UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup książek wraz z dostawą Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 3 poz.759 ze zm.) Znak sprawy: DP/230/33/2 w trybie: przetargu nieograniczonego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): drukowane książki książki biblioteczne podręczniki szkolne

2 I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO Zamawiającym jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, ul. Żeromskiego 5, tel. (0-4) , fax II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 0 ust. i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 200 r. Nr 3, poz. 759 ze zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą. III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV i nazwa: drukowane książki książki biblioteczne podręczniki szkolne Przedmiotem zamówienia jest zakup książek wraz z dostawą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr do SIWZ. IV.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. V.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH VI.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 4 dni od dnia zawarcia umowy - termin pożądany. VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.Warunki udziału w postępowaniu: )Zgodnie z zapisami art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2

3 b)posiadania wiedzy i doświadczenia; c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy Pzp Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy. 2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty a wyszczególnionych w pkt. VIII SIWZ. VIII.DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW A.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. Pzp: )Oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. ustawy Pzp., sporządzonego wg. załącznika Nr 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda 3

4 od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie w ust. B. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. Pzp.:.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. (załącznik Nr 3 do SIWZ). 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. pkt.2 ustawy (wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 3a do SIWZ). Pod pojęciem osoby fizycznej należy rozumieć zarówno: a) przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 73, poz. 807 z późn. zm.) podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jak też b) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w życie w dniu 3 marca 2009 r. ustawy nowelizującej ustawę z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) uzyskały możliwość ogłoszenia upadłości. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. pkt. 2 ustawy składają: a) osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej: oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem z którego wynika jego umocowanie); w przypadku spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio podpisane przez wspólnika/ wspólników spółki cywilnej lub umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie) jako: oddzielne (osobne) oświadczenie lub 4

5 oświadczenie podpisane łącznie (wspólnie). C)Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, do oferty należy załączyć: ) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty np.: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki. W przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika-pełnomocnictwo. 2) Wypełniony formularz ofertowy. 3) Dowód wpłaty wadium Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert, IX.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI A TAKŻE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego będą przekazywane pisemnie zgodnie z art. 27 ust.. w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań, zawiadomień i informacji za pomocą faksu potwierdzonego przez strony fakt jego otrzymania. ADRES DO KORESPONDENCJI: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 5 ul. Żeromskiego Kielce Osobą upoważnioną do kontaktowania sie z Wykonawcami jest : Alicja Wrzosek, tel./fax (04) X.WADIUM Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 700,00 zł (słownie złotych: siedemset 00/00). Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę: przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Handlowy Warszawie S.A. 5

6 Nr Na dowodzie przelewu należy wpisać Wadium dot.: Zakup książek. Znak sprawy DP/230/33/2 Potwierdzona za zgodność kopie dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument dołączyć do oferty, który w swej treści musi zawierać przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona jedna z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust., ust. a i ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało sie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. XI.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 6

7 upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XII.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wymaga się podpisania oferty na każdej zadrukowanej stronie oferty (pieczątka Firmy oraz imienna pieczątka i podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości każdy Wykonawca na daną część może złożyć tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na: zewnętrznej kopercie należy umieścić napis: Oferta dot. DP/230/33/2 Nie otwierać przed r. godz. 09:5 wewnętrznej kopercie oprócz napisu jw. musi być zawarta pełna nazwa Wykonawcy i jego adres. XIII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, Sekretariat Kanclerza, pokój nr 5 Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny 09:00 Oferty zostanie otworzone w dniu r. o godz. 09:5 w siedzibie Zamawiającego: 7

8 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5a. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. XIV.SPOSÓB OBLICZENIA CENY Cena powinna uwzględniać wszelkie niezbędne prace związane z realizacją zamówienia łącznie z dostawą. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT. XV.KRYTERIA WYBORU OFERTY Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie odrzuconych, wg, podanego kryterium: Jedynym kryterium wyboru oferty będzie: cena brutto - stanowiące wagę 00% W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: Kryterium: cena brutto :maksymalną ilość punktów (00) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: (Cena brutto najniższa : Cena brutto badana) x 00 pkt.= liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu do kryterium cena Najkorzystniejsza oferta to oferta o największej ilości punktów otrzymanych w kryterium cena. XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust. ustawy oraz zamieści informacje, o których 8

9 mowa w art. 92 ust. pkt., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. ustawy. W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. ustawy Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3. XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. WZÓR UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tzn. ) dopuszcza się wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji (termin realizacji zamówienia może ulec zmianie na pisemny, uzasadniony, zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia); 2) dopuszcza się zmianę tytułów poszczególnych pozycji lub wydawnictwa, roku wydania, w przypadku braku tytułu na rynku i braku wznowienia publikacji (zmiana musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego). 9

10 XXI. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ XXII. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. XXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT, W JAKICH MAJĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. XXV.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 200r. z Nr 3 poz. 759 ze zm ). Załączniki do SIWZ:. Przedmiot zamówienia. 2. Formularz ofertowy. 3. Wzór oświadczenia w oparciu o przepisy art.24 ust. ustawy Pzp. 4. Wzór oświadczenia w oparciu o przepisy art.22 ust. ustawy Pzp. 5. Wzór umowy. 6. Protokół odbioru (załącznik do wzoru umowy). Podpisy komisji:... ZATWIERDZAM 0

11 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr lp tytuł autor, wydawnictwo liczba egz A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) Wydanie polskie, 4 Edycja A Mathematical Medley: Fifty G. G. Szpiro, American 2 Easy Pieces on Mathematics Mathematical Society Adsorpcja na węglu aktywnym Bansal Roop Chand, Goyal Meenakshi, WNT, 2009 Adsorption Technology in Water 4 Treatment, Eckhard Worch, Gruyter Walter Gmbh, 202, ISBN: , Planowana data wydania: lipiec 202 Agile Project Management 5 Handbook Project Management Institute, Inc./ Management Training& Development Center, wydanie polskie Agroturystyka Przedsiębiorczość 6 na obszarach wiejskich Sikora Jan C.H. Beck Ale kosmos Jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie 7 nieważkości Roach Mary, ZNAK, 20 R. Wahl, A. Silva-Rodrigues, 8 Alergologia w praktyce 9 Algorytmy i struktury danych An Introduction to Distance 0 Measurement in Astronomy An Introductory Course on Mathematical Game Theory 2 3 Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego Analiza na rozmaitościach/ Wyd. α-medica press, 2007 Banachowski Lech, Diks Krzysztof, Rytter Wojciech WNT Richard de Grijs, Wiley; edition (October 4, 20) J. Gonzalez-Diaz, I. Garcia- Jurado, M. G. Fiestras- Janeiro, American Mathematical Society 200 Becla Agnieszka, Czaja Stanisław, Zielińska Anetta Difin Spivak, Michael, Wydawnictwo PWN Kilarski Wincenty Powszechne Wydawnictwo 4 Anatomia ryb

12 5 Android 3 Tworzenie aplikacji Applied Econometrics with R 6 7 Astronomia bez tajemnic Astronomical Spectroscopy: An Introduction to the Atomic and Molecular Physics of 8 Astronomical Spectra 9 Atomic and Laser Spectroscopy Atomic Astrophysics and Spectroscopy Atomic Physics: An Exploration through Problems and Solutions Atomic Spectra and Atomic Structure 23 Atoms in Intense Laser Fields Badania operacyjne Basic Laboratory Methods for Biotechnology Beam-Wave Interaction in Periodic and Quasi-Periodic Structures Rolnicze i Leśne Komatineni Satya, MacLean Dave, Hashimi Sayed Helion C. Kleiber, A. Zeileis, Springer 2008 Rudź Przemysław, Edgard, 20 Jonathan Tennyson, World Scientific Publishing Company; 2 edition (January 24, 20) Alan Corney, Oxford University Press, USA (November 30, 2006) Anil K. Pradhan and Sultana N. Nahar, Cambridge University Press; edition (February 4, 20) Dmitry Budker, Derek Kimball, David DeMille Oxford University Press, USA; 2 edition (November 5, 2008) Gerhard Herzberg, Dover Publications; 2 edition (August 9, 200) C. J. Joachain (Author), N. J. Kylstra (Author), R. M. Potvliege, Cambridge University Press; edition (January 6, 202) W. Sikora, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Lisa A. Seidman, Cynthia J. Moore Publisher: Benjamin Cummings; 2 edition (November 8, 2008) Levi Schächter, Springer; 2nd 26 ed. edition (July, 20) R. Murray, D. Granner, V. 27 Biochemia Harpera Rodwell,, PZWL W-wa, 2008 Biofizyka molekularna z CD Zjawiska. Instrumenty. Genowefa Ślósarek, PWN, 28 Modelowanie CakePHP.3 Iglesias Mariano Helion 2

13 30 Chemia analityczna, t.ii i III. Minczewski J., Marczenko Z PWN 2 Chemia Żywności. Praca Sikorski Z.E., WNT, 3 zbiorowa T 2 Warszawa; Chemia Żywności. Praca Sikorski Z.E., 2007., WNT, 32 zbiorowa T3 Warszawa; Classical Relativistic Electrodynamics: Theory of Light Emission and Application to Free Toshiyuki Shiozawa, Springer; 33 Electron Lasers edition (March 9, 2004 Combinatorics and Partially Ordered Sets: Dimension Theory William T. Trotter, The Johns Hopkins University Press Computer Organization and 35 Design D. Patterson, J. Hennessy, Elsevier 2005 Paul G. Hewitt, Addison 36 Conceptual Physics Wesley; edition (November 5, 2009) CSS. Antologia. 0 wskazówek Rachel Andrew, Wydawnictwo 37 i trików Helion 2005 CSS3. Szybki start. Wydanie V Jason Cranford Teague, 38 Wydawnictwo Helion Czy to prawda, że... Christoph Drösser, PWN 202 Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa tworzyw B. Siepracka, K. Rocznik Wyd. Politechniki Radomskiej, 40 sztucznych.. Radom, edited by Michel Guisnet, Ramoa Ribeiro: ISBN: , Wydawnictwo World Scientific, Catalytic Science Series, Vol. 9. World Deactivation and regeneration of Scientific, Imperial College 4 zeolite catalysts, Press, 20 Descriptive Topology in Selected J. Kąkol, W. Kubiś, M. López- Topics of Functional Analysis, Pellicer, Springer Developments in Mathematics, Science+Business Media, 42 Vol. 24 New York Digital Design, Wiley F. Vahid,, Wiley, Digital Image Processing R. C. Gonzales, R. E. Woods, Prentice Hall 2002,2008. Domowe laboratorium wiedzy, 45 Zrób to sam! 60 eksperymentów ZIELONA SOWA, Dror Sarid, William Challener Modern Introduction to Surface Plasmons 47 Ekologia ewolucyjna Dror Sarid, William Challener, ISBN Cambridge University Press Łomnicki Adam Wydawnictwo Naukowe PWN 3

14 48 Ekologia roślin Ekonometria i badania operacyjne 49 Ekonometria. Wykład ilustrowany 50 przykładami Ekonometria. Wykład ilustrowany przykładami 5 Eksperymenty. Fascynujące doświadczenia do 52 przeprowadzenia w domu Elektrotechnika i elektronika dla nielelektryków. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Elementary Calculus of Financial Mathematics Embedded Systems Design with Platform FPGAs Emisja zanieczyszczeń motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej Environmental toxicology: biological and health effects of pollutants. Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów Fascynujące pierwiastki W krainie fundamentalnych składników rzeczywistości Fixed points and economic equilibria Fizjologia człowieka t. V Układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne 62 Fizjologia człowieka w zarysie Falińska Krystyna Wydawnictwo Naukowe PWN red. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN 2009 Żółtowska E., Sieczko A., Chrzanowska M.:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce E. Żółtowska, A. Sieczko, M. Chrzanowska, Wydawnictwo 2 WSEiP 2009 Jamrozy Elżbieta Maria, Sadowski Marcin Paweł, SBM, 20 Praca zbiorowa, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, wyd. szóste, Warszawa 2009 A. J. Roberts 2009 R. Sass, A.G. Schmidt, Elsevier, 200 Merkisz Jerzy, Pielecha Jacek, Radzimirski Stanisław Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ Yu M.H CRC Press. Boca Raton. Florida. 2 Red. Nauk. Katarzyna Tarnawska Difin Aldersey-Williams Hugh Prószyński Media Urai Ken, Singapore 200 World Scientific Stanisław Konturek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000 [ISBN ] Władysław Z. Traczyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008 [ISBN

15 36-3] Pod redakcją - Władysław Z. Traczyk, Andrzej Trzebski, Fizjologia człowieka z Wydawnictwo Lekarskie elementami fizjologii stosowanej i PZWL, Warszawa 2007 [ISBN 63 klinicznej ] Knut Schmidt-Nielsen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Fizjologia zwierząt. Adaptacja do Warszawa 2008 [ISBN środowiska ] Pod redakcją - Jolanta Sotowska-Brochocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Fizjologia zwierząt. Zagadnienia Warszawskiego, Warszawa 65 wybrane 200 [ISBN ] Demtroder Wolfgang 66 Fizyka doświadczalna Wydawnictwo Naukowe UMK Lifszyc Jewgienij. M., Pitajewski Lew P. 67 Fizyka statystyczna część 2 Wydawnictwo Naukowe PWN 68 Fizyka współczesna Paul A. Tipler, Ralph A., PWN Fizyka. Daj się uwieść! Christoph Drösser, PWN Free Electron Laser Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, John McBrewster, Alphascript Publishing (September 8, 20) Icon Group International, Free Electron Lasers: Webster's ICON Group International, Inc. 7 Timeline History, (May, 2009) Huczko Andrzej, Bystrzejewski Michał, Wydawnictwa Uniwersytetu 72 Fulereny 20 lat później Warszawskiego, 2007 J.A. Bittencourt, Springer, 73 Fundamentals of Plasma Physics Fundamentals of Software Integration Funkcje łączące Berlin 2004 Kay Hammer, Tina Timmerman, ISBN-0: , ISBN-3: S.Heilpern, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007 General Concavity M. Avriel, W. E. Diewert, S. Schaible, I. Zang, New York : Plenum Press 200 5

16 Żuk Bolesław, Wierzbicki Heliodor, Zatoń-Dobrowolska Magdalena i inni, Powszechne Genetyka populacji i metody 77 hodowlane Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, GIMP 2.6. Receptury Ferreyra Juan Manuel Helion 82 Gospodarka odczynnikami chemicznymi w placówkach naukowo-oświatowych. Siemieńska T., Szczeponek K., Turek A., Pronieiwcz L., WUJ, Kraków; 79 Gospodarowanie odpadami Klatka Jędrzej, Kuźniak 80 komunalnymi Michał Wolters Kluwer 8 Grafika wektorowa Glitschka,Von, Helion Graph algorithms in the language of linear algebra Jeremy Kepner i John Gilbert (red.), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) 20 Hierarchic Electrodynamics and Free Electron Lasers: Concepts, Calculations, and Practical Victor V. Kulish, CRC Press; 83 Applications edition (September 27, 20) 84 HTML5 Danowski Bartosz Helion Hydrogeochemia: strefy aktywnej 85 wymiany wód podziemnych. Macioszczyk A PWN 86 Immunologia krótkie wykłady Integration-Ready Architecture and Design: Software Engineering with XML, Java,.NET, Wireless, Speech, and 87 Knowledge Technologies 88 Introduction to Hodge theory P.M. Lydyard, A.Whelan, M.W. Fanger, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009 Jeff Zhuk, ISBN-0: , ISBN-3: Edizioni della Normale (Publications of the Scuola Normale Superiore) Orzel Chad, Prószyński Media, Jak nauczyć fizyki swojego psa 90 Java Ćwiczenia zaawansowane Lis Marcin Helion 9 Java Kompendium programisty Schildt Herbert Helion 92 Java ME Iliescu Ovidiu Helion 93 JavaScript. Wzorce 94 Język programowania Scala 95 Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu Stoyan Stefanov, 2 Wydawnictwo Helion 202 Balcerek Grzegorz Grzegorz Balcerek red. J. Gawęcki i T. Mossor- Pietraszewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

17 96 97 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kosmos Einsteina Jak wizja wielkiego fizyka zmieniła nasze rozumienie czasu i przestrzeni Krótka historia prawie wszystkiego Kryptografia i bezpieczeństwo Kaku Michio Prószyński Media Bryson Bill, ZYSK I S-KA, sieci komputerowych Stallings William Helion Książka Fizyka statystyczna. Cz. Lifszyc, Lew P. Pitajewski, 99 PWN 202 Książka Fizyka statystyczna. Cz. Lifszyc, Lew P. Pitajewski, 00 2 PWN 202 Książka Matematyka. Daj się 0 uwieść! Christoph Drösser, PWN 202 Kwantowa granica LHC - Wielki Lincoln Don, Prószyński 02 Zderzacz Hadronów Media, 200 Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy: Vol. : Springer; 4th edition 03 Basic Principles (September 7, 2008) Wolfgang Demtröder, Laser Spectroscopy: Vol. 2: Springer; 4th edition 04 Experimental Techniques (September 7, 2008) Lectures on Fractal Geometry 05 and Dynamical Systems Y. Pesin, V. Climenhaga LINQ to Objects w C# 4.0 Magennis Troy Helion 07 Magiczna chemia Głowacki Zdzisław Tutor 08 Maple Podręcznik Krowiak Artur Helion Mathcad Od obliczeń do programowania Mathematics Everywhere Martin Aigner Motyka Ryszard, Rasała Dawid Helion M. Aigner, E. Behrends, American Mathematical Society 200 L. D. Landau, J. M. Mechanika kwantowa. Teoria nierelatywistyczna Lifszyc,PWN, Warszawa, 202 Metody i modele eksploracji Larose D. T., PWN 20 danych Metody i techniki sztucznej Rutkowski L., PWN 202 inteligencji 2 Metody klasyfikacji obiektów w Stąpor K.20 wizji komputerowej 2 Microsoft SharePoint 200: Rozwiązania oparte na chmurze Wicklund Phillip Promise 6 Microsoft SQL Server Mendrala Danuta, Szeliga Marcin Helion 7 Microsoft XNA Game Studio 4.0. Miles Rob Helion 7

18 8 Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2. Dąbrowski Włodzimierz, Stasiak Andrzej, Wolski Michał, PWN 2009 R.C. Dorf, R.H. Bishop, Prentice Hall, Modern Control Systems Molecular Spectra and Molecular Structure Vol I: Spectra of 20 Diatomic Molecules Gerhard Herzberg 2 22 Molecular Spectra and Molecular Structure Vol II: Infrared and Raman of Polyatomic Molecules Gerhard Herzberg Molecular Spectra and Molecular Structure Vol III: Electronic Spectra and Electronic Structure of Polyatomic Molecules Gerhard Herzberg Molecular Vibrations: The Theory Edgar Bright Wilson, J.C. of Infrared and Raman Decius, Paul C. Cross, Dover 23 Vibrational Spectra Publications (March, 980) 24 Najważniejsze teorie biologii Wydawnictwo Naukowe PWN Nanochemia, Podstawowe koncepcje Nanorurki węglowe Czarne diamenty XXI wieku 27 Nanotechnologie Noncommutative Harmonic 28 Analysis 29 Nonlinear Optics Ludovico Cademartiri, Goeffrey A. Ozin,Wydawnictwo Naukowe PWN, 202, Huczko Andrzej, Bystrzejewski Michał, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, American Mathematical Society Robert W. Boyd, Academic Press; 3 edition (April, 2008) Namieśnik J., Chrzanowski W., Szpinek P Wyd. Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego. Politechnika Gdańska. 2 Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu 30 środowiskowym 3 Nowe tablice Wydawnictwo Szkolne PWN 32 Nowoczesne kompendium fizyki Horst Stöcker, PWN Nowoczesne kompendium matematyki Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A., Musiol G. Wydawnictwo Naukowe PWN 8

19 34 35 Objective-C Vademecum profesjonalisty Kochan Stephen G. Helion Obliczenia inżynierskie i naukowe Szybkie, skuteczne, Piotr Krzyżanowski, PWN efektowne Konieczko P., Namieśnik J Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa. 2 Ocena i kontrola jakości wyników 36 pomiarów analitycznych. OCL precyzyjne modelowanie w 37 UML J.Warmer 38 Odkryj smak fizyki Jerzy Przystawa,PWN 202 Cox Joyce, Lambert Joan, 39 Office 200 krok po kroku Frye Curtis RM 40 Office 200 Praktyczny kurs Optical Interferometry for Biology 4 and Medicine, Żarowska-Mazur Alicja, Węglarz Waldemar Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN ,(SPRINGER) T. W. Graham Solomons, Craig Fryhle, ISBN , August 2007, Organic Chemistry, 9th Edition Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Podręcznik dla studentów, nauczycieli akademickich, lekarzy praktyków i pracowników laboratoriów Red. Nauk. Antoni Deryło 43 diagnostycznych PWN Parazytologia i parazytozy Andrzej Bernard Sadzikowski, 44 zwierząt Jerzy Lech Gundłach, PWRiL Pestycydy, występowanie, Biziuk M., 200. WNT, 45 oznaczanie i unieszkodliwianie. Warszawa; W. Florkowski, World PHENOMENOLOGY OF Scientific, 200, ISBN: 978- ULTRA-RELATIVISTIC HEAVY , ION COLLISIONS 6 Publisher: World Scientific Phenomenology of Ultrarelativistic Publishing Company (March Heavy-ion Collisions 47 24, 200) Photoshop Od pomysłu do 48 projektu z płytą CD Gądek Tomasz Helion Physics And Chemistry of the Sun Kwok, University Science 49 Interstellar Medium Books (November 30, 2006) Boris M. Smirnov, Springer; 50 Physics of Atoms and Ions edition (January 27, 2003) 9

20 5 Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium Bruce T. Draine, Princeton University Press (December 20, 200) James S. Walker, Addison Wesley; 4 edition (January 2, 2009) Bill Sanders, Wydawnictwo Helion Physics with MasteringPhysics Podręcznik HTML5 (Ten fantastyczny). Smashing 53 Magazine Kopcewicz Jan Wydawnictwo 54 Podstawy biologii roślin Naukowe PWN Skoog D.A., West D.M., Holler Podstawy Chemii Analitycznej, F.J., Crouch S.R Wyd. 55 t.i, II. Nauk. PWN. Warszawa. Z. Witkiewicz, J. Kałużna- Czaplińska, wydanie 5, ISBN: , Podstawy chromatografii i Wydawnictwo WNT. 56 technik elektromigracyjnych Warszawa, 202, 5 Wydawnictwo REA, 57 Podstawy elektroniki. Warszawa 2007 Migaszewski Z.M., Gałuszka 58 Podstawy geochemii środowiska. A WNT 2 Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów Piotrowski J.K. (red.) szkół wyższych. Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 60 Polimerowe kompozyty konstrukcyjne Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX Królikowski Wacław Wydawnictwo Naukowe PWN Tomasz Przechlewski, Wolters Kluwer Polska - 3 OFICYNA 20 6 Praktyczne podejście do 62 Inżynierii Oprogramowania Pressman Roger S., PWN Prawne podstawy ochrony A.Lipiński- ostatnie wydanie 63 środowiska (200) 4. Jendrośka J., Bar M Prawo ochrony środowiska. wyd. Centrum Prawa 64 Podręcznik. Ekologicznego 2 Prawo ochrony środowiska. B.Wierzbowski, B.Rakoczy - 65 Zagadnienia podstawowe ostatnie wydanie (200) PRINCE2 Skuteczne Zarządzanie Projektami, edycja OGC, Cabinet Office 67 Principles of Lasers Orazio Svelto, Springer; 5th ed. edition (December 28, 2009) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu Iolite for Igor Pro do modułu ablacji laserowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu Iolite for Igor Pro do modułu ablacji laserowej UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/163/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/97/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-76 Numer sprawy: DP/2310/6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostęp do systemu informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Ul. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pianina i fortepianu do budynku inwestycji pn.

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): druki i produkty podobne drukowane książki pomoce dydaktyczne

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): druki i produkty podobne drukowane książki pomoce dydaktyczne UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/216/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel. (0-41) 349 72 77 Nr sprawy: DP/2310/193/12 II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH UL. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH UL. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DP/2310/108/13 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH UL. ŻEROMSKIEGO 5 25-369 KIELCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa dotycząca przeprowadzki wyposażenia pomieszczeń Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/103/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa i montaż platform

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-76 Numer sprawy: DP/2310/21/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa sprzętu (aparaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/64/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Remont wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/71/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/50/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/82/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie terenów

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. W sprawach nieuregulowanych Ustawą stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Dostawa artykułów biurowych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Suwałki: Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa książek bibliotecznych z zakresu różnych dziedzin wiedzy dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby interdyscyplinarnego centrum obliczeniowego oraz laboratorium modelowania ruchu człowieka i ergonomii, Regionalnego Ośrodka Badań i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa- Jednostka Wojskowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa- Jednostka Wojskowa. Olsztyn: Roboty budowlane polegające na przekształceniu strzelnicy garnizonowej typu B- 200 m na strzelnicę pistoletową 50 m w kompleksie 261 przy Alei Wojska Polskiego 1 w Olsztynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: DP/2310/86/13

Numer sprawy: DP/2310/86/13 UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 NIP 657-02-34-850 Numer sprawy: DP/2310/86/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl Suwałki: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/22/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Pielęgnacja drzew, krzewów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/92/13 Nazwa zadania: Wymiana okien. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo