The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People"

Transkrypt

1 th W a r s z a w a

2 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre for Children and Young People

3 Partner strategiczny Strategic partnership Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie Zygmunt Hübner Powszechny Theatre in Warsaw Partnerzy wspierający Supporting partners Teatr Rampa Teatr Lalka Dom Spotkań z Historią Instytut im. A. Mickiewicza PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ComPress S. A. Agencja Public Relations Rampa Theatre Lalka Theatre History Meeting House Adam Mickiewicz Institute PEDAGOGIUM School of Social Sciences ComPress S. A. Public Relations Agency th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l

4 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 2 Honorowy patronat Honorary patronage Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Mr Bogdan Zdrojewski Minister of Culture and National Heritage Ms Hanna Gronkiewicz-Waltz Mayor of the City of Warsaw Mr Marek Michalak Ombudsman for Children Zrealizowano przy pomocy środków finansowych The Festival was organised with the financial support of Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu m. st. Warszawy Biuro Kultury the Ministry of Culture and National Heritage the Warsaw City Hall Department of Culture

5 Patronat medialny Media patronage e-teatr.pl polski portal teatralny Radio WAWA Soul Magazine Miesięcznik GAGA qlturka.pl icity.pl Miasto Pomysłów e-teatr.pl Polish theatre web portal Radio WAWA Soul Magazine GAGA monthly qlturka.pl icity.pl City of Ideas th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 3

6 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 4 Grażyna Karwowska-Winiarek Dyrektor Festiwalu Festival Director Drodzy Przyjaciele! Najbardziej interesujące jest to, co powstaje w spotkaniu. Taki właśnie teatr chcemy w tym roku Wam zaproponować, chcemy, abyście taki właśnie festiwal współtworzyli. Największymi gwiazdami Festiwalu KORCZAK są bowiem jego widzowie: dzieci i młodzież. Zapraszamy Was na spotkanie z nowymi tematami, działaniami, pomysłami. Mamy nadzieję, że Festiwal KORCZAK jak zawsze będzie zaskakiwał. W tym roku głównym ośrodkiem festiwalowych działań będzie Teatr Powszechny. Jednak zaprosimy Was nie tylko na widownię. Uruchomimy wszystkie przestrzenie Teatru Powszechnego, oddamy je dzieciom, by wybudowały świat na wzór swojej wyobraźni, a w ramach festiwalowych happeningów stworzyły zupełnie niekonwencjonalne, społeczne dzieła sztuki. Na tegorocznej edycji Festiwalu obecna od wielu lat formuła zjawisk teatralnych zyskuje nową postać. Zaprosiliśmy zespoły, które skupiają osoby Dear Friends, the most interesting results are a consequence of meetings. This is the type of theatre that we would like to showcase this year and this is the type of festival that we would like you to participate in. The biggest stars of the KORCZAK Festival are its viewers: children and young people. We would like to invite you to meet new subjects, actions and ideas. We hope that the KORCZAK Festival will surprise you again. This year the Festival actions are going to be centred around the Powszechny Theatre. However, we will not just invite you to the auditorium. We are going to activate all areas of the Powszechny Theatre and hand them over to children, allowing them to construct a world based on their imagination and create unconventional, social works of art during festival happenings. The long-standing special shows formula takes on a new shape at this year s Festival. We have invited troupes which associate people who view

7 Wojciech Faruga Dyrektor Artystyczny Festiwalu Artistic Director patrzące na świat z odmiennej perspektywy. Oni widzą więcej, inaczej, a nam pozwalają na nowo zrozumieć i uchwycić rzeczywi stość. Kontakt z ich niezwykłą obecnością i wrażliwością jest alternatywą dla najciekawszych spektakli teatrów dla dzieci i młodzieży. W tym roku zaprezentujemy osiem spektakli twórców z Belgii, Chor - wacji, Włoch, Kanady, Niemiec oraz czternaście z Polski. A to jeszcze nie wszystko. Będziemy też badać miejsce, w którym teatr styka się z historią. Rozpoczęliśmy współpracę z nowymi partnerami, z którymi zaplanowaliśmy dla Was wiele niecodziennych spotkań, a naj bardziej cieszy nas to, że będziecie współtworzyć z nami kolejny Festiwal KORCZAK Do zobaczenia! the world from a different perspective. They see more, they see differently allowing us to form a deepened understanding of the surrounding world. Coming into contact with their remarkable presence and sensitivity will be an alternative to the most interesting performances of theatres for children and young people. This year we are going to present eight performances by Belgian, Croatian, Italian, Canadian and German troupes and fourteen Polish productions. But this is not all. We are also going to explore the territory where theatre meets history. We have established cooperation with new partners who helped us to organise a number of extraordinary meetings. However, it is your parti cipation in KORCZAK 2012 Festival that we are most happy about. See you! Grażyna Karwowska-Winiarek, Wojciech Faruga Grażyna Karwowska-Winiarek, Wojciech Faruga th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 5

8 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 6 Maciej Wojtyszko Dyrektor Honorowy Honorary Director Drodzy Przyjaciele, drodzy Goście! Dzięki staraniom Rzecznika Praw Dziecka rok 2012 jest rokiem Janusza Korczaka. To ważne dla naszej, szesnastej już, edycji Festiwalu KORCZAK, ważne dla pamięci i kontynuacji myśli tego niezwykłego Człowieka. To, że Janusz Korczak jest wciąż rosnącym symbolem walki o prawa dzie cka, to oczywiste. To, że Janusz Korczak własną twórczością, własnym życiem i własnym losem dał świadectwo temu, jakie zadania stoją przed dorosłymi i tymi, którzy już wkrótce będą dorośli, to również fakt. Pozostaje jednak pytanie: jak dziś, w świecie nowych mediów, tajemni czego, wciąż nadciągającego kryzysu, rzeczywistości wielokulturowej i licznych zagro żeń ekologicznych, czytać dzieło Korczaka? Zapewniam Państwa, że bez trudu można znaleźć bardzo aktualne, jakby wczoraj napisane, rady; że Bankructwo małego Dżeka, powieści o Królu Maciusiu i Kajtuś czarodziej nadal warte są przeczytania, a zapiski Starego Doktora nadal poruszają i wskazują drogę. Janusz Korczak, bohater heroiczny, pedagog i myśliciel, swój ostatni marsz do Treblinki rozpoczął wraz ze swoimi wychowankami dokładnie z tego miejsca, w którym teraz działa Teatr Lalka. Trudno nie myśleć o tym, że tłumy roześmianych i szczęśliwych dzieci idących do teatru są triumfalnym dowodem i świadectwem trwałości Jego poglądów i w jakiś zaczarowany sposób stanowią rewers tego, co wydarzyło się w straszliwym roku Dear Friends, dear Guests, thanks to the efforts of the Ombudsman for Children, 2012 has been declared the Janusz Korczak Year. This is an important event for our KORCZAK Festival which is already in its 16 th edition as well as for the memory and follow-up of the work of this unique man. Janusz Korczak remains a growing symbol of the fight for children s rights that much is clear. Janusz Korczak, with his work, his life and the fate that befell him has born testimony to the tasks that face both adults and adults-to-be that s also a fact. However, there remains a question: how should Korczak s works be interpreted today, in the world of new media, the mysterious, always imminent crisis, multicultural reality and numerous ecological threats? I ensure you that these books are full of up-to-date advice, as if they had been written yesterday; that "The Bankruptcy of Little Jack", novels about King Matt and Kaytek the Wizard are still worth reading and the writings of the Old Doctor are still capable of moving us and showing us the way. Janusz Korczak, the hero, teacher and philosopher, began his last march to Treblinka with his pupils from exactly the same spot as today's Lalka Theatre. It is hard to avoid thinking that the flocks of laughing, happy kids going to the theatre are a triumphant proof and testimony of the durability of Korczak s thought and seem to form a magical reversal of what happened in the terrible year of 1942.

9 Rok 2014 będzie rokiem specjalnej edycji Festiwalu KORCZAK, rokiem, w którym odbywać się on będzie w połączeniu ze światowym kongresem ASSITEJ. Hasłem zaproponowanym na rok 2014, hasłem wiodącym, ma być slogan Więcej niż teatr, więcej niż teraz, więcej niż tu. Możliwość skojarzeń ogromna. Już zapraszamy! Maciej Wojtyszko 2014 is going to witness a special edition of the KORCZAK Festival: this year the festival is going to coincide with the world ASSITEJ congress. The motto proposed for 2014 is the following: "More than theatre, more than here, more than now". The possibility of associations is endless. You are already welcome! Maciej Wojtyszko Halina Machulska Prezes Polskiego Ośrodka ASSITEJ President of the Polish Centre of ASSITEJ Drogi nasz Patronie, Januszu Korczaku! To właśnie Twoje szlachetne życie, poświęcone i oddane dzieciom poprzez bezpośrednią pracę z najmłodszymi oraz wspaniałą twórczość literacką stało się w 1994 r. inspiracją do zorganizowania przez polski ASSITEJ pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK. Dziękuję Ci, nasz Patronie, że dałeś nam mądry przykład całą swoją pracą, życiem i Wielkim Poświęceniem. Jestem Ci wdzięczna za tę inspirację i za to, że pomogłeś nam dostrzec wartość, jaką jest wychowanie młodego człowieka przez sztukę teatru. Uważam Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, którego jesteś Patronem, za bardzo ważny festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży. Bądź zawsze z nami! Halina Machulska Dear Patron, dear Janusz Korczak, it was your noble life dedicated and devoted to children through direct work with them and the wonderful literary oeuvre that inspired the Polish ASSITEJ to organise the first International Festival of Theatres for Children and Young People KORCZAK in I would like to thank you, as our Patron, for giving us the wise example of your entire work, life and the Great Sacrifice. I am grateful to you for that inspiration and for helping us to see the value of bringing up young people through theatre art. I think that the Festival of Theatres for Children and Young People under your patronage is a very important theatre festival for children and young people. Don t ever leave us! Halina Machulska th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 7

10 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 8 TEATR +... THEATRE RODZICE Wzorem lat ubiegłych, już po raz czwarty proponujemy nasz festiwalowy program Ab ovo ( zacząć od jaja ), zapraszając do teatru niemowlęta. Jest oczywiste, że w przedstawieniach dla naj-najmłodszych dzieci uczestniczą z opiekunami. Tym razem znów mamy kilka ciekawych propozycji dla tej grupy wiekowej przygotowanych przez zagraniczne i polskie teatry. + PARENTS For the fourth time in a row, our Festival features the Ab ovo programme (which literally means: to start doing something from the egg, i.e. from the very beginning). This section is aimed at the youngest audience, that is infants. Obviously, the children participate in the performances with their parents or guardians. This year, we have also planned a few inte resting performances for this age group prepared by international and Polish theatres. + MŁODZI KRYTYCY Grupa młodych ludzi zajmujących się opisywaniem zjawisk teatralnych postanowiła zupełnie dorośle zająć się teatrem dla dzieci. Zostali akredytowani przy Festiwalu i to ich artykuły znajdziecie Państwo w Gazecie Festiwalowej, która publikowana będzie na stronie internetowej Festiwalu: + YOUNG CRITICS A group of young people engaged in describing theatrical phenomena decided to treat the matter of theatre for children in the adult fashion. They have been accredited by the Festival and you will find their articles in the Festival Newspaper, which will be published on the Festival s website:

11 + WARSZTATY Tradycyjnie już przy okazji Festiwalu zapraszamy do udziału w warszta - tach. W tym roku oferta jest szczególnie bogata. Wszystkim dzieciom polecamy spotkania warsztatowe poświęcone myśli Janusza Korczaka organizowane przez Dom Spotkań z Historią. Wybrane spektakle będą poprze - dzone specjalnymi warsztatami wprowadzającymi. Dodatkowo dorośli będą mogli wziąć udział w programie Teatr z dziećmi jak to robić? oraz warsztacie Teatr defaworyzowanych towarzyszącemu prezentacji spektakli z nurtu zjawisk teatralnych, w tym roku poświęconemu teatrowi tworzonemu przez przedstawicieli grup defaworyzowanych. + WORKSHOPS Organising workshops has already become one of our Festival traditions. This year, our offer is particularly varied. We would like to invite all children to participate in workshops organised by the History Meeting House, which are devoted to the thought of Janusz Korczak. Selected performances will be preceded by special introductory workshops. In addition, adults will be able to take part in the programme Theatre with children do-it-yourself. The workshop Theatre of the devafourised accompanies performances from the special shows section, which this year devoted to theatre created by members of defavourised groups. + SZKOŁA Nauczyciele i wychowawcy oglądający z dziećmi spektakle będą mogli znaleźć na stronie internetowej sugestie tematów do wykorzystania podczas pracy szkolnej. Liczymy również na czynny udział w dyskusjach po spektaklach. Rozmowy będą dotyczyły nie tyle przedstawień, co tematów w nich poruszanych. + SCHOOL On our website, teachers and educators watching plays in the company of children will be able to find ideas for subjects of school classes. We also hope for active participation in discussions taking place after the plays. Rather than focusing on the performances themselves, the discussions are going to refer to issues touched upon in the plays. + KONKURS Przypominamy, że jak co roku od pięciu lat przegląd polskich teatrów zawodowych będzie miał charakter konkursu. Teatry zagraniczne są gośćmi honorowymi, a zjawiska teatralne nie podlegają ocenie konkursowej. + COMPETITION As in the past five years, we would like to remind you that the review of Polish professional theatres will follow a competition format. Foreign theatres are our guests of honour and special events will not be assessed within the competition. th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 9

12 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 10 TEATR +... THEATRE JURORZY-JUNIORZY Po raz piąty także zupełnie serio pytamy o zdanie naszych młodych widzów. Podczas prac jurorzy-juniorzy pracują zupełnie samodzielnie, sami wyzna czają kryteria oceny spektakli, a w dyskusji, czasami dosyć burzliwej, wypracowują wspólne stanowisko, a potem w trakcie uroczystego zamknięcia Festiwalu ogłaszają werdykt. Jurorzy-juniorzy w imieniu dzieci przyznają wybranemu spektaklowi nagrodę Ziarenko. + JUNIOR JURORS It is also the fifth time we quite seriously ask our young spectators for their opinion. During the Festival, our junior jurors work absolutely independently: they define the criteria for evaluation, work out the final decision during a discussion (which may sometimes be rather stormy) and deliver their verdict during the official closing gala. On behalf of children, junior jurors present the selected play with the Seed award. + HAPPENINGI Dwadzieścia minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrami odbę dą się teatralne happeningi. + HAPPENINGS Drama happenings will take place in the foyer or in front of theatres 20 minutes before each play. + SPOTKANIA Po każdym przedstawieniu w sali teatralnej prowadzący dyskusje zaproszą widzów do spotkania i rozmowy z aktorami, reżyserami, dyre ktorami teatrów. Czas trwania: ok. 30 minut. + Q&As After every theatre performance a moderator will invite spectators to meet and talk with actors, directors and theatre directors. Duration: about 30 minutes.

13 + FESTIWALOWE STUDIO INTERNETOWE Nie zdziwcie się, gdy przed teatrem, na widowni czy za kulisami spo tkacie ludzi z kamerami i mikrofonami oznaczonymi napisem Studio Festiwalowe. Wzorem ubiegłego roku, postaramy się na bieżąco dostarczać materiały filmowe z życia Festiwalu. Studio będzie dostępne na stronie internetowej Festiwalu + FESTIVAL INTERNET STUDIO Do not be surprised when you meet in front of a theatre, in the audience or backstage people with cameras and microphones labelled with a sign reading: Studio Festiwalowe (Festival Studio). Like last year, we will do our best to deliver up-to-date film materials from the life of the Festival. The studio will be available on the website. + NIEPEŁNOSPRAWNI których, jak zawsze, zapraszamy zarówno na widownię, jak i na scenę. W tym roku program Festiwalu skupia się wokoło pracy teatralnej z przedstawicielami grup defaworyzowanych, w tym i niepełnosprawnych. Równie miło będzie nam gościć także niepełnosprawnych widzów, którym jak co roku z radością pomożemy uczestniczyć jak najpełniej w wydarze - niach festiwalowych. + THE DISABLED whom we traditionally invite both into the audience and on the stage. This year, the Festival programme is centred around theatre work with members of defavourised groups, including the disabled. We will also be more than happy to host disabled guests like each year, we will take care to ensure that you enjoy the Festival to the fullest Tak jak w roku ubiegłym, w to miejsce, drodzy Widzowie, wpiszcie swojego plusa, którego my nie zaplanowaliśmy, a Wy, dzięki własnej uwadze i dociekliwości, być może odnajdziecie w tegorocznym Festiwalu. Zdaje się, że szukanie nowych plusów stanie się naszą tradycją... + Dear Spectators, just like last year, we would like you to fill that space with your own plus something we have not planned, but maybe you will find it at this year's Festival thanks to your attention and inquisitiveness. It seems that looking for new pluses is going to become our tradition... th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 11

14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 12 kalendarz Jak czytać kalendarz? WSTĘP WOLNY!!! Należy zrobić rezerwację w kasie Teatru Powszechnego tel. (22) WSTĘP WOLNY!!! Należy zrobić rezerwację pod numerem telefonu (22) spektakle zagraniczne spektakle polskie zjawiska teatralne zdarzenia warsztaty UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut

15 godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 6 października 10:00 12:30 10:30 Grajkółko 13:00 kalendarzsobota, UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut Najmniejszy bal świata Teatr Baj Pomorski Toruń 70 min 7 lat Teatr Atofri / Poznańska Fundacja Artystyczna Poznań min 1 do 5 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena 19:00 Księga raju Teatr Żydowski Warszawa 160 min 14 lat Teatr Żydowski th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 13

16 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 14 kalendarz Niedziela, 7 października czas wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 10:00 12:30 10:30 16:00 11:00 13:00 Czarnoksiężnik Oz UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut Teatr Lalki i Aktora Pinokio Łódź 95 min 6 lat Kabaret na strunach The Fifth Wheel Niemcy 45 min 5 do 99 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena Słowik Teatr Lalek Guliwer Warszawa 90 min 6 lat Teatr Guliwer :00 Księga raju Teatr Żydowski Warszawa 160 min 14 lat Teatr Żydowski 32

17 Poniedziałek, 8 października UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. kalendarz 9:00 12:00 9:00 12:00 9:30 11:30 Mikrokosmos. Kompozycje Białostocki Teatr Lalek Białystok 45 min 6 lat Aksamitny królik Teatr Groteska Kraków 90 min 6 do 13 lat Kabaret na strunach The Fifth Wheel Niemcy 45 min 5 do 99 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Rampa Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena 11:30 Słoneczniki dzieci i dorosłych 20 min 0 do 99 lat Teatr Lalka 44 10:00 12:00 Emil i detektywi Dječje Kazalište Branka Mihaljevića Chorwacja min 7 lat Teatr Lalka 46 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 15

18 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 16 godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 9 października 9:30 Brzdęk, stuk, puk... 11:30 10:00 12:00 10:00 13:00 kalendarzwtorek, 17:00 20:00 UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut Theater o. N. Niemcy min Bleee... Teatr Maska Rzeszów 50 min 5 lat XL Compagnie Irene K. Belgia 40 min 7 lat 2 lat Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Rampa Duża Scena Teatr Powszechny Duża Scena Wnyk Teatr Lalki i Aktora Opole 70 min 16 lat Teatr Konsekwentny

19 Środa, 10 października UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. kalendarz 9:00 11:30 Przygody małego M. 10:00 Mnemotechniki 13:30 Alicja po drugiej stronie lustra Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka Wrocław Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 80 min 5 lat 60 min 14 lat Teatr Na kółkach Kowalki 15 min 0 do 99 lat 14:15 Bajki z pudła Teatr Groteska Kraków 35 min 8 do 11 lat Teatr Powszechny Duża Scena Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Powszechny Scena Pracownia :30 Tajemnicze dziecko Teatr Lalka Warszawa 80 min 8 lat Teatr Lalka 64 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 17

20 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 18 godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 11 października 9:30 Podłogowo 12:00 10:00 Wielkie i małe 10:00 12:00 10:30 12:30 kalendarzczwartek, LALE.Teatr Wrocław Scena Otwarta / Teatr Lalka Warszawa min 1 do 5 lat 50 min 7 lat Teatr Powszechny Mała Scena PEDAGOGIUM - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Królowa Śniegu Teatr Baj Warszawa 70 min 5 lat Teatr Baj 70 PICABLO - w hołdzie Pablo Picasso 12:00 Na huśtawce UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut TAM Teatromusica Włochy 50 min 6 do 10 lat PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Warszawa 60 min 14 lat Teatr Powszechny Duża Scena PEDAGOGIUM - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

21 Piątek, 12 października UWAGA!!! Happeningi teatralne 20 minut przed każdym spektaklem we foyer lub przed teatrem Spotkanie z twórcami spektaklu po każdym przedstawieniu w sali teatralnej, ok. 30 minut kalendarz godzina wydarzenie w wykonaniu czas wiek od miejsce str. 9:30 12:00 10:00 12:00 10:00 12:30 Cyrk sierot Les Sages Fous Kanada 60 min 9 lat Cyrk na trzech łapach Théâtre Oz Belgia 45 min 3 lat Farfalle Compagnia TPO Włochy 50 min 4 do 8 lat Sobota, 13 października Teatr Powszechny Mała Scena Teatr Rampa Duża Scena Teatr Powszechny Duża Scena godzina wydarzenie miejsce str. 18:00 Do zobaczenia widowisko teatralne zamykające Festiwal KORCZAK 2012 Teatr Powszechny Duża Scena th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 19

22 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 20 timetable How to read the timetable? FREE ADMISSION!!! has to be booked in advance at the ticket office of the Powszechny Theatre tel (22) FREE ADMISSION!!! has to be booked in advance at + 48 (22) international theatre companies Polish theatre companies special shows events workshops Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes

23 time performance / event theatre company / group duration age venue page 6 October 10:00 am timetablesaturday, 12:30 pm The World s Smallest Ball Baj Pomorski Theatre Toruń Powszechny Theatre Main Stage 10:30 am 1:00 pm Ring of Music Atofri Theatre / Poznań Artistic Foundation Poznań REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes Powszechny Theatre Small Stage 7:00 pm The Book of Paradise Jewish Theatre Warsaw Jewish Theatre th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 21

24 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 22 time performance / event theatre company / group duration age venue page 10:00 am 12:30 pm The Wonderful Wizard of Oz Pinokio Puppet and Actor Theatre Łódź 7 October 10:30 am 11:00 am timetablesunday, REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes Powszechny Theatre Main Stage 4:00 pm Cabaret on Strings The Fifth Wheel Germany Powszechny Theatre Small Stage 1:00 pm The Nightingale Guliwer Puppet Theatre Warsaw Guliwer Puppet Theatre :00 pm The Book of Paradise Jewish Theatre Warsaw Jewish Theatre 32

25 Monday, 8 October REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes timetable time performance / event theatre company / group duration age venue page 9:00 am 12:00 pm Microcosmos. Compositions Białystok Puppet Theatre / Podlaschia Dance Association Białystok Powszechny Theatre Main Stage 9:00 am 12:00 pm The Velveteen Rabbit Groteska Theatre Cracow Rampa Theatre Main Stage 9:30 am 11:30 am Cabaret on Strings The Fifth Wheel Germany Powszechny Theatre Small Stage 11:30 am Sunflowers children and adults Lalka Theatre :00 am 12:00 pm Emil and the Detectives Children s Theatre Branko Mihaljević Croatia Lalka Theatre 46 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 23

26 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 24 time performance / event theatre company / group duration age venue page 9 October 9:30 am 10:00 am 10:00 am timetabletuesday, REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes 11:30 am Pling, little thing Theater o. N. Germany Powszechny Theatre Small Stage 12:00 pm Bleurgh Maska Theatre Rzeszów Rampa Theatre Main Stage 1:00 pm Xtra Large Compagnie Irene K. Belgium Powszechny Theatre Main Stage :00 pm 8:00 pm The Snare Puppet and Actor Theatre Opole Konsekwentny Theatre 54

27 Wednesday, 10 October REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes timetable time performance / event theatre company / group duration age venue page 9:00 am 11:30 am The Adventures of Little N. 10:00 am Mnemonics 1:30 pm Through the Looking- Glass, and what Alice Found There Friends of Arka Theatre Association Wrocław Association of the Practitioners of Culture Warsaw On wheels Theatre Kowalki :15 pm Fables from Jail Groteska Theatre Cracow Powszechny Theatre Main Stage Powszechny Theatre Small Stage Powszechny Theatre Small Stage Powszechny Theatre Atelier Stage :30 pm The Strange Child Lalka Theatre Warsaw Lalka Theatre 64 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 25

28 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 26 time performance / event theatre company / group duration age venue page 11 October 9:30 am 10:00 am Great and Small 10:00 am 12:00 pm 10:30 am timetablethursday, 12:00 pm Floorville LALE.Theatre Wrocław Powszechny Theatre Small Stage 12:30 pm Open Scene Group / Lalka Theatre Warsaw PEDAGOGIUM School of Social Sciences The Snow Queen Baj Theatre Warsaw Baj Theatre 70 PICABLO dedicated to Pablo Picasso REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes TAM Teatromusica Italy Powszechny Theatre Main Stage :00 pm On a Swing PEDAGOGIUM School of Social Sciences Warsaw PEDAGOGIUM School of Social Sciences 74

29 timetable Friday, 12 October time performance / event theatre company / group duration age venue page 9:30 am 12:00 pm The Orphan Circus Les Sages Fous Canada Powszechny Theatre Small Stage 10:00 am 12:00 pm Three Paws Circus Théâtre Oz Belgium Rampa Theatre Main Stage 10:00 am 12:30 pm Farfalle Compagnia TPO Italy Powszechny Theatre Main Stage Saturday, 13 October REMEMBER: Theatre happenings 20 minutes before each performance in the foyer or in the front of the theatre Q&As take place in the theatre after each performance and last about 30 minutes time performance / event venue page :00 pm See you soon the closing ceremony of the KORCZAK 2012 Festival Powszechny Theatre Main Stage 82 th w w w. k o r c z a k - f e s t i v a l. p l 27

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 Sobota, 6 października Najmniejszy bal świata Teatr Baj Pomorski - Toruń 70 min 7 lat Teatr Powszechny Grajkółko Teatr Atofri/Poznańska

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30 Warsztaty Sesja VI Niedziela 14:00-15:30 Zajęcia podzielone są na wykłady oraz warsztaty. Przy każdym z nich znajduje się informacja która grupa uczestników może najbardziej skorzystać na danym wykładzie,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Już za chwilę rozpocznie się największy tej jesieni teatralny festiwal dla dzieci i młodzieży. na XIX Festiwalu KORCZAK 2015

Już za chwilę rozpocznie się największy tej jesieni teatralny festiwal dla dzieci i młodzieży. na XIX Festiwalu KORCZAK 2015 Już za chwilę rozpocznie się największy tej jesieni teatralny festiwal dla dzieci i młodzieży - spotkajmy się na XIX Festiwalu KORCZAK 2015 plakat_korczak2015.jpg [1] Fot. materiały prasowe Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Więcej niż teatr! Zostań Królem Maciusiem I!

Więcej niż teatr! Zostań Królem Maciusiem I! Warszawa, 10 września 2012 r. Informacja prasowa Więcej niż teatr! Zostań Królem Maciusiem I! XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2012 6 października już po raz 16. rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Smash Mouth - I'm a Believer

Smash Mouth - I'm a Believer I m a Believer to piosenka dobrze wszystkim znana z filmu Shrek. Wersja którą znamy, pochodzi z 2001 roku i została nagrana przez zespół Smash Mouth, ale pierwotnie została nagrana przez amerykański zespół

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo