Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny w oparciu o MS Windows 2008 z usługami ActiveDierctory jako maszyny wirtualne pracujące w środowisku VMare Enterprise wraz z dostawą i instalacją wymaganego sprzętu 3. Rozbudowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej Resman Etap 1 A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, Rzeszów. Telefon: (17) Fax: (17) Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP 341/139/08. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) 4) Informacje uzupełniające a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliŝszego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego moŝe zostać uniewaŝnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie uniewaŝnienia 1

2 postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. e) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŝe mieć miejsce w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiąŝąca. 5) Udzielanie wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38 ust. 1, 2 i 4. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu numer UwaŜa się je za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: a) Sławomir Świder Główny Specjalista w Biurze Informatyczno Telekomunikacyjnym, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Targowa 1, pok. nr 1021, tel. (0-17) sprawy merytoryczne (III część) b) Wojciech Rzucidło Inspektor w Biurze Informatyczno Telekomunikacyjnym, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1, pok. nr 55, tel. (0-17) sprawy merytoryczne (I, II część) c) Damian Dorosz podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 11, tel. (0-17) sprawy proceduralne B. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia jest podzielny. W tym postępowaniu występują 3 Części. Ofertę moŝna składać do jednej lub więcej części. Część I obejmuje: I. 1. Dostawa 40szt. zestawów komputerowych o następujących parametrach: 1) Płyta główna: Wspomagająca technologię dwurdzeniowości oraz czterordzeniowości; szyna systemowa minimum 1333 MHz; umoŝliwiającą zdalny dostęp do komputera podłączonego do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera (komputer musi być podpięty do sieci elektrycznej) oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), udostępnienie informacji o podzespołach i oprogramowaniu 2) Gniazda rozszerzeń pyty głównej: WyposaŜona w co najmniej jedno złącze PCI Express x16, min. 2 złącze PCI, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 2

3 3) Procesor z rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania co najmniej 2,66 GHz, współpracujący z magistralą systemową o częstotliwości nie mniejszej niŝ 1333 MHz lub równowaŝny 4) Pamięć RAM: min. 2*1024MB DDR2 o częstotliwości taktowania min. 800 MHz; moŝliwość rozbudowy do 8 GB 5) Porty: 1xLPT; 1xRS232; min. 6 x USB, (w tym 6 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera z czego min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu), port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania rozdzielaczy, konwerterów itp. 6) Wnęki rozszerzeń: min. 1x5,25" zewnętrzne, 1x3,5" zewnętrzne i 1x3,5" wewnętrzne 7) Dysk twardy (HDD): min. 120GB SATA II 7200 rpm 8) Napędy: Nagrywarka DVD x16 wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD 9) Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition lub równowaŝna, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 10) Karta graficzna: Zintegrowana, osiągająca w teście 3Dmark06 wynik min. 300 pkt. 11) Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), - Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez uŝytkownika) i PXE ) Mysz: PS/2 lub USB optyczna; scroll; długość przewodu min. 1,4m, podkładka 13) Klawiatura: PS/2 lub USB układ klawiszy US-International 14) Obudowa: MiniTower fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i poziomie. Napęd optyczny oraz dysk twardy musi umoŝliwiać poprawną pracę niezaleŝnie od połoŝenia obudowy (pion, poziom). - Komputer musi być wyposaŝony w system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, 15) Bezpieczeństwo: MoŜliwość startu systemu z urządzeń USB, układ zgodny ze specyfikacją TCG 1.2 lub równowaŝny, moŝliwość blokowania zapisu i odczytu na dyskietkę, moŝliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub USB Disk-On-Key (oraz ich wczytania); 16) BIOS: W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. - MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 3

4 ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - MoŜliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów. - MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki 17) Zarządzanie: Agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie, inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS; 18) Zintegrowana sprzętowa technologia umoŝliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera (komputer musi być podłączony do sieci zasilającej) oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi: monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny update BIOS u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagroŝeniami; sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji w procesorze. Dołączony nośnik ze sterownikami. 19) Certyfikaty i normy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) lub równowaŝny certyfikat; Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL); 4

5 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 20) Zasilacz o mocy min. 280W o sprawności co najmniej 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności 21) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 db (załączyć oświadczenie producenta lub jego reprezentanta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) dopuszczalne normy równowaŝne 22) Dokumentacja techniczna: MoŜliwość telefonicznego lub poprzez stronę www sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty naleŝy dołączyć link strony. 23) System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu systemów. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. 24) Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 SB OEM PL lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów 25) Gwarancja na jednostkę centralną wraz z klawiaturą i myszką: min 2 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera. 26) Monitor LCD 19"; proporcja ekranu 4:3, wielkość plamki: 0,294mm; maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; częst. odświeŝania przy maksymalnej rozdzielczości: 75Hz; obsługa wszystkich trybów VESA do 1280x1024 przy 75Hz, częstotliwość odchylania poziomego: min w zakresie 30-80kHz; częstotliwość odchylania pionowego: min w zakresie 56-75Hz; jasność: min. 300cd/m2; kontrast: min. 700:1; czas reakcji matrycy: max. 8ms; spełniane normy jakościowe: TUV-GS, Energy Star, TCO 2003; regulacja cyfrowa (OSD); wbudowane głośniki lub na dodatkowej listwie podłączanej pod monitor; liczba 5

