactwo gatunkowe flory i fauny. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego znajdują się pamiątki historii i kultury. To przenikanie się przyrody i historii wyróżnia KPN na tle innych parków narodowych. W 2000 r. Kampinoski Park Narodowy z otuliną został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery. Od 2004 r. jest też obszarem Natura 2000 ze względu na bogactwo gatunków ptaków, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz zwierząt z ich siedliskami. Celem założeń projektowych jest zwrócenie uwagi na ścisły związek przyrody z historią oraz kulturą regionu poprzez stworzenie bramy wejściowej do KPN, za którą otwierałaby się przestrzeń przeznaczona na edukację i rekreację. Teren projektowanej Zagrody Pokazowej zajmuje około 70-letnia sosnowa monokultura. Niewielkie obszary zajmują brzozy. Drzewa są posadzone na siedlisku lasu liściastego, prawdopodobnie dąbrowy (Potentillo albae-quercetum) lub grądu (Tilio-Carpinetum). Przylegająca enklawa Julinek jest w większej części wylesiona i zdegradowana przyrodniczo. Około 30% jej powierzchni zajmują budynki, utwardzone nawierzchnie, pozostałości magazynów. Teren opracowania nie jest ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 3

4 projekty ZAGRODY i Julinka obszar projektów Zagrody i Julinka Powiązania z innymi atrakcjami Mazowsza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otulinie Realizacja projektu Zagrody i Julinka wpisuje się w topografię regionu i stanie się ważnym miejscem, z którego będzie można organizować wycieczki, poznając przyrodę i zwiedzając zabytki regionu, między innymi: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy utworzony w 1990 r., oferuje prelekcje poświęcone faunie, florze oraz historii Puszczy Kampinoskiej, połączone ze zwiedzaniem muzeum, zajęcia i warsztaty tematyczne oraz pokazy filmów; Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry, gdzie na cmentarzu spoczywają ofiary hitlerowskich egzekucji, m.in. marszałek sejmu i czołowy działacz ruchu ludowego Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, olimpijczyk Janusz Kusociński, ksiądz Zygmunt Sajna; Wieś Wiersze z cmentarzem z mogiłami żołnierzy grupy Kampinos i pomnikiem Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej; Centrum Edukacji KPN w Izabelinie działające od 1998 r. i prowadzące zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii; Miejsca upamiętniające Powstańców 1863 r. (Mogiła Powstańców 1863 r. oraz Sosna Powstańców 1863 r. we wsi Górki); Wieś Lipków z parafią św. Rocha i zespołem dworskim; Dwór w Tułowicach wzniesiony około 1800 roku dla Franciszki z Lasockich; Kościół we wsi Brochów, w którym brali śiub rodzice Chopina i jego siostra, a kompozytor był tam ochrzczony; Żelazową Wolę, miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, w której obecnie znajduje się muzeum poświęcone kompozytorowi. Atrakcje Mazowsza 4

5 Udostępnienie Kampinoskiego Parku Narodowego W Kampinoskim Parku Narodowym do dyspozycji turystów i odwiedzających jest m.in.: 360 km pieszych szlaków turystycznych 200 km szlaków rowerowych 350 km tras turystyki konnej (projekt szlaków turystyki w przygotowaniu) 9 ścieżek dydaktycznych 19 parkingów 12 polan rekreacyjnych 3 ośrodki edukacyjne Izabelin, Granica, Smardzewice Osada Puszczańska Borek Tułowicki Park odwiedza rocznie ok. 1 mln. osób! legenda 5

6 Udostępnienie Kampinoskiego Parku Narodowego Plany Kampinoskiego Parku Narodowego na najbliższe lata: realizacja kompleksowego zagospodarowania Ośrodka Dydaktyczno- -Muzealnego (ODM) w Granicy, I etap - (parking, polana wypoczynkowa i wieża widokowa realizacja przedsięwzięcia koniec 2014 r.); zagospodarowanie polany wypoczynkowej i parkingu w Lipkowie; modernizacja parkingów w Dziekanowie Leśnym i Pociesze; realizacja szlaków turystyki jeździeckiej; konserwacja istniejącej infrastruktury. 6

7 LOKALIZACJA INWESTYCJI JULINKA I ZAGRODY pokazowej Lokalizacja Julinek osada położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno i na terenach Kampinoskiego Parku Narodowego. Stanowi idealne miejsce do rekreacji oraz poznawania historii, a także przyrody regionu. Jest również świetną bazą do wycieczek po Kampinoskim Parku Narodowym, Żelazowej Woli, pałacu w Nieborowie i Arkadii. Teren Zagrody Pokazowej i Julinka położony jest w pobliżu tras S7 i A2, tuż obok Leszna, sąsiadując z miejscowościami Kampinos i Granica, zaledwie 24 km od Warszawy, 22 km od Żelazowej Woli, 34 km od Sochaczewa i 23 km od Modlina. Od północy prowadzi droga krajowa S7, a od południa dojazd ułatwia autostrada A2. 23 km Nowy Dwór Mazowiecki S7 Łomianki Legionowo Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos 22 km Julinek Leszno Stare Babice 24 km Warszawa 34 km Ożarów Mazowiecki Błonie A2 7

8 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030: Inwestycje przyczynią się do realizacji celów strategicznych i celów ramowych: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości; poprawa potencjału gospodarczego obszarów wiejskich; poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu; poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki; Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska; Wykorzystanie walorów środowiska oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Działania powinny dotyczyć następujących obszarów: gospodarka, przestrzeń i transport, społeczeństwo, kultura i dziedzictwo. 8

9 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Realizacja oraz wdrożenie projektów Zagrody i Julinka pozwoli na: wykorzystanie walorów historycznych, krajobrazowych oraz turystycznych do zrównoważonego rozwoju gminy Leszno, regionu oraz funkcji edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej KPN; promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rekreacyjnej regionu, głównie dzięki walorom środowiska przyrodniczego Kampinoskiego Parku Narodowego oraz obiektom o dużym znaczeniu kulturowym (np. Muzeum w Granicy, Muzeum Sztuki Cyrkowej, Miejscu Pamięci Palmiry, miejscom upamiętniającym Powstańców 1863 r. Sośnie Powstańców w Górkach, Mogile Powstańców w Zaborowie Leśnym i Dębowi Powstańców w Bielinach oraz Żelazowej Woli); wzrost zatrudnienia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy w Julinku i na terenie Zagrody; dostosowanie obiektów Julinka i Zagrody dla osób niepełnosprawnych oraz stworzenie dla nich nowych atrakcji turystycznych na Mazowszu; wdrożenie zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego; lepsze wykorzystanie rekreacyjnego i turystycznego potencjału regionu poprzez budowę trasy obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu. 9

10 projekty ZAGRODY i Julinka znaczenie dla województwa mazowieckiego Połączenie wszystkich inwestycji stanowi komplemantarny projekt dla województwa mazowieckiego, który: tworzy szansę uatrakcyjnienia tych obszarów; zapewnia napływ turystów nie tylko z Warszawy i regionu, ale również z całej Polski; umożliwia edukację przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą Kampinoskiego Parku Narodowego; promuje kulturę Mazowsza; tworzy wspaniałe miejsce odpoczynku i rekreacji; zapewnia miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców, co daje impuls do rozwoju regionu. Jedynie łączna realizacja całości projektów daje szanse na powodzenie inwestycji. Koszt inwestycji Parku Zwierząt szacuje się na poziomie około 50 mln zł., a Julinka 100 mln zł. Dodatkowo przebudowa drogi wojewódzkiej 579 i Traktu Napoleońskiego (droga techniczna) to koszt na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Cała inwestycja oszacowana jest na poziomie około 200 mln zł. (nie uwzględnia kosztów budowy trasy obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu) i może być realizowana etapami. Kampinoski Park Narodowy i Julinek są w stanie zapewnić bieżące utrzymanie oraz rentowność operacyjną przedwsięzięcia, ale na cele inwestycyjne niezbędne jest wsparcie finansowe z zewnątrz. Możliwość taką daje dofinansowanie w ramach projektów kluczowych z RPO WM bądź innych programów wspierających rozwój gospodarczy regionu. Projekt Zagrody i Julinka JULINEK mapka piorko WSTEPNA KONCEPCJA A1_ok.pdf :40:52 10

11 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korzytarzu 11

12 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Potencjał terenów do zabudowy według studiów uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu oraz obsługa komunikacyjna W lipcu 2013 roku podpisano porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji dotyczącej obsługi komunikacyjnej pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu zawartej pomiędzy: m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo Powiat Warszawski Zachodni Powiat Sochaczewski Gmina Stare Babice Gmina Leszno Gmina Kampinos Miasto i Gmina Błonie Miasto i Gmina Ożarów Mazowiecki Miasto Sochaczew Gmina Sochaczew. Sochaczew Żelazowa Wola KAMPINOS ~ 4000 ~ 8000 Julinek BŁONIE ~ ~ LESZNO ~ 8800 ~ DP - ul. Sochaczewska DK 2 Nowy Dwór Mazowiecki S7 ok. 33 tys. pojazdów OŻARÓW MAZOWIECKI ~ ~ A2 STARE BABICE ~ ~ DW 580 SDR ~ 122 tys. pojazdów ok. 13 tys. pojazdów Legionowo Łomianki Warszawa 12

13 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Rezerwacja korytarza stan prac planistycznych Nowy Dwór Mazowiecki 2,46 km (6%) 17,41 km 2,46 km (40%) (6%) 23,33 km (54%) 17,41 km (40%) 23,33 km (54%) Legionowo S7 W uchwalonych planach W uchwalonych planach W projektach planów W fazie koncepcji W projektach planów Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos Julinek Leszno Błonie Stare Babice Ożarów Mazowiecki Łomianki Warszawa Całkowta długość - 43,20 km Całkowita W fazie koncepcji długość trasy będzie wynosiła 43,20 km, 4,8km z tego (11%) uchwalonych w planach 38,4 km jest (89%) 17,4 km (40%), w projektach Całkowta długość - 43,20 km grunty ANR planów 23,3 km pozostałe grunty 4,8km (11%) (54%), w fazie Całkowta długość - 43,20 km koncepcji 2,5 km (6%) planowanej długości korytarza. A2 38,4 km (89%) 13 ~ 4000 ~ 8000

14 Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu Przewidywane koszty wykupu gruntów (40%) 23,33 km (54%) W uchwalonych planach W projektach planów W fazie koncepcji Całkowta długość - 43,20 km 4,8km (11%) Nowy Dwór Mazowiecki 38,4 km (89%) 38,4 km (89%) 4,8km (11%) Legionowo S7 grunty ANR grunty ANR pozostałe grunty Sochaczew Żelazowa Wola Kampinos Julinek Leszno Stare Babice Łomianki Warszawa Całkowta długość - 43,20 km pozostałe grunty Przewidywany koszt wykupu gruntów pod inwestycję szacowany jest na 76,8 mln zł. (76,8 ha x ~100 zł/m 2 ), z tego około 89% należy do ANR. Całkowta długość - 43,20 km ~ 4000 ~ 8000 Błonie Ożarów Mazowiecki ~ 4000 ~ 8000 A2 14

15 15 PARK ZWIERZĄT KONCEPCJA ZAGRODY POKAZOWEJ KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

16 park zwierząt Założenia projektowe Głównym założeniem projektu jest stworzenie jednego z najważniejszych obiektów ekspozycyjno-edukacyjnych KPN bramy wejściowej do Kampinoskiego Parku Narodowego. Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy uwzględnić: warunki siedliskowe na terenie objętym opracowaniem. Intencją projektantów są stopniowe przekształcenia pierwotnych liściastych i mieszanych zbiorowisk roślinnych; stworzenie czytelnego układu krajobrazowego. Walory krajobrazowe i ekspozycyjne mają się wzajemnie dopełniać. Przy budowaniu Miniatury Kampinoskiego Parku Narodowego należy używać wyłącznie gatunków występujących na jego terenie; stworzenie oddzielnych zagród dla występujących na tym terenie zwierząt; ekspozycja musi w możliwie największym stopniu uwzględniać dobrostan zwierząt; program Parku Zwierząt musi uwzględniać potrzeby publiczności miejsca wypoczynkowe i piknikowe, sanitariaty, punkty widokowe, atrakcje dla dzieci; zapewnienie funkcji naukowo-dydaktycznej poprzez stworzenie zaplecza umożliwiającego edukację ekologiczno-przyrodniczą oraz prowadzenie badań naukowych. Za bramą Kampinosu 16

17 park zwierząt Koncepcja programowo-przestrzenna Wjazd techniczny Wejście od strony Leszna Zagroda rysi Zagroda wilków Wieża widokowa Zagroda żubrów Hala Wolnych Lotów Polana rekreacyjna Zagroda koników polskich Zagroda łosi Budynek recepcji, wejście, kasy Julinek Leszno Zagroda saren Zagroda jeleni legenda Zagroda jeleni Podjazd 17 Nowy Dwór Mazowiecki

18 park zwierząt Podział na strefy koncepcja Legenda 18

19 park zwierząt Podział na strefy założenia kompozycyjne Kompozycja została oparta na amfiladowym układzie polan widokowych i rozdzielających je kompleksów leśnych. W założeniu polany mają obejmować około 1/3 powierzchni, wylesienia naśladować naturalne polany śródleśne, a ściany lasu po niezbędnej wycince mają być obsadzone wzbogacającymi efekt plastyczny rodzimymi gatunkami drzew i krzewów imitującymi różne stadia sukcesji wtórnej. Osią kompozycji będzie przecinająca polany rzeczka obramowana pasami zieleni, a główne osie widokowe połączą Centrum Recepcyjne Halę Wolnych Lotów Wieżę Widokową i wolierę rysi. Ciągi spacerowe poprowadzono obrzeżem polan (wybiegów dla zwierząt), rozdzielonymi pasami drzew. Ogrodzenia mają być jak najmniej widoczne, odsunięte m od ścieżek, wtapiające się w poszycie lasu i zamaskowane nowymi nasadzeniami. Na osiach widokowych ogrodzenia będą ukryte w tzw. AHA, czyli płytkich (1-1,5 m), szerokich (5-10 m) rowach z osadzonym na dnie ogrodzeniem (2-2,5 m). Zagłębienie obsadzone zostanie krzewami, tarniną, głogiem i podobnymi roślinami ciętymi równo z górną krawędzią ogrodzenia. Ziemia z wykopów zostanie użyta do niewielkiego wyniesienia ścieżki z punktem widokowym. Zastosowanie AHA nie wyklucza innych sposobów eksponowania zwierząt: okien widokowych, napowietrznych pomostów bądź wolier. Ogrodzenie tzw. AHA Ogrodzenie typowe 19

20 park zwierząt Strefa recepcyjna Wjazd z drogi wojewódzkiej obok nowego południowego wjazdu do hotelowej części Julinka. Droga będzie utwardzona i przystosowana do wjazdu autobusów. Miejsca parkingowe głównie na terenie Julinka. Parking własny ograniczony do niezbędnego minimum. Systemy komunikacyjne podjazdu do Zagrody oraz Julinka będą połączone w funkcjonalną całość. Budynek Centrum Recepcyjnego mieszczący kasy, poczekalnię, kioski z wydawnictwami, zaplecze dydaktyczne, sanitariaty. Forma budynku nowoczesna, wtopiona w zieleń. Na dzień dobry 20

21 park zwierząt Strefa rekreacyjna Będzie nią przede wszystkim polana krajobrazowa między Halą Wolnych Lotów a Centrum Recepcyjnym. To otwarta przestrzeń o charakterze parkowym, która ma służyć do wypoczynku, ale też do organizowania imprez związanych z funkcjonowaniem Parku Zwierząt. W obrębie polany zostaną ulokowane ławki, schrony przeciwdeszczowe, ekologiczne zabawki dla dzieci. Mogą się też na niej pojawić oswojone zwierzęta. Wypoczynek i zabawa 21

22 park zwierząt Strefa zwierząt Łoś gatunek herbowy Kampinoskiego Parku Narodowego. Przeznaczony dla niego wybieg będzie położony centralnie, podzielony na część A (4,14 ha) i B (3,3 ha), ogrodzony siatką o wysokości 2-2,5 m. Wgląd przez AHA oraz z pomostu widokowego rozdzielającego wybiegi. Przejście dla zwierząt pod pomostem przez teren bagienny. Dodatkowe zbiorniki wodne przy zagrodzie żubrów oraz przy Centrum Recepcyjnym zwierzęta mają być widoczne z okien budynku. Przy wybiegu będą także: zaplecze gospodarcze, wybiegi izolatki, składnica karmy i paśniki. Strefa zwierząt Ż u b r wybieg podzielony na część A (5,6 ha) i B (3,2 ha), w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,35 ha. Całość wydzielona ogrodzeniem rurowym o wysokości 2-2,5 m z wglądem do zagrody poprzez AHA oraz z pomostu rozdzielającego wybiegi. Rzeczka ze zbiornikami wodnymi na obu końcach zagrody A. Drzewostan zabezpieczony ogrodzeniami. Betonowe płaszczyzny przy paśnikach do ścierania kopyt. Zaplecze techniczne oraz zagrody pomocnicze. 22

23 park zwierząt Jeleń wybieg o powierzchni 6,6 ha, w tym zagrody pomocnicze zajmujące 0,4 ha. Ogrodzenie z siatki o wysokości 2-2,5 m, wgląd przez AHA. Sarna wybieg o powierzchni 4,6 ha, w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,24 ha. Ogrodzenie z siatki o wysokości 2-2,5 m, wgląd poprzez AHA. 23 Konik polski i inne wybieg mieszczący stado koników polskich oraz ewentualnie oswojone zwierzęta innych gatunków mogące przebywać w bezpośrednim kontakcie ze zwiedzającymi. Na skraju wieża widokowa z widokiem na Park Zwierząt, Kampinoski Park Narodowy, a z drugiej strony na wieś Leszno i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia 2,8 ha w tym budynki zaplecza i zagrody pomocnicze zajmujące 0,3 ha. Strefa zwierząt

24 park zwierząt Wilk wybieg o powierzchni 3,2 ha, w tym 0,16 ha zaplecza. Głęboki fundament, siatka z odkosami do wewnątrz, ogrodzenie częściowo lite. Zwierzęta oglądane przez przeszklenia, z trapu lub przez fosę. Zagroda sąsiaduje z północną grupą hoteli Julinka, z okien których będą widoczne zwierzęta. Aranżacja w stylu dzikiej puszczy ze śródleśnym jeziorkiem i zwalonymi pniami. ryś wysoka woliera o ogólnej powierzchni 1,6 ha. Zwiedzanie osłoniętym siatką przejściem oraz tak samo zabezpieczonym fragmentem trapu łączącego się z trapem nad zagrodą wilków. Wysokość konstrukcji pozwalająca zachować rosnące wewnątrz drzewa. hala Wolnych Lotów ewentualnie kompleks hal o ogólnej powierzchni około 0,5 ha. Wysokość konstrukcji pozwalająca zachować rosnące wewnątrz drzewa. Ptaki oglądane z różnych poziomów, również z poziomu koron drzew. Wewnątrz zieleń oraz akcent wodny. Pawilon do oglądania śpiących w dzień sów. Wokół hali satelitarnie rozmieszczone mniejsze obiekty dla małych zwierząt. Strefa zwierząt 24

25 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: zaplecze techniczne z systemem dróg technicznych Ogrodzenie zewnętrzne obiektu z siatki o wysokości 2-2,5 m, odsunięte na m w głąb lasu. Między ogrodzeniem a drogą wojewódzką będzie przebiegać ścieżka piesza, ewentualnie ścieżka rowerowa łącząca Park Zwierząt z Lesznem. Strefa podjazdu do Centrum Recepcyjnego otwarta, płynnie przechodząca w teren Julinka. Droga obwodowa, techniczna, szerokości 3-4 m, położona równolegle do zewnętrznego ogrodzenia. Nawierzchnia gruntowa ulepszona. Zaplecze techniczne poza Zagrodą, na terenie będącym własnością Kampinoskiego Parku Narodowego. Wjazd od strony Traktu Napoleońskiego. Powierzchnia około 0,5 ha obejmująca magazyny, garaże, wiaty, zaplecze sanitarne dla pracowników. Nawierzchnia utwardzona. Wejścia dla zwiedzających. Od strony Leszna przeznaczone dla pieszych lub przyjeżdżających projektowaną kolejką Młociny-Leszno, a od Julinka samochodami lub autokarami. 25

26 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: drogi spacerowe Ścieżki spacerowe powinny być ziemne ulepszone lub szutrowe szerokości minimum 3 m, poprowadzone wśród drzew obrzeżem polan i pozwalające poruszać się po nich meleksem. Drogi komunikacyjne powinny umożliwiać odkrywanie zakątków parku, ale nie przecinać się z siecią dróg technicznych. Osie widokowe nieprzekraczające 100 m. ścieżka rowerowa W pasie ziemi pomiędzy ogrodzeniem Zagrody a terenem Julinka, z nawierzchnią gruntową ulepszoną, ewentualnie szutrową. Proponowana jest dodatkowa ścieżka równoległa do drogi wojewódzkiej. Jej zadaniem będzie odsunięcie ruchu pieszego i rowerowego od drogi wojewódzkiej. Trapy, czyli pomosty napowietrzne. 26

27 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: rzeczka Założenie krajobrazowe stanowiące oś kompozycyjną Parku Zwierząt imituje naturalnie meandrującą rzekę. Składa się z: dolinki przecinającej śródleśne polany. Sztucznie stworzone zagłębienie imituje naturalny ciek wodny. Złudzenie tworzą: wyprofilowanie terenu zbierające w dolince wodę deszczową; cięższe i żyźniejsze podłoże wymieszane z gliną, humusem, torfem niskim;. roślinność skontrastowana z murawą polan, składająca się z gatunków występujących w naturalnych fitocenozach KPN. zbiorników wodnych pełniących funkcję krajobrazową, służących zwierzętom jako poidła oraz miejsca kąpieli. Zlokalizowane głównie w pobliżu punktów widokowych, uszczelnione membraną EPDM zabezpieczoną obustronnie geowłókniną, na wierzchu siatką lub chudym betonem oraz warstwą piasku (detale w projekcie wykonawczym). stref bagiennych stanowiących przedłużenie zbiorników wodnych. Płytkie, uszczelnione, na całym biegu pokryte roślinnością bagienną. Zasilane w obiegu zamkniętym wodą z otwartych zbiorników wodnych służą jako naturalne strefy filtracyjne. 27

28 park zwierząt Elementy zagospodarowania terenu: wieża widokowa Jej wysokość (40-50 m) uwzględnia przyszły wzrost otaczających drzew. Widok na Park Zwierząt, wieś Leszno oraz wysoczyznę z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. W przyziemiu toalety, wyżej sklepik z pamiątkami. Na tarasie widokowym lunety. Wieża może być uzupełniona systemem punktów widokowych w typie ambony. ekologiczne zabawki Projekt zakłada rozmieszczenie drewnianych konstrukcji elementów zabawowych na całym terenie objętym opracowaniem, które wpiszą się w kompozycję założenia. Obok zabawek w formie zwierząt proponowane jest wykorzystanie starych konarów drzew oraz konstrukcji, takich jak: hamaki, drewniane huśtawki, elementy do wchodzenia, wspinania, przechodzenia, skakania. 28

29 BRAMA DO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Julinek KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 29

30 Julinek Stan obecny infrastruktury Istniejące budynki stanowiące pozostałość po bazie cyrkowej można podzielić na obiekty: cenne architektonicznie integralnie związane z cyrkiem: portiernia, główna arena, ujeżdżalnia. Powinny być odrestaurowane i dostosowane do nowej funkcji; w zadowalającym stanie technicznym, ale pozbawione wartości architektonicznej: budynek dawnej bursy/hotelu, hale magazynowe, sala gimnastyczna. Użytkowane w okresie przejściowym, docelowo mają być zastąpione budynkami spełniającymi współczesne wymagania; do wyburzenia: baraki mieszkalne. Drogi obejmują: asfaltową aleję centralną (do zachowania jako oś nowej kompozycji, ciąg pieszy wprowadzający zwiedzających na teren); szutrowe drogi boczne w układzie szachownicowym (do częściowego zachowania, o ile będą się wpisywać w nowy układ terenu). Istniejące linie energetyczne oraz lokalne sieci wodno-kanalizacyjne nie są w stanie obsłużyć terenu w jego nowej funkcji. Nowe zagospodarowanie Julinka wymaga doprowadzenia nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. 30

31 Julinek Uwarunkowania przyrodnicze Julinek położony jest na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, którego główny kompleks stanowi zarazem obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska, chroniony na mocy tzw. Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej. Enklawa Julinek jest w większej części wylesiona. Z okresu powstawania Ośrodka pochodzi centralna lipowo-świerkowa aleja uzupełniona bezplanowymi nasadzeniami w rejonie bursy/hotelu oraz około 40-letnie samosiewy robinii i klonów skupione głównie w jej południowej i centralnej części. W części zachodniej znajduje się fragment około 70-letniego dębowo-sosnowego lasu. Około 30-letni, mieszany las posadzono wzdłuż drogi krajowej. Ponad połowę terenu zajmują zbiorowiska ruderalne porastające pozostałości po wyburzonych obiektach magazynowych i barakach. Teren opracowania nie jest ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 31

32 Julinek Założenia projektowe stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni parkowej o programie adresowanym do grupy użytkowników zróżnicowanych pod względem wieku, sposobu aktywności, zainteresowań mieszkańców województwa mazowieckiego oraz przyjezdnych. Poszerzenie bazy noclegowej. Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni parkowej dającej możliwość kontaktu z przyrodą, aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, poznawania zabytków regionu, a jednocześnie umożliwiającej organizację imprez plenerowych wraz z miejscami zabaw dla dzieci i odpowiadającej wymogom bezpieczeństwa. Połączenie historii regionu (wioska mazowiecka oraz muzeum cyrku) i nowoczesności przez zastosowanie niebanalnych rozwiązań architektoniczno-krajobrazowych, o bogatym programie użytkowym. Podniesienie atrakcyjności Kampinoskiego Parku Narodowego i przeorganizowanie ruchu turystycznego w jego obrębie. Powiązanie kompozycyjne zagospodarowania terenu z charakterem KPN przy jak najmniejszej ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze i kulturowe. Przygotowanie ścieżek edukacyjnych. Stworzenie ośrodka jeździeckiego wraz z zapleczem. Stworzenie ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego pełniącego również funkcję uzdrowiskową (odnowa biologiczna, zabiegi zdrowotne itp.) w szczególności dla osób starszych. 32

33 erowych, ia, 10 Julinek Koncepcja 1 programowo-przestrzenna Polana - miejsce imprez plenerowych, 1 rezerwa parkingowa. 2 Strefa hotelowa A Wioska Mazowiecka / Akademia Zdrowego Żywienia 12 legenda 2 4 Staw 13 kąpielowy Polana - Muzeum miejsce imprez Cyrku plenerowych, rezerwa parkingowa. 2 Strefa 6 hotelowa Strefa hotelowa A B Wioska 7 Osiedle Mazowiecka domków / na drzewie Akademia Zdrowego Żywienia 4 Staw 11 8 kąpielowy Ośrodek Parkingi jeździecki Muzeum 12 9 Plac Parkingi Cyrku zabaw- Robinsonada 14 6 Strefa hotelowa Wieża Brama widokowa główna B Osiedle 1314 domków Wjazd południowy na drzewie Ośrodek 15 Wjazd jeździecki północny Plac 16zabaw- Osiedle Robinsonada domków ekologicznych, typu Bungalow Wieża 17 widokowa Plaża - piasek i drewniane pomosty, zaplecze gastronomiczne Parkingi 18 Informacja turystyczna Parkingi Parkingi ParkingiWjazd północny Osiedle domków ekologicznych, Parkingitypu Bungalow 15 Plaża - piasek i drewniane pomosty, Brama główna zaplecze gastronomiczne Wjazd 18 południowy Informacja turystyczna 24 Wjazd północny Sale konferencyjne Brama główna Wjazd południowy Osiedle domków Zagrody pokazowe ekologicznych, typu Bungalow Plaża - piasek Drewniane i drewniane trapy dla pomosty, pieszych zaplecze gastronomiczne 18 Informacja Obiekty turystyczna gastronomiczne, sanitariaty 12 Sale konferencyjne Boiska sportowe Pole namiotowe BRAMA DO PARKU KAMPINOSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNA Zagrody pokazowe 6 21 Drewniane trapy dla pieszych 22 Obiekty gastronomiczne, sanitariaty Boiska sportowe 5 22 Zagrody 24 Pole pokazowe namiotowe Drewniane 25 Zaplecze trapy dla techniczne pieszych Obiekty gastronomiczne, sanitariaty 9 Boiska sportowe Pole namiotowe Zaplecze techniczne Pracownia Projektowo - Wykonawcza Joanna Dadasiewicz - Wakuła ul.cisowa 8, Wysoka Tel: ParkingiSale konferencyjne 25 Zaplecze techniczne Brama główna Wjazd południowy Wjazd północny Osiedle domków ekologicznych, typu Bungalow Plaża - piasek i drewniane pomosty, zaplecze gastronomiczne 18 Informacja turystyczna Sale konferencyjne Zagrody pokazowe Drewniane trapy dla pieszych Obiekty gastronomiczne, sanitariaty Boiska sportowe Pole namiotowe Zaplecze techniczne Polana - miejsce imprez plenerowych, rezerwa parkingowa. Strefa hotelowa A 11 Parkingi Wioska Mazowiecka / Akademia Zdrowego Żywienia Staw kąpielowy 13 5 Muzeum Cyrku 14 Parkingi Brama główna Wjazd południowy 20 Zagrody pokazowe

34 boiska sportowe pole namiotowe, polana rekreacyjna pole namiotowe, boiska sportowe przestrzeń piknikowa przestrzeń piknikowa polana rekreacyjna wieża widokowa wieża widokowa Julinek polana rekreacyjna pole namiotowe, przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa wieża widokowa wieża widokowa wieża widokowa Podział na strefy funkcjonalne boiska sportowe boiska sportowe polana rekreacyjna boiska sportowe LEGENDA LEGENDA parkingi parkingi przestrzeń domki zarezerwowana na drzewach na zaplecze parkingi przestrzeń techniczne zarezerwowana przestrzeń parkingi na zaplecze zarezerwowana techniczne na zaplecze parkingi przestrzeń techniczne zarezerwowana przestrzeń na zaplecze strefa zarezerwowana techniczne na zapleczeb hotelowa techniczne LEGENDA LEGENDA granica Strefa Strefa 11opracowania - Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne pole namiotowe, Strefa Polana rekreacyjna, 2działki - strefa hotelowa A granice granica przestrzeńlegenda piknikowa Strefa 2opracowania - parkingowe strefa hotelowa A miejsca pole namiotowe, Strefa 3działki - Wioska Mazowiecka i zaplecze techniczne przestrzeń piknikowa granice Strefa 13opracowania Wioska Mazowiecka granica -- Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne Strefa 4 - Osiedle domków ekologicznych Strefa 4122działki strefa hotelowa Osiedle domkówaekologicznych granice Strefa ---Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne strefa hotelowa A Strefa Polana Wioska Mazowiecka strefa hotelowa A miejsca Strefa rekreacyjna, parkingowe i zaplecze techniczne Strefa Wioska zagroda Mazowiecka Strefa Osiedle domków 2 strefa hotelowa Aekologicznych Strefa Wioska pokazowa Mazowiecka Strefa 4 Osiedle domków ekologicznych 3 -- Wioska Mazowiecka Strefa 44 - Osiedle domków ekologicznych Strefa niczne niczne niczne niczne niczne wioska mazowiecka ośrodek jeździecki pomosty Legenda polana rekreacyjna boiska sportowe polana rekreacyjna pole namiotowe, muzeum cyrku boiska sportowe granica przestrzeń piknikowa granicaopracowania opracowania granica opracowania polana rekreacyjna pole namiotowe, granice działki granicedziałki działki granice polana rekreacyjna przestrzeń piknikowa pole namiotowe, przestrzeń piknikowa Strefa 1 - Polana rekreacyjna, miejsca parkingowe i zaplecze techniczne Osiedle domków ekologicznych Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 6 - strefa hotelowa B Strefa 6 - strefa hotelowa B Strefa osiedle domków na drzewie Strefa Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 7 - osiedle domków na drzewie Strefa 6 - ośrodek jeździecki 58 Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne Strefa hotelowa 8 -- strefa ośrodek jeździecki Strefa 6zagrody pokazowej Strefa hotelowa Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne Strefa 5zagrody 7 - strefa osiedle domków na drzewie pokazowej osiedle domków ekologicznych 8 ośrodek jeździecki Strefa pokazowej Strefa zagrody 7 -- osiedle domków na drzewie Strefa zagrody pokazowej 8 - ośrodek jeździecki Strefa zagrody pokazowej boiska sportowe polana rekreacyjna Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa 7 - osiedle domków na drzewie plac zabaw Strefa Strefa 66 - strefa hotelowa B Strefa strefa68 -hotelowa B strefa hotelowa B ośrodek jeździecki Strefa Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa osiedle domków na drzewie Strefa 7 Strefa 65zagrody Muzeum cyrku i Bsale konferencyjne 7 - osiedle domków na drzewie pokazowej hotelowa Strefa 8 -- strefa ośrodek jeździecki Strefa Osiedle domków 8 - strefa ośrodek jeździecki Strefa 6 hotelowa B na drzewie 7 - osiedle domków na drzewie Strefa zagrody pokazowej Strefa pokazowej na drzewie Strefa zagrody Strefa osiedle Strefa ośrodekdomków jeździecki pole namiotowe, przestrzeń piknikowa Strefa Ośrodek jeździecki 8 - ośrodek jeździecki przestrzeń zarezerwowana na zaplecze techniczne Strefa zagrody pokazowej strefa hotelowa A parkingi 34 staw kąpielowy ośrodek jeździecki Strefa strefa osiedle domków Strefa hotelowa Bna drzewie Strefa Strefa 55 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Muzeum cyrku 6 - strefa hotelowa B istrefa sale konferencyjne Strefa 5 - Muzeum cyrku i sale konferencyjne Strefa Strefa Zagrody zagrody pokazowej Pokazowej przestrzeń zarezerwowana na zaplecze przestrzeń techniczne zarezerwowana na zaplecze przestrzeń techniczne zarezerwowana na zaplecze techniczne

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy Parki narodowe to w Polsce najcenniejsze przyrodniczo obszary 23 parki narodowe 1% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa

Ośrodek Wypoczynkowy. Słok. 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Ośrodek Wypoczynkowy Słok 97-400 Bełchatów Słok k. Bełchatowa Lokalizacja N 51 16 44 E 19 21 55. Odległość z ośrodka: Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław 185 km Nieruchomość stanowiąca OW

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości

1. Wstęp Stołeczny Zarząd Infrastruktury Dowództwo Wojsk Lądowych Muzeum X Pawilonu Bramę Bielańską Bramę Straceń Muzeum Niepodległości 1. Wstęp Na podstawie Decyzji nr 418/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.10.2006 r. dokonano wyboru lokalizacji dla budowy nowej siedziby MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO w Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy. Spotkanie instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej, Stare Jabłonki, 29-31.01.

Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy. Spotkanie instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej, Stare Jabłonki, 29-31.01. Działania informacyjno-promocyjne w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 w Kampinoskim Parku Narodowym Małgorzata Mickiewicz Kampinoski

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL.

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL. PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON 10-672 OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA 125 10-622 OLSZTYN, UL.KOSZALIŃSKA 10-12 LOKALIZACJA Las Miejski i Park Jakubowo Park Centralny PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, składającej się z placu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

Wołkowyja ul. Bieszczadzka 7. Nieruchomość na sprzedaż

Wołkowyja ul. Bieszczadzka 7. Nieruchomość na sprzedaż Wołkowyja ul. Bieszczadzka 7 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wołkowyja Ulica, nr budynku Bieszczadzka 7 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu

ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach / konsultacje architektoniczno-krajobrazowe ogród to taki dom, który nie ma ścian, ani dachu numer konsultacji: K29 temat: ogród przedszkolny miejsce: ul. Afrykańska

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY. 1. Lokalizacja BRANŻA: D R O G I OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego dla przebudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r.

UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. UCHWAŁA NR 232 / XXII / 2000 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej Załącznik nr 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE PRZESTRZENNE Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 stycznia 7 Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla zadania Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach Zapytanie ofertowe nr WIR.041.5.2016-1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stan

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 2010

OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 2010 OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 2010 HISTORIA Z LEWEJ: FRAGMENT MAPY Z 1929 R. NA DOLE: FRAGMENT MAPY Z 1939 R. MODRZEWIOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ

TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ TRASY DO NARCIARSTWA BIEGOWEGO W PARTIACH SZCZYTOWYCH MAGURKI WILKOWICKIEJ Trasa do narciarstwa biegowego powstała w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej w województwie śląskim, częściowo na terenie

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA Szczegółowy opis działań dofinansowywanych w ramach osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia W ramach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/272/2002

UCHWAŁA NR XXXI/272/2002 UCHWAŁA NR XXXI/272/2002 RADY GMINY NOWOSOLNA Z DNIA 11 LIPCA 2002 roku w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Byszewy Działając na

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW ZAŁĄCZNIK NR DO UCHWAŁY NR RADY GMINY W BAŁTOWIE Z DNIA. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW OPRACOWAŁ ZESPÓŁ INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA:

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Sianożętach (powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie) Charakterystyka położenia Sianożęty

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Rewitalizacja terenów nadwodnych w Polsce: Renaturyzacja Bulwary nadrzeczne

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ 270715 KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ 1 Spis treści: I. Ogólny opis koncepcji urbanistycznej II. Szczegółowy opis elementów koncepcji

Bardziej szczegółowo

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum:

1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W ELBLĄGU 1. Główne założenia kompozycji urbanistycznej centrum: Uporządkowanie struktury Wyspy Spichrzów i nadanie jej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO

WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO WYBRANE TERENY I PLANY INWESTYCJNE NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO TERENY INWESTYCYJNE W GMINIE JABŁONNA Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Jabłonna Miejscowość położona w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Ekologiczna mini przystań żeglarska wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów położony na dział kach nr 6 i nr 994 w Piszu przy Al. Turystów oraz na części działki 1026/5 /jez. Ro ś/ Dla: Gmina Pisz

Bardziej szczegółowo