REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH"

Transkrypt

1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1. Mieszkaniec wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Piekar Śląskich, na której zamontowana będzie instalacja odnawialnego źródła energii - ostateczny odbiorca wsparcia/ beneficjent końcowy Projektu/uczestnik Projektu. 2. Gospodarstwo domowe - zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) wspólnie zamieszkujących i utrzymujących się. Wspólnota utrzymywania członków danego zespołu decyduje o tym, czy w danym mieszkaniu występuje jedno, czy też więcej gospodarstw domowych. Osoba mieszkająca samotnie lub mieszkająca z innymi osobami, ale utrzymująca się oddzielnie tworzy odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe. 3. Budynek mieszkalny rozumie się przez to budynek przeznaczony na mieszkanie mający postać: a) budynku jednorodzinnego; b) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej; 4. Budynek niemieszkalny budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, altana ogrodowa, budynek inwentarski, który jest posadowiony na posesji Mieszkańca, na którym nie może zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna produkująca energie elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego zgłoszonego do udziału w Projekcie. 5. Budynek nowobudowany budynek mieszkalny będący w trakcie budowy, który zostanie oddany do użytkowania i będzie zamieszkany do dnia roku; 6. Instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) rozumie się przez to określenie dla instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej oraz pompy ciepła do cwu. 7. Instalacja fotowoltaiczna to zespół urządzeń składających się m. in. z modułów fotowoltaicznych oraz falownika, który służy do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. 8. Instalacja kolektorów słonecznych (solarna) to zespół urządzeń służących do produkcji ciepłej wody użytkowej, który składa się z kolektorów słonecznych, zasobnika solarnego, przewodów solarnych oraz systemu automatyki regulującej. 9. Pompa ciepła do cwu to urządzenie produkujące energię cieplną do produkcji ciepłej wody użytkowej, dla którego źródłem ciepła jest otaczające powietrze oraz energia elektryczna. 10. Instalacja kotła na biomasę zespół urządzeń składający się z kotła klasy 5 z zasobnikiem na pelet oraz niezbędnej armatury, mający na celu wytworzenie energii cieplnej do celów C.O. lub c.w.u. 11. Umowa uczestnictwa w projekcie to umowa użyczenia nieruchomości wraz z deklaracją Mieszkańca o przystąpieniu do realizacji projektu parasolowego, sporządzona w formie pisemnej, określająca prawa i obowiązki związane z realizacją projektu. 12. Regulamin niniejszy Regulamin określający zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie. 13. Projekt to przedsięwzięcie pt. Gmina pełna energii. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. 14. Trwałość projektu to czas, podczas którego Beneficjent ostateczny projektu jest zobowiązany do utrzymania instalacji fotowoltaicznej wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca lokalizacji instalacji i jej przeznaczenia 1

2 przez okres 5 lat od dnia zakończenia finansowej realizacji Projektu przez Piekary Śląskie. Mieszkaniec zostanie poinformowany o dacie zakończenia okresu trwałości Projektu. 15. Nabór proces przyjmowania od mieszkańców Umów uczestnictwa w projekcie prowadzony przez Piekary Śląskie w celu zweryfikowania Beneficjentów ostatecznych projektu pt. Gmina pełna energii. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych realizowanego w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasada uczestnictwa w projekcie pn. Gmina pełna energii. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych dla Mieszkańców Piekar Śląskich. 2. Nabór wniosków o objęcie gospodarstwa domowego projektem parasolowym, zwany w dalszej części wnioskiem, będzie prowadzony w zakresie: - dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej, instalacji kolektorów słonecznych, pompy ciepła do cwu lub kotła na biomasę. Instalacje te będą produkowały energię elektryczną lub cieplną tylko i wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego i codziennego użytku. 3. Instalacja fotowoltaiczna będzie wpięta do zewnętrznej sieci energetycznej, dzięki czemu możliwe będzie przesyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Instalacja kolektorów słonecznych, kocioł na biomasę lub pompa ciepła do cwu zostanie wpięta do istniejącej instalacji wewnętrznej budynku służącej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 5. Instalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne mogą być zamontowane tylko w sposób zintegrowany z budynkiem mieszkalnym czyli na dachu budynku, w tej sytuacji do ceny netto kompleksowej usługi realizowanego projektu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%. Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej lub solarnej w sposób niezintegrowany z budynkiem. 6. Kocioł na biomasę nie może zostać zainstalowany jeżeli aktualnie budynek jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. 7. Realizacja projektu została zaplanowana na lata Energia elektryczna i cieplna wytworzona z zamontowanych instalacji odnawialnego źródła energii musi być zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie. Wytworzona energia nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki. Jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolniczej w budynku, który został uwzględniony w projekcie. 10. Instalacje fotowoltaiczne będą podłączone do sieci dystrybucyjnej i możliwe będzie fizyczne wprowadzenie energii do takiej sieci. 11. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz montaż pompy ciepła lub kotła na biomasę możliwy jest również w budynkach nowobudowanych pod warunkiem złożenia oświadczenia, że budynek zostanie oddany do użytkowania i zamieszkały do końca czerwca 2018 roku. 2

3 12. Instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana wyłącznie na budynkach mieszkalnych ze sprawnie funkcjonującą instalacją elektryczną. 13. Instalacja kolektorów słonecznych oraz pompa ciepła do cwu może być zamontowana wyłącznie w budynkach z istniejącą instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwalającą na przyłączenie dodatkowego źródła ciepła. Instalacja solarna składająca się z 2 kolektorów słonecznych zajmujących powierzchnie ok 5 m 2 dachu/elewacji budynku mieszkalnego/niemieszkalnego lub terenu działki. 14. Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na połaci dachowej pokrytej eternitem. 15. Wszystkie zamontowane w ramach realizacji projektu instalacje przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu finansowego zakończenia realizacji projektu tj. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania, stanowić będą własność Miasta Piekary Śląskie i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ współwłaścicielom/ użytkownikom wieczystym nieruchomości. Po tym okresie zostaną przekazane odpłatnie właścicielom nieruchomości na własność za cenę 1zł + VAT. 16. Mieszkaniec przystępując do Projektu zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy instalacji fotowoltaicznej, solarnej pompy ciepła lub kotła na biomasę, co zagwarantuje osiągnięcie deklarowanych wskaźników minimum w okresie trwałości Projektu. 17. Koszty ubezpieczenia oraz wymaganych gwarancją serwisów, przez cały okres trwałości projektu będą ponoszone przez Gminę. 18. Wszelkie koszty napraw instalacji wynikające ze złego użytkowania będą ponoszone w pełni, w trybie natychmiastowym przez Mieszkańca. 19. Wkład własny mieszkańców wyniesie 15% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto) oraz podatek VAT od całej wartości urządzeń i kosztów wykonania instalacji odnawialnego źródła energii (tj. 8% w przypadku montażu na lub w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej do 300 m 2 ). W przypadku wystąpienia w projekcie kosztów niekwalifikowalnych uczestnik pokrywa również w całości te koszty. 20. W przypadku interpretacji właściwego Urzędu Skarbowego dopuszczającej zwrot podatku VAT na rzecz Gminy, obowiązek zapłaty przez mieszkańca podatku VAT, zgodny z powyższym pkt. 20, może zostać zniesiony. 21. Każda instalacja odnawialnego źródła energii będzie wyposażona w licznik energii elektrycznej lub cieplnej. W okresie trwałości projektu Mieszkaniec zobowiązuje się do przekazywania do Gminy informacji o aktualnym stanie licznika na wezwanie Gminy lub do umożliwienia przedstawicielowi Gminy dostępu do instalacji w celu sprawdzenia stanu licznika. Zastrzega się możliwość zdalnego odczytu stanu licznika. 22. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). 23. Liczba Mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu jest ograniczona. Umowy udziału w projekcie będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie z zapisami Procedury wyboru Uczestników. Ze względu na ograniczenia kwotowe co do wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania do Projektu, przy tworzeniu listy Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w Projekcie decydować będzie liczba punktów przyznanych w procedurze oceny. 24. Złożony wniosek (ankieta) zostanie zarejestrowany, a składający otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku. 3

