UCHWAŁA NR RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 2016 r."

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR RADY POWIATU W ŚREMIE z dnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, Dz. U. z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu powiatu śremskiego dla prowadzonych na terenie powiatu śremskiego placówek niepublicznych, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wpisanych do prowadzonej przez Starostę Śremskiego ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) powiecie należy przez to rozumieć powiat śremski; 2) dotującym należy przez to rozumieć organ właściwy do udzielania dotacji Zarząd Powiatu w Śremie; 3) ewidencji należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), prowadzoną przez Starostę Śremskiego; 4) dotacji należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną placówce niepublicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisanej do ewidencji lub szkole publicznej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną; 5) osobie prowadzącej należy przez to rozumieć osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji lub która uzyskała zezwolenie na założenie szkoły publicznej; 6) uczniach należy przez to rozumieć także słuchaczy, 7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

2 Rozdział 2. Podstawa obliczenia dotacji Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. 2. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat, kwota dotacji wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. 3. W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju, kwota dotacji wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. 4. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 5. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły danego typu i rodzaju, o której mowa w ust. 4, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 6. W przypadku braku najbliższego powiatu, o którym mowa w ust. 5, prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju, kwotę dotacji określa się w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 7. Szkoły publiczne, o których mowa w ust. 4, w których zorganizowano internat, otrzymują na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu powiatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niżej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 8. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły prowadzonej przez powiat, w której zorganizowano internat, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę, w której zorganizowano internat, nie niżej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. 9. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji Dotacje, o których mowa w 2, udzielane są na wniosek osoby prowadzącej szkołę lub placówkę, złożony do Zarządu Powiatu w Śremie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

3 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy szkół publicznych. 3. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej szkoły lub placówki przez tę samą osobę, wniosek należy złożyć dla każdej szkoły lub placówki osobno. 4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały Dotacje, o których mowa w 2 przekazywane są w 12 częściach na rachunek bankowy szkoły, placówki lub zespołu szkół, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w 3 ust. 1, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do 15 grudnia roku budżetowego. 2. Miesięczną wysokość dotacji, o których mowa w 2 określa dotujący. 3. Podstawą przekazania dotacji, o których mowa w 2 ust. 1 jest comiesięczna informacja o liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, ustalona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, złożona w Starostwie Powiatowym w Śremie przez osobę prowadzącą szkołę, do 10 dnia miesiąca, na który ma być udzielona dotacja, a w przypadku informacji za miesiąc grudzień, do 5. dnia miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 4. Podstawą przekazania dotacji, o których mowa w 2 ust. 4 jest comiesięczna informacja o liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, ustalona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, złożona w Starostwie Powiatowym w Śremie przez osobę prowadzącą szkołę, do 10 dnia miesiąca, na który ma być udzielona dotacja, a w przypadku informacji za miesiąc grudzień, do 5. dnia miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 5. Podstawą przekazania dotacji, o których mowa w 2 ust. 7 jest comiesięczna informacja o liczbie wychowanków internatu wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, ustalona na podstawie księgi ewidencji wychowanków, złożona w Starostwie Powiatowym w Śremie przez osobę prowadzącą szkołę, w której zorganizowano internat do 10. dnia miesiąca, na który ma być udzielona dotacja, a w przypadku informacji za miesiąc grudzień, do 5. dnia miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 6. Podstawą przekazania dotacji, o których mowa w 2 ust. 9 jest comiesięczna informacja o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, złożona w Starostwie Powiatowym w Śremie przez osobę prowadzącą placówkę do 10 dnia miesiąca, na który ma być udzielona dotacja, a w przypadku informacji za miesiąc grudzień, do 5. dnia miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do uchwały. 7. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w 2 ust. 1 przedkłada do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który była przekazana zaliczka dotacji, informację o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu. Informacji tej osoba prowadząca szkołę nie składa za miesiące: lipiec i sierpień. 8. Informację, o której mowa w ust. 7 za miesiąc grudzień danego roku osoba prowadząca szkołę składa w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w tym miesiącu. 9. Dotacja dla szkół, o których mowa w 2 ust. 1 przysługuje za miesiące lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem uczniów skreślonych z księgi uczniów. 10. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w 2 ust. 1, w terminach do 10 lipca oraz 10 sierpnia przedkłada informację o liczbie uczniów, na którą ma być przekazana dotacja odpowiednio za miesiące lipiec i sierpień, zgodnie z postanowieniami ust Wzór informacji, o której mowa w ust. 7 i 8 stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 12. Wzór informacji, o której mowa w ust. 9 stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

