UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup książek wraz z dostawą Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3 poz.759 ze zm.) Znak sprawy: DP/230/33/2 w trybie: przetargu nieograniczonego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): drukowane książki książki biblioteczne podręczniki szkolne

2 I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO Zamawiającym jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, ul. Żeromskiego 5, tel. (0-4) , fax II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 0 ust. i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą. III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV i nazwa: drukowane książki książki biblioteczne podręczniki szkolne Przedmiotem zamówienia jest zakup książek wraz z dostawą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr do SIWZ. IV.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. V.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH VI.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 4 dni od dnia zawarcia umowy - termin pożądany. VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.Warunki udziału w postępowaniu: )Zgodnie z zapisami art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2

3 b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy. 2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt. VIII SIWZ. VIII.DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW A.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. Pzp: )Oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. ustawy Pzp., sporządzonego wg. załącznika Nr 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda 3

4 od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie w ust. B. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. Pzp.:.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. (załącznik Nr 3 do SIWZ). 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. pkt.2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 3a do SIWZ). Pod pojęciem osoby fizycznej należy rozumieć zarówno: a) przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 73, poz. 807 z późn. zm.) podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jak też b) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w życie w dniu 3 marca 2009 r. ustawy nowelizującej ustawę z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) uzyskały możliwość ogłoszenia upadłości. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. pkt. 2 ustawy składają: a) osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej: oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem z którego wynika jego umocowanie); w przypadku spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio podpisane przez wspólnika/ wspólników spółki cywilnej lub umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie) jako: oddzielne (osobne) oświadczenie lub 4

5 oświadczenie podpisane łącznie (wspólnie). C)Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, do oferty należy załączyć: ) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki. W przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika-pełnomocnictwo. 2) Wypełniony formularz ofertowy. 3) Dowód wpłaty wadium Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert, IX.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI A TAKŻE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego będą przekazywane pisemnie zgodnie z art. 27 ust.. w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań, zawiadomień i informacji za pomocą faksu potwierdzonego przez strony fakt jego otrzymania. ADRES DO KORESPONDENCJI: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 5 ul. Żeromskiego Kielce Osobą upoważnioną do kontaktowania sie z Wykonawcami jest : Alicja Wrzosek, tel./fax (04) X.WADIUM Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/00). Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę: przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Handlowy Warszawie S.A. 5

6 Nr Na dowodzie przelewu należy wpisać Wadium dot.: Zakup książek. Znak sprawy DP/230/33/2 Potwierdzona za zgodność kopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona jedna z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust., ust. a i ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 6

7 upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XII.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wymaga się podpisania oferty na każdej zadrukowanej stronie oferty (pieczątka Firmy oraz imienna pieczątka i podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości każdy Wykonawca na daną część może złożyć tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na: zewnętrznej kopercie należy umieścić napis: Oferta dot. DP/230/33/2 Nie otwierać przed r. godz. 09:5 wewnętrznej kopercie oprócz napisu jw. musi być zawarta pełna nazwa Wykonawcy i jego adres. XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, Sekretariat Kanclerza, pokój nr 5 Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny 09:00 Oferty zostanie otworzone w dniu r. o godz. 09:5 w siedzibie Zamawiającego: 7

8 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5a. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. XIV.SPOSÓB OBLICZENIA CENY Cena powinna uwzględniać wszelkie niezbędne prace związane z realizacją zamówienia łącznie z dostawą. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT. XV.KRYTERIA WYBORU OFERTY Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg, podanego kryterium: Jedynym kryterium wyboru oferty będzie: cena brutto - stanowiące wagę 00% W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: Kryterium: cena brutto :maksymalną ilość punktów (00) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: (Cena brutto najniższa : Cena brutto badana) x 00 pkt.= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena Najkorzystniejsza oferta to oferta o największej ilości punktów otrzymanych w kryterium cena. XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. ustawy oraz zamieści informacje, o których 8

9 mowa w art. 92 ust. pkt., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. ustawy. W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. ustawy Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. WZÓR UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tzn. ) dopuszcza się wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji (termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na pisemny, uzasadniony, zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia); 2) dopuszcza się zmianę tytułów poszczególnych pozycji lub wydawnictwa, roku wydania, w przypadku braku tytułu na rynku i braku wznowienia publikacji (zmiana musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego). 9

10 XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ XXII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT, W JAKICH MAJĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. XXV.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 200r. z Nr 3 poz. 759 ze zm ). Załączniki do SIWZ:. Przedmiot zamówienia. 2. Formularz ofertowy. 3. Wzór oświadczenia w oparciu o przepisy art.24 ust. ustawy Pzp. 4. Wzór oświadczenia w oparciu o przepisy art.22 ust. ustawy Pzp. 5. Wzór umowy. 6. Protokół odbioru (załącznik do wzoru umowy). Podpisy komisji:... ZATWIERDZAM 0

11 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr lp tytuł autor, wydawnictwo liczba egz A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Wydanie polskie, 4 Edycja A Mathematical Medley: Fifty G. G. Szpiro, American 2 Easy Pieces on Mathematics Mathematical Society Adsorpcja na węglu aktywnym Bansal Roop Chand, Goyal Meenakshi, WNT, 2009 Adsorption Technology in Water 4 Treatment, Eckhard Worch, Gruyter Walter Gmbh, 202, ISBN: , Planowana data wydania: lipiec 202 Agile Project Management 5 Handbook Project Management Institute, Inc./ Management Training& Development Center, wydanie polskie Agroturystyka Przedsiębiorczość 6 na obszarach wiejskich Sikora Jan C.H. Beck Ale kosmos Jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie 7 nieważkości Roach Mary, ZNAK, 20 R. Wahl, A. Silva-Rodrigues, 8 Alergologia w praktyce 9 Algorytmy i struktury danych An Introduction to Distance 0 Measurement in Astronomy An Introductory Course on Mathematical Game Theory 2 3 Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego Analiza na rozmaitościach/ Wyd. α-medica press, 2007 Banachowski Lech, Diks Krzysztof, Rytter Wojciech WNT Richard de Grijs, Wiley; edition (October 4, 20) J. Gonzalez-Diaz, I. Garcia- Jurado, M. G. Fiestras- Janeiro, American Mathematical Society 200 Becla Agnieszka, Czaja Stanisław, Zielińska Anetta Difin Spivak, Michael, Wydawnictwo PWN Kilarski Wincenty Powszechne Wydawnictwo 4 Anatomia ryb

12 5 Android 3 Tworzenie aplikacji Applied Econometrics with R 6 7 Astronomia bez tajemnic Astronomical Spectroscopy: An Introduction to the Atomic and Molecular Physics of 8 Astronomical Spectra 9 Atomic and Laser Spectroscopy Atomic Astrophysics and Spectroscopy Atomic Physics: An Exploration through Problems and Solutions Atomic Spectra and Atomic Structure 23 Atoms in Intense Laser Fields Badania operacyjne Basic Laboratory Methods for Biotechnology Beam-Wave Interaction in Periodic and Quasi-Periodic Structures Rolnicze i Leśne Komatineni Satya, MacLean Dave, Hashimi Sayed Helion C. Kleiber, A. Zeileis, Springer 2008 Rudź Przemysław, Edgard, 20 Jonathan Tennyson, World Scientific Publishing Company; 2 edition (January 24, 20) Alan Corney, Oxford University Press, USA (November 30, 2006) Anil K. Pradhan and Sultana N. Nahar, Cambridge University Press; edition (February 4, 20) Dmitry Budker, Derek Kimball, David DeMille Oxford University Press, USA; 2 edition (November 5, 2008) Gerhard Herzberg, Dover Publications; 2 edition (August 9, 200) C. J. Joachain (Author), N. J. Kylstra (Author), R. M. Potvliege, Cambridge University Press; edition (January 6, 202) W. Sikora, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Lisa A. Seidman, Cynthia J. Moore Publisher: Benjamin Cummings; 2 edition (November 8, 2008) Levi Schächter, Springer; 2nd 26 ed. edition (July, 20) R. Murray, D. Granner, V. 27 Biochemia Harpera Rodwell,, PZWL W-wa, 2008 Biofizyka molekularna z CD Zjawiska. Instrumenty. Genowefa Ślósarek, PWN, 28 Modelowanie CakePHP.3 Iglesias Mariano Helion 2

13 30 Chemia analityczna, t.ii i III. Minczewski J., Marczenko Z PWN 2 Chemia Żywności. Praca Sikorski Z.E., WNT, 3 zbiorowa T 2 Warszawa; Chemia Żywności. Praca Sikorski Z.E., 2007., WNT, 32 zbiorowa T3 Warszawa; Classical Relativistic Electrodynamics: Theory of Light Emission and Application to Free Toshiyuki Shiozawa, Springer; 33 Electron Lasers edition (March 9, 2004 Combinatorics and Partially Ordered Sets: Dimension Theory William T. Trotter, The Johns Hopkins University Press Computer Organization and 35 Design D. Patterson, J. Hennessy, Elsevier 2005 Paul G. Hewitt, Addison 36 Conceptual Physics Wesley; edition (November 5, 2009) CSS. Antologia. 0 wskazówek Rachel Andrew, Wydawnictwo 37 i trików Helion 2005 CSS3. Szybki start. Wydanie V Jason Cranford Teague, 38 Wydawnictwo Helion Czy to prawda, że... Christoph Drösser, PWN 202 Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa tworzyw B. Siepracka, K. Rocznik Wyd. Politechniki Radomskiej, 40 sztucznych.. Radom, edited by Michel Guisnet, Ramoa Ribeiro: ISBN: , Wydawnictwo World Scientific, Catalytic Science Series, Vol. 9. World Deactivation and regeneration of Scientific, Imperial College 4 zeolite catalysts, Press, 20 Descriptive Topology in Selected J. Kąkol, W. Kubiś, M. López- Topics of Functional Analysis, Pellicer, Springer Developments in Mathematics, Science+Business Media, 42 Vol. 24 New York Digital Design, Wiley F. Vahid,, Wiley, Digital Image Processing R. C. Gonzales, R. E. Woods, Prentice Hall 2002,2008. Domowe laboratorium wiedzy, 45 Zrób to sam! 60 eksperymentów ZIELONA SOWA, Dror Sarid, William Challener Modern Introduction to Surface Plasmons 47 Ekologia ewolucyjna Dror Sarid, William Challener, ISBN Cambridge University Press Łomnicki Adam Wydawnictwo Naukowe PWN 3

14 48 Ekologia roślin Ekonometria i badania operacyjne 49 Ekonometria. Wykład ilustrowany 50 przykładami Ekonometria. Wykład ilustrowany przykładami 5 Eksperymenty. Fascynujące doświadczenia do 52 przeprowadzenia w domu Elektrotechnika i elektronika dla nielelektryków. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Elementary Calculus of Financial Mathematics Embedded Systems Design with Platform FPGAs Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej Environmental toxicology: biological and health effects of pollutants. Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów Fascynujące pierwiastki W krainie fundamentalnych składników rzeczywistości Fixed points and economic equilibria Fizjologia człowieka t. V Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne 62 Fizjologia człowieka w zarysie Falińska Krystyna Wydawnictwo Naukowe PWN red. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN 2009 Żółtowska E., Sieczko A., Chrzanowska M.:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce E. Żółtowska, A. Sieczko, M. Chrzanowska, Wydawnictwo 2 WSEiP 2009 Jamrozy Elżbieta Maria, Sadowski Marcin Paweł, SBM, 20 Praca zbiorowa, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, wyd. szóste, Warszawa 2009 A. J. Roberts 2009 R. Sass, A.G. Schmidt, Elsevier, 200 Merkisz Jerzy, Pielecha Jacek, Radzimirski Stanisław Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Yu M.H CRC Press. Boca Raton. Florida. 2 Red. Nauk. Katarzyna Tarnawska Difin Aldersey-Williams Hugh Prószyński Media Urai Ken, Singapore 200 World Scientific Stanisław Konturek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000 [ISBN ] Władysław Z. Traczyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 [ISBN

15 36-3] Pod redakcją - Władysław Z. Traczyk, Andrzej Trzebski, Fizjologia człowieka z Wydawnictwo Lekarskie elementami fizjologii stosowanej i PZWL, Warszawa 2007 [ISBN 63 klinicznej ] Knut Schmidt-Nielsen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Fizjologia zwierząt. Adaptacja do Warszawa 2008 [ISBN środowiska ] Pod redakcją - Jolanta Sotowska-Brochocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Fizjologia zwierząt. Zagadnienia Warszawskiego, Warszawa 65 wybrane 200 [ISBN ] Demtroder Wolfgang 66 Fizyka doświadczalna Wydawnictwo Naukowe UMK Lifszyc Jewgienij. M., Pitajewski Lew P. 67 Fizyka statystyczna część 2 Wydawnictwo Naukowe PWN 68 Fizyka współczesna Paul A. Tipler, Ralph A., PWN Fizyka. Daj się uwieść! Christoph Drösser, PWN Free Electron Laser Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster, Alphascript Publishing (September 8, 20) Icon Group International, Free Electron Lasers: Webster's ICON Group International, Inc. 7 Timeline History, (May, 2009) Huczko Andrzej, Bystrzejewski Michał, Wydawnictwa Uniwersytetu 72 Fulereny 20 lat później Warszawskiego, 2007 J.A. Bittencourt, Springer, 73 Fundamentals of Plasma Physics Fundamentals of Software Integration Funkcje łączące Berlin 2004 Kay Hammer, Tina Timmerman, ISBN-0: , ISBN-3: S.Heilpern, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007 General Concavity M. Avriel, W. E. Diewert, S. Schaible, I. Zang, New York : Plenum Press 200 5

16 Żuk Bolesław, Wierzbicki Heliodor, Zatoń-Dobrowolska Magdalena i inni, Powszechne Genetyka populacji i metody 77 hodowlane Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, GIMP 2.6. Receptury Ferreyra Juan Manuel Helion 82 Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych. Siemieńska T., Szczeponek K., Turek A., Pronieiwcz L., WUJ, Kraków; 79 Gospodarowanie odpadami Klatka Jędrzej, Kuźniak 80 komunalnymi Michał Wolters Kluwer 8 Grafika wektorowa Glitschka,Von, Helion Graph algorithms in the language of linear algebra Jeremy Kepner i John Gilbert (red.), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) 20 Hierarchic Electrodynamics and Free Electron Lasers: Concepts, Calculations, and Practical Victor V. Kulish, CRC Press; 83 Applications edition (September 27, 20) 84 HTML5 Danowski Bartosz Helion Hydrogeochemia: strefy aktywnej 85 wymiany wód podziemnych. Macioszczyk A PWN 86 Immunologia krótkie wykłady Integration-Ready Architecture and Design: Software Engineering with XML, Java,.NET, Wireless, Speech, and 87 Knowledge Technologies 88 Introduction to Hodge theory P.M. Lydyard, A.Whelan, M.W. Fanger, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009 Jeff Zhuk, ISBN-0: , ISBN-3: Edizioni della Normale (Publications of the Scuola Normale Superiore) Orzel Chad, Prószyński Media, Jak nauczyć fizyki swojego psa 90 Java Ćwiczenia zaawansowane Lis Marcin Helion 9 Java Kompendium programisty Schildt Herbert Helion 92 Java ME Iliescu Ovidiu Helion 93 JavaScript. Wzorce 94 Język programowania Scala 95 Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu Stoyan Stefanov, 2 Wydawnictwo Helion 202 Balcerek Grzegorz Grzegorz Balcerek red. J. Gawęcki i T. Mossor- Pietraszewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

17 96 97 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni Krótka historia prawie wszystkiego Kryptografia i bezpieczeństwo Kaku Michio Prószyński Media Bryson Bill, ZYSK I S-KA, sieci komputerowych Stallings William Helion Książka Fizyka statystyczna. Cz. Lifszyc, Lew P. Pitajewski, 99 PWN 202 Książka Fizyka statystyczna. Cz. Lifszyc, Lew P. Pitajewski, 00 2 PWN 202 Książka Matematyka. Daj się 0 uwieść! Christoph Drösser, PWN 202 Kwantowa granica LHC - Wielki Lincoln Don, Prószyński 02 Zderzacz Hadronów Media, 200 Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy: Vol. : Springer; 4th edition 03 Basic Principles (September 7, 2008) Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy: Vol. 2: Springer; 4th edition 04 Experimental Techniques (September 7, 2008) Lectures on Fractal Geometry 05 and Dynamical Systems Y. Pesin, V. Climenhaga LINQ to Objects w C# 4.0 Magennis Troy Helion 07 Magiczna chemia Głowacki Zdzisław Tutor 08 Maple Podręcznik Krowiak Artur Helion Mathcad Od obliczeń do programowania Mathematics Everywhere Martin Aigner Motyka Ryszard, Rasała Dawid Helion M. Aigner, E. Behrends, American Mathematical Society 200 L. D. Landau, J. M. Mechanika kwantowa. Teoria nierelatywistyczna Lifszyc,PWN, Warszawa, 202 Metody i modele eksploracji Larose D. T., PWN 20 danych Metody i techniki sztucznej Rutkowski L., PWN 202 inteligencji 2 Metody klasyfikacji obiektów w Stąpor K.20 wizji komputerowej 2 Microsoft SharePoint 200: Rozwiązania oparte na chmurze Wicklund Phillip Promise 6 Microsoft SQL Server Mendrala Danuta, Szeliga Marcin Helion 7 Microsoft XNA Game Studio 4.0. Miles Rob Helion 7

18 8 Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2. Dąbrowski Włodzimierz, Stasiak Andrzej, Wolski Michał, PWN 2009 R.C. Dorf, R.H. Bishop, Prentice Hall, Modern Control Systems Molecular Spectra and Molecular Structure Vol I: Spectra of 20 Diatomic Molecules Gerhard Herzberg 2 22 Molecular Spectra and Molecular Structure Vol II: Infrared and Raman of Polyatomic Molecules Gerhard Herzberg Molecular Spectra and Molecular Structure Vol III: Electronic Spectra and Electronic Structure of Polyatomic Molecules Gerhard Herzberg Molecular Vibrations: The Theory Edgar Bright Wilson, J.C. of Infrared and Raman Decius, Paul C. Cross, Dover 23 Vibrational Spectra Publications (March, 980) 24 Najważniejsze teorie biologii Wydawnictwo Naukowe PWN Nanochemia, Podstawowe koncepcje Nanorurki węglowe Czarne diamenty XXI wieku 27 Nanotechnologie Noncommutative Harmonic 28 Analysis 29 Nonlinear Optics Ludovico Cademartiri, Goeffrey A. Ozin,Wydawnictwo Naukowe PWN, 202, Huczko Andrzej, Bystrzejewski Michał, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, American Mathematical Society Robert W. Boyd, Academic Press; 3 edition (April, 2008) Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P Wyd. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego. Politechnika Gdańska. 2 Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu 30 środowiskowym 3 Nowe tablice Wydawnictwo Szkolne PWN 32 Nowoczesne kompendium fizyki Horst Stöcker, PWN Nowoczesne kompendium matematyki Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G. Wydawnictwo Naukowe PWN 8

19 34 35 Objective-C Vademecum profesjonalisty Kochan Stephen G. Helion Obliczenia inżynierskie i naukowe Szybkie, skuteczne, Piotr Krzyżanowski, PWN efektowne Konieczko P., Namieśnik J Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa. 2 Ocena i kontrola jakości wyników 36 pomiarów analitycznych. OCL precyzyjne modelowanie w 37 UML J.Warmer 38 Odkryj smak fizyki Jerzy Przystawa,PWN 202 Cox Joyce, Lambert Joan, 39 Office 200 krok po kroku Frye Curtis RM 40 Office 200 Praktyczny kurs Optical Interferometry for Biology 4 and Medicine, Żarowska-Mazur Alicja, Węglarz Waldemar Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN ,(SPRINGER) T. W. Graham Solomons, Craig Fryhle, ISBN , August 2007, Organic Chemistry, 9th Edition Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów Red. Nauk. Antoni Deryło 43 diagnostycznych PWN Parazytologia i parazytozy Andrzej Bernard Sadzikowski, 44 zwierząt Jerzy Lech Gundłach, PWRiL Pestycydy, występowanie, Biziuk M., 200. WNT, 45 oznaczanie i unieszkodliwianie. Warszawa; W. Florkowski, World PHENOMENOLOGY OF Scientific, 200, ISBN: 978- ULTRA-RELATIVISTIC HEAVY , ION COLLISIONS 6 Publisher: World Scientific Phenomenology of Ultrarelativistic Publishing Company (March Heavy-ion Collisions 47 24, 200) Photoshop Od pomysłu do 48 projektu z płytą CD Gądek Tomasz Helion Physics And Chemistry of the Sun Kwok, University Science 49 Interstellar Medium Books (November 30, 2006) Boris M. Smirnov, Springer; 50 Physics of Atoms and Ions edition (January 27, 2003) 9

20 5 Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium Bruce T. Draine, Princeton University Press (December 20, 200) James S. Walker, Addison Wesley; 4 edition (January 2, 2009) Bill Sanders, Wydawnictwo Helion Physics with MasteringPhysics Podręcznik HTML5 (Ten fantastyczny). Smashing 53 Magazine Kopcewicz Jan Wydawnictwo 54 Podstawy biologii roślin Naukowe PWN Skoog D.A., West D.M., Holler Podstawy Chemii Analitycznej, F.J., Crouch S.R Wyd. 55 t.i, II. Nauk. PWN. Warszawa. Z. Witkiewicz, J. Kałużna- Czaplińska, wydanie 5, ISBN: , Podstawy chromatografii i Wydawnictwo WNT. 56 technik elektromigracyjnych Warszawa, 202, 5 Wydawnictwo REA, 57 Podstawy elektroniki. Warszawa 2007 Migaszewski Z.M., Gałuszka 58 Podstawy geochemii środowiska. A WNT 2 Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów Piotrowski J.K. (red.) szkół wyższych. Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 60 Polimerowe kompozyty konstrukcyjne Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX Królikowski Wacław Wydawnictwo Naukowe PWN Tomasz Przechlewski, Wolters Kluwer Polska - 3 OFICYNA 20 6 Praktyczne podejście do 62 Inżynierii Oprogramowania Pressman Roger S., PWN Prawne podstawy ochrony A.Lipiński- ostatnie wydanie 63 środowiska (200) 4. Jendrośka J., Bar M Prawo ochrony środowiska. wyd. Centrum Prawa 64 Podręcznik. Ekologicznego 2 Prawo ochrony środowiska. B.Wierzbowski, B.Rakoczy - 65 Zagadnienia podstawowe ostatnie wydanie (200) PRINCE2 Skuteczne Zarządzanie Projektami, edycja OGC, Cabinet Office 67 Principles of Lasers Orazio Svelto, Springer; 5th ed. edition (December 28, 2009) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo