SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej Warszawa, Pl. Zamkowy 4 tel. (22) ; faks.: (22) strona internetowa: NIP: Regon: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zwana dalej ustawą Pzp. Znak sprawy ZZ / OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH, CZEŚCIOWYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W WYKONANIU ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza wykonania usług przez podwykonawców. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów w celu realizacji projektu Digitalizacja zbiorów Zamku Królewskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W przypadku składania oferty częściowej wykonawca winien wpisać w formularzu oferty część zamówienia, na którą składa ofertę. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące części zamówienia: Część I - dostawa modułu biblioteki taśmowej, półki macierzy dyskowej, dwóch serwerów, przełącznika sieciowego, drukarki wielkoformatowej A2+, skanera A3, urządzenia wielofunkcyjnego. Szczegółowy opis poszczególnych elementów wchodzących w zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. 1

2 Część II dostawa dwóch drukarek laserowych kolorowych, jednej drukarki laserowej mono, jednej drukarki atramentowej z funkcją druku na płytach CD/DVD, jednej drukarki laserowej wielofunkcyjnej. Szczegółowy opis poszczególnych elementów wchodzących w zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a. oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z obowiązującymi normami. Urządzenia muszą zostać wydane zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. b. do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. c. wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez zamawiającego usterek na zasadach określonych w OPZ (zał. nr 1 do SIWZ). d. wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie. e. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych. f. wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego. g. wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu. h. wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Wykonawcy. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (skanery komputerowe), (drukarki atramentowe), (urządzenia rozszerzania pamięci), (drukarki laserowe). 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1.0 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2.0 posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 3.0 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 4.0 sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne 2

3 zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać przynajmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, co do których brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w sekcji 7. na zasadzie spełnia/nie spełnia. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MAJĄ DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ (oryginał). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższe dokumenty składa przynajmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy łącznie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ (oryginał), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, powyższe dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w ust. 2 b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 3

4 dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub em z zastrzeżeniem pkt Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz dla pełnomocnictwa. 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację faksem lub em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia faktu jego otrzymania w sposób określony w pkt. 4 oświadczy, że go nie otrzymał. 6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej Warszawa, pl. Zamkowy 4 faks: (22) W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Karoliną Zaborską, tel.: (22) OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 1. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym mija połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. 2. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej (www.zamek-krolewski.pl) bez ujawniania źródła zapytania. 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 4

5 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do reprezentowania wykonawcy musi zostać dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenia, których wzór stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ muszą być złożone w oryginale. 7. Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się kartek. 8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub parafowana przez wykonawcę, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie etc. 9. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz ze zm.) i powinny stanowić odrębną część dołączoną do oferty i nie połączoną z nią w sposób trwały. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 12. Na ofertę składają się: a. wypełniony formularz oferty (wzór stanowi zał. nr 3 do SIWZ), b. oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. 7 pkt 1 i 2 SIWZ, c. oświadczenie wykonawcy, czy należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 6 do SIWZ); w przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, d. w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5

6 1. Oferty muszą zostać złożone w siedzibie zamawiającego w Warszawie, plac Zamkowy 4, w Kancelarii Głównej (pok. Nr 208) wejście z Bramy Senatorskiej, w terminie do dnia r. do godziny Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 3. Opakowanie należy opisać w następujący sposób: nazwa (firma) wykonawcy adres wykonawcy Zamek Królewski w Warszawie-Pomnik Historii i Kultury Narodowej Warszawa, pl. Zamkowy 4 dostawa sprzętu komputerowego ZZ /2013 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 3. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 4. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, uzupełnienia i inne modyfikacje do złożonej oferty pod warunkiem ich otrzymania przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: ZMIANA. 5. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali Konferencyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie (wejście z Bramy Senatorskiej) w dniu r. o godz. 11: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) wykonawców, ich adresy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający prześle wykonawcy informacje z otwarcia ofert. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 1. Wykonawca poda w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ cenę brutto za wykonanie części lub całości zamówienia. Cena musi zostać wyrażona w walucie polskiej. Wykonawca jest zobowiązany również do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu oferty. 2. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty i podatki (także od towarów i usług wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku 6