4 5. 1. W przypadku stwierdzenia, że liczba uczniów szkół, o których mowa w 2 ust. 1, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest inna od liczby uczniów na których wypłacono dotację, wówczas kolejna część dotacji korygowana jest o różnicę miedzy wypłaconą a należną dotacją. 2. Ustala się sposób dokonania korekty dotacji, o której mowa w ust. 1: 1) w przypadku nadpłaty - potrącenie z następnych należnych części dotacji, 2) w przypadku braku takiej możliwości osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do zwrotu nadpłaconej dotacji na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Śremie w terminie wynikającym z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 3) w przypadku niedopłaty - przekazanie z następnymi należnymi częściami dotacji lub w przypadku braku takiej możliwości przekazanie niedopłaty bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły/zespołu szkół. Rozdział 4. Tryb rozliczania dotacji Osoba prowadząca szkołę lub placówkę składa w Starostwie Powiatowym w Śremie roczne rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu powiatu śremskiego, obejmujące informacje o liczbie uczniów oraz wychowanków internatu w poszczególnych miesiącach, liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych - w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - w przypadku niepublicznych placówek o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, kwocie dotacji należnej oraz otrzymanej, a także kwocie pozostającej do rozliczenia. 2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 8 do uchwały. 3. W przypadku, gdy osoba prowadzi więcej niż jedną szkołę lub placówkę dotowaną z budżetu powiatu, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej z nich. 4. W przypadku zaprzestania działalności szkoły lub placówki, osoba prowadząca zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu powiatu. 7. Dotacje niewykorzystane w całości, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu powiatu na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Rozdział 5. Tryb i zakres kontroli Dotującemu przysługuje prawo kontroli rzeczywistej liczby uczniów szkoły, wychowanków internatu oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a także prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

5 2. O terminie kontroli dotujący powiadamia osobę prowadzącą szkołę lub placówkę co najmniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, wskazując zakres i czas kontroli. 3. Kontrola obejmuje: 1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów, wychowanków lub dzieci wykazywanych w informacjach, o których mowa w 4 ust. 3-7 i 10; 2) prawidłowość wykorzystania dotacji, o których mowa w 2 zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. ust. 3d i 3da oraz art. 90 ust. 3d i 3da ustawy. 4. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Śremie na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu w Śremie. 5. W ramach kontroli osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana do: 1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli; 2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania. 6. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej niewymienioną w art. 90 ust. 2a ustawy, niepubliczną placówkę o której mowa w art. 2 pkt 4, i 7 ustawy lub przez osobę prowadzącą tę szkołę lub placówkę czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, dotujący wzywa dyrektora szkoły lub placówki lub osobę prowadzącą tę szkołę lub placówkę do zaprzestania tych działań w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. 7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, dotujący wstrzymuje przekazywanie dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole lub placówce czynności kontrolnych, o których mowa w ust Dotacja przekazana szkole lub placówce za okres, którego dotyczyło wstrzymanie dotacji, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły lub placówki, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy, poniesionych przez szkołę lub placówkę w okresie roku budżetowego, w którym została wstrzymana dotacja. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych. 9. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawia się w protokole kontroli. 10. Osobie prowadzącej kontrolowaną szkołę lub placówkę przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisania. 11. Kontrolujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń informuje na piśmie osobę prowadzącą kontrolowaną szkołę lub placówkę o sposobie ich rozpatrzenia i przekazuje do podpisania protokół kontroli. 12. Osoba prowadząca kontrolowaną szkołę lub placówkę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego podpisuje protokół lub odmawia jego podpisania podając wyjaśnienie odmowy. 13. Odmowę podpisania protokołu i złożenie wyjaśnień kontrolujący odnotowuje w protokole kontroli. 14. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą kontrolowaną szkołę lub placówkę nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli. Rozdział 6. Przepisy końcowe 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

6 10. Traci moc uchwała nr XII/96/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7506). 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

7 Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia.. Osoba prowadząca szkołę /placówkę miejscowość, data ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK BUDŻETOWY.. 1. /placówki: 2. Osoba prowadząca szkołę/placówkę:. 3. Numer i data wpisu szkoły/placówki do ewidencji szkół niepublicznych lub data wydania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej:.. 4. Data wydania decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej:. 5. Planowana liczba uczniów/słuchaczy od 1 stycznia 20 r. będzie wynosiła. 6. Planowana liczba uczniów/słuchaczy od 1 września 20 r. będzie wynosiła Planowana liczba wychowanków internatu od 1 stycznia 20 r. będzie wynosiła 8. Planowana liczba wychowanków internatu od 1 września 20 r. będzie wynosiła 9. Planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju od 1 stycznia 20 r. będzie wynosiła Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy szkoły/placówki/zespołu szkół*: 1) nazwa i adres szkoły/placówki/zespołu szkół.. 2) numer rachunku bankowego.. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę/placówkę niepotrzebne skreślić

8 Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia Osoba prowadząca szkołę miejscowość, data INFORMACJA MIESIĘCZNA O ILOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY NIEPUBLICZNEJ O UPRAWNIENIACH SZKOŁY PUBLICZNEJ 1. Liczba uczniów zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania wg stanu na 1. dzień miesiąca. 20. r. wynosi: Liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca 2. Liczba absolwentów wg stanu na 1. dzień miesiąca r. wynosi: (dotyczy informacji składanych w okresie od maja do sierpnia)* Liczba absolwentów * jako absolwentów w danym roku szkolnym należy rozumieć osoby, które kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych w kwietniu lub czerwcu. Należy ich wykazać począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uczniowie klas (semestrów) programowo najwyższych ukończyli szkołę do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. 3. Zmiana stanu liczby uczniów w stosunku do liczby wskazanej w informacji z ubiegłego miesiąca: Ilość uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły Ilość uczniów, którzy zrezygnowali z nauki, zostali skreśleni z listy. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkoły

9 Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia Osoba prowadząca szkołę miejscowość, data INFORMACJA MIESIĘCZNA O ILOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ NIEBĘDĄCĄ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ 1. Liczba uczniów zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania wg stanu na 1. dzień miesiąca. 20. r. wynosi: Liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca - w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności (zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz liczby uczniów z daną niepełnosprawnością: Rodzaj niepełnosprawności Liczba uczniów z daną niepełnosprawnością 2. Liczba absolwentów wg stanu na 1. dzień miesiąca r. wynosi: (dotyczy informacji składanych w okresie od maja do sierpnia)* Liczba absolwentów - w tym aktualna liczba absolwentów niepełnosprawnych, z podaniem rodzaju niepełnosprawności (zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz liczby absolwentów z daną niepełnosprawnością: Rodzaj niepełnosprawności Liczba uczniów z daną niepełnosprawnością * jako absolwentów w danym roku szkolnym należy rozumieć osoby, które kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych w kwietniu lub czerwcu. Należy ich wykazać począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uczniowie klas (semestrów) programowo najwyższych ukończyli szkołę do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

10 3. Zmiana stanu liczby uczniów w stosunku do liczby wskazanej w informacji z ubiegłego miesiąca: Ilość uczniów, którzy zostali przyjęci do szkoły Ilość uczniów, którzy zrezygnowali z nauki, zostali skreśleni z listy. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę

11 Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia Osoba prowadząca szkołę miejscowość, data INFORMACJA MIESIĘCZNA O ILOŚCI WYCHOWANKÓW INTERNATU ZORGANIZOWANEGO W SZKOLE PUBLICZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBY FIZYCZNE 1. Liczba wychowanków internatu wg stanu na 1. dzień miesiąca r. wynosi: Liczba wychowanków internatu 2. Zmiana stanu liczby wychowanków internatu w stosunku do liczby wskazanej w informacji z ubiegłego miesiąca: Ilość wychowanków, którzy zostali przyjęci do internatu Ilość wychowanków, którzy zrezygnowali z pobytu w internacie, zostali skreśleni z listy. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę

12 Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia Osoba prowadząca szkołę miejscowość, data Informacja o liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu roku Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych we wskazanym powyżej miesiącu w prowadzonych szkołach wynosiła: Liczba uczniów na pierwszy dzień miesiąca (bez absolwentów) Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych Różnica. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę

13 Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia Osoba prowadząca szkołę miejscowość, data Informacja stanowiąca podstawę przekazania dotacji za miesiąc lipiec / sierpień * roku Liczba uczniów, którzy w miesiącu czerwcu spełnili warunek uczestnictwa, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem uczniów skreślonych z księgi uczniów, stanowiąca podstawę do przekazania dotacji za miesiąc lipiec i sierpień roku Liczba uczniów, którzy w miesiącu czerwcu uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem uczniów skreślonych z księgi uczniów *niepotrzebne skreślić. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę

14 Załącznik nr 8 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia. Osoba prowadząca szkołę/placówkę miejscowość, data ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU POWIATU ŚREMSKIEGO W ROKU.. 1. Dane szkoły/placówki: 1) /placówki : ) Adres, telefon szkoły/ placówki Dane osoby prowadzącej szkołę/placówkę 1) Imię i nazwisko / nazwa osoby:. 2) Siedziba/adres, telefon osoby: 3. Roczne rozliczenie dotacji * a) roczne rozliczenie dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu Miesięczna stawka dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia Należna dotacja (kol.1 x kol.2) Otrzymana dotacja Nadpłata (+) Niedopłata (-) (kol. 4 kol. 3)

15 b) roczne rozliczenie dotacji przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Liczba uczniów według stanu na 1. dzień miesiąca Miesięczna stawka dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia Należna dotacja (kol.1 x kol.2) Otrzymana dotacja Nadpłata (+) Niedopłata (-) (kol. 4 kol. 3) c) roczne rozliczenie dotacji przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w których zorganizowano internat Miesiąc Liczba wychowanków internatu według stanu na 1. dzień miesiąca Miesięczna stawka dotacji w przeliczeniu na jednego wychowanka Należna dotacja (kol.1 x kol.2) Otrzymana dotacja Nadpłata (+) Niedopłata (-) (kol. 4 kol. 3) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem

16 d) roczne rozliczenie dotacji przez placówki prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miesiąc Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju według stanu na 1. dzień miesiąca Miesięczna stawka dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko Należna dotacja (kol.1 x kol.2) Otrzymana dotacja Nadpłata (+) Niedopłata (-) (kol. 4 kol. 3) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem Oświadczam, że wszystkie środki finansowe otrzymane w ramach dotacji w roku zostały poniesione na wydatki związane z funkcjonowaniem... nazwa szkoły/placówki. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkołę/placówkę * Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują zastosowania w konkretnym przypadku, należy wpisać NIE DOTYCZY.

17 Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Powiatu w Śremie z dnia. Osoba prowadząca placówkę miejscowość, data INFORMACJA MIESIĘCZNA O ILOŚCI DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg stanu na 1. dzień miesiąca r. wynosi: Nazwa placówki Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 2. Zmiana stanu liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w stosunku do liczby wskazanej w informacji z ubiegłego miesiąca: Nazwa placówki Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, które zostały przyjęte do placówki Liczba dzieci,w stosunku do których zrezygnowano z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Podpis i pieczątka osoby prowadzącej placówkę

18 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR RADY POWIATU W ŚREMIE z dnia Wysoka Rado, Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) wprowadziła szereg zmian w sposobie udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne. Dotyczą one między innymi sposobu określania przez dotującego miesięcznej wysokości dotacji, dokonywania aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz nałożenia na organ dotujący obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów i wychowanków oraz ich aktualizacji. Zgodnie z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 80 i art. 90 oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Nowe uregulowania prawne wprowadzone ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. spowodowały konieczność ponownego ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY POWIATU DĘBICKIEGO. z dnia 29 listopada 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY POWIATU DĘBICKIEGO. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 4203 UCHWAŁA NR XXVII.171.2016 RADY POWIATU DĘBICKIEGO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1018 UCHWAŁA NR XXVII/225/17 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 724 UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Poznań, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 724 UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 724 UCHWAŁA NR XXXVII/284/2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 maja 2016 r. Poz. 4986 UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 9 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 9 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XV/122/2016 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu przedszkolom,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXVII/224/2017 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 125 UCHWAŁA NR XXVI/157/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Kielce, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 125 UCHWAŁA NR XXVI/157/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 125 UCHWAŁA NR XXVI/157/2016 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 UCHWAŁA Nr XVII/198/12 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 26 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 120/XII/15 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 20 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 26 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 120/XII/15 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 20 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 listopada 2015 r. Poz. 6937 UCHWAŁA NR 120/XII/15 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r.

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r. Projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXVI/163/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5594 UCHWAŁA NR XIII/96/15 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 października 2015 r. Poz. 5359 UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1090 UCHWAŁA NR XXII/176/2017 RADY POWIATU ŁĘCZYCKIEGO z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1240 UCHWAŁA NR 275/XXXVIII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 193 UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 193 UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 193 UCHWAŁA NR XIII/81/2015 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/208/2016 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/208/2016 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r. Poz. 1327 UCHWAŁA NR XXXIII/208/2016 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY POWIATU W BRZOZOWIE. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY POWIATU W BRZOZOWIE. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY POWIATU W BRZOZOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8212 UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 500/LXI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

UCHWAŁA NR 500/LXI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY UCHWAŁA NR 500/LXI/2009 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/92/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 7251 UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 marca 2017 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XXXI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 6 marca 2017 r.

Rzeszów, dnia 9 marca 2017 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XXXI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 6 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 marca 2017 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XXXI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 września 2014 r. Poz. 3878 UCHWAŁA NR XLII/238/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 11 września 2014 r.

Wrocław, dnia 17 września 2014 r. Poz. 3878 UCHWAŁA NR XLII/238/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 września 2014 r. Poz. 3878 UCHWAŁA NR XLII/238/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 11 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 5738 UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 11490 UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLI/310/14 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 23 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 5224 UCHWAŁA NR VIII/136/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/201/2016 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 30 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/201/2016 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 5794 UCHWAŁA NR XXVI/201/2016 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/288/2018 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/145/17 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX/145/17 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XIX/145/17 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Zambrowskiego oraz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 171/XXII/16 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 171/XXII/16 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR 171/XXII/16 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / / RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia.. r.

UCHWAŁA Nr / / RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia.. r. UCHWAŁA Nr / / RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia.. r. Projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XIII/80/2015 RADY POWIATU W SOCHACZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/164/2016 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/164/2016 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 14 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 4240 UCHWAŁA NR XXX/164/2016 RADY GMINY NIWISKA z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 13 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 13 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/242/2017 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/85/2015 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR VIII/85/2015 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR VIII/85/2015 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla których

Bardziej szczegółowo

Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała XIV/61/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/252/2018 RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 12 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/252/2018 RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 marca 2018 r. Poz. 1053 UCHWAŁA NR LIV/252/2018 RADY POWIATU LEŻAJSKIEGO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5715 UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 25 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/181/09

Uchwała Nr XX/181/09 Uchwała Nr XX/181/09 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/245/2016 RADY GMINY CZARNKÓW. z dnia 22 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/245/2016 RADY GMINY CZARNKÓW. z dnia 22 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 7312 UCHWAŁA NR XXXI/245/2016 RADY GMINY CZARNKÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz. 3184 UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/143/2016 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XXIV/143/2016 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XXIV/143/2016 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 01 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 01 lutego 2018 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII.244.2018 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 562 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR XXIX/185/2017 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 5 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR XXIX/185/2017 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO. z dnia 5 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR XXIX/185/2017 RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 6018 UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 826 UCHWAŁA NR XXXI/277/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/110/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/110/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/110/2015 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu gnieźnieńskiego przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 6052 UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 4133 UCHWAŁA NR XXVI/180/2016 RADY POWIATU ŚREDZKIEGO z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXII.123.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 3337 UCHWAŁA NR XXV/234/13 RADY POWIATU W OPOCZNIE z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego

Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 29 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 25 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LUBLIŃCU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LUBLIŃCU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LUBLIŃCU z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 217/XXVIII/17 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 217/XXVIII/17 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1215 UCHWAŁA NR 217/XXVIII/17 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/291/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/291/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/291/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/177/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 3766 UCHWAŁA NR XXVII/297/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 15 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 3766 UCHWAŁA NR XXVII/297/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY. z dnia 15 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 3766 UCHWAŁA NR XXVII/297/2013 RADY POWIATU W ŚWIDNICY z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 października 2013 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXXI/272/13 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 9 października 2013 r.

Szczecin, dnia 23 października 2013 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXXI/272/13 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 października 2013 r. Poz. 3428 UCHWAŁA NR XXXI/272/13 RADY POWIATU W KOSZALINIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 5245 UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2015 r. W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/90/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/90/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/90/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Bardziej szczegółowo