4 25. Gmina będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski kompletne. 26. Wniosek niekompletny lub złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia, o czym gmina nie będzie informowała. II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW 1. Nabór wniosków prowadzony będzie w Piekarach Śląskich w terminie od r. do r. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter) w godzinach pracy Urzędu. 2. Gmina zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu składania wniosków, określonego w pkt. II O fakcie wydłużenia terminu składania wniosków Uczestnicy zostaną poinformowani przez stronę internetową Gminy: oraz 4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy. 5. Komplet składanych dokumentów w wersji papierowej powinien być zszyty w jeden pakiet i opatrzony czytelnym podpisem właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego/pełnomocnika uczestników. 6. W przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo notarialne (oryginał). 7. W momencie złożenia dokumentacji Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia ww. dokumentów. 8. Wnioskodawca, który złożył wymagane dokumenty może zostać wezwany do weryfikacji przedstawionych danych i okazania dokumentów. III. UCZESTNICY PROJEKTU Uczestnikiem projektu może zostać: 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości / budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego lub nowobudowanego na terenie Piekar Śląskich (co potwierdzi badanie treści księgi wieczystej, a w przypadku rozbieżności między treścią księgi wieczystej a aktualnym stanem prawnym, przedłożone przez uczestnika dokumenty, np. akt notarialny bądź inny dokument potwierdzający nabycie własności) na którym zamontowana zostanie instalacja odnawialnego źródła energii oraz gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie na własne potrzeby gospodarstwa domowego. 2. W przypadku współwłasności nieruchomości/ budynku mieszkalnego wszyscy współwłaściciele muszą podpisać Umowę uczestnictwa w projekcie lub na etapie składania wniosku upoważnić jedną osobę do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli w całym procesie realizacji projektu. 3. W przypadku budynków nowobudowanych powyższy warunek uznany zostanie za spełniony, jeśli wnioskodawca na dzień składania Umowy uczestnictwa w projekcie złoży oświadczenie, że na dzień roku nieruchomość ta zostanie oddana do użytku. 4. Uczestnikiem Projektu może być osoba nie posiadająca zaległych zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Miasta Piekary Śląskie na dzień składania wniosku. 5. Do projektu może zostać zgłoszony budynek mieszkalny, w którym zamieszkują osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale nie może być w nim prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza 4

5 się złożenie tylko jednej ankiety dotyczącej wyboru technologii do umowy uczestnictwa w projekcie na jeden budynek mieszkalny. 6. Mieszkaniec, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie zobowiązuje się do współpracy z Urzędem Miasta Piekary Śląskie, udzielania wszelkich informacji, przedkładania wymaganych dokumentów oraz dostępu do nieruchomości. 7. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach związanych z projektem zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r., poz 922). Wnioskodawca wyraża zgodę na dobrowolne podanie danych osobowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA O ZAKWALIFIKOWANIE MIESZKAŃCA DO PROJEKTU 1. Kompletny wniosek o przystąpienie do projektu składa się z: a) Ankiety dla wybranej technologii b) Podpisanej przez mieszkańca umowy uczestnictwa w projekcie (3 egz.) c) Oświadczenia dotyczącego terminu oddania budynku do użytkowania (tylko w przypadku budynków nowobudowanych) 2. Wszystkie dokumenty należy czytelnie wypełnić (wszystkie pola), podpisać przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego. 3. Dodatkowo na potwierdzenie spełnienia kryteriów społeczno-ekonomicznych Uczestnik dołącza dokumenty określone w sekcji VI Procedura wyboru uczestników Kryteria merytorycznopunktowe. 4. Spośród kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zostanie wyłoniona lista uczestników Projektu. 5. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na listę podstawową uczestników Projektu zostaną zapisane na listę rezerwową. Mieszkańcy z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku: a) Pojawienia się oszczędności w środkach przewidzianych na realizację projektu, które pozwolą na poszerzenie listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób; b) Gdy środki przewidziane na realizację projektu pozwolą na poszerzenie listy osób zakwalifikowanych; c) Rezygnacji Wnioskodawców zakwalifikowanych z listy podstawowej; d) Wykluczenia Wnioskodawcy z listy podstawowej 6. Lista podstawowa Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy: oraz 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika wpisanego na listę podstawową wybór Mieszkańców z listy rezerwowej dokonywany będzie według liczby uzyskanych punktów. W przypadku kilku chętnych z tożsamą liczbą punktów decydować będzie losowanie. V. INFORMACJE FINANSOWE 5