7 VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 3. W przypadku wstawienia w pozycji w formularzu cenowym zera jako wartości ceny jednostkowej lub braku wypełnienia ceny jednostkowej pozycji wykonawca wskaże pozycję, w której uwzględnił wartość wyzerowanej lub pominiętej pozycji. 4. Wszystkie ceny: powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zostaną ustalone na czas realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena. Waga kryterium: 100% Każdej ofercie zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: najniższa oferowana cena brutto Wartość punktowa oferty= x 100 cena badanej oferty brutto 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia i SIWZ kryteria wyboru. 3. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ustalonego wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki VAT. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 7

8 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. odrzucenia oferty odwołującego. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia część I zał. nr 1, 2. Opis przedmiotu zamówienia część II zał. nr 2, 3. Formularz oferty zał. nr 3, 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 4, 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 5, 6. Oświadczenie o zawierające informację o przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 6, 7. Projekt umowy zał. nr 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Pierwszy Zastępca Dyrektora ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE Ds. Zarządzania / / Irena Zalewska 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz sprzętu i oprogramowania Pkt. Typ sprzętu komputerowego Zamawiana liczba sztuk 1. Moduł biblioteki taśmowej 1 2. Półka macierzy dyskowa 1 3. Serwer 2 4. Przełącznik sieciowy 1 5. Drukarka wielkoformatowa A Skaner 1 7. Urządzenie wielofunkcyjne 1 o następujących minimalnych parametrach techniczno eksploatacyjnych: Pkt Element Napędy Ilość slotów Typ sprzętu komputerowego Moduł biblioteki taśmowej nie mniej iż 1 napęd typu LTO5 z możliwością rozbudowy do nie mniej niż 4 wyposażona w natywny interfejs FC oraz wbudowane moduły we/wy umożliwiające wyprowadzenie wspólnych interfejsów FC dla wielu napędów. posiadająca wsparcie dla napędów LTO3 i LTO4 nie mniej niż 92 aktywnych slotów 3. Taśmy dostarczone nie mniej niż 20 taśm LTO5 RW o wielkości nominalnej nie mniejszej niż 3000 MB 9

10 4. 5. Obudowa typu rack 19, wysokość całego modułu nie może być większa niż 9U moduł biblioteki musi być dostarczona wraz z szynami i innymi elementami umożliwiającymi jej montaż i podłączenie w szafie rack 19 Dodatkowe wymagania moduł biblioteki musi być kompatybilny z biblioteką taśmową firmy Dell model ML6020 i posiadać wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające jego poprawne podłączenie i poprawną współpracę. podłączenie moduł biblioteki do biblioteki taśmowej firmy Dell model ML6020 oraz procedura instalacyjna nie może powodować utraty gwarancji producenta biblioteki taśmowej 6. Gwarancja przynajmniej 36 miesięcy gwarancji z czasem reakcji od zgłoszenia w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu. dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. w czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). Pkt.2 1. Element Typ sprzętu komputerowego Półka macierzy dyskowa Cechy charakterystyczne nie mniej niż jedno-kontrolerowa, pracująca w układzie active-active w pełni współpracująca z macierzą firmy Dell MD3620f wymagane poziomy RAID 0,1,5,6,10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów, nie mniej niż 12 zatoki dysków twardych typu hot-plug możliwość konfiguracji nie mniej niż 12 dysków w grupach RAID 5, Porty zewnętrzne Pamięć kontrolera nie mniej niż 4 porty SAS o prędkości nie mniejszej od 6 Gbps co najmniej 512 MB na kontroler, 4. Napędy wewnętrzne zainstalowanych nie mniej niż 4 dyski hot-plug NearLineSAS o wielkości nominalnej nie mniejszej niż 4 TB standardu SATA 6GB oraz prędkości nie mniejszej niż 7,2krpm, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków 5. Obudowa typu rack, wysokość całej macierzy nie może być większa niż 4U sprzęt musi być dostarczony wraz z szynami umożliwiającymi jego montaż w szafie rack Zasilacz BTU nadmiarowe zasilacze typu hot-plug, o mocy nie większej niż 600 W na pojedynczy zasilacz nie więcej niż 4000/h 10

11 8. Bezpieczeństwo ciągła praca nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. zasilacze i wentylatory redundantne 9. Certyfikaty półka macierzy musi być wyprodukowana zgodnie z normą ISO Gwarancja nie mniej niż 36 miesięcy przy zapewnieniu całodobowej usługi serwisowej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku wraz z całodobowym dostępem telefonicznym do serwisu z maksymalnym czasem naprawy nie później niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii, obsługa urządzeń i naprawy w miejscu instalacji z kwalifikowaną diagnostyką i obsługą naprawczą. Świadczenie usługi powinno zagwarantować wykonanie kompleksowej naprawy sprzętu przez Gwaranta wraz z przywróceniem jego pełnego funkcjonowania. W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego; zapewnienie możliwości dostarczenia, zainstalowania oraz uruchomienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego sprzętu lub podzespołu bądź lepszych w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii, które będzie zainstalowane u Zamawiającego do czasu usunięcia awarii; w przypadku, gdy naprawa urządzenia będzie niemożliwa do wykonania w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Gwaranta, ostateczny termin wykonania naprawy uszkodzonych urządzeń nie może przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia awarii; Gwarant musi uzyskać każdorazową zgodę Zamawiającego na przedłużenie czasu naprawy powyżej 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii Gwarant ponosi koszty naprawy gwarancyjnej, włączając w to koszt części i transportu; Gwarant musi posiadać autoryzację producenta urządzeń serwisowanych; wszelkie czynności serwisowe powinny odbywać się zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2000; Gwarant zobowiązuje się do zapewnienia i udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych); 10) Zamawiający wymaga możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. Pkt.3 1. Element Procesor 11 Typ sprzętu komputerowego Serwer nie mniej niż dwa, sześciordzeniowe, z rodziny x86 uzyskujący w testach: - Passmark CPU Mark nie mniej niż 4000 pkt. - Everest wersja test CPU AES nie mniej niż pkt.

12 Architektura serwera Płyta główna Karta sieciowa Porty zewnętrzne Pamięć RAM Prędkość magistrali nie niższa od 7.2GT/s QP dostępnej pamięci cache nie mniej niż 15 MB obsługujący Demand Based Switching obsługa 64bit instrukcji minimum dwuporcesorowa dostępność nie mniej niż 12 gniazd pamięci RAM, obsługujących sumarycznie nie mniej niż 384 GB pamięci REG, DDR3 z obsługą ECC przepustowość pamięci nie mniejsza niż 1600 MT/s nie mniej niż 4 gniazda dyskowe obsługujące interfejs SATA/SAS typu hot plug oraz kontroler macierzy RAID umożliwiający konfigurację dysków w technologii (0, 1, 10, 5) zintegrowana karta grafiki umożliwiająca wyświetlanie obrazu o rozdzielczości 1024x768 przy odświeżaniu 85 MHz nie mniej niż jeden port na kartę zdalnego zarządzania nie mniej niż jedno złącza PCI-E 8x nie mniej niż jedno złącza PCI-E 16x nie mniej niż 1 port USB wewnętrzny nie mniej niż jedna karta sieciowa RJ45, dwuportowa, obsługująca przepustowość nie niższą niż 1000 Mbp/s nie mniej niż jedna karta sieciowa ze złączem optycznym LC multi-mode o przepustowości nie mniejszej od 10 Gbp/s, o charakterystyce EN55022 i obsługująca minimum systemy: Windows Server 2008/ /64bit, Solaris 10 (x86 and SPARC), Novell SLES 10, 9 co najmniej 6 portów USB, co najmniej 1 port D-SUB 15 stykowy monitora co najmniej 1 port serial nie mniej niż 8 GB (4x2 GB), 1600 MHz ECC które działają w układzie Dual Rank 7. Napędy wewnętrzne nie mniej niż 3 dyski typu SAS, o pojemności nominalnej nie mniejszej od 146 GB każdy oraz minimum rpm w systemie montażu hot plug, zamontowane w serwerze i skonfigurowane w technologii RAID Napędy optyczne Obudowa Zasilacz BTU co najmniej 1 wewnętrzny napęd DVD R/RW typu rack, maksymalna wysokość 1U serwer musi być dostarczony z szynami umożliwiającymi jego montaż w szafie rack 19 co najmniej 2 zasilacz, hot swap, o mocy nie większej niż 550 Wat każdy nie więcej niż 4000/h 12

13 Masa Obsługiwane systemy operacyjne nie przekraczająca 30 kg w pełnej konfiguracji Microsoft Windows Server /64 bit, Novell SUSE 14. Dodatkowe wymagania dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim dostarczona jedna licencja Microsoft Windows Server 2012 Standard w wersji 64 bit na każdy serwer 15. Gwarancja niemniejniż 36 miesięcy Pkt.4 1. Element Typ sprzętu komputerowego Przełącznik sieciowy Cechy charakterystyczne nie mniej niż 24 porty SFP+ o prędkości nie mniejszej niż 10 Gbit/s obsadzone nie mniej niż 4 porty SFP+ modułem w standardzie LC, pozwalające na transmisję danych z prędkością nie mniejsza niż 10 Gbp/s kablem optycznym wielomodowym 50/125 µm obsadzone nie mniej niż 4 porty SFP+ modułem w standardzie LC, pozwalające na transmisję danych z prędkością nie mniejsza niż 10 Gbp/s kablem optycznym jednomodowym 9/125 µm obsługiwane typy modułów SFP; jednomodowe, wielomodowe nie mniej niż 4 porty RJ45 o prędkości nie mniejszej niż 10 Gbit/s nie mniej niż 1 port USB nie mniej niż 1 port RS-232 pamięć nie mniejsza od 512 MB bufor pakietów nie mniejszy od 16 MB przepustowość nie mniejsza niż 350 Mpps obsługujący minimum protokoły IPv4, IPv6 obsługujący minimum; IEEE 802.3ad, 802.1AX-2008, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ae obsługa IGMP w minimum wersji; v1, v2, v3 posiadający statyczny routning na poziomie L2 z nie mniej niż 64 trasami IP posiadający funkcję serwera DHCP, DHCP L2 relay, DHCP snopping posiadający funkcję IGMP posiadający funkcję dynamicznej inspekcję ARP posiadający funkcję VLAN z opcją RADIUS posiadającyfunkcjonalność WRR (weighted round robin) oraz WRED (Weighted random early detection) posiadający zabezpieczenia typu ACL w minimum funkcjonalności; ACL dla VLAN, ACL z zakresem czasu stosowania, network stormprotection, DoS, ICMP, filtrowanie adresów MAC, dynamiczna inspekcja ARP, TACACS+, AAA IAS użytkowników, LLPF (Link LayerProtocolFiltering) posiadający funkcje zarzadzania poprzez minimum; GUI http, SNMP w wersji minimum v3 ewidencja i selekcja zdarzeniach za pomocą minimum: Syslog, Event log, Trap log, log event, ISDP możliwość łączenia w stos redundantne zasilanie typu hot swap obudowa typu rack, maksymalna wysokość 1U urządzenie musi być dostarczone z systemem montażu umożliwiającym jego montaż w szafie rack 19 13

14 2. Certyfikaty i Normy CE, EN 60950, EN BTU Gwarancja nie więcej niż 1500/h przy wykorzystaniu redundancji zasilania co najmniej 36 miesięcy Pkt.5 1. Element Technologia druki/konfiguracja dysz Typ sprzętu komputerowego Drukarka wielkoformatowa A2+ druk atramentowy kolorowy z odpornością na światło nie krótszą niż 200 lat druku w kolorze oraz w czerni i bieli. nie mniej niż 150 dysz na kolor 2. Prędkość/jakość druki nie mniej niż 2 minuty przy obrazie 8x10"i 1440x720 dpi, nie więcej niż 6minut przy obrazie A2 i 1440x720 dpi, nie więcej niż 12minut przy obrazie A2 i 2880x1440 dpi Standard obsługi profili Interfejsy Obsługa nośników Obsługiwane systemy operacyjne Waga Certyfikaty Dodatkowe wymagania Gwarancja minimum ICC nie mniej niż 1 wbudowany port USB 2.0 oraz 1 wbudowany port Ethernet 10/100 automatyczny podajnik arkuszy formatu na nie mniej niż 120 arkuszy z możliwością obsługi minimum formatów A2, A3+/Super A3, A3, 12x12" o grubości minimum z przedziału 0,08 mm 1,50 mm i gramaturze od 65 do 90 g/m² Microsoft Windows 7 32/64 bit; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 nie większa niż 20kg, Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: CE, ENERGY STAR urządzenie dostarczone ze sterownikami umożliwiającymi jej instalację na systemach typu: Microsoft Windows 7 32/64 bit oraz OS X v10.3, v10.4, v10.5 nie mniej niż 36 miesięcy, naprawa u klienta Pkt Element Typ skanera Głębia kolorów Typ sprzętu komputerowego Skaner płaski, obsługujący minimum format A3 nie mniej niż 48 bitów na bazie matrycy CCD 14

15 3. Rozdzielczość skanowania nie mniej niż 2400 x 4800 DPI (poziomo x pionowo) głębia skanowania nie mniejsza niż 3,8 Dmax Obszar skanowania Przyłącza Obsługiwane systemy operacyjne Waga nie mniej niż 250 x 420 mm nie mniej niż 1 port IEEE 1394 (FireWire) oraz 1 USB 2.0 Microsoft Windows 7 32/64bit, Vista, XP; Mac OS X v10.5+/10.6+ lubnowszy nie większa niż 16kg bez opakowania 8. Dodatkowe wymagania skaner powinien być wyposażony w przystawkę do negatywów urządzenie dostarczone ze sterownikami umożliwiającymi jej instalację na systemach typu: Microsoft Windows 7 32/64bit 9. Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy Pkt.7 1. Element Technologia druki druk atramentowy kolorowy Typ sprzętu komputerowego Urządzenie wielofunkcyjne 2. Prędkość/jakość druki nie mniej niż 8 stron na minutę w czerni nie mniej niż 6 stron na minutę w kolorze 3. Typ skanera zintegrowany z urządzeniem, typu stolikowego uzyskujący minimum rozdzielczość optyczną 1200 x 2400 dpi oraz 600 x 600 dpi rozdzielczości kopiowania 4. Interfejsy nie mniej niż 1 wbudowany port USB Obsługa nośników automatyczny podajnik arkuszy formatu na nie mniej niż 80 arkuszy z możliwością obsługi minimum formatów A4, A5, C6, DL 6. Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 7 32/64 bit; Mac OS X v10.3, v10.4, v Waga nie większa niż 5kg, 8. Certyfikaty Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: CE, ENERGY STAR 15

16 9. Dodatkowe wymagania urządzenie dostarczone ze sterownikami umożliwiającymi jego instalację na systemach typu: Microsoft Windows 7 32/64 bit oraz OS X v10.3, v10.4, v Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ Pkt. Typ sprzętu komputerowego Zamawiana liczba sztuk 1. drukarka laserowa kolor 2 2. drukarka laserowa mono 1 3. drukarka atramentowa z funkcją druku na płytach CD/DVD 1 4. drukarka laserowa wielofunkcyjna 1 o następujących minimalnych parametrach techniczno eksploatacyjnych: Drukarka laserowa kolorowa Technologia druku laserowa Prędkość druku czarny (A4) do 16 str./min; kolorowy (A4) do 4 str./min Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) nie dłużej niż 15,5 s; czas wydruku pierwszej strony (w kolorze, format A4): nie dłużej niż 27,5 s Procesor RISC Pamięć 64 MB pamięci SDRAM, 128 MB pamięci Flash; Rozdzielczość druku do 600 x 600 dpi Języki drukowania przetwarzanie druku w komputerze ( hostbased") Czcionki druk z wykorzystaniem czcionek zainstalowanych w komputerze (TrueType) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do stron Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie Może być mniejsza niż normatywny cykl pracy Marginesy wydruku górny 4,3 mm, lewy: 4,3 mm, prawy: 4,3 mm, dolny: 4,3 mm Obsługa nośników Podajnik 1 liczba ark.: 150; etykiety: 50; folie do przeźroczy: 50; pocztówki: 50; koperty: 10; g/m² (zwykły papier); maks. 220 g/m² (papier błyszczący); A4; A5; B5 (ISO, JIS); od 76 x 127 do 216 x 356 mm Drukowanie dwustronne ręczne (z obsługą przez sterownik) Odbiór nośników do 50 arkuszy, do 10 kopert, folie przezroczyste: do 50; odbiornik papieru na 50 arkuszy Nośniki papier (bond, do druku broszur, kolorowy, 17

18 błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony Panel sterowania na obudowie tak Interfejsy 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 Fast Ethernet 10/100Base- TX; 1 WiFi b/g/n; Możliwość druku mobilnego Tak, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP, funkcja Apple AirPrint Obsługiwane protokoły sieciowe IPP, TCP/IP, IPv4, IPv6; druk: Port TCP-IP 9100 tryb bezpośredni, konfiguracja LPD (obsługa tylko trybu surowego), internetowe usługi drukowania; wykrywanie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (bezstanowe adresy link-local i przez router, stanowe adresy przez DHCPv6); zarządzanie: SNMPv1, HTTP Obsługiwane systemy operacyjne pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8, Windows 7 (32-bit i 64- bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit)(wersja SP2 lub nowsza); instalacja samego sterownika obsługiwana w systemach Windows Server 2003 (32-bit) (wersja SP3 lub nowsza), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, , , 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora) Minimalne wymagania systemowe Windows 8, Windows 7, Windows Vista - procesor 1 GHz (32-bit)(x86) lub (64-bit) (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bit) lub 2 GB pamięci RAM (64-bit), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy; Windows XP (32-bit) (SP2)- procesor Pentium 233 MHz, 512 MB pamięci RAM (32-bit) lub 2 GB pamięci RAM (64- bit), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy, Mac OS X v10.5.8, v10.6; procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core; 256 MB RAM; 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym; napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; port sieciowy lub USB Oprogramowanie Windows: instalator/dezinstalator, sterownik drukowania raster; Mac: instalator/dezinstalator, sterownik drukowania raster Zarządzanie drukarką za pomocą Tak, Windows, Mac oprogramowania Zasilanie Napięcie wejściowe: V (+/- 10%), 50 Hz 18

19 Orientacyjne wymiary (sz. x gł. x wys.) bez opakowania Orientacyjna waga bez opakowania Orientacyjne parametry środowiska pracy Certyfikacje produktu Gwarancja (+/- 3 Hz); zużycie orientacyjnie nie większe niż: 295 W (drukowanie), 8 W (tryb gotowości), 3,1 W (tryb uśpienia), < 1 W (tryb automatycznego wyłączenia), 0,2 W (urządzenie wyłączone); średnie zużycie energii: 0,925 kwh/tydzień 399,6 x 402,1 x 251,5 mm 12,1 kg temperatura od 15 do 32,5 C; wilgotność podczas pracy: względna od 10 do 80%; temperatura przechowywania: od -20 to 40 C; wilgotność przechowywania: względna od 10 do 95% zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC : 2005 (międzynarodowe); EN : 2006+A11 (UE); IEC : 2007, licencja GS (Europa); EN : 2007 (Urządzenie laserowe/led klasy 1); dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC ze znakiem CE (Europa); ENERGY STAR: Tak roczna, możliwość wymiany wadliwego produktu. Drukarka laserowa mono Technologia druku laserowa Prędkość druku A4 w czerni do 25 str./min Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) 7 s z trybu Auto-Off Procesor 400 MHz Pamięć 32 MB Rozdzielczość druku Do 600 x 600 dpi Języki drukowania druk systemowy, pełna zgodność z HP PCL 5e Czcionki druk z wykorzystaniem czcionek zainstalowanych w komputerze (TrueType) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do 8000 stron Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie Może być mniejsza niż normatywny cykl pracy Marginesy wydruku górny: 4 mm, lewy: 4 mm, prawy: 4 mm, dolny: 4 mm Obsługa nośników arkusze: 250, koperty: 15; arkusze: 10 (z priorytetem poboru); od 60 do 163 g/m²; (C5, DL, B5), od 147 x 211 do 216 x 356 mm; podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: A6, od 76x127 do 216x356 mm Drukowanie dwustronne automatyczne (standardowo), A4, od 60 do 105 g/m Odbiór nośników Liczba arkuszy: Do 150 arkuszy. Koperty: Do 15 kopert. Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy; Odbiornik papieru na 150 arkuszy wydrukiem do dołu Nośniki Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki Panel sterowania na obudowie tak; dla przykładowego sprzętu: 4 wskaźniki 19

20 LED (Start, Gotowy, Uwaga, Niski poziom tonera); 2 przyciski (Start, Anuluj zadanie) Interfejsy Port Hi-Speed USB 2.0, wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100 Obsługiwane systemy operacyjne Windows 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista (32- i 64-bitowy); Microsoft Windows XP (32- bitowy/64-bitowy), Server 2008 (32-bitowy/64- bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux; Unix Minimalne wymagania systemowe Windows 7 (32-bitowy/64-bitowy): 1 GB RAM; Windows Vista (32- i 64-bitowy); Microsoft Windows XP, Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003: 512 MB RAM; wszystkie systemy: 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku; napęd CD-ROM; Port USB Oprogramowanie Windows Funkcja śledzenia zużycia tonera, stan i komunikaty, starter symulator panelu sterowania, sterownik drukarki, instalator/deinstalator oprogramowania Zasilanie Napięcie wejściowe: V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz); zużycie orientacyjnie nie większe niż: 440 W (aktywność), 2,2 W (oczekiwanie), 1,6 W (tryb Auto-Off), 0,4 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: 0,895 kwh/tydzień Orientacyjne wymiary (sz. x gł. x wys.) bez 387 x 284 x 246 mm opakowania Orientacyjna waga bez opakowania 7,0 kg Orientacyjne parametry środowiska pracy temperatura Od 15 do 32,5 C. Zalecana temperatura pracy: 17,5-25 C. Wilgotność podczas pracy: Wilgotność względna od 10 do 80%. Zalecana wilgotność podczas pracy: wilgotność względna 30-70%. Temperatura przechowywania: od -20 to 40 C. Wilgotność przechowywania: wilgotność względna od 10 do 90%. Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku: LwAd 6,6 B(A) Certyfikacje produktu IEC (międzynarodowe), EN A11 (UE), licencja GS (Europa), EN A1+A2 klasa 1,21 CFR i z wyjątkiem wersji narodowych; ogłoszenie Laser Notice nr 50 z dn. 24 czerwca 2007 r. (urządzenie laserowe/led klasy 1) GB , dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC znak CE (Europa) Gwarancja roczna, możliwość wymiany wadliwego produktu. Nośniki Drukarka atramentowa z funkcją druku na płytach CD/DVD Zwykły papier, koperty, papier Photo zwykły, 20

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 14 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.1. Drukarki laserowe z przewodami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.110.2014 CZĘŚĆ III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Charakterystyka techniczna AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański (Nazwa i adres Zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn

Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Specyfikacja techniczna OKI MC563dn Typ Nabiurkowa drukarka wielofunkcyjna Metoda skanowania Kolor CIS Technologia drukowania Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku LED Pojemność

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.105.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Sieradz, dnia 25 czerwca 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę drukarki atramentowej A3 do wydruków kolorowych oraz 3 komplety tuszy do zakupionej drukarki Na wykonanie zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK.271.104.2012. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 20.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK.271.104.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DOA-III /08 Kielce,

DOA-III /08 Kielce, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax 0-41 344 52 65 DOA-III-3323-6/08 Kielce, 2008-04-03 Do wszystkich zainteresowanych, którzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: RGIUE.271.8.2011 Mniów, dnia 25.08.2011 r. wg rozdzielnika Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego

Umowa na dostawę sprzętu komputerowego Umowa na dostawę sprzętu komputerowego zawarta w dniu.2017 roku w Nowym Sączu pomiędzy: Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 3. Numer ewidencyjny NIP: 734-11-38-068,

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C <b>drukarki, SKANERY</b> > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C <b>drukarki, SKANERY</b> > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016 drukarki, SKANERY > Model : 106961 Producent : - Model Deskjet Ink Advantage 3635 Obszar zastosowań Dom Funkcje urządzenia Drukarka Kopiarka Skaner Rodzaj druku Atramentowy Format druku A6 A4 B5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SIWZ. miejscowość, dnia:.. O F E R TA

Załącznik nr 1 SIWZ. miejscowość, dnia:.. O F E R TA Załącznik nr SIWZ miejscowość, dnia:.. O F E R TA Do: Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:..... Siedziba: Nr

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 7 Załącznik nr 1.7

CZĘŚĆ 7 Załącznik nr 1.7 CZĘŚĆ 7 Załącznik nr 1.7 Formularz ofertowy Załącznik nr 1.7 SIWZ Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 24 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 7.1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Dostawa fabrycznie nowego serwera oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

OFERTA Dostawa fabrycznie nowego serwera oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby własne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Nazwa i adres firmy (wykonawcy) /pieczątka firmowa wykonawcy/ Załącznik nr 1do zaproszenia do złożenia oferty MOPS.IX.2710.Z.74.2016r. OFERTA Dostawa fabrycznie nowego serwera oraz urządzenia wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Tarnowskich Górach

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Tarnowskich Górach UMOWA Nr... Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Tarnowskich Górach pomiędzy działającymi w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy reprezentującymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 5 DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER. Wartość. Cena jedn. brutto PLN. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. L.p.

Zadanie Nr 5 DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER. Wartość. Cena jedn. brutto PLN. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. L.p. Zadanie Nr 5 L.p. DRUKARKA LOKALNA MONOCHROMATYCZNA + DODATKOWY TONER Wydajność tonera przy 5% pokrycia: min. 600 stron Dodatkowy toner (zapas): Tak ( szt.) Jakość druku (czerń, jakość normalna): do 400

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo