Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny w oparciu o MS Windows 2008 z usługami ActiveDierctory jako maszyny wirtualne pracujące w środowisku VMare Enterprise wraz z dostawą i instalacją wymaganego sprzętu 3. Rozbudowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej Resman Etap 1 A. Informacje wstępne 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Adres: Rynek 1, Rzeszów. Telefon: (17) Fax: (17) Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP 341/139/08. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) 4) Informacje uzupełniające a) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. b) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliŝszego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. d) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego moŝe zostać uniewaŝnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie uniewaŝnienia 1

2 postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. e) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŝe mieć miejsce w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiąŝąca. 5) Udzielanie wyjaśnień Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38 ust. 1, 2 i 4. Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu numer UwaŜa się je za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: a) Sławomir Świder Główny Specjalista w Biurze Informatyczno Telekomunikacyjnym, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Targowa 1, pok. nr 1021, tel. (0-17) sprawy merytoryczne (III część) b) Wojciech Rzucidło Inspektor w Biurze Informatyczno Telekomunikacyjnym, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1, pok. nr 55, tel. (0-17) sprawy merytoryczne (I, II część) c) Damian Dorosz podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 11, tel. (0-17) sprawy proceduralne B. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia jest podzielny. W tym postępowaniu występują 3 Części. Ofertę moŝna składać do jednej lub więcej części. Część I obejmuje: I. 1. Dostawa 40szt. zestawów komputerowych o następujących parametrach: 1) Płyta główna: Wspomagająca technologię dwurdzeniowości oraz czterordzeniowości; szyna systemowa minimum 1333 MHz; umoŝliwiającą zdalny dostęp do komputera podłączonego do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera (komputer musi być podpięty do sieci elektrycznej) oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), udostępnienie informacji o podzespołach i oprogramowaniu 2) Gniazda rozszerzeń pyty głównej: WyposaŜona w co najmniej jedno złącze PCI Express x16, min. 2 złącze PCI, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, min. 3 złącza SATA, 2

3 3) Procesor z rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania co najmniej 2,66 GHz, współpracujący z magistralą systemową o częstotliwości nie mniejszej niŝ 1333 MHz lub równowaŝny 4) Pamięć RAM: min. 2*1024MB DDR2 o częstotliwości taktowania min. 800 MHz; moŝliwość rozbudowy do 8 GB 5) Porty: 1xLPT; 1xRS232; min. 6 x USB, (w tym 6 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera z czego min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu), port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania rozdzielaczy, konwerterów itp. 6) Wnęki rozszerzeń: min. 1x5,25" zewnętrzne, 1x3,5" zewnętrzne i 1x3,5" wewnętrzne 7) Dysk twardy (HDD): min. 120GB SATA II 7200 rpm 8) Napędy: Nagrywarka DVD x16 wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD 9) Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition lub równowaŝna, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 10) Karta graficzna: Zintegrowana, osiągająca w teście 3Dmark06 wynik min. 300 pkt. 11) Karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), - Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez uŝytkownika) i PXE ) Mysz: PS/2 lub USB optyczna; scroll; długość przewodu min. 1,4m, podkładka 13) Klawiatura: PS/2 lub USB układ klawiszy US-International 14) Obudowa: MiniTower fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i poziomie. Napęd optyczny oraz dysk twardy musi umoŝliwiać poprawną pracę niezaleŝnie od połoŝenia obudowy (pion, poziom). - Komputer musi być wyposaŝony w system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, 15) Bezpieczeństwo: MoŜliwość startu systemu z urządzeń USB, układ zgodny ze specyfikacją TCG 1.2 lub równowaŝny, moŝliwość blokowania zapisu i odczytu na dyskietkę, moŝliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub USB Disk-On-Key (oraz ich wczytania); 16) BIOS: W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. - MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 3

4 ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. - MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - MoŜliwość wyłączenia/włączenia z zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów. - MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki 17) Zarządzanie: Agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie, inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS; 18) Zintegrowana sprzętowa technologia umoŝliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezaleŝnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera (komputer musi być podłączony do sieci zasilającej) oraz niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). Zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi: monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny update BIOS u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym, ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagroŝeniami; sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji w procesorze. Dołączony nośnik ze sterownikami. 19) Certyfikaty i normy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) lub równowaŝny certyfikat; Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL); 4

5 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 20) Zasilacz o mocy min. 280W o sprawności co najmniej 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności 21) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 db (załączyć oświadczenie producenta lub jego reprezentanta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę) dopuszczalne normy równowaŝne 22) Dokumentacja techniczna: MoŜliwość telefonicznego lub poprzez stronę www sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty naleŝy dołączyć link strony. 23) System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu systemów. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. 24) Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 SB OEM PL lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów 25) Gwarancja na jednostkę centralną wraz z klawiaturą i myszką: min 2 lata na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera. 26) Monitor LCD 19"; proporcja ekranu 4:3, wielkość plamki: 0,294mm; maksymalna rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli; częst. odświeŝania przy maksymalnej rozdzielczości: 75Hz; obsługa wszystkich trybów VESA do 1280x1024 przy 75Hz, częstotliwość odchylania poziomego: min w zakresie 30-80kHz; częstotliwość odchylania pionowego: min w zakresie 56-75Hz; jasność: min. 300cd/m2; kontrast: min. 700:1; czas reakcji matrycy: max. 8ms; spełniane normy jakościowe: TUV-GS, Energy Star, TCO 2003; regulacja cyfrowa (OSD); wbudowane głośniki lub na dodatkowej listwie podłączanej pod monitor; liczba 5

6 wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; kąt widzenia: min. 160/160 stopni; typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub, DVI-D; przewód połączeniowy zgodny z gniazdem w karcie graficznej zamontowanej w komputerze. 27) Drukarka laserowa mono o parametrach: szybkość druku min. 26 str./min; czas wydruku pierwszej strony: poniŝej 8,5s, format A4; rozdz. 1200x1200dpi, wydajność: min str./mies.; Gramatura papieru: co najmniej w zakresie g/m2; Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt.; moŝliwość podłączenia dodatkowego podajnika na 250 arkuszy; pojemność uniwersalnego podajnika papieru min. 50str., Pojemność tacy odbiorczej: min. 125 szt.; Zainstalowana pamięć: min. 32MB z moŝliwością rozszerzenia do co najmniej 256MB; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, Obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5e, PCL 6; emulacja Postscript v3; wbudowany duplex; Zainstalowane opcje: ekonomiczny tryb economode (oszczędność do 50%), druk kilku zmniejszonych stronic na jednym arkuszu, toner zintegrowany z modułem światłoczułym; panel sterowania z co najmniej 4 diodami sygnalizującymi Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga, Gotowość, Start oraz 2 przyciski Start, Anuluj; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE, 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, Windows Server 2003; Mac OS X v10.2.8, , , dołączony przewód USB o długości co najmniej 3m 28) Listwa zasilająca posiadająca filtr przeciwprzepięciowy, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, min 5 gniazd z bolcem uziemiającym oraz przewód o długości co najmniej 5m I. 2. Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego o następujących parametrach: 1) Obudowa typu Tower ze zdejmowanymi bokami, min. 2 zewnętrzne kieszenie 5,25, min. 1 zewnętrzna kieszeń 3,5, min 2 wewnętrzne kieszenie 3,5 oraz złącza USB z przodu obudowy. 2) Zasilacz o parametrach: minimalna moc 350W, standard ATX 2.0; min. 1 wentylatory 120mm na łoŝysku ślizgowym; AFC (automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów); pasywny współczynnik korekcji mocy PFC; zabezpieczenia: zwarciowe, przeciąŝeniowe, przepięciowe, termiczne; minimalna ilość złączy 1x24/20PIN ATX 2.0, 1x4 PIN ATX 12V, 2x SATA, 4xMolex (HDD, CD-ROM itp.), na min dwóch wiązkach, 1xFloppy 3) Procesor wraz z wysokowydajnym wentylatorem o średnicy 120mm. Głośność wentylatora max 25dB. Wymagane parametry procesora: Z rodziny x 86 uzyskujący w teście SiSoftware Sandra Lite 2007 CPU Arithmetic Benchmark wynik co najmniej: Dhrystone ALU MIPS, Whetstone ISSE MFLOPS, CPU Multi-Media Benchmark wynik co najmniej: Integer x 8 isse it/s, Float x 4 isse fit/s. Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, moŝe zaŝądać od Wykonawcy dostarczenia wyników testów, oprogramowania testującego oraz dokładne opisy uŝytych testów w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4) Płyta główna kompatybilna z powyŝszym procesorem o parametrach: obsługa magistrali FSB 800/1066/1333MHz, obsługa pamięci min. DDR2 667/800/1066 typu Dual oraz DDR3 800/1066/1333; min 4 gniazda pamięci DDR2 oraz 2 gniazda pamięci DDR3, obsługa do 4GB pamięci DDR3, Obsługa do 8GB pamięci DDR2, min. 1 złącze PCI-Express x16, min. 2 złącza PCI-Express x1 6

7 lub x4, min. 1 złącze ATA; min. 6 złączy SATA (min 5 wew.); obsługa trybu RAID 0, 1 (złącza SATA), min. 2xPCI; 1xCom (dopuszczalne na karcie rozszerzeeń), min.1 złącze PS2; zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000Mb, zintegrowana karta dźwiękowa, min. 6 portów USB 2.0, 5) Karta graficzna w postaci karty rozszerzeń pracującej na złączu PCI-E 16x, posiadająca min. 1024MB pamięci, 2 złącza DVI, obsługa DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL2.0 6) Pamięć RAM DDR2 8GB (4x2GB) PC-800 CL5 (lub szybsza) pracująca w trybie dual, kompatybilna z powyŝszą płytą główną 7) Dysk HDD w standardzie SATA II o pojemności min. 500GB (7200 rpm, 32Mb cache, średni czas dostępu 9ms, kolejkowanie rozkazów NCQ), wersja przystosowana do pracy 24h na dobę 2szt. 8) napęd dyskietek FDD 3,5 9) Napęd DVD±R o parametrach: Zapis płyt dwuwarstwowych (DVD+/-R9 z prędkością x8); zapis: 12x DVD-RAM, 20x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD- RW, 48x CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 16x DVD, 48x CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection; interfejs ATAPI; technologia LightScribe wraz z 10szt. zapisywalnych płyt DVD photoprintable (standard plus lub minus) 10) Adapter Compact Flash -> IDE wraz kartą CompatFlash o pojemności min 16GB 2szt. 11) Klawiatura wysokiej klasy, nieścieralna ze złączem PS2 lub USB posiadająca przewód podłączeniowy o długości min. 1,5m; 12) Mysz optyczna przewodowa 2/3 przyciskowa USB z pojedynczą rolką do przewijania ekranu posiadająca przewód podłączeniowy o długości min. 1,5m 13) Aktywny przedłuŝacz USB o długości 5m 2szt. 14) Monitor LCD o parametrach: przekątna min. 17 cali; proporcje ekranu 4:3; rozdzielczość nominalna 1280 x 1024 piksele; kontrast min. 700:1; jasność min. 300cd/m² ; maks. częst. odchylania pionowego 75 Hz; maks. częst. odchylania poziomego min. 80kHz; czas reakcji plamki max.8ms; kąt widzenia pion min. 160, kąt widzenia poziom min.160 ; ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln; wbudowany Tuner TV, dołączony pilot zdalnego sterowania; analogowe złącze D-Sub 15-pin; porty wejścia/wyjścia S-Video; Euro-Scart, wbudowane głośniki (min. 2x1,5W); spełniane normy jakościowe TCO 2003, Energy Star 15) Uchwyt monitora umoŝliwiający zawieszenie monitora LCD na pionowej ścianie. Wymagane parametry: obsługa monitorów w zakresie do 30 cali, nośność co najmniej do 15kg, standard mocowania VESA 75 oraz VESA 100, odległość od ściany w granicach min mm, Pochylenie pion 15, Obrót poziom ) Streamer o parametrach: zewnętrzny napęd podłączany przez port USB, Format zapisu: DAT72, DDS-4, DDS-3; obsługa nośników: DAT 72, DDS-4, DDS-3, DDS-2; Interface: USB 2.0, Średni czas dostępu do pliku: 50 s; Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min h, dołączone 5 taśm DAT72 oraz 1 taśma czyszcząca 17) Drukarka laserowa mono o parametrach: szybkość druku min. 26 str./min; czas wydruku pierwszej strony: poniŝej 8,5s, format A4; rozdz. 1200x1200dpi, wydajność: min str./mies.; Gramatura papieru: co najmniej w zakresie g/m2; Pojemność podajnika papieru: min. 250 szt.; moŝliwość podłączenia dodatkowego podajnika na 250arkuszy; pojemność uniwersalnego podajnika papieru min. 50str., Pojemność tacy odbiorczej: min. 125 szt.; Zainstalowana pamięć: min. 32MB z moŝliwością rozszerzenia do co najmniej 256MB; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, Obsługiwane języki drukarek: HP PCL 5e, PCL 6; emulacja Postscript v3; wbudowany duplex; Zainstalowane opcje: 7

8 ekonomiczny tryb economode (oszczędność do 50%), druk kilku zmniejszonych stronic na jednym arkuszu, toner zintegrowany z modułem światłoczułym; panel sterowania z co najmniej 4 diodami sygnalizującymi Zacięcie, Niski poziom tonera, Brak papieru, Uwaga, Gotowość, Start oraz 2 przyciski Start, Anuluj; obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE, 2000, Me (tylko sterownik drukarki), XP Home, XP Professional, Windows Server 2003; Mac OS X v10.2.8, , , dołączony przewód USB o długości co najmniej 1,8m 18) przełącznik sieciowy o parametrach: min. 8 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base- TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb: 10Base- T/100Base-TX: pełny dupleks lub halfdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; Typy nośników: IEEE Auto-MDIX, obudowa w wersji biurkowej, MoŜliwości montowania w stelaŝu, min. 1MB pamięci Flash, 64 KB pamięci SDRAM, 1 MB pamięci RAM/ROM; pojemność bufora pakietów: 144 KB, Opóźnienie 100Mb: <4µs (pakiety 64-bajtowe); 1000 Mb: < 2,1 µs (pakiety 64- bajtowe); Wielkość tabeli adresów min pozycji, Przepustowość rutowania/przełączania: co najmniej 16GB/s, Przepustowość: maks. 11,9mln p/s, Komunikacja: IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; zgodność operacyjna RFC 1534 DHCP/BOOTP; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: Telnet, zarządzanie przez przeglądarkę WWW; - 2szt 19) System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, zainstalowany system operacyjny MS Windows XP Professional 32 bitowy. Dołączony nośnik z oprogramowaniem dla obu systemów. Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. 20) Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 Professional PL (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) (licencja + nośnik) lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS, LBPP firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów I. 3. Dostawa 4szt. komputerów przenośnych typu laptop o parametrach nie gorszych niŝ: Technologia mobilna, procesor dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min 1,83GHz lub równowaŝne, szyna FSB min. 533, L2 Cache 2MB, przekątna ekranu LCD 15,4 cali nominalna rozdzielczość LCD 1280x800 pikseli, 8

9 wielkość pamięci RAM 2048MB DDR2 533MHz lub szybsza, pamięć RAM rozszerzalna do min. 4GB, dysk twardy o pojemności min. 120GB SATA 5400RPM lub szybszy, napęd optyczny DVD+/-RW DL, wbudowana karta graficzna z wyjściem TV-Out oraz D-Sub, pamięć karty graficznej min. 128MB, typ baterii litowo-jonowa, czas pracy na baterii min. 3godz., karta dźwiękowa stereo, czytnik kart pamięci SD, MMC, Memory Stick, wbudowany modem analogowy, karta sieciowa LAN 1Gbps, WiFi IEEE a/b/g, Bluetooth, wbudowane 4 porty USB 2.0, złącze ExpressCard, waga max. 3kg, dołączona torba przenośna, Pendrive o pojemności 32GB, mysz laserowa bezprzewodowa z modułem radiowym USB nie dłuŝszym niŝ 10mm, dołączony zewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności min. 160GB, 2,5, podłączany poprzez złącze USB, prędkość obrotowa silnika: 5400obr./min, pojemność pamięci podręcznej: min. 8Mb, dołączony modem GSM o parametrach: - typ złącza: USB praca w technologiach: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA - Częstotliwość pracy: GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz, UMTS/HSDPA: 900/1900/2100 MHz - max prędkość: 7.2mbps przy odbiorze oraz 2.0mbps przy wysyłaniu - MoŜliwość podłączenia anteny zewnętrznej - dołączona dodatkowa zewnętrzna antena - sterowniki: Windows 2000, XP, Vista - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, (moŝliwość downgrade do Windows XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. - Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 SB OEM PL lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów I. 4. Dostawa 10szt. skanera o parametrach: skaner A4, minimalny rozmiar papieru A8, Prędkość skanowania (kolor) min 15 stron/min, Prędkość skanowania (mono) min 15 stron/min, rozdz. interpolowana 600 dpi, interfejs USB 2.0, wyposaŝenie automatyczny 9

10 podajnik papieru na min. 50 arkuszy, skanowanie dwustronne, dołączone oprogramowanie OCR ABBYY FineReader OCR, oprogramowanie Sterowniki ISIS i TWAIN, Adobe Acrobat Scan-to-PDF I. 5. Dostawa 2 szt. komputera przenośnego typu laptop o parametrach nie gorszych niŝ: - matryca minimum 15.4 cala, matowa, rozdz. minimalna 1680x procesor minimum 2 rdzeniowy 3 GHz, 6 MB L2 Cache FSB 1066 MHz lub równowaŝny - pamięć RAM minimum 4 GB - karta grafiki z minimum 512 MB RAM - 2 dyski twarde minimum 200 GB SATA II moŝliwość pracy w RAID 0,1 - minimum 4 porty USB karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s - karta sieciowa bezprzewodowa a/b/g/n - moduł WAN HSDPA 7.2 Mbit/s - slot express card/54-1 port HDMI - dodatkowa bateria duŝej pojemności - napęd blueray - wewnętrzny lub zewnętrzny w stacji dokującej - torba dedykowana dla laptopa - mysz laserowa bezprzewodowa, moduł radiowy USB nie dłuŝszy niŝ 10mm - zewnętrzny dysk USB 2.0 o pojemności min. 320GB, 2.5 cala waga poniŝej 200g - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Ultimate 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, (moŝliwość downgrade do Windows XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. - Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 SB OEM PL lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów I. 6. Dostawa 1szt. Komputera typu tablet PC o parametrach nie gorszych niŝ - ekran nie mniejszy niŝ 12 cali podświetlany diodami LED, rozdzielczość 1280x800 - procesor minimum 2-rdzeniowy 1.86 GHz i 6 MB L2 cache lub równowaŝny - minimum 2 GB RAM DDR2 SDRAM 800 MHz 10

11 - dysk twardy minimum 120 GB - karta grafiki z minimum 256 MB RAM - wbudowana karta a/b/g/n - karta WAN z obsługa HSDPA 7.2 Mbit/s - Bluetooth karta sieciowa 1 Gbit/s - slot ExpressCard/54 lub 34 - minimum 2 porty USB wbudowana klawiatura qwerty - waga poniŝej 2 kg - wbudowana kamera internetowa - dodatkowa bateria o duŝej pojemności - stacja dokująca - torba dedykowana dla tableta - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem (moŝliwość downgrade do XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. I. 7. Dostawa 2szt. komputera przenośnego typu tablet PC o parametrach: - Procesor Intel Atom N GHz lub równowaŝny - Zainstalowana pamięć operacyjna: 2GB SO-DIMM*1 - ekran LCD 8.9" rozdzielczość WXGA 1280x768, ekran dotykowy, dołączone piórko do obsługi ekranu, moŝliwość obracania ekranu o dysk twardy o pojemności min 160GB, SATA, 5400rpm - Klawiatura 80-klawiszowa, układ QWERTY, - wbudowany Touch Pad - wbudowane porty min. 2x USB 2.0, Mic-in, wyjście słuchawkowe, D-Sub, RJ45, czytnik kart obsługujący co najmniej karty SD/MMC, ExpressCard lub PC Card Type I/II - wbudowane głośniki 2x1.5W - Bluetooth V2.1+EDR - LAN 10/100BASE-T - Wireless LAN b/g - Protection Kensington lock - bateria Li-Ion 4 cells, o pojemności co najmniej 4000mAh - Waga poniŝej 1.4kg (wraz z baterią) - System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem, Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek 11

12 Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować kaŝdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. I. 8. Dostawa zestawu komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji tajnych. Zestaw winien spełniać następujące parametry: 1. Procesor Intel Core 2 Duo E6550 lub Intel Core 2 Duo E4600 albo inny równowaŝny 2. Płyta główna kompatybilna z powyŝszym procesorem o parametrach: obsługa pamięci min. DDR2 667/800, obsługa do 8GB pamięci RAM, złącza: port szeregowy, port równoległy, port klawiatury, port myszy, min 4xUSB 3. Pamięć RAM: min. 2048MB DDR2 667MHz lub szybsza 4. dysk twardy min. 200GB w wyjmowanej kieszeni, 7200rpm, 8Mb cache 5. nagrywarka DVD+/-RW 6. stacja dyskietek FDD 1,44MB 7. zintegrowana karta graficzna lub w postaci karty rozszerzeń 8. zintegrowana karta muzyczna 9. Zintegrowana karta sieciowa 10/100Mb 10. Klawiatura 104/105 klawiszy, pełnowymiarowa z czytnikiem kart Smart chroniącym dostęp przed nieautoryzowanym dostępem do komputera stacjonarnego 11. mysz optyczna dwuprzyciskowa z rolką do przewijania oraz podkładką 12. System operacyjny: Microsoft Windows Vista Business 32bit w wersji polskiej wraz z nośnikiem (moŝliwość downgrade do XP). Zamawiający dopuszcza system równowaŝny. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Zarządzania BudŜetami Jednostek Samorządu Terytorialnego Sigma firmy Vulcan, System Ratusz firmy Otago, PB-USC firmy Technika, System Informacji Prawnej LEX firmy LEX, BudŜet Jednostki Samorządowej firmy Delfin, Simple.ERP firmy Simple W przypadku zaoferowania systemu równowaŝnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów. 13. Oprogramowanie biurowe: Microsoft Office 2007 Standard PL (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) (licencja + nośnik) lub równowaŝne Oprogramowanie musi współpracować z programami PABS firmy Krakfin, Simple.ERP firmy Simple, KSAT 2000 firmy Coig, Oracle Developer, System Ratusz firmy Otago, W przypadku zaoferowania oprogramowania równowaŝnego do Microsoft Office oferent winien skonfigurować komputer do pracy z wszystkimi wyŝej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie w przypadku aktualizacji wszystkich wyŝej wymienionych programów 14. Monitor LCD o parametrach: przekątna ekranu 19, średnica plamki 0,294mm, Rozdzielczość maksymalna co najmniej 1280x1024/75Hz 12

13 15. Drukarka laserowa monochromatyczna A4 o parametrach: prędkość druku min. 25str/min., rozdzielczość 1200x1200dpi, interfejs USB, wbudowana pamięć co najmniej 32MB z moŝliwością rozbudowy do min. 288MB, wydajność min. 15tyś str./mies., wbudowany podajnik na co najmniej 250 kartek, obsługa języków drukowania PCL 6, PCL5e, emulacja HP Postscript Cały zestaw powinien spełniać poziom ochrony do przetwarzania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą TAJNE lub ŚCIŚLE TAJNE włącznie w SSOE 0. Zamawiający wymaga dostarczenia kopii dokumentu spełniającego wymagane normy wystawionego przez akredytowaną jednostkę. I. 9. Dostawa bramy VPN o parametrach nie gorszych niŝ : - 50 tuneli - Przepustowość 75 Mbps AES IP clustering - Dynamiczny Load Balancing - Automatic session failover - Zero-downtime upgrades - Full command-line interface - SNMPv3 monitoring and remote logging - Obsługa klinetów : - Nokia Mobile VPN Client Klient dla symbian s60v3 - Native Microsoft Windows L2TP/IPSEC client support (for Windows 2000, Windows XP and Windows Mobile 2003 Second Edition) I. 10. Dostawa 2 szt. termometrów sieciowych o parametrach nie gorszych niŝ : - Monitoring krytycznych parametrów otoczenia (temperatura, wilgotność) i udostępnianie wyników poprzez interfejs webowy (HTTP) oraz SNMP (Simple Network Management Protocol). - MoŜliwość podłączenia do 4 sensorów temperatury lub wilgotności - do kaŝdego termometru naleŝy dostarczyć 2 sensory temperatury i 1 sensor wilgotności - Nadzór poprzez interfejs webowy lub SNMP - Zapisywanie zdarzeń w logu urządzenia (Syslog Server, SNMP Trap) - MoŜliwość generowania raportów graficznych (diagramy z wartościami pomiarów zebranych z sensorów) - Zintegrowane narzędzie do zarządzania uŝytkownikami z moŝliwością utworzenia min 2 kont chronionych hasłem. - Wskaźnik LED połączenia internetowego - Złącze 10MBit lub 100 Mbit/s RJ45 - Konfiguracja przez port szeregowy (Telnet) - Alerty w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości minimalnych lub maksymalnych I. 11. Dostawa 2szt. konsoli z przełącznikiem KVM IP o parametrach: - obsługa 16 komputerów jedną konsolą (klawiatura - mysz /touchpad - monitor LCD) - moŝliwość symultanicznej pracy min. 1 lokalnych operatora i jednego zewnętrznego - moŝliwość podłączenia drugiej lokalnej zewnętrznej konsoli - moŝliwość zarządzania serwerami poprzez siec IP - diodowy wyświetlacz stanu portów na klawiaturze. 13

14 - obudowa do montaŝu w szafach 19, wysokość 1U - "Hot Pluggable" moŝliwość podłączania i odłączania PC bez wyłączania zasilania - Funkcja Auto Scan ułatwiająca wybór i monitorowanie komputerów - kontrola i autoryzacja uŝytkowników przez administartora lub uŝytkowników (max 4) - funkcja pozwalająca na jednoczesną obserwację odczytów z 16 portów na podzielonym na 16 okien ekranie - System komunikatów pozwalający śledzić obecność innych uŝytkowników - co najmniej dwa poziomy logowania - Administrator, User - zastosowane zaawansowane techniki szyfrowania: 1024 bit RSA, 258 bit AES, 56 bit DES, 128 bit SSL - moŝliwość aktualizacji firmware za pośrednictwem sieci - Przełączanie poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD - Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, 10BaseT/100BaseTX auto sense, Ping - Emulacja DDC. Ustawienia sygnałów VGA kart graficznych komputerów są automatycznie dostosowywane do parametrów monitora LCD - emulacja klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów - wyświetlacz min. 17" LCD obsługujący rozdzielczość 1280 x - dołączone 8 kompletów zespolonych przewodów o długości min. 1,8m do podłączenia komputerów (SVGA + mysz PS + klaw. PS) - dołączone 8 kompletów zespolonych przewodów o długości min. 1,8m do podłączenia komputerów (SVGA + mysz i klaw. USB) - moŝliwość montaŝu w racku 19" dołączone odpowiednie uchwyty - System pozwalający na pozostawienie otwartego wyświetlacza przy zamkniętej klawiaturze i tym samym odczyt poprzez szybę zamkniętej szafy instalacyjnej. I. 12. Dostawa dysku sieciowego o parametrach: - Pojemność po sformatowaniu min. 4 TB - min. 4 wymienne dyski Serial ATA obsługujące funkcję Hot-Swap - Interfejs macierzy dyskowej RJ-45 (10/100/1000 BaseTX) - moŝliwość podłączenia dysku zewnętrznego poprzez złącze USB lub esata - Obsługa trybów RAID 1, 10, 5, - Obsługa protokołów CIFS/SMB, FTP, NFS - wbudowany serwer FTP - Wsparcie dla Active Directory - kompatybilność z systemami Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS X, Linux 2.6 lub wyŝszy I. 13. Dostawa projektora multimedialnego o parametrach Rozdzielczość ekranu min x 768 pikseli (XGA), jasność min ANSI lum. Kontrast min. 450:1, Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln, Odległość od ekranu co najmniej w granicach 1,5-8,5m, złącza zewnętrzne RGB (D-sub15 pin), RCA, S-video, audio, Moc lampy min. 200W, czas pracy lampy min. 3000godz.waga max. 3,2kg, dołączony ekran ręcznie zwijany o wymiary powierzchni projekcyjnej co najmniej 155x155cm I. 14. Dostawa kamery o parametrach: - Przetwornik CMOS 3.8 mln pix - Nagrywanie filmu w jakości HD na wbudowanym dysku twardym o pojemności min. 60 GB (format AVCHD) 14

15 - moŝliwość zapisu na kartach SD lub Memory Stick - Obiektyw Carl Zeiss Vario-Sonnar T lub Leica Dicomar - Format zapisu audio: Dolby Digital (Dolby AC3), 5.1-kanałów - Zoom optyczny min. 10x - minimalne oświetlenie: 6lux lub mniej - kompensacja światła w tle (Backlight) - Wbudowana lampa błyskowa - Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie - Wyjście HDMI do telewizorów zgodnych ze standardem HD, USB Wyjście AV audio/video - dołączony bezprzewodowy pilot - akumulator litowo-jonowy - dołączony zasilacz sieciowy 230V I. 15. Rozszerzenie aktualnie posiadanych 450 licencji programu Nod32 Ativirus Bussiness Edition o 100 dodatkowych licencji na okres do 31 grudnia 2011r. wraz z wyrównaniem posiadanych 450 licencji do 31 grudnia 2011r. Licencje są przeznaczone do ochrony stacji roboczych pracujących w środowisku Windows 2000/XP/Vista. I. 16. Patchcord światłowodowy MM zewnętrzny SC MTRJ o długości min. 50m. sztuk 2 I. 17. Dostawa 2 szt. drukarki igłowej o parametrach: liczba igieł:24, prędkość drukowania: prędkość maksymalna min: 450cps, szerokość wydruku: min. 106 kolumn (10cpi), min. 210 kolumn (tryb zagęszczony), rozdzielczość :360x360dpi, margines górny poniŝej 4mm, Czcionki drukarkowe: Courier, Roman, Prestige, Orator, kody kreskowe, pamięć: min.64kb, liczba drukowanych kopii: min. 6 (oryginał + 5 kopii), rozmiary papieru: Papier ciągły: szerokość: min. w zakresie mm, emulacje: Epson LQ, IBM Proprinter, wbudowany interfejs: równoległy Centronics i USB, Ŝywotność głowicy: min. 200 milionów znaków, MTBF: min godzin, poziom hałasu: poniŝej 59dBA I. 18. Dostawa 3szt. uniwersalnego akumulatora zewnętrznego do notebooków. Wymagane parametry akumulatora: Napięcie wyjściowe regulowane w zakresie 15-20V (dopuszczana regulacja skokowa co 1V), pojemność akumulatora min. 70V-Ah, typ akumulatora Litowopolimeowy lub litowo-jonowy, dopuszczalne ciągłe obciąŝenie akumulatora min. 80W, waga poniŝej 1kg, dołączony zestaw róŝnych końcówek umoŝliwiających podłączenie akumulatora do większości popularnych laptopów w szczególności do: HP Compaq nc6120, nx6110, Lenovo seria X, Fujitsu P1032-P2120, Toshiba Satellite I. 19. Przewód UTP 5E; długości 305 metrów; drut 5 opakowań I. 20. Przewód Telefoniczny Płaski 4 Ŝyłowy w rolce 100 metrów 5szt. I. 21. Dostawa 2szt. monitora o parametrach: Wyświetlacz typu TFT, przekątna w granicach 9-11 cali, Kontrast min. 150:1, Regulacja w 2 płaszczyznach, wbudowany tuner TV, obsługa systemu NTSC/PAL, Regulacja obrazu: regulacja kontrastu, jasności, nasycenia kolorów, waga nie więcej 15

16 niŝ 1500g, Pilot zdalnego sterowania, wejścia AV video, słuchawkowe, DVB-T AV, gniazdo VGA, zasilanie DC12V, dołączony zasilacz I. 22. Podzespoły do laptopa HP nc Procesor Pentium M 770 lub szybszy kompatybilny z laptopem HP nc6120 1szt. - Pamięć SO-DIMM 1GB PC-400 2szt. - karta wifi a/b/g - Nagrywarka DVD-RW DL o parametrach: obsługa płyt dwuwarstowych DVD9 (zapis formatu DVD+/-R9 z prędkością x4); zapis: 5x DVD-RAM, min 4x DVD+/- R, min. 4x DVD-RW, min 4x DVD+RW, 24x CD-R, 24x CD-RW; odczyt: 8x DVD, 24x CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection; czarny panel przedni; - stacja dokująca o parametrach: pełna replikacja portów - 4 porty USB 2.0, przelotka złączy sieci Ethernet i modemu, 2 porty PS/2, złącza szeregowe i równoległe oraz porty S-Video, VGA, DVI i audio; Podzespoły winny współpracować z posiadanym przez Zamawiającego laptopem HP nc6120 I. 23. Podzespoły do laptopa HP nx Procesor Pentium M 770 lub szybszy kompatybilny z laptopem HP nx8220 1szt. - karta wifi a/b/g - Bateria kompatybilna - Rodzaj ogniwa: Li-Ion Parametry: 14,4V o pojemności min. 4000mAh (zastępująca oryginalną baterię) - oryginalna bateria podróŝna o parametrach 8-cell lithium-ion (Li-Ion), 14.4VDC, pojemność min. 3.5Ah, montowana pod laptopem Podzespoły winny współpracować z posiadanym przez Zamawiającego laptopem HP nx8220 I. 24. Dostawa 3szt. przełącznika KVM o parametrach: - obsługa 4 komputerów i 2 zewnętrznych urządzeń USB zdolny do niezaleŝnego działania (asynchroniczny) przełącznik KVM i dodatkowych portów - Dual interface - obsługa komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB - przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu lub poprzez kombinację klawiszy - obsługa systemów Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS8.6 lub wyŝej, Sun Solaris; Linux - obsługa rozdzielczości monitora; 2048 x 1536; DDC2B - Kompatybilny z USB MoŜliwość aktualizacji Firmware'u - Obsługa dźwięku (głośniki i mikrofon) - dołączone 2szt. kabli zespolonych o długości min. 1,2m do połączenia z komputerami przez USB - dołączone 2szt. kabli zespolonych o długości min. 1,8m do połączenia z komputerami przez USB - dołączone 2szt. kabli zespolonych o długości min. 1,2m do połączenia z komputerami przez PS/2 I. 25. Dostawa oprogramowania: 1) Aqua Data Studio + subskrypcja przez okres 1 roku 2szt. 2) Paragon Partition Manager 9.0 Server 1szt. 3) Paragon Drive Backup 9.0 Server 1szt. 16

17 4) Paragon Hard Disk Manager 2008 Professional 1szt. 5) Nero 9 Site Licence 5szt. 6) ESET Smart Security - desktop - licencja na 3 lata 2szt. 7) Paint Shop Pro X2 PL 1szt. 8) Odnowienie licencji Astaro Security Gateway model 220: Subskrypcja Web- Filtering na 1 rok wraz z Maintance Gold na 2 lata 9) odnowienie asysty technicznej na okres jednego roku na produkty: TOAD for Oracle Professional Edition oraz SQL Navigator Standard Edition I. 26. Dostawa akcesoriów komputerowych Pendrive o pojemności min. 4GB 10szt. I. 27. Dostawa akcesoriów komputerowych Pendrive o pojemności min. 16GB 4szt. I. 28. Dostawa 2szt. zasilaczy awaryjnych UPS o parametrach: - moc wyjściowa VA - napięcie wejściowe 230 V - kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny - filtracja napięcia wyjściowego filtr przeciwzakłóceniowy, RFI/EMI tłumik warystorowy - napięcie wyjściowe akumulatora 230 V - częstotliwość prądu akumulatora 50 Hz - filtracja napięcia wyjściowego LC - zabezpieczenie przeciwzwarciowe elektroniczne - zabezpieczenie przeciąŝeniowe elektroniczne - czas przełączania na UPS max. 5 ms - czas powrotu na pracę z sieci 0 ms - ilość gniazd wyjściowych min. 2 szt. - sygnalizacja akustyczno-diodowa - interfejs RS obudowa typu Rack 19 o wysokości max 2U I. 29. Dostawa 3szt. urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach: rozmiar nośnika A4, rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi, maks. szybkość druku mono co najmniej 20str./min., gramatura papieru min w przedziale g/m², wbudowany serwer druku, typ skanera kolorowy, Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, rozdzielczość skanera co najmniej 600x1200 dpi (optyczna rozdzielczość skanowania), głębia koloru 24 bit, obszar skanowania 216 x 297mm, szybkość kopiarki w czerni co najmniej 20str./min., rozdzielczość kopiarki co najmniej 600x300 dpi, funkcje specjalne kopiarki Zmniejszanie/powiększanie kopii; 25 do 400%, Liczba kopii 1-99, wbudowany fax, pojemność pamięci faksu min 200 str., szybkość transmisji faksu 33,6 kbps, funkcje specjalne faksu co najmniej 100 adresatów, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Wysyłanie faksów z opóźnieniem, interfejs USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps, Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3 I. 30. Dostawa 2szt. przenośnego skanera Wi-Fi parametrach nie gorszych niŝ : parametry zainstalowanego oprogramowania - wykresy kanał-sygnał - mapa pokrycia sygnału - PDA IP info 17

18 - ping tool - traceroute utility - współpraca z GPS - pamięć wielu ustawień sieci - statystyki TCP/IP - moŝliwość exportu danych mapy pokrycia sygnału do formatu KML (Google Earth) - moŝliwość exportu lokalizacji hotspotów do formatu KML (Google Earth) Parametry urządzenia - procesor minimum 500 MHz lub równowaŝny - minimum 256 MB ROM - minimum 128 MB RAM - ekran LCD dotykowy minimum 3.8 cala - wbudowana klawiatura qwerty lub dołączana klawiatura qwerty BT - wbudowana karta Wi-Fi b/g - wbudowany GPS - wbudowany moduł GSM/GPRS/EDGE/HSDPA - wbudowana aparat z funkcja autofocus (minimum 3.0 Mpix) - system operacyjny Windows mobile minimum v.6 - pamięć wewnętrzna minimum 8GB lub karta pamięci minimum 8GB I. 31. Dostawa 5 szt. Telefonów VOIP o parametrach nie gorszych niŝ : - protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol), - kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726, G.729A, G wsparcie dla VAD (Voice Activity Detection), - przesyłanie pakietów głosowych za pomocą szyfrowanego protokołu SRTP, - moŝliwość określania wielkości ramek audio na pakiet, - dial plany, - wsparcie dla dzwonienia przez adresy IP, - wyświetlanie numeru dzwoniącego lub nazwy, - zabezpieczenie systemu hasłem (przed resetem, zmianą ustawień), - osobne panele konfiguracyjne dla uŝytkownika i administratora, - HTTP Digest - Encrypted Authentication via MD5 (RFC 1321), - szyfrowanie AES do 256 bitów, - wbudowany serwer www do zarządzania telefonem, - zarządzanie poprzez klawiaturę telefonu na wyświetlaczu, - system provisioningu przez HTTPS, HTTP, TFTP, - generowanie raportów i rejestracja zdarzeń, - Syslog and Debug Server Records dla kaŝdej lini, - obsługa 6 niezaleŝnych linii VoIP. - 2 porty FastEthernet (RJ-45), - 1 port do słuchawki telefonicznej (RJ-7), - 1 port do słuchawek (2.5mm), - wbudowany zestaw głośnomówiący i mikrofon, - obsługa do 6 linii, niezaleŝne logowanie, numeracje, - 6 przycisków linii z trzy kolorowymi diodami, - duŝy kolorowy wyświetlacz LCD rozdzielczość min 320 x 240px, - wyświetlanie numeru dzwoniącego (moŝliwość blokady wybranych numerów), - Call Hold, Music on Hold, Call Waiting, transferowanie telefonów pod wybrany numer lub losowo do całej grupy, telefony konferencyjne, automatyczne ponawianie, przekierowywanie telefonów bezwarunkowo, kiedy nie odpowiada, kiedy zajęty, 18

19 - logi połączeń: wykonanych, odebranych, utraconych, oddzwanianie na numery z logów, - wpisy szybkiego wybieranie (do 100 pozycji), DND, - moŝliwość dobrania rodzaju dzwonka do konkrentej linii, - licznik czasu rozmów, - szybkie wybieranie, - wbudowany serwer administracyjny do zarządzania dla administratora i uŝytkownika, - system provisioningu (HTTP, HTTPS, TFTP), - moŝliwość zablokowania twardego resetu telefonu poprzez ustawienie hasła administratora, - diody LED wskazujące stan linii aktywna, nie zarejestrowana, - podświetlane przyciski: Audio Mute On/Off, Headset On/Off, Speakerphone On/Off, - przycisk HOLD, menu, sterowanie głośnością, - zasilacz zewnętrzny - wsparcie zasilania PoE (Power over Ethernet), I. 32. Dostaw 10szt. bezprzewodowych aparatów telefonicznych o parametrach: - obsługa linii analogowej - Identyfikacja Abonenta Wywołującego - Podświetlany, czytelny wyświetlacz LCD - obsługa polskiego języka wyświetlacza - KsiąŜka telefoniczna min. 40 numerów i nazw - Lista Identyfikacyjna min. 40 numerów - Szybkie wybieranie numerów - Pamięć wybierania ostatnich numerów min. 10 pozycji - Funkcja czasu/daty - Regulacja głośności dzwonka: min 3 poziomy - Regulacja głośności w słuchawce min. 3 poziomy - min. 10 melodii/tonów dzwonka - aparat przeznaczony na rynek polski - aparat telefoniczny winien posiadać certyfikat CE I. 33. Dostaw 20szt. przewodowych aparatów telefonicznych o parametrach: - obsługa linii analogowej - Identyfikacja abonenta wywołującego CLIP - wyświetlacz LCD z funkcją zegara, zmiana kontrastu - KsiąŜka telefoniczna na min. 50 numerów (numer, nazwa) - Lista połączeń przychodzących (min 50 numerów) (data, czas, ilość wywołań) - Lista połączeń wychodzących (min. 20 numerów) - Powtórne wybieranie numerów - Opisy na obudowie w języku polskim - MoŜliwość zaprogramowania długości sygnału FLASH - min. 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony) - min. 3-stopniowa regulacja głośności w słuchawce - MoŜliwość powieszenia na ścianie - Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru I. 34. Dostawa 5szt. ramię pod telefon o parametrach: - moŝliwość obracania ramienia oraz ustawienia wysokości i odległości - regulacja szerokości pulpitu min. do 200 mm 19

20 - ramię trójprzegubowe umoŝliwiające wysunięcie telefon na odległość do co najmniej 20cm Część II obejmuje: Instalacja 2 kontrolerów domeny w oparciu o MS Windows 2008 z usługami ActiveDirectory jako maszyny wirtualne pracujące w środowisku VMware Enterprise wraz dostawą i instalacją wymaganego sprzętu: II. 1. Dostawa 3szt. serwera o parametrach: 1. Serwer: - Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, oraz prowadnicami przewodów - moŝliwość zainstalowania 2 procesorów x86 dających sumarycznie 8 rdzeni w obrębie jednej obudowy, - zainstalowane 2 procesory czterordzeniowe klasy Intel Quad Core Xeon X5450 lub równowaŝne, - Pamięć RAM: 32GB DDR2 667MHz (lub szybsza), Fully Buffered, z technologią Advanced ECC lub chipkill - moŝliwość zainstalowania minimum 8 dysków 2,5" SAS lub minimum 6 dysków SATA - dyski wymieniane hot-swap, - zainstalowane 2 dyski twarde SAS 2,5 o pojemności min. 146GB 10K - zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1, 10, 5, 6 do dysków wewnętrznych - zainstalowany napęd optyczny DVD-RW, - zainstalowane dwie karty HBA Fibre Channel PCI-E 4Gb Single (400 MB/s, zawierające interfejs optyczny) do redundantnego podpięcia macierzy dyskowej, - zainstalowane dwa redundantne zasilacze hot-swappable, - minimum 4 interfejsy sieciowe 10/100/1000Mb, - dedykowany port do zdalnego zarządzania serwerem, - zintegrowany procesor serwisowy, umoŝliwiający zdalne zarządzanie serwerem; aktywna usługa przekierowania pełnej sesji graficznej od momentu jego startu - Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna (16 MB) lub w postaci karty rozszerzeń - Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji z czasem reakcji następny dzień roboczy - Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows Server 2003 Standard/Enterprise, 32/64 bit; RedHat Enterprise Linux, Solaris 10, VMware ESX Server wymagany dokument potwierdzający (dopuszczony dokument w j. angielskim), - dla potwierdzenia jakości zaoferowanych serwerów zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie normy ISO 9000:2001 podczas procesu produkcji serwerów lub równowaŝnej normy (dopuszczony dokument w j. angielskim), - serwery winny posiadać certyfikaty lub deklaracje potwierdzające spełnienie przez urządzenia norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (CE) wymagany dokument potwierdzający (dopuszczony dokument w j. angielskim), 2. Klawiatura wysokiej klasy, nieścieralna ze złączem PS2 lub USB posiadająca przewód podłączeniowy o długości min. 1,5m; (klawiatura nie musi być wyprodukowana przez producenta serwera) 20

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i

a. UmoŜliwia tworzenie profilów na potrzeby często wykonywanych typowych zadań i skanowanie materiałów bezpośrednio do róŝnych miejsc docelowych i Część 1 Akcesoria komputerowe, audiowizualne i biurowe A. Skaner 2 sztuki B. Ultramobilny projektor 1 sztuka C. Niszczarka dokumentów 1 sztuka D. Projektor multimedialny 2 sztuki E. Ekran projekcyjny 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Jednostka miary

Nazwa Opis Jednostka miary Załącznik nr 1 do SIWZ Część 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- - dostawa i montaŝ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Jednostka miary

Nazwa Opis Jednostka miary Załącznik nr 1 do SIWZ Część 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- - dostawa i montaŝ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II PAKIET 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 8 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dział II Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1

Dział II Opis przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 Dział II Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 1 1. Tablet (21 sztuk) o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz TFT Głębia koloru 16 mln Rozmiar 10,1 Rozdzielczość Co najmniej 1280 x 800 Procesor 1,2 GHz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo