Zarządzenie Nr 11.~/2013. Rektora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 11.~/2013. Rektora"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 11.~/2013 z dnia.m.jlm.j~/, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2002 Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr 90/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. z późno zm.) w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 5 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Działając na podstawie 51 ust. 3 pkt 8 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządzam co następuje: 1 W Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nadanym Zarządzeniem Nr 16/2002 Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr 90/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. z późno zm.) wprowadza się następujące zmiany: l. Dotychczasowa nazwa Szpitala w brzmieniu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymuje nowe następujące brzmienie Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Ślqskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 2. Dotychczasowa nazwa skrócona Szpitala w brzmieniu SPSK Nr 5 SUM otrzymuje nowe następujące brzmienie Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. 3. Załącznik Nr 2 "Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach" otrzymuje nowe brzmienie określone w Załączniku Nr l do niniejszego Zarządzenia. 4. W Załączniku Nr 3 "Wykaz komórek działalności podstawowej Szpitala" w Przedsiębiorstwie Opieki Ambulatoryjnej "Ceglana": a) w poz. 3 "Poradnie specjalistyczne" dodaje się pkt 3.4 w brzmieniu,,3.4 Przykliniczna Poradnia Schorzeń Rogówki i Powierzclmi Oka", a w wyniku jego dodania dotychczasowe ppkt-y ulegają stosownemu przenumerowaniu, b) w poz. 4 "Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe", w pkt 4a. "Pracownie okulistyczne" ppkt 4.5 otrzymuje nowe następujące brzmienie,,4.5 Pracownia Chirurgii Refrakcyjnej". 5. W Załączniku Nr 4 "Zakres działania komórek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala": a) poz. 22 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Udzielanie wysokospecjalistycznych konsultacji z zakresu korekcji wad refrakcji z wykorzystaniem szerokiej gamy nowoczesnej aparatury medycznej, wykonywanie zabiegów laserowej korekcji wady wzroku, diagnostyka i leczenie stożka rogówki i innych ektazji, zabiegi fotokeratektomii 22. Pracownia Chirurgii Refrakcyjnej terapeutycznej w schorzeniach rogówki poddających się tego typu leczeniu, kwalifikacja do świadczeń medycznych opierających się na metodach chirurgii wewnątrzgałkowej (refrakcyjna wymiana soczewki, korekcja starczowzroczności, wszczepy soczewek fakijnych), promocja zdrowia, doskonalenie zawodowe kadr lekarskich

2 b) dodaje się poz. 50 w brzmieniu: Przykliniczna Poradnia Schorzeń 50. Rogówki i Powierzchni Oka w warunkach ambulatoryjnych z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki oraz powierzchni oka ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów, promocja zdrowia, realizacja zadań ielę iarskich, słuchac szkół med czn ch 2 Wprowadzam tekst jednolity: l. Załącznika Nr 3 do Statutu - "Wykaz komórek działalności podstawowej Szpitala", stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Załącznika Nr 4 do Statutu - "Zakres działania komórek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala", stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 3 Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 16/2002 z dnia 17 kwietnia 2002 r. z późno zm. nie ulegają zmianie. 4 l. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust Zmiany, o których mowa w l ust. l i 2 niniejszego Zarządzenia wchodzą w życie z dniem r. REKTOR, Śląskiego uni'etu Me<tytzooc}l w KalCMtach \:l.l"\.si~ " prof. dr hab. n. 00, PrzerTlY$fiW ~ Otrzymuja: - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Prorektor ds. Klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Dział Kontroli i Audytu - aja

3 I 1 ~ ~ł~ł 0i) o!:! ;;; lo c: c: ~~ ~ Oc N «W.2 Ol :i ~>. " t:! 3'i ~ 0- ~" oc o: lo li a. ~Ę ;~ E c:: o ti).~ a. 0-.E ~ ol: c: o E.5 :.: o j c:.!! o -O 'N to! ON N.c C o_ C Cw ł ~ o:: o ł- -co EGl s: U UJ ~ W o:: >c (~~1 ~- ~u w Z o::n >-u c~.., W Ol OZ ~ O N ~~ Ol N.c li) 0:::. u o:::0<r: :i " o!q; Z ~ o() on " C en iii...j~ lo ur=>c) -alw li):!!u " ffi< : c: er: N ~~ In " a.!!:! lo a. Oc ~ I-a. O.., li) li) ~~ o:::~~ :i O-~ -a..f ~C) 3 li)_w.c c~u ww : o ~ii: a. 0 < \r58 J li)...j: ~~ 00::: 1-< ~- wz o:::c) >-ur o...j W <- ua. ~ I-~ li) a. <li) NO C Ol lo ~ O '6 -c: "t:! oc O "1! I I~ 0- [1 ~ N 1 6, o '6 Ol " - " 0 c: o~ ~ 0f N ;5- fij c: " o es lj 1! " N " oc, ~,= oc,.; o o" :!! "O.:li:: E' e' o " o.c.c -g :E ~ e oc o o ;;: " w u o u" Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc " 1! " 1! " 1! " 1! " 1! " 1! " 1! o o o o o o o D. D. D. D. D. D. D. 0a-.c.c oc.c.c oc.c 1! lo lo lo lo lo lo lo 2 o "ł "ł "ł "ł "łl"ł "ł Ol Ol Ol '6 lo lo <li <li ~ ~ Ol <li <li Ci Ci Ci Ci Ci er: 'Q; 'Q; 'Q; 'Q; Ol Ol 'Q; c: c: " 05 c: c: c: :c :c.c :c :c :c <li lo <li <li <li lo C> C> C>C>~C> ~L.~L II "ji II l' li l',i l' "II "II II "l' "II 'I "l' II "l' 'I II li " ===--=::=:::::==:::==--=~-==--:.-=::=--===--===--=::=-~==!U

4 Załqcznik Nr 3 do Statutu stanowiący Załącznjl<,.Nr l.j. do Zarz7f).zenif Nr1~/2013 z dnia... ~..~..:u...'.ol.{)lb r. Rektora SUM WYKAZ KOMÓREK DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ SZPITALA I. RZEDSIĘBIORSTWO OPIEKI SZPITALNEJ "CEGLANA" 1. Oddziały szpitalne iinne komórki opieki szpitalnej 1.1 Oddział Okulistyki Dorosłych 1.2 Oddział Okulistyki Dziecięcej 1.3 Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej 1.4 Oddział Endokrynologii 1.5 Oddział Onkologii Klinicznej 1.6 Oddział Chirurgii Onkologicznej 1.7 Oddział Radioterapii 1.8 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 1.9 Blok Operacyjny 1.10 Izba Przyjęć 1.11 Apteka Szpitalna 1.12 Laboratorium Centralne 107 łóżek 30 łóżek 20 łóżek, 20 łóżek, 7 łóżek, 9 miejsc pobytu dziennego 21 łóżek 15 łóżek 5 łóżek 2. Komórki pomocnicze - Komitety Stałe i Doraźne 2.1 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 2.2 Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych 2.3 Komitet Terapeutyczny II. RZEDSIĘBIORSTWO OPIEKI AMBULATORYJNEJ "CEGLANA" 3. Poradnie specjalistyczne 3.1 Przykliniczna Poradnia Okulistyczna 3.2 Przykliniczna Poradnia Okulistyczna dla Dzieci 3.3 Przyk1iniczna Poradnia Jaskrowa 3.4 Przykliniczna Poradnia Schorzeń Rogówki i Powierzchni Oka 3.5 Przykliniczna Poradnia Alergologiczna 3.6 Przykliniczna Poradnia Endokrynologiczna 3.7 Poradnia Chirurgii Onkologicznej 3.8 Poradnia Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci 3.9 Poradnia Onkologiczna 3.10 Poradnia Chemioterapii 3.11 Poradnia Medycyny Pracy 4. Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe 4a. Pracownie okulistyczne 4.1 Pracownia Ultrasonografii Oka 4.2 Pracownia Angiografii Oka 4.3 Pracownia Elektrofizjologii Narządu Wzroku 4.4 Pracownia Perymetryczna 4.5 Pracownia Chirurgii Refrakcyjnej 4.6 Pracownia Diagnostyki i Leczenia Powikłań Ocznych w Cukrzycy 4.7 Pracownia Diagnostyki i Leczenia Schorzeń Siatkówki 4.8 Pracownia Diagnostyki i Leczenia Choroby Zezowej 4.9 Pracownia Soczewek Kontaktowych

5 4b. Pozostałe pracownie 4.10 Pracownia USG 4.11 Pracownia EKG 4.12 Pracownia Spirometrii 4.13 Pracownia Endoskopii 4.14 Pracownia Histopatologii 4.15 Pracownia Mammografii 4c. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe 4.16 Poradni Okulistycznej 4.17 Poradni Okulistycznej dla Dzieci 4.18 Poradni Alergologicznej 4.19 Poradni Endokrynologicznej 4.20 Poradni Chirurgii Onkologicznej 4.21 Poradni Onkologicznej 4.22 Poradni Chemioterapii 4d. Zakłady 4.23 Zakład Radioterapii Pracownia Brachyterapii {ok""""", Unitler~RE~w KaklIltal1 ~ \~. prof. dr hab. n..~~

6 Załącznik Nr 4 do Statutu stanowiący Załącznik Nr.J... do Zarządzenia Nr 19v.../2013 z dnia.u.,..1~!..w11.1. Rektora SUM ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ SZPITALA L.p. Komórki działalności podstawowej Szpitala Zakres działania 1. Oddział Okulistyki Dorosłych w warunkach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, promocja zdrowia, SUM, 2. Oddział Okulistyki Dziecięcej w warunkach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, promocja zdrowia, SUM, 3. Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej w warunkach szpitalnych, w tym w ramach 2 miejsc pobytu dziennego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, promocja zdrowia, realizacja zadań pielęqniarskich, słuchaczy szkół medycznych 4. Oddział Endokrynologii w warunkach szpitalnych, w tym w ramach jednego miejsca pobytu dziennego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, wykonywanie zabiegów chemioterapeutycznych, promocja zdrowia, SUM,. 5. Przykliniczna Poradnia Okulistyczna w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, promocja zdrowia, realizacja zadań 1

7 6. Przykliniczna Poradnia Alergologiczna w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, promocja zdrowia, realizacja zadań 7. Przykliniczna Poradnia Endokrynologiczna w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, promocja zdrowia, realizacja zadań 8. Przykliniczna Poradnia Okulistyczna dla Dzieci w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, promocja zdrowia, realizacja zadań 9. Oddział Onkologii Klinicznej z zakresu onkologii klinicznej (chemioterapii) w warunkach szpitalnych, w tym w ramach 9 miejsc pobytu dziennego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, profilaktyka i promocja zdrowia, SUM, pieleqniarskich, słuchaczy szkół medycznych 10. Oddział Chirurgii Onkologicznej w warunkach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych i onkologicznych, profilaktyka i promocja zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych dla potrzeb SUM, przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny, doskonalenie zawodowe kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych 2

8 11. Przykliniczna Poradnia Jaskrowa w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, promocja zdrowia, realizacja zadań 12. Poradnia Chirurgii Onkologicznej w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, profilaktyka i promocja zdrowia, realizacja zadań 13. Poradnia Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, promocja zdrowia, przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny, doskonalenie zawodowe kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych 14. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w warunkach szpitalnych pacjentom wymagającym ciągłego monitorowania funkcji życiowych, promocja zdrowia, pielęqniarskich, słuchaczy szkół medycznych 15. Blok Operacyjny Wykonywanie zabiegów chirurgicznych w zakresie okulistyki i chirurgii onkologicznej w znieczuleniu miejscowym i ogólnym Izba Przyjęć Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego, udzielanie pomocy doraźnej w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, ustalanie terminów na hospitalizację Poradnia Medycyny Pracy Nadzór epidemiologiczny nad pracownikami, szczepienia ochronne przeciw Wz:.N, kontrola stanowisk pracy, prowadzenie dokumentacji. Prowadzenie badań: wstępnych, okresowych, profilaktycznych, końcowych, wysokościowych i wydawanie zaświadczeń o zdolności do pracy w/w. Współpraca z działem BHP w zakresie dot. ekspozycji, narażenia i szkodliwości na stanowiskach pracy. Pracownia Ultrasonografii Oka Wykonywanie badań ultrasonograficznych zarówno przedniego odcinka gałki ocznej (UBM) jak i tylnego odcinka USG. dla oceny patologii i długości gałki ocznej - u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych 3

9 19. Pracownia Angiografii Oka Wykonywanie badań angiografii f/uoresceinowej i indocyjaninowej dla oceny obrazu dna oka w czasie przepływu barwnika przez naczynia naczyniówki i siatkówki - u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych 20. Pracownia Elektrofizjologii Wykonywanie badań elektrofizjologicznych w zakresie: Narządu Wzroku ERG-elektroretinografia, EOG-elektrookulografia, VEP (VER) - wzrokowe potencjały wywołane, potencjałów wywołanych VERIS - u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych 21. Pracownia Perymetryczna Wykonywanie badań pola widzenia kinetycznego i statycznego w diagnozowaniu schorzeń narządu wzroku - u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych 22. Pracownia Chirurgii Refrakcyjnej Udzielanie wysokospecjalistycznych konsultacji z zakresu korekcji wad refrakcji z wykorzystaniem szerokiej gamy nowoczesnej aparatury medycznej, wykonywanie zabiegów laserowej korekcji wady wzroku, diagnostyka i leczenie stożka rogówki i innych ektazji, zabiegi fotokeratektomii terapeutycznej w schorzeniach rogówki poddających się tego typu leczeniu, kwalifikacja do świadczeń medycznych opierających się na metodach chirurgii wewnątrzgałkowej (refrakcyjna wymiana soczewki, korekcja starczowzroczności, wszczepy soczewek fakijnych), promocja zdrowia, doskonalenie zawodowe kadr lekarskich 23. Pracownia Diagnostyki i Leczenia Wykonywanie zabiegów laseroterapii siatkówki w przebiegu Powikłań Ocznych w Cukrzycy cukrzycy i innych schorzeń siatkówki - u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych 24. Pracownia Diagnostyki i Leczenia Diagnostyka i leczenie różnych schorzeń siatkówki - Schorzeń Siatkówki u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych Pracownia Diagnostyki i Leczenia Diagnostyka i leczeniem choroby zezowej, niedowidzenia, Choroby Zezowej zaburzeń widzenia obuocznego oraz ruchomości gałek ocznych. Przeprowadzanie ćwiczeń pleoptycznych i ortoptycznych w leczeniu niedowidzenia i choroby zezowej - u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych Pracownia Soczewek Dobór soczewek kontaktowych ze wskazań korekcyjnych Kontaktowych oraz terapeutycznych - dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych. W Pracowni dobiera się soczewki jednodniowe i miesięczne - do korekcji prostych wad refrakcji, soczewki stosowane w stożku rogówki oraz soczewki wytwarzane na indywidualne zamówienie z rysunkiem tęczówki pacjenta Pracownia USG Wykonywanie badań narządów: jamy brzusznej, układu moczowego i przestrzeni zaotrzewnowej, miednicy mniejszej oraz narządów szyi - u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnvch Pracownia EKG Wykonywanie badań dla pacjentów przyjmowanych na oddziały szpitalne, badań przyłóżkowych, w stanach nagłych oraz badań okresowych dla personelu, Pracownia Spirometrii Wykonywanie badań czynnościowych układu oddechowego, próby wysiłkowej u pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych Pracownia Endoskopii Wykonywanie badań endoskopowych przewodu oddechowego (bronchofiberoskopia) Pracownia Histopatologii Wykonywanie badań histopatologicznych materiałów śród operacyjnych pobranych w trakcie zabiegów operacyjnych Pracownia Mammografii Wykonywanie badań: mammografii, mammografii spektralnej, biopsji stereotaktycznej, biopsji gruboigłowej, biopsji cienkoigłowej Laboratorium Centralne Wykonuje badania z zakresu: hematologii, alergologii, hormonów koagulologii,analityki ogólnej, chemii klinicznej, gazometrii, cytometrii przemysłowej oraz mikrobiologii. 4

10 Apteka Szpitalna Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Terapeutyczny Poradni Okulistycznej Poradni Okulistycznej dla Dzieci Poradni Alergologicznej Poradni Endokrynologicznej Poradni Chirurgii Onkologicznej Oddział Radioterapii Poradnia Onkologiczna Poradni Onkologicznej Gospodarka produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, zaopatrywanie komórek Szpitala w produkty lecznicze, wyroby medyczne Monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń, bieżąca analiza i rejestracja zakażeń, zwalczanie ognisk epidemicznych zakażeń, współpraca z Laboratorium Centralnym, Oddziałami i A tek Sz italn w zakresie kontroli zakażeń Opracowywanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, podejmowanie interwencji w przypadkach epidemii zakażeń, współpraca z KT w zakresie tworzenia rofilak ki okołozabie owe Opracowywanie Receptariusza Szpitalnego, ustalanie racjonalnej antybiotykoterapii, ustalanie antybiotykowej rofilakt ki okołozabie owe w Prz kliniczne Poradni Okulist czne w Prz kliniczne Poradni Okulist czne dla Dzieci w Prz kliniczne Poradni Aler 010 iczne w Prz kliniczne Poradni Endok nolo iczne w Poradni Chirur ii On kolo iczne z zakresu hospitalizacji dla potrzeb radioterapii onkologicznej i leczenia skojarzonego w warunkach szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, profilaktyka i promocja zdrowia, SUM, iel niarskich, słuchacz szkół med czn ch w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, profilaktyka i promocja zdrowia, realizacja zadań iel niarskich, słuchacz szkół med czn ch w Poradni Onkologicznej 5

11 Poradnia Chemioterapii Poradni Chemioterapii Zakład Radioterapii Pracownia Brachyterapii Przykliniczna Poradnia Schorzeń Rogówki i Powierzchni Oka w warunkach ambulatoryjnych ze szczególnym zawartych umów, profilaktyka i promocja zdrowia, realizacja zadań iel niarskich, słuchacz szkół med czn ch w Poradni Chemioterapii Leczenie radykalne i paliatywne przy użyciu promieniowania jonizującego, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, profilaktyka i promocja zdrowia, SUM, iel niarskich, słuchacz szkół med czn ch Leczenie radykalne i paliatywne przy użyciu promieniowania z zastosowaniem technik brachyterapii, profilaktyka i promocja zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych dla potrzeb SUM, przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny, doskonalenie zawodowe kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół med czn ch w warunkach ambulatoryjnych z zakresu diagnostyki i leczenia schorzeń rogówki oraz powierzchni oka ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów, promocja zdrowia, realizacja zadań iel niarskich, słuchacz szkół med czn ch 6

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

MZ-29. Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego. Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu https://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204

Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie www.krosno.med.pl Centrala... 13 43 78 000 Sekretariat... 13 43 78 586 Fax... 13 43 78 204 Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 13 43 78 426

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2009 Aneks Organizacja profi laktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 2012 r. i I kw. 2013 r. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu 2012 r. i I kw. 2013 r. Szpital Powiatowy w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14 tel/fax (032) 67-215-32 Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 892. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo