w województwie kujawsko pomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w województwie kujawsko pomorskim"

Transkrypt

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Pomoc społeczna w województwie kujawsko pomorskim w latach Wybrane elementy Toruń, 2008 r.

2 W przypadku korzystania z danych zawartych w niniejszej publikacji, prosimy o podanie źródła. Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dział Analiz i Programowania

3 Niniejszy materiał zawiera analizę zmian zachodzących w obszarze pomocy społecznej w województwie kujawsko pomorskim na przestrzeni ostatnich trzech lat. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu od kilku lat monitoruje stan pomocy społecznej w regionie. Opracowanie powstało na podstawie wyników ankiety skierowanej przez ROPS w Toruniu do wszystkich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie. Ankieta ta dotyczyła wybranych grup świadczeniobiorców, form udzielonej pomocy oraz zjawisk w pomocy społecznej zaobserwowanych w poszczególnych gminach i powiatach za rok W opracowaniu korzystano również z danych: - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, - Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, - Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 3

4 Województwo kujawsko pomorskie zajmuje obszar km² i liczy mieszkańców (stan na dzień roku). Według danych z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (sprawozdanie MPiPS 03) z różnych form pomocy w roku 2007 skorzystało rodzin, a w tych rodzinach osób tj. 14,9% ogółu mieszkańców regionu, w tym świadczeniami OPS objęto rodzin a PCPR rodziny. Obserwuje się, że nadal główne powody korzystania z pomocy to: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i niepełnosprawność. TUCHOLSKI ŚWIECKI GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZKI SĘPOLEŃSKI BYDGOSKI CHEŁMIŃSKI WĄBRZESKI BRODNICKI NAKIELSKI BYDGOSZCZ TORUŃSKI TORUŃ GOLUBSKO- DOBRZYŃSKI RYPIŃSKI ŻNIŃSKI INOWROCŁAWSKI ALEKSANDROWSKI LIPNOWSKI MOGILEŃSKI RADZIEJOWSKI WŁOCŁAWSKI Mapka nr. 1 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2007 roku w układzie powiatowym Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 4

5 W latach liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wzrosła o blisko jeden tysiąc, natomiast w roku 2007 spadła do rodzin r r r. liczba rodzin liczba osób Wykres nr. 1 Korzystający z pomocy społecznej w województwie kujawsko -pomorskim w latach Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 5

6 I. Wybrane zagadnienia dotyczące rodzin 1. Rodziny objęte pomocą społeczną lp. Wyszczególnienie Rodziny, dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej Rodziny długotrwale korzystające z pomocy społecznej - ponad 12 miesięcy - ponad 36 miesięcy tj. 3 lata Rodziny, które w roku 2007 zostały objęte świadczeniami pomocy społecznej po raz pierwszy dotychczas nie korzystały z pomocy liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach liczba rodzin X* X* liczba osób w tych rodzinach X* X* liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach * w latach 2005,2006 nie zbierano takich danych Źródło: opracowanie własne na postawie bilansów potrzeb oraz ankiety Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu systematycznie gromadzi dane o liczbie rodzin dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej oraz długotrwale korzystających ze świadczeń (ponad 3 lata), a także korzystających po raz pierwszy. Na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba rodzin we wszystkich tych kategoriach systematycznie spada. Według pracowników ośrodków pomocy społecznej spadek bezrobocia jest spowodowany głównie wyjazdami zagranicznymi oraz rozwojem lokalnych firm (więcej informacji na ten temat w punkcie X). Pozytywnym wydaje się fakt, iż maleje liczba rodzin, które po raz pierwszy skorzystały ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zanotowano spadek o blisko 30% w 2005 r , w 2007 r co stanowiło 18% ogółu rodzin objętych pomocą w roku Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 6

7 2. Rodziny usamodzielnione lp. Wyszczególnienie Rodziny usamodzielnione w wyniku pracy socjalnej w 2007 roku, w tym: osoby bezdomne liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach liczba rodzin X X osoby bezrobotne liczba osób w tych rodzinach X X Źródło: Opracowanie własne na postawie bilansów potrzeb oraz ankiety Jednym ze wskaźników efektów działań pomocy społecznej może być liczba rodzin, które wyszły z systemu pomocy społecznej. Zauważalny jest wzrost rodzin usamodzielnionych na przestrzeni ostatnich trzech lat o blisko 62%, w 2005 r , w 2007 r rodzin. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób bezdomnych, których w roku 2007 usamodzielniło się mniej niż w roku poprzednim (o 29 rodzin). Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na koniec 2007 roku zarejestrowanych było bezrobotnych. Spośród klientów korzystających z pomocy z powodu bezrobocia rodzin usamodzielniło się w wyniku pracy socjalnej. 3. Liczba rodzin, które wyszły z systemu pomocy społecznej w wyniku wyjazdu za granicę Wyszczególnienie Liczba rodzin które wyszły z systemu pomocy społecznej w wyniku wyjazdu za granicę lub przekroczenia kryterium dochodowego w związku z tym, iż członek rodziny pracuje za granicą Źródło: opracowanie własne na postawie bilansów potrzeb oraz ankiety Podana liczba jest liczbą szacunkową, którą określili pracownicy ośrodków pomocy społecznej. W wyniku wyjazdu za granicę, w roku 2006 usamodzielniło się 58% ogólnej liczby usamodzielnionych, w roku %. 1 Biuletyn informacyjny. Rynek pracy województwa kujawsko pomorskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, grudzień 2007 r. Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 7

8 II. Zagadnienia dotyczące wybranych grup świadczeniobiorców 1. Wybrane grupy świadczeniobiorców korzystające z pomocy społecznej w roku 2007 objęte działaniami OPS lp. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej w 2007 roku Liczba osób 1. Osoby bezrobotne Osoby niepełnosprawne w tym: z zaburzeniami psychicznymi w tym: -objęte rehabilitacją społeczną, objęte rehabilitacją zawodową, 670 Osoby nieaktywne zawodowo (z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi) Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających (poddających się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu w okresie do 1 roku od jego zakończenia) Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 1 roku od jej opuszczenia) Uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz osoby nie będące obywatelami polskimi posiadające zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 8. Osoby opuszczające rodziny zastępcze Osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne Osoby opuszczające domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 10. niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Osoby opuszczające schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne 11. ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety 2 71 Według Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na dzień r. było zarejestrowanych bezrobotnych. Świadczeniami pomocy społecznej w 2007 roku objęto osób bezrobotnych tj. 54% z ogólnej liczby bezrobotnych. Zgodnie z danymi Narodowego Spisu Powszechnego w województwie kujawsko pomorskim mieszka ok osób niepełnosprawnych. Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało osób niepełnosprawnych. Stanowią one kolejną najbardziej liczną grupą korzystających z pomocy, w tym 10% z zaburzeniami psychicznymi. Blisko 44% świedczeniobiorców zostało objętych rehabilitacją społeczną. Ma ona na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, a realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Również sama praca Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 8

9 jest doskonałą formą rehabilitacji społecznej. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej, zalicza się uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej i w turnusach rehabilitacyjnych. III. Osoby oczekujące na umieszczenie w domu pomocy społecznej (stan na 31 XII 2007) Dane z ośrodków pomocy społecznej lp. Typ domu Liczba osób Średni czas oczekiwania na umieszczenie w dps (m-c) 1. dla osób w podeszłym wieku 90 od 1 do dla osób przewlekle somatycznie chorych 85 od 1 do dla osób przewlekle psychicznie chorych 111 od 1 do dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 15 od 1 do dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 14 od 12 do dla osób niepełnosprawnych fizycznie 6 od 6 do od 1 do 60 Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Na umieszczenie w domach pomocy społecznej ogółem oczekiwało 321 osób. Najdłużej oczekiwano na wolne miejsce w domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, blisko 5 lat. IV. Kontrakty socjalne/programy indywidualne 1. Informacja z gminnych i miejskich ośrodków lp. Wyszczególnienie liczba osób liczba osób 1. Liczba kontraktów socjalnych zawartych w 2007 r w ilu kontraktach w 2007 r. zastosowano: - wyłącznie wsparcie finansowe x wyłącznie pracę socjalną x łącznie wsparcie finansowe oraz pracę socjalną x Liczba kontraktów, w których wsparcie finansowe przeznaczono na: x bieżące wydatki beneficjenta i jego rodziny - aktywizację zawodową (np. dojazdy, szkolenia, udział w kis, cis, inne) x aktywizację edukacyjną (np. dojazdy do szkoły, odpłatność za naukę, inne) x 41 - aktywizację zdrowotną (np. badanie profilaktyczne, inne) x aktywizację społeczna (np. organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach. x 88 klubach) 4. średnia długość trwania kontraktu (w miesiącach) x od 1 do wartość kontraktów ogółem w zł (w zaokrągleniu do 1 zł) x średni koszt kontraktu w zł (w zaokrągleniu do 1 zł) x od 32 do Źródło: opracowanie własne na podstawie bilansu potrzeb w zakresie integracji na rok 2008 oraz ankiety Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 9

10 Według danych nadesłanych z ośrodków pomocy społecznej z województwa kujawsko pomorskiego liczba kontraktów zawartych w roku 2007 jest większa w stosunku do roku 2006 o blisko 9%. Liczba kontraktów zawartych w miastach grodzkich (Toruń, Włocławek, Bydgoszcz, Grudziądz) znacznie wzrosła z w roku 2006 do w roku Natomiast w miejsko-gminnych i gminnych ośrodkach liczba ta uległa spadkowi z do Wsparcie finansowe oraz pracę socjalną zastosowano w kontraktach. Dofinansowanie przeznaczono głównie na bieżące wydatki beneficjenta i jego rodziny. 1. Dane z powiatowych centrów pomocy społecznej i MOPR (grodzkie) lp. Wyszczególnienie Programy indywidualne usamodzielnienia liczba kontraktów/programów zawartych w r. w ilu kontraktach/programach, zastosowano: - wyłącznie wsparcie finansowe Programy indywidualne usamodzielnienia x 14 - wyłącznie pracę socjalną x 25 - łącznie wsparcie finansowe oraz pracę socjalną x 405 liczba kontraktów/programów, w których wsparcie finansowe przeznaczono na: x 202 -bieżące wydatki beneficjenta i jego rodziny - aktywizację zawodową (np. dojazdy, szkolenia, udział w kis, cis, inne) x 6 - aktywizację edukacyjną (np. dojazdy do szkoły, odpłatność za naukę, inne) x aktywizację zdrowotną (np. badanie profilaktyczne, inne) x 0 średnia długość trwania kontraktu/programu (w miesiącach) x od 5 do wartość kontraktów ogółem w zł x średni koszt kontraktu/programu w zł x od do Źródło: opracowanie własne na podstawie bilansu potrzeb w zakresie integracji na rok 2008 oraz ankiety Liczba zrealizowanych programów indywidualnych usamodzielnienia wzrosła, w roku , natomiast w 2007 roku 418, zastosowano łącznie wsparcie finansowe i pracę socjalną. Najkrócej trwające programy realizowane były w ciągu pięciu miesięcy, najdłużej trwały ok. 6 lat. Koszty realizacji programów kształtowały się następująco: od zł do zł. Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 10

11 V. Aktywizacja zawodowa klientów pomocy społecznej Prace społecznie użyteczne jako nowa forma aktywizacji bezrobotnych zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wprowadzone w życie 1 listopada 2005 roku). Zapis ten miał na celu poza zapewnianiem osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych środków do życia, zdyscyplinowanie bezrobotnych i ograniczenie możliwości wykonywania przez nich pracy na czarno. W roku 2007 pracami społecznie użytecznymi objęto osoby, natomiast osoby odmówiły podjęcia takiego zatrudnienia podając jako główne przyczyny: zły stan zdrowia, sprawowanie opieki nad dzieckiem, zbyt niskie wynagrodzenie, równoległe znalezienie stałego zatrudnienia, brak dojazdu, niechęć do podjęcia zatrudnienia, wstyd, propozycja pracy niezgodna z kwalifikacjami. Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 11

12 VI. Liczba osób objętych różnymi formami pomocy w poszczególnych grupach świadczeniobiorców Na podstawie informacji z gmin i powiatów analizowana jest pomoc udzielana wybranym grupom mieszkańców, będących w sferze szczególnego zainteresowania polityki społecznej, są to: ludzie starzy, niepełnosprawni, uzależnieni, dzieci i młodzież, bezrobotni, bezdomni, osoby opuszczające zakłady karne. Liczba osób objęta pomocą w formie: Wyszczególnienie Usług w tym usług specjalistycznych Pomocy rzeczowej Pomocy finansowej Dziennego Domu Pobytu Placówek wsparcia dziennego* Mieszkania chronionego Poradnictwa Środowiskowego Domu Samopomocy Schronienia (schronisko, noclegownia, OIK) Dożywiania Wypoczynku Pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie Świadczeń zdrowotnych Seniorzy Niepełnosprawni Uzależnieni Dzieci i młodzież Bezrobotni Bezdomni Osoby opuszczające zakłady karne * w przypadku dzieci i młodzieży świetlice, kluby, ogniska; w przypadku seniorów Kluby Seniora Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet Opracował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 12

13 VII. Strategia Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie winny mieć opracowaną gminną lub powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych. W naszym województwie taki dokument posiada 112 gmin, 29 deklaruje podjęcie prac nad jej opracowaniem. Gminy, które nie posiadają strategii i nie podjęły działań celem jej opracowania to Choceń, Inowrocław (gmina), Raciążek. Wśród powiatów 16 posiada strategię, brodnicki i nakielski podjęły działania celem opracowania strategii, natomiast powiat radziejowski nie przewiduje takich prac. VIII. Kadra Ośrodki pomocy społecznej Ip. Wyszczególnienie Liczba pracowników - ogółem w tym liczba pracowników socjalnych ogółem (bez kadry kierowniczej) 998* 3. w tym liczba pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (otrzymujących dodatek, zgodnie z art.121, ust 3a, ustawy o pomocy społecznej z dn.12 marca 2004 r. 875* z późniejszymi zmianami) Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS 2007 *(po wprowadzeniu poprawek na podstawie pism z ośrodków pomocy społecznej wyjaśniających rozbieżności w liczbie kadry) Według ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (art. 110, pkt.11) ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. W roku 2007 na jednego pracownika socjalnego, pracującego w rejonie opiekuńczym przypadało ok (liczba ludności w województwie - stan na grudzień 2007r mieszkańców, dane według GUS). Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 13

14 Powiatowe centra pomocy rodzinie Ip. Wyszczególnienie Liczba pracowników - ogółem w tym liczba pracowników socjalnych ogółem (bez kadry kierowniczej) 3. w tym liczba pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych (otrzymujących dodatek, zgodnie z art.121, ust 3a, Ustawy o pomocy społecznej z dn.12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami) Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS W powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnionych jest 150 osób, w tym 41 na stanowisku pracownika socjalnego a 18 osób wykonuje obowiązki pracownika socjalnego w rejonie. IX. Szkolenia Szkolenia dotyczące problematyki społecznej służą zdobyciu nowych informacji, umiejętności oraz wymianie doświadczeń i integracji. Są również cennym źródłem informacji np. na temat wdrażania nowych programów. Takie przedsięwzięcia organizują: na poziomie województwa ROPS w Toruniu, na poziomie gmin i powiatów miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, na poziomie powiatów powiatowe centra pomocy rodzinie. Pracownicy biorą również udział w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Ośrodki pomocy społecznej wyszczególnienie ops mopr Szkolenia wewnętrzne, zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej liczba szkoleń liczba osób Szkolenia zewnętrzne realizowane przez inne instytucje, firmy liczba szkoleń liczba osób Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Ośrodki pomocy społecznej w 2007 roku zorganizowały łącznie 434 szkolenia dla 907 osób natomiast w szkoleniach realizowanych przez inne instytucje wzięło udział osób. Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 14

15 Powiatowe centra pomocy rodzinie wyszczególnienie pcpr Szkolenia wewnętrzne, w tym dla OPS: 28 liczba szkoleń ogółem: 62 zorganizowane przez PCPR: 34 Powiatowe Centrum Pomocy w tym dla OPS: 392 Rodzinie liczba osób ogółem: 605 PCPR: 213 w tym dla OPS: 1 Szkolenia zewnętrzne liczba szkoleń ogółem: 159 PCPR: 158 realizowane przez inne w tym dla OPS 6 instytucje, firmy liczba osób ogółem: 159 PCPR: 153 Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Powiatowe centra pomocy rodzinie zorganizowały szkolenia dla 605 osób. Firmy zewnętrzne przeprowadziły 159 szkoleń dla takiej samej liczby osób. Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 15

16 X. Programy skierowane na aktywizację klientów pomocy społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu opracowane i realizowane przez MOPR, OPS, PCPR programy liczba programów klienci pomocy społecznej MOPR/MOPS OPS PCPR liczba osób liczba programów liczba osób liczba programów liczba osób wspieranie rodzin korzystających z pomocy dzieci i młodzież osoby bezrobotne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym osoby niepełnosprawne osoby z problemami alkoholowymi uwagi organizacja czasu wolnego, umacnianie pozycji dziecka w rodzinie, organizowanie gwiazdki i innych imprez okolicznościowych indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, praca na umowę zlecenie, roboty publiczne, prace interwencyjne, reintegracja społeczna i zawodowa, Kluby Integracji Społecznej działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wsparcie dla ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, integracja społeczna, rehabilitacja społeczna i zawodowa wsparcie dla współuzależnionych, wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych osoby bezdomne łagodzenie skutków bezdomności, zapobieganie bezdomności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie rodziny dysfunkcyjne pomoc i wsparcie rodzinom dysfunkcyjnym wspieranie osób doświadczających przemocy domowej; praca ze sprawcami przemocy domowej osoby stare wsparcie dla ludzi starych i ich rodzin, integracja ze środowiskiem osoby z zaburzenia psychicznymi usamodzielnienie i aktywizacja osób zaburzonych psychicznie pracownicy podwyższenie kwalifikacji wśród pracowników socjalnych Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 16

17 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowały więcej programów aniżeli powiatowe centra pomocy rodzinie. Zrealizowane w gminach programy obejmują szeroki zakres działań, od profilaktycznych, poprzez pomocowe do działań aktywizujących. Natomiast programy realizowane przez powiaty najczęściej ukierunkowane były na pomoc: osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowe informacje: Bezdomni Jak wynika z danych przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej (stan na dzień 31 grudnia 2006) 2 w naszym województwie przebywało osób bezdomnych z czego 407 to kobiety. W roku 2007 szacunkowa liczba osób bezdomnych na terenie województwa wynosiła osoby, w tym liczba kobiet: 365. Liczba osób bezdomnych spadła na przestrzeni lat o 192 osoby. W roku 2007 zrealizowano 48 programów wychodzenia z bezdomności. Niepełnosprawni W odpowiedzi na pytanie o szacunkowa liczbę osób niepełnosprawnych ośrodki pomocy społeczne oraz powiatowe centra pomocy rodzinie wskazały, że na terenie naszego województwa jest w przybliżeniu ok osób niepełnosprawnych. W roku 2007 pomoc przyznano rodzinom (według danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2007). Młodzież Szacunkowa liczba młodzieży (od 15 do 25 roku życia) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie objęte działaniami OHP): osób. 2 Informator o miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa kujawsko pomorskiego, opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 17

18 X. Zmiany w pomocy społecznej, które nastąpiły w ciągu 2007 roku. Ze 163 przesłanych ankiet, na pytanie o zmiany w pomocy społecznej na przestrzeni ubiegłego roku odpowiedzi udzieliły 128 jednostki w tym 15 powiatowych centrów pomocy rodzinie. Ośrodki pomocy społecznej Spora liczba ośrodków 46 (31%) wymienia jako najczęstszą zmianę spadek bezrobocia w tym spowodowany w dużej mierze wyjazdami za granicę. Do pracy wyjechali głównie ludzie z małych miejscowości, którym najtrudniej było znaleźć pracę. W dużych miastach i ich okolicach otworzyło się wiele firm, co znacznie zwiększyło zapotrzebowanie na pracowników. Znaczna grupa klientów pomocy społecznej usamodzielniła się po przez podjęcie prac społecznie użytecznych, które kierowane są do bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wzrostowi uległa także liczba osób wymagających pomocy usługowej. Jak wynika z danych zawartych w Sprawozdaniach półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach, następuje systematyczny wzrost usług opiekuńczych. wyszczególnienie Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach Powodem takiego stanu jest według pracowników ośrodków starzenie się społeczeństwa oraz wyjazdy za granicę osób młodych, które gdyby były w kraju mogły by się zaopiekować seniorami. Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 18

19 Podsumowanie 1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawsko pomorskim w latach nieznacznie wzrosła a w roku 2007 spadła do rodzin. wyszczególnienie Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej Liczba osób w tych rodzinach Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS 2005, 2006, Zmniejszyła się liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej z w roku 2006 do w roku Spadkowi uległa liczba pierwszorazowych klientów pomocy społecznej w latach od 2005 do 2007 kolejno: , , rodzin. 4. Spadła liczba rodzin dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki z pomocy społecznej z rodzin w roku 2005 do rodzin w 2007 roku. 5. Liczba zawieranych kontraktów wzrosła z w 2006 roku do w roku Od lat, niezmiennie dominującymi powodami korzystania z pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. 7. Liczba osób bezdomnych na przestrzeni lat spadła o 192 osoby. 8. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekiwało w województwie 321 osób, średni czas oczekiwania wahał się od 1 do 60 miesięcy. 9. Wzrost populacji ludzi starszych również w naszym województwie zwiększa się m.in.: zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Niestety tylko w 113 ośrodkach na 144 realizowana jest tego rodzaju pomoc. 10. Kadra pomocy społecznej systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Szkolenia organizowane są przez ośrodki pomocy społecznej jak również przez firmy zewnętrzne. 11. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w naszym województwie posiada 112 gmin oraz 16 powiatów. Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 19

20 12. W roku 2007 wystąpiły zmiany w infrastrukturze. W powiecie brodnickim powstał drugi Rodzinny Dom Dziecka, w powiecie inowrocławskim przekształcono placówkę opiekuńczo wychowawczą typu socjalizacyjnego w placówkę wielofunkcyjną, Dom dziecka w Bąkowie przekształcono w placówkę wielofunkcyjną. W powiecie tucholskim utworzono Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Od roku 2007 działają dwa nowe Zakłady Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie i w Brodnicy. Opracowanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 20

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Opracowania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Materiał prezentujący: grupy świadczeniobiorców, rodziny korzystające z pomocy społecznej, Opracowanie: Dział Analiz i Programowania

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb na rok 2005

Bilans potrzeb na rok 2005 Bilans potrzeb na rok 2005 w zakresie środowiskowej i instytucjonalnej pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego Toruń, luty 2005 rok Potrzeby pomocy społecznej w województwie kujawsko pomorskim

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres

Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS - szczegółowy zakres 245 472 600 zł I. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków w zakresie 237 941 400 zł pomocy społecznej, w tym zadania zlecone 7 531 200 zł 1. Zadania bieżące Gminy Miejskiej Kraków realizowane przez MOPS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89-100 Nakło nad Notecią Tel. 52 386-08-04 Fax 52

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie

GUS OZPS. Liczba osób w rodzinach, OZPS którym przyznano świadczenie Załącznik Nr 2 Monitoring Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020 Obszar strategiczny Wskaźnik Miara Źródło Zaspokajanie potrzeb rodzin w województwie podlaskim 1. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC SPOŁECZNĄ. Wg stanu na dzień: 31.12.2008

A. ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC SPOŁECZNĄ. Wg stanu na dzień: 31.12.2008 A. ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC SPOŁECZNĄ Wg stanu na dzień: 31.12.2008 1 Liczba seniorów tzw. sędziwych starców (osoby powyżej 80 roku życia) Liczba osób starszych (kobiety powyżej 60 roku zycia, mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MGOPS Nowe ul. Plac Św. Rocha 5 86-170 NOWE Tel. Fax Numer identyfikacyjny REGON:

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski Tel. 0324556200 Fax

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 1 z 13 2017-02-06 13:33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Ignacego Daszyńskiego 3 44-300

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo