The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People"

Transkrypt

1 th W a r s z a w a

2 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre for Children and Young People

3 Partner strategiczny Strategic partnership Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie Zygmunt Hübner Powszechny Theatre in Warsaw Partnerzy wspierający Supporting partners Teatr Rampa Teatr Lalka Dom Spotkań z Historią Instytut im. A. Mickiewicza PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ComPress S. A. Agencja Public Relations Rampa Theatre Lalka Theatre History Meeting House Adam Mickiewicz Institute PEDAGOGIUM School of Social Sciences ComPress S. A. Public Relations Agency th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l

4 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 2 Honorowy patronat Honorary patronage Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Mr Bogdan Zdrojewski Minister of Culture and National Heritage Ms Hanna Gronkiewicz-Waltz Mayor of the City of Warsaw Mr Marek Michalak Ombudsman for Children Zrealizowano przy pomocy środków finansowych The Festival was organised with the financial support of Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu m. st. Warszawy Biuro Kultury the Ministry of Culture and National Heritage the Warsaw City Hall Department of Culture

5 Patronat medialny Media patronage e-teatr.pl polski portal teatralny Radio WAWA Soul Magazine Miesięcznik GAGA qlturka.pl icity.pl Miasto Pomysłów e-teatr.pl Polish theatre web portal Radio WAWA Soul Magazine GAGA monthly qlturka.pl icity.pl City of Ideas th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 3

6 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 4 Grażyna Karwowska-Winiarek Dyrektor Festiwalu Festival Director Drodzy Przyjaciele! Najbardziej interesujące jest to, co powstaje w spotkaniu. Taki właśnie teatr chcemy w tym roku Wam zaproponować, chcemy, abyście taki właśnie festiwal współtworzyli. Największymi gwiazdami Festiwalu KORCZAK są bowiem jego widzowie: dzieci i młodzież. Zapraszamy Was na spotkanie z nowymi tematami, działaniami, pomysłami. Mamy nadzieję, że Festiwal KORCZAK jak zawsze będzie zaskakiwał. W tym roku głównym ośrodkiem festiwalowych działań będzie Teatr Powszechny. Jednak zaprosimy Was nie tylko na widownię. Uruchomimy wszystkie przestrzenie Teatru Powszechnego, oddamy je dzieciom, by wybudowały świat na wzór swojej wyobraźni, a w ramach festiwalowych happeningów stworzyły zupełnie niekonwencjonalne, społeczne dzieła sztuki. Na tegorocznej edycji Festiwalu obecna od wielu lat formuła zjawisk teatralnych zyskuje nową postać. Zaprosiliśmy zespoły, które skupiają osoby Dear Friends, the most interesting results are a consequence of meetings. This is the type of theatre that we would like to showcase this year and this is the type of festival that we would like you to participate in. The biggest stars of the KORCZAK Festival are its viewers: children and young people. We would like to invite you to meet new subjects, actions and ideas. We hope that the KORCZAK Festival will surprise you again. This year the Festival actions are going to be centred around the Powszechny Theatre. However, we will not just invite you to the auditorium. We are going to activate all areas of the Powszechny Theatre and hand them over to children, allowing them to construct a world based on their imagination and create unconventional, social works of art during festival happenings. The long-standing special shows formula takes on a new shape at this year s Festival. We have invited troupes which associate people who view

7 Wojciech Faruga Dyrektor Artystyczny Festiwalu Artistic Director patrzące na świat z odmiennej perspektywy. Oni widzą więcej, inaczej, a nam pozwalają na nowo zrozumieć i uchwycić rzeczywi stość. Kontakt z ich niezwykłą obecnością i wrażliwością jest alternatywą dla najciekawszych spektakli teatrów dla dzieci i młodzieży. W tym roku zaprezentujemy osiem spektakli twórców z Belgii, Chor - wacji, Włoch, Kanady, Niemiec oraz czternaście z Polski. A to jeszcze nie wszystko. Będziemy też badać miejsce, w którym teatr styka się z historią. Rozpoczęliśmy współpracę z nowymi partnerami, z którymi zaplanowaliśmy dla Was wiele niecodziennych spotkań, a naj bardziej cieszy nas to, że będziecie współtworzyć z nami kolejny Festiwal KORCZAK Do zobaczenia! the world from a different perspective. They see more, they see differently allowing us to form a deepened understanding of the surrounding world. Coming into contact with their remarkable presence and sensitivity will be an alternative to the most interesting performances of theatres for children and young people. This year we are going to present eight performances by Belgian, Croatian, Italian, Canadian and German troupes and fourteen Polish productions. But this is not all. We are also going to explore the territory where theatre meets history. We have established cooperation with new partners who helped us to organise a number of extraordinary meetings. However, it is your parti cipation in KORCZAK 2012 Festival that we are most happy about. See you! Grażyna Karwowska-Winiarek, Wojciech Faruga Grażyna Karwowska-Winiarek, Wojciech Faruga th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 5

8 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 6 Maciej Wojtyszko Dyrektor Honorowy Honorary Director Drodzy Przyjaciele, drodzy Goście! Dzięki staraniom Rzecznika Praw Dziecka rok 2012 jest rokiem Janusza Korczaka. To ważne dla naszej, szesnastej już, edycji Festiwalu KORCZAK, ważne dla pamięci i kontynuacji myśli tego niezwykłego Człowieka. To, że Janusz Korczak jest wciąż rosnącym symbolem walki o prawa dzie cka, to oczywiste. To, że Janusz Korczak własną twórczością, własnym życiem i własnym losem dał świadectwo temu, jakie zadania stoją przed dorosłymi i tymi, którzy już wkrótce będą dorośli, to również fakt. Pozostaje jednak pytanie: jak dziś, w świecie nowych mediów, tajemni czego, wciąż nadciągającego kryzysu, rzeczywistości wielokulturowej i licznych zagro żeń ekologicznych, czytać dzieło Korczaka? Zapewniam Państwa, że bez trudu można znaleźć bardzo aktualne, jakby wczoraj napisane, rady; że Bankructwo małego Dżeka, powieści o Królu Maciusiu i Kajtuś czarodziej nadal warte są przeczytania, a zapiski Starego Doktora nadal poruszają i wskazują drogę. Janusz Korczak, bohater heroiczny, pedagog i myśliciel, swój ostatni marsz do Treblinki rozpoczął wraz ze swoimi wychowankami dokładnie z tego miejsca, w którym teraz działa Teatr Lalka. Trudno nie myśleć o tym, że tłumy roześmianych i szczęśliwych dzieci idących do teatru są triumfalnym dowodem i świadectwem trwałości Jego poglądów i w jakiś zaczarowany sposób stanowią rewers tego, co wydarzyło się w straszliwym roku Dear Friends, dear Guests, thanks to the efforts of the Ombudsman for Children, 2012 has been declared the Janusz Korczak Year. This is an important event for our KORCZAK Festival which is already in its 16 th edition as well as for the memory and follow-up of the work of this unique man. Janusz Korczak remains a growing symbol of the fight for children s rights that much is clear. Janusz Korczak, with his work, his life and the fate that befell him has born testimony to the tasks that face both adults and adults-to-be that s also a fact. However, there remains a question: how should Korczak s works be interpreted today, in the world of new media, the mysterious, always imminent crisis, multicultural reality and numerous ecological threats? I ensure you that these books are full of up-to-date advice, as if they had been written yesterday; that "The Bankruptcy of Little Jack", novels about King Matt and Kaytek the Wizard are still worth reading and the writings of the Old Doctor are still capable of moving us and showing us the way. Janusz Korczak, the hero, teacher and philosopher, began his last march to Treblinka with his pupils from exactly the same spot as today's Lalka Theatre. It is hard to avoid thinking that the flocks of laughing, happy kids going to the theatre are a triumphant proof and testimony of the durability of Korczak s thought and seem to form a magical reversal of what happened in the terrible year of 1942.

9 Rok 2014 będzie rokiem specjalnej edycji Festiwalu KORCZAK, rokiem, w którym odbywać się on będzie w połączeniu ze światowym kongresem ASSITEJ. Hasłem zaproponowanym na rok 2014, hasłem wiodącym, ma być slogan Więcej niż teatr, więcej niż teraz, więcej niż tu. Możliwość skojarzeń ogromna. Już zapraszamy! Maciej Wojtyszko 2014 is going to witness a special edition of the KORCZAK Festival: this year the festival is going to coincide with the world ASSITEJ congress. The motto proposed for 2014 is the following: "More than theatre, more than here, more than now". The possibility of associations is endless. You are already welcome! Maciej Wojtyszko Halina Machulska Prezes Polskiego Ośrodka ASSITEJ President of the Polish Centre of ASSITEJ Drogi nasz Patronie, Januszu Korczaku! To właśnie Twoje szlachetne życie, poświęcone i oddane dzieciom poprzez bezpośrednią pracę z najmłodszymi oraz wspaniałą twórczość literacką stało się w 1994 r. inspiracją do zorganizowania przez polski ASSITEJ pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK. Dziękuję Ci, nasz Patronie, że dałeś nam mądry przykład całą swoją pracą, życiem i Wielkim Poświęceniem. Jestem Ci wdzięczna za tę inspirację i za to, że pomogłeś nam dostrzec wartość, jaką jest wychowanie młodego człowieka przez sztukę teatru. Uważam Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, którego jesteś Patronem, za bardzo ważny festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży. Bądź zawsze z nami! Halina Machulska Dear Patron, dear Janusz Korczak, it was your noble life dedicated and devoted to children through direct work with them and the wonderful literary oeuvre that inspired the Polish ASSITEJ to organise the first International Festival of Theatres for Children and Young People KORCZAK in I would like to thank you, as our Patron, for giving us the wise example of your entire work, life and the Great Sacrifice. I am grateful to you for that inspiration and for helping us to see the value of bringing up young people through theatre art. I think that the Festival of Theatres for Children and Young People under your patronage is a very important theatre festival for children and young people. Don t ever leave us! Halina Machulska th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 7

10 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 8 TEATR +... THEATRE RODZICE Wzorem lat ubiegłych, już po raz czwarty proponujemy nasz festiwalowy program Ab ovo ( zacząć od jaja ), zapraszając do teatru niemowlęta. Jest oczywiste, że w przedstawieniach dla naj-najmłodszych dzieci uczestniczą z opiekunami. Tym razem znów mamy kilka ciekawych propozycji dla tej grupy wiekowej przygotowanych przez zagraniczne i polskie teatry. + PARENTS For the fourth time in a row, our Festival features the Ab ovo programme (which literally means: to start doing something from the egg, i.e. from the very beginning). This section is aimed at the youngest audience, that is infants. Obviously, the children participate in the performances with their parents or guardians. This year, we have also planned a few inte resting performances for this age group prepared by international and Polish theatres. + MŁODZI KRYTYCY Grupa młodych ludzi zajmujących się opisywaniem zjawisk teatralnych postanowiła zupełnie dorośle zająć się teatrem dla dzieci. Zostali akredytowani przy Festiwalu i to ich artykuły znajdziecie Państwo w Gazecie Festiwalowej, która publikowana będzie na stronie internetowej Festiwalu: + YOUNG CRITICS A group of young people engaged in describing theatrical phenomena decided to treat the matter of theatre for children in the adult fashion. They have been accredited by the Festival and you will find their articles in the Festival Newspaper, which will be published on the Festival s website:

11 + WARSZTATY Tradycyjnie już przy okazji Festiwalu zapraszamy do udziału w warszta - tach. W tym roku oferta jest szczególnie bogata. Wszystkim dzieciom polecamy spotkania warsztatowe poświęcone myśli Janusza Korczaka organizowane przez Dom Spotkań z Historią. Wybrane spektakle będą poprze - dzone specjalnymi warsztatami wprowadzającymi. Dodatkowo dorośli będą mogli wziąć udział w programie Teatr z dziećmi jak to robić? oraz warsztacie Teatr defaworyzowanych towarzyszącemu prezentacji spektakli z nurtu zjawisk teatralnych, w tym roku poświęconemu teatrowi tworzonemu przez przedstawicieli grup defaworyzowanych. + WORKSHOPS Organising workshops has already become one of our Festival traditions. This year, our offer is particularly varied. We would like to invite all children to participate in workshops organised by the History Meeting House, which are devoted to the thought of Janusz Korczak. Selected performances will be preceded by special introductory workshops. In addition, adults will be able to take part in the programme Theatre with children do-it-yourself. The workshop Theatre of the devafourised accompanies performances from the special shows section, which this year devoted to theatre created by members of defavourised groups. + SZKOŁA Nauczyciele i wychowawcy oglądający z dziećmi spektakle będą mogli znaleźć na stronie internetowej sugestie tematów do wykorzystania podczas pracy szkolnej. Liczymy również na czynny udział w dyskusjach po spektaklach. Rozmowy będą dotyczyły nie tyle przedstawień, co tematów w nich poruszanych. + SCHOOL On our website, teachers and educators watching plays in the company of children will be able to find ideas for subjects of school classes. We also hope for active participation in discussions taking place after the plays. Rather than focusing on the performances themselves, the discussions are going to refer to issues touched upon in the plays. + KONKURS Przypominamy, że jak co roku od pięciu lat przegląd polskich teatrów zawodowych będzie miał charakter konkursu. Teatry zagraniczne są gośćmi honorowymi, a zjawiska teatralne nie podlegają ocenie konkursowej. + COMPETITION As in the past five years, we would like to remind you that the review of Polish professional theatres will follow a competition format. Foreign theatres are our guests of honour and special events will not be assessed within the competition. th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 9

12 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 10 TEATR +... THEATRE JURORZY-JUNIORZY Po raz piąty także zupełnie serio pytamy o zdanie naszych młodych widzów. Podczas prac jurorzy-juniorzy pracują zupełnie samodzielnie, sami wyzna czają kryteria oceny spektakli, a w dyskusji, czasami dosyć burzliwej, wypracowują wspólne stanowisko, a potem w trakcie uroczystego zamknięcia Festiwalu ogłaszają werdykt. Jurorzy-juniorzy w imieniu dzieci przyznają wybranemu spektaklowi nagrodę Ziarenko. + JUNIOR JURORS It is also the fifth time we quite seriously ask our young spectators for their opinion. During the Festival, our junior jurors work absolutely independently: they define the criteria for evaluation, work out the final decision during a discussion (which may sometimes be rather stormy) and deliver their verdict during the official closing gala. On behalf of children, junior jurors present the selected play with the Seed award. + HAPPENINGI Dwadzieścia minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami odbę dą się teatralne happeningi. + HAPPENINGS Drama happenings will take place in the foyer or in front of theatres 20 minutes before each play. + SPOTKANIA Po każdym przedstawieniu w sali teatralnej prowadzący dyskusje zaproszą widzów do spotkania i rozmowy z aktorami, reżyserami, dyre ktorami teatrów. Czas trwania: ok. 30 minut. + Q&As After every theatre performance a moderator will invite spectators to meet and talk with actors, directors and theatre directors. Duration: about 30 minutes.

13 + FESTIWALOWE STUDIO INTERNETOWE Nie zdziwcie się, gdy przed teatrem, na widowni czy za kulisami spo tkacie ludzi z kamerami i mikrofonami oznaczonymi napisem Studio Festiwalowe. Wzorem ubiegłego roku, postaramy się na bieżąco dostarczać materiały filmowe z życia Festiwalu. Studio będzie dostępne na stronie internetowej Festiwalu + FESTIVAL INTERNET STUDIO Do not be surprised when you meet in front of a theatre, in the audience or backstage people with cameras and microphones labelled with a sign reading: Studio Festiwalowe (Festival Studio). Like last year, we will do our best to deliver up-to-date film materials from the life of the Festival. The studio will be available on the website. + NIEPEŁNOSPRAWNI których, jak zawsze, zapraszamy zarówno na widownię, jak i na scenę. W tym roku program Festiwalu skupia się wokoło pracy teatralnej z przedstawicielami grup defaworyzowanych, w tym i niepełnosprawnych. Równie miło będzie nam gościć także niepełnosprawnych widzów, którym jak co roku z radością pomożemy uczestniczyć jak najpełniej w wydarze - niach festiwalowych. + THE DISABLED whom we traditionally invite both into the audience and on the stage. This year, the Festival programme is centred around theatre work with members of defavourised groups, including the disabled. We will also be more than happy to host disabled guests like each year, we will take care to ensure that you enjoy the Festival to the fullest Tak jak w roku ubiegłym, w to miejsce, drodzy Widzowie, wpiszcie swojego plusa, którego my nie zaplanowaliśmy, a Wy, dzięki własnej uwadze i dociekliwości, być może odnajdziecie w tegorocznym Festiwalu. Zdaje się, że szukanie nowych plusów stanie się naszą tradycją... + Dear Spectators, just like last year, we would like you to fill that space with your own plus something we have not planned, but maybe you will find it at this year's Festival thanks to your attention and inquisitiveness. It seems that looking for new pluses is going to become our tradition... th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 11

14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 12 kalendarz Jak czytać kalendarz? WSTĘP WOLNY!!! Należy zrobić rezerwację w kasie Teatru Powszechnego tel. (22) WSTĘP WOLNY!!! Należy zrobić rezerwację pod numerem telefonu (22) spektakle zagraniczne spektakle polskie zjawiska teatralne zdarzenia warsztaty UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut

15 godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 6 października 10:00 12:30 10:30 Grajkółko 13:00 kalendarzsobota, UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut Najmniejszy bal świata Teatr Baj Pomorski Toruń 70 min 7 lat Teatr Atofri / Poznańska Fundacja Artystyczna Poznań min 1 do 5 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena 19:00 Księga raju Teatr Żydowski Warszawa 160 min 14 lat Teatr Żydowski th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 13

16 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 14 kalendarz Niedziela, 7 października czas wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 10:00 12:30 10:30 16:00 11:00 13:00 Czarnoksiężnik Oz UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut Teatr Lalki i Aktora Pinokio Łódź 95 min 6 lat Kabaret na strunach The Fifth Wheel Niemcy 45 min 5 do 99 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena Słowik Teatr Lalek Guliwer Warszawa 90 min 6 lat Teatr Guliwer :00 Księga raju Teatr Żydowski Warszawa 160 min 14 lat Teatr Żydowski 32

17 Poniedziałek, 8 października UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. kalendarz 9:00 12:00 9:00 12:00 9:30 11:30 Mikrokosmos. Kompozycje Białostocki Teatr Lalek Białystok 45 min 6 lat Aksamitny królik Teatr Groteska Kraków 90 min 6 do 13 lat Kabaret na strunach The Fifth Wheel Niemcy 45 min 5 do 99 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Rampa Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena 11:30 Słoneczniki dzieci i dorosłych 20 min 0 do 99 lat Teatr Lalka 44 10:00 12:00 Emil i detektywi Dječje Kazalište Branka Mihaljevića Chorwacja min 7 lat Teatr Lalka 46 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 15

18 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 16 godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 9 października 9:30 Brzdęk, stuk, puk... 11:30 10:00 12:00 10:00 13:00 kalendarzwtorek, 17:00 20:00 UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut Theater o. N. Niemcy min Bleee... Teatr Maska Rzeszów 50 min 5 lat XL Compagnie Irene K. Belgia 40 min 7 lat 2 lat Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Rampa Duża Scena Teatr Powszechny Duża Scena Wnyk Teatr Lalki i Aktora Opole 70 min 16 lat Teatr Konsekwentny

19 Środa, 10 października UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. kalendarz 9:00 11:30 Przygody małego M. 10:00 Mnemotechniki 13:30 Alicja po drugiej stronie lustra Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka Wrocław Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 80 min 5 lat 60 min 14 lat Teatr Na kółkach Kowalki 15 min 0 do 99 lat 14:15 Bajki z pudła Teatr Groteska Kraków 35 min 8 do 11 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Powszechny Scena Pracownia :30 Tajemnicze dziecko Teatr Lalka Warszawa 80 min 8 lat Teatr Lalka 64 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 17

20 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 18 godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 11 października 9:30 Podłogowo 12:00 10:00 Wielkie i małe 10:00 12:00 10:30 12:30 kalendarzczwartek, LALE.Teatr Wrocław Scena Otwarta / Teatr Lalka Warszawa min 1 do 5 lat 50 min 7 lat Teatr Powszechny Mała Scena PEDAGOGIUM - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Królowa Śniegu Teatr Baj Warszawa 70 min 5 lat Teatr Baj 70 PICABLO - w hołdzie Pablo Picasso 12:00 Na huśtawce UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut TAM Teatromusica Włochy 50 min 6 do 10 lat PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Warszawa 60 min 14 lat Teatr Powszechny Duża Scena PEDAGOGIUM - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

21 Piątek, 12 października UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut kalendarz godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 9:30 12:00 10:00 12:00 10:00 12:30 Cyrk sierot Les Sages Fous Kanada 60 min 9 lat Cyrk na trzech łapach Théâtre Oz Belgia 45 min 3 lat Farfalle Compagnia TPO Włochy 50 min 4 do 8 lat Sobota, 13 października Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Rampa Duża Scena Teatr Powszechny Duża Scena godzina wydarzenie miejsce str. 18:00 Do zobaczenia widowisko teatralne zamykające Festiwal KORCZAK 2012 Teatr Powszechny Duża Scena th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 19

22 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 20 timetable How to read the timetable? FREE ADMISSION!!! has to be booked in advance at the ticket office of the Powszechny Theatre tel (22) FREE ADMISSION!!! has to be booked in advance at + 48 (22) international theatre companies Polish theatre companies special shows events workshops Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes

23 time performance / event theatre company / group duration age venue page 6 October 10:00 am timetablesaturday, 12:30 pm The World s Smallest Ball Baj Pomorski Theatre Toruń Powszechny Theatre Main Stage 10:30 am 1:00 pm Ring of Music Atofri Theatre / Poznań Artistic Foundation Poznań REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes Powszechny Theatre Small Stage 7:00 pm The Book of Paradise Jewish Theatre Warsaw Jewish Theatre th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 21

24 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 22 time performance / event theatre company / group duration age venue page 10:00 am 12:30 pm The Wonderful Wizard of Oz Pinokio Puppet and Actor Theatre Łódź 7 October 10:30 am 11:00 am timetablesunday, REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes Powszechny Theatre Main Stage 4:00 pm Cabaret on Strings The Fifth Wheel Germany Powszechny Theatre Small Stage 1:00 pm The Nightingale Guliwer Puppet Theatre Warsaw Guliwer Puppet Theatre :00 pm The Book of Paradise Jewish Theatre Warsaw Jewish Theatre 32

25 Monday, 8 October REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes timetable time performance / event theatre company / group duration age venue page 9:00 am 12:00 pm Microcosmos. Compositions Białystok Puppet Theatre / Podlaschia Dance Association Białystok Powszechny Theatre Main Stage 9:00 am 12:00 pm The Velveteen Rabbit Groteska Theatre Cracow Rampa Theatre Main Stage 9:30 am 11:30 am Cabaret on Strings The Fifth Wheel Germany Powszechny Theatre Small Stage 11:30 am Sunflowers children and adults Lalka Theatre :00 am 12:00 pm Emil and the Detectives Children s Theatre Branko Mihaljević Croatia Lalka Theatre 46 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 23

26 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 24 time performance / event theatre company / group duration age venue page 9 October 9:30 am 10:00 am 10:00 am timetabletuesday, REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes 11:30 am Pling, little thing Theater o. N. Germany Powszechny Theatre Small Stage 12:00 pm Bleurgh Maska Theatre Rzeszów Rampa Theatre Main Stage 1:00 pm Xtra Large Compagnie Irene K. Belgium Powszechny Theatre Main Stage :00 pm 8:00 pm The Snare Puppet and Actor Theatre Opole Konsekwentny Theatre 54

27 Wednesday, 10 October REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes timetable time performance / event theatre company / group duration age venue page 9:00 am 11:30 am The Adventures of Little N. 10:00 am Mnemonics 1:30 pm Through the Looking- Glass, and what Alice Found There Friends of Arka Theatre Association Wrocław Association of the Practitioners of Culture Warsaw On wheels Theatre Kowalki :15 pm Fables from Jail Groteska Theatre Cracow Powszechny Theatre Main Stage Powszechny Theatre Small Stage Powszechny Theatre Small Stage Powszechny Theatre Atelier Stage :30 pm The Strange Child Lalka Theatre Warsaw Lalka Theatre 64 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 25

28 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 26 time performance / event theatre company / group duration age venue page 11 October 9:30 am 10:00 am Great and Small 10:00 am 12:00 pm 10:30 am timetablethursday, 12:00 pm Floorville LALE.Theatre Wrocław Powszechny Theatre Small Stage 12:30 pm Open Scene Group / Lalka Theatre Warsaw PEDAGOGIUM School of Social Sciences The Snow Queen Baj Theatre Warsaw Baj Theatre 70 PICABLO dedicated to Pablo Picasso REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes TAM Teatromusica Italy Powszechny Theatre Main Stage :00 pm On a Swing PEDAGOGIUM School of Social Sciences Warsaw PEDAGOGIUM School of Social Sciences 74

29 timetable Friday, 12 October time performance / event theatre company / group duration age venue page 9:30 am 12:00 pm The Orphan Circus Les Sages Fous Canada Powszechny Theatre Small Stage 10:00 am 12:00 pm Three Paws Circus Théâtre Oz Belgium Rampa Theatre Main Stage 10:00 am 12:30 pm Farfalle Compagnia TPO Italy Powszechny Theatre Main Stage Saturday, 13 October REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes time performance / event venue page :00 pm See you soon the closing ceremony of the KORCZAK 2012 Festival Powszechny Theatre Main Stage 82 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 27

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world Kuratorium CURATORIUM zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Wszystkie obcości świata Every otherness in the world W katalogu wystawy Le monde à l Envers 1, prezentowanej w niedawno otwartym Muzeum

Bardziej szczegółowo

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009

(Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 Saint Louis Polish R. C. Parish (Established 1915) BIULETYN PARAFIALNY /PARISH BULLETIN 11. 29. 2009 CZCZĄC WŁASNĄ PRZESZŁOŚĆ, WZRASTAMY KU PRZYSZŁOŚCI HONORING OUR PAST AND GROWING TOWARDS OUR FUTURE

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact

Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact 2013 1/2013 ISSN 0824-6075 Nowe drogi do innowacji Relevance + Innovation = Impact Politechnika Warszawska 26 czerwca 2013 CANADA - EU FREE TRADE AGREEMENT Aula FSNT- NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Data biuletynu 2011, numer 4

Data biuletynu 2011, numer 4 Cena : 1.50 zł. Organizacja: redakcja.gimnastka@gmail.com Data biuletynu 2011, numer 4 Drodzy Czytelnicy, Niestety to już ostatni numer Gimnastki w tym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że udało nam się sprostać

Bardziej szczegółowo