6 1. Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, które obejmują m. in. projekt instalacji odnawialnego źródła energii (fotowoltaicznej, solarnej, pompy ciepła do c.w.u.), dostawę, montaż materiałów i urządzeń instalacji, odbiór oraz nadzór techniczny, zarządzanie projektem i uruchomienie instalacji, a także 100% wszelkich kosztów niekwalifikowanych, które mogą wystąpić w trakcie montażu i później (np. koszty modernizacji istniejącej instalacji, lub też inne niestandardowe rozwiązania proponowane przez Mieszkańca, koszty przeglądów, ubezpieczenia itp.) 2. Koszt podatku VAT stanowi koszt niekwalifikowany i jest w pełni pokrywany przez Mieszkańca, o ile nie zaistnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT, o której mowa w sekcji I, punkt 20 powyżej. Stawka podatku VAT wnosi: a) 8% w przypadku montażu na dachu lub w budynku mieszkalnym do 300 m 2 ; b) 23% w przypadku montażu w innej lokalizacji np. w budynku niemieszkalnym lub na wolnostojącej konstrukcji na nieruchomości mieszkańca nieopodal budynku mieszkalnego. 3. Ostateczna wysokość kosztów ponoszonych przez Mieszkańca zostanie podana Mieszkańcom po wyłonieniu przez Gminę wykonawcy instalacji w drodze postępowania przetargowego. 4. Wkład własny Mieszkaniec zobowiązany jest uiścić w terminie 14 dni od otrzymania wezwania przez Gminę, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu na konto Miasta Piekary Śląskie. 5. Brak wpłaty wkładu własnego w wyznaczonym terminie będzie uznany za rezygnację z udziału w Projekcie i będzie skutkowało wykreśleniem Mieszkańca z listy podstawowej. VI. PROCEDURA WYBORU UCZESTNIKÓW 1. Wybór Uczestników projektu przeprowadzony zostanie w następujących etapach: I. formalno prawnym oraz II. merytoryczno punktowym. Kryteria formalno-prawne - dopuszczające (0/1): Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki: 1) Wnioskodawcą jest osoba/-y fizyczna/-e będąca właścicielem/ współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Piekar Śląskich, na której zamontowana będzie instalacja odnawialnego źródła energii. Na potwierdzenie spełniania kryterium Wnioskodawca projektu jest zobowiązany podać numer księgi wieczystej. W przypadku nieaktualnych danych widniejących w księdze wieczystej Wnioskodawca zostanie wezwany do wyjaśnień. 2) Wymagany Wniosek udziału w projekcie wraz z załącznikami podpisane powinny być przez właścicieli / współwłaścicieli / użytkownika wieczystego lub ustanowionego pełnomocnika. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wymagane jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa notarialnego. 3) Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec miasta Piekary Śląskie. 6

7 4) Nie dopuszcza się możliwości ubiegania się o typ instalacji, który jest już zainstalowany w budynku mieszkalnym, np. jeżeli mieszkaniec korzysta już z kolektorów słonecznych, nie może ubiegać się w ramach niniejszego naboru o zakup i montaż kolektorów słonecznych. Może natomiast ubiegać się o pozostałe typy instalacji OZE. Kryteria merytoryczne - punktowe: I. Kryterium społeczno ekonomiczne: - w przypadku spełnienia któregoś z poniższych warunków społeczno ekonomicznych Wnioskodawca otrzymuje 1 pkt. za każdy z warunków, - w przypadku niespełnienia żadnego z poniższych warunków społeczno ekonomicznych Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt. 1) Gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz z późn. zm.) 2) Gospodarstwa domowe, których członkowie posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) lub rodziny wielodzietne posiadające kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U r. poz z późn. zm.). 3) Gospodarstwa domowe, których członkami są rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.). Na potwierdzenie spełniania któregoś z w/w kryteriów społeczno ekonomicznych, Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu): 1) Dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzi osoba z niepełnosprawnością - orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz z późn. zm.) (jeżeli dotyczy), 2) Dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzi osoba posiadająca prawo do świadczeń rodzinnych decyzje administracyjną przyznającą świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) lub osoba posiadająca kartę dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U poz z późn. zm.). 3) Dla gospodarstw domowych, w których skład wchodzi rodzina zastępcza postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej. 7

8 II. Kryterium dla nieruchomości: 1) Posiadane źródło ciepła. - Wnioskodawca posiada pompę ciepła, kocioł gazowy, kocioł na pellet, ogrzewanie elektryczne lub korzystają z ciepła sieciowego - 1 pkt - Wnioskodawca posiada kocioł węglowy zasypowy lub z podajnikiem (o ile wnioskuje o wymianę tego źródła) - 2 pkt - W pozostałych przypadkach Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt 2) Czy budynek Wnioskodawcy jest docieplony? TAK - 1 NIE - 0 Za budynek docieplony uznaje się budynek mieszkalny poddany termomodernizacji, która obejmowała w minimalnym zakresie wykonanie izolacji termicznej wszystkich ścian zewnętrznych budynku za pomocą wełny mineralnej, styropianu lub innego materiału izolacyjnego lub budynek wybudowany w nowoczesnej technologii ścian wielowarstwowych. III. Kryterium administracyjne: - Wnioskodawca mieszka pod tym samym adresem, gdzie ma być wykonany montaż instalacji odnawialnego źródła energii 1 pkt. - Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego na terenie miasta Piekary Śląskie (Wnioskodawca w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2016 r. i 2017 r. podał miejsce zamieszkania na terenie Piekar Śląskich) 1 pkt. - W pozostałych przypadkach Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt IV. Kryterium technologii: - Wnioskodawca wybierze kocioł na biomasę, lub kocioł na biomasę i dowolne inne źródło OZE - 1 pkt. - W pozostałych przypadkach Wnioskodawca otrzymuje 0 pkt Po przeprowadzeniu weryfikacji formalno-prawnej, merytoryczno-punktowej oraz technicznej utworzona zostanie Lista podstawowa i Lista rezerwowa. O kolejności na liście decydować będzie: 1) w pierwszej kolejności liczba punktów z oceny merytoryczno-punktowej, następnie 2) ilość średniorocznie zużytej energii elektrycznej przez dane gospodarstwo domowe - ilość przyznanych punktów liczona będzie (z dokładnością do 5 miejsc po przecinku) w następujący sposób: 8

9 zużycie energii elektrycznej danego gospodarstwa domowego/ największe zużycie energii elektrycznej w grupie wnioskodawców z tą samą ilością punktów po ocenie merytorycznej, Wartość zużycia energii elektrycznej jest określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie faktur za energię elektryczną z Zakładu Energetycznego z minimum 180 dni w przeliczeniu na 1 rok. Do wyliczenia zużycia energii nie mogą służyć faktury nie starsze niż 2 lata od daty złożenia wniosku. Dla nowych budynków, które nie są jeszcze użytkowane, zostanie przyjęta zerowa wartość zużycia. Lista podstawowa złożona zostanie z Wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalno-prawną oraz techniczną i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji merytoryczno punktowej. Osoby umieszczone na liście zakwalifikowanych uszeregowane zostaną w kolejności malejącej licząc od największej liczby przyznanych punktów. Lista rezerwowa złożona będzie z Wnioskodawców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów nie zmieścili się na Liście podstawowej. W terminie do r. na stronie internetowej miasta Piekary Śląskie umieszczona zostanie Lista podstawowa zawierająca: 1) Adres Wnioskodawcy, 2) Przyznaną liczbę punktów. W tym samym czasie opublikowana zostanie Lista rezerwowa. VII. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie uwzględniającej nieodpłatne użyczenie nieruchomości do celów realizowanego projektu na okres jego realizacji oraz trwałości projektu. 2. Przygotowanie nieruchomości do montażu instalacji fotowoltaicznej, solarnej lub pompy ciepła do cwu zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Wykonawcę. 3. Udział w szkoleniu z zakresu obsługi i konserwacji instalacji odnawialnego źródła energii. 4. Zapewnienie instalacji odnawialnego źródła niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej oraz Umowie, przede wszystkim prawidłowej eksploatacji urządzeń. 5. Niezwłoczne (tj. nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych) zgłaszanie do Gminy/ Wykonawcy (na piśmie) wszelkich przypadków uszkodzenia instalacji, jej wadliwego funkcjonowania, uszkodzenia, zniszczenia oraz wszelkich okoliczności związanych ze wskazanymi okolicznościami. 9

10 6. Udostępnienie na każde wezwanie Gminy, Wykonawcy bądź innego podmiotu działającego w ramach projektu, dostępu do instalacji w celu kontroli, weryfikacji, przeglądów, serwisu, napraw, monitoringu instalacji. 7. Nie podejmowanie czynności mogących modyfikować, przeprojektowywać, przebudowywać, przerabiać lub dokonywać zmian konstrukcyjnych zamontowanych urządzeń pod karą grzywny. 8. Instalacja odnawialnego źródła energii przez okres trwałości projektu (5 lat od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu, tzn. od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania przez Urząd Marszałkowski) stanowić będzie własność Gminy. W związku z tym faktem Mieszkaniec zobowiązuje się, aby przez ten okres majątek Gminy znajdował się w stanie nie pogorszonym. 9. Po upływie okresu trwałości projektu właścicielem instalacji będzie Uczestnik z zastrzeżeniem pkt 15 sekcji 1. 10

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1. Mieszkaniec wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy Kornowac,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOMIA

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBOMIA Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1. Mieszkaniec wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie Gminy Lubomia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE Zielona Gmina- Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gorzyce WSTĘP

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GORZYCE Zielona Gmina- Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gorzyce WSTĘP WSTĘP Regulamin naboru deklaracji dla mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach Projektu: Budowa instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Łobżenica

Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach Projektu: Budowa instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Łobżenica Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach Projektu: Budowa instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych mieszkańców Gminy Łobżenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JUTROSIN I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ZAGÓRZ I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TUSZÓW NARODOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie

Bardziej szczegółowo

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie.

II. Wymogi finansowe udziału w projekcie. REGULAMIN naboru ankiet i deklaracji dotyczących udziału w projekcie z zakresu montażu kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej w gminie Harasiuki. planowanego do realizacji w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Regulamin konkursu dla mieszkańców w ramach projektu: Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny planowanego do realizacji w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe.

Regulamin. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. Regulamin dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest przez Gminę Poniatowa w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ałącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy Łączna z dn. 27.03.2017r REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO

REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO REGULAMIN DO NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JELENIEWO I. Informacje ogólne 1. Nabór deklaracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów 1 Gmina Mieszkaniec

REGULAMIN Uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów 1 Gmina Mieszkaniec REGULAMIN Uczestnictwa w realizacji zadania pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów 1 Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1. Gmina Gmina Sędziszów

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Józefów nad Wisłą dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn. dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Szczebrzeszyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU PARASOLOWEGO Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEŻAJSK I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu "Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego

Regulamin projektu Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego Regulamin projektu "Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego Wstęp Niniejszy Regulamin precyzuje zasady rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI Regulamin naboru deklaracji mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Wasilków w ramach projektu pod nazwą Modernizacja indywidualnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Łabunie dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1. Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ GRODZISKO DOLNE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 248/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 22 sierpnia 2017r. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Załącznik do Zarządzenia Nr 248/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 22 sierpnia 2017r. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Załącznik do Zarządzenia Nr 248/2017 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 22 sierpnia 2017r. Regulamin konkursu dla mieszkańców w ramach projektu Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica planowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu

Załącznik 1. Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu Załącznik 1 Numer ewidencyjny wniosku:. Data wpływu:. (wypełnia Urząd). Miejscowość i data Wniosek o przyznanie grantu w ramach Projektu Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PRZECŁAW PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ PRZECŁAW W RAMACH REGINALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Regulamin dla mieszkańców Gminy Telatyn dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) Informacje podstawowe. 1) Przyjmowanie ankiet od mieszkańców prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość.

Strona 1 z 6. 3) Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej ankiety na nieruchomość. Strona 1 z 6 Regulamin dla Mieszkańców GMINY TARNAWATKA dotyczący naboru ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) I. Informacje ogólne 1) Nabór ankiety (deklaracji) uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2.

3. Realizacja projektu planowana jest na lata pod warunkiem, o którym mowa w pkt.2. Regulamin naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM

REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM REGULAMIN KONKURSU DLA NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE I MIEŚCIE RUDNIK NAD SANEM I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Regulamin ma na celu określenie podstawowych

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA Regulamin naboru ankiet i deklaracji uczestnictwa mieszkańców Gminy Zabłudów w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

5. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z podatkiem od nieruchomości:

5. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z podatkiem od nieruchomości: WNIOSEK dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji OZE tj.: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW REGULAMIN naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych planowanego do realizacji przez Miasto Jasło w ramach Działania 3.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET

I. INFORMACJE OGÓLNE TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I WYMIANY ŹRÓDEŁ GRZEWCZYCH PRZEZ GMINĘ OROŃSKO pn. Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE KODRĄB SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY 24.10.2017 24.10.2017 Wartość dofinansowania na instalację OZE: kolektorów słonecznych/pieców na biomasę /instalacji fotowoltaicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BESKO DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko i Zarszyn projekt partnerski I. Informacje ogólne 1)

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW. Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego MONTAŻ INSTALACJI OZE W GMINIE GRĘBÓW Działanie 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU: Mieszkaniec zameldowany na terenie Gminy Grębów. Mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Warunki wstępne

Rozdział 1 Warunki wstępne Regulamin naboru deklaracji wraz z ankietą składanych przez mieszkańców miasta Chełm w ramach projektu dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Miasto Chełm w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 458 UCHWAŁA NR 39.372.2018 RADY MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania grantów

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE CZARNOCIN SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY CZARNOCIN Projekt będzie realizowany przez Gminę Czarnocin ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

II. Termin i miejsce składania wniosków od mieszkańców

II. Termin i miejsce składania wniosków od mieszkańców Regulamin naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Łysomice" w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 30 maja 2019r. REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wpisania go na listę rankingową. 11. Umowa właściwa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego

REGULAMIN. wpisania go na listę rankingową. 11. Umowa właściwa umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego REGULAMIN 1. DEFINICJE 1. Gmina Gmina Jasienica. 2. Instalacja mikroinstalacja odnawialnego źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, montowana na

Bardziej szczegółowo

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu)

zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) nr telefonu, adres  ... zamieszkały/a w... (miejscowość, kod, ulica, nr domu) Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

3 Warunki montażu instalacji OZE

3 Warunki montażu instalacji OZE REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie pn. Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańców Gminy Malanów realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 5 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ TRYŃCZA W RAMACH DZIAŁANIA 3.1. ROZWÓJ OZE RPO WP 2014 2020 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach

Bardziej szczegółowo

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW REGULAMIN naboru wniosków od mieszkańców Miasta Jasła w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) obejmujące demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła, instalację

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ŁĘKA OPATOWSKA czerwiec 2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Łęka Opatowska ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Pojęcia i definicje Gmina Budynek mieszkalny Mieszkaniec Instalacja OZE Projekt Umowa Regulamin 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Pojęcia i definicje Gmina Budynek mieszkalny Mieszkaniec Instalacja OZE Projekt Umowa Regulamin 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pomocy z budżetu Miasta i Gminy Morawica na inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w ramach projektu pt. Instalacje odnawialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO WĘGRÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet mieszkańców prowadzony

Bardziej szczegółowo

NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY Krasiczyn DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Zielona energia projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn I. Informacje ogólne 1) Nabór deklaracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA ZADANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA ZADANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA 2017-2020 ZADANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 1. DEFINICJE 1. Program Program Ograniczania Emisji w Gminie Bestwina

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY. MARZEC 2017 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE POŁANIEC SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY MARZEC 2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Połaniec ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają odpowiednio:

Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają odpowiednio: Regulamin Naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Żyraków planowanego do realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

1 Pojęcia i definicje

1 Pojęcia i definicje Ślesin, 26 czerwiec 2017 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 1. do Informacji dotyczącej projektu REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU/PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ STANIN W RAMACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie

REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie REGULAMIN uczestnictwa w Projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III. Czysta Energia DZIAŁANIE 3.1 Rozwój Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Energia słoneczna dla domu wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek

REGULAMIN Energia słoneczna dla domu wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Energia słoneczna dla domu wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

stan prawny na dzień r. Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają odpowiednio:

stan prawny na dzień r. Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają odpowiednio: Regulamin Naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica planowanego do realizacji przez Gminę Miasta Dębica w

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane)

Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu) Numer działki (jeśli znane) ... Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu...... Adres do korespondencji... Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania KOTŁÓW NA BIOMASĘ UWAGA: złożenie ankiety

Bardziej szczegółowo

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JARCZÓW W LATACH 2016-2018 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór wniosków prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają odpowiednio:

Użyte w Regulaminie pojęcie oznaczają odpowiednio: Regulamin Naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich planowanego do realizacji przez Gminę Żyraków, Gminę Gać i Gminę Rakszawa w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec

Regulamin uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec Regulamin uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 1 1. Gmina

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru zgłoszeń.... DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Kobyla Góra z zakresu

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze Załącznik nr 1 do Regulaminu... () Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon: Adres e-mail:... Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - Odnawialne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Regulamin przyjmowania deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec planowanego

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Regulamin uczestnictwa końcowych odbiorców w Projekcie pn. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii budowa instalacji OZE na terenie gminy i miasta Krajenka 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

Bardziej szczegółowo

EDYCJA II - budynki mieszkalne

EDYCJA II - budynki mieszkalne EDYCJA II - budynki mieszkalne Nabór uczestników prowadzony jest przez Gminę Miejską Świdnik w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii

Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii Załącznik nr 1 do Regulaminu Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:.. Adres do korespondencji:......... Telefon:..Adres e-mail:.. Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie - dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FREDROPOL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Fredropol

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FREDROPOL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Fredropol REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FREDROPOL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Fredropol I. Informacje ogólne 1) Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą

kolektory słoneczne montaż instalacji kotłów na biomasę III. Warunki i ograniczenia nie mogą Regulamin uczestnictwa w projekcie Odnawialne źródła energii w Gminie Ostrów Lubelski planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

OSZCZĘDNOŚĆ, ZDROWIE, ENERGIA INSTALACJE OZE DLA KAŻDEGO

OSZCZĘDNOŚĆ, ZDROWIE, ENERGIA INSTALACJE OZE DLA KAŻDEGO OSZCZĘDNOŚĆ, ZDROWIE, ENERGIA INSTALACJE OZE DLA KAŻDEGO Dotacje dla mieszkańców na indywidualne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w latach 2016-2018 przez Gminę Kłoczew w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU ANKIET W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ROPCZYCE W LATACH

REGULAMIN NABORU ANKIET W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ROPCZYCE W LATACH REGULAMIN NABORU ANKIET W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ROPCZYCE W LATACH 2016 2018 stan prawny na dzień 14.06.2018 r. I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

1. Instalacje oraz ich efekty mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYM DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6

I. INFORMACJE OGÓLNE. Strona 1 z 6 REGULAMIN NABORU DEKLARACJI MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA II Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO KRAŚNIK I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WIŚLICA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIŚLICA r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WIŚLICA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIŚLICA r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WIŚLICA SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIŚLICA 26.01.2017 r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Wiślica ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JEZIORZANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016-2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMYŚL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMYŚL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMYŚL DOTYCZĄCY NABORU DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. Energia odnawialna dla gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno I. Informacje ogólne 1) Nabór deklaracji uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie parasolowym

Podstawowe informacje o projekcie parasolowym Podstawowe informacje o projekcie parasolowym Gmina Łączna zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: Regulamin uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projekcie pn. Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza ..... miejscowość i data DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza przygotowywanego przez Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMIN: DĘBICA, IWIERZYCE i WIELOPOLE SKRZYŃSKIE DOTYCZĄCY NABORU ANKIET/DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMIN: DĘBICA, IWIERZYCE i WIELOPOLE SKRZYŃSKIE DOTYCZĄCY NABORU ANKIET/DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW GMIN: DĘBICA, IWIERZYCE i WIELOPOLE SKRZYŃSKIE DOTYCZĄCY NABORU ANKIET/DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : Rozwój OZE - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE 1. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko:..; Adres zamieszkania:. ; Seria i nr dowodu osobistego:... wydany przez:..; PESEL: ; Adres e-mail:... ; nr telefonu: ; 2. Dane budynków:

Bardziej szczegółowo

KOLEKTORY SŁONECZNE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

KOLEKTORY SŁONECZNE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII KOLEKTORY SŁONECZNE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (miejscowość i data) (imię i nazwisko właściciela/właścicieli) (adres korespondencyjny) (nr telefonu) (adres

Bardziej szczegółowo

1 Pojęcia i definicje

1 Pojęcia i definicje REGULAMIN naboru Mieszkańców do projektu pt. Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Pniewy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych realizowanym w ramach

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych realizowanym w ramach REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych realizowanym w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET

Gmina Drużbice TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET REGULAMIN NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH, PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DRUŻBICE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nabór ankiet

Bardziej szczegółowo

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych

1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych . Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu..... Adres do korespondencji.. Telefon oraz adres e-mail 1. Ankieta udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych 1. Lokalizacja wykonywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych

WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych WNIOSEK o udział w projekcie Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych w zakresie dofinansowania KOTŁÓW NA BIOMASĘ (PELLET) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI Regulamin uczestnictwa w projekcie BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE OSTRÓW LUBELSKI planowanego do realizacji przez Gminę Ostrów Lubelski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminie Radymno

Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminie Radymno Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn. Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminie Radymno Słownik użytych pojęć : 1. Gmina Gmina wiejska Radymno będąca Beneficjentem Projektu; 2. Urząd Urząd

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje ogłoszenie naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje ogłoszenie naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego planuje ogłoszenie naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 do Działania 3.1 Rozwój odnawialnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OBJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROJEKTEM PARASOLOWYM ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LEŻAJSK

WNIOSEK O OBJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROJEKTEM PARASOLOWYM ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LEŻAJSK WNIOSEK O OBJĘCIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROJEKTEM PARASOLOWYM ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LEŻAJSK Ja, niżej podpisany/a/ni 1... (imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela) zamieszkały/a

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu Adres Seria i nr dowodu osobistego. Lokalizacja wykonania instalacji (ulica, nr domu) Numer księgi wieczystej

Numer telefonu Adres   Seria i nr dowodu osobistego. Lokalizacja wykonania instalacji (ulica, nr domu) Numer księgi wieczystej WNIOSEK o udział projekcie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła ( wyłącznie pieca lub kotła na paliwa stałe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DUBIECKO

REGULAMIN UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DUBIECKO REGULAMIN UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DUBIECKO 1 Gmina Dubiecko prowadzi nabór wniosków w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1924

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1924 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1924 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 69.VI.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wymiana czynników grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Belsk Duży realizowanym w ramach

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wymiana czynników grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Belsk Duży realizowanym w ramach REGULAMIN uczestnictwa w projekcie pt. Wymiana czynników grzewczych i montaż instalacji OZE w Gminie Belsk Duży realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 58/18 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.06.2018 r. Regulamin dodatkowego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie

Bardziej szczegółowo