6 wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; kąt widzenia: min. 160/160 stopni; typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D; przewód połączeniowy zgodny z gniazdem w karcie graficznej zamontowanej w komputerze. 27) Drukarka laserowa mono o parametrach: szybkość druku min. 26 str./min; czas wydruku pierwszej strony: poniŝej 8,5s, format A4; rozdz. 1200x1200dpi, wydajność: min str./mies.; Gramatura papieru: co najmniej w zakresie g/m2; Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt.; moŝliwość podłączenia dodatkowego podajnika na 250 arkuszy; pojemność uniwersalnego podajnika papieru min. 50str., Pojemność tacy odbiorczej: min. 125 szt.; Zainstalowana pamięć: min. 32MB z moŝliwością rozszerzenia do co najmniej 256MB; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, Obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5e, PCL 6; emulacja Postscript v3; wbudowany duplex; Zainstalowane opcje: ekonomiczny tryb economode (oszczędność do 50%), druk kilku zmniejszonych stronic na jednym arkuszu, toner zintegrowany z modułem światłoczułym; panel sterowania z co najmniej 4 diodami sygnalizującymi Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga, Gotowość, Start oraz 2 przyciski Start, Anuluj; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE, 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, Windows Server 2003; Mac OS X v10.2.8, , , dołączony przewód USB o długości co najmniej 3m 28) Listwa zasilająca posiadająca filtr przeciwprzepięciowy, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, min 5 gniazd z bolcem uziemiającym oraz przewód o długości co najmniej 5m I. 2. Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego o następujących parametrach: 1) Obudowa typu Tower ze zdejmowanymi bokami, min. 2 zewnętrzne kieszenie 5,25, min. 1 zewnętrzna kieszeń 3,5, min 2 wewnętrzne kieszenie 3,5 oraz złącza USB z przodu obudowy. 2) Zasilacz o parametrach: minimalna moc 350W, standard ATX 2.0; min. 1 wentylatory 120mm na łoŝysku ślizgowym; AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów); pasywny współczynnik korekcji mocy PFC; zabezpieczenia: zwarciowe, przeciąŝeniowe, przepięciowe, termiczne; minimalna ilość złączy 1x24/20PIN ATX 2.0, 1x4 PIN ATX 12V, 2x SATA, 4xMolex (HDD, CD-ROM itp.), na min dwóch wiązkach, 1xFloppy 3) Procesor wraz z wysokowydajnym wentylatorem o średnicy 120mm. Głośność wentylatora max 25dB. Wymagane parametry procesora: Z rodziny x 86 uzyskujący w teście SiSoftware Sandra Lite 2007 CPU Arithmetic Benchmark wynik co najmniej: Dhrystone ALU MIPS, Whetstone ISSE MFLOPS, CPU Multi-Media Benchmark wynik co najmniej: Integer x 8 isse it/s, Float x 4 isse fit/s. Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, moŝe zaŝądać od Wykonawcy dostarczenia wyników testów, oprogramowania testującego oraz dokładne opisy uŝytych testów w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4) Płyta główna kompatybilna z powyŝszym procesorem o parametrach: obsługa magistrali FSB 800/1066/1333MHz, obsługa pamięci min. DDR2 667/800/1066 typu Dual oraz DDR3 800/1066/1333; min 4 gniazda pamięci DDR2 oraz 2 gniazda pamięci DDR3, obsługa do 4GB pamięci DDR3, Obsługa do 8GB pamięci DDR2, min. 1 złącze PCI-Express x16, min. 2 złącza PCI-Express x1 6

7 lub x4, min. 1 złącze ATA; min. 6 złączy SATA (min 5 wew.); obsługa trybu RAID 0, 1 (złącza SATA), min. 2xPCI; 1xCom (dopuszczalne na karcie rozszerzeeń), min.1 złącze PS2; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000Mb, zintegrowana karta dźwiękowa, min. 6 portów USB 2.0, 5) Karta graficzna w postaci karty rozszerzeń pracującej na złączu PCI-E 16x, posiadająca min. 1024MB pamięci, 2 złącza DVI, obsługa DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL2.0 6) Pamięć RAM DDR2 8GB (4x2GB) PC-800 CL5 (lub szybsza) pracująca w trybie dual, kompatybilna z powyŝszą płytą główną 7) Dysk HDD w standardzie SATA II o pojemności min. 500GB (7200 rpm, 32Mb cache, średni czas dostępu 9ms, kolejkowanie rozkazów NCQ), wersja przystosowana do pracy 24h na dobę 2szt. 8) napęd dyskietek FDD 3,5 9) Napęd DVD±R o parametrach: Zapis płyt dwuwarstwowych (DVD+/-R9 z prędkością x8); zapis: 12x DVD-RAM, 20x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD- RW, 48x CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 16x DVD, 48x CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection; interfejs ATAPI; technologia LightScribe wraz z 10szt. zapisywalnych płyt DVD photoprintable (standard plus lub minus) 10) Adapter Compact Flash -> IDE wraz kartą CompatFlash o pojemności min 16GB 2szt. 11) Klawiatura wysokiej klasy, nieścieralna ze złączem PS2 lub USB posiadająca przewód podłączeniowy o długości min. 1,5m; 12) Mysz optyczna przewodowa 2/3 przyciskowa USB z pojedynczą rolką do przewijania ekranu posiadająca przewód podłączeniowy o długości min. 1,5m 13) Aktywny przedłuŝacz USB o długości 5m 2szt. 14) Monitor LCD o parametrach: przekątna min. 17 cali; proporcje ekranu 4:3; rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele; kontrast min. 700:1; jasność min. 300cd/m² ; maks. częst. odchylania pionowego 75 Hz; maks. częst. odchylania poziomego min. 80kHz; czas reakcji plamki max.8ms; kąt widzenia pion min. 160, kąt widzenia poziom min.160 ; ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln; wbudowany Tuner TV, dołączony pilot zdalnego sterowania; analogowe złącze D-Sub 15-pin; porty wejścia/wyjścia S-Video; Euro-Scart, wbudowane głośniki (min. 2x1,5W); spełniane normy jakościowe TCO 2003, Energy Star 15) Uchwyt monitora umoŝliwiający zawieszenie monitora LCD na pionowej ścianie. Wymagane parametry: obsługa monitorów w zakresie do 30 cali, nośność co najmniej do 15kg, standard mocowania VESA 75 oraz VESA 100, odległość od ściany w granicach min mm, Pochylenie pion 15, Obrót poziom ) Streamer o parametrach: zewnętrzny napęd podłączany przez port USB, Format zapisu: DAT72, DDS-4, DDS-3; obsługa nośników: DAT 72, DDS-4, DDS-3, DDS-2; Interface: USB 2.0, Średni czas dostępu do pliku: 50 s; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min h, dołączone 5 taśm DAT72 oraz 1 taśma czyszcząca 17) Drukarka laserowa mono o parametrach: szybkość druku min. 26 str./min; czas wydruku pierwszej strony: poniŝej 8,5s, format A4; rozdz. 1200x1200dpi, wydajność: min str./mies.; Gramatura papieru: co najmniej w zakresie g/m2; Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt.; moŝliwość podłączenia dodatkowego podajnika na 250arkuszy; pojemność uniwersalnego podajnika papieru min. 50str., Pojemność tacy odbiorczej: min. 125 szt.; Zainstalowana pamięć: min. 32MB z moŝliwością rozszerzenia do co najmniej 256MB; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, Obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5e, PCL 6; emulacja Postscript v3; wbudowany duplex; Zainstalowane opcje: 7

8 ekonomiczny tryb economode (oszczędność do 50%), druk kilku zmniejszonych stronic na jednym arkuszu, toner zintegrowany z modułem światłoczułym; panel sterowania z co najmniej 4 diodami sygnalizującymi Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga, Gotowość, Start oraz 2 przyciski Start, Anuluj; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE, 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, Windows Server 2003; Mac OS X v10.2.8, , , dołączony przewód USB o długości co najmniej 1,8m 18) przełącznik sieciowy o parametrach: min. 8 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base- TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb: 10Base- T/100Base-TX: pełny dupleks lub halfdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: IEEE Auto-MDIX, obudowa w wersji biurkowej, MoŜliwości montowania w stelaŝu, min. 1MB pamięci Flash, 64 KB pamięci SDRAM, 1 MB pamięci RAM/ROM; pojemność bufora pakietów: 144 KB, Opóźnienie 100Mb: <4µs (pakiety 64-bajtowe); 1000 Mb: < 2,1 µs (pakiety 64- bajtowe); Wielkość tabeli adresów min pozycji, Przepustowość rutowania/przełączania: co najmniej 16GB/s, Przepustowość: maks. 11,9mln p/s, Komunikacja: IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; zgodność operacyjna RFC 1534 DHCP/BOOTP; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: Telnet, zarządzanie przez przeglądarkę WWW; - 2szt 19) System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu systemów. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. 20) Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 Professional PL (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) (licencja + nośnik) lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS, LBPP firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów I. 3. Dostawa 4szt. komputerów przenośnych typu laptop o parametrach nie gorszych niŝ: Technologia mobilna, procesor dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min 1,83GHz lub równowaŝne, szyna FSB min. 533, L2 Cache 2MB, przekątna ekranu LCD 15,4 cali nominalna rozdzielczość LCD 1280x800 pikseli, 8

9 wielkość pamięci RAM 2048MB DDR2 533MHz lub szybsza, pamięć RAM rozszerzalna do min. 4GB, dysk twardy o pojemności min. 120GB SATA 5400RPM lub szybszy, napęd optyczny DVD+/-RW DL, wbudowana karta graficzna z wyjściem TV-Out oraz D-Sub, pamięć karty graficznej min. 128MB, typ baterii litowo-jonowa, czas pracy na baterii min. 3godz., karta dźwiękowa stereo, czytnik kart pamięci SD, MMC, Memory Stick, wbudowany modem analogowy, karta sieciowa LAN 1Gbps, WiFi IEEE a/b/g, Bluetooth, wbudowane 4 porty USB 2.0, złącze ExpressCard, waga max. 3kg, dołączona torba przenośna, Pendrive o pojemności 32GB, mysz laserowa bezprzewodowa z modułem radiowym USB nie dłuŝszym niŝ 10mm, dołączony zewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności min. 160GB, 2,5, podłączany poprzez złącze USB, prędkość obrotowa silnika: 5400obr./min, pojemność pamięci podręcznej: min. 8Mb, dołączony modem GSM o parametrach: - typ złącza: USB praca w technologiach: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA - Częstotliwość pracy: GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz, UMTS/HSDPA: 900/1900/2100 MHz - max prędkość: 7.2mbps przy odbiorze oraz 2.0mbps przy wysyłaniu - MoŜliwość podłączenia anteny zewnętrznej - dołączona dodatkowa zewnętrzna antena - sterowniki: Windows 2000, XP, Vista - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, (moŝliwość downgrade do Windows XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. - Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 SB OEM PL lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów I. 4. Dostawa 10szt. skanera o parametrach: skaner A4, minimalny rozmiar papieru A8, Prędkość skanowania (kolor) min 15 stron/min, Prędkość skanowania (mono) min 15 stron/min, rozdz. interpolowana 600 dpi, interfejs USB 2.0, wyposaŝenie automatyczny 9

10 podajnik papieru na min. 50 arkuszy, skanowanie dwustronne, dołączone oprogramowanie OCR ABBYY FineReader OCR, oprogramowanie Sterowniki ISIS i TWAIN, Adobe Acrobat Scan-to-PDF I. 5. Dostawa 2 szt. komputera przenośnego typu laptop o parametrach nie gorszych niŝ: - matryca minimum 15.4 cala, matowa, rozdz. minimalna 1680x procesor minimum 2 rdzeniowy 3 GHz, 6 MB L2 Cache FSB 1066 MHz lub równowaŝny - pamięć RAM minimum 4 GB - karta grafiki z minimum 512 MB RAM - 2 dyski twarde minimum 200 GB SATA II moŝliwość pracy w RAID 0,1 - minimum 4 porty USB karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s - karta sieciowa bezprzewodowa a/b/g/n - moduł WAN HSDPA 7.2 Mbit/s - slot express card/54-1 port HDMI - dodatkowa bateria duŝej pojemności - napęd blueray - wewnętrzny lub zewnętrzny w stacji dokującej - torba dedykowana dla laptopa - mysz laserowa bezprzewodowa, moduł radiowy USB nie dłuŝszy niŝ 10mm - zewnętrzny dysk USB 2.0 o pojemności min. 320GB, 2.5 cala waga poniŝej 200g - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Ultimate 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, (moŝliwość downgrade do Windows XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. - Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 SB OEM PL lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów I. 6. Dostawa 1szt. Komputera typu tablet PC o parametrach nie gorszych niŝ - ekran nie mniejszy niŝ 12 cali podświetlany diodami LED, rozdzielczość 1280x800 - procesor minimum 2-rdzeniowy 1.86 GHz i 6 MB L2 cache lub równowaŝny - minimum 2 GB RAM DDR2 SDRAM 800 MHz 10

11 - dysk twardy minimum 120 GB - karta grafiki z minimum 256 MB RAM - wbudowana karta a/b/g/n - karta WAN z obsługa HSDPA 7.2 Mbit/s - Bluetooth karta sieciowa 1 Gbit/s - slot ExpressCard/54 lub 34 - minimum 2 porty USB wbudowana klawiatura qwerty - waga poniŝej 2 kg - wbudowana kamera internetowa - dodatkowa bateria o duŝej pojemności - stacja dokująca - torba dedykowana dla tableta - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem (moŝliwość downgrade do XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. I. 7. Dostawa 2szt. komputera przenośnego typu tablet PC o parametrach: - Procesor Intel Atom N GHz lub równowaŝny - Zainstalowana pamięć operacyjna: 2GB SO-DIMM*1 - ekran LCD 8.9" rozdzielczość WXGA 1280x768, ekran dotykowy, dołączone piórko do obsługi ekranu, moŝliwość obracania ekranu o dysk twardy o pojemności min 160GB, SATA, 5400rpm - Klawiatura 80-klawiszowa, układ QWERTY, - wbudowany Touch Pad - wbudowane porty min. 2x USB 2.0, Mic-in, wyjście słuchawkowe, D-Sub, RJ45, czytnik kart obsługujący co najmniej karty SD/MMC, ExpressCard lub PC Card Type I/II - wbudowane głośniki 2x1.5W - Bluetooth V2.1+EDR - LAN 10/100BASE-T - Wireless LAN b/g - Protection Kensington lock - bateria Li-Ion 4 cells, o pojemności co najmniej 4000mAh - Waga poniŝej 1.4kg (wraz z baterią) - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek 11

12 Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. I. 8. Dostawa zestawu komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji tajnych. Zestaw winien spełniać następujące parametry: 1. Procesor Intel Core 2 Duo E6550 lub Intel Core 2 Duo E4600 albo inny równowaŝny 2. Płyta główna kompatybilna z powyŝszym procesorem o parametrach: obsługa pamięci min. DDR2 667/800, obsługa do 8GB pamięci RAM, złącza: port szeregowy, port równoległy, port klawiatury, port myszy, min 4xUSB 3. Pamięć RAM: min. 2048MB DDR2 667MHz lub szybsza 4. dysk twardy min. 200GB w wyjmowanej kieszeni, 7200rpm, 8Mb cache 5. nagrywarka DVD+/-RW 6. stacja dyskietek FDD 1,44MB 7. zintegrowana karta graficzna lub w postaci karty rozszerzeń 8. zintegrowana karta muzyczna 9. Zintegrowana karta sieciowa 10/100Mb 10. Klawiatura 104/105 klawiszy, pełnowymiarowa z czytnikiem kart Smart chroniącym dostęp przed nieautoryzowanym dostępem do komputera stacjonarnego 11. mysz optyczna dwuprzyciskowa z rolką do przewijania oraz podkładką 12. System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem (moŝliwość downgrade do XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. 13. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 Standard PL (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) (licencja + nośnik) lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów 14. Monitor LCD o parametrach: przekątna ekranu 19, średnica plamki 0,294mm, Rozdzielczość maksymalna co najmniej 1280x1024/75Hz 12

13 15. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 o parametrach: prędkość druku min. 25str/min., rozdzielczość 1200x1200dpi, interfejs USB, wbudowana pamięć co najmniej 32MB z moŝliwością rozbudowy do min. 288MB, wydajność min. 15tyś str./mies., wbudowany podajnik na co najmniej 250 kartek, obsługa języków drukowania PCL 6, PCL5e, emulacja HP Postscript Cały zestaw powinien spełniać poziom ochrony do przetwarzania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą TAJNE lub ŚCIŚLE TAJNE włącznie w SSOE 0. Zamawiający wymaga dostarczenia kopii dokumentu spełniającego wymagane normy wystawionego przez akredytowaną jednostkę. I. 9. Dostawa bramy VPN o parametrach nie gorszych niŝ : - 50 tuneli - Przepustowość 75 Mbps AES IP clustering - Dynamiczny Load Balancing - Automatic session failover - Zero-downtime upgrades - Full command-line interface - SNMPv3 monitoring and remote logging - Obsługa klinetów : - Nokia Mobile VPN Client Klient dla symbian s60v3 - Native Microsoft Windows L2TP/IPSEC client support (for Windows 2000, Windows XP and Windows Mobile 2003 Second Edition) I. 10. Dostawa 2 szt. termometrów sieciowych o parametrach nie gorszych niŝ : - Monitoring krytycznych parametrów otoczenia (temperatura, wilgotność) i udostępnianie wyników poprzez interfejs webowy (HTTP) oraz SNMP (Simple Network Management Protocol). - MoŜliwość podłączenia do 4 sensorów temperatury lub wilgotności - do kaŝdego termometru naleŝy dostarczyć 2 sensory temperatury i 1 sensor wilgotności - Nadzór poprzez interfejs webowy lub SNMP - Zapisywanie zdarzeń w logu urządzenia (Syslog Server, SNMP Trap) - MoŜliwość generowania raportów graficznych (diagramy z wartościami pomiarów zebranych z sensorów) - Zintegrowane narzędzie do zarządzania uŝytkownikami z moŝliwością utworzenia min 2 kont chronionych hasłem. - Wskaźnik LED połączenia internetowego - Złącze 10MBit lub 100 Mbit/s RJ45 - Konfiguracja przez port szeregowy (Telnet) - Alerty w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości minimalnych lub maksymalnych I. 11. Dostawa 2szt. konsoli z przełącznikiem KVM IP o parametrach: - obsługa 16 komputerów jedną konsolą (klawiatura - mysz /touchpad - monitor LCD) - moŝliwość symultanicznej pracy min. 1 lokalnych operatora i jednego zewnętrznego - moŝliwość podłączenia drugiej lokalnej zewnętrznej konsoli - moŝliwość zarządzania serwerami poprzez siec IP - diodowy wyświetlacz stanu portów na klawiaturze. 13

14 - obudowa do montaŝu w szafach 19, wysokość 1U - "Hot Pluggable" moŝliwość podłączania i odłączania PC bez wyłączania zasilania - Funkcja Auto Scan ułatwiająca wybór i monitorowanie komputerów - kontrola i autoryzacja uŝytkowników przez administartora lub uŝytkowników (max 4) - funkcja pozwalająca na jednoczesną obserwację odczytów z 16 portów na podzielonym na 16 okien ekranie - System komunikatów pozwalający śledzić obecność innych uŝytkowników - co najmniej dwa poziomy logowania - Administrator, User - zastosowane zaawansowane techniki szyfrowania: 1024 bit RSA, 258 bit AES, 56 bit DES, 128 bit SSL - moŝliwość aktualizacji firmware za pośrednictwem sieci - Przełączanie poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD - Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, 10BaseT/100BaseTX auto sense, Ping - Emulacja DDC. Ustawienia sygnałów VGA kart graficznych komputerów są automatycznie dostosowywane do parametrów monitora LCD - emulacja klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów - wyświetlacz min. 17" LCD obsługujący rozdzielczość 1280 x - dołączone 8 kompletów zespolonych przewodów o długości min. 1,8m do podłączenia komputerów (SVGA + mysz PS + klaw. PS) - dołączone 8 kompletów zespolonych przewodów o długości min. 1,8m do podłączenia komputerów (SVGA + mysz i klaw. USB) - moŝliwość montaŝu w racku 19" dołączone odpowiednie uchwyty - System pozwalający na pozostawienie otwartego wyświetlacza przy zamkniętej klawiaturze i tym samym odczyt poprzez szybę zamkniętej szafy instalacyjnej. I. 12. Dostawa dysku sieciowego o parametrach: - Pojemność po sformatowaniu min. 4 TB - min. 4 wymienne dyski Serial ATA obsługujące funkcję Hot-Swap - Interfejs macierzy dyskowej RJ-45 (10/100/1000 BaseTX) - moŝliwość podłączenia dysku zewnętrznego poprzez złącze USB lub esata - Obsługa trybów RAID 1, 10, 5, - Obsługa protokołów CIFS/SMB, FTP, NFS - wbudowany serwer FTP - Wsparcie dla Active Directory - kompatybilność z systemami Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS X, Linux 2.6 lub wyŝszy I. 13. Dostawa projektora multimedialnego o parametrach Rozdzielczość ekranu min x 768 pikseli (XGA), jasność min ANSI lum. Kontrast min. 450:1, Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln, Odległość od ekranu co najmniej w granicach 1,5-8,5m, złącza zewnętrzne RGB (D-sub15 pin), RCA, S-video, audio, Moc lampy min. 200W, czas pracy lampy min. 3000godz.waga max. 3,2kg, dołączony ekran ręcznie zwijany o wymiary powierzchni projekcyjnej co najmniej 155x155cm I. 14. Dostawa kamery o parametrach: - Przetwornik CMOS 3.8 mln pix - Nagrywanie filmu w jakości HD na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 60 GB (format AVCHD) 14

15 - moŝliwość zapisu na kartach SD lub Memory Stick - Obiektyw Carl Zeiss Vario-Sonnar T lub Leica Dicomar - Format zapisu audio: Dolby Digital (Dolby AC3), 5.1-kanałów - Zoom optyczny min. 10x - minimalne oświetlenie: 6lux lub mniej - kompensacja światła w tle (Backlight) - Wbudowana lampa błyskowa - Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie - Wyjście HDMI do telewizorów zgodnych ze standardem HD, USB Wyjście AV audio/video - dołączony bezprzewodowy pilot - akumulator litowo-jonowy - dołączony zasilacz sieciowy 230V I. 15. Rozszerzenie aktualnie posiadanych 450 licencji programu Nod32 Ativirus Bussiness Edition o 100 dodatkowych licencji na okres do 31 grudnia 2011r. wraz z wyrównaniem posiadanych 450 licencji do 31 grudnia 2011r. Licencje są przeznaczone do ochrony stacji roboczych pracujących w środowisku Windows 2000/XP/Vista. I. 16. Patchcord światłowodowy MM zewnętrzny SC MTRJ o długości min. 50m. sztuk 2 I. 17. Dostawa 2 szt. drukarki igłowej o parametrach: liczba igieł:24, prędkość drukowania: prędkość maksymalna min: 450cps, szerokość wydruku: min. 106 kolumn (10cpi), min. 210 kolumn (tryb zagęszczony), rozdzielczość :360x360dpi, margines górny poniŝej 4mm, Czcionki drukarkowe: Courier, Roman, Prestige, Orator, kody kreskowe, pamięć: min.64kb, liczba drukowanych kopii: min. 6 (oryginał + 5 kopii), rozmiary papieru: Papier ciągły: szerokość: min. w zakresie mm, emulacje: Epson LQ, IBM Proprinter, wbudowany interfejs: równoległy Centronics i USB, Ŝywotność głowicy: min. 200 milionów znaków, MTBF: min godzin, poziom hałasu: poniŝej 59dBA I. 18. Dostawa 3szt. uniwersalnego akumulatora zewnętrznego do notebooków. Wymagane parametry akumulatora: Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 15-20V (dopuszczana regulacja skokowa co 1V), pojemność akumulatora min. 70V-Ah, typ akumulatora Litowopolimeowy lub litowo-jonowy, dopuszczalne ciągłe obciąŝenie akumulatora min. 80W, waga poniŝej 1kg, dołączony zestaw róŝnych końcówek umoŝliwiających podłączenie akumulatora do większości popularnych laptopów w szczególności do: HP Compaq nc6120, nx6110, Lenovo seria X, Fujitsu P1032-P2120, Toshiba Satellite I. 19. Przewód UTP 5E; długości 305 metrów; drut 5 opakowań I. 20. Przewód Telefoniczny Płaski 4 Ŝyłowy w rolce 100 metrów 5szt. I. 21. Dostawa 2szt. monitora o parametrach: Wyświetlacz typu TFT, przekątna w granicach 9-11 cali, Kontrast min. 150:1, Regulacja w 2 płaszczyznach, wbudowany tuner TV, obsługa systemu NTSC/PAL, Regulacja obrazu: regulacja kontrastu, jasności, nasycenia kolorów, waga nie więcej 15

16 niŝ 1500g, Pilot zdalnego sterowania, wejścia AV video, słuchawkowe, DVB-T AV, gniazdo VGA, zasilanie DC12V, dołączony zasilacz I. 22. Podzespoły do laptopa HP nc Procesor Pentium M 770 lub szybszy kompatybilny z laptopem HP nc6120 1szt. - Pamięć SO-DIMM 1GB PC-400 2szt. - karta wifi a/b/g - Nagrywarka DVD-RW DL o parametrach: obsługa płyt dwuwarstowych DVD9 (zapis formatu DVD+/-R9 z prędkością x4); zapis: 5x DVD-RAM, min 4x DVD+/- R, min. 4x DVD-RW, min 4x DVD+RW, 24x CD-R, 24x CD-RW; odczyt: 8x DVD, 24x CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection; czarny panel przedni; - stacja dokująca o parametrach: pełna replikacja portów - 4 porty USB 2.0, przelotka złączy sieci Ethernet i modemu, 2 porty PS/2, złącza szeregowe i równoległe oraz porty S-Video, VGA, DVI i audio; Podzespoły winny współpracować z posiadanym przez Zamawiającego laptopem HP nc6120 I. 23. Podzespoły do laptopa HP nx Procesor Pentium M 770 lub szybszy kompatybilny z laptopem HP nx8220 1szt. - karta wifi a/b/g - Bateria kompatybilna - Rodzaj ogniwa: Li-Ion Parametry: 14,4V o pojemności min. 4000mAh (zastępująca oryginalną baterię) - oryginalna bateria podróŝna o parametrach 8-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.4VDC, pojemność min. 3.5Ah, montowana pod laptopem Podzespoły winny współpracować z posiadanym przez Zamawiającego laptopem HP nx8220 I. 24. Dostawa 3szt. przełącznika KVM o parametrach: - obsługa 4 komputerów i 2 zewnętrznych urządzeń USB zdolny do niezaleŝnego działania (asynchroniczny) przełącznik KVM i dodatkowych portów - Dual interface - obsługa komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB - przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu lub poprzez kombinację klawiszy - obsługa systemów Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS8.6 lub wyŝej, Sun Solaris; Linux - obsługa rozdzielczości monitora; 2048 x 1536; DDC2B - Kompatybilny z USB MoŜliwość aktualizacji Firmware'u - Obsługa dźwięku (głośniki i mikrofon) - dołączone 2szt. kabli zespolonych o długości min. 1,2m do połączenia z komputerami przez USB - dołączone 2szt. kabli zespolonych o długości min. 1,8m do połączenia z komputerami przez USB - dołączone 2szt. kabli zespolonych o długości min. 1,2m do połączenia z komputerami przez PS/2 I. 25. Dostawa oprogramowania: 1) Aqua Data Studio + subskrypcja przez okres 1 roku 2szt. 2) Paragon Partition Manager 9.0 Server 1szt. 3) Paragon Drive Backup 9.0 Server 1szt. 16

17 4) Paragon Hard Disk Manager 2008 Professional 1szt. 5) Nero 9 Site Licence 5szt. 6) ESET Smart Security - desktop - licencja na 3 lata 2szt. 7) Paint Shop Pro X2 PL 1szt. 8) Odnowienie licencji Astaro Security Gateway model 220: Subskrypcja Web- Filtering na 1 rok wraz z Maintance Gold na 2 lata 9) odnowienie asysty technicznej na okres jednego roku na produkty: TOAD for Oracle Professional Edition oraz SQL Navigator Standard Edition I. 26. Dostawa akcesoriów komputerowych Pendrive o pojemności min. 4GB 10szt. I. 27. Dostawa akcesoriów komputerowych Pendrive o pojemności min. 16GB 4szt. I. 28. Dostawa 2szt. zasilaczy awaryjnych UPS o parametrach: - moc wyjściowa VA - napięcie wejściowe 230 V - kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny - filtracja napięcia wyjściowego filtr przeciwzakłóceniowy, RFI/EMI tłumik warystorowy - napięcie wyjściowe akumulatora 230 V - częstotliwość prądu akumulatora 50 Hz - filtracja napięcia wyjściowego LC - zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektroniczne - zabezpieczenie przeciąŝeniowe elektroniczne - czas przełączania na UPS max. 5 ms - czas powrotu na pracę z sieci 0 ms - ilość gniazd wyjściowych min. 2 szt. - sygnalizacja akustyczno-diodowa - interfejs RS obudowa typu Rack 19 o wysokości max 2U I. 29. Dostawa 3szt. urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach: rozmiar nośnika A4, rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi, maks. szybkość druku mono co najmniej 20str./min., gramatura papieru min w przedziale g/m², wbudowany serwer druku, typ skanera kolorowy, Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, rozdzielczość skanera co najmniej 600x1200 dpi (optyczna rozdzielczość skanowania), głębia koloru 24 bit, obszar skanowania 216 x 297mm, szybkość kopiarki w czerni co najmniej 20str./min., rozdzielczość kopiarki co najmniej 600x300 dpi, funkcje specjalne kopiarki Zmniejszanie/powiększanie kopii; 25 do 400%, Liczba kopii 1-99, wbudowany fax, pojemność pamięci faksu min 200 str., szybkość transmisji faksu 33,6 kbps, funkcje specjalne faksu co najmniej 100 adresatów, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Wysyłanie faksów z opóźnieniem, interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps, Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3 I. 30. Dostawa 2szt. przenośnego skanera Wi-Fi parametrach nie gorszych niŝ : parametry zainstalowanego oprogramowania - wykresy kanał-sygnał - mapa pokrycia sygnału - PDA IP info 17

18 - ping tool - traceroute utility - współpraca z GPS - pamięć wielu ustawień sieci - statystyki TCP/IP - moŝliwość exportu danych mapy pokrycia sygnału do formatu KML (Google Earth) - moŝliwość exportu lokalizacji hotspotów do formatu KML (Google Earth) Parametry urządzenia - procesor minimum 500 MHz lub równowaŝny - minimum 256 MB ROM - minimum 128 MB RAM - ekran LCD dotykowy minimum 3.8 cala - wbudowana klawiatura qwerty lub dołączana klawiatura qwerty BT - wbudowana karta Wi-Fi b/g - wbudowany GPS - wbudowany moduł GSM/GPRS/EDGE/HSDPA - wbudowana aparat z funkcja autofocus (minimum 3.0 Mpix) - system operacyjny Windows mobile minimum v.6 - pamięć wewnętrzna minimum 8GB lub karta pamięci minimum 8GB I. 31. Dostawa 5 szt. Telefonów VOIP o parametrach nie gorszych niŝ : - protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol), - kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726, G.729A, G wsparcie dla VAD (Voice Activity Detection), - przesyłanie pakietów głosowych za pomocą szyfrowanego protokołu SRTP, - moŝliwość określania wielkości ramek audio na pakiet, - dial plany, - wsparcie dla dzwonienia przez adresy IP, - wyświetlanie numeru dzwoniącego lub nazwy, - zabezpieczenie systemu hasłem (przed resetem, zmianą ustawień), - osobne panele konfiguracyjne dla uŝytkownika i administratora, - HTTP Digest - Encrypted Authentication via MD5 (RFC 1321), - szyfrowanie AES do 256 bitów, - wbudowany serwer www do zarządzania telefonem, - zarządzanie poprzez klawiaturę telefonu na wyświetlaczu, - system provisioningu przez HTTPS, HTTP, TFTP, - generowanie raportów i rejestracja zdarzeń, - Syslog and Debug Server Records dla kaŝdej lini, - obsługa 6 niezaleŝnych linii VoIP. - 2 porty FastEthernet (RJ-45), - 1 port do słuchawki telefonicznej (RJ-7), - 1 port do słuchawek (2.5mm), - wbudowany zestaw głośnomówiący i mikrofon, - obsługa do 6 linii, niezaleŝne logowanie, numeracje, - 6 przycisków linii z trzy kolorowymi diodami, - duŝy kolorowy wyświetlacz LCD rozdzielczość min 320 x 240px, - wyświetlanie numeru dzwoniącego (moŝliwość blokady wybranych numerów), - Call Hold, Music on Hold, Call Waiting, transferowanie telefonów pod wybrany numer lub losowo do całej grupy, telefony konferencyjne, automatyczne ponawianie, przekierowywanie telefonów bezwarunkowo, kiedy nie odpowiada, kiedy zajęty, 18

19 - logi połączeń: wykonanych, odebranych, utraconych, oddzwanianie na numery z logów, - wpisy szybkiego wybieranie (do 100 pozycji), DND, - moŝliwość dobrania rodzaju dzwonka do konkrentej linii, - licznik czasu rozmów, - szybkie wybieranie, - wbudowany serwer administracyjny do zarządzania dla administratora i uŝytkownika, - system provisioningu (HTTP, HTTPS, TFTP), - moŝliwość zablokowania twardego resetu telefonu poprzez ustawienie hasła administratora, - diody LED wskazujące stan linii aktywna, nie zarejestrowana, - podświetlane przyciski: Audio Mute On/Off, Headset On/Off, Speakerphone On/Off, - przycisk HOLD, menu, sterowanie głośnością, - zasilacz zewnętrzny - wsparcie zasilania PoE (Power over Ethernet), I. 32. Dostaw 10szt. bezprzewodowych aparatów telefonicznych o parametrach: - obsługa linii analogowej - Identyfikacja Abonenta Wywołującego - Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD - obsługa polskiego języka wyświetlacza - KsiąŜka telefoniczna min. 40 numerów i nazw - Lista Identyfikacyjna min. 40 numerów - Szybkie wybieranie numerów - Pamięć wybierania ostatnich numerów min. 10 pozycji - Funkcja czasu/daty - Regulacja głośności dzwonka: min 3 poziomy - Regulacja głośności w słuchawce min. 3 poziomy - min. 10 melodii/tonów dzwonka - aparat przeznaczony na rynek polski - aparat telefoniczny winien posiadać certyfikat CE I. 33. Dostaw 20szt. przewodowych aparatów telefonicznych o parametrach: - obsługa linii analogowej - Identyfikacja abonenta wywołującego CLIP - wyświetlacz LCD z funkcją zegara, zmiana kontrastu - KsiąŜka telefoniczna na min. 50 numerów (numer, nazwa) - Lista połączeń przychodzących (min 50 numerów) (data, czas, ilość wywołań) - Lista połączeń wychodzących (min. 20 numerów) - Powtórne wybieranie numerów - Opisy na obudowie w języku polskim - MoŜliwość zaprogramowania długości sygnału FLASH - min. 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony) - min. 3-stopniowa regulacja głośności w słuchawce - MoŜliwość powieszenia na ścianie - Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru I. 34. Dostawa 5szt. ramię pod telefon o parametrach: - moŝliwość obracania ramienia oraz ustawienia wysokości i odległości - regulacja szerokości pulpitu min. do 200 mm 19

20 - ramię trójprzegubowe umoŝliwiające wysunięcie telefon na odległość do co najmniej 20cm Część II obejmuje: Instalacja 2 kontrolerów domeny w oparciu o MS Windows 2008 z usługami ActiveDirectory jako maszyny wirtualne pracujące w środowisku VMware Enterprise wraz dostawą i instalacją wymaganego sprzętu: II. 1. Dostawa 3szt. serwera o parametrach: 1. Serwer: - Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, oraz prowadnicami przewodów - moŝliwość zainstalowania 2 procesorów x86 dających sumarycznie 8 rdzeni w obrębie jednej obudowy, - zainstalowane 2 procesory czterordzeniowe klasy Intel Quad Core Xeon X5450 lub równowaŝne, - Pamięć RAM: 32GB DDR2 667MHz (lub szybsza), Fully Buffered, z technologią Advanced ECC lub chipkill - moŝliwość zainstalowania minimum 8 dysków 2,5" SAS lub minimum 6 dysków SATA - dyski wymieniane hot-swap, - zainstalowane 2 dyski twarde SAS 2,5 o pojemności min. 146GB 10K - zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 10, 5, 6 do dysków wewnętrznych - zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, - zainstalowane dwie karty HBA Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny) do redundantnego podpięcia macierzy dyskowej, - zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-swappable, - minimum 4 interfejsy sieciowe 10/100/1000Mb, - dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem, - zintegrowany procesor serwisowy, umoŝliwiający zdalne zarządzanie serwerem; aktywna usługa przekierowania pełnej sesji graficznej od momentu jego startu - Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna (16 MB) lub w postaci karty rozszerzeń - Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy - Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise, 32/64 bit; RedHat Enterprise Linux, Solaris 10, VMware ESX Server wymagany dokument potwierdzający (dopuszczony dokument w j. angielskim), - dla potwierdzenia jakości zaoferowanych serwerów zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie normy ISO 9000:2001 podczas procesu produkcji serwerów lub równowaŝnej normy (dopuszczony dokument w j. angielskim), - serwery winny posiadać certyfikaty lub deklaracje potwierdzające spełnienie przez urządzenia norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (CE) wymagany dokument potwierdzający (dopuszczony dokument w j. angielskim), 2. Klawiatura wysokiej klasy, nieścieralna ze złączem PS2 lub USB posiadająca przewód podłączeniowy o długości min. 1,5m; (klawiatura nie musi być wyprodukowana przez producenta serwera) 20

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy KOMPUTER V3250SFF i GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Nazwa produktu

zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy KOMPUTER V3250SFF i GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Nazwa produktu zadanie nr 1 KOMPUTER V3250SFF i3-6100 4GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Dell Komputer Informacje podstawowe Typ obudowy komputera Nazwa rodziny produktów Small Form Factor Vostro

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

(numer sprawy: 16 /07/WŁ) ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI kom. Piotr KUCIA Legionowo, 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę sprzętu informatycznego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERTOWE KOSZTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE OFERTOWE KOSZTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE OFERTOWE KOSZTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 do oferty Lp. Wyszczególnienie Wymagane parametry Opis parametrów oferowanego sprzętu Cena brutto za Wartość brutto sprzętu 1 szt. za całość

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

o następujących minimalnych parametrach techniczno eksploatacyjnych:

o następujących minimalnych parametrach techniczno eksploatacyjnych: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykaz sprzętu Pkt. Typ sprzętu komputerowego Zamawiana liczba sztuk 1. Serwer 1 2. Stacja komputerowa 3 3. Drukarka 1 o następujących minimalnych

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy Nr 1

Zestaw komputerowy Nr 1 Numer sprawy: OPS/ZP/3/2006 1 Załącznik Nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer Aplikacji y HP ProLiant ML150 G3 Zestaw komputerowy Nr 1 Intel Xeon 5050 Dual Core 3 GHz 3 GHz, 2 x 2 MB zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera

Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu. Stacja robocza typ I Parametry komputera Załacznik nr 1 Szczegółowa specyfikacja sprzętu Stacja robocza typ I y komputera klasy x64-32 osiągający w teście PassMark-CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 2855 w teście PassMark - CPU Mark High Mid Range

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 I. Zestaw komputerowy szt. 11 1. Procesor (Intel Core i5) + wentylator lub równowaŝny Ilość rdzeni: 4 Typ gniazda: Socket 1156

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-6/Eko/2009 i ZP-23/09 p.n. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo