za pośrednictwem ul. Emilii Plater l, Olsztyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "za pośrednictwem ul. Emilii Plater l, Olsztyn"

Transkrypt

1 Kancelaria R? Stefan j- ul. Krótka 10 NIP: Ełk, dnia 21 listopada 2017r. Sygn. akt II SA/Ol 632/17 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna ul. Jasna Warszawa za pośrednictwem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie Wydział II Ogólny ul. Emilii Plater l, Olsztyn Skarżący: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada Jędrzejów Strona przeciwna: Samorządowe Kolegium Odwoławcze ul. Michała Kajki Olsztyn Uczestnik postępowania: Zygmunt i Grażyna Dworakowscy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Grażyna Dworakowska w Radysach s.c. Radysy 13, Biała Piska SKARGA KASACYJNA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA W imieniu uczestników postępowania Zygmunta Dworakowskiego i Grażyny Jadwigi Dworakowskiej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Schronisko dl Bezdomnych Zwierząt w Radysach Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga

2 Dworakowska, którego pełnomocnictwo załączam, zaskarżam w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 października 2017r. sygn. akt II SA/Ol 632/17. Przedmiotowemu wyrokowi zarzucam: naruszenia prawa procesowego tj. art. 134 p.p.s.a. w zw. z art. 153 p.p.s.a.., a to poprzez nierozpoznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie istoty sprawy z uwagi na błędne przyjęcie, ze jest on i organy orzekające w przedmiocie cofnięcia zezwolenia (Burmistrz Miasta Biała Piska i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie) związane są wykładnią prawa materialnego dokonaną przez ww. Sąd w uzasadnieniu do wyroku z dnia 12 lipca 2016r. o sygn. akt II SA/Ol 605/16, w sytuacji gdy rozpoznawana sprawa dotyczyła odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Biała Piska w przedmiocie udzielenia uczestnikowi postępowania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt, w której Sąd nie dokonywał wykładni materialnoprawnej przepisów art. 9 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017r. póz. 1289), w zakresie objętym niniejszym postępowaniem i tym samym nie dokonał wykładni przepisów prawa materialnego, które to naruszenie procedury sądowoadministracyjnej miało istotny wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa materialnego - art. 9 ust. l pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez przyjęcie, iż działalność uczestnika postępowania może ograniczać się jedynie do terenu Gminy Biała Piska, której organ wykonawczy, udzielił uczestnikowi postępowania, zezwolenia na prowadzenia schroniska dla zwierząt, naruszenie prawa materialnego - art. 9 ust. l pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez przyjęcie, iż brak numeru weterynaryjnego i następnie jego uzyskanie w okresie przed wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia, jest przesłanką do cofnięcia zezwolenia, Mając na uwadze powyższe, wnoszę o: Uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, Na zasadzie art ppsa wnoszę o rozpoznanie sprawy na rozprawie. Uzasadnienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 03 października 2017 r. II SA/Ol 632/17 uchylił zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 maja 2017 r. nr SKO oraz utrzymaną tą decyzją decyzję organu l instancji z dnia 30 grudnia 2016 r. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd wskazał, iż jego zdaniem jest on, jak i organy orzekające w przedmiocie cofnięcia zezwolenia (Burmistrz Miasta Biała Piska i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie), związany wykładnią prawa materialnego dokonaną przez ww. Sąd w uzasadnieniu do wyroku z dnia 12 lipca 2016r. o sygn. akt II SA/Ol 605/16, w sytuacji gdy rozpoznawana sprawa dotyczyła odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Biała Piska w przedmiocie udzielenia uczestnikowi postępowania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt, w której Sąd nie dokonywał wykładni materialnoprawnej przepisów

3 art. 9 ust. l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017r. póz. 1289). Z tego powodu w ocenie skarżących leżące u podstaw zaskarżonego wyroku rozważania Sądu w tym przedmiocie są błędne i doprowadziły do niezasadnego uchylenia zaskarżonych decyzji. W związku z tym zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony i Naczelny Sąd Administracyjny powinien rozpoznać skargę, ewentualnie przekazać sprawę Sądowi l instancji do ponownego rozpoznania. Wskazać należy, iż zdaniem skarżących Wojewódzki Sąd Administracyjny dopuścił się również naruszenia art. 9 ust. l pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez przyjęcie, iż działalność uczestnika postępowania może ograniczać się jedynie do terenu Gminy Biała Piska, której organ wykonawczy, udzielił uczestnikowi postępowania, zezwolenia na prowadzenia schroniska dla zwierząt. Skarżący nie podziela takowej interpretacji pojęcia "obszar działalności objętej zezwoleniem". W tym zakresie należy odwołać się do stanowiska przedstawionego przez: WSA w Kielcach w wyroku z dnia l września 2016r. o sygn. akt II SA/Ke 417/16, WSA w Łodzi w wyroku z dnia 13 listopada 2013r. o sygn. akt II SA/Id 558/13, NSA w wyroku z dnia 23 października 2015r. sygn. akt II OSK 390/14 (dostępne j.w.). Zasadnicze znaczenie ma bowiem usytuowanie obiektu lub obiektów, w których prowadzone jest schronisko. Jak wynika bowiem art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. nr 106, póz ze zm.) schronisko dla zwierząt jest to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniającymi warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008r. nr 213, póz ze zrn.j. Wspomniana ustawa definiuje również pojęcie "zwierzęta domowe" oraz "zwierzęta bezdomne", stanowiąc w lyrn ostatnim zakresie, że są to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Zwierzętami domowymi są zaś zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. Z przywołanych definicji wywieść należy, że schronisko należy rozumieć jako element stateczny definicji schroniska dla bezdomnych zwierząt, schronisko jako obiekt, w którym bezdomne zwierzę znajdzie schronienie, bez względu na miejsce, miejscowość, w której zostanie odnalezione, odłowione czy porzucone. Inne rozumienie omawianego pojęcia prowadzifoby do absurdalnej sytuacji, stojącej w sprzeczności z ideą ustanowienia instytucji w postaci schronisk dla bezdomnych zwierząt, które przecież mają umożliwić opiekę nad zwierzętami, które nie mają właściciela, a co za tym idzie - stałego domu i opiekuna. Wymogiem ustawowym jest określenie przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zezwolenie przedmiotu oraz obszaru działalności. Elementy te winno określać wydane zezwolenie. Z kolei zgodnie z definicją ustawową schronisko to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wobec powyższego, zdaniem skarżących, uprawnione jest przyjęcie, ze schronisko jest obiektem kojarzonym z miejscem, w którym bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone bez względu na miejsce, miejscowość, w której zostanie znalezione, odłowione lub porzucone. Zatem obszar działalności objętej zezwoleniem należy odnieść do miejsca położenia schroniska, jako obiektu prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom. Z żadnego przepisu nie wynika ograniczenie na prowadzenie takiej działalności tylko do terenu gminy gdzie położone jest

4 schronisko. Warto również zwrócić uwagę na wyrok, w którym sad posługując się wykładnią celowościową wywiódł, iż celem przepisów dotyczących zasad budowy schronisk niewątpliwie jest dobro zwierząt i ich ochrona przed niehumanitarnym traktowaniem, przyjęcie wykładni, iż do schroniska na terenie gminy mogą być przyjmowane zwierzęta pochodzące tylko i terenu tej gminy będzie skutkowało zaprzeczeniem celu regulacji i doprowadzi do sytuacji, gdy wiele małych gmin, gdzie ilość wyłapywanych zwierząt jest niewielka nie będzie mogło wykonywać swych obowiązków w tym zakresie, co za humanitarne uznać nie można. Dokonując interpretacji pojęcia " obszar działalności objętej zezwoleniem " stwierdzić należy - wbrew twierdzeniom strony skarżącej, że nie odnosi się ono do miejsca pochodzenia zwierząt objętych opieką schroniska. Dotyczy natomiast wyłącznie samego miejsca położenia schroniska, jako obiektu prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom czyli konkretnego usytuowania w terenie obiektu lub obiektów w których prowadzone jest schronisko. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że zezwolenie wydane w ramach określonych kompetencji gminnych dotyczyć może wyłącznie obszaru tej konkretnej gminy. Odnosząc się do kwestii uzyskania numeru weterynaryjnego należy wskazać, iż sam numer weterynaryjny nie jest konieczny aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. W tym miejscu skarżący wskazują na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego (rozstrzygnięcie nadzorcze z l października 2014 r., sygn. LEX MS), którym organ nadzoru stwierdził nieważność postanowień uchwały dotyczącej wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, na terenie gminy Jabłonna, w zakresie, w którym Rada nałożyła na przedsiębiorcę m. in. obowiązek posiadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, póz z późn. zm., dalej u.o.z.z.). Należy wskazać, iż zgodnie z ww. ustawą, działalność w zakresie m. in. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt jest działalnością nadzorowaną, co wynika wprost z art. l ust. l tej ustawy. Prowadzenie działalności nadzorowanej, oprócz uzyskania zezwolenia na jej prowadzenie, wymaga zgłoszenia do powiatowego lekarza właściwego ze względu na lokalizację schroniska w trybie art. 5 ust. l pkt 2 u.o.z.z. Z kolei powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej wydaje decyzję o nadaniu temu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Natomiast zgodnie z treścią art. 11 ust. l u.o.z.z. powiatowy lekarz weterynarii prowadzi rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. Natomiast art. 11 ust. 2 pkt 3 u.o.z.z. wskazuje, iż rejestr ten zawiera m. in. określenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nadzorowanej. Z powyższego przepisu wynika, iż wpis do rejestru, o którym mowa w art. 11 u.o.z.z. uzyskuje podmiot prowadzący już działalność nadzorowaną w zakresie np. schronisk dla bezdomnych zwierząt. Prowadzenie natomiast działalności nadzorowanej możliwe jest dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Tak więc przedsiębiorca nie prowadzący takiej działalności nie może spełnić warunku posiadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, który w konsekwencji stanowiłby przesłankę do odmowy udzielenia takiego zezwolenia. Jednocześnie należy podnieść, iż ww. stanowisko wojewody mazowieckiego, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo wskazać można wyrok WSA we Wrocławiu z 25 marca 2009 r., w którym sąd stwierdził, że podjęcie działalności nadzorowanej

5 w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia i w celu uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do prowadzonego przez lekarza weterynarii rejestru. W konsekwencji sąd uznał, że niemożliwym jest do spełnienia dla przedsiębiorców dopiero ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie spełnienie wymagania uzyskania wpisu do tego rejestru (sygn. III SA/Wr 719/08). W świetle powyższego wnoszę jak w petitum. Załączniki: odpis skargi x 3; pełnomocnictwo.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.91.2016.MZ Warszawa, 4 maja 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach Skierniewice, 01.12.2016r. SKO.4007-27/16 DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach w składzie: Przewodnicząca - Alicja Pietrasik ( spr.)

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, dnia 16 maj a 2016 roku DECYZJA

Grudziądz, dnia 16 maj a 2016 roku DECYZJA WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ OŚR. 6140.3.2016 Grudziądz, dnia 16 maj a 2016 roku DECYZJA Działając na podstawie art. 104 1, art. 107 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ * Sygn. akt II OSK 390/14 OCPfs WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia N SA Andrzej Jurkiewicz Sędziowie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU ul. Targowa 13/15, Toruń tel , SKO-63-9/16

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU ul. Targowa 13/15, Toruń tel , SKO-63-9/16 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń tel.56659-16-39, 56659-85-57 SKO-63-9/16 J, L Toruń, dnia.y..j..sierpnia 2016 r. DECYZJA Na podstawie art. 7 i art. 8a ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV SA/Wa 1370/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW Suchedniów, r. DECYZJA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW Suchedniów, r. DECYZJA BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW Suchedniów, 02.05.2017 r. Znak: GNI.6140.48.2015/2017 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia r., sygn. akt II SA/Kr 104/14. SKARGA KASACYJNA

Dotyczy: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia r., sygn. akt II SA/Kr 104/14. SKARGA KASACYJNA Jędrzejów, 11.06.2014 r. Do: Naczelny Sąd Administracyjny ul. G. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa Za pośrednictwem: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków Strona skarżąca:

Bardziej szczegółowo

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/GI 573/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

Znak: SKO. OŚ- 60/1068/72/2016 Kielce, dnia 30 czerwca 2016r. DECYZJA

Znak: SKO. OŚ- 60/1068/72/2016 Kielce, dnia 30 czerwca 2016r. DECYZJA SAMORZĄDOWE ODWOŁAWCZE W KIELCACH Znak: SKO. OŚ- 60/1068/72/2016 Kielce, dnia 30 czerwca 2016r. DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w składzie orzekającym: Przewodnicząca: Anna Orlińska

Bardziej szczegółowo

- Izabela Oleksy - Piesik

- Izabela Oleksy - Piesik KOLEGIUM ODWOŁAWCZE 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12 tel. 523 53 96, tel./fax 527 49 37 Regon. 510284847 NIP 739-11-42-327. ((l - Olsztyn, dnia H lutego 2016 r. SKO.63.71.2015 Decyzja Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie Kielce, dnia 10.01.2018 r. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie Strona skarżąca: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada 29,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak sędzia NSA Małgorzata Stahl /spr./ sędzia

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, w składzie orzekającym:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, w składzie orzekającym: SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZA w Znak: SKO.OŚ-60/3331/212/2015 Kielce, diiia 9 grudnia 2015r. DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, w składzie orzekającym: Przewodniczący: Wanda Osińska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędzia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II OSK 473/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewod niczący: sędzia NSA Wojciech Chróścielewski Sędziowie { sędzia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. uchyla zaskarżoną decyzję w całości. i orzeka:

DECYZJA. uchyla zaskarżoną decyzję w całości. i orzeka: SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE AL Niepoóieaiości 20/22 42-200 Częstochowa tel./fax 343631118; 343631339 SKO.4117.95.2015 Częstochowa, dnia 9 lutego 2016 r. DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

ODPIS Sygn. akt II SA/Łd 236/13

ODPIS Sygn. akt II SA/Łd 236/13 ODPIS Sygn. akt II SA/Łd 236/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Dnia 24 maja 2013 roku Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 294/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-08-12 Data wpływu 2015-02-06 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ ODPIS ORZECZENIA NIEPRAWOMOCNEGO WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędziowie Protokolant

Bardziej szczegółowo

SUBMMflB NASIELSKA woj. mazowieckie ŚROW

SUBMMflB NASIELSKA woj. mazowieckie ŚROW SUBMMflB NASIELSKA woj. mazowieckie ŚROW.6140.30.2016 Nasielsk, dmą 16.11.2016 r. DECYZJA Nr 311/2016 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j-t-

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE Kolegium Odwoławcze. w Warszawie ul. Kielecka Warszawa tel do 4, fax

SAMORZĄDOWE Kolegium Odwoławcze. w Warszawie ul. Kielecka Warszawa tel do 4, fax KOA 33947 M/15 SAMORZĄDOWE Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa tel 22 622-49-61 do 4, fax 22 625-21-66 Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. Decyzja Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Bardziej szczegółowo

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski

ODPIS. Sygn. akt II OPP 27/14. POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Marek Stojanowski Sygn. akt II OPP 27/14 ODPIS POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Sędziowie NSA Włodzimierz Ryms Zofia Flasińska (spr.) Marek Stojanowski

Bardziej szczegółowo

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SA/Ke56/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I UK 89/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z odwołania P. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie

Bardziej szczegółowo

- uchyla zaskarżone postanowienie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Uzasadnienie

- uchyla zaskarżone postanowienie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Uzasadnienie SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Znak: SKO.DG-51/1536/1/2016 POSTANOWIENIE Kielce, 14 lipca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w składzie orzekającym: Przewodnicząca: Członkowie:

Bardziej szczegółowo

orzeka: Uzasadnienie:

orzeka: Uzasadnienie: 5' * SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOtAWCE w SŁUPSKU NrSKO.463.6.2017 Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku Kolegium Odwoławcze w składzie: Przewodniczący Przemysław Szuwalski Członkowie Marek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi 91-087 Łódź ul. Wapienna 15 tel./fax 042 650-08-33, tel 042 640-70-60, 042 640-70-04, 042612-18-94 PIW-RP-025-5/12 Łódź, 11 maja2012r. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 listopada 2012 r. (sygn. akt II SA/Łd 841/12) doręczonego w dniu 14 stycznia 2013 r.

od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 listopada 2012 r. (sygn. akt II SA/Łd 841/12) doręczonego w dniu 14 stycznia 2013 r. Łódź, dnia 30 stycznia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 00-011 Warszawa za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

Sobolew,dnial r. RŚ DECYZJA

Sobolew,dnial r. RŚ DECYZJA RŚ.6140.1.2018 Sobolew,dnial4.03.2019r. DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., póz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej KPA"

Bardziej szczegółowo

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie Kielce, dnia 03.06.2016r. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Krakowie Strona skarżąca: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada 29,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Sieradzu Sieradz, Plac WJigJg"? 'ei."ay43i Sieradz, dnia 8 lutego 2013r. SKO.401/57/OC/13 DECYZJA

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Sieradzu Sieradz, Plac WJigJg? 'ei.ay43i Sieradz, dnia 8 lutego 2013r. SKO.401/57/OC/13 DECYZJA SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE w Sieradzu 98-200 Sieradz, Plac WJigJg"? 'ei."ay43i Sieradz, dnia 8 lutego 2013r. SKO.401/57/OC/13 DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu w składzie orzekającym:

Bardziej szczegółowo

Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Wydział II, Łódź, ul.

Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Wydział II, Łódź, ul. E Fiuk Lamperska Łódź 29 października 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Wydział II, 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Skarżący: Longin

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia WSA Jolanta Rosińska (spr.) Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia WSA Jolanta Rosińska (spr.) Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska 'FIS Sygn.aktllSA/Łd559/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędziowie Sędzia

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 II GSK 1438/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11 Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZA 18-400 Łomża, ul. Nowa 2 to 7 -l K.r-1..A P 01«_7/ ^' SKO. 412/53/2015 Łomża, dnia 8 września 2015 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 31 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Kielce, dnia 6 czerwca 201 2r. DECYZJA

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Kielce, dnia 6 czerwca 201 2r. DECYZJA SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Kielce, dnia 6 czerwca 201 2r. znak: SKO OŚ-60/1 563/56/20 1 2 DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w składzie orzekającym: Przewodnicząca: Marcin

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź S (42) 635-14-00; 635-14-01 fax: (42) 630-16-68 REGON 000092516; NIP 725-11-05-668 lodz.wiw@wetgiw.gov.pl http://www.wiw.bip.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, w składzie orzekającym:

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, w składzie orzekającym: SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Znak: SKO.OŚ-60/184/7/2016 Kielce, 23.02.2016r. DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, w składzie orzekającym: Przewodniczący: Grzegorz Hopkowicz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn tel , tei/fax: Olsztyn, dnia } listopada 2015 r. SKO DECYZJA

Olsztyn tel , tei/fax: Olsztyn, dnia } listopada 2015 r. SKO DECYZJA SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE ul. Kajki 10/12 10-547 Olsztyn tel. 89 523 53 96, tei/fax: 39 527 49 37 Olsztyn, dnia } listopada 2015 r. SKO.63.39.2015 DECYZJA Na podstawie art. 156 l pkt 2 w związku

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A A D W O K A C K A Adwokat Magdalena Nadgowska-Makarewicz

K A N C E L A R I A A D W O K A C K A Adwokat Magdalena Nadgowska-Makarewicz Kielce, dnia 05.07.2017r. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Kielcach Strona skarżąca: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada 29,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131. 64.2016.MS Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt V CZ 27/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Dariusz Zawistowski w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawia. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawia. Uzasadnienie Wójt Gminy Racławice o? 222 Racławice, Racławice 15 jet 41 38 44 031, fax 41 38 44 043 RO.6140.15.8 Racławice, 2016-01-14 DECYZJA Wójt Gminy Racławice, działając na podstawie art. 104 1, art.107 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zażalenie powoda na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o odrzuceniu pozwu w sprawie I C 150/09

Zażalenie powoda na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o odrzuceniu pozwu w sprawie I C 150/09 ( ), dnia 30 lipca 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy I Wydział Cywilny w Warszawie Powód: Pozwany: ( ) PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 236/15 - Wyrok Data orzeczenia 2016-11-08 Data wpływu 2015-02-02 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie w składzie orzekającym: Przewodnicząca: Lidia Antosik (spr.)

DECYZJA. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie w składzie orzekającym: Przewodnicząca: Lidia Antosik (spr.) SAMORZĄDOWA KOLEGIUM ODWOŁAWCZE AL Niepodległości 20/22 42-200 Częstochowa rei./fex 3-63-11-18; 363-13-3S SKO.4117.59.2015 Częstochowa, dnia 30 listopada 2015 roku DECYZJA Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 1

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 1 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 1 II GSK 1582/13 - Wyrok Data orzeczenia 2014-11-19 Data wpływu 2013-08-09 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński spr. Członkowie: Agata Wawrzyniak Tomasz Ziółkowski Kalisz, dnia 5 marca 2012r. SKO- 4123/9/12 Za dowodem doręczenia DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w składzie: Przewodniczący: Krzysztof Sobociński

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin. za pośrednictwem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin. za pośrednictwem Koczergi, dnia 9 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 40 20 029 Lublin za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska

Bardziej szczegółowo

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura OSK 1566/04 Data wydania 2005-05-16 Skład orzekający Gliniecki Andrzej Mzyk Eugeniusz Żak Anna /sprawozdawca/ Akty prawne powołane w orzeczeniu Dz.U. 2000

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Stahl (spr.) Sędziowie: f sędzia NSA Jan Paweł Tarno

Bardziej szczegółowo

WYROK. W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz (spr.

WYROK. W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sędzia NSA Tadeusz Michalik Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz (spr. f J ' Sygn. aktlvsab/gi 10/17 ODPIS WYROK W IMIENlb RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Sędzia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Samorządowego Kolegium Odwoławczego Krakowie, w składzie: 1. Leszek Nagórny 2. Maciej Racut 3. Jan Hoffman (spr.)

POSTANOWIENIE. Samorządowego Kolegium Odwoławczego Krakowie, w składzie: 1. Leszek Nagórny 2. Maciej Racut 3. Jan Hoffman (spr.) Sameraądewe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 30-048 Kraków, ul. J. Lea 10 tel. 12633-61-86, 12632-89-16 fax:12632-91-34 SKO.DG/4131/2/2016 Kraków, dnia 28 kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ Sygn. akt II SA/Ke249/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Protokolant Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II GSK 1490/14 - Wyrok Data orzeczenia 2015-07-22 Data wpływu 2014-06-09 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II UZ 1/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 marca 2017 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 287/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 171/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2013 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA INSPEKCJA WETERYNARYJNA ISO 9001 AC014 QM8 ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Roman Owecki 9r Łódź, dnia / / lipca 2012 r. C ( WIWZdr.912.1.24.2012 Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 listopada 29

Bardziej szczegółowo

SKARGA KASACYJNA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 października 2016 r., sygn. akt SAB/Wa 344/16

SKARGA KASACYJNA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 października 2016 r., sygn. akt SAB/Wa 344/16 Konin, 14 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa Skarżący: Tomasz Piekarec (adres w aktach) Uczestnik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

POSTANOWIENIE. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Sygn. Akt II GZ 55/06 POSTANOWIENIE Dnia 25 maja 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Korycińska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie

Bardziej szczegółowo

Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Inspektor Transportu Drogowego. Sentencja. Uzasadnienie

Data orzeczenia orzeczenie prawomocne Data wpływu Inspektor Transportu Drogowego. Sentencja. Uzasadnienie II GSK 1556/14 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2015-07-16 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2014-06-16 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Janusz Drachal /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK

I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK I SA/Gd 204/11 Gdańsk, 14 września 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Rischka, Sędzia NSA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 89/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2014 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA

II FSK 2933/12 - Wyrok NSA 1 z 6 2013-10-08 15:49 II FSK 2933/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-03 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-11-12 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Anna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Olsztyn, 17 lipca 2017 r. INSPEKCJA WETERYNARYJNA WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII W OLSZTYNIE Pan Zygmunt Dworakowski Radysy 13, 12-23O Biała Piska Pani Grażyna Jadwiga Dworakowska Radysy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 362/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( )

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta - Immanuel Kant ( ) STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801 Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM OJMIAWOE w SŁUPSKU SKO Słupsk, dnia 04 września 2018r.

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM OJMIAWOE w SŁUPSKU SKO Słupsk, dnia 04 września 2018r. SAMORZĄDOWE KOLEGIUM OJMIAWOE w SŁUPSKU SKO.467.2.2018 Słupsk, dnia 04 września 2018r. DECYZJA Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku Kolegium Odwoławcze w składzie: Przewodniczący: Anna Łońska

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.79.2016.MK Warszawa, 25 kwietnia 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II SAB/Wa91/17 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 7

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 7 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 7 II GSK 1768/14 - Wyrok Data orzeczenia 2015-09-17 Data wpływu 2014-07-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Naczelny Sąd Administracyjny Sygn. powiązane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 12 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XLVI/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 12 września 2017 r. UCHWAŁA NR XLVI/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną przez Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców Ziemi Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2019 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2019 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 kwietnia 2019 r. Poz. 2342 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.97.3.2019.MS6 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2019 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej Lublin Koczergi, dnia 16 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie ul. Marii Curie Skłodowskiej 40 20 029 Lublin Skarżący: Stowarzyszenie Nad Piwonią Koczergi 53 A 21-200 Parczew Organ administracji:

Bardziej szczegółowo

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku Kielce, dnia 16.06.2016 r. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY w Warszawie za pośrednictwem WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w Białymstoku Strona skarżąca: Stowarzyszenie Obrona Zwierząt ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 467/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 278/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Irena

Bardziej szczegółowo

II OSK 1676/10 - Postanowienie NSA

II OSK 1676/10 - Postanowienie NSA II OSK 1676/10 - Postanowienie NSA Data orzeczenia 2010-09-14 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2010-08-03 Sąd Naczelny Sąd Administracyjny Sędziowie Alicja Plucińska-Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26

I OSK 567/09 - Wyrok NSA z 2009-10-26 1 z 5 2012-03-09 22:50 I OSK 567/09 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2009-10-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2009-04-27 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Ewa Dzbeńska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II OSK 2277/14 ODPIS WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Grzegorz Czerwiński Sędziowie f sędzia

Bardziej szczegółowo

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Str 1 / 5 II OSK 1523/17 - Wyrok Data orzeczenia 2018-04-06 Data wpływu 2017-06-20 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski

POSTANOWIENIE. SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I UK 42/18 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 lutego 2019 r. SSN Piotr Prusinowski w sprawie z odwołania A. S.-H. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o zasiłek

Bardziej szczegółowo